فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحات 1-2

  بدون چکیده

 • سحر ولیمقدم زنجانی*، فریبا دمیرچیلی، مالک ذوالقدر صفحات 3-14
  مقدمه

  بین المللی سازی آموزش عالی برابر اسناد بالا دستی کشور به عنوان یک اولویت و ضرورت برای دانشگاه ها تعیین شده است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی نقش اعضای هیات علمی در بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود.

  روش بررسی

  برای انجام پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده گردید. در بخش کیفی با استفاده از نظریه زمینه ای از طریق بررسی متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان، نقش اعضا هیات علمی شناسایی و در بخش کمی اعتبار و برازش عوامل با تکمیل پرسشنامه توسط 124 نفر از صاحبنظران با روش تحلیل معادلات ساختاری تعیین شد.

  نتایج

  چهار عامل شایستگی های فردی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، توانمندسازی و تحرک اساتید همراه با 28 شاخص شناسایی گردید، براساس تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی (CMIN/DF) برابر با 092/2 مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده (RMSEA) برابر با 0/054، میزان شاخص نکویی برازش (GFI) 0/983، شاخص تعدیل شده نکویی برازش (AGFI)، شاخص برازش تطبیقی (CFI)، شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت (NNFI)، شاخص برازش توکر-لویس (TLI)، شاخص برازش افزایشی (IFI) و شاخص برازش نسبی (RFI) بالاتر از %90 به دست آمد، بنابراین داده های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.

  نتیجه گیری

   اعضا هیات علمی نقش کلیدی در بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارند و مدیریت دانشگاه ها می بایست در فرایند بین المللی سازی از طریق حمایت سازمانی، مدیریت مشارکتی و سرمایه گذاری زمینه بین المللی سازی را از طریق اساتید هموار نمایند.

  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، بین المللی سازی، دانشگاه علوم پزشکی
 • مجید سلیمی*، آبتین حیدرزاده، سمیه بهمن آبادی، مجتبی حبیبی عسگر آباد صفحات 15-27
  مقدمه

  امروزه پذیرش دانشجویان دوره های تخصصی علوم پزشکی، با چالش هایی مواجه شده است، با توجه به اهمیت ویژه وظایف و رسالت پزشکان و لزوم انتخابی دقیق در پذیرش آنان، هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم عملکرد دانشگاهی و عوامل شناختی در پذیرش دانشجویان در دوره های تخصص دانشگاه های علوم پزشکی بود.

  روش بررسی

  روش پژوهش توصیفی، از نوع مطالعات مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه داوطلبان آزمون تخصص سال 1397 دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه به روش خوشه ای تصادفی از دو گروه زنان و زایمان و روانپزشکی انتخاب شد. تعداد اعضای این دو گروه، 1096 بود که نمرات آنها در متغیرهای معدل، نمره پیش کارورزی و نمرات آزمون های شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش، آزمون تفکر تحلیلی کالیفرنیا، آزمون تفکر منطقی واتسون گلیزر و آزمون درک مطلب از مجموعه آزمون های استعداد بود. پایایی این آزمون ها به روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر به ترتیب برابر با 79/0، 76/0 و 80/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و R تحلیل شد و جهت پاسخ به سوالات پژوهش از آزمون های رگرسیون لجستیک، رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی مستقل استفاده شد.

  نتایج

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای معدل دوره قبل (t = 8.59, P = 0.0001)، نمره آزمون پیش کارورزی (t = 7.45, P = 0.0001) و نمره آزمون‎های شناختی(t = 4.48, P = 0.0001) نقش معناداری در پیش بینی عملکرد داوطلبان در آزمون ورودی دوره های تخصص دارند. همچنین این متغیرها توانستند وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش دانشجویان در دوره های تخصصی را پیش بینی نمایند (X2 = 630.63, P < 0.0001) نتایج مربوط به آزمون تی مستقل نشان داد که بین عملکرد زنان و مردان در آزمون ورودی تخصص (t = 4.91, P = 0.0001)، معدل (t = 4.67, P = 0.0001) ، و آزمون های شناختی (t = -2.08, P = 0.038) تفاوت معنی دار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  توانایی شناختی داوطلبان دوره های تخصص دانشگاه‎های علوم پزشکی و عملکرد تحصیلی قبلی آنان، مهم ترین پیش بین های موفقیت در آزمون ورودی و پذیرش در دانشگاه هستند. لذا لازم است، علاوه بر آزمون های ورودی و عملکرد دوره های قبلی سایر شایستگی های ضروری برای دانشجویان علوم پزشکی همچون مهارت های تفکر تحلیلی، تفکر منطقی، حل مساله و توان تصمیم گیری در سنجش های ورودی آنان مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آزمون تخصص، آزمون پیش کارورزی، عملکرد دانشگاهی، تفکر منطقی، تفکر تحلیلی
 • فهیمه کشاورزی، رحمت الله مرزوقی، الهام حیدری* صفحات 28-39
  مقدمه

  هدف کلی پژوهش، ارایه الگوی علی کیفیت محیط دانشگاه، و بررسی ارزش های دانشجو و آداب علمی آنان در دانشگاه پزشکی شیراز بود.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد؛ جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 338 نفر انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه ارتباطات دانشگاه و دانشکده (ارنست بویر، 1990)؛ ارزش های دانشجو (دزیوانسکا، 2017) و پرسشنامه آداب تحصیلی دانشجویان (کلارک و اسپرینگر ،2010) بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون های آماری توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و Lisrel8.54 بررسی شده اند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است و آداب علمی دانشجویان به خوبی از طریق کیفیت محیط دانشگاه پیش بینی و تبیین شده است (0/98 = GFI و 0/054 = REMEA).

  نتایج

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کیفیت محیط دانشگاه اثر مثبت و معنادار بر آداب علمی دانشجویان (001/0 > P) دارد، همچنین کیفیت محیط دانشگاه دارای اثر مثبت و معنادار بر ارزش های دانشجویان (0/001 > P) بوده، و ارزش های دانشجو با کنترل کیفیت محیط دانشگاه، پیش بینی کننده مثبت و معنادار آداب علمی دانشجویان (0/001 > P) می باشد. همچنین ارزش های دانشجو، نقش واسطه ای در ارتباط بین کیفیت محیط دانشگاه و آداب علمی دانشجویان دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش کیفیت محیط دانشگاه در ارتباط با ارزش های دانشجو و آداب علمی آنان ،توصیه می شود تدابیر لازم جهت توسعه و تعالی کیفیت محیط دانشگاه اتخاذ گردد و محیط دانشگاه و ملزومات آن زمینه ساز درونی ساختن ارزش ها در دانشجویان با هدف فرهیختگی آنان به سمت کمال مطلوب باشند، زیرا ارزش ها تعیین کننده مسیر مطلوب زندگی دانشجویی به ویژه در سال های آخر تحصیلی می باشند و دانشجو بر اساس مجموعه ارزش های درونی شده در وی، انگیزه لازم را به دست آورده و در جهت اهداف عالی و متعالی آینده خویش، تلاش و کوشش می نماید.

  کلیدواژگان: کیفیت محیط دانشگاه، ارزش ها، آداب علمی، دانشجو، دانشگاه
 • سیده زهرا نهاردانی* صفحات 40-52
  مقدمه

  سلامت معنوی در ادبیات آموزش پزشکی، به عنوان جوهر ذاتی و عنصری بسیار مهم فرهنگ محور تلقی می شود، در هر جامعه ای به صورت منحصر به فرد بروز پیدا می کند. پرداختن به سلامت معنوی در سیستم های آموزشی و درمانی منوط به آموزش های درست در این زمینه است. بنابراین هدف از این مطالعه، تبیین عوامل موثر بر آموزش کاربردی سلامت معنوی در علوم پزشکی ایران است.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. داده های مطالعه از طریق مصاحبه حضوری و نیمه ساختاری با 23 نفر از متخصصان علوم پزشکی (پزشکی عمومی، علوم بالینی و علوم پایه) گردآوری شد و با استفاده از مراحل پیشنهادی لاندمن و گرانهایم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  از تجزیه و تحلیل داده ها 5 درون مایه ی «تدریس اثربخش»، «توجه به فلسفه آموزش»، «برخورداری از ارتباطات موثر»، «توجه به ارزش های مذهبی» و «بازنگری برنامه های آموزشی» از 13 طبقه اصلی پدیدار گشت.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های این مطالعه برای آموزش سلامت معنوی به صورت کاربردی، انجام مداخلات متعدد و چند جانبه آموزشی از سطوح بالای تصمیم گیری در دانشگاه ها و مراکز درمانی و آموزشی ضروری است. با توجه به این عوامل، جهت کاربردی نمودن آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی لازم است آموزشی رسمی و یکپارچه با توجه به ماهیت بین رشته ای سلامت معنوی طراحی و تدوین گردد تا با توجه به ارزش های مذهبی کشور و با توجه به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل به یک دیسیپلین حرفه ای و نظام مند گردد.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، سلامت معنوی، آموزش کاربردی، تحلیل محتوای قراردادی
 • احمد کیخا، معصومه ایمانی پور* صفحات 53-70
  مقدمه

  نظام های آموزشی، به عنوان موتور رشد در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زیست بوم های گوناگون نقش آفرینی می کنند. در این اثناء اخلاق حرفه ای پایه اصلی و زیربنای آموزش محسوب می شود چراکه مدرسان، نقش کلیدی در پرورش افراد خلاق،  منتقد و مسوولیت پذیر با افق دید جهانی دارند. با این وجود مطالعات اندکی در قلمرو اخلاق حرفه ای در آموزش تدوین شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، فرا ترکیب مطالعات انجام شده در قلمرو اخلاق آموزشی و دسته بندی و تحلیل مولفه های آن در نظام آموزش عالی می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش کیفی با به کارگیری راهبرد فرا ترکیب نوشته شده است. بنابراین کلید واژه های: اخلاق تدریس، اخلاق حرفه ای در آموزش عالی، تدریس، استاد، معلم در کلیه پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان Magiran، SID، Ensani، Noormags در بازه زمانی 1398-1380 جستجو به عمل آمد که در مجموع 64 مقاله احصاء شد و با سرند نهایی، 20 پژوهش به تحلیل نهایی راه یافتند.

  نتایج

  در مرحله نخست، مفاهیم کلیدی به تفکیک هر مقاله احصا شده و سپس بر حسب وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم در دسته های دیگری جای گرفتند که مولفه های فرعی را شکل دادند. در مرحله دوم، مولفه های فرعی نیز بر پایه تشابهات معنا طبقه بندی شدند که روی هم رفته، چهار مولفه اصلی «اخلاق در عملکرد علمی، اخلاق در تعاملات، شخصیت اخلاقی و منش اخلاقی» با 15 زیرمولفه فرعی به دست آمد. در نهایت، با توجه به مطالعات انجام شده در آموزش عالی ایران، وضعیت هر یک از مولفه ها نقد و تحلیل شد.
   

  نتیجه گیری

  با شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای در نظام دانشگاهی، لازم است مسوولین امر با مبنا قرار دادن این مولفه ها و نشانگرهای آن ها، در جهت اتخاذ تدابیر خاص و برنامه ریزی و سیاست گذاری های مدیریتی به منظور ارتقا و بهبود اخلاق حرفه ای در آموزش عالی گام بردارند.

  کلیدواژگان: تدریس، آموزش، اخلاق حرفه ای، آموزش عالی
 • گزارش کوتاه
 • محمد گوشی دهقی، زهره وفادار* صفحات 71-81
  مقدمه

  جهت ارتقاء و تضمین کیفیت برنامه های آموزشی مقطع دکترای پرستاری، این مطالعه با هدف مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای رشته پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری کلمبیا و ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت آن انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی- تطبیقی در سال 1398 انجام شد. از الگوی چهار مرحله بردی(Beredy) شامل مراحل توصیف (تببین هر دو نظام آموزشی)، تفسیر (تبیین مبانی تاریخی، اقتصادی و اجتماعی نظام ها)، هم جواری (تبیین نقاط مشترک و تفاوت های هر دو نظام) و مقایسه (تحلیل نهایی) جهت مقایسه نظام آموزش پرستاری ایران و دانشکده پرستاری کلمبیا در مقطع دکترای استفاده شد. جستجوی اینترنتی، با استفاده از پایگاه داده های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران و دانشکده پرستاری کلمبیا و دیگر پایگاه های مرتبط، با کلید واژه برنامه درسی دکترای پرستاری «PhD nursing curriculum» انجام شد. سپس، داده های مورد نظر بر اساس هدف پژوهش، طبقه بندی و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  نتایج

  دانشکده پرستاری کلمبیا، سابقه بسیار طولانی در امر آموزش دکترای پرستاری دارد. برنامه درسی دوره دکترای پرستاری ایران در قسمت هایی مانند مشخصات و ساختار دوره نقاط مشترکی با برنامه درسی دوره دکترای پرستاری دانشکده پرستاری کلمبیا دارد. هر دو برنامه به صورت تمام وقت بوده و بر اساس اصول برنامه ریزی استراتژیک دارای رسالت، چشم انداز و ارزش ها می باشند. درشرایط پذیرش دانشجو در کلمبیا، مصاحبه و سوابق علمی نقش پررنگ تری دارد. محتوای برنامه درسی در هر دو دانشگاه پژوهش محور بوده و توجه کمتری به مقوله بالین شده است.

  نتیجه گیری

   در ایران با توجه به نیازهای رشته و انتظارات فارغ التحصیلان، تغییر و بازنگری مداوم برنامه ضروری است؛ بالینی محور نبودن و تاکید صرف بر تیوری و خصوصا پژوهش از نقاط ضعف برنامه پرستاری ایران است. بر اساس تجارب کشورهای پیشرفته و نیازهای جامعه ایرانی، تلاش برای بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ایران، برنامه درسی، دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری کلمبیا، مدل بردی، مطالعه تطبیقی
 • مرضیه معتمدی محمدآبادی*، فاطمه سادات موسوی ندوشن، احمدرضا نصر اصفهانی صفحات 82-85
 • علی حسین ثابت* صفحات 86-88
|
 • Pages 1-2

  no abstract

 • Sahar Valimoghaddam Zanjani*, Fariba Damirchili, Malek Zolghadr Pages 3-14
  Introduction

  The internationalization of higher education has been identified as a priority and necessity for universities in the country. The purpose of this study was to investigate the role of faculty members in internationalization of medical universities in Iran.

  Methods

  In this qualitative study using grounded theory through literature review and semi-structured interviews with 20 experts, the role of faculty members was identified and a questionnaire by 124 experts with qualitative theory was used. Structural equation modeling analysis method was determined.

  Result

  Four factors were identified as individual competencies, teaching and research activities, empowerment and teacher mobility along with 28 indicators. Based on the first and second order factor analysis. The indexes of fitness measurement of final model showed that Chi-square ratio to the degree of freedom (CMIN/DF) equals 2.092. Furthermore, the value of the index of square root of reminder squares mean (RMSE(, equals 0.54. The value of goodness of fit index (GFI), adjusted goodness of fit index (AGFI), correlation of fit index (CFI), normalized fit index of Bentler Bonette (NNFI), fit index of Toker – Loise (TLI), increased fit index (IFI), and relative fit index (RFI) in the presented model is higher than 90%, so the data of this study fit the factor structure of this scale.

  Conclusion

  Faculty members play a key role in the internationalization of medical universities in Iran, and university management should facilitate the process of internationalization through organizational support, participatory management, and investment through professors.

  Keywords: Faculty members, Internationalization, University of Medical Sciences
 • Majid Salimi*, Abtin Heidarzadeh, Somayeh Bahmanabadi, Mojtaba Habibi Asgharabad Pages 15-27
  Introduction

  Nowadays, admission of students for medical specialty courses has faced some challenges. Due to the special importance of the duties and mission of physicians and the necessity of careful selection in their admission, the purpose of this study was to determine the contribution of academic performance and cognitive factors in students' admission to medical university.

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study. The study population consisted of all the candidates of the specialty exams of Medical Sciences Universities in 2018, The members of these two groups were 1096 that score of them were analyzed in GPA, pre-internship score and cognitive test scores. The sample was selected by simple random sampling method. Research tools were California analytical thinking test, Watson Glazer critical thinking test, and reading comprehension test whose reliability by Cronbach's alpha coefficient came out as 0.79, 0.76, and 0.80, respectively. Data were analyzed using SPSS and R software and logistic regression, stepwise regression and independent t-test were used to answer the research questions.

  Result

  The results showed that variables of GPA (t = 8.59, P = 0.0001), pre-internship test score (t = 7.45, P = 0.0001) and cognitive test score (t = 4.48, P = 0.0001) have a significant role in predicting candidates' performance in specialty entrance exam. Also, these variables could predict the status of admission or rejection of students in specialized courses (X2 = 630.63, P < 0.0001). The results of independent t-test showed that there was a significant difference between the performance of men and women in specialty entrance exam (t = 4.91, P = 0.0001), GPA (t = 4.67, P = 0.0001) and cognitive tests (t = -2.08, P = 0.038).

  Conclusion

  Cognitive ability of medical university specialty candidates and their previous academic performance are the most important predictors of success in university entrance examination and admission. So it is necessary to accept students in specialized courses and universities based on essential competencies for medical students such as analytical thinking skills, logical thinking, problem solving and decision making, in addition to the entrance exams and performance of previous courses, in their assessments..

  Keywords: Specialty Exam, Pre-internship Exam, Academic Performance, Logical Thinking, Analytical Thinking, Reading Comprehension
 • Fahimeh Keshavarzi, Rahmatallh Marzooghi, Elham Heidari* Pages 28-39
  Introduction

  The purpose of the present study was to investigate the causal model of quality of campus community, Student Value and Academic Civility Students of Shiraz University of Medical Sciences.

  Methods

  The research method was descriptive correlational method. The research sample consisted of 338 students of Shiraz University of Medical Sciences who were selected by cluster random sampling method. The Research tools was College and University Community Inventory (Ernest Boyer, 1990), student value (Dziewanowska, 2017) and academic civility (Clark & Springer, 2017). Data obtained from questionnaires were evaluated in both descriptive and inferential sections using statistical tests by spss21 and lisrel8.54 software. By implementing the structural equation model, it was found that the proposed model has a good fit and the students' scientific etiquette is well predicted and explained through the quality of the university environment.

  Result

  The findings showed that the quality of campus community has a positive and significant effect on academic civility (P < 0.001). The quality of campus community has a positive and significant effect on student value (P < 0.001). The findings showed that the student value by mediation the quality of campus community could affect the academic civility students (P < 0.001). Students 'values also play a mediating role in the relationship between the quality of the university environment and students' academic civility.

  Conclusion

  Values determine the desirable path of students’ life especially in the final years of their studies, therefore, students obtained necessary motivation based on a set of values which is internalized in them and attempt to achieve their great goals. Hence, it is necessary to provide important measures for the development of higher education environment and also to provide the basis for the internalization of values in students with the aim of their education and literacy toward the desired goal and perfection.

  Keywords: quality of campus community, Student Value, Academic Civility, student, Shiraz University
 • Seyedeh Zahra Nahardani* Pages 40-52
  Introduction

  Spiritual health in medical education literature is considered as an intrinsic and essential element of a culture-centered concept which exclusively occurs in every society. Applying spiritual health in the education and health systems is subject to proper training in this area. Therefore, the purpose of this study is to explain the factors affecting the applied education of spiritual health in Iranian medical sciences.

  Methods

  This qualitative study was conducted using the inductive content analysis method. Data were collected through in-person and semi-structured interviews with 23 medical professionals (general medicine, clinical sciences, and basic sciences) and analyzed using Lundman and Granheim's suggested steps.

  Result

  Five themes emerged from data analysis. Topics include "Effective Teaching", "consideration of the philosophy of education","effective communication","attention of religious values", "integrated education "and" curriculum revision".

  Conclusion

  to the findings of this study, it is necessary to conduct multiple educational interventions from university policy levels to practical applied education spiritual health. In order to apply spiritual health education in medical sciences, formal education based on the nature of inter-disciplinary disciplines should be designed and developed into a professional and systematic discipline according to the country's religious values and cultural and social variables.

  Keywords: Medical education, Spiritual health, Education, Inductive content analysis
 • Ahmad Keykha, Masoumeh Imanipour* Pages 53-70
  Introduction

  Educational systems as an engine of growth in social, political, economic and cultural dimensions play a role in different ecosystems. In the meantime, professional ethics is the cornerstone of education because educators play a key role in fostering creative, critical and responsible individuals with a global perspective. However, few studies in the field of professional ethics in education have been formulated. Therefore, the purpose of this research is to Meta-synthesis studies in the field of educational ethics and to classify and analyze its components in higher education system.

  Methods

  This qualitative research using Meta-synthesis strategy written. So Keywords: Teaching Ethics, professional ethics in Higher Education, Teaching, Professor, Teacher In All Persian Databases of Magiran, SID, Ensani, Noormags During the period 2001-2019, a total of 64 articles were searched and finalized, The final 20 analyzes led to the final analysis.

  Result

  In the first step, the key concepts were summarized separately in each article and then were subdivided into other categories that formed sub-components in terms of aspects of sharing and differentiation. Secondly, sub-components were also classified according to meaning similarities. In total, four main components of "Ethics in Scientific Performance, Ethics in Interaction, Ethical Personality and Ethical Character" were obtained with 15 sub-components. Finally, according to the studies in Iranian higher education, the status of each component was criticized and analyzed.

  Conclusion

  With identifying the components of professional ethics in the academic system, it is necessary for authorities to base these components and their indicators in order to adopt specific planning and management policies in order to promote and improve professional ethics in higher education

  Keywords: Teaching, Education, Professional ethics, Higher Education
 • Mohammad Gooshi Dehaghi, Zohreh Vafadar* Pages 71-81
  Introduction

  In order to enhance and guarantee the quality of Nursing PhD. programs, this study aimed to compare the Nursing PhD. curriculum in Iran and Columbia University of Nursing and make suggestions for improving its quality.

  Methods

  This descriptive-comparative study was performed in 2019. The four-stage Beredy model of description (explaining both educational system), interpretation (explaining historical, financial and social basics of systems), neighborhood   and comparison (based on their sharing and differentiations) was used to compare the Iranian nursing education program with Colombia School of Nursing. Data were collected by Persian and English searching. Then, the data were compared according to the aim of the research.

  Result

  Colombia School of Nursing has a long history of Nursing PhD Education.curriculum for Nursing PhD course in Iran has common points in course structure and characteristics with curriculum in Colombia school of nursing. Both programs were fully times. Both universities programs base on strategic programing has mission, perspective and values. Nursing PhD.. Education program interview and last history of research has important to submitting of student. Both curriculums based on researches and loser attention on clinical education.

  Conclusion

  In Iran with attention of society condition, field needs and under graduated demands change and review of program is necessary. More emphasize on research and don’t attention on clinical education is on of weak points in Iran Nursing PhD. Education. Therefore with attention in advanced country experiments and Iranian society needs struggling to improving week points and strengthening of strong point advised.

  Keywords: Colombia School of Nursing, Curriculum, Comparative Study, Iran, Bereday’s Model, Nursing PhD
 • Marziyeh Motamedi Mohammadabadi*, Fatemeh Sadat Mosavi Nodushan, Ahmadreza Nasr Isfahani Pages 82-85
 • Ali Hosseinsabet* Pages 86-88