فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 43، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا اوروجی اقدم*، اکبر عطادخت، سجاد بشرپور صفحات 1-9
  مقدمه

  بارزترین شیوه ی تغییر رفتار در کودکان، بازی درمانی می باشد. یکی از این روش ها، بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک برکیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی است.

  روش کار

  روش پژوهش، تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کودکان پیش دبستانی شهرمیانه در سال 1397 بود . از میان آن ها تعداد 32 تن به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (16) و کنترل (16) قرار گرفتند. گروه مداخله در 10 جلسه ی 90 دقیقه ای  با "بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک" آموزش دیدند و این فرآیند اجرا شد، اما گروه کنترل آموزشی ندیدند. "پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش از دبستان" (5-1) ساله (TNO-AZL Preschool Children Quality of Life Questionnaire(TAPQOL در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، توسط والدین کودکان پاسخ داده شد. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20  انجام پذیرفت. 

  یافته ها

  بین میانگین نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/01). یافته ها حاکی از اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک در ارتقا کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرگذاری مطلوب"بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک" بر افزایش ارتقا کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی، پیشنهاد می شود از این روش درمانی به عنوان یکی از راهکارهای ارتقا کیفیت زندگی کودکان استفاده شود.

  کلیدواژگان: بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک، کیفیت زندگی، کودکان پیش دبستانی
 • مصطفی پرهیزگار، فردین مرادی منش*، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده صفحات 10-21
  مقدمه

  برخی ازبیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر از مشکلات اضطراب و افسردگی رنج می برند و این حالات به افزایش درد آنان و کاهش کیفیت زندگی شان منجر می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین  اثربخشی "تحریک جریان مستقیم  فرا جمجمه ای"، بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر بود.

  روش کار

  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دارای گروه کنترل در زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر شهرستان دزفول، در سال 1398 انجام شد. 24 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به 2 گروه  تجربی و کنترل تقسیم گردیدند.  ابزارهای اندازه گیری شامل "پرسشنامه فرم کوتاه درد مک گیل" "(Short-Form Mc Gill Pain Questionnaire)،  پرسشنامه "کیفیت زندگی در روده تحریک پذیر" Irritable Bowel Syndrome-Quality of Life-34))، "مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی" Hospital Anxiety and Desperation Scale" بود. روایی محتوا و پاپایی به روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای گروه تجربی طی 10 جلسه انفرادی از "تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای" استفاده شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  پس از مداخله، بین گروه تجربی وگروه کنترل از لحاظ درد (29/19=F, 001/0 =P)، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (93/39=F, 001/0=P)، اضطراب (89/46 =F, 001/0=P)، افسردگی (62/36=F, 001/0=P) تفاوت معنی دار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  "تحریک جریان مستقیم  فرا جمجمه ای"  قادر است میزان درد، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر را کاهش دهد و به افزایش کیفیت زندگی آنان کمک نماید. بنابراین، پیشنهاد می گردد متخصصان داخلی و گوارش جهت درمان بیماران مذکور، طی همکاری باروانشناسان سلامت، از مداخله مبتنی بر "تحریک جریان مستقیم  فراجمجمه ای" استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: تحریک مغز، درد، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی، روده تحریک پذیر
 • مجید لطیف، رسول رنجبریان* صفحات 22-33
  مقدمه

  دلبستگی شغلی حالت ذهنی مثبت و مرتبط با شغل است. دلبستگی ناایمن، یک شاخص آسیب پذیری در رفتار است و موجب سرسختی پایین افراد می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی دلبستگی شغلی و تاب آوری با سرسختی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب در سال 1398 بود که 173 تن از کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از "پرسشنامه دلبستگی شغلی" (Job Attachment Questionnaire)، "مقیاس تاب آوری کانر -دیویدسون" (CD-RISC: Connor-Davidson Resilience Scale) و "مقیاس سرسختی لانگ و گولت" (Lang and Goulet Hardiness Scale) جمع آوری شد. روایی صوری، و پایایی به روش آلفای کرونباخ و آزمون مجدد انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 26 تحلیل شد.

  یافته ها

  همبستگی دلبستگی شغلی با سرسختی (01/0>P) و همچنین همبستگی تاب آوری با سرسختی (01/0 >P) مثبت و معنادار بود. همبستگی همه مولفه های دلبستگی شغلی با سرسختی (05/0>P)  مثبت و معنادار است. بعلاوه، همبستگی همه مولفه های تاب آوری با سرسختی (05/0>P) مثبت و معنادار است.

  نتیجه گیری

   دلبستگی شغلی و تاب آوری و مولفه های این دو متغیر با سرسختی کارکنان شبکه بهداشت همبستگی داشت. پیشنهاد می شود سازمان در جذب افراد با دلبستگی شغلی و تاب آوری زیادی مورد نظر قرار گیرد تا به ترتیب باعث توسعه کاری و رفع مشکلات درون سازمانی گردد.

  کلیدواژگان: دلبستگی شغلی، تاب آوری، سرسختی
 • ایران ذرراتی، حامد برماس*، مهرداد ثابت صفحات 34-48
  مقدمه

  خودکشی یک مشکل سلامت عمومی جدی است که در تمام فرهنگ ها و دوران ها رخ می دهد. عوامل بسیاری می تواند بر ایده پردازی خودکشی و اقدام به خودکشی اثرگذار باشند. هدف این پژوهش، تعیین همبستگی ترومای کودکی و ایده پردازی خودکشی با میانجیگری درد روانی و روابط موضوعی است. 

  روش کار

  طرح پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی است.  371 تن از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از "پرسشنامه ترومای کودکی" (Childhood Trauma Questionnaire)، "مقیاس ایده پردازی خودکشی بک" (Beck Scale for  Suicidal Ideation) "مقیاس درد روانی اورباچ و میکولینسر" (Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale)، و "سیاهه روابط موضوعی بل" (Bell Object Relations Inventory) استفاده شد. روایی ابزارها با اکتفا به مطالعات پیشین و  پاپایی ابزارها  به روش ضریب آلفای کرونباخ انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس ا س نسخه 22 و ایموس نسخه 23 انجام شد.

  یافته ها

  ارزیابی الگوی فرضی پژوهش با استفاده از شاخصهای برازندگی نشان داد که الگوی فرضی با الگوی اندازهگیری، برازش دارد (95/0 =CFI، 95/0=NFI، 072/0=SRMR). بعلاوه،  ترومای کودکی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق درد روانی و روابط موضوعی با ایده پردازی خودکشی همبستگی دارد. 

  نتیجه گیری

  درد روانی و روابط موضوعی در رابطه بین ترومای کودکی و ایده پردازی خودکشی نقش واسطه ای دارند.  پیشنهاد می شود در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای ایده پرازی و اقدام به خودکشی از یافته های حاضر استفاده شود.

  کلیدواژگان: ترومای کودکی، ایده پردازی خودکشی، درد روانی، روابط موضوعی
 • اعظم فتاحی اندبیل، هایده صابری، اصغر کاظمی کواکی* صفحات 49-60
  مقدمه

  اختلال بیش فعالی - نقص توجه بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی وخانوادگی اثر سوء می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی"نوروفیدبک" و "تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای" بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران 6 تا 11 سال با اختلال بیش فعالی - نقص توجه انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دارای پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 6 تا 11 سال مقاطع دبستانی و پیش دبستانی پسرانه اسلامشهر در سال تحصیلی 97 - 96 بود. نمونه پژوهش 34 تن بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از بین کودکان بیش فعال - نقص توجه شناسایی شده و به روش تصادفی ساده (قرعه کشی ساده) به دو گروه مداخله و یک گروه کنترل (در هر گروه 12 تن) اختصاص یافتند. لیکن از هر گروه مداخله یک تن انصراف داد . ابزار پژوهش شامل "مقیاس اسنپ4" (SNAP-IV Scale) ، "مقیاس هوش استنفورد- بینه نسخه پنجم " (Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition) و"مقیاس درجه بندی والدین کانرز" (Conner’s Parent Rating Scale) ، "آزمون برو - نرو"  (Go/No Go Test) بود. روایی و پاپایی در مطالعات قبلی بررسی شده است. مداخله ها شامل نوروفیدبک 20 جلسه 30 دقیقه ای (سه روز در هفته) و "تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای"، شامل 10 جلسه 10 دقیقه ای (دو روز در هفته) با شدت 1 میلی آمپربود. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شدند. 

  یافته ها

  میانگین نمرات بازداری پاسخ در دو نوبت اندازه گیری ارتقاء یافته که بیشترین تغییر مربوط به گروه "نوروفیدبک" بر روی نمرات دقت مهار بود (04/12). همچنین با حذف اثر پیش آزمون مشخص گردید "تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای" در نمرات دقت و سرعت اجرا و نوروفیدبک در نمره سرعت اجرا نسبت به گروه کنترل تفاوت معنا داری داشتند (001/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تعداد جلسات و نوع امواج اصلاح شده،"نوروفیدبک" در بهبود بازداری پاسخ موثر نیست. لیکن "تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای"، روش موثری در این زمینه است. لذا پیشنهاد می شود "تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای" در رفع مشکل فوق استفاده شود.

  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی - نقص توجه، نوروفیدبک، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای، کارکرد اجرایی، بازداری
 • مهتاب مروجی، محمد حاتمی*، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی صفحات 61-71
  مقدمه

  پایه اصلی در مدیریت دیابت، خودمراقبتی و آموزش بیماران است. از آنجایی که مصاحبه انگیزشی راهبرد موثری برای توانمندسازی بیمار جهت خودکارآمدی بیشتر و ایجاد تغییرات رفتاری مثبت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی به روش گروهی بر پیامدهای کلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود که در سال 1398 در شهر زنجان انجام شد. از بین مراجعین به درمانگاه غدد و مرکز تحقیقات متابولیک بیمارستان ولیعصر زنجان، 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک و دو بصورت مبتنی بر هدف و براساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. سپس شرکت کنندگان در هر دو گروه دیابت نوع 1 و 2 به طور تصادفی به گروه های تجربی و کنترل (15نفر)، تقسیم بندی شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی، تعیین شاخص توده بدنی و نیز آزمایش قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها

  قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص توده بدنی یک هفته و دوماه بعد از مصاحبه انگیزشی در هر دوگروه مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 کاهش داشته  است. بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  تاثیر مصاحبه انگیزشی بعنوان یک رویکرد مداخله ای جهت ایجاد تغییرات رفتاری مثبت  و نیز کنترل بهتر بیماری دیابت است. لذا بکارگیری آن برای پیشگیری از بروز عوارض جبران ناپذیر دیابت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، دیابت نوع 1و2، شاخص توده بدنی، قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله
 • سیده سوسن رئوفی کلاچایه، مصطفی عسکریان*، فاطمه حمیدی فر، حمیدرضا رضازاده بهادران صفحات 72-83
  مقدمه

  ارزشیابی در هر سازمانی جزء ارکان اصلی حفظ و بقای سازمان محسوب می شود . پژوهش حاضر با هدف تبیین معیار های ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه انجام گرفت. 

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در آن  20 تن از مدرسین، متخصص در حوزه مدیریت آموزشی و ارزشیابی  و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه برای مصاحبه نیمه ساختار یافته انتخاب شدند. نمونه گیری از نوع هدفمند و بهروش گلوله برفی بود. استحکام داده ها توسط شرکت کنندگان و کنترل خارجی تایید شد. داده ها با رویکرد تحلیل محتوا  و بصورت قراردادی انجام شد. 

  یافته ها

  داده های حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 6 درون مایه اصلی و 21 درون مایه فرعی بود. درون مایه اصلی شامل: فعالیت پژوهش (3 درون مایه فرعی)، فعالیت آموزشی (3 درون مایه فرعی)، خدمات اجرایی (2 درون مایه فرعی)، بالندگی (4 درون مایه فرعی)، اخلاق حرفه ای (3 درون مایه فرعی) و اخلاق فردی  (6 درون مایه فرعی) بود.

  نتیجه گیری

  یافته ها درک عمیقی از معیارهای عملکرد اعضای هیات علمی در 6 درون مایه اصلی و 21 درون مایه فرعی نشان داد. پیشنهاد می شود برای ارزشیابی عملکرد مدرسین دانشگاه ها از یافته ها  مطالعه حاضر استفاده شود.

  کلیدواژگان: ارزشیابی عملکرد، اعضای هیات علمی، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا
 • الهه ریاحی، علی زارعی*، محمدرضا اسماعیلی، زینت نیک آیین صفحات 84-94
  مقدمه

  در حوزه ورزش یکی از رویکردهای نظری اشتیاق به فعالیت بدنی است که برای افزایش هیجانات مثبت در ورزش شناخته می شود. بررسی همبستگی اشتیاق به فعالیت بدنی و سرزندگی با لذت از اوقات فراغت ورزشی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 1398 انجام گرفت.  

  روش کار

  این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود که نمونه آماری به دلیل محدود بودن جامعه به روش تمام شمار و 200 تن انتخاب شدند. در این مطالعه از "مقیاس اشتیاق" (Passion Scale)، "مقیاس سرزندگی ذهنی" (Subjective Vitality Scale)، " پرسشنامه لذت گرونینگن"   (Groningen Enjoyment Questionnaire) استفاده شد. روایی صوری، شاخص روایی محتوا، همگرا  و روایی سازه و پایایی (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) بررسی شد. داده ها با پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPls 3.0 استفاده شد.  

  یافته ها

  بین اشتیاق سازگار (P = 0/001, β = -0/57) و اشتیاق افراطی (P = 0/001, β = 0/57) با لذت از اوقات فراغت ورزشی به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معناداری وجود داشت. اما بین سرزندگی (P = 0/338, β = -0/16) با لذت از اوقات فراغت ورزشی همبستگی معناداری وجود نداشت. 

  نتیجه گیری

  اشتیاق سازگار و اشتیاق افراطی با لذت از اوقات فراغت ورزشی به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معناداری دارد. لذا پیشنهاد می شود مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران جهت ایجاد اشتیاق در بین کارکنان جهت حضور در فعالیت بدنی در اوقات فراغت، برنامه های ورزشی را برای برخی از ایام هفته و به صورت همایش های خانوادگی مبادرت ورزند.

  کلیدواژگان: اشتیاق، سرزندگی، لذت، اوقات فراغت ورزشی
|
 • Zahra Orouji Aghdam*, Akbar Atadokht, Sajad Basharpoor Pages 1-9
  Introduction

  The most obvious way to change behavior in children is play therapy. One of these methods is parent-child relationship play therapy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of parent-child relationship play therapy on quality of life in preschool children.

  Methods

  The research method was experimental with pre-test and post-test design and control group. The statistical population of this study included all preschool children in the middle of the city in 2018. Among them, 32 people were selected by random sampling and were divided into two experimental (16) and control (16) groups. The intervention group was trained in 10 sessions 90-minute with "parent-child-based play therapy" and the process was implemented, but the control group did not see it. The "TNO-AZL Preschool Children Quality of Life Questionnaire" (TAPQOL) (1-5) was administered by parents of children in pre-test and post-test. Content validity and reliability of the questionnaire were measured by Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSS. 20.

  Results

  There was a significant difference between the mean scores in the experimental and control groups (P <0.01). Findings indicate the effectiveness of parent-child relationship-based play therapy in promoting the quality of life in preschool children.

  Conclusions

  Given the desirable effect of "parent-child relationship-based play therapy" on enhancing the quality of life in preschool children, it is recommended to use this therapy as one of the strategies to improve the quality of life of children.

  Keywords: Parent-child relationship-based play therapy, Quality of life, Preschool children
 • Mostafa Parhizgar, Fardin Moradimanesh*, Naser Serajkhorrami, Parvin Ehteshamzadeh Pages 10-21
  Introduction

  Some patients with irritable bowel syndrome suffer from anxiety and depression, which can increase their pain and reduce their quality of life. The aim of this study was to determine the effectiveness of “Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS)” on pain, quality of life related to health, anxiety and depression in patients with irritable bowel syndrome.

  Methods

  This is a semi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group in women with irritable bowel syndrome in Dezful city, was performed in of 2019. 24 women were selected by purposive sampling method and divided into two experimental and control groups. Measuring instruments include the “Short-Form Mc Gill Pain Questionnaire”, the Questionnaire of “Irritable Bowel Syndrome-Quality of Life-34”, and "Hospital Anxiety and Desperation Scale." Content validity and reliability were measured using Cronbach's alpha coefficient method. For the experimental group, 10 individual sessions of “Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS)” was used."Data were analyzed in SPSS.24.

  Results

  After the intervention, there was a significant difference between experimental and control groups in terms pain syndrome (F=19.29; p=0.001), quality of life related to health (F=39.93; p=0.001), anxiety (F=46.89; p=0.001), and depression (F=36.62; p=0.001). 

  Conclusions

  "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " is able to reduce the amount of pain, anxiety and depression in women with irritable bowel syndrome and increase their quality of life. Therefore, it is recommended that internal medicine and gastroenterologists use a procedure based on "Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) " during treatment with health psychologists to treat these patients.

  Keywords: brain stimulation, pain, quality of life, anxiety, depression, Irritable Bowel Syndrome
 • Majid Latif, Rasoul Ranjbarian* Pages 22-33
  Introduction

  Job attachment is a positive and job-related mental state. Unsafe attachment is an indicator of behavioral vulnerability and causes low hardiness.
  The purpose of this study was to determine the correlation between job attachment and resilience with the hardiness of Takab city health staff. 

  Methods

  The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study was all staffs of Takab health network in 2019. 173 staffs were selected using Cochran formula by stratified random sampling. Data were collected using "Job Attachment Questionnaire", "Connor-Davidson Resilience Scale" (CD-RISC) and "Lang & Goulet Hardiness Scale".  Face validity, and reliability were assessed by Cronbach's alpha method and test-retest. Data were analyzed using SPSS. 26.

  Results

  Correlation between job attachment with hardiness (P <0.01) and resilience with hardiness  (P <0.01) were positive and significant. Correlation of all components of job attachment with hardiness (P<0.05) was positive and significant. In addition, the correlation of all resilience components with hardiness (P<0.05) was positive and significant.

  Conclusions

  Job attachment and resilience and the components of these two variables were correlated with the hardiness of health network staff. It is suggested that the organization be attracted to people with a high level of job attachment and resilience in the workplace, in order to develop workflow and to solve internal organizational problems.

  Keywords: Job attachment, Resilience, Hardiness
 • Iran Zarrati, Hamed Bermas*, Mehrdad Sabet Pages 34-48
  Introduction

  Suicide is a serious public health problem that happens in all cultures and eras. Suicide ideation and suicide attempt can be influenced by many factors. The purpose of this study was to determine the correlation between childhood trauma and suicide ideation by mediating role of mental pain and object relations.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational. Accordingly, 371 students of Islamic Azad Universities of Tehran were selected by multistage cluster sampling. In order to collect data, “Childhood Trauma Questionnaire”, “Beck Scale for Suicidal Ideation”, “Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale” and “Bell Object Relations Inventory” were used. The validity of the instruments was limited to previous studies and the reliability was performed by Cronbach’s alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS.22.  and Amos V. 23.

  Results

  The evaluation of hypothetical model with fit indexes demonstrated that the hypothetical model fits the measurement model (CFI=0.95, NFI=0.95, and SRMR =0.072). The results showed that childhood trauma correlates with suicide ideation both directly and indirectly through mental pain and object relations.

  Conclusions

  Mental pain and object relations play a mediating role in the relationship between childhood trauma and suicide ideation.  It is suggested that the present findings be used in developing preventive and therapeutic interventions on suicide ideation and suicide attempt.

  Keywords: Childhood trauma, Suicide ideation, Mental pain, Object relations
 • Fatahi Azam, Hayedeh Saberi, Asghar Kazemi Kavaki* Pages 49-60
  Introduction

  Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) affects social, emotional, and familial functioning. The present study aimed to determine the effectiveness of "Neurofeedback" and "Transcranial Direct Current Stimulation" on the Executive Function of Response Inhibition of Boys 6 to 11 years with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder.

  Methods

   The present study is a quasi-experimental with pre-test and post-test and control group. The statistical population included all students aged 6 to 11 in Islamshahr boys' primary and preschool levels in the 96-97 academic year. The research sample was 34 people who were identified by the convenience sampling method among Attention Deficit-Hyperactivity Disorder and by simple random sampling (simple lottery) were divided into two intervention groups and a control group (12 people in each group). However, one person from each intervention group withdrew. Research instruments  include the “SNAP-IV Scale”, the “Stanford-Binet Intelligence Scales (Fifth Edition)”, the “Conner's Parent Rating Scale”, and  “Go/No Go Test”. The validity and reliability have been measured in previous studies.Interventions included neuro feedback 20 sessions of 30 minutes (Three days a week) and tDCS included 10 sessions of 10 minutes with intensity of 1 Ma (two days a week). Data were analyzed with SPSS. 23.

  Results

  Average response inhibition scores were improved in two measurements, with the largest change in the neurofeedback group being controlled on accuracy scores (12.04). Also, by eliminating the pre-test effect, it was determined that "Transcranial Direct Current Stimulation” had a significant difference in accuracy and speed of execution and” neurofeedback” in the implementation speed score compared to the control group (p˂ 0.001).

  Conclusions

  Due to the number of sessions and the type of waves corrected, "neurofeedback" is not effective in improving inhibitory response. But "Transcranial Direct Current Stimulation" is an effective method. Therefore, it is suggested that the "Transcranial Direct Current Stimulation” be used to solve the above problem."

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Neurofeedback, Transcranial Direct Current Stimulation, Executive Function, Inhibition
 • Mahtab Moraveji, Mohammad Hatami*, Morvarid Ahadi, Mohammadreza Seyrafi, Hossein Chiti Pages 61-71
  Introduction

  The core of diabetes management is self-care and patient education. Because motivational interviewing is an effective strategy for empowering the patient for greater self-efficacy and positive behavioral change. The aim of this study was to determine the effectiveness of group-based motivational interviews on clinical outcomes in patients with type 1 and type 2 diabetes.

  Methods

  This study was a semi-experimental clinical trial with pre-test, post-test and follow-up design with control group, which was conducted in 2019 in Zanjan city. Among the clients of the endocrinology clinic and the metabolic research center of Valiasr Hospital in Zanjan, 60 patients with type 1 and type 2 diabetes were selected based on the purpose and based on the criteria for entering the research. Participants in both type 1 and type 2 diabetes groups were then randomly divided into experimental and control groups (n = 15). Data were collected through a demographic questionnaire, body mass index, and blood sugar and glycosylated hemoglobin test. Data were analyzed with SPSS. 22.

  Results

  Blood sugar, glycosylated hemoglobin, and body mass index decreased one week and two months after the motivational interview in both groups with type 1 and type 2 diabetes. There was a significant difference between the experimental and control groups (P <0.05).

  Conclusions

  The impact of motivational interviewing is an interventionist approach to positive behavioral change as well as better control of diabetes. Therefore, its use is recommended to prevent the irreversible complications of diabetes.

  Keywords: Motivational interview_Type 1_Type 2 diabetes_Body Mass Index_Blood Glucose_HbA1c
 • Seyedeh Susan Raoufi Kelachayeh, Mostafa Askaryan*, Fatemeh Hamidifar, Hamidreza Rezazadeh Bahadoran Pages 72-83
  Introduction

  Evaluation in any organization is an essential part of maintaining and sustaining the organization. The purpose of this study was to determine the evaluation criteria of faculty members' performance.

  Methods

  The present study was conducted using qualitative content analysis method, in which 20 faculty members, specialized in educational management and evaluation and university departments managers were selected for semi-structured interviews. Sampling was purposive and snowball method. The robustness of the data was confirmed by participants and external controls. Data were analyzed using content analysis approach.

  Resluts

   Interview data consisted of 6 main themes and 21 sub-themes. The main themes include: research activity (3 sub-themes), educational activities (3 sub-themes), executive services (2 sub-themes), development (4 sub-themes), professional ethics (3 sub-themes) and ethics individual was (6 sub-themes).

  Conclusiosn

  The findings showed an in-depth understanding of faculty performance criteria in 6 main themes and 21 sub-themes. It is suggested that the findings of the present study be used to evaluate the performance of university lecturers.

  Keywords: Performance evaluation, Faculty, Qualitative study, Content analysis
 • Elahe Riahi, Ali Zarei*, Mohammadreza Esmaili, Zinat Nikaeen Pages 84-94
  Introduction

  In the field of sports, one of the theoretical approaches is the passion for physical activity, which is known to increase positive emotions in sports. The main purpose of this study was to determine the correlation of passion for physical activity and vitality with leisure time physical activity enjoyment in Tehran Municipality Sport Organization in 2019.

  Methods

  This study was a descriptive-correlational study. The statistical population included all employees of the Tehran Municipality Sports Organization, and the statistical sample was selected by the all-round method and 200 people due to the limited population. The study used "Passion Scale", "Subjective Vitality Scale", and the “Groningen Enjoyment Questionnaire". Formal validity, content validity index, convergent and construct validity and reliability (Cronbach's alpha coefficient calculation) were examined. Data were collected with a questionnaire. Data analysis used SmartPls 3.0 .

  Results

  There was a positive and negative significant correlation between harmonious passion  (P = 0.001, β = -0.57), obsessive passion (P = 0.001, β = 0.57) with leisure time physical activity enjoyment. But there was not significant correlation between vitality (P = 0.338, β = -0.16) with leisure time physical activity enjoyment.

  Conclusions

  Compatible enthusiasm and extreme enthusiasm with the enjoyment of sports leisure time have a significant positive and negative correlation, respectively. Therefore, it is suggested that the managers of the Tehran Municipality Sports Organization, in order to create enthusiasm among the employees to participate in physical activity in their free time, undertake sports programs for some days of the week and in the form of family conferences.

  Keywords: Passion, Vitality, Enjoyment, Sport Leisure Time