فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/07
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سید محمد موسوی بجنوردی*، زهرا منتظری، سید محمدصادق موسوی صفحات 1-7
  زمینه

  قاعده «من ملک شییا ملک الاقرار به» یکی از قواعد حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد می نمایند و در دادرسیها و حتی مراجع اداری بسیار سودمند است. همچنین یکی از قواعد مهم و کاربردی در حقوق مدنی و فقه است چرا که ربط وثیقی با اقرار که یکی از دلایل عمده اثبات دعواست دارد. تحقیق حاضر تجلی این قاعده در مقررات حقوقی نیز مواردی که با تمسک به قاعده من ملک و همچینی نقش اخلاق در حقوق مدنی و اهمیت ویژه آن نیز می توان حکم قضیه را بدست آورد را بررسی می کند.

  نتیجه گیری

  بر اساس این قاعده، هرکس که قدرت تسلط و تصرف در یک شی را داشته باشد، اختیار اقرار نسبت به آن را هم دارد. این قاعده به برقراری یک دادرسی عادلانه کمک می کند و بدین ترتیب پشتیبانی محکم برای اخلاق حقوقی است. در حقوق مدنی اخلاق بعنوان یکی از چارچوب های اصلی محسوب می شود که از تعهدات، امور مالی و شرایط صحت معاملات و قراردادهای و همچنین مبانی فقهی در قاعده مالکیت صحبت می کند. حقوق مدنی، نه تنها با اهداف اخلاقی هم سو می باشد، بلکه در بسیاری از موارد در اعتلای سطح اخلاق در تلاش می باشد و ریشه های اخلاقی در اصول و نظریات و قوانین بررسی شده به وضوح به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: اخلاق، سلطه، مالکیت، حقوق مدنی
 • بهبود یاریقلی* صفحات 8-14
  زمینه

  فلسفه ی سوژه محور مدرن که در آن همه چیز را به کلیت تقلیل می دهد، پاسخگوی  اخلاق در حال حاضر نیست؛ فلسفه ای که «دیگری» را به «من» کاهش داده و یا از قلمرو شناخت خارج می سازد و تفاوت ها را نادیده می گیرد.  لویناس به عنوان فیلسوفی که دغدغه «دیگری» دارد براین باور است که که سوژه ای نیست که نیاز به شناختن باشد و «دیگری»  پیشاپیش «من» است و به جای درک شدن، لمس می شود. این نگاه فلسفی به «دیگری» در ساختارهایی که در آن تقلیل «غیر» به «همان» امکان بروز دارد، نمود عیانی دارد که تعلیم و تربیت یکی از این ساختارهاست.

  نتیجه گیری

  همواره دانش آموز در نظام های آموزشی به عنوان دیگری لحاظ شده و تقلیل آن به «همان» باعث شکل گیری روابطی بین معلم و دانش آموز شده است که «غیریت» او را تقویت کرده است. همچنین سایر ارکان آموزش و پرورش نیز به نوعی در جهت فربه کردن این فضا گام برداشته اند؛ از جمله نظام برنامه ریزی درسی. نظام برنامه ریزی درسی با ایجاد ساختاری که در آن برخی مطالب، قابل ارایه و برخی دیگر حذف شده اند، در راستای کلیت بخشیدن -که برآمده از نگاه توتالیتاریستی است- عمل کرده است. نگاه لویناسی به اخلاق در تعلیم و تربیت در پی ارتباط معلم با دانش آموز به عنوان چهره، برنامه درسی مبتنی بر توجه به حاشیه رانده شده ها و تفاوت های فردی، ایجاد فضای دیالکتیک وار در فرایند تدریس و ارتقاء عدالت از طریق آموزش می باشد

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، اخلاق دیگری، لویناس
 • رهام شرف*، لقمان ابراهیمی، مریم محمدلو صفحات 15-21
  زمینه

  یکی از مسایل بسیار مهمی که لازم است به آن پرداخته شود نقش فلسفه در زندگی فردی و اجتماعی انسان است. با وجود اینکه علومی چون روانشناسی و جامعه شناسی با استفاده از مبانی فلسفی به تدوین نظریات خود می پردازند و آنها را در عمل به کار می گیرند، جایگاه فلسفه به عنوان علمی که می تواند در حل مشکلات و مسایل انسان موثر باشد چندان مورد توجه نیست. یکی از حوزه های اثرگذاری عملی فلسفه ، روانشناسی است. هدف پژوهش حاضر تبیین اختلال افسردگی بر مبنای روانشناسی اخلاق است تا با استفاده از این تبیین به درمان افسردگی کمک شود.

  نتیجه گیری

  اختلال افسردگی از منظر چهار نظریه شناخت گرایی، احساس گرایی، ابزارگرایی و شخصیت گرایی در روانشناسی اخلاق قابل تبیین بوده و بکارگیری این تبیین ها می تواند در درمان افسردگی موثر باشد. از میان تبیین های چهارگانه افسردگی بر مبنای روان شناسی اخلاق، تبیین شخصیت گرایانه کارآمدتر از سایر تبیین ها است، زیرا مبانی انسان شناختی جامع تر و قوی تری دارد و با رویکردی کل گرایانه به تبیین افسردگی می پردازد. اما در سایر تبیین ها وجهی از وجود انسان نادیده گرفته شده و نگرشی تک بعدی نسبت به انسان وجود دارد.

  کلیدواژگان: فلسفه، روانشناسی اخلاق، افسردگی، روانشناسی، شخصیت گرایی
 • زهرا مقدس، ضیاء الدین تابعی* صفحات 22-26
  زمینه

  تعهدات اخلاقی درمانگران از موضوعات مهمی است که توجه پژوهشگران حوزه اخلاق پزشکی را به خود جلب کرده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نیازهای بنیادین روان شناختی و هویت اخلاقی در دانشجویان پزشکی بود.

  روش

  طرح این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. آزمودنی ها، 140 دانشجوی پزشکی دوره اینترنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از بیمارستان های دولتی شهر شیراز انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی و مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی استفاده شد. داده ها به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که ارضای نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط همبستگی مثبت و معنادار با درون سازی هویت اخلاقی دارند. همچنین، ارضای نیاز به خودپیروی، نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط با نمادسازی هویت اخلاقی همبستگی مثبت و معنادار، نشان دادند. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که ارضای نیاز به شایستگی، درون سازی هویت اخلاقی و ارضای نیاز به ارتباط، نمادسازی و نمره کل هویت اخلاقی را به نحو مثبت پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

   به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر هم راستا با شواهد پژوهشی پیشین و نظریه خودتعیینی، نشانگر اهمیت ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در تشکیل هویت اخلاقی دانشجویان رشته پزشکی است.

  کلیدواژگان: نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت، هویت اخلاقی
 • حسین ممتاز، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی*، اصغر مشبکی اصفهانی، کیامرث فتحی هفشجانی صفحات 30-37
  زمینه

  افزایش پیچیدگی در سطح سازمانها و روابط بین کسب و کارها بر مشکلات تصمیم گیری افزوده و به منظور پیاده سازی جمع سپاری موفق نیازمند رعایت الزامات و مولفه های اخلاقی بسیاری است. بر همین اساس هدف این پژوهش ارایه مدلی به منظور رعایت الزامات اخلاقی جمع سپاری فراکتالی درسامانه های پیچیده و دارای مولفه های بسیار زیاد است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان کسب وکار های فعال در حوزه جمع سپاری در ایران است که با کمک نمونه گیری قضاوتی8 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه بسته بود. به منظوراولویت بندی مولفه های استخراج شده جمع سپاری به کمک مطالعات پیشین دربرابر شاخص ها، از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع، سپس از مدل چهار سطحی کانونی به منظور ارایه مدل، با کمک نرم افزار اکسل استفاده شد.

  یافته ها

  مدل الزامات اخلاقی جمع سپاری فراکتالی یک مدل کارا است، زیرا فراوانی مولفه ها در مدل نمایانگر آن بود که 54% مولفه ها شامل3  مولفه بین بازه (108+تا36+)؛3مولفه بین بازه (35+تا1+) درمحدوده مولفه های علت و اثرگذار؛3مولفه خنثی (27%مولفه ها) با مقدار صفر و2 مولفه (19%مولفه ها) بین بازه (107-تا1-)می باشد. به همین منظور لازم است تا کسب و کارها رویکردی را اتخاذ نمایند تامولفه های اثر پذیرحداقل به ناحیه بی تفاوتی برسند؛ مولفه های خنثی با اثر پذیری از مولفه های کانونی، تبدیل به مولفه های اثر بخش شوند.

  نتیجه گیری

  مولفه های راهبرد مناسب، بالابرد ن استاندارد ها و حقوق مالکیت معنوی به عنوان مهمترین الزامات اخلاقی جمع سپاری دردنیای پیچیده و دارای روابط آشوب گون می باشند که به منظور ایجاد خصلت های فرهنگی مثبت و کارایی مدل بایستی مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

  کلیدواژگان: الزامات اخلاقی جمع سپاری، جمع سپاری فراکتالی، ماتریس ارزیابی اثرات سریع، مدل چهار سطحی کانونی
 • محمدمهدی قمیان، علی اصغر پورعزت*، سید کمال واعظی، رضا واعظی صفحات 38-46
  زمینه

  با توجه به اهمیت رعایت اصول اخلاقی در مدیریت شهری، هدف این پژوهش، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد رعایت اصول اخلاقی است.

  روش

  پژوهش حاضر در زمرخ پژوهش های توصیفی- تحلیلی است. جامعه نمونه این پژوهش، مدیران شهرداری مشهد مقدس بوده اند که 27 نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تعیین حجم نمونه از روش تحلیل تم و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده گردیده است. ابزار تحلیل مصاحبه بود. جهت تبیین روابط بین ابعاد، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و برای رتبه بندی شاخص ها از تکنیک مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی بهره گرفته شد

  یافته ها

  براساس نتایج، 63 شاخص شناسایی شده مربوط به پنج دسته ذینفعان اصلی مدیریت شهری (شامل کارکنان، شهروندان، پیمانکاران و سرمایه گذاران، ادارات دولتی و غیردولتی و محیط زیست)، با استفاده از شبکه تعاملات، در طیفی از بانفوذترین تا وابسته ترین درجه بندی شدند که در این میان، شاخص های مربوط به کارکنان دارای بیشترین نفوذ و شاخص های مربوط به محیط زیست، دارای بیشترین وابستگی بودند. همچنین این پژوهش نشان داد که در شاخص هایی که عملکرد مطلوب در آنها، باعث رضایت ذینفع می شود، الزامی وجود ندارد که عملکرد نامطلوب در آنها باعث نارضایتی شود.

  نتیجه گیری

  ترکیب و اولویت بندی شاخص ها و ذینفعان متناظر را می توان به منزله الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد و مبنایی برای تصمیم گیری و خط مشی گذاری به کار برد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی عملکرد، اصول اخلاقی، مدیریت شهری
 • داوود خانی، محمد لگزیان*، علی شیرازی، علیرضا پویا صفحات 47-55
  زمینه

  اگر اخلاق (جمع «خلق») به معنای قوا، سجایا و صفات درونی در نظر گرفته شود اشاره به بعد درون نگر افراد می کند که در ادبیات مدیریت و روان شناسی با نام ارتباطات درون فردی شناخته می شود. این جنبه از ارتباطات از زمینه تحقیقاتی بسیار کمی برخوردار است. از این رو پژوهش حاضر در پی شناخت تنوعی از کژکارکردهای اخلاقی درون فردی است که عامل تضییع استعدادهای سازمان شمرده می شوند.

  روش

  مطالعه حاضر پژوهشی کیفی با استراتژی پدیده نگاری است. جامعه آماری مجموعه کارکنان پیمانی یا رسمی ارگان های دولتی استان خراسان شمالی است که «تجربه تضییع استعدادها و مهارت ها» را در خود، همکاران، یا منابع انسانی زیرمجموعه خود داشته اند. تعداد 20 نمونه به شیوه غیرتصادفی و هدفمند از میان 17 ارگان دولتی انتخاب شده و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری، و گزینشی صورت گرفته و فضای نتیجه بر آن اساس ارایه شد.

  یافته

  پس از تلخیص، تقلیل، و کدبندی داده ها تعداد 5 کانون توجه (افق درونی) در حوزه کژکارکردهای درون نگر اخلاق با عناوین «انتفاع طلبی»، «خود برتربینی»، «نگرانی و بدبینی»، «بی تفاوتی»، و «ایده آل گرایی» در قالب 3 زمینه ارتباطی درون فردی (افق بیرونی) شامل «مدیران و مراتب سازمانی بالاتر»، «همکاران و زیرمجموعه»، و «فرد مستعد» حاصل شد.

  نتیجه گیری

   «بی تفاوتی» و «نگرانی و بدبینی» پرتکرارترین کژکارکردهای ارتباطی درون فردی بودند که به عنوان موثرترین عوامل در جلوگیری از بالندگی استعدادها مورد شناسایی قرار گرفت. از سوی دیگر نقش تفکرات، باورها و احساسات «مدیران» بیش از سایر افق های بیرونی تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: کژکارکردهای اخلاقی، ارتباطات درون فردی، تضییع بالندگی استعدادها
 • حمیدرضا احقاقی، محمد قاسمی ناقمی*، علی حسین زاده صفحات 56-63
  زمینه

  موضوع وفاداری مشتری به یک محصول یا علامت تجاری خاص ،اهمیت بسیاری در حیطه اقتصاد و تجارت دارد .وفاداری برای بسیاری از شرکت ها ،نوعی ابزار رقابتی شناخته شده و رشد بقای سازمان ها نیز به چگونگی وفاداری مشتریان آنها وابسته است. مشتریان اغلب با دادن شخصیت به برند ها برای آنها جنبه انسانی قایل می شوند و بازاریابان اکثر اوقات به کمک جایگاه یابی ،این ادراکات را ایجاد کرده یا تقویت می کنند. در این تحقیق به شناسایی عوامل اخلاقی موثر بر وفادرای مشتری با محوریت شخصیت برند پرداخته شده است.

  روش

  پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بود.  جامعه تحقیق مدیران ارشد و روسای شعب بانک ملت اصفهان بودند که 10 نفر از این خبرگان به صورت هدفمند با استفاده از نمونه گیری به روش اشباع به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بود. در نهایت داده ها با  روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی یا انتخابی در نرم افزار Maxqda  مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

    بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 73 کد باز از میان 401 مفهوم شناسایی شد. در بخش کدگذاری محوری، 73 کد اولیه در قالب 15 مقوله دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد: ویژگی خدمات، ارزش مشتری، اعتماد برند (شرایط علی)، تصویر شرکت، عوامل سازمانی (شرایط زمینه ای)، رعایت قوانین و مقررات، مسیولیت پذیری، امانت داری، توجه به فعالیت های عام المنفعه (راهبردها) عوامل محیطی و رعایت موازین اسلامی (مداخله گر) ، حفاظت اطلاعات، رفتار اخلاقی کارکنان و اعتبار برند (پیامدها) در یک مدل پارادایمی از عوامل اخلاقی موثر بر وفاداری مشتری می باشند.

  کلیدواژگان: عوامل اخلاقی، وفاداری مشتری، شخصیت برند
 • رسول عباسی*، شیلا رفیعی، جبار باباشاهی صفحات 64-70
  زمینه

  وجود مدیران با هوش اخلاقی بالا که کار را درست انجام می دهند و اصول اخلاقی را رعایت می کنند زمینه ساز تقویت سرمایه های نامشهودی چون سرمایه اجتماعی می گردد. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران دانشگاهی با رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی پرداخته می شود.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. کل مدیران دانشگاهی و کارکنان دانشگاه های سراسری غیر پزشکی استان قم، جامعه آماری پژوهش را شکل می دهند. از بین جامعه آماری 485 نفره کارکنان، 217 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد و به علت تعداد کم مدیران، کل مدیران این دانشگاه ها در نظر گرفته شدند. در تحلیل اطلاعات از ضریب آلفای کرونباخ، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون سوبل استفاده شده است.

  یافته ها

   با توجه به نتایج حاصل از پژوهش فوق، هوش اخلاقی تبیین گر 57% تغییرات سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی تبیین گر 61% از تغییرات رضایت شغلی کارکنان است و نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمان نیز در رابطه دو متغیر تایید شد.

  نتیجه گیری

  هوش اخلاقی مدیران دانشگاهی هم به صورت مستقیم و هم از طریق ارتقای سرمایه اجتماعی سازمانی در محیط دانشگاهی بر رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. لذا برنامه ریزی برای ارتقای آن در محیط های آکادمیک، یک ضرورت محسوب می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی کارکنان، رضایت کارکنان
 • حیدر چوپانی، سید علی سیادت*، سعید رجایی پور صفحات 71-78
  زمینه

  پژوهش ها نشان می دهد که امروزه سوء رفتارهای پژوهشی در آموزش عالی زیاد شده است، به همین دلیل ضرورت دارد تا زمینه ها و عوامل موثر بر آن را شناسایی کرد تا بتوان راهکارهایی به منظور کاهش رفتارهای سوء رفتار پژوهشی ارایه کرد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی عوامل سازمانی مرتبط با سوء رفتار پژوهشی می پردازد.

  روش

  روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هییت علمی، دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های سطح شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر و دانشگاه علوم پزشکی) به تعداد 20487 بوده که 377 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و از طریق فرمول نمونه گیری کوکران، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ‏مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

   نشان داد نظارت ضعیف با سوء رفتار پژوهشی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج همچنین نشان داد که نظارت ضعیف نقش میانجی را در رابطه بین قوانین و مقررات، جو سازمانی، موانع ساختاری با سوء رفتار پژوهشی دارد.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که عوامل سازمانی زیادی (قوانین و مقررات، جو سازمانی، موانع ساختاری و نظارت ضعیف) مرتبط با سوء رفتار پژوهشی است که باید به ارایه راهکارهایی برای کاهش این رفتارها به کار برد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق پژوهش، سوء رفتار پژوهشی، پژوهش
 • محمدرضا اردلان*، احمد عزیزی صفحات 79-85
  زمینه

  بررسی جایگاه اخلاق حرفه ای می تواند به طور موثری در پیشبرد اهداف عالی نظام آموزش و پرورش نقش ایفا کند، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف رابطه سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران شاغل در دوره متوسطه اول آموزش و پرورش همدان می باشد، 280 نفر از دبیران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی هر طبقه به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی، اخلاق حرفه ای و تناسب فرد- سازمان استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که رابطه سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای با نقش میانجی تناسب فرد-سازمان مثبت و معنی دار می باشد.

  نتیجه گیری

  بی شک برای داشتن سلامت سازمانی نیازمند اعتلای اخلاق حرفه ای در سازمان هستیم که با افزایش تناسب میان فرد - سازمان این ارتباط مستحکم تر می شود. در نتیجه برای توسعه اخلاق حرفه ای در میان دبیران می بایست مدیران به سلامت سازمانی و تناسب فرد-سازمان توجه کنند.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، تناسب فرد-سازمان، اخلاق حرفه ای
 • میثم غلام پور*، هادی پورشافعی صفحات 86-92
  زمینه

  توجه به کاهش تعلل ورزی معلمان و بهبود اخلاق حرفه ای آن ها از اهمیت ویژه ای در سازمان ها آموزشی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش هوش معنوی و اخلاق حرفه ای بر تعلل ورزی شغلی معلمان می باشد.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که بر روی 183 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر قاین انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ هوش معنوی، اخلاق حرفه ای و تعلل ورزی شغلی استفاده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS_18 و آزمون های آماری ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هوش معنوی با میانگین 77/0±06/4 ، اخلاق حرفه ای با میانگین 61/0±65/3 بالاتر از حد متوسط قرار دارند، همچنین تعلل ورزی با میانگین 34/0±63/2 پایین تر از حد متوسط قرار دارد. هوش معنوی 22درصد از واریانس تعلل ورزی و 16 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای معلمان را تبیین می کند؛ همچنین اخلاق حرفه ای 33 درصد از تغییرات واریانس تعلل ورزی معلمان را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  هوش معنوی و اخلاق حرفه ای سبب کاهش تعلل ورزی شغلی در معلمان می شود. از طرفی هوش معنوی زمینه بهبود اخلاق حرفه ای معلمان را فراهم می آورد. بنابراین می توان با فراهم آوردن زمینه های بهبود هوش معنوی و اخلاق حرفه ای در معلمان موجب کاهش تعلل ورزی آن ها و درنتیجه بهبود کارایی نظام آموزشی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، هوش معنوی، تعلل ورزی
 • جلال آذر براهمان، هاشم نیکومرام*، رمضانعلی رویایی، احمد یعقوب نژاد صفحات 93-98
  زمینه

  برخی افراد پس از انجام اولین رفتار غیراخلاقی، به انجام مجدد چنین رفتاری سازگار شده و به راحتی مرتکب رفتارهای غیراخلاقی بزرگتر بعدی می شوند. از طرفی برخی دیگر رفتار مجاز داشته و بعد از انجام اولین رفتار غیراخلاقی، پشیمان شده و در پی جبران رفتار غیراخلاقی خود بر می آیند. هدف این تحقیق بررسی نقش هویت و هوش اخلاقی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است.

  روش

  روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است. این پژوهش شامل دو تحقیق جداگانه در حرفه حسابداری و حرفه حسابرسی است. جامعه آماری در حرفه حسابداری، دانشجویان حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در حرفه حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر و نمونه گیری در هر دو تحقیق به روش تصادفی ساده انجام شده است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد افراد با هویت و هوش اخلاقی بالاتر، در صورت انجام رفتار غیراخلاقی پشیمان شده و انجام رفتارهای غیراخلاقی بعدی خود را متوقف یا محدود می نمایند.

  نتیجه گیری

  هویت و  هوش اخلاقی در بروز رفتار سازگار یا مجاز اخلاقی نقش دارند. سازمان ها می توانند از ویژگی های شخصیتی در گزینش نیروهای خود بویژه در پستهای حساس مالی و نظارتی بهره گیرند.

  کلیدواژگان: هویت اخلاقی، هوش اخلاقی، رفتار سازگار، رفتار مجاز
 • سحر رستگار، ترانه عنایتی* صفحات 99-107
  زمینه

  کارکنان زمانی می توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش لازم برای داشتن عملکرد مناسب بهره مند باشند. در واقع توانایی و انگیزش منجر به عملکرد شغلی مناسب می شود و این توانایی و انگیزش نیز می تواند با حضور رهبری اخلاقی در سازمان قوت بگیرد. هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بود.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی و به صورت کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 1396 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 480 نفر با استفاده از تعیین حجم نمونه در مدلسازی معادلات ساختاری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به سوال های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel 8/8 استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق نشان م ی دهد که بین رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد (5/0). مولفه فردی رهبری اخلاقی در میان سایر مولفه های رهبری، بالاترین رتبه و در میان مولفه های عملکرد شغلی بعد آموزشی، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نمایانگر این ایده می باشد؛ که جذب مدیرانی با سبکهای رهبری اخلاقی که دارای تجربه های آموزشی و پژوهشی مناسب هستند، موجب بهبود عملکرد اعضای هیات علمی خواهد بود.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، شایستگی های فردی، عملکرد حرفه ای، عملکرد شغلی
 • حمیدرضا رضایی کلیدبری*، فاطمه سلطانی ابراهیم سرائی، داود بخشعلی زاده صفحات 108-115
  زمینه

  یکی از مهمترین دغدغه های هر سازمانی، بهبود و تقویت عملکرد کارکنان سازمان است. یکی از سازمان هایی که عملکرد کارکنانش از اهمیت بیشتری برخوردار است، سازمان های فعال در حوزه بهداشت و درمان می باشند؛ چرا که تاثیر سطح عملکردی آنان به طور مستقیم بر پیکر جامعه نمایان می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی، رابطه رهبر - پیرو، خودکارآمدی و هویت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در شهرستان رشت است.

  روش

  این تحقیق به لحاظ روش، توصیفی - همبستگی است؛ و جامعه آماری آن متشکل از 3860 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در شهرستان رشت بوده که 349 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق و به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد بوده که از نظر روایی و پایایی مورد تایید می باشد. در پایان، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار spss و lisrel برای تحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان می دهد رهبری اخلاقی، از طریق رابطه رهبر - عضو، خودکارآمدی و هویت سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه دارند. همچنین رابطه مستقیم رهبری اخلاقی با عملکرد کارکنان تایید نگردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، می توان گفت افزایش سطح مولفه های رهبری اخلاقی مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، رابطه رهبر- پیرو، هویت سازمانی و خودکارآمدی در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، منجر به سطح بیشتری از عملکرد کارکنان این دانشگاه خواهد شد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، رابطه رهبر - عضو، خودکارآمدی، هویت سازمانی، عملکرد کارکنان
 • اکرم انصاری، وحید فلاح*، محمد صالحی صفحات 116-122
  زمینه

  از اساسی ترین اصول ایجاد ارتباط و روابط سالم و اثر گذار با سایر افراد، اهمیت به اصول اخلاقی انسانی است. ازین رو پژوهش با هدف نقش میانجی فاصله اخلاقی در روابط بین فردی دانشجویان صورت گرفت.

  روش

  پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بودند که تعداد 324نفر بر اساس جدول مورگان و روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فاصله اخلاقی و روابط بین فردی استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون،تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد فاصله اخلاقی بر همدلی و صمیمت، ابراز وجود، مهارت ارتباطی، حل تعارض، حفظ ارتباط و گوش کردن نقش منفی معناداری دارد که فاصله اخلاقی بر ابراز وجود (610/0-=β) بیشترین اثر و بر حفظ ارتباط (462/0-=β) کمترین نقش را داشته است. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد فاصله اخلاقی بر روابط بین فردی دانشجویان (001/0=Sig، 559/5-=t)با ضریب مسیر (426/0-=β) نقش منفی مستقیم معناداری دارند.در نهایت شاخص های برازش مدل نشان از تایید مدل تحقیق حاضر دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های تحقیق اتخاذ سیاست هایی توسط مدیران که منجر به بهبود ارزش های اخلاقی،فرهنگی و کاهش فاصله اخلاقی در بین دانشجویان می گردد،به ارتقای روابط بین فردی آنان کمک می کند.

  کلیدواژگان: شوک فرهنگی، فاصله اخلاقی، روابط بین فردی، دانشجویان
 • عادل زاهد بابلان، علیرضا قلعه ای، افشین دیوبند، سلیم کاظمی* صفحات 123-129
  زمینه

  در دهه اخیر بیشتر سازمان ها برای جذب کارکنان آراسته به اخلاق حرفه ای، مشتاق و متعهد به وظایف شغلی و در عین حال مسیولیت پذیر در راستای نیل به اهداف و آرمان های سازمان به عنوان یک عامل مزیتی تلاش می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و پاسخگویی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 420 نفر بود. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی و پاسخگویی سازمانی استفاده شد که پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزارهای پژوهش با  تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده نیز معادلات ساختاری می باشد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارکنان (67/0) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی کارکنان (46/0) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اثر مستقیم اشتیاق شغلی بر پاسخگویی کارکنان (39/0) مثبت و معنادار  است. همچنین نتایج بیانگر اثر غیر مستقیم اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی کارکنان با میانجیگری اشتیاق شغلی (26/0) است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، برای رویارویی با چالش های زندگی سازمانی مدرن، رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای که کارکنان را نسبت به اهداف و فعالیت های سازمان مشتاق و پاسخگو نگه دارد یک اصل اساسی است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، پاسخگویی سازمانی، اشتیاق شغلی
 • سامره شجاعی*، منصوره صادقی، علی اصغر نعیمی، پریسا یوسفی صفحات 130-135
  زمینه

  پژوهش های متعدد نشان داده اند که رهبری اخلاقی مهم ترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان ها است و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد، بالندگی و پیشرفت سازمان ایفا می کند. هدف از این مطالعه تحلیل رابطه بین رهبری اخلاقی و آوای کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت سازمانی و تعدیلی اعتماد سازمانی در میان کارکنان بانک سپه استان گلستان است.

  روش

  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن، کلیه کارکنان بانک سپه استان گلستان به تعداد 340 نفرمی باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،181 نفر برآورد شده است. ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد است که ضریب آلفای کرونباخ آن بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار پی.ال. اس استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن است که بین رهبری اخلاقی و هویت سازمانی، بین هویت سازمانی و آوای کارکنان و بین رهبری اخلاقی و آوای کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و اعتماد سازمانی رابطه بین هویت سازمانی و آوای کارکنان را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری

   رهبری اخلاقی از طریق نقش میانجی هویت سازمانی با رفتار آوا در ارتباط است. هم چنین زمانی که کارکنان اعتماد بالایی به سازمان دارند، هویت سازمانی رابطه قوی تری با رفتار آوا دارد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، هویت سازمانی، آوای کارکنان، اعتماد سازمانی
 • حسن قلاوندی*، منیژه کوشکی صفحات 136-142
  زمینه

  با توجه به اینکه شجاعت اخلاقی حرفه ای یک ویژگی ضروری برای رفتار اخلاقی در محیط های سازمانی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روابط شجاعت اخلاقی حرفه ای و سرمایه اجتماعی بود.

  روش

  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری به تعداد 230 نفر بودند. با استناد به جدول مورگان تعداد 144 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده انتخاب شدند که از این تعداد، 129پرسشنامه کامل بازگردانده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه شجاعت اخلاقی حرفه ای و سرمایه اجتماعی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی کانونی استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین مولفه های شجاعت اخلاقی حرفه ای و مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  برای افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان باید زمینه بروز شجاعت اخلاقی حرفه ای را در کارکنان ایجاد و تقویت نمود.

  کلیدواژگان: شجاعت اخلاقی حرفه ای، سرمایه اجتماعی، رفتار اخلاقی
 • مجید کیانی، حسین زارعیان*، سجاد مومنی، محسن اسماعیلی صفحات 143-150
  زمینه

  یکی از مهمترین جنبه های اخلاقی در سازمان، فضیلت سازمانی است، لذا هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اندازه گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک مولفه اخلاقی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش

  پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 890 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران بوده که تعداد 397 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فضیلت سازمانی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار SPSS24 و LISREL8.5 استفاده شد که ابتدا پارامترهای مدل به روش بیشینه درستنمایی برآورد شد، و سپس مدل اندازه گیری فضیلت سازمانی به وسیله انجام شاخص های برازش، آزمون شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب اند (01/0=sig؛ 249/4740=Bartlett؛ 96/0=KMO)، همچنین نتایج نشان داد مدل اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار است و شاخص های برازش (59/2=x2/df؛ 063/0= RMSEA؛ 80/0=PNFI؛ 99/0=NNFI؛ 99/0=NFI؛ 99/0=CFI؛ 99/0=IFI) مورد تایید می باشند. در خصوص روابط مولفه ها با مفهوم فضیلت سازمانی نتایج نشان داد که تمامی مولفه ها توانستند پیش گوی خوبی برای مفهوم فضیلت سازمانی باشند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که پژوهشگران می توانند برای سنجش فضیلت سازمانی در سازماهای ورزشی از پرسشنامه فضیلت سازمانی 15 گویه موجود در این پژوهش که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: اخلاق، فضیلت سازمانی، وزارت ورزش و جوانان
 • محمد نافعی، لیلا آندرواژ*، حمیدرضا سعیدنیا صفحات 151-157
  زمینه

  بازاریابی اخلاقی بیشتر از اینکه یک استراتژی بازاریابی باشد، نوعی فلسفه است که بر تمام جنبه های بازاریابی تاثیر می گذارد. در این شیوه کارفرمایان به دنبال ترویج صداقت، عدالت و تعهد در تبلیغات خود هستند. اهمیت فعالیت های بازاریابی اخلاقی به طور کلی و بازاریابی اخلاقی رسانه های اجتماعی به شکل خاص نقش مهمی در دنیای کسب و کار دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی پارادایمی فعالیت های بازاریابی اخلاقی رسانه های اجتماعی با ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری شکل گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی بوده است که با رویکرد داده بنیاد انجام شد. جامعه تحقیق صاحبنظران در حیطه بازاریابی رسانه های اجتماعی و مدیران شرکت های فعال در حوزه بازاریابی و شرکت های مجازی تهران بودند که با نمونه گیری هدفمند 12 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان دهنده بیش از 260 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و 53 مفهوم و 26 مقوله بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر مدل پارادایمی شامل فعالیت های بازاریابی اخلاقی رسانه های اجتماعی (پدیده اصلی)، شفافیت قوانین و استانداردهای موجود (بستر حاکم)، حمایت و پشتیبانی (شرایط علی)، مسیولیت اجتماعی شرکت (راهبردها)، فعالیت های مدیریتی-ترویجی و عوامل مربوط به مشتریان (شرایط مداخله گر) و ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری (پیامدها) می باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، پاسخ مشتری
 • زهرا حسینی، سعید مرتضوی*، فریبرز رحیم نیا، شمس الدین ناظمی صفحات 158-161
  زمینه

  اغلب سازمان های امروزی شاهد وقوع انواع رفتارهای غیراخلاقی با انگیزه های مختلف هستند. این پژوهش به شناسایی آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی می پردازد که با قصد کمک به سازمان و یا اعضای آن صورت می گیرد.

  روش

  رویکرد پژوهش، کیفی و استراتژی تحقیق، روایت پژوهی است. جامعه پژوهش را مدیران میانی ادارات دولتی استان خراسان رضوی تشکیل داد و چهارده نفر از مدیران دستگاه های مختلف به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه بود و از روش تحلیل مضمون برای نیل به یافته ها استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد در هفت حوزه شامل "بودجه و اعتبارات"، "تنظیم قراردادها و کارمزدها"، "کسب و حفظ وجهه"، "اطلاع رسانی و گزارش دهی"، "حقوق و مزایا"، "ترفیع و ارتقاء"، و "ارزیابی عملکرد"، رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار رخ می دهد.

  نتیجه گیری

  در سازمان های دولتی انواعی از رفتارهای غیراخلاقی با هدف تامین منافع سازمان یا اعضای آن صورت می گیرد که می تواند در بلندمدت هزینه هایی را بر سازمان تحمیل کند.

  کلیدواژگان: رفتار غیراخلاقی سازمان یار، تحلیل مضمون، مدیران میانی
 • الهام مقدم نیا، عباس طلوعی اشلقی*، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 162-165
  زمینه

  انتقال فناوری می تواند شامل تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، مهارت و تجربه انسانی، داده ها، دانش، فنون و همچنین مدیریت باشد. مقاله حاضر با هدف تحلیل نقش انتقال تکنولوژی در اخلاق کاری کارکنان انجام شده است. 

  روش

    این پژوهش از نوع تحقیق کاربردی می باشد و یک تحقیق توصیفی (از نظر هدف)، پیمایشی (از نظر زمان) و بر پایه همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای صنعتی غذایی گلوتن بودند. 45 نفر از این کارکنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه 50 سوالی اخلاق حرفه ای  و پرسشنامه انتقال فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و برای آزمون الگوی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است.  ‏

  یافته ها

  براساس خروجی نرم افزار و اعداد معناداری، یافته ها نشان داد چهار بعد اصلی انتقال فناوری در مجموع به طور معناداری تا 7/13 از واریانس اخلاق حرفه ای کارکنان را تبیین می کنند. ‏

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه می توان با تاکید و اهمیت دادن به موضوعات فناوری و انتقال و پذیرش فناوری در سازمان، از آن در جهت کمک به اخلاق حرفه ای و وجدان و تعهد کاری کارکنان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اخلاق کاری، انتقال فناوری، واحدهای صنعتی غذایی گلوتن
 • جهانشاه چرختاب مقدم، مهدی اسماعیلی* صفحات 166-170
  زمینه

  شیوه های کسب و کار نوین در عصر حاضر به دنبال استفاده از فناور های روز از طریق تجارت الکترونیک و یکپارچه نمودن آن با دنیای واقعی است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد کسب و کار اخلاقی و رابطه آن بر کسب و کار آنلاین  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است 0 جامعه آماری شامل افرادی هستند که حداقل یک بار تجربه خرید آنلاین  از فروشگاه های مجازی داشته اند. 302 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزار مورد استفاده پرسشنامه و روش آماری آزمون همبستگی پیرسون بود.

  یافته ها

  فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی چهارم و پنجم این پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. اما رابطه صداقت بر کسب و کار آنلاین  به عنوان فرضیه فرعی اول، رابطه انصاف بر کسب و کار آنلاین  به عنوان فرضیه فرعی دوم، رابطه مسیولیت پذیری بر کسب و کار آنلاین  به عنوان فرضیه فرعی سوم معنی دار نمی باشدو  مورد تایید قرار نگرفتند.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های تحقیق که نشان داد مدل مفهومی ارایه شده را تایید نمود و نشان داد که رابطه معناداری بین کسب و کار اخلاقی و کسب و کار آنلاین  وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی، کسب و کار آنلاین، مشتریان آنلاین
|
 • Pages 1-7
  Background

  The rule "anyone who has the power over things" is one of the legal rules that the jurists of Islam have been referring to for more than a thousand years and it is very useful in trials and even administrative authorities. It is also one of the most important and practical rules in civil and jurisprudential law because it is closely related to confession, which is one of the main reasons for proving a lawsuit. The present study examines the manifestation of this rule in legal regulations, which can be obtained by relying on my rule of thumb, as well as the role of ethics in civil law and its special importance.

  Conclusion

  According to this rule, anyone who has the power to dominate and possess an object has the right to confess to it. In civil law, ethics is considered as one of the main frameworks that speaks of the obligations, financial affairs and conditions of the validity of transactions and contracts, as well as the jurisprudential principles in the rule of ownership. Civil law is not only in line with moral goals, but in many cases seeks to elevate the level of morality, and moral roots are clearly seen in the principles and theories and laws examined.

  Keywords: Ethics, Dominance, Property, Civil rights
 • Pages 8-14
  Background

  Modern subject-based philosophy, in which everything reduces to the whole, reduces to the Other to I, or emanates it from the realm of knowledge, ignores the differences, currently cannot answer to ethics. Levinas, as a philosopher who has a concern about the “Other", believes that there is no subject that needs to be known, and the other is "Self" in advance and is touched rather than perceived. This philosophical view of the "Other" is represented evidently in structures, that education is one of the spaces, in which the reduction of the "Other" to the "Self" can be presented.

  Conclusion

  A student has always been considered in the educational system as the “Other”, and its reduction has led to the formation of relations between the teacher and the student who has strengthened his Otherness. Other educational institutions have also taken some steps towards enhancing this space, including the curriculum system. The curriculum system has worked to create a structure in which some of the material can be presented and some of the others removed, in the direction of totalitarianism, which has emerged from the point of view of totalitarianism. Levinas' view of ethics in education pursues the relationship between a teacher with a student as a “Face”, a curriculum based on the marginalized individuals and personal differences, creation of a dialectical atmosphere in the teaching process, and the promotion of justice through education is.

  Keywords: Education, the Other’s Ethics, Levinas
 • Pages 15-21
  Background

  One of the most important issues that requires more attention is the role of philosophy in individual and social life. Although sciences such as psychology and sociology propose their theories based on philosophical foundations, the role of philosophy as a field which can be influential in solving humans’ problems is not paid due attention. One of the sciences where philosophy can have practical impact is psychology. This research is aimed at explaining depression disorder based on moral psychology which can be applied in treating depression.

  Conclusion

  Depression disorder can be explained in moral psychology based on four theories: cognitivism, sensualism, instrumentalism and individualism. Application of these explanations can be effective in treating depression. Out of these four explanations, individualistic explanation is more effective than other explanations, since it has more comprehensive and more powerful anthropological foundations and explains depression through a holistic approach. This is while in other explanations, some aspects of human are neglected adopting a unidimensional approach toward human.

  Keywords: Philosophy, Moral psychology, Depression, Psychology, Personalism
 • Pages 22-26
  Background

  Moral commitments of therapists is the important subject that attracted the attention of researches in the field of medical ethics. The aim of this research was to investigate the relationship between basic psychological needs and moral identity among medical students.

  Method

  The plan of this research is descriptive-correlation. Subjects were 140 medical interns of Shiraz University of Medical Sciences that selected by stratified sampling method from Shiraz public hospitals. For collecting data, using psychological needs satisfaction scale and self- important of moral identity scale. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient, and multiple regression analysis.

  Results

  Results of research showed satisfying needs of competence and relatedness have positive correlation with internalized moral identity. Also, satisfying needs of autonomy, competence, and relatedness showed positive correlation with symbolized moral identity. In addition, results of multiple regression analysis indicated that satisfying need of competence predicts internalized moral identity, positively. Satisfying need of relatedness predicts symbolized and total scores of moral identity positively.

  Conclusion

  In general, results of present research in line with early research evidence and self-determination theory, showed the importance of satisfying basic psychological needs in forming medical students’ moral identity.

  Keywords: Basic psychological needs, Identity, Moral identity
 • Pages 30-37
  Background

  Increasing complexity at the level of organizations and relationships between businesses were added to the problems of decision-making and in order to implement successful CS needs to observance of many ethical components and requirements. Accordingly, the purpose of this study is to provide a model for meeting the ethical requirements of Fractal CrowdSourcing (FCS) in complex systems with many components.

  Method

  The present study is an applied survey.The statistical population of this study is managers and employees of businesses active in the field of CS in Iran, which were selected 8 people as a sample with the help of judging sampling. The data collection tool is structured Interview and closed questionnaire. In order to prioritize the extracted components of CS with the help of previous studies against attributes, by using the Rapid Impact Assessment Matrix Method (RIAM) then the Focal Four-level Model (FFLM) was used to present the model by using Excel software.

  Results

  The model of ethical requirements of FCS is an efficient model, because the abundance of components in the model showed that 54% of the components included 3 components between the range [+108 to +36); 3 components between the range [+35 to +1] in the range of cause and effect components; 3 neutral components (27% components) with 0 and 2 components (19% of components) is between the range [-1 to -107]. For this purpose, it is necessary for businesses to take an approach so that the affected components at least reach the area of indifference; neutral components with the effectiveness of focal components become effective components.

  Conclusion

  Appropriate strategy components, raising standards and intellectual property rights as the most important Ethical requirements of CS in the complex world with chaotic Relationships in order to create positive cultural characteristics and efficiency of the model should be paid special attention.

  Keywords: Ethical requirements Crowdsourcing, Fractal crowdsourcing (FCS), Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), Focal Four-Level Model (FFLM)
 • Pages 38-46
  Background

  Given the importance of observing ethical principles in urban management, this study aims to design a model for evaluation of urban management performance with an approach of observing ethical principles.

  Method

  This research is a descriptive-analytical. Population of this study includes all municipality managers of Mashhad and 27 subjects were selected as a sample. In this research, theme analysis method was used in order to determine the sample size and snowball method was used in order for sampling. Also interview method has been used in order to collect information. The relationships between the indicators have been explained using Interpretative Structural Modeling technique (ISM).

  Results

  Based on the results, 63 identified indicators related to five groups of main beneficiaries of urban management (including employees, citizens, contractors and investors, governmental and non-governmental organizations and the environment), were graded, using a network of interactions, in a range from the most influential to the most dependent, among which the indicators related to the employees had the most influence and the environmental indicators had the most dependence. Also, this study showed that indicators which desirable performance in them will result in satisfaction of the beneficiary, undesirable performance in them does not necessarily cause dissatisfaction.

  Conclusion

  Combination and prioritization of the corresponding indicators and beneficiaries can be used as an appropriate model for evaluating performance and a basis for decision making and policy making.

  Keywords: Performance evaluation, Ethical principles, Urban management
 • Pages 47-55
  Background

  If ethics considered as the meaning of internal strengths, nature, and qualities, it refers to introspective dimension of human which called intrapersonal communication in the literature of management and psychology. This sight of communication is low researched. So, this study searches the variety of intrapersonal ethical malfunctions that causing factor of wasting the talents.

  Method

  This study is a qualitative research with phenomenography strategy. Statistical population includes contractual or official employees in north Khorasan province with talent wastage experiment in their self, coworkers or subset human resource. 20 subjects were selected non-randomly among 17 public organizations. The data analyzed in 3 steps of "open", "axial", and "selective" coding, and "outcome space" represented based of them.

  Results

  After summarizing, lessoning, and coding data, it is founded five focus (internal horizon) in the domain of ethical introspective malfunctions names "interest-seeking", "self-conceit", "pessimism", "indifference" and "idealism", in tree intrapersonal communication context (external horizon) including "

  Conclusion

  "Indifference" and "pessimism" are high frequent intrapersonal communication malfunctions founded as the most affective factor of preventing developing talents. In other side, the role of thoughts, beliefs and feelings of horizon related to managers recognized more than other external horizons.

  Keywords: Ethical malfunctions, Intrapersonal communications, Talents development wastage
 • Pages 56-63
  Background

  The issue of customer loyalty to a particular product or brand is very important in the field of economics and business. For many companies, loyalty is a well-known competitive tool, and the survival of organizations depends on how loyal their customers are. Customers often give them a human dimension by giving brands a personality, and marketers often use these locations to create or reinforce these perceptions. In this study, the ethical factors affecting customer loyalty with a focus on brand personality have been identified.

  Method

  The present study was a qualitative research based on the foundation's data approach. The research community consisted of senior managers and heads of branches of Bank Mellat Isfahan, and 10 of these experts were purposefully selected using saturation sampling. The data collection tool was the interview. Finally, the data were analyzed by open coding, central coding and selective coding in Maxqda software.

  Results

  Based on the results, 73 open codes were identified out of 401 concepts. In the central coding section, the 73 primary codes were categorized into 15 categories.

  Conclusion

  Based on the research results, it was determined: service characteristics, customer value, brand trust (causal conditions), company image, organizational factors (contextual conditions), compliance with rules and regulations, responsibility, trustworthiness, attention to general activities, environmental factors and observance of Islamic criteria (interventor), information protection, employee moral behavior, and brand credit (consequences) in a paradigm model are among the ethical factors influencing customer loyalty

  Keywords: Ethical factors, Customer loyalty, Brand personality
 • Pages 64-70
  Background

  Existence of managers with high moral intelligence that do jobs right and observe ethical principles leads to strengthen intangible assets such as social capital. Therefore, this paper investigates the relationship between university administrators’ moral intelligence and personnel job satisfaction with regard to mediating role of social capital.

  Method

  this is an applied descriptive-correlation research. Research population includes all administrators and staff of governmental universities in Qom. All administrators and 217 out of 485 staff were selected as the sample research. Structural equation modeling for correlation testing and Sobel test for investigation of mediating role of social capital were used.

  Results

  According to the results, moral intelligence explains 57% of social capital variation and social capital explains 61% of staff job satisfaction.

  Conclusion

  The ethical intelligence of academic directors both directly and through the promotion of organizational social capital in the academic environment affects the job satisfaction of employees. Therefore, planning to improve it in academic settings is a necessity

  Keywords: Ethics, Moral intelligence, Organizational social capital, Staff’s job satisfaction
 • Pages 71-78
  Background

  Studies indicate that research misconduct has increased in higher education, therefore, it is necessary to identify the areas and factors affecting it, so that strategies can be introduced to reduce the research misconduct. Regarding the importance of the subject, the present study examines the factors related to research misconduct.

  Methods

  It is an applied descriptive-correlation research.The statistical population of the study consisted of all faculty members, senior students and Ph.D. Students of Isfahan University of Isfahan (Isfahan University, Isfahan University of Technology, Art University and the University of Medical Sciences) were 20487 that 377 person were selected as the statistical sample using using stratified sampling and through the Cochran sampling formula. A standard questionnaires were used to collect data. To analyze the data, structural equation modeling was used.

  Results

  Results showed that weak monitoring has a positive relation with research misconduct. The results also showed that weak monitoring has a mediating role in the relationship between laws and regulations, organizational climate, structural barriers with research misconduct.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, it can be said that many organizational factors (laws, regulations, organizational climate, structural barriers and poor monitoring) has a positive effect on research misconduct, which should be used to provide solutions to reduce these behaviors.

  Keywords: Professional ethics, Research misconduct, Ethics research, Research
 • Pages 79-85
  Background

   Examining the position of professional ethics can be effective in advancing to the great goals of the education system. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational health and professional ethics with the mediating role of person organization fit.

  Method

  The research method is descriptive - correlation. The statistical population consists of all teachers working in the first secondary school education of Hamedan, 280 teachers were selected by cluster random sampling, proportional to the size of each class as a statistical sample. Three questionnaires were used for collecting the data: organizational health, professional ethics, and individual-organizational fit. The collected data were analyzed by using Pearson and structural equation modeling in SPSS and LISREL software.

  Results

  Results of the study showed that the relationship between organizational health and professional ethics with mediating role person organization fit is positive and significant.

  Conclusion

  Undoubtedly, in order to have organizational health, we need to promote professional ethics in the organization, which will be strengthened by increasing the fit between the individual and the organization. As a result, in order to develop professional ethics among teachers, managers must pay attention to organizational health and individual-organizational fit.

  Keywords: Organizational health_Person - organization fit_Professional ethics
 • Pages 86-92
  Background

  Attention to reducing the procrastination of teachers and improving their professional ethics has special importance in educational organization. Therefore, the goal of present research is invetigating the role of spiritual intelligence and occupational procrastination of teachers.

  Method

  The method of present research was descriptive-correlation that it is done on 183 individuals of teachers’ primary level of Qaen. Samples were chosen by Cluster sampling method. Data were collected through three standard questionnaires; spiritual intelligence, procrastination and professional ethics. Data were are analyzed by SPSS -18 and statistical tests, multiple correlation coefficient and Pearson correlation coefficient.

  Results

  Results showed that spiritual intelligence with  mean of 4.06 +0.77 , professional ethics with mean of 3.65+0.61 are above average and procrastination with  mean of  2.63+0.34 is lower than average, as well. Spiritual intelligence explains the 22% of variance of procrastination and 16% of variance of professional ethics of teachers; professional ethics explains the 33 % of variance alterations of procrastination of teachers.

  Conclusion

  Spiritual intelligence and professional ethic causes reducing of procrastination among teachers. On one hand, spiritual intelligence provides ground of professional ethics improvement of teachers. Therefore, providing ground of improving the spiritual intelligence and professional ethic among teachers causes reducing their procrastination and as a result, improves productivity of educational system.

  Keywords: Professional ethic, Spiritual intelligence, Procrastination
 • Pages 93-98
  Background

  Some people, after doing the initial unethical behavior, become consistent with such behavior and easily commit further unethical behaviors. On the other hand, others regret after the first unethical behavior, and seek to compensate for their unethical behavior. The purpose of this study is to examine the role of identity and ethical intelligence in the incidence of adaptive and authorized behavior.

  Method

  The method of this research is descriptive survey. This research consists of two separate studies in the accounting profession and audit profession. The statistical society in the accounting profession includes accounting students of the faculty of economics and management of Tehran Science Research Branch with a sample of 242 people and in the audit profession includes auditors of supreme audit court of Iran with a statistical sample of 217 people and sampling in both researches was conducted by simple random sampling. Data were collected through a questionnaire and analyzed by simultaneous and step-by-step discriminant analysis with SPSS software.

  Results

  Findings show individuals with higher ethical identity and intelligence end or curtail their unethical behaviors after initial unethical behavior.

  Conclusion

  Identity and ethical intelligence play an important role in adaptive and authorized behavior. Organizations can use personality traits in employing their personnel, especially in sensitive financial and supervisory posts.

  Keywords: Ethical identity, Ethical intelligence, Adaptive behavior, Authorized behavior
 • Pages 99-107
  Background

  Employees can work well in their careers when they have the ability and Necessary motivation to function properly. In fact ability and motivation lead to suitable job performance and this ability and motivation also can get stronger in organization despite the presence of ethical leadership. The purpose of the present study was the impact of ethical leadership on job performance from viewpoint of faculty members of public universities in Tehran.

  Methods

  The research method in terms of the purpose was applicable and in terms of method was descriptive- correlating. The population of the study includes all faculty members of Tehran state universities in 2017. 480 subjects were selected by multilevel cluster sampling method. Data collection was done by researcher- made questionnaire. Data analysis was done through structural equation modeling using Lisrel 8.8 software.

  Results

  The results of the study indicated that ethical leadership on job performance from viewpoint of faculty members of Tehran University impact on job performance (0.5). The individual component of moral leadership has the highest rank among other components of leadership and the highest rank among the components of job performance in the educational field.

  Conclusion

    Research results show this idea; attracting managers with ethical leadership styles who have appropriate educational and research experiences will improve the performance of faculty members.

  Keywords: Ethical leadership, Individual competency, Professional performance, Job performance
 • Pages 108-115
  Background

  One of the most important concerns of any organization is to improve and enhance the employee’s performance of the organization. One of the organizations that performance of their employees have more importance is organizations that is activating in the field of healthcare, because the impact of their level of performance directly affects the society. So, the objective of this study is to investigate the relationships between ethical leadership, leader-member exchange, self-efficacy and organizational identification with the employee performance of Guilan University of Medical Sciences.

  Method

  This is a descriptive-correlation research. Statistical population composed of 3860 employees of Guilan University of Medical Sciences in Rasht city which 349 people were selected through convenience method. The data collection tool was a standard questionnaire that confirmed using validity and reliability. Data were analyzed through statistical structural equation modeling using SPSS and Lisrel software.

  Results

  The results show that ethical leadership through leader-member exchange, self-efficacy and organizational identification are correlated to employee performance. Also, the direct relationship between ethical leadership and employee performance was not confirmed.

  Conclusion

  Regarding to the findings, it can be said that increasing of the level of ethical leadership among managers, leader-member exchange, organizational identification and self-efficacy in Guilan University of Medical Sciences will lead to a higher level of employee performance.

  Keywords: Ethical leadership, Leader-member exchange, Self-efficacy, Organizational identification
 • Pages 116-122
  Background

  One of the most basic principles of establishing healthy and effective communication and relationships with other people is the importance of human ethical principles. Therefore, the research was conducted with the aim of mediating the role of moral distance in students' interpersonal relationships.

  Method

   The research is a descriptive-survey based on the purpose of the research. Statistical society including all students from the public and azad universities of Mazandaran province that 324 people were selected based on Morgan table and stratified random sampling method. Data were collected by moral distance and interpersonal relationships. Pearson correlation, path analysis and structural equations were used to analyze the data.

  Result

   The results of path analysis indicated that the moral distance on empathy and intimacy, expressing existence, communicative skills, conflict resolution, maintaining communication and listening have a significant negative role. The moral distance has the highest effect on self-expression (β=0/610) and has the least effect on maintaining the relationship (β=-0/462).The results of structural equations show that moral distance has a direct negative effect on students' interpersonal relationships with path coefficient (β=-0/426). Finally, the fitting indices of the model indicate confirmation of the present research model.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, the adoption of policies by managers that improve the moral and cultural values and reduce the moral distance among the students helps to promote their interpersonal relationships.

  Keywords: Cultural shock, Moral distance, Interpersonal relationships, Students
 • Pages 123-129
  Background

  In the last decade, most organizations have been working to attract employees who are adept at professional ethics, eager and committed to their job responsibilities and at the same time responsible for achieving the goals and aspirations of the organization as an advantage. The purpose of this study was to investigate the mediating role of job engagement in the effect of professional ethics on organizational accountability among employees of Mohaghegh Ardebili University.

  Method

  The research method is descriptive-correlation. The statistical population of this study consisted of 420 employees of the University of Mohaghegh Ardabili. Based on Morgan's table and using random stratified random sampling method, 200 individuals were selected as the statistical sample for collecting data. To collect data, professional ethics, job engagement and organizational accountability standard questionnaires were used. Their reliability was assessed based on Cronbach's alpha coefficient and validity of research tools with confirmatory factor analysis.

  Results

  The results showed that professional ethics has a direct positive and significant effect on employee's job engagement (0.67). Professional ethics has a direct positive and significant effect on employee accountability (0.46). The direct effect of job engagement on employee accountability (0.39) is positive and significant. Also, the results indicate the indirect effect of professional ethics on employee accountability by mediating job engagement (0.26).
   

  Conclusion

  According to the results of the research, to meet the challenges of modern organizational life, observance of the principles and standards of professional ethics that keep employees attentive and accountable to the goals and activities of the organization is a fundamental principle.

  Keywords: Professional ethics, Organizational accountability, Job Engagement
 • Pages 130-135
  Background

  Several studies have shown that ethical leadership is the most important factor in the survival of organizations and continued success of organizations and play a vital role in the growth and advancement of the organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethical leadership and employee voice considering the mediating role of organizational identity and moderating role of organizational trust among Sepah Bank employees in Golestan province.

  Method

  The current research method is descriptive-correlation. Participants of this project includes 340 employees of Sepah Bank in Golestan province. The sample size was 181 according to stratified random sampling method and using Krejsi & Morgan table. The data gathering tool in this research was standard questionnaire.The cronbach alpha coefficien was above 0.7. Structural equations modeling based on PLS software were used to analyze the data.

  Results

  The results indicate that there is a positive and significant relationship between ethical leadership and organizational identity, between organizational identity and employee voice and ethical leadership and employess voice. Also organizational trust moderate the relationship between organizational identity and employees' voices.

  Conclusion

  Ethical leadership is related to voice behavior by the mediating role of organizational identification. In addition, when employee trust in organization is high, organizational identification has a stronger relationship with voice behavior.

  Keywords: Ethical leadership, Organizational identity, Employee voice, Organizational trust
 • Pages 136-142
  Background

    As regards professional moral courage is an essential feature for ethical behavior in corporate environments. The aim of this study was to analyze the relationship between professional moral courage and social capital.

  Methods

  This is a descriptive-correlation research. Population of the study includes 230 personnel of Hakim Sabzevari University. According to Morgan table, 144 individuals were selected using stratified random sampling method. Of these, 129 completed questionnaires were returned. Data were collected through two questionnaires: professional moral courage and social capital. To analyze the data, Pearson correlation and canonical correlation analysis was used.

  Results

  The results showed that there is significant positive relationship between the component of professional moral courage and the component of social capital.

  Conclusion

  In order to increase social capital in the organization, it is necessary to create and strengthen the field of professional moral courage in employees.

  Keywords: Professional moral courage, Social capital, Personnel
 • Pages 143-150
  Background

  One the most important aspects of ethics in organization is organizational virtuousness. Therefore, the purpose of this study was to developing a measurement model for organizational virtuousness as a moral component in employees of the Ministry of Sport and Youth.

  Method

  The study is an applied research and in terms of data gathering is descriptive-correlation. Statistical population includes 890 employees of the Ministry of Sport and Youth of Islamic Republic of Iran, which 397 people as statistical sample were selected by random sampling method.  The research instrument were organizational virtuousness questionnaire. To analyze the data, the method of modeling structural equations with SPSS24. 8.5 LISREL software was used that first, the parameters of the model were estimated through maximum likelihood then organizational virtuousness measurement model was tested by goodness of fit indices.

  Results

  The results showed that the data were suitable for factor analysis (KMO=0.96, Bartlett=4740.249, sig =0.01). Also, the results showed that the measurement model has goodness of fit and goodness of fit indices (x2/df=2.59, RMSEA=0.063, PNFI=0.80, NNFI=0.99, NFI=.99, CFI=.99, IFI=.99) were confirmed. Regarding the relationship of components with the concept of organizational virtuousness, the results showed that all components could be a good predictor for concept of organizational virtuousness.

  Conclusion

  According to the results of this research, it can be concluded that researchers can measure organizational virtuousness in sports organizations use from organizational virtuousness questionnaire 15 items available in this research, which has the suitable validity and reliability.

  Keywords: Ethics, Organizational virtuousness, Ministry of sport, youth
 • Pages 151-157
  Background

  Ethical marketing is more than just a marketing strategy, it is a kind of philosophy that affects all aspects of marketing. In this way, employers seek to promote honesty, fairness and commitment in their advertising. The importance of ethical marketing activities in general and social media ethical marketing in particular play an important role in the business world. Therefore, the present study was formed with the aim of presenting a paradigmatic model of ethical marketing activities of social media with special brand value and customer response.

  Method

  The present study was a qualitative study conducted with the foundation's data approach. The research community was experts in the field of social media marketing and managers of companies active in the field of marketing and virtual companies in Tehran, 12 of whom were selected as a sample by targeted sampling. Data collection tools have been in-depth interviews. Data analysis was performed in three stages of open, central and selective coding.

  Results

  The results of the study showed more than 260 initial codes or concepts from the interviews and 53 concepts and 26 categories.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, the paradigm model includes ethical marketing activities of social media (main phenomenon), transparency of existing laws and standards (prevailing context), protection and support (causal conditions), corporate social responsibility (strategies), management-promotional activities. And the factors related to customers (interfering conditions) and brand equity and customer response (consequences).

  Keywords: Social media ethical marketing, Brand equity, Customer response
 • Pages 158-161
  Background

  Most of today's organizations are witnessing the occurrence of all kinds of immoral behaviors with different motives. This research identifies those unethical behaviors that are intended to help the organization or its members.

  Methods

  The research method is qualitative and the strategy is narrative research. The population of the study includes middle managers of the governmental offices of Khorasan Razavi province. Fourteen managers from different organizations were selected through purposive non-probability sampling. The data were collected through interviews and thematic analysis method was used to reach the findings.

  Results

  The results showed that in seven areas including "budgets and credibility," "contracts and wages adjustment", "gaining and protecting prestige" "informing and reporting" "salaries and benefits", "promotion and upgrading" and "performance appraisal", the unethical pro-organizational behaviors occurs.

  Conclusion

  A variety of unethical behaviors occur in governmental organizations to profit the organization or its members, which can be costly for the organization in the long term.

  Keywords: Unethical pro-organizational behaviors, Thematic analysis, Middle managers
 • Pages 162-165
  Background

  Technology transfer can include equipment, machinery and tools, human skill and experience, data, knowledge, techniques as well as management. The present paper aims to analyze the role of technology transfer in employee work ethics.

  Method

  The present research is an applied descriptive-correlation survey. The statistical population of the research includes the employees of the Gluten-food industry. In order to collect data, a questionnaire of 50 questions was used that included two parts of work ethics and technology transfer. Pearson correlation coefficient and univariable regression were used to analyze the data. Structural equation modeling was used to test the pattern of research using Amos software.

  Results

  Based on the software output and significant numbers, the findings showed that the four main dimensions of technology transfer in total were explained significantly to 13.7 percent of the variance of employees' professional ethics.

  Conclusion

  According to the results of this study, by emphasizing and emphasizing the issues of technology and transferring and accepting technology in the organization, it can be used to help professional ethics, conscience and commitment of employees.

  Keywords: Work ethics, Technology transfer, Gluten food industry units
 • Pages 166-170
  Background

  Modern businesses in new era seek to utilize state of the art technologies via electronic commerce and to integrate it with real world. Therefore, this study was analyzed with the aim of identifying the dimensions of ethical business and its relationship to online business.

  Method

  It is a descriptive-correlation research. Statistical population includes individuals who has experienced online purchases from online stores at least once. 302 questionnaire were evaluated.  Data were analyzed by Pearson correlation test.

  Results

  The main hypothesis and the fourth and fifth sub-hypotheses of this study were confirmed. But the relationship of honesty on online business as the first sub-hypothesis, the relationship of fairness on online business as the second sub-hypothesis, the relationship of responsibility on online business as the third sub-hypothesis are not significant and were not confirmed.

  Conclusion

  Based on the research findings, which confirmed the conceptual model presented, it showed that there is a significant relationship between ethical business and online business.

  Keywords: Ethical marketing, Online business, Online customers