فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 0، بهار1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهسا احدی، علیرضا عبدی اردکانی، آرمین عطار* صفحات 1-8
  مقدمه

  شناخت روش های اندازه گیری فشارخون برای کنترل این بیماری ضروری است. گایدلاین های جدید بر استفاده از تکنیک های مناسب اندازه گیری فشار به ویژه دستگاه های قابل استفاده در منزل و اهمیت "فشارخون روپوش سفید" تاکید دارند. در گایدلاین آمریکایی با تاکید بر مطالعهSPRINT  (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) تعاریف و الگوی اندازه گیری فشار خون تغییر یافته است در حالی که گایدلاین اروپایی هنوز بر شیوه استاندارد اندازه گیری در مطب تاکید دارد. مشخص نیست که الگوی اندازه گیری  SPRINT باعث ایجاد چه تفاوتهایی در مقایسه با الگوی استاندارد می شود. این مطالعه به مقایسه روش های اندازه گیری فشارخون با دستگاه های جیوه ای و دیجیتال و بررسی تاثیر روش اندازه گیری SPRINT بر فشارخون می پردازد.

  روش کار

  فشار 87 بیمار سه بار متوالی، با فواصل 5 دقیقه ای در یک اتاق آرام اندازه گیری شد و میانگین آنها به عنوان فشار SPRINT در نظر گرفته شد. دو مرتبه از این اندازه گیری ها با دستگاه جیوه ای و بار سوم با دستگاه دیجیتال انجام شد. اعداد حاصل با فشار اندازه گیری شده به وسیله دستگاه دیجیتال در مطب و فشارخون اندازه گیری شده توسط پرستار در همان ویزیت مقایسه شدند.

  یافته ها

  فشارخون سیستولی اندازه گیری شده در حین ویزیت حدود 8/4 میلی متر جیوه از فشار خون اندازه گیری شده با روش SPRINT بالاتر بود (p<0.001). فشارخون دیاستولی اندازه گیری شده در مطب تقریبا 7/05 میلی مترجیوه بیشتراز فشار اندازه گیری شده به روش SPRINT بود. (p<0.001)

  نتیجه گیری

  نحوه اندازه گیری فشار خون و ابزار مورد استفاده تاثیر بسزایی در اعداد به دست آمده و تشخیص و روند درمان این بیماری دارد. این مسیله لزوم شناخت این روش ها و ابزار را می نمایاند. به نظر می رسد در کشور ما مطالعات کافی در این زمینه انجام نشده است.

  کلیدواژگان: فشار خون، اندازه گیری، فشارسنج جیوه ای، فشارسنج دیجیتال، SPRINT
 • پیمان ایزدپناه، محمد شجاعی*، زهرا شیبانی، امین مصلی نژاد، کرامت الله رحمانیان صفحات 8-14
  مقدمه

  متابولیسم بسیاری از چربی ها از جمله اسیدهای چرب آزاد و لیپوپروتیین با چگالی پایین اکسید شده (Oxidized Low Density Lipoprotein, ox-LDL) نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروزیس دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط ox-LDL با سکته قلبی حاد بود.

  روش کار

  مطالعه مورد- شاهدی بر روی 43 بیمار مبتلا به سکته قلبی حاد و 43 فرد که علایم، نشانه ها و سابقه بیماری قلبی-عروقی یا مغزی-عروقی نداشتند و با بیماران از نظر سن و جنس همسان شده بودند، انجام شد. از کیت الیزا (ساخت شرکت مرکودی، سوید) جهت سنجش ox-LDL استفاده گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS، نسخه 16 ثبت و سپس تجزیه و تحلیل گردید. سطح معنی داری آماری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  دو گروه مورد بررسی از نظر سن، جنس، استعمال سیگار، سابقه خانوادگی ایسکمی قلبی، هیپرتری گلیسیریدمی، هیپرکلسترولمی، پرفشاری خون، دیابت قندی نوع 2 و وجود بیماری، اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین غلظت سرمی ox-LDL در گروه بیماران و شاهدها تفاوت معنی داری داشت به طوریکه میزان آن در گروه مورد (g/mlµ 1/67 ± 2/14) بیشتر از گروه شاهد (g/mlµ 1/18 ± 1/03) بود (P=0/001). با استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره و ورود متغیرهای مورد مطالعه در مدل، فاکتور ox-LDL به طور مستقلی با خطر بروز سکته قلبی حاد (OR= 1.74, CI95%: 1.20-2.52, p= 0.003) همراه بود.

  نتیجه گیری

  افزایش ox-LDL با سکته قلبی حاد ارتباط دارد و ممکن است در تشخیص سکته قلبی کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: LDL اکسید شده، سکته قلبی، سابقه خانوادگی، سیگاری
 • حسین کارگر جهرمی، اسماعیل صلح جو، آرش حسن نژاد، محمد پوراحمدی، رضا صحرایی، حسن علی عابدی*، شکوفه آتش پور* صفحات 15-22
  مقدمه

  درد احساس نامطبوعی است که معمولا در اثر صدمات وارده به بافت ها بوجود می آید. ارکید با داشتن گلوکومانان دارای اثرات ضددردی در مدل های ایجاد درد حاد و مزمن می باشد. چون تاکنون مطالعه ای بر روی اثرات ضد دردی گیاه ارکید صورت نگرفته است و با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی ترکیبات موجود در ریشه ارکید، هدف از انجام این طرح بررسی اثر عصاره ریشه ارکید بر کاهش و پیشگیری از درد فرمالینی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی در 7 گروه کنترل، شاهد، ایبوبروفن (6 میلی گرم بر کیلوگرم) و چهار گروه دریافت کننده عصاره آبی ریشه ارکید (80، 160، 320 و 640 میلی گرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند. تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شد. 30 دقیقه پس از تزریق عصاره ارکید، تست فرمالین انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA یک طرفه و تست پشتیبان دانکن در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  غلظت های320 و 640 میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار درد حاد و غلظت های 160، 320 و 640 میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار درد مزمن شد. ایبوبروفن نیز درد حاد و مزمن ناشی از فرمالین را کاهش داد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره ریشه ارکید به صورت وابسته به دوز دارای خاصیت ضد دردی می باشد که احتمالا به خاصیت آنتی اکسیدانی و و جود گلوکومانان و نیز خاصیت ضد التهابی آن مرتبط است

  کلیدواژگان: ارکید، درد، فرمالین، موش صحرایی
 • ابراهیم صادقی، حمیدرضا بهمنی*، سلیم خورشیدی صفحات 23-28
  مقدمه

  یک احیای قلبی ریوی موفق به عوامل مختلفی از جمله: سن، جنس،بیمار، علت ایست قلبی ریوی، زمان شروع CPR و... بستگی دارد. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید مطهری مرودشت بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی مقطعی کلیه موارد احیای قلبی ریوی در طول یک سال از فروردین 93 تا فروردین 94 در کلیه بخش های درمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه کلیه عوامل مرتبط با احیای قلبی ریوی اعم از سن، جنس، بیماری زمینه ای، علت ایست قلبی تنفسی، زمان شروع CPR، وجود یا عدم امکانات مرتبط، حضور یا عدم حضور پزشک متخصص یا عمومی، نتیجه CPR و عوارض ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

  نتایج

  46.7 درصد از CPR های انجام شده موفق بودند. بین سن و موفقیت CPR رابطه معنی داری وجود داشت(P=0/018). بین جنسیت و موفقیت CPR   رابطه معنی داری وجود داشت(P=0/001). به طوری که در زن ها موفقیت CPR به طور معنی داری بیشتر از مردان بود. بیشترین فراوانی برای علت ناموفق بودن عمل CPR مربوط به، به موقع نرسیدن تیم CPR یا پزشک بود.

  نتیجه گیری

  میزان  CPR  های موفق در بیمارستان مرودشت نسبت به مطالعات مشابه در سطح خوبی قرار دارد. لذا پیشنهاد می شود تا با برنامه ریزی بهتر و مدنظر قرار دادن نتایج این تحقیق، میزان موفقیت در CPR بهتر شود.

  کلیدواژگان: احیای قلبی ریوی، بیمارستان، پرستاران، پزشک، تیم احیا
 • عالمتاج صمصامی، طاهره پوردست، شقایق مرادی علمدارلو*، عاطفه هاشمی، بهناز رضوی صفحات 29-32

  مسمومیت بارداری بسیاری از مادران باردار را در معرض خطر عوارض نامطلوب مامایی و گاهی خطر مرگ قرار می دهد. اگر این عارضه به صورت زودهنگام و در سه ماهه دوم بارداری اتفاق بیفتد مادر از داشتن فرزند که نتیجه این بارداری پر عارضه هست هم محروم خواهد ماندو در این مطالعه شرح حال و سابقه خانوادگی خانمی بیان می شود که خودش و اقوام درجه یک و دو ایشان بعلت مسمومیت بارداری زودهنگام از داشتن فرزند محروم شده اند. فاکتورهای خطر شناخته شده در این خانم مثبت نبوده است.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، حاملگی، راجعه
 • پاسخ mir133a و برخی شاخص های هایپرتروفی قلبی به یک دوره تمرین استقامتی
  سوسن شاهین جهرمی، آسیه عباسی دلویی*، علیرضا یراری، ایوب سعیدی صفحات 33-39
  مقدمه

  اثر فعالیت ورزشی بر بیان ژن های اثرگذار بر هایپرتروفی قلبی مشخص نیست. در عصر حاضر با وجود پیشرفت های صورت گرفته در شیوه های مراقبت بهداشتی، هنوز هم بیماری قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و میر است شواهد نشان می دهد که برخی از miRNA ها در بهبود عملکرد قلب نقشی مهمی ایفا می کنند. هدف از این تحقیق، پاسخ mir133a و برخی شاخص های هایپرتروفی قلبی به یک دوره تمرین استقامتی بود.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، 10 سر موش صحرایی به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. تمرین استقامتی، 5 روز در هفته با سرعت 25 متر بر دقیقه و شیب صفر درجه به مدت 12 هفته اجرا گردید. میزان بیان ژن های mir133a، فاکتور شبه انسولینی-1 و گیرنده فاکتور شبه انسولینی به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل در سطح 05/0>P  استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پس از دوازده هفته تمرین هوازی بیان ژن mir-133 و فاکتور شبه انسولینی-1 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (001/0P=). همچنین، متعاقب دوازده هفته تمرین هوازی تفاوت معنی داری در بیان ژن گیرنده فاکتور شبه انسولینی  بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر، دوازده هفته تمرین هوازی احتمالا می تواند فعالیت های حفاظت قلبی را از طریق شاخص های هایپرتروفی قلبی افزایش دهد.  
   

  کلیدواژگان: تمرین، هایپرتروفی قلبی، mir133a، فاکتور شبه انسولینی-1، گیرنده فاکتور شبه انسولینی
 • تاثیر چک لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ ومیر بیماران جراحی شده در یک بیمارستان عمومی: یک مطالعه قبل و بعد
  ادریس کاکه مم، پوران رئیسی، الهام میان کوهی، محمدرضا شیخی چمان* صفحات 47-52
  مقدمه

  عمل جراحی یکی از مراقبت های درمانی پرکاربرد به شمار رفته که میزان بالایی از عوارض و مرگ ومیر به این مراقبت اختصاص دارد و این در حالیست که بر اساس برآوردهای انجام گرفته نیمی از این پیامدها قابل پیشگیری هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چک لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ ومیر و بیماران جراحی شده بود.

  روش کار

    مطالعه توصیفی-تحلیلی و آینده نگر حاضر در سه گام کلی بصورت قبل و بعد و در یک بیمارستان عمومی شهر تهران انجام شد. از میان بیماران جراحی شده، 1604 بیمار در دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از اجرای مداخله به صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات آنان بر اساس چک لیست ایمنی جراحی استاندارد شده سازمان جهانی بهداشت که مورد اعتبارسنجی قرار گرفت استخراج گردید. تجزیه و تحلیل های آماری نیز با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین، درصد) و آزمون های تحلیلی (کای دو، تی زوجی) در محیط نرم افزار Stata انجام شد.

  یافته ها

  روایی ابزار مطالعه با روش روایی صوری و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تعیین شد. مطابق نتایج، تفاوت معناداری قبل و بعد از اجرای چک لیست ایمنی جراحی در عوارض و مرگ ومیر و بیماران جراحی شده مشاهده نشد (P>0/05).

  نتیجه گیری

   اثربخشی یک ابزار وابسته به مجموعه ای از شرایط بوده که در راس آن نحوه بکارگیری ابزار و نگرش کارکنان به آن ابزار قرار دارد، لذا به نظر می رسد تکمیل چک لیست ایمنی جراحی صرفا به عنوان یکی از مراحل فرآیند جراحی نمی تواند سبب بهبود وضعیت و کاهش عوارض و مرگ ومیر و بیماران جراحی شده گردد.

  کلیدواژگان: چک لیست ایمنی جراحی، عوارض، مرگ ومیر، ایمنی بیمار
|
 • Mahsa Ahadi, Alireza Abdi, Armin Attar* Pages 1-8
  Introduction

  In order to control Hypertension, it is necessary to understand the methods of blood pressure measurement. Recent guidelines emphasize on employing appropriate blood pressure measurement techniques and white coat hypertension. Definition and methods of blood pressure measurement have changed in the American guideline based on SPRINT trial (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), though Europeans still insist on the standard method of office blood pressure measurement. The differences made by SPRINT method are not fully understood yet. This article compares the measurements done by mercury sphygmomanometers and digital devices, and also evaluates the effect of applying the SPRINT method on these readings.

  Method

  87 patients were enrolled in this study, For all of whom blood pressure was measured in a quiet room after 5 minutes of resting for 3 times (using an automated device for the first 2 times and a mercury sphygmomanometer for the third time). The mean of them was considered as SPRINT like blood pressure. The results were compared to the measurements done by a cardiologist and a nurse using an automated device at the same visit.

  Result

  Office based SBPs were about 8.47 mmHg higher than SPRINT like measurements (p<0.001). Diastolic blood pressures were about 7.05 mmHg higher in office (p<0.001).

  Conclusion

  the methods employed to measure the blood pressure have a pivotal effect on the results. It seems that further studying is needed in this field in Iran.

  Keywords: blood pressure, measurement, mercury sphygmomanometer, digital, SPRINT
 • Payman Izadpanah, Mohammad Shojaei*, Zahra Shiebani, Amin Mosalanejad, Karamatollah Rahmanian Pages 8-14
  Introduction

  The metabolism of many fats, including free fatty acids and oxidized low density lipoprotein (ox-LDL) play an important role in the development of atherosclerosis. The aim of this study was to determine the association between circulating ox-LDL and acute myocardial infarction.

  Materials and Methods

  The case control study conducted on 43 patients with acute myocardial infarction and 43 volunteers who had no signs, symptoms or history of cardiovascular or cerebrovascular disease and matched to patients for age and sex (control). We used ELISA kit (company of Mercodia, Sweden) to measure circulating ox-LDL. The data recorded and then analyzed by SPSS software version 16. Statistical significance was considered as p-value less than 0.05.

  Results

  Two study groups significantly were no differences as age, sex, smoking, family history of ischemic heart disease, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, hypertension, diabetes mellitus type 2, and disease existence. There was a significant difference between the mean concentration of ox-LDL in AMI and control group as it was higher in the patients (2.14 ± 1.67 µg/ml) than the controls (1.03 ± 1.18 µg/ml, p= 0.001). Using logistic regression analysis and entering variables of study in the model, ox-LDL factor was independently associated with the risk of myocardial infarction (OR= 1.74, CI95%: 1.23-2.45, P= 0.002).

  Conclusions

  Elevated ox-LDL is associated with the acute myocardial infarction and may also be helpful in the early detection of myocardial infarction.

  Keywords: Oxidised LDL, Myocardial Infarction, Family history, Smoking
 • Hossein Kargar Jahromi, Esmaeil Solhjoo, Arash Hassannezhad, Mohammad Pourahmadi, Reza Sahraei, Hsanali Abedi*, Shekufeh Atashpoor Pages 15-22
  Introduction

  Pain is an unpleasant feeling that usually occurs as a result of tissue injuries. Salep could have significant analgesic effects in acute and chronic pain modalities due to its glucomannan content. Considering the fact that there has not been any study on the antinociceptive effects of Salep, and considering the antioxidant and anti-inflammatory properties of the Salep root’s compounds, the aim of this study was to investigate the effect of Salep root extract on the reduction and prevention of formalin-induced pain.

  Materials and methods

  In this experimental study, 56 male Wistar rats were randomly divided into 7 groups, including Control, Sham (distilled water), Ibuprofen (6 mg/kg/BW) groups and four groups receiving the aqueous extract of Salep root (80, 160, 320 and 640 mg/kg/BW). All treatments were injected intraperitoneally. Formalin test was performed 30 minutes after injection of Salep extract. Data were analyzed by one-way ANOVA and Duncan's post-test at a significance level of 0.05.

  Results

  Salep at concentrations of 320 and 640 mg/kg caused a significant reduction in acute pain and at concentrations of 160, 320 and 640 mg/kg significantly decreased chronic pain. Ibuprofen also reduced acute and chronic pain induced by formalin.

  Conclusion

  This research demonstrated the dose-dependent antinociceptive effect of Salep root extract which is probably related to glucomannan and its antioxidant and anti-inflammatory properties.

  Keywords: Salep, Pain, Formalin, Rat
 • Ebrahim Sadeghi, Hamidreza Bahmani*, Salim Khorshidi Pages 23-28
  Introduction

  A successful cardiopulmonary resuscitation depends on various factors such as age, sex, patient, etiology of cardiopulmonary arrest, CPR onset, and so on. The aim of this study was to evaluate the status of cardiopulmonary resuscitation and its related factors in Shahid Motahhari Hospital of Marvdasht.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, all cases of cardiopulmonary resuscitation during one year from April 2014 to April 2105 were evaluated in all treatment units. This study included all factors associated with cardiopulmonary resuscitation, including age, sex, underlying disease, etiology of respiratory arrest, timing of CPR, presence or absence of related features, presence or absence of specialist or general practitioner, outcome of CPR, and complications It was examined. Data were analyzed using descriptive and inferential tests.

  Results

  46.7% of CPRs were successful. There was a significant relationship between age and CPR success (P = 0.018). There was a significant relationship between gender and CPR success (P = 0.001). The success rate of CPR in women was significantly higher than in men. The most common reason for CPR failure was due to the failure of the CPR team or physician to arrive on time.

  Conclusion

  The rate of successful CPRs in Marvdasht hospital is in a good level compared to similar studies. Therefore, it is recommended to improve the CPR success rate by better planning and considering the results of this study.

  Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Hospital, Nurses, Physician, Resuscitation Team
 • Shaghayegh Moradi Alamdarloo*, Atefe Hashemi, Behnaz Razavi Pages 29-32

  Pregnancy toxemia causes many pregnant mothers at risk for adverse midwifery complications and sometimes the risk of death. If this complication occurs early in the second trimester of pregnancy, the mother will be deprived of having a child as a result of this complicated pregnancy. Here we present a woman who has had premature pregnancy toxsemia. The known risk factors in this woman were not positive

  Keywords: preeclampsia, pregnancy, recurrent
 • The response of mir133a and some markers of cardiac hypertrophy to endurance training
  Sossan Shahin Jahromi, Asieh Abbassi Daloii*, Alireza Barari, Ayoub Saeidi Pages 33-39
  Introduction

  The effect of exercise on the expression of genes affecting cardiac hypertrophy is unclear. Evidence suggests that some miRNAs play an important role in improving heart function. The aim of this study was to evaluate the response of mir133a and some markers of cardiac hypertrophy to endurance training.

  Materials and Methods

  To implementation of this experimental research, 10 male Wistar rats randomly were divided into 2 groups control and endurance training. endurance training performed 5 days a week at a speed of 25 m/min and a gradient of zero degrees for 12 weeks. The expression of mir133a, IGF-1 and IGF-R genes were measured by Real Time PCR. Data were analyzed by independent t-test at the P <0.05.

  Results

  The results showed that after 12 weeks of aerobic exercise the expression of mir-133 and IGF-1 gene was significantly higher in the exercise group than in the control group (P=0.001). Also, after 12 weeks of aerobic training, no significant difference was observed in IGF-R gene expression between the two groups (P <0.05).

  Conclusion

  According to the findings of the present study, twelve weeks of aerobic exercise may possibly increase cardiac protection activities through cardiac hypertrophy indices.

  Keywords: Exercise, cardiac hypertrophy, mir133a, IGF-1, IGF-R
 • The Effect of Surgical Safety Checklist on Morbidity and Mortality of Operated Patients in a Public Hospital: A Before-After Study
  Edris Kakemam, Pouran Raeissi, Elham Miankoohi, Mohammadreza Sheikhy-Chaman* Pages 47-52
  Introduction

  Surgery is one of the most widely used health care that High levels of morbidity and mortality is attribute to this care, while half of these outcomes are preventable. The purpose of the present study was to evaluate the effect of surgical safety checklist on morbidity and mortality in operated patients.

  Materials and Methods

  The present descriptive-analytical and prospective study was performed in three general steps with before-after method at a public hospital in Tehran. 1604 patients among the operated patients were randomly selected in the control and intervention groups before and after the intervention and their data were extracted based on WHO standardized surgical safety checklist. Statistical analysis was performed using descriptive tests (mean, percentage) and analytical tests (chi-square, paired t-test) by Stata software.

  Results

  The validity of the study instrument was determined by face validity and its reliability was determined by Cronbach's alpha. According to the results, there was no significant difference before and after the implementation of surgical safety checklist in morbidity and mortality of operated patients (P˃0.05).

  Conclusion

  The effectiveness of an instrument depends on a set of conditions and using method and the attitude of the staff towards it is very determinative, Therefore, it seems that completing the surgical safety checklist merely as one of the stages of the surgical process cannot improve the situation and reduce the morbidity and mortality of the operated patients.

  Keywords: Surgical Safety Checklist, Morbidity, Mortality, Patient Safety