فهرست مطالب

 • پیاپی 72 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پیمان شفیعی*، محمدمهدی مهتدی، سیاوش نصرت پناه، حسن قربان پور صفحات 1-16

  از مهم ترین اقداماتی که سازمان های موفق می توانند برای ارتقای اثربخشی خود انجام دهند آسیب شناسی به موقع فرآیندهای امور عملیاتی جاری در سازمان است که این امکان را به مدیران می دهد، همواره از مسایل و مشکلات جاری سازمان خود مطلع باشند. فرآیند تامین اقلام و توزیع به عنوان یکی از مهم ترین مسایل و موضوعات سازمان، دارای اهمیت و ضرورت انکار ناپذیری می باشد. هدف این پژوهش آسیب شناسی سیستم تامین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی در یک مرکز نظامی - انتظامی بر اساس مدل سه شاخگی می باشد؛ بنابراین پژوهش از نظر نتیجه کاربردی، از نظر هدف توصیفی می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تایید شده و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان آمادی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمام شماری صورت گرفت. عمده ترین نتایج نشان دهنده مناسب بودن عوامل زمینه ای و نامناسب بودن عوامل ساختاری شامل؛ «دستورالعمل ها»، «برنامه ریزی»، «فرایند و روش خرید»، «نیروی انسانی» و «بودجه» می باشد. پس از مشخص شدن نقاط ضعف سیستم تامین و توزیع، پیشنهادها لازم جهت بهبود این سیستم ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، تامین و توزیع، اقلام غیرمتمرکز خوراکی
 • حسن رضایی لیچاهی* صفحات 17-53

  امروزه به کمک فناوری های نوین، ارتباطات در همه جا ممکن گردیده است. رایانش ابری پدیده نوظهوری است که به کمک اینترنت خدمات و کاربردهای متنوع و نوآورانه ای برای کسب و کارها، افراد و دولت ها، فراهم ساخته است. در چند سال اخیر این فناوری مورد توجه صاحب نظران لجستیک و زنجیره تامین قرار گرفته و معتقدند که به کارگیری این فناوری می تواند باعث بهبود در فرآیندهای کارکردی لجستیک شود. با این رویکرد، پژهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی یکپارچگی لجستیک در ارتباط با رایانش ابری و عملکرد سامانه آماد یکی از سازمان های نظامی-انتظامی کشور انجام شد. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی به شمار می رود؛ برای جمع آوری داده های مولفه های تحقیق از پرسشنامه های استاندارد بومی سازی شده بهره جسته شد. هم چنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها، پژوهشی کمی به شمار می رود. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد. جامعه ی آماری تحقیق 440 نفر از کارکنان آمادی و فناوری اطلاعات می باشد که با توجه به تعیین حجم نمونه از روش کوکران، تعداد جامعه نمونه 206 نفر برآورد گردید به منظور سنجش پایایی، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. که نتایج پایایی رایانش ابری، یکپارچگی لجستیک و عملکرد سامانه آماد به ترتیب 0/865، 0/817 و 0/831 را نشان داد. این اعداد گویای این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به بیان دیگر، از پایایی لازم برخوردار است. شایان ذکر است، هیچ سوالی به دلیل نامناسب بودن داده ها و عدم تبیین واریانس متغیر مربوط به آن، از مجموع سوال ها حذف نشد. روایی سوال ها نیز به کمک اعتبار عاملی سنجیده شد. داده های تحقیق بوسیله مدل سازی معادلات ساختاری ترم افزار لیزرل 8/54 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که رایانش ابری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بوسیله یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آمادی تاثیر دارد؛ بنابراین، نتیجه گیری می شود هر چه قدر یکپارچگی لجستیک بهبود یابد تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سامانه آماد بیشتر خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد به فناوری یارانش ابری در سیستم آماد توجه گردد که هم به صورت مستقیم و هم از طریق تقویت یکپارچگی لجستیک باعث بهبود مولفه های عملکرد (کیفیت - انعطاف پذیری - تحویل) خواهد شد.

  کلیدواژگان: یکپارچگی لجستیک، رایانش ابری، عملکرد زنجیره تامین، تحویل و سامانه آماد
 • محمد باقری منش*، حسین فتح آبادی، بیژن ساعدی صفحات 55-71
  دوسوتوانی ضرورتی است که زنجیره تامین سازمان ها را توانمند می کند که بهتر خود را با تغییرات محیطی کسب وکاری هماهنگ کنند. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تامین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران یکی از سازمان های دفاعی مستقر در استان تهران به تعداد 110 نفر می باشد که استفاده از فرمول کوکران 85 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه دوسوتوانی زنجیره تامین وامبا و همکاران که شامل دو بعد چابکی و انطباق پذیری می باشد مطابق با اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتریک (تی تک نمونه) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد آماد سازمان موردمطالعه دارای دوسوتوانی قابل قبولی می باشد
  کلیدواژگان: دوسوتوانی، زنجیره تامین، آماد، سازمان نظامی-انتظامی
 • احسان علمداری*، مهدی نجف زاده صفحات 73-94
  امروزه رقابت برای چابک سازی سازمان و بهبود کیفیت خدمات، به عنوان یک مسیله راهبردی برای سازمان هایی که در بخش خدمات نظامی فعالیت می کنند، شناخته شده است. بررسی و کنکاش در زمینه چابکی با تاکید بر دانش محوری و مدیریت دانش، می تواند جهش بزرگی را در چابک سازی و عملکرد بالای مدیریت زنجیره تامین سازمان های نظامی و انتظامی ایجاد نماید. مطالعه حاضر در نظر دارد تا بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء چابکی مدیریت زنجیره تامین سازمان های نظامی و انتظامی بپردازد. هدف این پژوهش تبیین ابعاد مختلف چابک سازی وچگونگی انجام آن در سیستم لجستیک از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مسیله اصلی این پژوهش این است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ارتقا مولفه های چابکی آماد می شود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با نظر خبرگان که مبتنی بر مطالعات جعفری و همکاران (2007) و شریفی و ژآنگ (2001) استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران آماد و پشتیبانی یکی از سازمان های نظامی و انتظامی می باشد که از این تعداد، 100 نفر از خبرگان بعنوان نمونه آماری، در نظر گرفته شدند. برای انجام این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش اصلی جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها در این تحقیق آمار توصیفی (تنظیم جداول توصیفی، میانگین، نمودار های آماری) می باشد که از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون، آزمون تی استیودنت، فرید من با استفاده از ابزار اس.پی.اس.اس) استفاده شد.
  بر اساس نتایج بدست آمده، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش به ترتیب قابلیت تاثیرگذاری را بر ایجاد و ارتقا انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت، شایستگی و ایجاد چابکی در سیستم لجستیک را دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، چابک سازی، مدیریت دانش، لجستیک
 • لیلا آندرواژ*، انسیه ویژه، مارشا زربازو صفحات 95-119

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان، مدیران وکارمندان ستادی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر می باشد. تعداد افراد این جامعه در حدود 570 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس تناسب حجم نمونه با جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 230 نفر انتخاب شدند. این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. مقدار ضریب پایایی برای این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ها 0/90. بوده که از لحاظ آماری مورد تایید است. داده ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفته و از این رو نتیجه گیری شد که رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتاثیر دارد. همچنین، رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتاثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، هماهنگی زنجیره تامین، یادگیری سازمانی
 • صدیقه طوطیان اصفهانی*، لیلا سعیدی، محمد هادی سیفی صفحات 121-138
  مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت های صنعتی از طریق ایجاد مطلوبیت و حاکیت رابطه ای از منظر زیست محیطی در سراسر زنجیره تامین می کوشد تا از این مقوله در کل زنجیره تامین به عنوان یک ابزار راهبردی در مزیت رقابتی پایدار سود ببرند. هدف پژوهش بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری در شرکت مپنا است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری راکارشناسان شرکت مپنا به تعداد 240 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 148 نفر تعیین شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. پایایی آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ 0.879 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی به میزان 3.324 است. تاثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری به میزان 6.685 است. تاثیر حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی به میزان 7.950 است. در نتیجه مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تاثیر دارد وحاکمیت مشتری نقش تعدیلگر را در مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اقتصادی دارد. مدیران می توانند برای توسعه ارتباط با مشتریان، ارتقای ظرفیت دانش، مهارت و تجربه اندوزی از طریق آموزش کارکنان و بهره مندی از افراد با تجربه مدنظر خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره سبز، عملکرد اقتصادی، حاکمیت رابطه ای مشتری
|
 • Peyman Shafiee *, Mohammad Mahdi Mohtadi, Siavash Nusrat Panah, Hasan Ghorbanpor Pages 1-16

  One of the most important steps that successful organizations can take to improve their effectiveness is the timely damage identification of current operational processes in the organization which allows managers to be aware of the current issues and problems of their organization. The process of supplying items and distribution as one of the most important issues of the organization is of undeniable importance and necessity. The aim of this study is to identify the supply and distribution system of decentralized food items in a military-law enforcement center based on the three- pronged model. Therefore, research is descriptive in terms of practical results. To measure the variables, a researcher-made questionnaire was used, the content validity of which was confirmed by experts, and Cronbach’s questionnaire was calculated for the final measurement. The sample studied in this research includes all managers and logistics experts due to the limited number of statistical population. The main results show that the underlying factors are appropriate and the structural factors are inappropriate, including instructions, planning, process and purchase method, manpower and budget. After identifying the weaknesses of the supply and distribution system, the necessary suggestions have been provided to improve this system

  Keywords: damage identification, supply, distribution, decentralized food items
 • Hasan Rezaee Lichahi * Pages 17-53

  Today, with the help of new technologies, communication is possible everywhere. Cloud computing is an emerging phenomenon which provides diverse and innovative services and applications with the help[of internet for businesses, individuals and governments, In recent years this technology has been of interest to scholars logistics and supply chain and they believe that the use of this technology can improve logistics processes. With this approach, the present study aimed to investigate the role of mediator in relation to cloud computing and the function of the logistics system in one of the military-police organizations. The present study is an applied research, the nature and methods are descriptive - surveying and it is considered correlational. Localized  standard questionnaires was utilized For collecting the data of components research. In terms of sectional time and the look at the data type, this research is considered quantitative. In this study, sampling is random. The research population includes 440 personnel of logistics and technical information organizations that according to the method of Cochran the sample population was estimated at 206. In order to assess the reliability, alpha reliability coefficient is calculated by Cronbach’s method  The results of the reliability of cloud computing, integration of logistics and supply system performance, showed respectively, 0/865, 0/817 and 0/831. These numbers show the reliability of the questionnaire, in other words, the reliability is necessary.it is interesting to say that no question was removed due to inappropriate data and inadequacy to determine the variance in the data related to its variable. Content validity was assessed with the assistance of the credibility factor. Data analyzed were by structural equation modeling software LISREL 8/54. The findings showed that cloud computing directly and indirectly influenced the integration of logistics system performance. Therefore, it is concluded that the more improved logistics integration are, the more impact of cloud computing on the performance of logistics system we have. Therefore it is recommended to pay more attention to cloud computing in logistics system which can both directly and by strengthening the integration of logistics causes improvement in component performance (quality - flexibility - delivery).

  Keywords: Logistics Integration, cloud computing, the performance of supply chain, delivery, logistics
 • Mohamad Bagherimanesh *, Hossein Fath Abadi, Bijan Saedi Pages 55-71
  Two-way supply chain necessitates the supply chain of organizations to better adapt themselves with environmental changes in business. The aim of this study was to evaluate the status of the two-way supply chain in the logistics of a military-service organization. In terms of purpose, this is an applied research and in terms of how data is collected, it is a descriptive-surveying research. The statistical population of the study includes commanders and managers of one of the defense organizations based in Tehran province with 110 people. Using the Cochran’s formula, 85 people were selected as sample members. To gather information, the two-way supply chain questionnaire of wamba and his colleagues, which includes two dimensions of agility and adaptability, was modified and revised in accordance with the objectives, tasks and mission of the target organization, the validity of the questionnaires was confirmed based on the opinions of the experts and their reliability using Cronbach’s Alpha coefficient. In data analysis, due to the normality of distribution, a parametric test (T-single sample) has been used. The results of the research hypotheses test indicate that the logistics of the study organization has an acceptable two-way supply chain.
  Keywords: two-way supply chain, Supply Chain, logistics, military-police Organization
 • Ehsan Alamdari *, Mehdi Najafzade Pages 73-94
  Today, competition for organizational agility and improvinng service quality. It is known as a strategic issue for organizations operating in the military service sector. Examining and researching in the field of agility by emphasizing knowledge-based and knowledge management, can make a big leap in agility and high performance of supply chain management of military and police organizations. The present study intends to investigate the impact of technology, information and communication with the knowledge management approach in improving the mobility of supply chain management of military and police organizations. The aim of this study is to deetermine the various agility aspects and how to preform that in logistics system through information technology and communication. In this descriptive correlational study, a researcher-made questionarie was developed using the expert opinion of (jafari et al. 2007) and (Sharifi & zhang. 2001).
  The statistical population includes employees and manager who work in logistics organization which is a military and police organization.100 experts were considered as statistical samples. Describtive and inferential statistical methods have been used to conduct this research. The main method for statistical analysis of data in this study is discriptive statistics (adjustment of descriptive statistics (adjustment of descriptive tables, mean, statistical charts),which can be used to estimate the validity of questions from inferential statistics tests(regression analysis,t-test,faridman and SPSS software used.based on the results , the variable of information technoloy and communication with knowledge management approach respectively has the ability to affect and improve flexibilty, responsiveness,speed,competence,and agility in the logistics system.
  Keywords: information technology, communications, Agility, knowledge management, logistics
 • Leila Andervajh *, Ensieh Vizheh, Marsha Zarbazoo Pages 95-119

  The aim of this study was to investigate the effect of transformational leadership on the coordination of supply chain with the mediating role of organizational learning (case study: Razi Mahshahr petrochemical company). The statistical population of this study is all experts, managers and staff of Razi Mahshahr petrochemical company. The population of this community is about 570 people. The statistical sample of the present study was selected based on the proportion of sample size with the studied population and 230 people were selected using Cochran’s formula. This is an applied research and this research is descriptive-surveying in which the structural equation has been used for data analysis. The reliability coefficient for this study was calculated using Cronbach’s alpha and in all cases the Cronbach’s alpha for the total questionnaires was 0.09 which has been statistically confirmed. The data were analyzed after collection using Lisrel and Spss software version 22, and therefore it was concluded that transformational leadership has an effect on supply chain coordination with the mediating role of organizational learning in Razi Mahshahr Petrochemical Company. Transformational leadership also has a positive and significant effect on the coordination of supply chain in Razi Mahshahr petrochemical company. Finally, transformation of leadership has a positive and significant effect on organizational learning in Razi Petrochemical Company, which indicates that all research hypotheses are approved.

  Keywords: Transformational Leadership, Supply Chain Coordination, organizational learning
 • Sedigheh Tootian *, Leila Saedi, Mohammad Hadi Hadi Seifi Pages 121-138
  The management of green supply chain in industrial companies seeks to make use of this environmentally-friendly relationship throughout the supply chain by creating utility and governance to take advantage of this overall supply chain as a strategic tool in sustainable competitive advantage. The aim of study was to investigate the effect of green supply chain management on economic performance through the role of customer governance adjustment in Mapna company the research method is descriptive surveying the statistical population included 240 experts. The sample size was determined by using Cochran’s formula and random sampling method of 148 people the tool which has been used is questionnaire their reliability was confirmed Cronbach’s alpha coefficient alpha coefficient method of 0.897 and instrument validity by content structure method the research data were analyzed using PLS software research indicate that the effects of green chain management on economic performance is at 3.324. the effect of green chain management on costumer relationship governance is 6.685. the impact of costumer relationship governance on economic performance is 7.950. as a result green chain management affects economic performance and customer governance plays a moderating role in green supply chain management and economic performance managers can develop customer relationship knowledge skills and experience thorough training employees and using experienced people.
  Keywords: Green chain management, Economical perfonmence, Costumer relationship governance