فهرست مطالب

دست آوردهای روانشناسی بالینی - سال سوم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی رابطه ی علی هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی گری تعلق به همسالان منحرف در دانش جویان
  عسکر آتش افروز*، ریحانه ملایی برم سبز، غلامحسین مکتبی صفحات 211-224
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی علی هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی گری تعلق به همسالان منحرف در دانش جویان انجام گرفت. 294 دانش جوی سال اول کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس های هیجان خواهی زاکرمن و همنشینی با هم سالان منحرف پاسکال و همکاران را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و نرم افزار AMOS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هیجان خواهی و تعلق به همسالان منحرف با اعتیاد به اینترنت و هیجان خواهی با افزایش تعلق به هم سالان منحرف به صورت غیرمستقیم با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد. بنابراین، دانش جویان با هیجان خواهی بالا به احتمال بیشتری درگروه های همسال منحرف عضو و این امر به طور غیرمستقیم اعتیاد به اینترنت را در آن ها افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: هیجان خواهی، اعتیاد به اینترنت، تعلق به همسالان منحرف
 • اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی
  رضا جعفری*، علیرضا محمدی آریا صفحات 225-246

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه یگروهی بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی مراجعه کننده به کلینیک مشاوره ندای آرامش روان شهر تهران در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. 28 (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) زوج با مشکلات طلاق عاطفی به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه ی نود دقیقه ای مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) شرکت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان در دو نوبت به پرسش نامه های افسردگی بک و نگرانی ایالت پنسیلوانیا پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش افسردگی و نگرانی در شرکت کننده های گروه آزمایش گردید. بنابراین می توان گفت، در حوزه درمان و زمینه ی کار با افراد افسرده و مضطرب و کاهش طلاق عاطفی در حوزه مداخلات خانوادگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با توجه به ماهیت آن، بسیار کارا و نویدبخش به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: افسردگی، نگرانی، طلاق عاطفی، پذیرش، تعهد
 • پیش بین های افسردگی در دانش جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه خود) و ذهن آگاهی
  رومینا حبیبی*، فریده حسین ثابت، زهره رافضی صفحات 247-264

  این پژوهش با هدف پیش بینی افسردگی بر اساس متغیرهای سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه خود) و ذهن آگاهی در دانش جویان به روش هم بستگی انجام گرفت 380 دانش جوی دانشگاه علامه طباطبایی به روش داوطلبانه انتخاب شدند و پرسش نامه های، افسردگی بک (BDI)، سرگشتگی ذهنی عمدی و خودبه خود و ذهن آگاهی پنج وجهی تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش های آماری ضرب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (همزمان) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سرگشتگی ذهنی عمدی و سرگشتگی ذهنی خودبه خود با افسردگی رابطه ی مثبت و بین مولفه های ذهن آگاهی، مولفه های توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه ی درونی و عدم واکنش به تجربه ی درونی با افسردگی رابطه ی منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که از بین مولفه های سرگشتگی ذهنی، فقط سرگشتگی ذهنی خودبه خودی و از بین مولفه های ذهن آگاهی (مشاهده، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه ی درونی و عدم واکنش به تجربه ی درونی پیش بین های معنی دار افسردگی هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مولفه های سرگشتگی ذهنی خودبه خود،  مشاهده، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه ی درونی و عدم واکنش به تجربه ی درونی به عنوان تعیین کننده های اصلی در پیش بینی افسردگی در دانش جویان هستند.

  کلیدواژگان: سرگشتگی ذهنی عمدی، سرگشتگی ذهنی خودبه خود، ذهن آگاهی، افسردگی
 • تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش جویان
  مرضیه زرگری، فاطمه فیاض*، هادی بهرامی احسان، ریحانه فیاض، مریم سادات مدنی صفحات 265-282

  افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی محسوب می شود و بیش از صد سال است که رویکرد های مختلف روان شناسی سعی در شناخت علت ها، نشانه ها و شیوه های مداخله درمانی موثر در مورد این اختلال داشته اند. انواع افسردگی از منظر قرآن منجر به دورشدن از خود واقعی و نیازهای حقیقی شده و فرد را به سمت گم گشتگی و ابهام سوق می دهد و قرآن کریم یکی از منابع مهمی است که انسان را به امید و خروج از افسردگی و یاس از مسیر بالابردن خودشناسی رهنمون می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با متغیر خودشناسی بود. 214 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران واحد علوم و تحقیقات، به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس های افسردگی از منظر قرآن و پرسش نامه ی خودشناسی (قربانی، واتسون و هگیس) را تکمیل کردند. داده ها با روش های آماری هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودشناسی با انواع افسردگی از منظر قرآن هم بستگی منفی و معنی دار دارد و درنتیجه افسردگی هایی مثل سرشکستگی و مرجع ستیزی در پیش بینی خودشناسی نقش دارند. بنابراین نوع های افسردگی از منظر قرآن، می توانند بر خودشناسی افراد تاثیر گذاشته و با رفع عوامل علی رغم و یاس که در قرآن به آن ها پرداخته شده می توان خودشناسی را افزایش داد.

  کلیدواژگان: افسردگی از منظر قرآن، خودشناسی، قرآن کریم
 • پیش بین های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران
  مهسا مسلمان*، سیف الله آقاجانی، علی مهدوی صفحات 283-304
  دوران کودکی از مهم ترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. اغلب ناسازگاری ها و اختلالات روانی در نوجوانی و بزرگسالی، از بی توجهی به مسایل و مشکلات عاطفی رفتاری دوران کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل ناشی می شود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هراس اجتماعی کودکان پیش دبستانی بر حسب راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مادران انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی هم بستگی است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی مدارس دولتی شهر آمل بود. 180 مادر واجد شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به مقیاس هراس اجتماعی کودکان پیش دبستانی اسپنس و همکاران و پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. داده های با استفاده از نسخه ی 20 نرم افزار SPSS و با روش های آماری و ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین هراس اجتماعی با راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه ی منفی و بین هراس اجتماعی با راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد. یافته دیگر نشان داد که متغیرهای راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان پیش بین های هراس اجتماعی هستند. باید گفت که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان والدین تاثیر معنی داری بر میزان هراس اجتماعی کودکان پیش دبستانی دارند؛ بنابراین ضروری است در فرآیند آموزش و پرورش و سلامت روانی کودکان به ویژگی ها والدین توجه خاصی شود.
  کلیدواژگان: هراس اجتماعی، کودکان، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، مادران
 • پیش بین های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب آوری
  احمدی زینب، حسینعلی مهرابی*، حمیدطاهر نشاط دوست صفحات 305-320
  رشد پس از سانحه تجربه ی تغییرات مثبتی است که دستاورد مبارزه با بحران های چالش زای زندگی است. هدف این پژوهش پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس متغیرهای معنویت، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب آوری در زنان آسیب دیده در شهر اصفهان بود. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است، 300 زن مبتلا به سرطان و زنان با تجربه سوگ شدید در دو سال اخیر  به طور هدفمند و داوطلب، انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسش نامه های رشد پس از سانحه، سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون، حمایت اجتماعی فیلیپس، تاب آوری کانر و دیویدسون و خودکارآمدی نظامی، جروسلم و شوارتز پاسخ دادند. نتایج نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی، تاب آوری، معنویت و خودکارآمدی پیش بین های مثبت رشد پس از سانحه هستند. نتایج این بررسی نشان داد که مجموع این متغیرها مکانیسم مهمی را برای مقابله با حوادث آسیب زا فراهم می کنند و به افراد کمک می کند تا رشد پس از سانحه بیشتری را تجربه کنند.
  کلیدواژگان: رشد پس از سانحه، معنویت، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، تاب آوری
|
 • The causal relationship sensation seeking and internet addiction with mediating affiliation to deviant peers in students
  Askar Atashafrouz *, Rehane Molaei Barm Sabz, Gholamhossain Maktabi Pages 211-224
  This study was conduted to aim the causal relationship between sensation seeking and internet addiction with mediation of affiliation to deviant peers in students. 294 undergraduate freshmen from Shahid Chamran University of Ahwaz were selected by using multi-stage random sampling method, and completed Yang Internet Addiction Test, Zuckerman Sensation Scale, and Paschal, Ringwalt, and Flewelling Scale. Data were analyzed using path analysis method. Findings indicate that sensation seeking and affiliation to deviant peers are dirctly associated with internet addiction, and sensation-seeking indirectly increases internet addiction by increasing students' affiliation to deviant peers. Therefore, students with high sensation seeking more likely to be in deviant peer groups, and this will indirectly increase their internet addiction.
  Keywords: sensation seeking, internet addiction, belonging to deviant peers
 • The effectiveness of Acceptance and Commitment Based Group Therapy (ACT) on reducing worry and depression in couples on with emotional divorce
  Reza Jafari *, Alireza Mohammadi Aria Pages 225-246

  This study to aim was  corducted the effectiveness of based on acceptance and commitment group therapy (ACT) in reducing worry and depression in couples with emotional divorce referred to Mental Relief Counseling Clinic in Tehran In a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group. Twenty-eight (14 participants in experimental group and 14 participants in control group) couples with emotional divorce problems were selected using voluntarly sampling. The experimental group participants in 8 sessions of acceptance and commitment based on intervention (ACT) sessions and the control group participants did not receive any intervention. Participants responded in two stage to the Beck Depression Inventory and the State of Pennsylvania Questionnaire on two occasions. Findings showed that acceptance and commitment therapy reduced depression and worry in the experimental group. Based on this, it can be said that in the field of treatment and dealing with depressed and anxious people and reduction of emotional divorce in the field of family interventions, acceptance and commitment group therapy (ACT) due to its nature seems very effective and promising.

  Keywords: Depression, worry, emotional divorce, acceptance, commitment
 • The on mindwandering (deliberate- spontaneous) and mindfulness as predictions of depression in students
  Romina Habibi *, Farideh Hoseinsabet, Zohreh Rafezi Pages 247-264

  This study was conducted to aim predict depression based on mindwandering (deliberate-spontaneous) and mindfulness variable in students with the correlation method.380 students of Allame Tabatabai University were selected using voluntary method and complete Beck Depression Inventory, Deliberate and Spontaneous Mind Wandering and Five Facets of Mindfulness (FFMQ). Data were analyzed using Pearson correlation- coefficient method and multiple regression. Results showed that deliberate mind wandering and spontaneous mind wandering have positive and direct relationship with depression and between the components of mindfulness, the components of description، action with awareness, disrespect to inner experience and lack of reaction to inner experience have a negative relationship with depression. Also, the results from concurrent regression analyis showed that from mind wandering components, only spontaneous mind wandeing variable and from mindfulness components, only observation, act with awarness, non-judgmental orientation to one’s present experience and nonreact orientation to one’s present experience,respectively, can predict depression.Based on these findings, we can conclude that striving for excellence; spontaneous mind wandeing and observation, act with awarness, non-judgmental orientation to one’s present experience and nonreact orientation to one’s present experience, were the main determinants of depression in students.

  Keywords: Depression symptoms, spontaneous mind wandering, deliberate mind-wandering, dispositional mindfulness
 • Explanation of self-knowledge: Study investigation of depression types of Quran perspective in students
  Marzie Zargari, Fatemeh Fayyaz *, Hadi Bahrami Ehsan, Reyhaneh Fayyaz, Maryam Sadat Madani Pages 265-282

  Depression is one of the most prevalent disorders and it is more than one hundred years that psychological approaches try to discover its origin, symptoms and effective therapeutic interventions. Different types of depression which are defined from Quran perspective, cause getting away from real self and important needs and push the person to ambiguity and ignorance and “Holy  Quran” is one of the best sources that guide the human to hope and getting out of depression via increasing self-knowledge. The aim of this study was investigating of the relation between depression types of Quran perspective with Self-knowledge. 214 students from Islamic Azad University, Science and Research branch in Tehran city were selected using voluntarily sampling method. Participants complicated the Quranic Depression Scale (Fayyaz) and Self-knowledge Questionnaire (Ghorbani, Watson & Hargis). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression statistical methods the findings showed that self-knowledge has negative correlation with all types of depression. Humiliation and succession-opposed depression types could predict self-knowledge. In conclusion, different types of depression can effect on self-knowledge score so by eliminating the causal factors of depression of Quran perspective, we can increase self-knowledge. Results are useful for designing the Preventive and therapeutic programs in the future.

  Keywords: Depression of Quran perspective, self-knowledge, Holy Quran
 • Predictors of social phobia in mothers of preschool children: Mothers' emotional cognitive regulation strategies
  Mahsa Mosalman *, Saifullah Aghajani, Ali Mahdavi Pages 283-304
  Childhood is one of the most important stages of life in which is established person's personality. Often incompatibility and psychiatric disorders in adolescence and adulthood, It is caused by neglecting the emotional issues and problems of childhood behavior and lack of proper guidance in the process of growth and development. The present study predicted social phobia of preschool children based on mothers' cognitive emotion regulation strategies. This study is a descriptive correlational study. The population of this study consisted of all mothers of preschool children in Amol public schools. The 180 mothers who were qualified for the study were selected and responded to the Preschool Anxiety Scale and the Emotional Cognitive Regulation Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 20 and Pearson correlation coefficient and multiple regression statiscal methods. The results showed that there are a significant negative relationship between social phobia and adaptive strategies of cognitive emotion regulation and a significant positive relationship between social phobia and non- adaptive strategies of cognitive emotion regulation, the another finding showed that the variables of adaptive and non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation are predictors of social phobia. It must be said that cognitive emotion regulation strategies have a significant effect on the social phobia of preschool children; therefore, it is necessary to pay special attention to the characteristics of parents in the process of education and mental health of children.
  Keywords: social phobia, children, cognitive emotion regulation strategies, mothers
 • Predictors of post traumatic growth in damaged women: Spirituality, social support, self-efficacy and resilience
  Zeinab Ahmadi, Hosseinali Mehrabi *, Hamid Taher Neshatdoost Pages 305-320
  Post traumatic growth is the experience of positive change that achieved following struggling with challenging life crises. The aim of this study was predicting post traumatic growth based on variables of spirituality, social support, self-efficacy and resilience in damaged women in Isfahan city. This study is a descriptive correlational study. 300 women with cancer and bereavement in the last two years selected using purposive and volunteer sampling method. Participants completed Post Traumatic Growth Inventory (PTGI), Spiritual Health Questionnaire, Social Support Questionnaire, Resilience Inventory and self-efficacy Scale. Results indicated that there are significant correlation between spirituality, self-efficacy, social support and resilience with posttraumatic growth and variables of spirituality, social support, self-efficacy and resilience are predictors of post traumatic growth. These results showed that these variables provide an important mechanism for traumatic events and help people experience more PTG.
  Keywords: post traumatic growth, spirituality, Self-Efficacy, Resilience, social support