فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 79 (بهار 1399)
 • پیاپی 79 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • طیبه محمودی*، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده صفحات 1-7
  هدف این پژوهش، بررسی نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس نشخوار خشم (Sukhodolsky, Golub & Cromwell, 2001)، پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (Buysse, Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون تجزیه وتحلیل شد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین نشخوار خشم با کیفیت خواب برابر با 32/0 است که در سطح 0001/0>P معنی دار است. همچنین همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان با کیفیت خواب 34/0 است که در سطح 0001/0>P معنی دار است. طبق یافته های حاصل از پژوهش با کاهش میزان نشخوار خشم و راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان، کیفیت خواب دانشجویان بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: نشخوار خشم، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، کیفیت خواب
 • مهدی تبریزی، غلامرضا منشئی*، امیر قمرانی، جواد راستی صفحات 8-19
  هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی واقعیت مجازی با نوروفیدبک بر کمبود توجه دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری عبارت بود از دانش آموزان 7 تا 12 سال مقطع ابتدایی دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-97 که از بین آنها 48 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و با رعایت معیارهای ورود به شیوه تصادفی به 3 گروه واقعیت مجازی، نوروفیدبک و کنترل (هر گروه 16 نفر) گمارده شدند. آزمون اسنپ-4 فرم والدین (1981) برای سنجش نقص توجه آزمودنی ها توسط مادران آنها تکمیل گردید. گروه آزمایش واقعیت مجازی تعداد 10 جلسه سه دقیقه ای مداخله نرم افزار واقعیت مجازی و گروه آزمایش نوروفیدبک تعداد 30 جلسه 45 دقیقه ای نوروفیدبک دریافت کردند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه پس آزمون و پیگیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که واقعیت مجازی و نوروفیدبک در بهبود توجه موثر هستند، اثرات آنها در مرحله پیگیری نیز ماندگار است و تفاوت بین میانگین های گروه های آزمایش با گروه کنترل معنی دار است (001/0>p). شواهد به دست آمده نشان می دهند که واقعیت مجازی و نوروفیدبک در بهبود توجه دانش آموزان مبتلا در هر دو مرحله موثر هستند و تفاوت بین گروه های واقعیت مجازی و نوروفیدبک معنی دار نیست (05/0<p).
  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، نوروفیدبک، نقص توجه، دانش آموزان مقطع ابتدایی، ADHD
 • امیدعلی باپیری، مهرداد کلانتری*، حمیدطاهر نشاط دوست، سید حمیدرضا عریضی سامانی صفحات 20-30

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق با معنا در زندگی با میانجی گری ارزش های اجتماعی در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری بود. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی و جامعه آماری دانش آموزان دختر سال سوم دوره دبیرستان به تعداد 4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (Sherer & Maddux,1982) مقیاس تعلق و عشق، مقیاس ارزش های اجتماعی و پرسشنامه معنا در زندگی (Steger et al,2006) بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر معناداری رابطه مستقیم متغیرهای خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق و ارزش های اجتماعی با متغیر معنا در زندگی بود (05/0>p). همچنین رابطه غیرمستقیم متغیر خودکارآمدی و تعلق و عشق با متغیر معنا در زندگی درصورتی که متغیر ارزش های اجتماعی میانجی باشد، معنادار است (05/0>p).

  کلیدواژگان: معنا در زندگی، خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق، ارزش های اجتماعی
 • امیر عزیزی، فضل الله میر دریکوند*، محمدعلی سپهوندی صفحات 31-41

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی درمانی شناختی - رفتاری بر حافظه فعال در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. جامعه آماری این پژوهش نیمه آزمایشی دربرگیرنده کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر تبریز بود که در این میان 60 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای تشخیص اختلالات یادگیری در مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز در سال 96-1395 به روش هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه (15 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. گروه ها آزمونان - بک را به عنوان پیش آزمون پس آزمون تکمیل کردند. 20 جلسه توانبخشی شناختی،20 جلسه نوروفیدبک و 8 جلسه بازی درمانی شناختی - رفتاری در گروه های آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی درمانی شناختی - رفتاری بر حافظه فعال در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص، تاثیر ندارد، بین تاثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی درمانی شناختی - رفتاری بر حافظه فعال در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص، تفاوت معناداری وجود ندارد (001/0>P). لذا نیاز به انجام پژوهش های بیشتری برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه احساس می شود.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، نوروفیدبک، بازی درمانی شناختی - رفتاری، حافظه فعال، اختلال یادگیری خاص، دانش آموزان ابتدایی
 • نرگس السادات مرتضوی، حمیدرضا عریضی* صفحات 42-50
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت سازمانی ادراک شده انجام شد. طرح پژوهش از نوع رابطه ای بود و جامعه آماری شامل 623 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که در آن طرح پرداخت بر مبنای عملکرد اجرا شده بود که تعداد 138 نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به سه پرسشنامه پژوهش شامل مقیاس 5 سوالی تعارض کار- خانواده (Siegel, Post, Brockner, Fishman & Garden, 2005)، مقیاس 4 سوالی عدالت رویه ای (Bies,1987) و مقیاس 15 سوالی تعهد سازمانی (Mowday, Porter & Steers,1982) انتخاب شدند. داده ها توسط رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، افرادی که عدالت بالایی را ادراک کرده اند هنگامی که تعارض کار- خانواده آنها پایین باشد، تعهد خود را به سازمان افزایش دادند.
  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده
 • نفیسه فرخی، کیومرث فرح بخش* صفحات 51-59

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تاثیر تعهد شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی صمیمت در خانواده اصلی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کادر درمانی بیمارستان های دولتی شهر اصفهان در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه تعهد شغلی فرح بخش (1390)، تعهد سازمانی (1990)  Allen & Meyer و مقیاس خانواده اصلی هاوشتادت، آندرسون، پیرسی، کاکران و فاین (1985) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Amos24 صورت گرفت. به منظور آزمون روابط غیر مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. به طورکلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند (01/0>P). مسیر غیرمستقیم تعهد شغلی نیز از طریق صمیمیت در خانواده اصلی بر تعهد سازمانی معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر تعهد سازمانی است؛ بنابراین می‏تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و طراحی برنامه های بهبود تعهد سازمانی مفید فایده باشد.

  کلیدواژگان: تعهد شغلی، تعهد سازمانی، صمیمت در خانواده اصلی
 • ذبیح الله کاوه فارسانی*، غلامرضا رجبی، عباس امان اللهی، رضا خجسته مهر صفحات 60-71
  هدف این پژوهش، تدوین مدل بومی کیفیت زناشویی بود. روش این پژوهش، کیفیو برای اجرای آن از نظریه زمینه ای (Strauss & Corbin, 1990) استفاده شد. مشارکت کنندگان این پژوهش 22 زوج از شهر اهواز بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده ها به طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند.بر اساس مراحل کدگذاری، در کدگذاری باز 25 مقوله عمده، 6 مقوله اصلی و یک پدیده مرکزی با عنوان «درک کیفیت زناشویی در قالب احساسات مثبت» استخراج گردید. نتیجه گیری شد: کیفیت زناشویی مسیله ای است که اولا باید با توجه به بستر هر جامعه مورد بررسی قرار گیرد و در ثانی ضروری است کیفیت زناشویی به عنوان یک متغیر خرد، در سطح کنشگران اصلی خانواده یعنی «زن و شوهر» مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زوج ها، کیفیت زناشویی، نظریه زمینه ای
 • فرناز کیان، عذرا اعتمادی*، فاطمه بهرامی صفحات 72-83
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر دلبستگی و شادمانی زناشویی انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زوجین با مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره همدان تشکیل می دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 20 زوج (40 نفر) داوطلب بود که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی زوجی (Bartholomew, 2003) و مقیاس شادمانی زناشویی (Nathan. Azrin, Barry,Nester, and Jones, 1973) بودند. برای گروه آزمایش 10 جلسه (2 ساعته) مشاوره گروهی با رویکرد هیجان مدار برگزار شد و پس از آن هر دو گروه مجددا ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس اندازه های مکرر از نوع طرح های آمیخته دوطرفه (SPANOVA) تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که مشاوره گروهی هیجان محور به صورت معناداری باعث افزایش کیفیت دلبستگی زوجین و افزایش شادمانی زناشویی شده است (P<0/05)؛ بنابراین می توان گفت که زوج درمانی هیجان مدار بر دلبستگی زوجین و شادمانی زناشویی موثر است.
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، زوج درمانی هیجان مدار، دلبستگی زوجی، شادمانی زناشویی
 • زینب کاویانی، سعید بختیارپور*، علیرضا حیدرئی، پرویز عسکری، زهرا افتخارصعادی صفحات 84-92

  هدف پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تاب آوری و نگرش های ناکارآمد زنان مبتلا به ام اس شهر تهران بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری این پژوهش، همه زنان مبتلا به ام اس با نگرش ناکارآمد بالا و تاب آوری پایین که در سال 1396 به بخش بیماران سرپایی کهریزک مراجعه داشتند بود. روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری (,2003 Cooner & Davidson) و پرسشنامه نگرش ناکارآمد داس، (Waisman & Beck, 1997) بود. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش با 8 جلسه 90 دقیقه ای روان درمانی اکت قرار گرفت؛ اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوآ) تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده تفاوت معنادار (000/0 <p) در گروه آزمایش بعد از اجرای روان درمانی بود. نتایج نشان دهنده تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش تاب آوری 001/0>p) و کاهش نگرش های ناکارآمد (001/0>p) زنان مبتلا به ام اس بودند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، نگرش های ناکارآمد، تاب آوری، زنان، مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
 • ربابه آذرمی، مهران فرهادی*، خسرو رشید، مسیب یار محمدی واصل صفحات 93-100
  این پژوهش با هدف تبیین رفتار خرافی بر اساس سبک های دلبستگی و اضطراب انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بوعلی در سال تحصیلی 96-95 که 12874 نفر بودند. از این تعداد 370 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های رفتار خرافی (محقق ساخته، 2017) سبک های دلبستگی هازان و شیور (Hazan & Shaver, 1987) و اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر (Speilberger, 1970) استفاده و تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج نشان داد از لحاظ آماری اضطراب می تواند رفتار خرافی را در دانشجویان تبیین کند. همچنین سبک های دلبستگی قادر به تبیین این رفتار هستند. اضطراب حالت نمی تواند رفتار خرافی را پیش بینی نماید، اما اضطراب صفت قادر به پیش بینی این رفتار است. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی می تواند رفتار خرافی را پیش بینی کند. سبک دلبستگی دوسوگرا بیشتر از سبک اجتنابی رفتار خرافی را پیش بینی می نماید. مقدار p برای دلبستگی ایمن 171/0 غیر معنی دار به دست آمد، بنابراین دلبستگی ایمن نمی تواند این رفتار را پیش بینی کند. در مورد یافته ها می توان گفت اضطراب به ویژه اضطراب صفت در ایجاد رفتار خرافی موثر است. افراد با اضطراب صفت، آمادگی بالایی برای انجام این رفتار دارند. از سوی دیگر سبک های دلبستگی ناایمن به خصوص دلبستگی دوسوگرا که بنا به تحقیقات با اضطراب رابطه بالایی دارد در ایجاد این رفتار نقش دارند.
  کلیدواژگان: رفتار خرافی، سبک های دلبستگی، اضطراب حالت- صفت
 • زهرا خوانساری، پریسا نیلفروشان* صفحات 101-116

  هدف این پژوهش بررسی رابطه رسالت مسیر شغلی با رضایت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تصمیم گیری و انطباق پذیری مسیر شغلی و با تعدیل گری مقطع تحصیلی بود. طرح پژوهش، رابطه ای از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  94-93 بودند. نمونه ای با حجم 300 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از بین آنان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل مقیاس رسالت مسیر شغلی (Dik & Steger, 2006) انطباق پذیری مسیر شغلی (Savichas & Porfeli, 2012)، خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی (Taylor & Betz, 1983) و رضایت تحصیلی (Lent et al., 2007) بود. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد رابطه داشتن رسالت و خودکارآمدی تصمیم گیری به مقطع تحصیلی بستگی داشت (001/0>p). همچنین رابطه داشتن و جستجو رسالت با انطباق پذیری مسیر شغلی به مقطع تحصیلی بستگی داشت (001/0>p). داشتن رسالت به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم از طریق خودکارآمدی و انطباق پذیری مسیر شغلی با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه داشت (001/0>p). در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مقطع تحصیلی توانست رابطه داشتن رسالت با رضایت تحصیلی از طریق انطباق پذیری و خودکارآمدی تصمیم گیری را تعدیل کند (01/0>p). به طورکلی خودکارآمدی و انطباق پذیری مسیر شغلی در رابطه بین داشتن رسالت و رضایت تحصیلی میانجی و مقطع تحصیلی تعدیل گر این روابط است.

  کلیدواژگان: رضایت تحصیلی، رسالت مسیر شغلی، خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی، انطباق پذیری مسیر شغلی، مقطع تحصیلی
 • زهرا امیرحسینی، علی شیرافکن*، مجتبی رجب پور صفحات 117-128
  هدف این پژوهش، پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای مدیریت زمان، باور هوشی و عزت نفس در دانشگاه پیام نور شهرستان دامغان بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 204 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی که در پژوهش علمی شرکت کرده بودند از میان 621 دانشجو که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی (Solomon & Rothblum, 1984)، عزت نفس (Cooper Smith, 1967)، باورهای هوشی (Babaei, 1999) و مدیریت زمان (Britton & Tesser, 1991) استفاده شد. برای تحلیل نتایج از آماره رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت زمان و عزت نفس کلی روی اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان تاثیر معکوس دارد (01/0>p). همچنین اهمال کاری تحصیلی با باور هوشی ذاتی رابطه معنی داری ندارد، اما این متغیر با باور هوشی افزایشی رابطه معکوس معنی دار دارد (01/0>p).
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، مدیریت زمان، باور هوشی، عزت نفس
|
 • Tayebeh Mahmoodi *, Soodabeh Bassaknezad, Mahnaz Mehrabizadeh Pages 1-7
  The purpose of this study was to investigate the Role of Anger Rumination and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Prediction of Sleep Quality in Female Students.The Sample, including of 400 that were selected by multi - stage random sampling. The statistical procedures conducted Psychometric characteristics of Anger Rumination Scale (ARS) (Sukhodolsky, Golub, & Cromwell, 2001), cognitive emotion regulation strategies questionnaire (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) and Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989). The data were analyzed using regression analysis. The results of regression analysis showed that Multivariate correlation coefficient for linear combination of predictor variable (anger rumination) with sleep quality was 0.32 which is significant at P
  Keywords: anger rumination, cognitive emotion regulation strategies, Sleep Quality
 • Mehdi Tabrizi, Gholamreza Manshaee *, Amir Ghamarani, Javad Rasti Pages 8-19
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of virtual reality with neurofeedback on attention deficit of students with attention deficit / hyperactivity disorder. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control and follow up design. The statistical population consisted of 7-12 years-old elementary school students with attention deficit / hyperactivity disorder in Isfahan city in the school year of 1397-98 from which 48 subjects purposely selected based on entrance criteria and randomly assigned into virtual reality, neurofeedback and control groups (each 16 students). The SNAP-4 Parent Form (1981) was completed to measure students' attention deficit by their mothers. The virtual reality experiment group received 10 three-minute sessions of virtual reality software intervention and the neurofeedback experiment group received 30 neurofeedback sessions of 45 minutes each. The control group received no intervention. Then, post-test and after two months, follow-up measure were done. The results showed that virtual reality and neurofeedback are effective in improving attention, their effects are persistent in the follow-up phase, and the difference between the mean of the experimental and the control groups is significant (p <0.001). The obtained results show that virtual reality and neurofeedback are effective in improving the attention of affected students in both stages and the difference between virtual reality and neurofeedback groups is not significant (p <0.05).
  Keywords: virtual reality, neurofeedback, attention deficit, Elementary School Students, ADHD
 • Omidali Bapiri, Mehrdad Kalantari *, Hamid Taher Neshat Doost, Seyed HamidReza Oreyzi Samani Pages 20-30

  The purpose of this study was to investigate the relationship between general self-efficacy, belonging and love with meaning in life by mediating of social values in girls adolescent through structural equations modelling. This is a correlation study using causal modeling. The statistical population of the study was 4476 students in the third year of high school. A sample of 200 people was selected through multistage cluster random sampling.. Measurement tools included a Self-Efficacy Questionnaire (Sherer and Maddox, 1982), Belonging and Love Scale, Social Values Scale, and Meaning in Life Questionnaire (Steger et al, 2006). Data were analyzed using structural equation modeling approach.. The findings indicated that the direct relationship of the variables of general self-efficacy, belonging, love and social values on the meaning variable in life was significant (P<0.05). Also, the indirect relationship of self-efficacy variable and belonging and love on a meaning in life is significant if the variable of social values is mediator (P<0.05).

  Keywords: meaning in life, general self-efficacy, belonging, love, social values
 • Amir Azizi, Fazlolah MirDrikvand *, MohamadAli Sepahvandi Pages 31-41

  The aim of this study was to compare the effect of cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary school students with specific learning disability. The statistical population of this quasi -experimental study included all elementary students with specific learning disability in Tabri city, of whom 60 elementary school students with a learning disorder diagnosis in Tabriz Learning Center in 2016-2017 were selected through purposive method and using randomly were replaced into three experimental groups and one control group (n = 15 per group). In all four groups of N-Back as pretest and post-test completion. 20 sessions of cognitive rehabilitation, 20 sessions of neurofeedback and 8 sessions of cognitive - behavioral play therapy were conducted in experimental groups.The results of the covariance analysis showed that cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary students with specific learning disorder, do not affect. Also, there was no significant difference between the effect of cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary students with specific learning disorder (P<0.001). Therefore, more research is needed to make a definitive conclusion in this regard.

  Keywords: cognitive rehabilitation, neurofeedback, cognitive - behavioral play therapy, working memory, specific learning disorders, elementary school
 • Narges Sadat Mortazavi, Hamidreza Oreyzi * Pages 42-50
  The purpose of this study was to investigate relationship work-family conflict with organizational commitment considering moderator role of perceived organizational justice. The population was 623 employees of an industrial company that the pay for performance plan was implemented, that 138 subjects were selected through random sampling, in order to completing the following three research questionnaires included 5 items Work Family Conflict Scale (Siegel, Post, Brockner, Fishman & Garden, 2005), 4items Procedural Justice Scale(Bies,1987) and 15items Organizational Commitment (Mowday, Porter & Steers,1982). Data was analyzed using the hierarchical regression and moderate analysis. The findings indicated employees, who perceive high justice increased their commitment to the organization, when they have a low level of family work conflict.
  Keywords: Work-Family Conflict, Organizational Commitment, perceived organizational justice
 • Nafiseh Farokhi, Kiiumars Farahbakhsh * Pages 51-59

  Aim of study is determining the effect of job commitment on organizational commitment with moderating role intimacy in family of origin. In this descriptive-correlational study, all the Medical staff of public hospitals in Isfahan city in year 2016 constituted the research population. From this population, 262 people by formula Tabachnick, Fidell & Ullman (2007) were selected through convenience sampling method. In this study, job commitment Farah bakhsh (2011), Allen & Meyer organizational commitment questionnaire (1990) and family of original scale of Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran & Fine (1985) were used for data collection in this study. Evaluation of the proposed model with path analysis using AMOS-24 software was done. The indirect relationships were tested by using bootstrapping procedure in Preacher and Hayes Macro command. The proposed model had an acceptable fitness to the data. Overall, the results showed all the direct paths were found significant (P<0.01). Also this model showed indirect job commitment on organizational commitment, through moderating role intimacy in family of origin. The evaluated model has a good fit and is an important step in identifying the factors that are effective in organizational commitment. Therefore, the model can be useful for the design and improving of organizational commitment programs.

  Keywords: Job commitment, Organizational Commitment, intimacy in family of origin
 • Zabihollah Kavehfarsani *, Gholamreza Rjabi, Abas Amanelahi, Reza Khojasteh Mehr Pages 60-71
  Aim
  this study aimed to develop a native marital quality model.
  Method
  The present study was conducted by applying a qualitative method using the grounded theory approach. The participants of the study 22 couples of Ahvaz city That by purposive-snobaling sampling method. Data were gathered using interviewed using semi-structured method, and were analyzed with the open, axial and selective stages. according to the coding paradigm, In the open stage, 25 concepts, 6 main categories, A nuclear category called 'Marital quality: A social, family and individual phenomenon'.
  Conclusion
  According to the findings of the study, marital quality was an issue that should first be investigated and judged according to the context of each society. Secondly, it was concluded that marital quality should be scrutinized as a micro variable at the level of the main actors of the family, namely a “wife and a husband”.
  Keywords: Couples, marital quality, Grounded Theory
 • Farnaz Kian, Ozra Etemadi *, Fatemeh Bahrami Pages 72-83
  The present study was aimed to investigate the impact of Emotionally Focused Group Couple Therapy on the Couple Attachment and Marital Happiness. This was a quasi-experimental research designwith pretest-posttest and control group, and the sample population includes couples having marital problems among all couples who visited counseling centers in a period of time in Hamadan City, Iran. They were randomly assigned into two equal experimental and control groups. The sample included 20 couples (40 individuals) in the 20-person experimental and control groups. The instruments used in this study included couple attachment questionnaire (Bartolomovo, 2003) and marital happiness scale (Nathan. Asrine, Barry Nuster and Jones, 1973).The experimental group received Emotionally Focused Couple Therapy for ten sessions (2 hours). Then, all participants were assessed again as the posttest. The data was analyzed using Repeated Measurement Analysis with Mixed/split plot design (SPANOVA). The results showed that emotion-focused couple therapy significantly Enhanced attachment quality and increased marital happiness (P<0/05). Hence, we conclude that Couple attachment and marital happiness can be affected by Emotionally Focused Couples Therapy.
  Keywords: Group counseling, Emotionally Focused Couple Therapy, Marital Happiness, couple attachment
 • Zeinab Kaviani, Saeed Bakhtiarpoor *, Alireza Heidari, Parviz Askary, Zahra Eftekhar Pages 84-92

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the resilience and dysfunctional attitudes of women with MS in Tehran. The research method was pre-test and post-test and the statistical population of this study was all women with MS with high dysfunctional attitude and low resiliency referred to the department of ambulatory patients in Kahrizak in 2017. The sampling method was purposive. Research tools included Conner and Davidson Resiliency Questionnaire (2003) and Dys, Weisman & Beck Dysfunctional Attitude Questionnaire (1997).Subjects were randomly divided into two experimental and control groups. the experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes of psychotherapy. But the control group received no intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed a significant difference (p <0.000) in the experimental group after the implementation of psychotherapy. The results showed the effect of acceptance and commitment therapy on increasing resilience and reducing inefficient attitudes of MS patients.

  Keywords: treatment based on acceptance, commitment ( ACT ), resiliency, Dysfunctional attitude, Women, multiple sclerosis (MS)
 • Robabeh Azarmi, Mehran Farhadi *, Khosro Rashid, Mosayeb Yarmohamadi Vasel Pages 93-100
  The purpose of This study was the explaining of superstitious behavior based on attachment styles and anxiety. The design of this study was correlational in nature and the statistical population consisted of 12874 students of Bu'ali University based on the statistics of the University of Bu'ali in the academic year of 2016-17. Among this population, 370 of them were selected by multi-stage cluster sampling method using the sample size formula. In this study, we used superstitious behavior (researcher-made 1396) questionnaires, Hazan (1987) attachment styles, and Spielberger's (1970)state-trait anxiety and data was analyzed using Pearson-Product Moment correlation and multiple regression. The results revealed that anxiety can explain the superstitious behavior of the University students. Also attachment styles can explain this behavior. State anxiety cannot predict superstition, but trait anxiety can predict this behavior. Moreover, the avoidance style can predict superstition. The ambivalent attachment style predicts superstitious behavior more than that of the avoidance style. But secure attachment cannot predict this behavior. According to the findings, we can conclude that anxiety, especially trait anxiety, is effective in the creation of superstitious behavior. People with trait anxiety are highly prepared for this behavior. On the other hand, based on the previous research findings, the insecure attachment styles, especially the ambivalent ones, which are closely associated with anxiety, are involved in creating this behavior.
  Keywords: superstitious behavior, attachment style, trait anxiety, State Anxiety
 • Zahra Khansari, Parisa Nilforooshan * Pages 101-116

  The present study was carried out to study the relationship between career calling and academic satisfaction through decision-making self-efficacy and career adaptability and moderating of the educational level. The research method was correlational, structural equation modeling. The population was all students of University of Isfahan in 2014-2015. A sample of 300 students was selected by proportional stratified sampling method. Measurement tools included Career Calling Scale (Dik & Steger, 2006), Career Adaptability Scale (Savichas & Porfeli, 2012), Career Decision-Making Self-Efficacy Scale (Taylor & Betz, 1983) and Academic Satisfaction Questionnaire (Lent et al., 2007). Data were analyzed by multiple regression and structural equation modeling. The findings indicated the relation between having calling and decision-making self-efficacy depends on educational level (p<.001). In addition, the relation between having and searching calling with career adaptability depends on educational level (p<.001). Having career calling,directly and indirectly, through decision-making self-efficacy and career adaptability related to academic satisfaction (p<.001).On the other hand, at higher education students, educational level could moderate the relation between having calling and academic satisfaction through career adaptability and decision-making self-efficacy (p<.01). In general, self-efficacy and career adaptability are mediation in the relationship between having the career calling and academic satisfaction while, the educational level moderates these relationships.

  Keywords: Academic Satisfaction, career calling, career decision-making self-efficacy, career adaptability, educational level
 • Zahra Amirhossine, Ali Shirafkan *, Mojtaba Rajabpour Pages 117-128
  Educational procrastination is able to inhibit learning process and reduce academic achievement. Therefore, the purpose of this study was to predict academic procrastination based on time management, belief, and self esteem variables at Payame Noor University of Damghan. A total of 204 undergraduate undergraduate students who participated in scientific research were selected from 621 students studying in the academic year of 2017-2018. This research is descriptive and correlational. Data were collected by Educational Inventory Questionnaire (Solomon and Rothblum, 1984), Self-esteem Questionnaire (Cooper Smith, 1967), IQI Questionnaire (Babaie, 1377), Time Management Questionnaire (TMQ) (Britton and Tesser, 1991). The results were used to test the hypotheses and confirm or reject them from multiple regression statistics. Results showed that time management and self-esteem have a reciprocal effect on academic proclivity in students (p<0.01). There is also no significant relationship between academic procrastination with entity intelligence belief, but this variable has an inverse relationship with incremental intelligence belief (p<0.01).
  Keywords: Academic Procrastination, time management, intelligence belief, self-esteem