فهرست مطالب

نامه هنرهای تجسمی و کاربردی - سال دوازدهم شماره 26 (زمستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 26 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مطالعه بازنمود شبیه سازی فرهنگی در کشتزار مورچگان پرچمی اثر یوکینوری یاناگی بر اساس آرای ژان بودریار
  حسین ریشهری، افسانه ناظری*، نادر شایگان فر صفحه 1

  یوکینوری یاناگی هنر مفهومی را با کاربرد نشانه های هویتی-فرهنگی ملت های مختلف ارایه می دهد. او با خلق اثر کشتزار مورچگان پرچمی، استعاره ای از بیهودگی ملی گرایی آفرید. ترس و یا واقعیت تغییر هویت های فرهنگی در این اثر در گستره زندگی روزمره، فرایند شبیه سازی وسیعی را به نمایش می گذارد. به نظر ژان بودریار از پایه گذاران تیوری پست مدرن فرانسه، ما وارد عصر شبیه ها (وانموده ها) شده ایم. شبیه ها نشانه هایی هستند که به منزله رونوشت یا الگوی اشیاء یا رویدادهای واقعی عمل می کنند. در دوران پست مدرن شبیه سازی ها دیگر رونوشت یا کپی واقعیت نیستند، بلکه آن ها همزمان ایده واقعیتی را که مدعی بازنمایی آن هستند، به وجود می آورند. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف مطالعه شبیه سازی فرهنگی در اثر یوکینوری یاناگی با در نظر گرفتن آرای ژان بودریار، این سوال را مطرح می کند که چگونه شبیه سازی فرهنگی در اثر این هنرمند بازنمود پیدا می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه اثر کشتزار مورچگان پرچمی می پردازد. نتایج نشان می دهد که یاناگی، متناسب با پویایی جامعه بشری به لحاظ ماهیت و نحوه اجرا، با استفاده از طرح پرچم های مختلف و مورچه های زنده، نوع متفاوتی از ارتباطات بین کشورها را که منجر به شبیه سازی می شود به شیوه تمثیلی بیان کرده است.

  کلیدواژگان: شبیه سازی فرهنگی، عصر ارتباطات، ژان بودریار، یوکینوری یاناگی، کشتزار موران پرچمی
 • مقایسه شکلی میان شیوه خط نسخ ایرانی و نسخ عثمانی (با تاکید بر آثار احمد نیریزی و حافظ عثمان)
  امیر فرید* صفحه 2

  در انتساب دادن مطلب یا شیوه ای از خوشنویسی، به اصطلاحها و واژگانی روبرو هستیم که فهم آن جز برای هنرمند و متخصصین این موضوع، روشن نمیگردد. یکی از این واژگان خوشنویسی، نسخ ایرانی است که تمایزش با دیگر گونه های نوشتاری در خط نسخ کمتر پرداخته شده است. در واقع ذات و شاکله اصلی شکلی خط نسخ به شیوه های ایرانی و عثمانی و غیره یکسان بوده، اما با دگرگونی بیان شکلی، به نام شیوه آن محل نامیده می شود. تمایز میان دو لهجه از خط نسخ در نگاه نخست، پنهان می نماید، ولی پس از کمی ژرف نگری با کشف تمایزهایی از جمله: تفاوت در زاویه حرکت کلمه ها و حروف، میزان انحنا و دور متفاوت در دو شیوه، تغیر شکل در برخی از تک حرفها، تمایز قوت و ضعف در اتصالها و غیره. مشخص می-گردد که دو شیوه نوشتاری با دو بیان جداگانه در تنظیم قواعد آن وجود داشته است. در این راستا مهم ترین پرسش این مقاله: تمایز و ویژگی های دو لهجه از نسخ ایرانی و نسخ ترکی از نظر بصری کدامند؟ در جهت رسیدن به نتیجه، این پژوهش به روش قیاسی و با تاکید بر مطالعه کمی، و استناددهی به تصویر و نمونه ها انجام یافته است.

  کلیدواژگان: خط نسخ ایرانی، خط نسخ عثمانی، احمد نیریزی، حافظ عثمان
 • روابط تولید قدرت در سوگنگاره شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم
  نسرین سیدرضوی، سید سعید سید احمدی زاویه* صفحه 3

  شاهنامه فردوسی، نمونه برجسته ادبیات پهلوانی و پربسامدترین متن در بین کتابهای مصور ایران است. قدرت و روابط تولید آن در داستانهای این رزمنامه و به ویژه در روایت زایش و مرگ پهلوانانی همچون رستم به شیوه های گوناگون نمود پیدا کرده است. مفهوم قدرت که در قرن بیستم و به خصوص از پی اندیشه های میشل فوکو، به شکل متفاوتی صورت بندی شد، موضوعی است که نه تنها در شاهنامه، بلکه در نگارگری ایرانی هم حضوری چشمگیر دارد. ازاین رو پژوهش حاضر بر این تاش است تا مناسبات بصری سوگ نگاره »شستشوی و عطرآگین کردن پیکر رستم« مکتب شیراز، سبک اینجو  را با رجوع به نظریات فوکو پیرامون روابط تولید قدرت تحلیل و بررسی نماید. برای انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی، داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شدند. نتایج نشان میدهد سوگ نگاره موردنظر، به مثابه ابژه و موضوع معرفتی است که نظیر بسیاری دیگر از سوگنگاره های حماسی ایران، مرگ را کنشی نمادین میداند و قصد دارد وجه حماسی متن را در برابر وجوه دیگر مثا وجه تغزلی تقویت کند. عناصر تصویری که کمابیش مطابق الگوی ثابتی بر این نگاره نقش بسته اند، از گسسته ای روایی، معنایی و شکلی خبر میدهند؛ اینچنین تصویر از بازنمایی صرف متن فراتر رفته و واقعیات جامعه، همچون قدرت و نحوه عمل و توزیع آن در اجتماع را به نیت پندآموزی در ابعاد آرمانی نشان میدهد.

  کلیدواژگان: نگارگری، سوگ نگاره، شاهنامه 733، گفتمان قدرت، میشل فوکو
 • پژوهشی در خاستگاه های تصویری نقاشی های سقاتالار (با تکیه بر چاپ سنگی)
  معصومه کریمی*، راضیه قربان نژاد صفحه 4

  مسئله این پژوهش، کیفیت تاثیر عواملی چون پرده های درویشی، نقاشی پشت شیشه، نقاشی قهوه خانه ای، دیوارنگاری مذهبی بقاع متبرک و نسخه های چاپ سنگی بر پیدایش نقاشی های سقاتالار در مازندران در دوره قاجار است که با اشاره هایی گذرا خاستگاه و ریشه این نقوش معرفی شده اند. نظریه های پیتر چلکوفسکی در باب نقاشی های روایی در ایران در این مسیر راهگشا خواهد بود. در بستر سقاتالار، با بازنمایی مضامینی نامتجانس در دو گروه عمده مذهبی و غیرمذهبی مواجه هستیم؛ از آنجا که در بدایت امر، خاطره ای از ترکیبی مشابه در این خاستگاه-های احتمالی در ذهن نداریم، این امتزاج بسیار غریب و منحصر به فرد می نماید که ضرورت بررسی جامع تر در این انواع هنری، پیشینه آنها، نخستین نمونه ها، مضامین و ارتباط آنها با سقاتالارها را برجسته می سازد. فرضیه پژوهش، احتمال بازنمایی عینی تصاویر نسخه های چاپ-سنگی در سقاتالارهاست. نگارنده با رویکردی تاریخی، هفده سقاتالار تاریخ دار را در کنار خاستگاه های مزبور، از منظر تاریخ، عاملان و مضامین بررسی می کند. نتیجه مشخص پژوهش، بیانگر شباهت بسیاری از تصاویر چاپ سنگی و حضور اغلب مضامین سقاتالار در این نسخه هاست که غیاب عنصر رنگ، تنها وجه ممیزه این دو نوع است. هم چنین، داده های تاریخی دال بر ارتباط عاملان این بناها با پایتخت و دربار قاجار، در صحت برخی پیش فرض ها تردید ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: هنر قاجار، نقاشی، سقاتالار، چاپ سنگی
 • شناخت شناسی واژه دیزاین (طراحی) با رویکرد پدیدارشناسانه
  شعبانعلی قربانی* صفحه 5

  واژه «دیزاین» و معادل فارسی آن «طراحی» کاربردهای گسترده ای در رشته های هنر و معماری و آموزش عالی آنها دارند. تطور معنایی واژه دیزاین جهت هماهنگی با رویکردها، جنبش ها و فن آوری جدید ابهام در دستیابی به معنایی جامع و واحد از این واژه را سبب شده است و لذا به ویژه زمانی که به امر آموزش مربوط می شود، اخلال در تدوین، درک و آموزش مبانی که با آن مرتبط هستند و یا در فرایند آن دخیل می باشند را موجب می شود. هدف از مقاله حاضر، شناخت شناسی (اپیستمولوژی) واژه دیزاین و معادل فارسی آن یعنی واژه طراحی، با اتخاذ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه و با کمک ابزارهای واژه شناسی علمی (ترمینولوژی) و ریشه شناسی لغات (اتیمولوژی) است. دانستن ریشه یک کلمه و به ویژه معنای اصلی آن در بدو پیدایش و شناخت تطور شکلی و معنایی آن در خلال زمان، می تواند کلیدی برای درک و فهم کاربرد امروزین آن باشد. لذا این پژوهش به دنبال تبیین سیر تطور واژه دیزاین و معادل فارسی آن یعنی طراحی از لحاظ زبانی، فلسفی، تاریخی و فن آوری به منظور آشکار ساختن ارتباطات پنهان و بطیی آن ها با یکدیگر، به منظور دستیابی به درک شفاف تری از موضوع و مفاهیم مترتب بر آن در عصر حاضر است.

  کلیدواژگان: آموزش عالی هنر و معماری، شناخت شناسی، پدیدارشناسی، دیزاین، طراحی
 • عوامل تاثیرگذار بر تغییر رمزگان فرهنگی و تحول لباس زنان دوره قاجار (از سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار)
  فرشته کیاوش، محمدتقی آشوری* صفحه 6

  مقاله حاضر پژوهشی کیفی و مطالعه ای موردی است که باهدف آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر تغییر رمزگان فرهنگی در دوره قاجار و شناسایی تحولات در زمینه لباس زنان این عصر به مثابه یکی از مظاهر فرهنگی ایران عهد قاجار انجام گرفته است و با استفاده از نظریه تغییر فرهنگی روبرت وسنو، در پی پاسخ به این پرسش است که در دوره قاجار از عهد ناصرالدین شاه به بعد چه تحولاتی در لباس زنان قاجار ایجاد شد؟ و چه عواملی این تغییرات را تعیین نمودند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، دو رویداد تاریخی؛ حکومت ناصرالدین شاه و انقلاب مشروطه به مثابه نقاط عطفی درتاریخ قاجار، رمزگان فرهنگی، از جمله لباس زنان قاجار را دستخوش تغییرات اساسی ساختند. بنابراین می توان گفت، حرکت بسوی نوگرایی، ملی گرایی با دو گرایش باستان گرایی و غرب گرایی را به چالشی مهم برای جامعه آن وقت بدل ساخت که در نهایت به هژمونی ملی گرایی غربگرا و رواج کامل لباس اروپاییان در میان زنان قاجار در دوران احمد شاه انجامید. نخست ناصرالدین شاه که خود از حامیان اصلی مدرنیته بود و پس از آن انقلاب مشروطه به زنان مجالی داد که با مقایسه خود با زنان غربی نیازهایشان را مطرح کنند و پوشش و حجاب زنان نیز از این قاعده مستثنی نبود.

  کلیدواژگان: نوگرایی، رمزگان فرهنگی، لباس زنان، مشروطه، ناصر الدین شاه
|
 • The Study of Representation of Cultural Simulation in the Context of the World Flag Ant Yukinori Work's Yanagi Based on the Theory of Jean Baudrillard.
  Hossein Rishehri, Afsaneh Nazeri *, Nader Shayegan Far Page 1

  Yukinori Yanagi, a Japanese artist, offers conceptual art with the application of the cultural identity of the various nations. He created a metaphor of the futility of nationalism by creating the work of the World Flag Ant Farm. The fear or the fact of changing cultural identities through the use of Yanagi in the context of everyday life illustrates the great simulation process Which is in the opinion of Jean Baudrillard was a founder of French postmodern theory, he believes that signs and meanings under the guidance of advanced media, since endlessly to multiply and increase the fixed meanings of signs, communicate word and object, and distinguish truth from error and reality from illusion, would not be possible. According to Baudrillard we have entered the era of simulation. Simulation are signs that constitutes the transcripts or the actual act of objects or events. Simulations on postmodern age is no longer a transcript or copy reality, not a replica of it. Therefore, this article aims to analyze and describe Baudrillard's simulation of the study examined the effect of Yukinori Yanagi and the question of how cultural simulate in the visual arts represented? And with the method descriptive - analytical and comparative study of the work of Yanagi.The results show that Yanagi commensurate with the dynamics society stated a different kind of communication between countries that led to assimilate to an allegorical method.Therefore, this article aims to analyze and describe Baudrillard's simulation of the study examined the effect of Yukinori Yanagi and the question of how cultural simulate in the visual arts represented? And with the method descriptive - analytical and comparative study of the work of Yanagi.The results show that Yanagi commensurate with the dynamics society stated a different kind of communication between countries that led to assimilate to an allegorical method.Therefore, this article aims to analyze and describe Baudrillard's simulation of the study examined the effect of Yukinori Yanagi and the question of how cultural simulate in the visual arts represented? And with the method descriptive - analytical and comparative study of the work of Yanagi.The results show that Yanagi commensurate with the dynamics society stated a different kind of communication between countries that led to assimilate to an allegorical method.Therefore, this article aims to analyze and describe Baudrillard's simulation of the study examined the effect of Yukinori Yanagi and the question of how cultural simulate in the visual arts represented? And with the method descriptive - analytical and comparative study of the work of Yanagi.The results show that Yanagi commensurate with the dynamics society stated a different kind of communication between countries that led to assimilate to an allegorical method.Therefore, this article aims to analyze and describe Baudrillard's simulation of the study examined the effect of Yukinori Yanagi and the question of how cultural simulate in the visual arts represented? And with the method descriptive - analytical and comparative study of the work of Yanagi.The results show that Yanagi commensurate with the dynamics society stated

  Keywords: Cultural similarity, The Age of Communication, Jean Baudrillard, Yukinori Yanagi, The World Flag Ant Farm
 • Comparison forms between Iranians Naskh and Ottomans Naskh
  Amir FARID * Page 2

  We face a lot of shortcoming for naming something in Islamic Art. Also for understand specialist things should com to mind Multiple Tips. This titles are understanding for many short peoples. Usually this people are Islamic art specialist. So expect few people of master of art, few people can name for many of Islamic art fields. In the meantime Islamic calligraphy is very critical, because have few research for Islamic calligraphy. Now if a student art want detect between two kind styles of one style, he don’t understand. It is important that though large number of Islamic calligraphy, we cant see report of how diff two style. Now in the face with Naskh, this deficient comes further to the eye. Naskh is one of important kinds writing in Islamic calligraphy. Because a Muslim Writer writ Goran by Naskh. And in all of history and loaf period Naskh was create and most widely used. But we cant see a research of this tip. Many of tips are name of location or names artist. For example Naskh irani or naskh E Nirizi. That in the event they are a kind of special Naskh styles. Also in Islamic calligraphy style is called accent (Lahje). This research is for find that, what different is between Iranian Naskh and Ottomans Naskh. In Iranian Naskh to Ahmad e Nirizi and in ottomans Naskh to Hafez Osman. We face a lot of shortcoming for naming something in Islamic Art. Also for understand specialist things should com to mind Multiple Tips. This titles are understanding for many short peoples. Usually this people are Islamic art specialist. So expect few people of master of art, few people can name for many of Islamic art fields. In the meantime Islamic calligraphy is very critical, because have few research for Islamic calligraphy. Now if a student art want detect between two kind styles of one style, he don’t understand. It is important that though large number of Islamic calligraphy, we cant see report of how diff two style. Now in the face with Naskh, this deficient comes further to the eye. Naskh is one of important kinds writing in Islamic calligraphy. Because a Muslim Writer writ Goran with by Naskh. And in all of history and loaf period Naskh was create and most widely used. But we cant see a research of this tip. We face a lot of shortcoming for naming something in Islamic Art. Also for understand specialist things should com to mind Multiple Tips. This titles are understanding for many short peoples. Usually this people are Islamic art specialist. So expect few people of master of art, few people can name for many of Islamic art fields. In the meantime Islamic calligraphy is very critical, because have few research for Islamic calligraphy. Now if a student art want detect between two kind styles of one style, he don’t understand. It is important that though large number of Islamic calligraphy, we cant see report of how diff two style.

  Keywords: Iranian Naskh, ottomans Naskh, Ahmad Nairezi, Hāfez Osmān
 • A Study on the Visual Origins of Saqātālār paintings (With an Emphasis on Lithography)
  Masoume Karimi *, Razieh Ghorbannejad Page 4

  The main problem of this research is the quality of influencing some traditions as parda, glass gilding, tea-house painting, wall paintings in sacred monuments as well as the lithograph books on the emergence of the Saqātālār paintings in Qajar period, Māzandarān, Iran; Saqātālār is a wooden building found exclusively in this area of the country. The research purpose is finding the historical relationships between these artistic genres more accurately. They have been not profoundly referred as the origin and the root of the Saqātālār paintings. The Peter Chelkowski's theories on the narrative paintings and painting recitation, their roots and origins, the challenges existed about the exact date of making the first sample of narrative religious wall paintings in Iran would be helpful in this regard. Two significant groups of religious and non-religious themes have been represented simultaneously in the context of Saqātālār paintings. This synthesis seems to be slightly incongruent at first glance so that we cannot remember any similar examples of being gathered these different motives in their introduced origins. It is why the synthesis is considered to be a unique and unprecedented case. For this reason an extensive study on all these artistic genres, their background, their first samples, contents and themes and also their relations with the Saqātālār building would be necessary. The research hypothesis is the possibility of the exact representation of the lithograph illustrations in the Saqātālār paintings. At first glance, we can see a lot of similarities between the illustrations of lithograph books and the motives on the Saqātālār building, in terms of both the visual features and themes . The authors assess the seventeen painted and dated Saqātālār in addition to the above said origins, in terms of their dates, their involved people as well as their themes through an historical approach. The research method is the qualitative content analysis of historical resources along with the field work in Māzandarān province and its villages. The certain result of the study indicates the significant similarity between the most of Saqātālār paintings and the illustrations of Qajar lithograph books as well as the presence of a considerable extent of Saqātālār themes in them; however, the absence of colour in lithograph books is the only difference between the two. Also, with regard to Saqātālār buildings, their location, their certain relations with the religion and the other religious buildings around them, the specific paintings, the particular colors and their specific techniques of drawing these motives, one might observe a set of the unique features here which have been continuously invariant among all the influences mentioned above. In addition, they are belonged to a certain period of time and have been constructed and painted by a specific group of people; All these issues might give a unique identity to Saqātālārs we can name them an artistic "Style". Finally, the historical data indicates a kind of relationship between the founders of these buildings and the Qajar capital and court which might make doubt about the authenticity of some presumptions.

  Keywords: Qajar Art, painting, Saqātālār, Lithography
 • The Epistemology of the Word ‘Design’ with a Phenomenological Approach
  Shabanali Ghorbani * Page 5

  The word “Design” in English and its equivalent in the Persian language, “Tarahi” has abundant meanings and vast usages in the art and architecture fields and higher education related to them. The extensive nature and lots of variations of this word (design) in order to mach to different approaches, movements and new scientific and technologic progresses, has caused some ambiguities and confusions in obtaining an unit and comprehensive meaning of this word. This problem, especially when related to the subject of education, causes disturbance in the redaction, understanding and education of syllabuses that are naturally related to design or are engaged with its process in some degrees. The main purposs of this article is epistemology of the word “design” with adopting a descriptive and analythical research methodology with a phenomological approach and with application of scientific tools of terminology and etymology. This research uses library and documental research tools for collecting information and data. The results of this research reveals the multilayer and multi-dimentional meaning of deisgn in the current age and therefore this research is not seeking to provide a comprehensive meaning of this word, but determination of evolution it from languistics, philosophical, historical and technological aspects in order to reveal the hidden and inner relationship of them together to obtain a more clear understanding of this word and its meaning in the current era. The nessesity of awareness of this evolution for obtaining an accurate understanding of the word design is inevitable. Although the words of design and drawing in some cases have common roots and meaning especially in Persian language, they are completely different in meaning and application. The word design itself is a complicated word with different meanings according its application. The current word design has roots in French, Italian and Latin languages and has passed a very long evolutionary process to get to the position it has today. From a phenomenological perspective, the word design has a close connection with art, technology and machine words, as neither of them would be deeply understandable without the others. From a philosophical point of view, in the modern era, design has had the duty of reconnecting art and technology which had separated after the industrial revolution. In the twentieth century. The arts and crafts movement and Bauhaus Style have had a great influence on the meaning of the word design today. Today, the word design obtained such wide meanings and applications that it is almost impossible to provide a unit and only definition of it. Design’s meaning according the time, place, application, aim and many other elements could change. The definitions regarding the word design have three main common features including; process ability, having purpose and problem solving. Today design plays a mediator role for many expertise. From this perspective, Today, design can be considered as a living organism that is always under metamorphose and adjustment in accordance with changes in circumstances and new progresses and this will continue forever.

  Keywords: Higher Education of Art, Architecture, Phenomenology, Epistemology, Design, Drawing
 • Influential factors on changing the cultural codes and evolution of Qajar women's dresses (from the reign of Nasir al-Din Shah to the end of the Qajar period)
  Fershteh Kiavash, MohammadTaghi Ashuri * Page 6

  The Russo-Iranian wars in the first half of the 18th century during the Qajar period and Iran's defeat were a preface for Iran's entry into the modern world, but the encounter with the West during the Qajar period was of another kind. In this section, modernity affected the intellectuals' opinions and thoughts and ultimately led to cultural changes, which are in turn the result of cultural codes variation in each society. Clothing is one of the most important manifestations of cultural codes variation. In this vein, we can refer to factors such as sending students to Europe, establishing new schools, trading with foreigners, dispatching and reception of ambassadors and official and unofficial representatives, and formation of Constitutional Revolution that paved the way for socio-cultural space in which a new structure was created in women's dress and appearance. The current research is a qualitative case study conducted with the aim to get familiar with factors affecting cultural codes variation in Qajar period and identify evolutions with regard to Qajar women's dress as one of the cultural manifestations of Iran in Qajar period. Using Robert Wuthnow's Cultural Change Theory, this research seeks to answer this question: what changes were made in Qajar women's clothing in the Qajar period and after Nasir al-Din Shah era? and what factors determined these changes? The obtained results show that, at first, the rule of Nasir al-Din Shah, and then, Constitutional Revolution can be identified as two important historical turning points that changed cultural codes, including the Qajar women's dress. Nasir al-Din Shah, the longest-reigning monarch among Qajar monarchs, was one of the main sponsors of modernity and paved the way for a new kind of clothing among harem women. Extensive communication with the West, import of European goods and the willingness of a group of intellectuals to western manifestations were among other factors directly affecting the clothing style of Qajar women in this period. Then in Constitutional Revolution, the women stated their needs by comparing themselves with western women; and seeking to their social status, they participated in social activities. In this regard, we can refer to journals published for women with female editorial staff, which had been converted to a center to write different perspectives on Qajar women's clothing and veil. Additionally, modernization measures such as establishing modern schools which had replaced traditional clothing with European clothing, recruiting Europeans in bureaucratic agencies, and formation of women's associations are among other factors that provided the required platform for evolution in cultural codes. It can be said that moving towards modernism made nationalism with its two orientations of westernization and archaism an important challenge for the society of that time, which finally, led to western nationalist hegemony, and at last, during Ahmad Shah's era it led to the complete prevalence of European clothing among Qajar women.

  Keywords: modernism, cultural codes, women's clothing, constitution revolution, Naser al-Din Shah Qajar