فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/07
 • تعداد عناوین: 5
|
 • نیما امانی*، فریور عباس یوسفی صفحات 8-21

  هدف این تحقیق شناسایی فاکتورهای موثر بر بهره وری مدیریت ایمنی کارگران ساختمانی از دیدگاه سه عامل کارفرما، پیمانکار و نیرو های کار می باشد. پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ایمنی کارگران ساختمانی، فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران شناسایی شده، سپس این فاکتور ها به خبرگان و متخصصین امر سپرده شد. آن فاکتور هایی که از دیدگاه متخصصین اهمیت بیشتری داشته را انتخاب کرده و سپس در قالب یک پرسشنامه مشتمل بر سی پرسش گردآوری نموده ایم. این پرسشنامه ها به منظور جمع آوری داده ها در بین جامعه آماری مورد نظر (کارفرمایان، پیمانکاران و نیرو های کار) پخش گردیده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماریSPSS نسخه بیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران هم به صورت جداگانه از دیدگاه تک تک گروه های مورد مطالعه و هم به صورت تجمیعی از دیدگاه کل جامعه آماری مورد مطالعه، اولویت بندی شوند. طبق نتایج حاصله، فاکتور استفاده کارگران از وسایل حفاظت شخصی با مقدار میانگین 22.28 و فاکتور آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ایمنی در کارگاه های ساختمانی با مقدار میانگین 21.91 در صدر فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران ساختمانی می باشد. همچنین از مقایسه دیدگاه کلی هر سه عامل مورد مطالعه در این پژوهش با دیدگاه هر کدام از گروه های مورد مطالعه مشخص شد که دیدگاه کارگران قرابت و هم خوانی بیشتری با دیدگاه کلی را داراست.

  کلیدواژگان: بهره وری مدیریت ایمنی، کارگران ساختمانی، کارگاه های ساختمانی، پروژه های ساخت، دیدگاه سه عاملی
 • حبیب زارع احمدآبادی، محمدمحسن خدائی میدانشاه*، فهیمه دهقانی زاده صفحات 23-38
  در محیط رقابتی امروزی، ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان نه تنها برای سرمایه گذاران و ذینفعان بسیار ضروری است بلکه یکی از الزامات توسعه پارک های علم و فناوری توجه به مقوله ارزیابی عملکرد آن ها می باشد. با توجه به نقش چشمگیر شرکت های دانش بنیان در ارتقاء نوآوری، تولید محصولات جدید، بهبود فرایند تولید، بهره-وری و نقش بسزای آن ها در توسعه ی اقتصادی، پرداختن به موضوع پیش بینی و ارزیابی عملکرد آن ها در راستای توسعه کارآفرینی فناورانه، می تواند بسیاری از آسیب های وارده بر حوزه عملکردی این شرکت ها را مشخص سازد. با توجه به مطالب ذکر شده مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تعیین عوامل موثر بر آن در 30 شرکت دانش بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری شهرستان یزد انجام گرفته است. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با بررسی حوزه تحقیق و توسعه ی شرکت ها، 8 سنجه بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکت ها انتخاب شد. سپس کارایی شرکت ها در دو مرحله با استفاده از تحلیل پوششی داده‏های شبکه ای و مدل BCC خروجی محور محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی کارایی مرحله اول و دوم شرکت ها پیش بینی شد و عملکرد شبکه با استفاده از پارامترهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه یازده شرکت در مرحله اول و بیست و سه شرکت در مرحله دوم بعنوان واحدهای کارا مشخص شدند. از یافته های پژوهش جهت ارزیابی عملکرد و پیش بینی روند حرکت شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات در سال های آتی می توان بهره برد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، شبکه های عصبی مصنوعی، شرکت های دانش بنیان
 • حمزه امین طهماسبی*، مهسا حامی صفحات 40-48
  اگر زنجیره تامین یک صنعت وظایف مربوطه را به درستی انجام ندهد، کار تمامی بخش های مجموعه دچار اختلال شده و درنتیجه کارایی کل مجموعه با ضعف روبرو خواهد شد. به بیانی دیگر تاب آوری و پایداری آن خصوصا در شرایط سخت و بحرانی ازجمله مباحثی است که باید موردتوجه بسیار قرار بگیرد. با توجه به اهمیت تاب آوری و پایداری زنجیره تامین در صنعت داروسازی ایران، در شرایط کنونی که کشور با تحریم هایی مواجه بوده و کمبود دارو در هر زمینه ایمی تواند موجب تلفات انسانی و هزینه هایجبران ناپذیر بسیاری گردد،در پژوهش حاضر به بررسی این مهم در صنعت داروی کشور و به طور خاص دو شرکت داروسازی زهراوی و داروپخش پرداخته شدهاست؛بدین صورت که پس از شناسایی معیارهایتاب آوری و معیارهای پایداری از منابع موجود و دریافت نظرات خبرگان صنعت دارو،تعیین روابط و سطح بندی معیارها با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری انجام می شود.نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که عواملی چون یادگیری، مدیریت ذی نفعان، میدان دید، سازمان، جایگاه در بازار، قدرت اقتصادی، فشارهای خارجی، فشارهای داخلی عواملی توانمند جهت تاب آوری زنجیره تامین هستند و باید بیش از سایر عوامل موردتوجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، پایداری، زنجیره تامین، تحلیل ساختاری تفسیری، داروسازی
 • محمد باغبانی*، آرش صالحی صفحات 50-58

  این تحقیق با هدف عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شهرستان سقز با مدل 7S مکنزی انجام گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شاغل در صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز می باشد. حجم جامعه آماری 1000 نفر، روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه طراحی شده بر اساس ابعاد 7S مکنزی بود. باتوجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 به دست آمد، پایایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون، صنایع شهرستان سقز در همه ابعاد 7S مکنزی وضعیت نامطلوبی دارند. برای رتبه بندی ابعاد مورد مطالعه در صنایع شهرستان سقز نیز از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه فریدمن استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان داد مهارت ها بیشترین میانگین رتبه بندی شده و ساختار کمترین میانگین را دارد.

  کلیدواژگان: مدل 7S مکنزی، عارضه یابی، صنایع شهرستان سقز
 • روح الله جعفری صفحات 60-77

  استانداردسازی فناوری و توسعه ی فناوری نقش مهمی در ارتقاء رقابت پذیری کسب وکارها و شرکت ها ایفا می کنند. بنابراین، تحلیل دقیق و درک کارکردها و سازوکارهای کاری آن ها بسیار مهم است. براساس تحلیل نظری سازوکارهای استانداردسازی فناوری و نوآوری، این مقاله تلاش کرده تا مدل سازی را روی فرآیند استانداردسازی فناوری، سازوکارهای داخلی کار نوآوری و استانداردهای فناوری و پیشبرد آن دسته از توسعه فناوری و نظام های فناوری انجام دهد که پیشرانشان استانداردسازی فناوری است. اگرچه امکان دارد برخی از ویژگی های موجود، سازوکار استانداردسازی فناوری و نوآوری را در اقتصادهای نوظهور از همتایان خود در اقتصادهای توسعه یافته متمایز کنند، اما تلاش های مدل سازی انجام شده در این مطالعه ممکن است برای هر دو اقتصاد نوظهور و توسعه یافته کاربرد داشته باشد. با استفاده از مدل ارایه شده، این مقاله بینش های ارزشمندی را به دست آورده و توصیه های عملی را برای بهبود سطح توسعه فناوری و پیشبرد نظام های استانداردسازی فناوری ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: استانداردسازی فناوری، سطح توسعه فناوری، نظریه جامدسازی آلیاژ زودگداز، سازوکار