فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی تقوایی نیا*، سحر محمدابراهیمی جهرمی صفحات 5-19
  مقدمه

  جنگ به عنوان یک عامل فشار روانی شدید، پیامدهای گسترده ای بر سلامت روان، بهزیستی و کیفیت زندگی جانبازان و خانواده های آنها دارد که به مدت طولانی پس از اتمام جنگ پابرجاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش میانجی گر راهبردهای مقابله ای در رابطه بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب بود.

  روش

  پژوهش حاضر به روش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان شهر یاسوج است که از میان آنها 200 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه مقابله، مقیاس کیفیت زندگی و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان بود.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان داد که بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی، رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری بین کژتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی به دست آمد. علاوه براین، راهبردهای مقابله ای نقش میانجی در رابطه بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه داشت.

  بحث

  مدل پژوهش حکایت از برازش مناسب و قابل قبول با داده های به دست آمده داشت و روابط ساختاری مفروض تایید شدند. از این مدل می توان به منظور طراحی یک الگوی مداخله ای روان شناختی با هدف کاهش دشواری های تنظیم هیجان و ارتقای راهبردهای مقابله ای کارآمد و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کژتنظیمی هیجانی، راهبردهای مقابله ای، استرس پس از آسیب، کیفیت زندگی، جانبازان
 • سید ابوالفضل موسوی*، نجمه امیری، محمدباقر حبی، مهنازسادات آقامیری، بهناز کرمی صفحات 21-32
  مقدمه

  ورزش به عنوان یک صنعت پایه بین المللی در سراسر جهان مطرح شده است. هدف، بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  بر علایم اضطرابی در ورزشکاران مرد یک واحد نظامی است.

  روش

  این مقاله پژوهشی مطالعه ای نیمه آزمایشی از نوع  پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است که در آن تاثیر  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علایم بالینی اضطراب در ورزشکاران مرد یک واحد نظامی 20 تا 35 سال مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش نمونه گیری دردسترس مبتنی بر هدف استفاده شد. از میان کل ورزشکاران مرد یک واحد نظامی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، تعداد 32 نفر با نمره 12 تا 26 در پرسشنامه اضطراب بک، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 16 نفر)، گمارش شدند. افرادی که در گروه آزمایش قرار گرفتند در 8 جلسه، درمان گروهی 2 ساعته به صورت هفتگی شرکت نمودند، اما افراد گروه گواه، درمانی دریافت نکردند. پس از پایان درمان، پس آزمون روی هر دو گروه انجام شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس گویای اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم بالینی اضطراب بود.

  بحث

  آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند منجر به کاهش علایم بالینی اضطراب در ورزشکاران نظامی شود.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، اضطراب، ورزشکار، یک واحد نظامی
 • امین رفیعی پور*، سمانه فراهانی، نگار مظلوم الحسینی، فائزه اسحاقی مقدم صفحات 33-44
  مقدمه

  جانبازان به واسطه مواجهه با رویداد جنگ درمعرض اختلال استرس پس از سانحه و مشکلات در روابط زوجی قرار دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش میانجی استرس پس از سانحه در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میل به طلاق در جانبازان جنگی است.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. تعداد 128 جانباز ازطریق نمونه گیری هدف مند از بین مراجعین به دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره شهر تهران انتخاب شدند. مقیاس خودسنجی تاثیر رویداد، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی و آزمون میل به طلاق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شدند. از آزمون آماری همبستگی و تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی شامل برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسیولیت پذیری با میل به طلاق دارای رابطه عکس و روان نژندی دارای رابطه مستقیم است. همچنین نشان داده شد که در جانبازان ویژگی های شخصیتی ازطریق ایجاد اختلال استرس پس از سانحه موجب مشکلات زناشویی و میل به طلاق می شود.

  بحث

  براساس نتایج حاصل، در جانبازان با اختلال استرس پس از سانحه می توان با اصلاح آسیب های شخصیتی و به دنبال آن رفع این اختلال، آنها را در کاهش نارضایتی زناشویی کمک کرد.

  کلیدواژگان: شخصیت، اختلال استرس پس از سانحه، میل به طلاق
 • حجت الله مرادی، سروش علیمردانی* صفحات 45-56
  مقدمه

  این تحقیق با هدف بررسی نقش  میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین ویژگی های شخصیتی  با  روحیه بسیجیان صورت گرفت.

  روش

  جامعه آماری تحقیق، بسیجیان فعال استان مازندران (حدود 7000 نفر) شرکت کننده در طرح صالحین بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی خوشه ای از بین زنان و مردان 365 نفر انتخاب شدند. ابزار به کاررفته در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مایر و آلن (1991)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (NEO) و پرسشنامه محقق ساخته روحیه (1396) بوده است که برای تمامی ابزار، پایایی بالاتر از 7/0 گزارش شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ضمن استفاده از روش های توصیفی از روش آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون نیرومند و آزمون سوبل استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد در سطح خطای 0/05 بین ویژگی های شخصیتی  با روحیه رابطه معنی داری وجود داشته و نیز نقش میانجی تعهد سازمانی در این روابط تایید شد.

  کلیدواژگان: روحیه بسیجیان، ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی
 • رباب جاهدی*، رضا درخشانی صفحات 57-65
  مقدمه

  دوره سربازی باتوجه به شرایط ویژه ای که دارد همواره سرشار از تنش و شرایط استرس زاست که سلامت روان سربازان را تحت تاثیر قرار می دهد اما تاب آوری افراد می تواند آنها را درجهت سازگاری با این شرایط توانمندتر کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همدلی و نوع دوستی با تاب آوری سربازان یکی از ارگان های نظامی است.

  روش

  روش این پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سربازان  یکی از یگان های آموزش نظامی کشور در سال 1398 و شامل 400 نفر است. حجم نمونه شامل 100 نفر می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین (1972)، مقیاس رفتار مطلوب اجتماعی جهانی (خودگزارش دهی نوع دوستی) راشتون و همکاران (1981) و مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون جمع آوری شده است. داده های به دست آمده به کمک نرم افزار spss  و با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه وتحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین همدلی و نوع دوستی با تاب آوری، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. (p < 0/001). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که همدلی و نوع دوستی، تاب آوری را پیش بینی می کنند.

  بحث

  با برگزاری کارگاه های مهارت همدلی و نوع دوستی درجهت ارتقای تاب آوری می توان از افسردگی و مشکلات روانی سربازان پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: همدلی، نوع دوستی، تاب آوری، سربازان
 • زهرا مرادی، مسعود صادقی* صفحات 67-82
  مقدمه

  خانواده، پایه، اساس و زیربنای هر جامعه محسوب می شود و ضمن اینکه کانون آسایش و آرامش است، محل برخورد عقاید و نگرش های زوجین نیز می باشد. تعارض زناشویی و خشم از پیامدهای الگوهای ارتباطی نادرست در خانواده است.

  روش

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری 11 شهر خرم آباد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوج های کارکنان نیروی انتظامی مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری بود. حجم نمونه شامل 3 زوج (6 نفر) بود که به صورت دردسترس از میان زوجین نیروی انتظامی انتخاب شدند که به دلیل مشکلات خانوادگی مرکز مشاوره کلانتری مراجعه کرده بودند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان استفاده شد. پروتکل خانواده درمانی شناختی رفتاری در سه مرحله خط پایه و 10 جلسه مداخله 90 دقیقه ای و پیگیری دوماهه اجرا شد و آزمودنی ها به مقیاس های تعارض زناشویی و کنترل خشم پاسخ دادند.

  نتایج

  داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبود تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد میزان بهبودی در متغیر کنترل خشم در مرحله پس از درمان و پیگیری 40/64، 41/43درصد و در متغیر تعارض زناشویی در مرحله پس از درمان و پیگیری 49/88، 49/69درصد بود.

  بحث

  یافته های پژوهش نشان می دهد که خانواده درمانی شناختی رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: خانواده درمانی، درمان شناختی رفتاری، کنترل خشم، تعارض زناشویی، تک آزمودنی
|
 • Ali Taghvainiya *, Sahar Mohamadebrahimi Gahromi Pages 5-19
  Introduction

  War, as a cause of severe stress, has far-reaching consequences for the mental health, well-being and quality of life of disabled veterans and their families that persist for a long time after the end of the war. The aim of this study was to investigate the mediating role of coping strategies in the relationship between emotional dysregulation and quality of life in disabled veterans with post-traumatic stress disorder.

  Method

  The present study was performed using the correlational method of structural equation modeling. The statistical population included all the disabled veterans in Yasuj, Iran from among whom 200 people were selected through the available sampling method. The instruments utilized for data collection included a coping questionnaire, a quality of life scale and a scale for difficulties in emotion regulation.

  Results

  The obtained results revealed that there is a negative significant relationship between emotional dysregulation and quality of life. There was also a significant relationship between emotional dysregulation and coping strategies with quality of life. In addition, coping strategies played a mediating role in the relationship between emotional dysregulation and quality of life in disabled veterans with post-traumatic stress disorder.

  Discussion

  The research model indicated a suitable and acceptable fit with the obtained data, and the assumed structural relationships were confirmed. This model can be used to design a psychological intervention model aimed at reducing the difficulties of emotion regulation and improving effective coping strategies and quality of life in disabled veterans with post-traumatic stress disorder.

  Keywords: emotional dysregulation, coping strategies, post-traumatic stress, quality of life, disabled veterans
 • Seyed Abolfazl Mousavi *, Najmeh Amiri, Mohammad Bagher Hobbi, Mahnaz Sadat Aghamiri, Behnaz Karami Pages 21-32
  Introduction

  Sport is known as a basic international industry around the world. The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy on the clinical symptoms of anxiety in the male athletes of a military unit.

  Method

  This is a semi-experimental study with pretest-posttest and control group, in which the impact of mindfulness -based cognitive therapy on the reduction of the clinical symptoms of anxiety in the 20 to 35-year-old athletes of a military unit was evaluated. In this study, the purposive convenience sampling method was used. From among all the male athletes in a military unit that met the entry criteria, 32 were selected with a score of 12 to 26 in the Beck Anxiety Questionnaire and randomly assigned to two intervention and control groups each including16 athletes. The subjects in the experimental group participated in eight 2-hour sessions of group therapy on a weekly basis, but the control group members did not receive any treatment. After the treatment, the post-test was administered to both groups.

  Results

  The results of the analysis of covariance indicate that mindfulness-based cognitive therapy affects the clinical symptoms of anxiety.

  Discussion

  Mindfulness-based cognitive therapy training can reduce clinical symptoms of anxiety in military athletes.

  Keywords: cognitive therapy, mindfulness, anxiety, athlete, a military unit
 • Amin Rafiepoor *, Samaneh Farahani, Negar Mazloom Al-Hosseini, Faezeh Eshaghi Moghadam Pages 33-44
  Introduction

  Disabled veterans are exposed to post-traumatic stress disorder and problems in their marital relationships due to their exposure to war incidents. The aim of the present study was to investigate the mediating role of post-traumatic stress disorder in the relationship between personality traits and the desire for divorce in disabled veterans.

  Method

  The research method utilized here is descriptive-correlational. Using the purposive sampling method, 128 disabled veterans were selected from among the clients referring to family courts and counseling centers in Tehran. The Impact of Event Scale (self-report version), the Five-Factor Personality Questionnaire and the Desire for Divorce Scale were used as data collection instruments. Statistical correlation test and path analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that personality traits including extroversion, flexibility, agreeableness and shouldering responsibility have an indirect relationship and neuroticism has a direct relationship with the desire for divorce. The results further revealed that, in disabled veterans, personality traits lead to marital problems and a desire for divorce through creating post-traumatic stress disorder.

  Discussion

  Based on the results, disabled veterans with post-traumatic stress disorder can be helped to reduce their marital dissatisfaction by correcting their personality problems and subsequently eliminating this disorder.

  Keywords: Personality, post-traumatic stress disorder, desire for divorce
 • Hojatolah Moradi, Sorosh Alimardani * Pages 45-56
  Introduction

  This study was conducted to investigate the mediating role of organizational commitment in the relationship between personality traits and the morale of Basij members.

  Method

  The statistical population of the study consisted of the active Basij members of Mazandaran Province, Iran (about 7000 people) who had participated in Salehin Project. From among about 7000 men and women, a group of 365 people was selected using the stratified cluster random sampling method. The instruments used in this study were the Mayer and Allen's (1991) Standard Organizational Commitment Questionnaire, the Personality Traits Questionnaire and a researcher-made morale questionnaire (2017), and the reliability index of all the instruments was above 0.7. For data analysis, in addition to descriptive methods, Spearman correlation test, strong regression and Sobel test were used.

  Results

  The results revealed that at 0.05 confidence level, there was a significant relationship between personality traits and morale, and also the mediating role of organizational commitment in this relationship was confirmed.

  Keywords: the morale of Basij members, personality traits, organizational commitment
 • Robab Jahedi *, Reza Derakhshani Pages 57-65
  Introduction

  Due to its special conditions, military service is always full of stress and stressful conditions that affect the mental health of soldiers, but the resilience of individuals can make them more capable of adapting to these conditions. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the relationship between empathy and kindness with the resilience of soldiers in a military organ.

  Method

  The method of this study was descriptive-correlational, and the statistical population consisted of all the soldiers in one of the military training units of the Islamic Republic of Iran in 2019 including 400 people. The sample size consisted of 100 subjects selected by the simple random sampling method. The data were collected using the Mehrabian and Epstein Empathy Questionnaire (1972), the Rashton et al.'s (1981) Global Desirable Social Behavior Scale (self-report altruism) and the Connor and Davidson's Resilience Scale. The collected data were analyzed with SPSS software using central and dispersion indices and Pearson correlation and regression tests.

  Results

  The results indicated that there is a positive, significant relationship between empathy and altruism with resilience (p < 0/001). The stepwise regression analysis further revealed that empathy and altruism predict resilience.

  Discussion

  Holding empathy and altruism workshops to promote resilience can prevent soldiers' depression and psychological problems.

  Keywords: empathy, altruism, resilience, soldiers
 • Zahra Moradi, Masood Sadeghi * Pages 67-82
  Introduction

  The family is considered the basis and foundation of any society, and while being the center of comfort and tranquility, it is also the place where couples' opinions and attitudes clash. Marital conflict and anger are the consequences of incorrect communication patterns in the family.

  Method

  This study was aimed at investigating the impact of cognitive-behavioral family therapy on anger control and reduction of marital conflict in couples referring to the counseling center of Police Station 11 in Khorramabad, Iran. The statistical population included all the couples of Law Enforcement personnel who referred to the police counseling center. The sample size included 3 couples (6 people) who had referred to the police counseling center due to family problems. In this study, a single-case design of asynchronous multiple baseline type was used. The cognitive-behavioral family therapy protocol was administered in three baseline stages, ten 90-minute intervention sessions and a two-month follow-up, and the subjects responded to marital conflict and anger control scales. 

  Results

  The data were analyzed using visual charting, reliable change index and improvement percentage formula. The findings showed that the rates of improvement in anger control variable in the post-treatment and the follow-up stages were 40.64% and 41.43% respectively, and in marital conflict variable in the post-treatment and the follow-up stages the rates were 49.88% and 49.69%, respectively. Thus, the findings of the study indicate that cognitive-behavioral family therapy has been effective in controlling anger and reducing marital conflict.

  Discussion

  The research findings show that cognitive-behavioral family therapy has been effective in controlling anger and reducing marital conflicts.

  Keywords: family therapy, cognitive-behavioral therapy, anger control, marital conflict, one-subject