فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (بهار1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه علی پور دهاقانی* صفحات 5-16
  مقدمه

  زمینه و هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی بر ارتقای سطح کیفیت زندگی همسران شهدای مدافع حرم است که اغلب با شهادت همسرشان بدان مبتلا می شوند.

  روش

  این پژوهش با روش نیمه تجربی با ساختار دو گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه آماری 16 نفر و در هر گروه 8 نفر از همسران شهدا بودند که مبتلا به سوگ شناخته شدند. نمونه گیری به صورت دردسترس انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن  (1992) و بسته آموزشی مشاوره و درمان سوگ با رویکرد اسلامی (ویژه بزرگسالان) (1396) در هفت جلسه و 25 تکلیف بود که جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آنالیز کوواریانس استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی بر ارتقای سطح کیفیت زندگی همسران شهدای مدافع حرم تاثیر دارد (P<0/001).

  بحث

  پژوهش حاضر نشان داد می توان از بسته مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی برای درمان سوگ استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، سوگ، کیفیت زندگی، همسران شهدا
 • صفرعلی دهقانی*، ابوالفضل فرید صفحات 17-26
  مقدمه

  در جریان یادگیری، متغیرهای زیادی مثل انگیزش، عزت نفس و سبک های یادگیری می توانند بر یادگیری تاثیر بگذارند. دراین میان، شواهد پژوهشی نشان داده که امیدواری یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد دانش آموزان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نیم رخ انگیزش دانش آموزان دوره متوسطه با استفاده از رویکرد فردمحور و مقایسه خودکنترلی رفتاری باتوجه به این نیم رخ ها انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- علی مقایسه ای است. تعداد 204 نفر از دانش آموزان دبیرستان شاهد ناحیه 3 تبریز که در سال 97-96 مشغول به تحصیل بودند، مقیاس های خودکنترلی تانجی و امیدواری اشنایدر را تکمیل نمودند. برای تحلیل از نرم افزار SPSS از روش تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس یک راهه بهره گرفته شد.

  نتایج

  براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، سه خوشه انگیزشی برای دانش آموزان به دست آمد: 38/2در خوشه کمیت پایین، 38/7درصد در خوشه کمیت متوسط، 25 درصد در خوشه کمیت بالا قرار گرفتند. خودکنترلی رفتاری خوشه کمیت پایین، کم تر از سایر خوشه ها بود(p<0/001).

  بحث

  یافته های به دست آمده می تواند به مسیولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ امیدواری دانش آموزان دوره متوسطه، در طول سال های تحصیلی اقدامات موثری انجام دهند.

  کلیدواژگان: امیدواری، خودکنترلی رفتاری، تجزیه خوشه ای، نیم رخ امیدواری
 • عیسی جعفری*، فرشته پورمحسنی، زهرا قبادی، سمیه تکلوی ورنیاب صفحات 27-39
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی در پیش بینی سرمایه اجتماعی سربازان وظیفه در یک واحد نظامی انجام شد.

  روش

  این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی سربازان وظیفه در یک واحد نظامی بودند. از این جامعه، تعداد 85 سرباز با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (MCI)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/01>P). همچنین رابطه سرمایه روان شناختی با سرمایه اجتماعی مثبت و معنی داری بود (0/01>P). نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی قادر به پیش بینی سرمایه اجتماعی می باشند.

  بحث

  باتوجه به نتایج پژوهش می توان گفت که هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی با سرمایه اجتماعی رابطه دارند و قادر به پیش بینی تغییرات سرمایه اجتماعی هستند. بنابراین، به فرماندهان و مدیران ارشد نظامی پیشنهاد می شود برای افزایش سرمایه اجتماعی در سربازان بر نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی توجه کنند. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جهت افزایش سرمایه اجتماعی سربازان لازم است که هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی آموزش داده شود تا با ارتقای میزان هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی شاهد بهبود سطح سرمایه اجتماعی در این افراد باشیم.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سربازان
 • همایون هارون رشیدی*، محمدعلی شریفی نیا صفحات 41-49
  مقدمه

  رضایت از زندگی، سازه ای است که در سال های اخیر به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با سلامت و بهزیستی انسان، به ویژه در کارکنان نظامی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان شهر اهواز انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان یگان ویژه دادگستری خوزستان (301 نفر) و نمونه پژوهش 104 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ابرازگری هیجانی (کینگ و آمونز، 1990)، رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) و صفات تاریک شخصیت (جنیسون و وبستر، 2010) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین مولفه های صفات تاریک شخصیت با رضایت از زندگی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (p <0/001). همچنین نتایج نشان داد بین ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان رابطه معنی داری وجود دارد (p <0/001). افزون براین نتایج نشان داد متغیرهای ابرازگری و صفات تاریک 31 درصد از رابطه را تبیین می کنند. 

  بحث

  یافته های این پژوهش می تواند برای برنامه ریزان در بهبود وضعیت نظامیان، کاربرد فراوانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: شخصیت، ابرازگری هیجانی، رضایت از زندگی
 • سحر صفرزاده*، محسن قاسمی صفرآباد، مصطفی دهقانپور صفحات 51-61
  مقدمه

  شادزیستی پرستاران مولفه ای مهم در سلامت روان آنان می باشد و در مراقبت موثر از بیماران ضروری است. پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان های نظامی استان خوزستان بود.

  روش

  جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران بیمارستان نظامی استان خوزستان بود. از این تعداد 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های افکار خودآیند مثبت اینگرام و ویسنیکی (1988)، احساس کفایت اجتماعی فیلنر (1990) و درک از تصمیم گیری بالینی صالحی و همکاران (2005) و شادزیستی آرجیل و لو (1989) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که بین افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین متغیرهای افکار خودآیند مثبت و احساس کفایت اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده های مناسب تری برای متغیر ملاک شادزیستی در پرستاران بیمارستان بود (0/0001>P).

  بحث

  تحقیق حاضر نشان داد که ارتقای افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم گیری بالینی، باعث افزایش میزان احساس شادزیستی پرستاران بیمارستان می شود.

  کلیدواژگان: افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی، درک از تصمیم گیری بالینی
 • محمد عبدالرحیمی*، علی افشار، غلامرضا بیرانوند صفحات 63-78
  مقدمه

  «هوش معنوی» یکی از مفاهیمی است که در پرتو توجه برخی از روان شناسان به حوزه معنویت مطرح شده و توسعه پیدا کرده است. از زمانی که مدیران به ضرورت القای حس هدف مندی و معنی داری در کارکنان پی بردند و برخی از مطالعات نشان داد که در اثر تقویت این هوش، می توان کیفیت انجام وظایف شغلی را بالا برد و سازمان ها را در راه رسیدن به اهدافشان یاری نمود، هوش معنوی در حوزه سازمانی نیز وارد شد. باتوجه به اهمیت و ضرورت این موضوع برای سازمان های نظامی و انتظامی، هدف اصلی این پژوهش، تبیین تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان پلیس است.

  روش

  تحقیق حاضر ازلحاظ روش، توصیفی و مبتنی بر پیمایش و گردآوری داده های میدانی است. جامعه آماری آن، 350 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد بودند که 182 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه معتبر سهرابی و ناصری (1392) بوده است. داده ها به نرم افزار spss نسخه 20 وارد شدند و تجزیه وتحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه شده است.

  نتایج

  مولفه های «آگاهی متعالی»، «تجارب معنوی»، «صفات معنوی بخشش و شکیبایی»، اجزای سازنده هوش معنوی هستند که براساس یافته های این تحقیق، رابطه معنی داری با عملکرد کارکنان پلیس دارند. از بین مولفه های مذکور، صفات معنوی «بخشش و شکیبایی»، بیشترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان پلیس دارند و به ترتیب «تجارب معنوی» و «آگاهی متعالی» در رده های بعدی قرار دارند.

  بحث

  باتوجه به یافته های تحقیق، می توان پذیرفت که هوش معنوی، در ارتقای عملکرد پلیس موثر است و کارکنان پلیس، هرقدر هوش معنوی بالاتری داشته باشند، عملکرد خدمتی آنان بالاتر می رود.

  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، عملکرد پلیس، آگاهی متعالی، تجارب معنوی، صفات معنوی
|
 • Fatemeh Alipour Dehaghani * Pages 5-16
  Background and Aim

  The present study is aimed at examining the impact of group counseling and treatment of grief with an Islamic approach to improve the quality of life of the holy shrine defender martyrs' wives who are often afflicted with grief following the martyrdom of their husbands.

  Method

  This study is based on a semi-experimental design with experimental and control groups and pre-test and post-test. The sample included 16 people with 8 wives of martyrs in each group who were identified to be mournful. The sample was selected using the availability sampling method. The data collection instruments were the Quality of Life Questionnaire of Weir and Sherborne (1992) and a training package for counseling and treatment of grief with an Islamic approach (2006) (specially used for adults). The treatment included 7 sessions and 25 assignments, and the data were analyzed using covariance analysis.

  Findings

  The results showed that group counseling and treatment of grief with an Islamic approach to improve the quality of life of the holy shrine defender martyrs' wives was effective (P<0.001).

  Conclusion

  The present study indicated that group counseling and treatment of grief with an Islamic approach can be utilized to treat grief.

  Keywords: group counseling, grief, quality of life, wives of martyrs
 • Safar Ali Dehghani *, Abolfazl Farid Pages 17-26

  Different variables such as motivation, self-esteem and learning methods can affect learners during the learning process. Research evidence has shown that hope is one of the essential factors which can improve students’ performance. Using a person-oriented approach, the present study aimed to determine the motivational profiles of high school students and to compare their behavioral self-control considering these profiles. This is a comparative causal-descriptive study in which 204 Shahed high school students of district 3 in Tabriz, Iran at the academic year 2017-2018 participated and completed the Tangeny Self-Control Scale and the Snyder Hope Scale. For data analysis, SPSS software and cluster analysis and one-way analysis of variance were utilized. Based on the results of the cluster analysis, three motivational clusters were obtained for the students: 38.2% in the low quantity cluster, 38.7% in the medium quantity cluster and 25% in the high quantity cluster. Behavioral self-control in the low quantity cluster was lower than that of other clusters (P<0.001). The findings could help educators take effective measures by designing educational intervention programs to promote and maintain hope among high school students during the school years.

  Keywords: hopefulness, behavioral self-control, cluster analysis, hopefulness profile
 • Eisa Jafari *, Fereshteh Pourmohseni, Zahra Ghobadi, Somayeh Taklavi Varniab Pages 27-39
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the role of moral intelligence and psychological capital in predicting the social capital of soldiers in a military unit.

  Method

  This research was conducted using the descriptive correlational method. The statistical population consisted of all the soldiers in a military unit. From this population, 85 soldiers were selected through the availability sampling method. To collect data, the Moral Intelligence Questionnaire (MCI), the Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ) and the Onyx and Bullen Social Capital Questionnaire were used. The data were analyzed using correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  The results revealed that there is a positive significant relationship between moral intelligence and social capital (P<0/01). It was further revealed that there is a positive significant relationship between psychological capital and social capital (P<0/01). The results of regression analysis also showed that the variables moral intelligence and psychological capital can predict social capital.

  Discussion

  According to the results, it can be said that moral intelligence and psychological capital are related to social capital and are capable of predicting social capital changes. Therefore, it is suggested that senior military commanders and managers consider the role of moral intelligence and psychological capital in enhancing social capital in soldiers. In general, it can be concluded that in order to increase the social capital of soldiers, it is necessary to train them in moral intelligence and psychological capital so that their level of social capital can be improved by improving their level of moral intelligence and psychological capital.

  Keywords: moral intelligence, psychological capital, social capital, soldiers
 • Homayoon Haroonrashidi *, Mohamad Ali Sharifinia Pages 41-49
  Introduction

  Satisfaction of life is a construct which has gained attention in recent years as one of the variables related to human health and well-being, especially among military personnel, more than ever. Hence, this study was carried out to investigate the relationship between the dark traits of personality and emotional expressiveness with satisfaction of life among military personnel in Ahvaz, Iran.

  Method

  The research method was correlational-descriptive. The statistical population included all the personnel of the military unit of the justice department in Khuzestan Province (301 people), and the sample consisted of 104 people selected through the multi-stage cluster random sampling method. To collect data, the Emotional Expressiveness Questionnaire (King & Emmons, 1990), the Life Satisfaction Scale (Dinner et al., 1985) and the Dark Traits of Personality Questionnaire (Jennison & Webster, 2010) were used. Pearson correlation and multiple regression were used to analyze the data.

  Results

  The results indicated that there is a significant negative relationship between the components of dark traits of personality and life satisfaction (P<0.001). The results further revealed a significant relationship between emotional expressiveness and satisfaction of life among military personnel (P<0.001). In addition, the results showed that expressiveness and dark traits variables explained 31% of the relationship.

  Discussion

  The findings of this study could greatly help decision makers improve the conditions of military personnel.

  Keywords: Personality, emotional expressiveness, satisfaction of life
 • Sahar Safarzadeh *, Mohssen Ghasemi Safarabad, Mostafa Dehghanpour Pages 51-61
  Introduction

  Happiness of nurses is an important factor of their mental health, and it is essential for providing effective care for patients. This study aims to determine the relationship between positive automatic thoughts, feeling socially competent and perception of clinical decision-making with happiness among Khuzestan military hospital nurses.

  Method

  The population consisted of all Khuzestan military hospital nurses from among whom 200 nurses were selected using the availability sampling method. The research method of this study is descriptive correlational. To collect the required data, the Ingram and Wisnicki Automatic Positive Thoughts Questionnaire (1988), the Fellner Social Competence Questionnaire (1990), the Salehi, et al. Clinical Decision-Making Questionnaire (2005) and the Argyle and Lu Happiness Questionnaire (1989) were used. Data analysis was carried out using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  The findings revealed a positive relationship between positive automatic thoughts, feeling socially competent and perception of clinical decision-making with happiness among the nurses.  The regression analysis results further showed that positive automatic thoughts and feeling socially competent are good predictors for the criterion variable of happiness among the nurses (P<0.0001).

  Discussion

  The results of this study indicated that promoting positive automatic thoughts, feeling socially competent and perception of clinical decision-making results in an increase in the happiness of nurses.

  Keywords: positive automatic thoughts, feeling socially competent, perception of clinical decision making
 • Mohammad Abdolrahimi *, Ali Afshar, Gholamreza Beyranvand Pages 63-78
  Introduction

  "Spiritual intelligence" is one of the concepts that has been proposed and developed by some psychologists in the light of their attention to the field of spirituality. Ever since managers realized the need to instill a sense of purposefulness and meaningfulness in employees, and some studies showed that strengthening this intelligence can improve the quality of job performance and help organizations achieve their goals, spiritual intelligence found its way into organizational domain, too. Given the importance and necessity of this issue for military and law enforcement organizations, the main purpose of this study is to explain the effect of spiritual intelligence on the performance of police staff.

  Method

  The present study is based on the descriptive method and collection of field data. The statistical population includes 350 staff of Boroujerd Police Command. A group of 182 individuals was selected as the sample, and the data collection instrument was Sohrabi and Naseri's valid questionnaire (2013). The data were entered into SPSS 20, and the analysis was performed in descriptive and inferential areas.

  Results

  "Transcendent consciousness", "spiritual experiences" and the spiritual attributes of "forgiveness and patience" are the components of spiritual intelligence that, according to the findings of this study, have a significant relationship with the performance of police staff. Among these components, the spiritual attributes of "forgiveness and patience" have the greatest impact on the performance of police staff, and "spiritual experiences" and "transcendent consciousness" are in the next ranks, respectively.

  Discussion

  Considering the research findings, it can be accepted that spiritual intelligence is effective in improving the performance of the police, and the higher the level of spiritual intelligence in police staff, the better their service provision.

  Keywords: Spirituality, spiritual intelligence, police performance, transcendent consciousness, spiritual experience, spiritual attributes