فهرست مطالب

تولیدات گیاهی - سال چهل و سوم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال چهل و سوم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رضوان پیامنی، ایرج نصرتی*، معصومه عامریان صفحات 1-12

   علف های هرز یکی از فاکتورهای کاهش عملکرد محصولات هستند. علف هرز ماستونکدو شکل بذر کرک دار و بدون کرک تولید می کند که اطلاعات کمی در ارتباط با رفتار جوانه زنی آن ها وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر جایگاه بذر، عمق دفن، شوک حرارتی و چندشکلی بذر بر درصد جوانه زنی علف هرز ماستونکاست. آزمایش ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی طی سال های 1395-1396 اجرا شدند. در آزمایش اول فاکتورها شامل جایگاه بذر (بالا، وسط و پایین بوته)، دما (20 و 25 درجه سانتی گراد) و شکل بذر (کرک دار و بدون کرک) بود. فاکتورها در آزمایش دوم شامل شوک حرارتی (100، 150 و 200 درجه سانتی گراد)، عمق دفن بذر (صفر، 2 و 4 سانتی متر) و شکل بذر (کرک دار و بدون کرک) بود. نتایج نشان داد که عمق دفن، دما، و شکل بذر اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی بذر ماستونک دارد. در آزمایش اول با افزایش دما از 20 به 25 درجه سانتی گراد درصد جوانه زنی بذر کاهش نشان داد و در دمای 20 درجه سانتی گراد بیش ترین درصد جوانه زنی (33/73 درصد) مشاهده شد. در آزمایش دوم عمق دفن تاثیر مثبتی بر جوانه زنی بذر ماستونک داشت و با افزایش عمق دفن درصد جوانه زنی بذر افزایش نشان داد. اثر متقابل شوک حرارتی و عمق دفن نشان داد که با افزایش عمق دفن و دما درصد جوانه زنی افزایش می یابد. در هر دو شکل بذر با افزایش عمق دفن درصد جوانه زنی افزایش نشان داد و در بیش ترین عمق دفن (4 سانتی متر)، بذور بدون کرک بیش ترین درصد جوانه زنی (14/58 درصد) را داشت و شکل بذر نیز بر درصد جوانه زنی بذور تاثیر معنی داری داشت. با وجود بزرگ تر بودن اندازه بذرور کرک دار، بیش ترین درصد جوانه زنی در بذر بدون کرک مشاهده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که این علف هرز قادر به جوانه زنی در دامنه گسترده ای از شرایط محیطی است. با افزایش عمق دفن درصد جوانه زنی علف هرز ماستونک افزایش نشان داد. دمای بهینه برای جوانه زنی بذر ماستونک دمای 20 درجه سانتی گراد است. شکل بذر بر درصد جوانه زنی ماستونک تاثیرگذار بود.

  کلیدواژگان: چتریان، درصد جوانه زنی، دما، شکل بذر، علف هرز
 • امید پورعسکری، داریوش نباتی احمدی*، خسرو مهدی خانلو، لیلا نژاد صادقی صفحات 13-24

  اخیرا توجه روزافزونی به گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه می شود. بومادران (Achillea millefolium L.) یک گیاه دارویی است که دارای ترکیبات مهمی از جمله پینن و لینالول می باشد. این دو ترکیب به سبب اهمیت بالایی که دارند، زمینه ساز توجه محققان به خود شدند. در این تحقیق میزان بیان رونوشت دو ژن کدکننده پینن سینتاز و لینالول سینتاز را که در انتهای مسیر مونوترپنی MEP قرار دارند و سبب تولید پینن و لینالول می شوند، با اعمال برون زاد تیمار جیبرلیک اسید (GA3(با سه سطح غلظتی (صفر، 25، 50 میلی گرم) در زمان های مختلف نمونه برداری (24، 48 و 72 ساعت پس از اعمال تیمار)، سال 1396-1395 در گلخانه دانشکده کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج واکنش زنجیره پلیمرزدر زمان واقعی نشان دادکه بیشترین میزان رونوشت در اعمال تیمار جیبرلیک اسید با غلظت 25 میلی گرم و زمان نمونه برداری 48 ساعت پس از اعمال تیمار، مربوط به ژن پینن سینتاز بود. در بیشتر نمونه ها، با افزایش میزان رونوشت پینن سینتاز، میزان رونوشت لینالول سینتاز کاهش می یافت. شواهد حاکی از آن است که، کاربرد برون زاد جیبرلیک اسید، باعث ایجاد فرآیند مولکولی شده که منتج به پاسخ دهی گیاه با تغییر بیان ژن های کد کننده پینن سنتاز و لینالول سینتاز می شود.

  کلیدواژگان: زمان، ژن های کد کننده، میزان رونوشت، واکنش زنجیره پلیمرز در زمان واقعی
 • سارا احمدی، کامبیز مشایخی*، سید جواد موسوی زاده صفحات 25-38

  ترب اسبی به دلیل داشتن نرعقیمی، بذر کمی تولید کرده که بذرهای تولیدی نیز دارای جوانه زنی پایینی هستند. از این رو ازدیاد آن با قلمه ریشه انجام می شود که آن نیز با محدودیت تعداد پایه مادری مناسب روبرو است. بنابراین ازدیاد انبوه این گیاه از طریق کشت بافت اهمیت ویژه ای دارد. این آزمایش با هدف دست یابی به بهترین روش برای القای کالوس و تولید رویان های رویشی در دو محیط کشت B5 و NL، در دو فاز جامد و مایع طی سال های 97-1395 در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در هر دو فاز محیط کشت جامد و مایع  B5و NL، کالوس و رویان رویشی تولید شد. در بررسی کالوس زایی این پژوهش با توجه به سنجش از نظر کیفیت ظاهری و بررسی روند تشکیل کالوس، رشد و افزایش کالوس در کشت جامد نسبت به کشت مایع بیشتر بود. در محیط کشت جامد B5 حاوی دو میکرومولار kin (کنیتین) و یک میکرومولار 2,4-D (توفوردی) بهترین نتیجه در کالوس زایی به دست آمد. نتایج حاصل از رویان زایی ترب اسبی نشان داد که تعداد رویان ها در مراحل کروی، قلبی، اژدری و در نهایت تعداد کل رویان ها در محیط کشت B5 حاوی یک میکرومولار 2,4-D نسبت به محیط کشت NL حاوی یک میکرومولار IAA (ایندول استیک اسید) بیشتر بود. بهینه سازی رشد رویان های رویشی، در گیاهانی که از لحاظ جوانه زنی بذر با مشکل مواجه اند و یا دوره رشد طولانی دارند، در راستای ازدیاد بسیار مهم است. با توجه به موفقیت تولید رویان های رویشی ترب اسبی، نتایج این تحقیق می تواند نویدبخش امکان تولید و ازدیاد آسان این گیاه در مدت زمان کوتاه تر باشد.

  کلیدواژگان: القای رویان رویشی، کنیتین، محیط کشت
 • زهرا صداقتی، فاطمه ناظوری*، سید حسین میردهقان صفحات 39-52

  یکی از عوامل موثر در کاهش عمر انباری میوه سیب وجود اتیلن در محیط نگهداری است که منجر به کاهش ویژگی های کمی و کیفی آن می گردد. در سال 1394 به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه سیب و حل معضلات پس از برداشت این میوه، تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوه های سیب ارقام زرد و قرمز لبنانی از منطقه سرچشمه واقع در رفسنجان در زمان های صفر ، 45، 90، 135 و 180روز بعد از انبارمانی بررسی شد. تیمارها شامل بدون شست و شو (شاهد)، آب مقطر، اسید سالیسیلیک 1، 2 و 3 میلی مولار بود. میوه ها پس از تیمار در سردخانه با دمای 1±2 درجه سلیسیوس و رطوبت نسبی 5±90 درصد نگهداری شد. سفتی بافت میوه، ویتامین ث، TSS/TA، فنل، آردی شدن میوه، عطر و طعم (تست پانل)، سرمازدگی در پایان هر دوره انبارمانی و ظرفیت آنتی اکسیدانی در سه دوره (صفر، 90 و 180 روز بعد از انبار) ارزیابی شدند. کلیه تیمارهای اسید سالیسیلیک نسبت به شاهد روند سرمازدگی، آردی شدن و رسیدن میوه را کند کرده و باعث حفظ عطر و طعم شد. 90 روز بعد از انبارمانی ظرفیت آنتی اکسیدانی (90 درصد) و مقدار فنل (30 درصد) با تیمار اسید سالیسیلیک دو و سه میلی مولار افزایش یافت ولی این تیمار تاثیر معنی داری بر ویتامین ث و سفتی میوه نداشت. طی انبارمانی بیشترین میزان سرمازدگی و آردی شدن مربوط به میوه سیب زرد و بیشترین مقدار سفتی گوشت (6/2 کیلوگرم نیرو) و پوست (7/4 کیلوگرم نیرو)، ویتامین ث (62 میلی گرم بر100 میلی لیتر) و فعالیت آنتی اکسیدانی (15 درصد) متعلق به سیب رقم قرمز بود. از بین تیمارها کاربرد اسید سالیسیلیک دو میلی مولار به مدت 30 دقیقه در حفظ کیفیت انبارمانی میوه هر دو رقم سیب زرد و قرمز لبنانی موثرتر از تیمار شاهد و سایر تیمارهای اسید سالیسیلیک بود.

  کلیدواژگان: آردی شدن، سرمازدگی، سفتی، عطر و طعم
 • ثریا معلای مزرعی، مهرانگیز چهرازی*، اسمعیل خالقی صفحات 53-66

  ژربرا یکی از مهم ترین گل های بریدنی جهان است که تولید آن رو به افزایش می باشد. یکی از مشکلات عمده در پرورش گل ژربرا، خمیدگی گردن و عمر پس از برداشت آن می باشد. با توسعه روزافزون صنعت گلکاری و لزوم افزایش کمیت و کیفیت گل، لازم است از عناصر سودمند در تولید گل ها استفاده شود. کلسیم، یکی از عناصر پرمصرف مهم می باشد.با استفاده از نانو ذرات می توان کاربرد کودهارا کنترل شده تر و آزادسازی عناصر را با تاخیر زمانی مطلوبی فراهمنمود. پژوهش حاضر به صورت کشت گلدانی از پاییز سال 1395 تا بهار سال 1396 در مجتمع گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف نانو کلات کلسیم بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل ژربرا صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از محلول پاشی سه غلظت نانوکلات کلسیم (صفر، 2 و 3 گرم در لیتر) روی سه رقم گل ژربرا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و  به اجرا درآمد و در پایان صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ماندگاری این ارقام بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو کلات کلسیم صفات مورفولوژیکی مرتبط با گل به طور معنی داری بهبود یافت. کاربرد نانو کلات کلسیم باعث افزایش میزان کلروفیل و کلسیم بافت ساقه گل دهنده و همچنین باعث کاهش نشت یونی گردید. افزایش غلظت نانو کلات کلسیم در ماندگاری و جذب آب گل آذین ژربرا موثر بود. پاسخ ارقام به نانو کلات کلسیم بر اساس صفات اندازه گیری شده متفاوت بود. در بین تیمارهای به کاررفته، غلظت 3 گرم در لیتر با افزایش ماندگاری گل و بهبود صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

  کلیدواژگان: کشت هیدروپونیک، گل ژربرا، ماندگاری، نانوذرات کلسیم
 • کامران سمیعی، احمد اسماعیلی*، فرهاد نظریان فیروزابادی، سید محسن سهرابی صفحات 67-80

  گیاه شقایق P. somniferum از مهم ترین گیاهان دارویی به شمار رفته و تنها منبع بسیاری از آلکالوییدهای بنزیل ایزوکوینولینی (BIAs) محسوب می گردد. آلکالوییدهای بنزیل ایزوکوینولینی گروه بزرگ و پیچیده ای از متابولیت های ثانویه گیاهی بوده که از خواص دارویی و درمانی قابل توجهی بر خوردار هستند. در مطالعه حاضر (در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه لرستان در سال 1393-1395) به منظور جداسازی و همسانه سازی ژن DBOXژنوتیپ ایرانی گیاه شقایق، ابتدا توالی مورد نظر با استفاده از آغازگرهای طراحی شده، تکثیر و سپس قطعه تولید شده به پلاسمید pTZ57R/T منتقل گردید. نتایج توالی یابی قطعه 1614 جفت بازی را معین نمود که با 100 درصد همسانی با ژن DBOX گیاه شقایق شباهت داشت. توالی پروتئینی کد شده توسط این ژن مورد تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی قرار گرفت و سه دامنه عملکردی FAD binding، Berberine و FAD/FMN-containing dehydrogenase در توالی پروتئینی و وجود یک سیگنال پپتید در انتهای آمینی آن مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین تجمع پروتئین کد شده توسط ژن DBOX در ناحیه غشای سلولی و پلاسمایی بوده و بیشترین عملکرد این پروتئین در ناحیه خارج سلولی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل بیان ژن DBOX و تعیین الگوی بیانی آن در بافت های مختلف گیاهی، تعداد 5 کتابخانه ترنسکریپتومی حاصل از داده های RNA-seq گیاه شقایق با شماره های دسترسی ERX651037، ERX651023، ERX651056، ERX651082 و ERX651062 از پایگاه SRA سایت NCBI دریافت شد. تعداد توالی های حاصل از همردیفی بین بافت های مختلف با استفاده از آزمون های آماری Fisher exact test و Chi-squared 2X2 مقایسه گردید. نتایج تجزیه و تحلیل بیان ژن با استفاده از تکنیک real time RT-PCR و آزمون های In silico نشان داد که بیشترین سطح بیان این ژن در ریشه و کمترین آن در ساقه می باشد.

  کلیدواژگان: شقایق، DBOX، همسانه سازی، الگوی بیان ژن، دامنه عملکردی
 • فاطمه عظیمی، فاطمه نجات زاده* صفحات 81-92

  خاکشیر گیاه دارویی ارزشمندی است که مصرف دانه های آن در صنایع داروسازی برای تولید موسیلاژ اهمیت زیادی دارد. متانول به عنوان یک محرک زیستی روی گیاهان سه کربنه مانند خاکشیر می تواند باعث افزایش تثبیت دی اکسیدکربن و کاهش تنفس نوری شود که در نتیجه ماده خشک بیشتری در این گیاهان تولید خواهد شد. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ گیاه خاکشیر در مزرعه ای طی سال های 1395-1396 در شهرستان خوی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار محلول پاشی و 3 تکرار اجرا شد. محلول پاشی در طول فصل رشد طی سه نوبت با فواصل زمانی 12 روز یک بار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار شاهد (محلول پاشی با آب مقطر بدون کاربرد متانول) و محلول پاشی با چهار غلظت مختلف متانول شامل 10، 20، 30 و 40 درصد حجمی بود. نتایج نشان داد محلول پاشی غلظت های مختلف متانول تاثیر معنی داری بر تعداد ساقه فرعی بوته، تعداد برگ بوته، وزن خشک بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد موسیلاژ دانه، خاکستر دانه، شاخص تورم دانه (05/0p ≤)، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه (05/0p ≤) گیاه داشت. محلول پاشی متانول به عنوان یک محرک زیستی فعال در تولید گیاهان دارویی موجب بهبود عملکرد دانه و موسیلاژ دانه خاکشیر شد. به طور کلی بیشترین مقادیر برای خصوصیات مورد ارزیابی در القای تیمار محلول پاشی با غلظت 40 درصد حجمی متانول حاصل شد.

  کلیدواژگان: شاخص تورم دانه، محرک زیستی، وزن خشک
 • کامران قاسمی*، مهدی قاجار سپانلو، مهدی حدادی نژاد صفحات 93-106

  توت فرنگی از ریزمیوه های مهم می باشد که اهمیت تجاری بالایی دارد. در این آزمایش که در سال 1395 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، به صورت فاکتوریل با دو فاکتور بستر کاشت و تغذیه سیلیسیومی اجرا شد، دو بستر کاشت شامل بستردوگانه (نسبت مساوی کوکوپیت + پرلیت) و بستر سه گانه (نسبت مساوی کوکوپیت + پرلیت + پوسته برنج) و همچنین تغذیه سیلیسیومی در پنج سطح شامل صفر میلی گرم بر لیتر (شاهد)،50 و 100 میلی گرم بر لیتر سیلیسیوم از منبع سیلیکات سدیم و 50 و 100 میلی گرم بر لیتر سیلیسیوم از منبع سیلیکات پتاسیم مورد ارزیابی قرار گرفت. محلول پاشی سیلیکات پتاسیم 100 توانست به طور معنی داری غلظت سیلیس برگ را افزایش دهد (حدود 14 میلی گرم بر گرم وزن خشک). تعداد برگ بوته و وزن خشک قسمت هوایی در بستر سه گانه برتری معنی داری را نسبت به بستر دوگانه نشان دادند.غلظت بالای سیلیکات پتاسیم در بستر سه گانه به طور معنی داری قطر طوقه کمتری نسبت به سیلیکات پتاسیم 50 در همین بستر داشته است؛ این درحالی است که در بستر دوگانه سیلیکات پتاسیم 100 قطر طوقه ای مناسب داشته است. تیمار سیلیکات پتاسیم 50 در بستر سه گانه، بیشترین مقدار وزن تر و خشک ریشه را نشان دادند. از نظر وزن تک میوه، سیلیکات سدیم 100 در بستر دوگانه بیشترین وزن تک میوه را داشت که اختلاف آن با سیلیکات پتاسیم 100 در بستر سه گانه معنی دار نبود. لذا اگر تولید با عملکرد بالا و وزن تک میوه زیاد مدنظر باشد استفاده از سیلیکات پتاسیم 100 در بستر دوگانه توصیه می شود. در صورتی که هدف رشد رویشی قوی باشد سیلیکات پتاسیم 50 در بستر سه گانه می تواند قطر طوقه بیشتر و ریشه های قوی را موجب گردد.

  کلیدواژگان: بستر کاشت، پوسته برنج، سیلیس، سیلیکات، قطر طوقه
 • الناز خلیل خلیلی، غفار کیانی*، سید کمال کاظمی تبار صفحات 107-116

  به منظور ارزیابی مهم ترین ویژگی های زراعی موثر بر عملکرد در سال 1396، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ژنوتیپ ها شامل 30 لاین امیدبخش برنج بود. در این بررسی 10 صفت از جمله ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه، تعداد کل دانه، تعداد دانه پر، طول دانه، قطر دانه، نسبت طول به عرض دانه، وزن هزاردانه و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد با تعداد پنجه، دانه پر و وزن هزاردانه وجود دارد. نتایج به دست آمده از تجزیه علیت نشان داد که تعداد دانه پر بالاترین اثر مستقیم (67/0) و بعد از آن، صفات تعداد پنجه (59/0) و قطر دانه (47/0) بیشترین اثر را بر عملکرد دارد. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، صفات تعداد پنجه، تعداد دانه پر به عنوان شاخص انتخاب بر بهبود عملکرد برنج شناسایی شدند. نتایج تجزیه خوشه ای لاین های مورد مطالعه نیز در 4 گروه مختلف قرار گرفتند، که ارقام موجود در کلاستر دوم و سوم علاوه بر متوسط عملکرد بالاتر، از ارتفاع کمتر، تعداد پنجه و تعداد دانه پر بیشتری برخوردار بودند. در این تحقیق لاین های 8، 13، 14، 15 و 28 برترین لاین ها از نظر عملکرد و سایر ویژگی های زراعی بودند.

  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، لاین های جدید، همبستگی
 • لیلا حکیمی*، مرجان معصومی گودرزی صفحات 117-128

  به منظور بررسی ویژگی های بیوشیمیایی و ترکیبات عصاره مرزه اورامانی، با دو روش حلال و امواج فراصوت آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سال 1395 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل نوع حلال (آب خالص، 75 درصد آب، 50 درصد آب، 75 درصد متانول و متاونول خالص) و روش استخراج (حلال و حلال-امواج فراصوت با توان 200 وات) بود. نتایج نشان داد که در استخراج ترکیبات گونه مرزه، روش حلال-امواج فراصوت به طور معنی داری بیشتر از حلال بود. مقدار درصد فعالیت آنتی اکسیدانی در روش حلال-امواج فراصوت و حلال به ترتیب برابر 62/16 و 92/11 درصد به دست آمد. ترکیبات فنولی و فلانویید در روش حلال-امواج فراصوت برابر 36/45 و 33/15 میلی گرم در گرم و این مقدار برای روش حلال به ترتیب 29/40 و 29/13 میلی گرم در گرم بود بنابراین روش حلال-امواج فراصوت از لحاظ کارایی و هزینه نسبت به حلال، روش مناسب تری برای استخراج ترکیبات گونه مرزه اورامانی معرفی شد. بررسی ترکیبات گونه مرزه اورامانی در حلال های مختلف نشان داد که حلال آب و حلال 75 درصد آب نسبت به سایر حلال ها مقدار بیشتری از ترکیبات را استخراج کردند. نتایج کروماتوگرام مواد موثره نمونه های عصاره آبی و امواج فراصوت با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)نشان داد که از گونه مرزه اورامانی، ترکیبات کافییک اسید، گالیک اسید، کلروژنیک اسید، کویرستین، پاراکوماریک اسید، فرولیک اسید و روتین به دست آمد و بیشترین مقدار این ترکیبات با 12/9 میلی گرم در لیتر مربوط به فرولیک اسید بود.

  کلیدواژگان: امواج فراصوت، حلال، فرولیک اسید، متابولیت های ثانویه
 • معصومه ابراهیمی پور بافقی، مریم دهستانی اردکانی*، جلال غلام نژاد صفحات 129-143

  داودی (Chrysanthemum morifolium R.) یکی از پرطرفدارترین گل های تولیدی در دنیا است. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پوست سه رقم انار (شهوار دانه سفید، رباب دانه قرمز و ملس پوست سیاه یزد) هر کدام در چهار غلظت صفر، 15، 25 و 50 میلی گرم در لیتر و اسانس های رزماری و درمنه با چهار غلظت صفر، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر روی عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی رقم ‘Ramat’ در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکراردر سال 98-1397 در دانشگاه اردکان، انجام شد. تمام تیمارها حاوی سه درصد ساکارز بودند. بر اساس نتایج گل هایی که با 15 میلی گرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "شهوار دانه سفید" تیمار شدند، بیشترین عمر گلجایی (66/14 روز) را نشان دادند که 10/34 درصد نسبت به شاهد بیشتر بود. کمترین تعداد باکتری در انتهای ساقه گل های بریده تیمار شده با 25 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد که 14/70 درصد نسبت به شاهد کمتر بود. با افزایش غلظت عصاره و اسانس، جمعیت باکتری در انتهای ساقه بریده شده به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین محتوای آب گلبرگ (66/75 درصد) در تیمار 75 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد. به طورکلی همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد قادر به افزایش عمر گلجایی و کاهش وزن تر و بار میکروبی انتهای گل شاخه بریده داودی بودند. همچنین در میان سه عصاره پوست انار، عصاره "شهوار دانه سفید" بیشترین اثر را در افزایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، نشت یونی و بار میکروبی انتهای ساقه نشان داد.

  کلیدواژگان: باکتری، پراکسیداز، کاهش وزن، گلبرگ
 • کامی کابوسی* صفحات 143-158

  بارش و دما دو عامل اساسی کنترل کننده تاریخ کشت و نمو گندم می باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف برآورد هشت متغیر اکوفنولوژیکی شامل تاریخ کشت، تاریخ سبز شدن، تاریخ گل دهی، تاریخ رسیدگی و طول هر یک از مراحل رشد گندم دیم در استان گلستان در پنج سطح احتمال وقوع 25، 50، 75، 85 و 95 درصد انجام شد. برای این منظور ابتدا این متغیرها با استفاده از داده های روزانه بارش و دمای کمینه و بیشینه 33 ایستگاه هواشناسی برای یک دوره آماری 26 ساله (1395-1370) تعیین شد. سپس مقادیر متغیرهای اکوفنولوژیکی در سطوح احتمال مختلف با تحلیل فراوانی برآورد گردید. به منظور صحت سنجی برآورد متغیرهای اکوفنولوژیکی از یافته های پژوهش های مختلف که در مقیاس مزرعه در استان گلستان انجام شده بود، استفاده گردید که نتایج نشان از دقت قابل قبول برآوردها و نقشه های پهنه بندی داشت. نتایج نشان داد سطح احتمال وقوع بر همه متغیرهای مورد بررسی تاثیر معنی دار داشت به گونه ای که با افزایش سطح احتمال وقوع، تعویق معنی دار تاریخ های کشت، سبز شدن، گل دهی و رسیدگی، افزایش معنی دار طول دوره کشت تا سبز شدن و کاهش معنی دار طول مرحله های سبز شدن تا گل دهی، گل دهی تا رسیدگی و کشت تا رسیدگی مشاهده گردید. تاریخ کشت مناسب گندم دیم در 90 درصد وسعت استان گلستان برای سطوح احتمال وقوع 25، 50 و 75 درصد قبل از 20 آذر و در 78 و 90 درصد وسعت استان برای سطوح احتمال وقوع به ترتیب 85 و 95 درصد 30-11 آذر و 20-1 دی بود. تاریخ سبز شدن گندم دیم در بیش از 90 درصد وسعت استان گلستان برای سطوح احتمال وقوع 25 تا 95 درصد به ترتیب تا 30 آذر، تا 15 دی ، 30-1 دی، 16 دی تا 15 بهمن و 30-1 بهمن به دست آمد. نتایج نشان داد که در بیش از 90 درصد وسعت استان تاریخ رسیدگی گندم دیم با احتمال 25 درصد در نیمه اول خرداد، با احتمال 50 درصد در ماه خرداد، با احتمال 75 درصد در نیمه دوم خرداد و با احتمال 85  و 95 درصد در نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیر اتفاق می افتد.

  کلیدواژگان: احتمال وقوع، بارش، تاریخ کشت، دما
|
 • Rezvan Payamani, Iraj Nosratti *, Masoomeh Amerian Pages 1-12
  Background and Objectives

  Weeds are one of the most important factors that affect and reduce the yield of crops. Hedge parsley produces two shapes of seeds, fluffy and non-fluffy, of their germination behavior little information is available. The aim of this study was to investigate the effect of seed position, burial depth, thermal shock and seed polymorphism on germination percentage of hedge parsley.

  Materials and Methods 

  The experiments were conducted based on factorial experiment in completely randomized design (CRD) with three replications at campus of agriculture and natural resources during years 2016-2017. In the first experiment, the factors included seed position (high, middle and low plants), temperature (20 and 25 C°) and seed shape (fluffy and non-fluffy). In the second experiment, the factors were thermal shock (100, 150 and 200 C°), burial depth (0, 2 and 4 cm) and seed shape (fluffy and non-fluffy).

  Results

  In the first experiment, with increasing temperature from 20 to 25 C° germination percentage decreased and at 20 C° the highest germination percentage (73.33%) was observed. Seed shape also affected seed germination percentages. In the second experiment, the burial depth had a positive effect on seed germination and with increasing burial depth, seed germination percentage increased. Interaction of thermal shock and burial depth showed that increasing burial depth and temperature increased the percentage of germination (57.14%). In both shapes of seeds, germination percentage increased with increasing burial depth and the highest germination percentage was observed in the maximum burial depth (4 cm).

  Discussion 

  The results of this study showed that this weed is capable of germination in a wide range of environmental conditions. Germination percentage of hedge parsley increased with increasing burial depth. The optimum temperature for seed germination of hedge parsley is 20 C°. Seed shape was affected on seed germination percentage of hedge parsley.

  Keywords: Apiaceae, Germination percentage, Seed Shape, Temperature, weed
 • Omid Poorraskari, Daryoosh Nabati Ahmadi *, Khosro Mehdikhanlou, Leila Nejhadsadeghi Pages 13-24
   Background and Objectives

  Currently, there is an immense attention towared medicinal plant and secondary motabiltes. Yarrow (Achillea millefolium L.) is a medicinal plant which consists of two important compounds; including penene and linalool. Since these two compounds have the importance values, the researchers significantly focused on them. The rate of transcript expression of penene synthesis and Linalol synthesis induced at the end of 2-c-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway that caused to produce Penene and Linalol.  In order to evaluate the synthesis of Penene and Linalol, a research study was carried to exame the exogenous treatment (zero, 25 and 50 mg/l) of gibberellic acid (GA3) at different times (24, 48 and 74 hr.) on Yarrow at the greenhouse on 1395-1397. The results of R-PCR indicated that significant rate of the transcript expression was related to the Penene synthesis at 25 mg concentration of GA3 at the 48 hr after treatment. In the most samples as the rate of the Penene synthesis increased the rate of Linalol synthesis decreased. The evidences suggested that the exogenous treatment of GA3 induced a transduction signal in the plant. In which at the end, the plant molecular process respond to it and showed in overall that evaluation of GA3 implemented different encoding gene expression for theses compounds, and illustrated that when the Penene synthesis inceased in the treated plant the Linalol synthesis dcreased simontenously.

  Materials and Methods

  A greenhouse pot trial was conducted at the Experimental Research Station of College of Agriculture at Shahid Chamran University of Ahvaz. The plants used in this study were provided from the National Center for Genetic and Biological Resources of Iran, with access code P1000093. Two months after seed germination, the desired amounts of gibberellic acid were prepared with distilled water (25 mg/l and 50 mg/l), and then each potted plant was sprayed uniformly with 10cc of prepared solution. Sampling was carried out by collecting the leaves of treated plants at 24, 48 and 72 hours after the treatment. The phenol-chloroform method (Wang and Ghabrial, 2002) was conducted with some modifications to extract RNA of collected leaves at the two biological replications. Quantity and quality of extracted RNAs were measured using Nanodrop and electrophoresis of %1 agarose gel. Synthesis of cDNA was performed using the Takara cDNA synthetase kit according to its manufacturer's instructions. Partial sequences of pinene synthase and linalool synthase genes were obtained in an early experiment in our laboratory (data is not published). The coding sequence of the target genes in other plants within the same family aligned with our obtained sequences to identify conserved segments for each gene using CLUSTAL W program. The standard housekeeping actin for yarrow with accession number JX679606.1, which is available in the public GenBank database, used to normalize the expression of the genes of interest. The primers of all genes (pinene synthase, linalool synthase and actin) were designed from the conserved sequences by PrimerQuest Tool, and then verified with oligoanalyzer v.3.1. Relative expressions of target genes were determined using real-time PCR with SYBR green fluorescence detection. Relative differences in target gene expression were calculated using REST software.

  Results

  The acquired result of real-time PCR revealed that in pinene synthase gene, the highest amount of transcription occurred at 48 hours after the treatment with the concentration of 25 mg of gibberellic acid and, interestingly, the lowest expression of the transcript for linalool synthase gene observed at the same level of concentration and time. In most of the samples, with the increase in pinene synthase transcriptase, the amount of linalool synthase transcript decreased.

  Discussion

  Taking into account the fact that both pinene and linalool are synthesized from the common substrate geranyl diphosphate. Therefore, an increase in the expression one leads to reduction in the transcript expression of the other one in the same pathway. Our results also confirmed that the transcription level of pinene synthase gene has been increasingly altered in response to the applied concentrations of exogenous gibberellic acid, resulting in a reduction in the expression of linalool synthase gene. Evidence suggests that the application of gibberellic acid triggers a cascade of molecular events which ultimately constitutes the plant response to the elicitor.

  Keywords: Coding genes, Real time-PCR, Time, Transcript rate
 • Sara Ahmadi, Kambiz Mashayekhi *, Seyyed Javad Mousavizadeh Pages 25-38
  Background and Objectives

  Horseradish has a male sterility that produces a small amount of seed with a low germination. It then propagates with root cuttings, which is also subject to a limited number of mother rootstocks. Therefore, the mass proliferation of this plant is important through tissue culture, especially somatic embryogenesis protocols. Somatic embryogenesis is a method to develop embryo via plant somatic cells during in vitro culture. The purpose of the present experiment is to find the best method for callus and somatic embryogenesis inducing horseradish, which is carried out in two B5 and NL media in both solid and liquid phases.
   

  Materials and Methods

  This research was carry out in the tissue culture lab of the department of horticultural sciences at gorgan university agricultural sciences and natural resources from 2016 to 2019. Calli are developed on callus induction media (B5 + 1 µM 2,4-D + 2 µM kin, NL + 1 µM IAA + 2 µM kin), and then transferred to somatic embryo induction phase (B5 + 3 µM 2,4-D + 4 µM kin, NL + 3 µM IAA + 4 µM kin) for 8 weeks. Elimination of IAA, 2,4-D and kin from induced calli done onto realization phase, and globular, heart and torpedo embryos observed 4 weeks later.
   

  Results

  Based on the results, the best surface sterilization was achieved by 70% ethanol for 30 seconds and 70% aqueous sodium hypochlorite (v/v) for 60 minutes. The callus and somatic embryo were observed in both solid and liquid B5 and NL media. In the study of callus induction, according to the measurement of appearance quality and the process of callus formation, the growth and increase of callus in solid phase are higher than that of liquid phase. The highest callus induction record is seen in solid B5 medium containing 2 µM Kin and 1 µM 2,4-D. Generally, calli on embryo induction phase are bright green to yellowish and compact consisting of separate clusters of somatic embryonic cells. The results of somatic embryogenesis revealed that globular, heart, torpedo and total embryos in B5 containing 1 µM 2,4-D are more than NL containing 1 µM IAA.

  Discussion

  Optimizing the growth of somatic embryos is important for mass propagation of plants that face problems in seed germination or have a long growth period. Due to the success of the production of horseradish somatic embryos, the results of this experiment can provide the possibility of production and propagation of horseradish plants in a short time. Further studies are required to determine the somaclonal variation of horseradish mature somatic embryos and plantlets.

  Keywords: kin, Medium, Somatic embryo induction
 • Zahra Sedaghati, Fatemeh Nazoori *, Seyed Hossein Mirdehghan Pages 39-52
  Background and Objectives

  Apple has a long-term supply throughout the year because of its high storage capacity. Sometimes keeping this fruit in the cold storage room for a long time reduces the quality and marketability, thus making it unattractive for consumers. Recently, there has been an increasing interest in the use of natural compounds to maintain fruit quality and extend its shelf life. Salicylic acid (SA), a widely distributed compound in plants, belongs to a group of phenolic compounds. It could be considered an endogenous plant growth regulator involved in the regulation of physiological processes and disease resistance mechanisms.

   Materials and Methods

  To solve this problem, the effect of different concentrations of salicylic acid on the storage of golden and red delicious apple fruits was examined at harvest, 45, 90, 135 and 180 days after storage. Treatments included no washing, distilled water, and salicylic acid 1, 2, and 3 mM for half and 1 hours in cold storage room at 1 ± 2° C. At the end of each storage period, traits such as fruit firmness, vitamin C, TSS/TA, phenol, mealy fruit, flavor (panel test), chilling index and antioxidant capacity were evaluated in three storage periods (0, 90 and 180 days after storage). A factorial experiment based on a completely randomized design was conducted. In both cultivars, harvest index coincided with 170 days after full bloom.

   Results

  Results showed that chilling injury, mealy and fruit ripening reduced by salicylic acid treatment and flavor maintained. Antioxidant capacity and phenol content increased by salicylic acid treatment during the storage, but no effect on vitamin C and fruit firmness was observed. During storage, maximum of chilling injury and flavor was related to yellow apple fruit and the maximum of tissue and skin firmness, vitamin C and antioxidant activity belonged to red apple cultivar. The use of 2 mM salicylic acid for half an hour was more effective than other treatments in preserving the quality and storage of fruit of both cultivars.

   Discussion

  The results of this study showed that at the end of the storage period the amount of mealy fruit and flavor increased, while skin and tissue firmness decreased significantly. The effects of salicylic acid include a decrease in mealy fruit and chilling injury, as well as an increase in phenolic compounds and maintenance of the antioxidant activity, flavor and TSS/TA, which ultimately increased shelf life of apple fruits. High quality and storage capacity were related to red rather than yellow apple.

  Keywords: Chilling, Firmness, Flavor, mealness index
 • Soraya Moallaye Mazraei, Mehrangiz Chehrazi *, Esmaeil Khaleghi Pages 53-66
   Background and Objectives

  Gerbera (Gerbera jamesonii L.) is one of the most important cut flowers in the world, and its production is increasing. One of the major problems in cultivating gerbera is its bent neck and short vase life. With the ever-increasing development of flowering industry and the necessity of improving the quantity and quality of flowers, it is necessary to use the beneficial elements in the production of flowers. Calcium is one of the most important nutrient elements that plays a major role in plants. It has a crucial task in the stability of cell wall and cell membrane as well as the development of cells. The balance between cations and anions, the activation of certain enzymes and the regulation of osmotic pressure are among other functions of this element. Calcium, also, plays a role in root development and prevents injuries caused by mechanical and thermal damages such as wind. Nanochelate technology has been able to significantly solve chelate problems. The present study was conducted to investigate the effects of various concentrations of calcium nanochelate on quantitative and qualitative characteristics and vase life of Gerbera.

  Materials and Methods 

  In this study, three concentrations of calcium nano-chelate (0, 2 and 3 g/l) on three cultivars of gerbera cut flower (Intense, Amlet and Cabana) were examined. Factorial experiment was conducted in a randomized complete blocks design with three replications. In this experiment, morphological, physiological, biochemical parameters and postharvest life of these cultivars were evaluated. The related characteristics of the flower included the dry weight of the scape, the number of inflorescences per plant, the height of the flowering stem, the diameter of the scape and the diameter of the inflorescence. The percentage of electrolyte leakage or membrane stability index, chlorophyll and carotenoids content, calcium content of the plant, vase life and water absorption were investigated.

  Results

  The results showed that morphological traits improved with increasing the concentration of calcium nano-chelate. Also, chlorophyll and stomatal conduction increased, but ion leakage decreased. Increasing the concentration of calcium nano-chelate increased the vase-life and water absorption in gerbera flower. The highest number of inflorescence, scape diameter, scape dry weight, inflorescence dry weight and vase life were obtained with 3 g / L of calcium nano-chelate.  

  Discussion

  In this research, we found that gerbera treatment by calcium nano-chelate was significantly effective. Among the treatments, the concentration of 3 g/l was recognized as the best treatment by increasing the vase life and improving the growth, physiological and biochemical characteristics of gerbera cut flower.

  Keywords: Calcium nanochelate, Hydroponic system, Vase life
 • Kamran Samiey, Ahmad Ismaili *, Farhad Nazarian Firoz-Abadi, Seyed Mohsen Sohrabi Pages 67-80
  Background and Objectives

  Opium poppy (Paoaver somniferum L.) is one of the important medicinal plants considered the only source for several high-value pharmaceutically BIAs. Benzylisoquinoline alkaloieds (BIAs) are a very large and complex group of plant alkaloids. Today’s various methods of genetic engineering are applied to improve the biosynthetic pathways in medicinal plants. For successful implementation of techniques such as gene silencing and over-expression, it is important to get accurate and complete information about genetic characteristics of related genes in the biosynthesis of secondary metabolites. DBOX is one of the important genes in biosynthesis of sanguinarin and papaverin alkaloids of poppy. According to the cause, the present study was performed on DBOX to explain genetic characteristic and gene expression pattern.

  Materials and Methods

  Specific primers were designed based on databases, and complete sequences of DBOX gene were amplified using DNA and cDNA as a template, and then were cloned in pTZ57R/T plasmid. After sequencing of cloned fragments, CDD, CELLO and ProtParam tools were used to determine ORFs, domains and the location of protein accumulation. Phylogenetic relationship between the gene in this plant with other plants was determined. Finally, the pattern of gene expression in different tissues was assessed using real time RT-PCR technique and RNA-seq data derived from SRA data bank.

  Results

  Sequencing results showed the 1614-bp fragment that has 100% identity with the DBOX gene of P. somniferum. The protein encoded by this gene was analyzed by bioinformatics methods. Three domains including FAD binding, Berberine and FAD/FMN-containing dehydrogenase in the protein sequence were identified and the existence of an N-terminal signal peptide was also determined in this protein. The results also showed that the highest concentration of protein was present in the plasma membrane and highest function of this protein was in the extracellular. In order to analyze and determine the expression pattern of DBOX gene in different tissues, 5-gene libraries of RNA-seq data of opium poppy (with ERX651037, ERX651023, ERX651056, ERX651082 and ERX651062 access numbers) derived from NCBI-SRA were analyzed. The numbers of sequences from the alignment between different tissues were compared using the Fisher exact test and Chi-squared 2X2 tests. Results of the gene expression analysis showed that the highest level of gene expression of this gene performed in roots and the lowest level of gene expression occurred in the stems. In addition, results of the real-time RT-PCR experiment were similar to in silico tests and the present results demonstrated that DBOX gene transcript levels in root were significantly more than other plant tissues.

  Discussion

  Results showed that DBOX gene is an intron less gene. According to existing domains, this gene is a member of a FADOX gene family. Due to the presence of FAD and berberin like domains in protein sequence of this gene, its key function in biosynthesis of BIA alkaloids was confirmed. Different expression patterns of DBOX gene in root confirmed accumulation of high value sanguinarin alkaloid in this tissue.

  Keywords: Functional domain, Gene expression pattern, Opium poppy, Sequencing, Transcriptome
 • Fatemeh Azimi, Fatemeh Nejatzadeh * Pages 81-92
  Background and Objectives

  Descurainia sophia L. is one of the most valuable medicinal plants in the pharmaceutical industry because its seeds are used for the production of mucilages. Methanol spraying, as a biological stimulant on three carbonaceous plants, can increase carbon dioxide stability and reduce respiration, resulting in more dry matter in these plants.

   Materials and Methods

  This experiment was carried out to investigate the effect of methanol spraying on seed yield and mucilage variation of D. sophia based on randomized complete block design with five treatments and three replications in a field experiment in Khoy, Iran. The treatments consisted of the control treatment (distilled water without methanol application) with 4 concentrations of methanol spraying (containing 10, 20, 30 and 40%) carried out during the growing season three times at intervals of 12 days (36, 48, 60 days after planting). After the last spraying at the time of full maturity, the plants in each plot were taken individually. The measured morphophysiological characteristics included plant height, plant leaf number, plant stem number, plant dry weight, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight and seed yield. Also, the measured phytochemical traits included seed ash content, mucilage percentage and yield, and inflation index.

   Results

  Results showed that foliar application of different concentrations of methanol had a significant effect on number of plant stems, number of plant leaves, plant dry weight, number of pods per plant, number of seeds per pod, grain yield, seed mucilage yield, seed ash, seed inflation index (p ≤ 0.01), plant height and 1000 seed weight (p ≤ 0.05). Foliar application of different concentrations of methanol had a significant effect on all morphological and functional components. To be more precise, methanol spray had a significant effect on plant height, number of stems, plant leaf number, shoot dry weight, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight and seed yield, but the effect of year on none of the measured traits was meaningful. Also, the interaction between the year and methanol spraying on the traits of plant leaf number, number of seeds per pod and 1000 seed weight had a significant effect, but the remaining traits were not affected considerably. Combined analysis of variance showed that the year effect had no noticeable effect on seed ash. While methanol concentration had a significant effect (p≤ 0.01) on the seed ash content, the interaction of methanol in different years of experiment was not significant on this characteristic.

   Discussion

  Regular methanol spraying, as an active bioavailable and a new method in the production of medicinal plants, improved seed yield and mucilage of Descurainia sophia seed. Generally, the highest values for the evaluated properties were obtained in the induction of 40% volumetric methanol solution.

  Keywords: Biological stimulus, dry weight, Seed inflation index
 • Kamran Ghasemi *, Mehdi Ghajar Sepanlou, Mehdi Hadadinejad Pages 93-106
  Background and Objectives

  Strawberry is one of the important small fruits worldwide because of its high economical value. Mazandaran is ranked second among Iran’s strawberry prodcing provinces with about 14581 tones of strawberry yearly. This research aimed to evaluate the effect of different silicon sources on the reproductive and vegetative growth of strawberry in an outdoor hydroponic system.

   Materials and Methods

  This experiment carried out in a factorial format with two factors consisting of growth media (double medium: 1 cocopeat + 1 perlite, and triple medium: 1 cocopeat + 1 perlite + 1 rice husk) and silicon spray (control, 50 mg/L Si from sodium silicate, 100 mg/L Si from sodium silicate, 50 mg/L Si from potassium silicate, 100 mg/L Si from potassium silicate). It was performed in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University at 2016. Different characteristics including silicon concentration in the leaf, aerial fresh and dry weight, leaf number, fresh and dry weight of crown, fresh and dry weight of root, yield, weight of single fruit, number of the produced fruits in each plant were evaluated.

   Results

  Potassium silicate 100 increased silicon concentration of strawberry leaf significantly. Leaf number of the plant and aerial dry weight in triple medium were significantly higher than the double medium. High rate of potassium silicate in the triple medium caused lower crown diameter in comparison with potassium silicate 50 in the same medium. However, in the double medium, the potassium silicate 50 was the best treatment for crown diameter.  Both fresh and dry weight of strawberry roots were the highest in the double medium and potassium silicate 50 treatment. Single fruit weight was maximum in the double medium and potassium silicate 100, which was not significantly different from potassium silicate 100 in triple medium. Fruit dry matter in the double medium and potassium silicate 50 treatments was more than other treatments. Fruit size was affected by medium, so that fruit size in the double medium was more than the triple medium significantly.

   Discussion

  Sodium toxicity in sodium silicate treatment, low rate of silicon in potassium silicate 50 treatment, and lack of rice husk in the double medium could all negatively affect different physiological aspects of strawberry growth; or at least, they hindered achieving positive results. In summary, it can be concluded that the double medium and potassium silicate 100 can be recommended for higher yield and big strawberry fruit, but the triple medium and potassium silicate are useful treatments for vegetative growth specially for more crown diameter and root growth.

  Keywords: Crown diameter, Growth medium, Rice husk, Silica, Silicate
 • Elnaz Khalil Khalili, Ghafar Kiani *, Seyed Kamal Kazemi Tabar Pages 107-116
  Background and Objectives

  Determination of morphological characteristics of different promising lines of rice and the effects they have on yield can be considered a good tool for identification of preferable lines with ideal agronomical traits.

   Materials and Methods

  In order to evaluate the most important characteristics of cultivars affecting yield in 2017, a field experiment was conducted in a research farm of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, in a randomized complete block design with three replications, in 5 square meters plots with 25×25 space between them. Morphological characteristics include plant height, panicle length and number measured before harvest in the farm, as well as other characteristics after harvest in laboratory. At the end of growth season, panicles were harvested and collected in separate bags and were selected randomly for measurement of their morphological characteristics. Mean comparisons were calculated with Duncan method in 5% level of possibility. Also, variance analysis was calculated for all the traits. Cluster analysis was calculated with ward method. The genotypes were 30 promising lines of rice. In this study, 10 traits including plant height, panicle length, panicle number, total number of grains, number of filled grains, grain length, grain diameter, grain length to width ratio, 1000 grain weight and yield were evaluated.

   Results

  Correlation analysis results showed that there was a positive and significant correlation between yield and number of panicles, number of filled grains and 1000 grain weight, but the length of the grain had a negative significant correlation with yield.The results of path analysis showed that the number of filled grains had the highest direct effect (0.67), and, after that, the number of panicles (0.59) and grain width (0.47) had the highest effect on yield.Therefore, based on the results obtained from this study, number of panicles and number of filled grains as selection index on rice yield improvement were identified.The results of cluster analysis of the studied lines were also classified into four groups. The genotypes in the second and the third, in addition to the higher yields, had the lower height, number of tillers and more grain number.The average deviation of clusters from total mean was calculated for these lines and the existence of this deviation can demonstrate diversity. The genotypes in the second group add up to 57% of all the genotypes, which is above the total mean in traits including panicle number, grain length, grain diameter, 1000 grain weight and yield.

   Discussion

  According to the results of this study, the highest lines in terms of yield and other agronomical characteristics were 8, 13, 14, 15 and 28. Also, traits including number of panicles and filled grain number can be considered selecting factors for improvement of rice yield.

  Keywords: Cluster analysis, Correlation, New lines
 • Leila Hakimi *, Marjan Maasumi Gudarzi Pages 117-128
  Background and Objectives

  Satureja avromanica Maroofi is a medicinally perennial herb which is native to Iran, exclusively restricted to Uramanat mountains of Kurdistan province. It has various pharmaceutical and biological activities such as antibacterial, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, anticancer and antiprotozoal properties. The experiment was conducted to study the biochemical characteristics of S. avromanica Maroofi extract by two extraction methods as solvent and solvent-ultrasonic.

   Materials and Methods

  The study was carried out as a factorial based on a completely randomized design. The investigated factors were the type of solvent (water, 75% water, 50% water, 75% methanol and methanol) and extraction method (solvent and solvent-ultrasonic). For this purpose, the plant samples were collected from Uraman Mountains of Kurdistan province in July of 2016. Samples were immediately transferred to Herbarium of Agricultural Research Center and Natural Resources of Kurdistan province. The samples were dried in shade for 15 days, and then crushed into pieces of 0.5 to 1 cm by a laboratory mill (Molyneux, Spain). The content of phenol and flavonoid as well as antioxidant activity was measured. Besides, the components of phenol and flavonoid for the best treatment were determined by HPLC apparatus.

   Results

  The results showed that the compounds extracted by water-ultrasonic were significantly more than those extracted by water. Inhibition percent in water-ultrasonic and water treatments were 16.62% and 11.92%, respectively. The content of phenol (45.36 mg/g, 40.29 mg/g) in water-ultrasonic was higher than that obtained in water treatment (40.29 mg/g). The flavonoid content (15.33 mg/g) in water-ultrasonic was more than that in water treatment (13.29 mg/g). Therefore, water-ultrasonic treatment was more efficient in extracting S. avromanica Maroofi compared to water treatment. On the other hand, the 75% water treatment had more compounds compared to other solvents. The chromatogram of essential ingredient revealed that S. avromanica Maroofi had more Caffeic acid, Gallic acid, Chlorogenic acid, Quercetin, p-Coumaric acid, Ferulic acid. Also, Rutin as the highest amount was obtained in Ferulic acid to be 9.12 mg/g.

   Discussion

  We found that water is the best solvent for biochemical extraction of S. avromanica Maroofi. We found a 12% increase of phenol and 14 % increase of flavonoid in water-ultrasonic relative to water treatment. Due to the wide structure of hydrogen bonds, water is a very polar solvent with a dielectric constant at room temperature and atmospheric pressure. Ultrasonic is a type of ultrasound that increases the polarity of the liquid phase. Ultrasonic waves cause mechanical fluctuations in the liquid medium. The mechanical effect of ultrasound improves the penetration of solvent into cellular materials and mass transfer. Hence, ultrasonic waves are more efficient for producing the biochemical compounds like phenol and flavonoid.

  Keywords: Ferulic acid, Secondary metabolites, Solvent, Ultrasonic
 • Masoumeh Ebrahimipour Bafghi, Maryam Dehestani-Ardakani *, Jalal Gholamnezhad Pages 129-143
  Background and Objectives

  Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium R.) is one of the most popular cut flowers in the world. Stem end blockage and water stress are two problems in shortening the vase life of cut Chrysanthemum. Essential oils are noble alternative substitutes for silver and chemical compounds because of their antimicrobial activities and environmentally friendly nature of the extracts. A pomegranate peel extract (PGE) was evaluated as a natural antifungal preparation for the control of postharvest rots.

   Materials and Methods

  This study was conducted to investigate the effect of pomegranatepeelextract of three cultivars (‘Shahvar dane sefid’, ‘Rabab dane ghermez’ and ‘Malas Poost Siah Yazdi’) in four concentration of 0, 15, 25 and 50 mg/l and Rosmarinous and Artemisia essential oils in four concentrations of 0, 25, 50 and 75 mg/l on vase life of cut chrysanthemum in a completely randomize design (CRD). Evaluated characteristics were consisted of vase life, stem end bacteria, petals water content, fresh weight loss, electrolyte leakage, protein content and peroxidase enzyme activity.

   Results

  According to the results, flowers treated by 15 mg/l pomogrante peel extract of ‘Shahvar dane sefid’ showed the highest effect on vase life of chrysanthemum with 34.10% higher than control. The lowest population of bacterial in stem end of flowers was obtqined by 25 mg/l Rosmarinus essential oil with 70.14% lower than control. By increasing the extract and essential oils concentrations, bacterial population in stem end of cut flower significantly increased, while peroxidase activity significantly decreased. The lowest fresh weight loss was observed in stems treated with 75 mg/l pomegranate peel extract of ‘Shahvar dane sefid’, 15 mg/l Pomogrante Peel Extract of ‘Rabab Daneh Ghermez’, 25 mg/l Artemissia essential oil and 25 and 50 mg/l Rosmarinous essential oil. The highest petals water content (75.66%) was obtained in 75 mg/l Rosmarinus essential oil. The lowest petals water content (44.66%) was obtained in 75 mg/l Artemisia essential oil. The lowest electrolyte leakage was observed in cut stem floweres that were treated by 15 and 25 mg/l pomegranate peel extract cv.’Malas Poost Siah Yazdi’.

  Discussion

  Generally, compared to control, all treatments were able to extend vase life and decrease fresh weight and microbial stem end of cut flowers. Also, among three pomegranate peel extracts, extracts of cv. ‘Shahvar dane sefid’ showed the highest effect on extending vase life, decreasing the fresh weight, electrolyte leakage and stem end bacteria, and thus, recommended for extending the vase life of cut flowers.

  Keywords: Bacteria, Peroxidase, Petals, Weight loss
 • Kami Kaboosi * Pages 143-158
  Background and Objectives

  Considerng stochasticalnature of precipitation and temperature and high dependence of the eco-phenological timing traits on them, the present study was conducted with the aim of estimating eight eco-phenological traits of rainfed wheat including planting date, emergence date, flowering date, maturity date and length of each stage of growth in Golestan province.

   Materials and Methods

  First, studied traits were determined by daily data of maximum and minimum temperature and precipitation of 33 meteorological stations in the 26-year common statistical period (1991-2016). Then, these traits were calculated based on frequency analysis by SMADA software package for 25, 50, 75, 85 and 95 percent occurrence probability level. Planting date was determined based on the first precipitation equal to or more than 25 mm over a period of 10 consecutive days in December. Also, length of each growth stages was determined based on the concept of Growing Degree-Days (GDD). Finally, zoning maps of eco-phenological traits for different occurrence probability level were produced by ArcGIS software. In order to verify estimated eco-phenological traits values, findings from various field scale researches in Golestan province were used. The results showed that estimations and zoning maps wrere done with good precision.

   Results

  The results showed that the effect of occurrence probability level was significant on all variables, so that with increasing occurrence probability level several important changes were observed: first, a significant postponement of dates of planting, emergence, flowering and maturity; second, a significant increase in the length of planting to emergence; and finally, a significant reduction in the length of the emergence to flowering, flowering to maturity and planting to maturity stages. Zoning maps showed that the suitable planting date for rainfed wheat in 90 percent of Golestan province area for occurrence probability levels of 25, 50 and 75 percent was before 10 December and for 85 and 95 percent occurrence probability levels in 78 and 90 percent of the province area was from 1-20 December and 21 December to  9 January, respectively. Emergence date of rainfed wheat in more than 90 percent of the Golestan province area for the occurrence probability levels of 25 to 95 percent was calculated until 20 December, until 4 January, 21 December to 19 January, 5 January to 3 February and 20 January to 18 February, respectively. Also, flowering date of rainfed wheat was obtained 4 April to 4 May in 95 percent of the province's area for 25 percent occurrence probability level, 5-20 May in 86 percent of the province's area for 50 percent occurrence probability level, 20 April to 20 May in 95 percent of the province's area for 75 percent occurrence probability level, 5-20 May in 75 percent of the province's area for 85 percent occurrence probability level, and 5 May to 4 June in 93 percent of the province's area for 95 percent occurrence probability level. In terms of maturity date, the results showed that this date in more than 90 percent of the Golestan province's area was 21 May to 4 June for 25 percent occurrence probability level, 21 May to 20 June for 50 percent occurrence probability level, 5-20 June for 75 percent occurrence probability level, and 5 June to 5 July for 85 and 95 percent occurrence probability levels.

   Discussion

  Based on the average of all weather stations, the increase in occurrence probability level from 25 to 95 percent (risk reduction from 75 to 5 percent) delays the suitable planting date, dates of germination, flowering, and maturity of rainfed wheat by 37, 56, 35 and 28 days, respectively. It also increases the length of planting to germination stage by 19 days while decreases the length of germination to flowering, flowering to maturity stages, and total season by 22, 8 and 10 days, respectively.

  Keywords: Occurrence probability, Planting date, Precipitation, Temperature