فهرست مطالب

مدیریت منابع انسانی پایدار - پیاپی 2 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 2 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نیلوفر نوائی*، رضا واعظی، میرعلی سید نقوی صفحات 7-28

  در بسیاری از مطالعات جهت شناخت پیش نیازهای انگیزه خدمت عمومی، بر زمینه اجتماعی- تاریخی تمرکز شده است. این مطالعه تلاش دارد تا به بررسی نقشی که عوامل سازمانی در شکل گیری و پرورش انگیزه خدمت عمومی ایفا می کنند، بپردازد. بنابراین هدف از این تحقیق سنجش تاثیر عوامل سازمانی بر مولفه انگیزه خدمت عمومی می باشد. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی- پیمایشی تعداد 159 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 22 تهران مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با کنترل اثر همه مولفه ها، تاثیر چهار متغیر استقلال کار و هویت وظیفه به عنوان مشخصه های وظیفه ای و پیچیدگی شغل و تخصص گرایی به عنوان مشخصه های دانشی بر سطح انگیزه خدمت عمومی از نظر آماری معنی دار است؛ اما تاثیر دو متغیر اهمیت وظیفه و تنوع وظیفه قابل اهمیت نیست.

  کلیدواژگان: انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی، مشخصه های وظیفهای، مشخصه های دانشی
 • قاسم اسلامی*، فرشاد قادری صفحات 29-47
  اساس زندگی امروزی باعث گردیده است زنان وظایف اکتسابی را بر وظایف سنتی خود اضافه کنند. این در حالی است که امروزه در فعالیت های خدماتی به خصوص در بخش گردشگری نقش زنان بسیار پررنگ شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه در کارکنان شاغل در آژانس های گردشگری شهر مشهد است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی- تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد، سرمایه روان شناختی و تمرکز در کار بر روابط محتاطانه زنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. از نتایج دیگر اینکه اثر سرمایه روان شناختی، تمرکز در کار و روابط محتاطانه بر قصد ترک خدمت کارکنان زن معنی دار است. علاوه بر این نقش واسط روابط محتاطانه نیز تایید شد.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، تمرکز در کار، روابط محتاطانه، تمایل به ترک خدمت
 • بهاره عابدین*، شهناز اکبری امامی، طیبه عباس نژاد، ناهید امراللهی صفحات 49-64
  درکشورهای درحال توسعه همچون ایران، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جابه جایی و گردش نیروی با استعداد اثرگذار هستند. از آن جایی که ترک خدمت نیروی با استعداد سازمان پیامدهای قابل توجهی بر عملکرد سازمان دارد، هدف اصلی مقاله حاضر کشف فرایند شکل گیری ترک خدمت در کشورهای درحال توسعه همچون ایران است. تمرکز این مقاله بر ترک خدمت افراد با استعداد در صنعت ICT است. براین اساس، مصاحبه های عمیق با 13 فرد با استعدادی که شغل خود را ترک کرده بودند، انجام گرفت. به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، استراتژی پژوهشی داده بنیاد با رویکرد گلیزری، به کار گرفته شده است. مدل مفهومی به دست آمده، عوامل اصلی تاثیر گذار بر ترک خدکت افراد با استعداد را نمایان می سازد. این عوامل شامل عوامل علی- محیطی(همچون رکود اقتصادی)، عوامل زمینه ای (از جمله ویژگی های سازمانی)، تغییر در احساس زندگی کاری (مثل عدم رضایت)، ویژگی های فردی (برای مثال، شخصیت)، عوامل مداخله گر (همچون بی عدالتی ساختاری در کشورهای توسعه نیافته)، است.
  کلیدواژگان: ترک خدمت، افراد با استعداد، رویکرد گلیزری روش شناسی داده بنیاد، صنعت ICT ایران
 • محمدامین باتمانی*، افشین باغفلکی، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی صفحات 65-93

  حرفه ای سازی به مفهومی کلیدی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است ولی با این وجود مبهم بودن معنای حرفه ای سازی در جایگاه مهم ترین مفهوم در مدیریت منابع انسانی همچنان توسط بسیاری از صاحب نظران این عرصه به عنوان یک مسیله ی چالش برانگیز مطرح شده است. هدف پژوهش حاضر، شفاف سازی مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی است. برای دست یابی به این هدف، از رویکرد تحلیل مفهوم سودابی استفاده شد و با استفاده از این رویکرد، تعاریف، ابعاد و معنای دقیق حرفه ای سازی شناسایی شد. از متون و مقالات نوشته شده در این خصوص به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. در طی این فرآیند با استفاده از بررسی نظرات متخصصین و اساتید دانشگاهی که در این حوزه دارای نوشته بودند نیز استفاده شد. برای این منظور بر روی منابع پراستناد در این حوزه تاکید شد. درنهایت با استفاده از رویکرد موردنظر چارچوب تحلیل مفهومی به عنوان مبنایی جهت تحلیل مفهوم حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی ارایه شد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه ی اجرایی حرفه ای سازی هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی را فراهم کند. کاربست چشم انداز حرفه ای سازی در خصوص حوزه ی مدیریت منابع انسانی می تواند فهم کنونی را از این مفهوم ارتقا بخشد. در پایان براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای لازم نیز ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حرفه ای گرایی، حرفه ای سازی، تحلیل مفهوم
 • جمشید سالار*، سید محمود حسینی امیری، علی منصور فر صفحات 95-115
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای پرستیژ خارجی برند و نقش تعدیل گر جنسیت در تاثیر مدیریت هویت برند و مسیولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک تجارت استان مازندران است که تعداد 234 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و ضریب دیلون- گولداشتاین تایید شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت هویت برند و مسیولیت اجتماعی سازمان بر پرستیژ خارجی برند تاثیر مثبت دارند. مدیریت هویت برند و مسیولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارند. پرستیژ خارجی برند بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد. پرستیژ خارجی برند در ارتباط بین مدیریت هویت برند و تعهد سازمانی کارکنان و نیز در ارتباط بین مسیولیت اجتماعی سازمان و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان متغیر واسطه ای عمل می کند. جنسیت در ارتباط بین مدیریت هویت برند و تعهد سازمانی کارکنان و نیز در ارتباط بین مسیولیت اجتماعی سازمان و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان متغیر تعدیل گر عمل می کند. بنابراین، مدیران می توانند با استفاده از مدیریت هویت برند، مسیولیت اجتماعی سازمان و پرستیژ خارجی برند، تعهد سازمانی کارکنان خود را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت هویت برند، مسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد سازمانی کارکنان، پرستیژ خارجی برند، بانک تجارت
 • احمد علی یزدان پناه*، امیر احسانی صفحات 117-136

  علی رغم حضور گسترده شبکه های اجتماعی برخط در محیط کار، پیامدهای ناشی از این فن آوری، موردمطالعه چندانی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر به کارگیری شبکه های اجتماعی عمومی با شبکه های اجتماعی سازمانی توسط کارکنان با دو انگیزه متفاوت سرگرمی و مرتبط به کار در سازمان بر رضایت شغلی است. بدین منظور این پژوهش 240 نفر از کارکنان شرکت آسیاتک را موردمطالعه قرار داده است. این پژوهش اعتبار فرضیات خود را به روش حداقل مربعات جزیی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش این است که به کارگیری شبکه های اجتماعی عمومی با دو انگیزه متفاوت سرگرمی و مرتبط به کار منجر به ارتقاء سطح رضایت شغلی افراد می شود. به کارگیری شبکه های اجتماعی سازمانی باانگیزه سرگرمی بر روی رضایت شغلی اثر منفی و باانگیزه مرتبط به کار اثر مثبت دارد. سهم افزایی نظری این پژوهش این خواهد بود که شبکه های اجتماعی در محیط کار لزوما همراه با پیامدهای منفی نیستند و می توانند برای سازمان ها مفید واقع شوند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی عمومی، شبکه های اجتماعی سازمانی، انگیزه سرگرمی، انگیزه مرتبط به کار، رضایت شغلی
 • مجتبی فرخی*، زینب امیری، محمد دلوی اصفهانی صفحات 137-157
  موفقیت سازمان برای پایداری محیط زیست به رفتارهای محیطی کارکنان وابسته است. یکی از چالش های مهم سازمان ها نحوه ادغام سیاست های محیط زیست در فعالیت های منابع انسانی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز و فرهنگ خدمت بر رفتار محیط زیست گرایانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش های سبز فردی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد.  جامعه آماری 150 شامل کارکنان شهرداری مرکزی اصفهان می باشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 108 نفر از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی با استفاده از روش های روایی محتوا، واگرا و همگرا مورد بررسی قرار گرفت و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای محیطی کارکنان تاثیر دارد و ارزش های زیست محیطی رابطه بین آموزش و توسعه سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان و رابطه مدیریت عملکرد سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان را تعدیل می کند اما بر روی رابطه انتخاب استخدام سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان نقش تعدیلی ندارد. همچنین فرهنگ خدمت تنها رابطه بین استخدام سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان را تعدیل نموده است و بر سایر روابط تاثیر تعدیلی نداشته است.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان، فرهنگ خدمت، ارزش های سبز فردی
|
 • Niloofar Navaei *, Reza Vaezi, Mirali Seyyed Naghavi Pages 7-28

  In order to recognize the antecedents of public service motivation (PSM), many studies focus on the Sociohistorical context. This study is seeking to examine the role that organizational factors play in shaping and fostering Public Service Motivation. Thus the purpose of this research is to evaluate the organizational factors’ impact on Public Service Motivation component. So in a Descriptive and Survey research a number of hundred and fifty-nine employees of Tehran 22 area municipality were studied. Descriptive - Inferential Statistics (Multiple Regression Method) were used for analyzing the research’s data. The results indicate that by controlling the effect of all components, the impact of four variables including Work Autonomy and Task Identity as Task Characteristics as well as Job Complexity and Specialization as Knowledge Characteristics on Public Service Motivation’s level is statistically meaningful, but the impact of two variables including Task Significance and Task Variety as Task Characteristics is not significant.

  Keywords: Public Service Motivation, Organizational factors, Task Characteristics, Knowledge Characteristics
 • Ghasem Eslami *, Farshad Ghadrei Pages 29-47
  The basis of today's life has led women to add acquired tasks to their traditional duties. However, the role of women has been highlighted today in service activities, especially in the tourism sector. The purpose of this study is investigating the Effect of psychological capital and Task Focus on Turnover intention With the role of Heedful Relating in female Employees of travel agencies in Mashhad. The present research is a survey based on the purpose of the application and in terms of the method of doing the work. The statistical population includes female employees of hotels in Mashhad. Random sampling method was used to collect data. Due to the uncertainty in the size of the community, 390 people were selected as samples. The findings showed that psychological capital and Task Focus had a positive and significant effect on Heedful Relating of female Employees. From other results, the effect of psychological capital, Task Focus, and Heedful Relating on the Turnover intention woman employees is significant. In addition, the mediator role of Thriving at work has been confirmed.
  Keywords: psychological capital, Task Focus, heedful relating, Turnover intention
 • Bahareh Abedin *, Shahnaz Akbari Emami, Tayebeh Abbasnejad, Nahid Amrollahi Pages 49-64
  In developing countries such as Iran, political, economic and social conditions play an important role in the workforce movement and job turnover in many organizations. Job turnover by talented workforces have significant consequences on organizational performance; thus this paper aims to explore the reasons of turnover and its underlying process in developing countries like Iran. This study focuses on job turnover in Iranian ICT industry. In-depth interviews were conducted with 13 individuals who had left their jobs. In order to analyze the qualitative data obtained from the interviews, grounded theory methodology was employed. The conceptual model of the present study illustrates the main factors affecting talent turnover in organizations in Iran. Based on grounded theory model, in this article, these factors contains casual factors (e.g. economic recession), organizational context (e.g. organization’s features), change in the sense of working life (e.g. Dissatisfaction), individual characteristics (e.g. personality), intervening factors and variables (e.g. administrative corruptions in undeveloped countries).
  Keywords: Turnover, Talents, Grounded theory methodology, ICT industry, Iranian Organizations
 • MohammadAmin Batmani *, Afshin Baghfalaki, Jabbar Babashahi, HamidReza Yazdani Pages 65-93

  Professionalization has become a key concept in the field of human resource management, but the ambiguity of the meaning of professionalism as the most important concept in HRM is still posed by many experts in this field as a challenging issue. The purpose of this research is to clarify the concept of professionalism in the field of human resource management. In order to achieve this goal, the Suddaby concept analysis approach was used; using this approach, definitions, dimensions, and meaning of professionalism were identified. The texts and articles written in this regard were used as a tool for collecting information. During this process, using the review of the views of experts and professors of the university who wrote in this field were also used. To this end, emphasis was placed on the sources of pragmatics in this area. Finally, using the conceptual framework approach, a conceptual framework was introduced as the basis for analyzing the concept of professionalism in the field of human resource management. The results of this research can provide a context for applying professionalization at both the individual and organizational levels. Finally, based on the findings of the research, suggestions are also given. Applying Professionalization perspective on HRM domain can enhance the existing understanding of such concept.

  Keywords: Professionalism, Professionalization, Concept Analysis
 • Jamshid Salar *, Seyed Mahmood Hosseini Amiri, Ali Mansoori Far Pages 95-115
  The purpose of this paper is to study the mediating role of external brand prestige and moderating role of gender in the effect of brand identity management and social responsibility on employees' organizational commitment. The statistical population of this study is staff of the bank-e-Tejarat of Mazandaran province, 234 of whom were selected as sample. The standard questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity, convergent validity and divergent validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and Dillon-Goldstein coefficient. Structural equation modeling and SmartPLS software were used to test the research hypotheses. The results showed that brand identity management and social responsibility have a positive effect on external brand prestige. Brand identity management and social responsibility have a positive impact on organizational commitment. External brand prestige has a positive impact on organizational commitment. External brand prestige acts as a mediating variable in the relationship between brand identity management and organizational commitment as well as in the relationship between social responsibility and organizational commitment. Gender acts as a moderating variable in the relationship between brand identity management and organizational commitment as well as in the relationship between social responsibility and organizational commitment. Therefore, Managers can enhance their employees' organizational commitment by using brand identity management, social responsibility and external brand prestige.
  Keywords: brand identity management (BIM), corporate social responsibility (CSR), employees' organizational commitment, brand external prestige, bank-e-Tejarat
 • AhmadAli Yazdan Panah *, Amir Ehsani Pages 117-136

  Despite the expanded use of online social networks (SNs) in the workplace and business ‎environment, their consequences have rarely been studied. This study aims to compare the ‎impacts of organizational members' use of public SNs with enterprise social networks ‎‎(ESNs) on job satisfaction with regard to hedonic and work-related motives. In order to ‎test the hypotheses, this study has used PLS algorithm with the assistance of warp-PLS ‎software (version 6.0). 251 questioners have been collected of which 240 were valid. In ‎brief, the results of the study showed that public social networks (SNs) affect job ‎satisfaction positively with both hedonic and work-related motives. Enterprise social ‎networks (ESNs) have negative and positive effects on job satisfaction with hedonic and ‎work-related motives respectively. The contribution of this study is the fact that using ‎social networks is not necessarily waste of time and with a practical management, it might ‎bring some non-financial benefits to the organizations.‎

  Keywords: Public SNs, ESNs, Jobs satisfaction, Hedonic motives, work-related motives‎
 • Mojtaba Farrokhi *, Zeynab Amiri, Mohammad Delvi Esfahani Pages 137-157
  The success of organizational initiatives for environmental sustainability depends on the environmental behavior of employees. One of the major challenges is ensuring that environmental sustainability is properly integrated into human resource policies. Green human resource management has emerged from organizations involved in environmental protection and environmental biosecurity activities. The purpose of this study was to investigate the impact of green HRM activities and service culture on environmental behavior of employees considering the moderating role of individual green values. The data were collected from 100 employees of Isfahan Municipality. The results show that green HRM practices have a positive effect on employees' environmental behaviors, and the biosphere's values moderates the relationship between training and green thumb on employee environmentally friendly behavior and the relationship between green performance management and employee environmental behavior. But the relationship of green employment selection has no moderating effect on employee environmental behavior. Also, service culture has only moderated the relationship between green employment and environmental behavior of employees and has not moderated other relationships.
  Keywords: Green Human Resource Management, Staff Environmentally Friendly Behavior, Terms of Service, municipality of Isfahan