فهرست مطالب

علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علیرضا بهمن آبادی*، جواد بشیری صفحات 1-9

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص هرش در پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و بررسی ارتباط بین رتبه علمی و سنجه های کتاب شناختی بهره وری پژوهش در پژوهشگران این سازمان انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بوده که با استفاده از روش و رویکرد علم سنجی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه را 2125 نفر از اعضای هییت علمی سازمان که در چهار رده استاد، دانشیار، استادیار، و مربی قرار گرفته اند، تشکیل می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد نزدیک به 60 درصد از اعضای هییت علمی سازمان را استادیاران تشکیل می دهند و تنها 4/2 درصد از اعضا رتبه استادی دارند. جامعه مورد مطالعه در مجموع 12734 مقاله تولید کرده اند که سهم اساتید 50/14 درصد و سهم استادیاران 73/51 درصد بوده است. میانگین استنادات دریافتی مقالات اساتید 82/626، مقالات دانشیاران 69/113، و مقالات استادیاران 3/45 استناد بوده است. همچنین میانگین شاخص هرش استادان 88/9، دانشیاران 39/4، استادیاران 15/2، و مربیان 72/0 می باشد. بر اساس یافته های این مطالعه میان رتبه های علمی (دانشگاهی) با سه شاخص علم سنجی ارتباط معنی داری وجود داشته و شاخص هرش زنان بالاتر از مردان قرار می گیرد.همچنین میان رتبه های علمی و شاخص هرش اعضای هییت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همبستگی متوسطی برقرار است.

  کلیدواژگان: شاخص هرش، رتبه های علمی، بهره وری علمی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگران
 • نیکروز باقری* صفحات 11-19
  این مقاله به معرفی اینترنت اشیاء و لایه (بخش) های اصلی آن، برخی از کاربردهای آن در حوزه کشاورزی و چالش های فنی توسعه این فناوری می پردازد. اینترنت اشیاء یک جهان فناورانه را ترسیم می کند که در آن اشیاء به هم مرتبط می شوند. یک شیء مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء، از لایه های ادراک، شبکه، و لایه کاربردی تشکیل شده است. لایه ادراک برای جمع آوری داده ها، لایه شبکه برای ذخیره و تجزیه و تحلیل اطلاعات و لایه کاربردی برای ارسال پیام به عملگر و راه اندازی آن استفاده می شود. از جمله چالش های فنی توسعه اینترنت اشیاء می توان به محدودیت در داده برداری، ذخیره داده ها، شبکه، سخت افزار مناسب برای محیط های کشاورزی وهمچنین تضمین صحت و امنیت داده ها اشاره کرد. کاربرد این فناوری در کشاورزی باعث کاهش هزینه ها، بهبود مدیریت و افزایش بهره وری می شود. اینترنت اشیاء به سرعت در حال توسعه است. سود اقتصادی بالای این فناوری، مشوق اصلی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه است.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، شبکه حسگرهای بی سیم، فضای ابری، کشاورزی هوشمند
 • هوشنگ حکیمی* صفحات 21-28
  ریسرچ گیت در میان شبکه های اجتماعی علمی، پرشمارترین اعضا و مخاطبین را به خود اختصاص داده است. بدین جهت به منظور بررسی میزان مشارکت و فعالیت علمی پژوهشگران موسسه ها، پژوهشکده ها، مراکز ملی و مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تعداد 852 نفر پژوهشگران عضو این شبکه در واحدهای تابعه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جامعه پژوهش از سامانه علم سنجی سازمان که تا سال 1398 در این پایگاه نمایه شده اند و همچنین از داده های آلتمتریک فعالیت های پژوهشی این افراد در شبکه ریسرچ گیت فراهم گردیدند. نتایج نشان دادند تقریبا یک چهارم پژوهشگران سازمان، عضو شبکه ریسرچ گیت بوده و به فعالیت در آن مشغولند و با افزایش رتبه علمی افراد، میزان فعالیت علمی آنان نیز بیشتر شده است. بدین ترتیب، مشارکت پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی موجب افزایش فعالیت علمی و دستیابی به دانش روز آنان گردیده و افزایش بهره وری را در واحدهای تابعه سازمان در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ریسرچ گیت، شبکه اجتماعی علمی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • علی اکبر نوروزی*، ضیاالدین شعاعی صفحات 29-35

  فرسایش بادی از مهمترین فرآیندهای بیابانزایی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. این فرآیند سبب تخریب اراضی، خاک، منابع آب و غیره می شود. پدیده گرد و غبار گرد و غبار بعنوان یکی از مهم ترین پیامدهای فرسایش بادی در سطح ایران و جهان و بویژه در منطقه غرب و جنوب غرب کشور مطرح است. ازاین رو پژوهش حاضر بر اساس ترکیبی از روش ها و داده های میدانی، سنجش از دوری، اقلیمی و فیزیوگرافی بمنظور شناسایی کانون های داخلی مولد گرد و غبار در نیمه غربی کشور انجام شده است. بر اساس نتایج آماری بیشینه رخداد گرد و غبار برای منطقه مورد مطالعه طی سال های 2008، 2009 و 2012 ثبت شده است. در مقیاس ماهانه، ماه های می، ژوین و جولای از بیشترین رخداد گرد و غبار برخودارند. در مقیاس ساعتی، بیشینه رخداد گرد و غبار برای ساعت های 9 صبح الی 18 بعدظهر به وقت محلی رخ میدهد. ردیابی مسیر گرد و غبارهای ورودی نشان داد که طی دوره گرم سال بیشترین گرد و غبارهای ورودی با جهت شمال غربی - جنوب شرقی و غربی-شرقی و در دوره سرد بویژه در اواخر دوره با جهت جنوبی - شمالی منطقه مطالعاتی را تحت تاثیر قرار می دهند. تهیه نقشه کاربری و بررسی تغییرات آن بیانگر کاهش سطح مناطق آبی، پوشش گیاهی و افزایش اراضی بایر خاکی در سال 2015 نسبت به سال 2000 می باشد. این ویژگی ها بهمراه خصوصیات فیزیوگرافی چون فرسایش پذیری زیاد سازندها، وجود خاک های شور و باتلاقی، رطوبت کم خاک، تغییرات زیاد کاربری سسب شناسایی مناطق مستعد و پتانسیل تولید گرد و غبار برای استان های هدف شد. این مناطق برای بیشتر استان های هدف در قسمت های غربی و جنوب غربی قرار دارد.

  کلیدواژگان: کانون، گردوغبار، داده ای ماهواره ای
 • طیبه شهمیرزادی* صفحات 37-48
  رتبه بندی کتابخانه ها، عاملی است که بر اساس آن می توان سطح کتابخانه، نوع منابع خریداری شده، میزان بودجه تخصیصی، فضای موردنیاز و حتی امکان حذف یا توسعه کتابخانه ای را پیش بینی کرد. . بدین جهت به منظور رتبه بندی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تعداد 92 کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. سیاهه وارسی متشکل از 4 بخش (مجموعه سازی، سازمان دهی منابع، خدمات و نیروی انسانی و منابع و تجهیزات) و 33 معیار، تهیه و تدوین شد و در پایگاه اطلاعات آماری کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان طراحی و پیاده سازی شد. نتایج نشان دادند تنها 1 کتابخانه (1.16 درصد) با کسب امتیاز بالای 600 در سطح یک و 6 کتابخانه (6.97 درصد) با کسب امتیاز بالای 300 در سطح دوم قرارگرفته اند. 79 کتابخانه (91.86 درصد) با کسب امتیاز پایین 300 در سطح سوم واقع شده اند. در کل کتابخانه های سازمان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و باید موردتوجه بیشتری قرار گیرند. در نهایت پیشنهاداتی برای وضعیت موجود ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کتابخانه های تخصصی، رتبه بندی، درجه بندی
|
 • Alireza Bahman Abadi *, Javad Bashiri Pages 1-9
  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the H-index among researchers of the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) and to investigate the relationship between their academic rank and bibliographic measures of research productivity.

  Methodology

  This is a descriptive-applied research that has been carried out using a scientometrics approach. The study population consisted of 2125 faculty members in four categories: professors, associate professors, assistant professors, and instructors. The research organization's scientometrics system was used for data collection and Spearman correlation test was used to investigate the relationship between research variables.

  Results

  The results showed that from 2125 faculty members 337 (15.86%) were female and 84.14% were male. The number of assistant professors was 1261 (59.34%) that is the highest frequency and only 2.4% of the population are the professors. The study population produced a total of 12734 articles that its 50.14% have been authored by professors and 73.51% by assistant professors. The average citations received were 626.82 for professors’ papers, 113.69 for associate professors’ papers, and 45.3 citations for assistant professors’ papers respectively. Also the mean H-index of the was 9.88 for professors, 4.39 for associate professors, 2.15 for assistant professors, and 0.72 for the instructors. According to the findings, there was a significant relationship between academic rank and three scientometrics indices. In addition, H-index of women was higher than men.

  Conclusion

  Investigation of the relationship between academic rank and H-index among faculty members of AREEO shows that there is a moderate correlation between them.

  Keywords: Academic Rank, Hirsch index, Scientific Productivity, Agricultural Research, Education, Extension Organization, Researchers
 • Nikrooz Bagheri * Pages 11-19
  This paper presents the introduction of IoT and some of its applications in agriculture and also the technical challenges of developing IoT-based systems.The IoT depicts a technological world in which many objects are interconnected. An IoT-based object consists of main layers, including the perception layer, the network layer, and the application layer. The perception layer is used for data collection, the network layer for storing and analyzing information, and the application layer for sending a message to the operator and setting it up. Some of the technical challenges of IoT development are the limitations of the data gathering, saving data, networks, appropriate hardware for the agricultural area, and ensuring data integrity and security.The application of this technology in agriculture causes cost reduction, better management ,and increasing productivity. The IoT is developing rapidly. The high economic benefit of this technology is the main incentive for investors to invest in this field.
  Keywords: Cloud, Intelligent agriculture, Internet of things, Wire-less netword sensors
 • Hooshang Hakimi * Pages 21-28
  ResearchGate has the largest number of members and audiences among the scientific social networks. In order to investigate the level of participation and scientific activity, all 852 researchers' member of this network in the research institutes, national and provincial research centers affiliated to the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), were subjected to study. Relevant data were obtained from the AREEO's scientometric database until 2019, as well as the altmetric data from their research activities in the ResearchGate network. The results showed that nearly one quarter of the organization's researchers are members of the ResearchGate network and their scientific activity has increased as their scientific rank. In this way, the participation of the researchers in scientific social networks will make increasing in their scientific activity and today knowledge access. This will result in additive productivity in the activities of the subsidiaries of the Agricultural Research, Education and Extension Organization.
  Keywords: ResearchGate, scientific social network, Agricultural research, Education, Extension Organization
 • AliAkbar Noroozi *, Ziaedin Shoaee Pages 29-35

  Wind erosion is one of the most important desertification processes in arid and semi-arid regions. This process destroys lands, soil, water resources and more. Dust phenomenon is one of the most important consequences of wind erosion in Iran and worldwide and especially in the west and southwest of Iran. Therefore, the present study is based on a combination of field data, remote sensing, and climatology and physiography data, In order to identify internal dust generating centers in the western part of the country. Based on the statistical results, the maximum dust event was recorded for the study area during 2008, 2009 and 2012. On a monthly basis, May, June and July are the most dusty events. On an hourly scale, the maximum occurrence of dust occurs from 9 am to 6 pm local time. Tracing of inlet dust paths showed that during the warm period of the year most of the input dusts are in the northwest - southeast and west - east direction and in the cold period especially late in the south - north direction of the study area. Land use mapping and surveying changes indicate a decrease in water levels, vegetation cover, and land depletion in 2015 compared to 2000. These features, along with physiographic features such as high erosivity of the formations, presence of saline and marshy soils, low soil moisture, high variability of land use, identified potential areas and potential for dust generation in the target provinces.

  Keywords: Dust storm, satellite imagery, source
 • Tayebeh Shahmirzadi * Pages 37-48
  Libraries rankings can be used to predict the level of the library, the type of resources purchased, the amount of budget allocated, the space needed, and even the possibility of removing or expanding a library. . For this purpose, 5 libraries were studied in order to rank the affiliated libraries of Research, Education and Agricultural Promotion Organization. A checklist consisting of 4 sections (Collection, Resource Organization, Services and Human Resources and Equipment and Equipment) and 33 criteria was prepared and implemented in the statistical database of affiliate units of the Organization. The results showed that only one library (1.16%) with a score above 600 was at level one and six libraries (6.97%) with a score above 300 were at the second level. 79 libraries (91.86%) rank third with a score of below 300. Not all libraries in the organization are in a good position and should be given more attention.
  Keywords: Agricultural research, Education, Extension Organization, Specialized Libraries, ranking, Grading