فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن شمسینی غیاثوند*، خورشید نجفی جویباری صفحات 1-23

   شریعتی در آثار و دیدگاه های خود بر برداشت های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی تاکید می کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از جمله ایران تحت تاثیر بحران های همه جانبه جهانی شدن و رسانه ها قرار گرفته است، بازاندیشی در آرا شریعتی می تواند به بخشی از این چالش های اجتماعی و اخلاقی پاسخ دهد. به همین دلیل در دهه های اخیر مفاهیم و آرا خاص شریعتی درباره انسان بی خویشتن، دموکراسی متعهد، برابری، عدالت خواهی، دین معنا بخش، فردگرایی، مسیولیت پذیری همگان بسیار افزایش یافته است. یکی از مهمترین ابعاد بازاندیشی در آرا شریعتی تاثیرات افکار ایشان بر جنبش های اسلامی بطور خاص جنبش فکری-اجتماعی گولن در ترکیه است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که جنبش گولن در دهه های اخیر تاثیرات خاص سیاسی- اجتماعی در ترکیه ایجاد کرده است. این تاثیرات در جنبه هایی همانند دموکراسی اجتماعی، برابری و عدالت در جامعه، دموکراسی متعهد و هدایت شده، اسلام صوفیانه، هویت بومی و دینی و... قابل بررسی هستند.

  کلیدواژگان: شریعتی، الیناسیون، جهانی شدن، بحران اخلاقی، جنبش اسلامی، جنبش گولن
 • مالک ذوالقدر*، ابوالقاسم نجفی صفحات 25-50

  راهبرد سیاست خارجی ایران نسبت به عراق بعد از سقوط صدام تحت تاثیر عناصر مختلف جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، محور مقاومت و...بوده است. این راهبرد با توجه به اشغال عراق توسط امریکا، زوال دولت و ارتش مستقر، نگرش خاص کشورهای منطقه ای باعث شد که بتدریج قدرت منطقه ای و جهانی ایران در عراق جدید افزایش یابد. بعد از سقوط صدام، سیاست خارجی ایران در عراق از یک سو باعث شکل گیری امنیت در عراق شد، چرا که بعد از صدام و زوال ارتش بعث، بحران های امنیتی عراق را فرا گرفت. ایران در صورت بندی امینت نوین عراق اعم از امنیت سخت افزاری و نرم افزاری نقش محوری داشت. اما از سوی دیگر دخالت سایر کشورهای منطقه ای همچون عربستان باعث شکل گیری بحران های نوین امنیتی در عراق شد. در واقع سیاست ایران در عراق در بعد امنیت ملی اثراتی پارادوکسیکالی داشته است. چنانکه در بعد اقتصادی و رشد اقتصادی و زوال جریان های افراطی همانند داعش تاثیرات مثبت و ظرفیت زا بوده است، ولی در ابعاد دیگر همانند حمایت رقبای منطقه ای ایران از شورش ها در عراق، تدام حیات گروه های افراطی و اقتدار دولت مرکزی با جالش های مواجه بوده است.

  کلیدواژگان: عراق، ایران، امنیت ملی، پساصدام، قدرت منطقه ای
 • ابراهیم عباسی*، حسین یوسفی ثابت صفحات 51-72

  مشروعیت یکی از مفاهیم محوری سیاست در طول تاریخ تلقی بوده است.  شاخص های مشروعیت سیاسی با توجه به عناصر زمانی و مکانی شکل گرفته است. چنانکه در گذشته مولفه های سنتی مهمترین عنصر مشروعیت بخش دولت ها و حاکمان شناخته می شد. سوال اصلی این نوشتار تاثیرات جهانی شدن بر مفهوم و شاخص های مشروعیت است. در پاسخ می توان گفت که در عصر جهانی شدن عناصری همانند کارکرد اقتصادی روزمره، سبک زندگی، کارامدی محیط زیستی از عناصر اصلی اقتدار دولت ها هستند. با این توضیح که جهانی شدن، زندگی سیاسی و اجتماعی در همه ابعاد را دچار دگردیسی کرده است. چنانکه زندگی در عصر جهانی شدن با لذت جویی، رفاه طلبی، جهان زیست و... معنا و هویت یافته است.  در واقع  ضرورت دارد که مدیران و دولت ها در عصر هژمونی رسانه ها در جهت حفظ و افزایش حکومت داری و قدرت سیاسی، حکمرانی مطلوب، جهان زیست گرایی، شبیه سازی کارکرد و تدابیر خود با هنجارهای جهانی، حفظ رفاه و لذت جویی و دموکراسی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.

  کلیدواژگان: مشروعیت، دموکراسی اجتماعی، جهانی شدن، رسانه ها، سبک زندگی
 • حسین کاغذلو صفحات 73-98

  از دو دهه گذشته جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایالات متحده حول محور تروریسم و بنیادگرایی حرکت می نماید؛ در این میان گرچه سیاست خارجی روسیه نیز گرچه بیشتر توانش درگیر مسایل حوزه پیرامونی اش بوده است ولیکن یکی از دغدغه های روسیه نیز خطر رشد افراط گرایی در همین مناطق بوده است. سوال اصلی این است که مهمترین وجوه تشابه و تفاوت راهبردهای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در مقابله تروریسم و بنیادگرایی بر مبنای چه رویکرد و مولفه هایی قابل تبیین و واکاوی می باشد؟ آنچه به نظر می رسد این نکته است که رویکرد واقع گرایانه ساختاری مبتنی بر دفع تهدیدات و تامین منافع نسبی از نقاط تشابه و مهار جهانی تروریسم و استفاده از قدرت هوشمند توسط آمریکا در برابر مقابله نظامی محدود و عمل گرایی منطقه ای توسط روسیه از مهمترین وجوه تفاوت راهبرد سیاسی امنیتی آمریکا و روسیه در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی به شمار می آید. بر همین اساس ضرورت دارد که هر دو کشور بازیگران غیر دولتی نوظهور را یک تهدید امنیتی قلمداد نموده. لیکن در نوع انتخاب سیاست های اتخاذ شده به جهت مقابله با این تهدید تفاوت رویکرد دارند.

  کلیدواژگان: روسیه، ایالات متحده، سیاست خارجی، تروریسم، قدرت، امنیت
 • سعید جهانگیری*، ناصر گروسی، محسن عبداللهی صفحات 99-119

   مفهوم و اهمیت توسعه عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم دو چندان گردیده است . این عنوان مفهومی مستقل در فضای پس از پایان جنگ هویت پیدا کرد. گرچه قبل از آن نیز درقالب سوابق توسعه قابل تامل و بررسی است، اما در مفهومی عمومی آن به معنای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی است. در این تفکر توسعه در وهله اول به معنای رشد اقتصادی بوده که به مرور زمان مکانیزاسیون ، صنعتی شدن و رشد اقتصادی و نوسازی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز به آن افزوده شد. با رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در اوپا و آمریکا به سرعت روبه رشد بود اندیشمندان را بر آن داشت تا برای سایر کشورهای دیگر نیز چاره ای بیندیشند. در این مطالعه، بحران های سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده است که: بحران های سیاسی و عدم توسعه، متقابلا بحران های را به وجود می آورد. سیاسی نیز نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می سازد. همچنین فساد سیاسی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد.

  کلیدواژگان: بحران سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، شاخص های توسعه سیاسی. توسعه سیاسی، فساد
 • داریوش شاه بهرامی صفحات 121-147

   جهانی شدن به عنوان پدیده ای که جهان از سه دهه پیش با آن روبرو شده است، بیش از هر چیز نشانگر تحولات سریع و شگرف جهانی است. بازتاب و پیامدهای این تحولات در جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه، حساسیت خاصی را ایجاد نموده است؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان و متفکران معتقد به اسلام سیاسی، جهانی شدن در معنای جهانی سازی را پروژه ای منفی و نقشه ای طراحی شده تلقی می کنند که آموزه های اسلامی و قطعیت و مبانی اصول آن را به چالش کشیده و جوامع اسلامی را با بحران روبرو ساخته است. پیرو همین موضوع و اهمیت آن، مقاله حاضر در پی بررسی تاثیر جهانی شدن بر احیاء جنبشهای اسلامی است. بدین منظور با تبیین خوانش های نظری از جهانی شدن و نیز بازخوانی جنبش های اسلامی از منظر مفهومی، علل و عوامل تاثیرگذار بر واکنش جنبش های اسلامی در برابر موج جهانی شدن مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا، از روش تحلیلی- توصیفی و رهیافت مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته می شود و در پایان، ضمن تاکید بر هژمونی و گسترش موج جهانی شدن، راهکار تعاملی با رهیافت انتقادی و برخورد منطقی با آن پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی سازی، جنبش های اسلامی، نوسازی
 • سید جواد راثی ورعی*، محسن احسانی صفحات 149-184

  آنچه در عصر حاضر ذهن اندیشمندان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته مسایل مربوط به خانواده است. چرا که خانواده به عنوان مهمترین کانون بشری، عنصر اساسی در تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت است، لذا سعادت هر جامعه ‏ای منوط به نیک بختی خانواده های آن جامعه است. بنابراین، باید هر چه بیشتر در جهت نیل به سعادتمندی آن کوشید. دستیابی به این مهم تنها از طریق شناسایی کامل مبانی و عوامل تحکیم بنیان خانواده امکان پذیر است. هر چند عوامل فراوانی در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن موثرند اما در این مقاله به بررسی و تحلیل مهم‏ترین این عوامل یعنی: ایمان و فضیلت گرایی، عشق و محبت، شناخت نقش‏ها و وظایف خانوادگی، وجود همکاری و تفاهم بین اعضا، عدالت، اخلاق نیکو، مدیریت صحیح و رعایت ادب و احترام، اعتماد و نیز وفاداری اعضای خانواده به یکدیگر خواهیم پرداخت. همچنین شناسایی عوامل سست شدن بنیان خانواده و راه های پیشگیری از آن نیز ما را در نیل به اهداف متعالی خانواده یاری خواهد کرد که بدان ها اشاره خواهیم نمود.

  کلیدواژگان: خانواده، تحکیم، سست شدن، بنیان، اسلام
|
 • hasan Shamsini Ghiasvand*, Khorshid Najafi Jouybari Pages 1-23

    In his works and views, Shariati emphasizes identity, moral and religious perceptions for the life in this world. In the age of globalization, religion and religion have taken on new components. Indeed, the lifestyle of the infor m a t i o n age has emerged a new religion. Shariati offers identity, moral and rel i g i o us implications for his life in his works and views. For this reason, given that the Muslim world, including Iran, has been affected by the widespread crises of globalization and the media, Reflections on Shariati's arraignment can address some of these social and ethical challenges.  As a result, in rec e n t decades, Shariati's specific concepts and beliefs about selflessness, com m i t ted democracy, equality, justice, meaningful religion, individualism, and responsibility have all increased greatly. Shariati's attitude can help us in this regard. At the heart of Shariati's works of modernity and our historical tra d i t ion are two epistemological systems that cannot be reduced to one. One of the most important aspects of Shariati's reflection on the impact of their th ou g hts on Islamic movements in particular is the Gulen intellectual-social m o v e ment in Turkey. It is important because the Gulen movement has cre a te d specific socio-political influences in Turkey in recent decades.These effect t s c an be examined in aspects such as social democracy, equality and justice in society, committed and directed democracy, Sufi Islam, indigenous and r e i gious identity.

  Keywords: Shariati, Elinization, Globalization, Ethical Crisis, Islamic Movement, Gulen Movement
 • Malek Zolghadr*, Abolghasem Najafi Pages 25-50

   Iran's foreign policy strategy towards Iraq after the fall of Saddam has been influenced by various factors, including geography, religion, economy and axis of resistance. Given the US occupation of Iraq, the decline of established government and the army, the particular attitude of the regional countries gradually led to an increase in Iran's regional and global influence in the new Iraq. After the fall of Saddam, Iran's foreign policy in Iraq, on the one hand, shaped security in Iraq, because after Saddam and the fall of the Ba'athist army, the security crisis spread in Iraq. Iran has played a key role in shaping Iraq's new security, including hardware and software security. But on the other hand, the involvement of other regional countries, such as Saudi Arabia, has led to new security crises in Iraq. In fact, Iran's policy in Iraq has had paradoxical effects on national security. As the economic dimension and economic growth and the decline of extremist groups such as ISIS has had positive and capacity-building effects, but in other dimensions such as the support of Iran's regional rivals for the insurgency in Iraq, the survival of extremist groups, authority of the central government have been challenged

  Keywords: Iraq, Iran, national security, Post Saddam, Regional power
 • Ebrahim Abbasi*, Hussein Yosefi Sabet Pages 51-72

   Legitimacy has been one of the central concepts of politics throughout history. Indicators of political legitimacy are shaped by temporal and spatial elements.  As in the past, traditional components were considered the most important element of legitimacy of governments and rulers. The main question in this paper is the effects of globalization on the concept and indicators of legitimacy. In response, it can be said that in the age of globalization, elements such as day-to-day economic functioning, lifestyle, and environmental efficiency are central elements of state authority. By explaining that globalization has transformed political and social life in all its dimensions. As life in the age of globalization has become more meaningful with pleasure, prosperity, life world, and so on.  In fact, it is imperative that managers and governments in the age of media hegemony maintain and enhance their governance and political power, favorable governance, globalization, their work with global norms, the welfare and enjoyment, and social democracy.

  Keywords: legitimacy, Social Democracy, globalization, Media, Lifestyle
 • Hussein Kaghazloo Pages 73-98

   For the past two decades, the main focus of US foreign policy has shifted to terrorism and fundamentalism. Although Russia's foreign policy has been more involved in its peripheral affairs, one of Russia's concerns has been the growing risk of extremism in those areas.  The main question is: what are the most important aspects of the similarity and difference between US and Russian foreign policy strategies in the fight against terrorism and fundamentalism? It seems the structural realist approach based on the elimination of threats, the provision of relative benefits from the global similarity, containment of terrorism and the use of smart power by the United States in comparison with limited military operations and regional pragmatism by Russia are the most important aspects of strategic differences. The political and security of the United States and Russia is opposed to terrorism and fundamentalism. Accordingly, it is imperative that both countries consider emerging non-governmental actors a security threat.

  Keywords: Russia, United States, Foreign Policy, Terrorism, Power, Security
 • Saeed Jahangiri*, Naser Garusi, Mohsan Abdolahi Pages 99-119

  The importance of development has doubled since the end of World War II. The title, which came to be recognized as an independent concept in the post-war space, has already been discussed in the context of development, but in its general sense it means reaching the level of industrialized nations. In this sense, development meant primarily economic growth, which also increased over time as mechanization, industrialization and economic growth and modernization in the political and social dimensions. With the rapidly growing political, economic, and social development in Europe and the United States, scholars have begun to think of other options. In this study, political crises and their relation to political development have been studied in a library manner and it has been concluded that: political crises and underdevelopment create mutually crises. Political crises have a negative impact on the political development process and pose major challenges for the political system and its citizens. Also, political corruption will undermine citizens' confidence in the system and will undermine the legitimacy of the political system.

  Keywords: political crisis, political sociology, Indicators of Political Development, Corruption, Political Development
 • Dariush Shahbahrami Pages 121-147

  Iran-US relations have undergone many developments during the Islamic Republic of Iran. However, America's central policy has been regime change or metamorphosis in Iran's behavior. The United States has adopted various patterns and behaviors to achieve these macro goals. The main purpose of this study was to examine the patterns of Obama's foreign policy with Iran and its impact on the realization of US national interests. The most important goals of changing the Obama era approach toward Iran include multilateralism toward Iran, efforts to isolate Iran, diplomacy and negotiation with Iran, and ultimately a nuclear agreement. In fact, the Obama administration has transformed America's attitude toward Iran, including abandoning military aggression, creating economic incentives, engaging in direct dialogue with Iran, trying to persuade Iran's public opinion and to serve American national interests in the world, including the Middle East. Naturally, this transformation has served the American national interest in security, politics, and global cooperation, but the interests of governments and extremist groups within the US, the region, and the Zionist regime have been challenged by this Obama-led strategy of dialogue.

  Keywords: US, National Interest, Obama, Zionist regime, Iran, Nuclear Agreement, strategy
 • Seyed Javad Rathi Varai, Mohsen Ehsani[ Pages 149-184

  What is in the minds of today's thinkers and sociologists are family issues. Because the family as the most important human center, a key element in the formation, development and success of a society and nation، the prosperity of any society depends on the fortunes of its families. It has to strive for prosperity as much as possible. It is possible to fully identify the foundations and factors that strengthen family foundations. Many factors affect the consolidation of family foundations, the most important of these factors: Faith and virtue, love and affection, family roles and duties, cooperation and understanding between member, justice, good ethics, proper management and respect for courtesy, trust, and we will pay tribute to the members of the family. Identifying factors that weaken family foundations and ways to prevent it will help us achieve the transcendent goals of the family. Identifying factors that weaken family foundations and ways to prevent it will help us achieve the transcendent goals of the family.

  Keywords: Family, Consolidation, Loosening, Foundation, Islam