فهرست مطالب

مطالعات منافع ملی - پیاپی 19 (بهار 1399)
 • پیاپی 19 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالقاسم طاهری*، محمد بشیری آذر صفحات 1-23

  ویروس کرونا همه ابعاد زندگی بشر را متحول کرده است. چنانکه برخی از جهان و زندگی پسا کرونا سخن می گویند. به عبارتی جهان به قبل از کرونا بازنخواهد گشت. هدف محوری این نوشتار تاثیرات کرونا بر فلسفه سیاسی و نگرش فلاسفه به کرونا چه در سطح کلان و همچنین در سطح خرد و مفاهیم زمانی است. با این توضیح که فلسفه سیاسی پاسخی به بحران های زمانه خویشتن است. به همین دلیل متفکران کنونی با توجه به تاثیرات کرونا بر همه ابعاد زندگی بشر در سطح جهانی به تبیین فلسفی کرونا پرداخته اند. در واقع کرونا موضوعات بنیادین فلسفه سیاسی همچون خیر و شر، سعادت و فضیلت مندی، ماهیت دولتها، سبک زندگی و برابری و جایگاه دین را مورد چالش قرار داده است، از سوی دیگر مفاهیم و موضوعات زمانی فلسفه سیاسی همچون نظام سرمایه داری، سبک مصرف، نوع دولت، قدرت نرم، بیوتوریسم و...با دیدگاه ها و نظریه های نوینی مواجه ساخته است. گرچه تعارضات فلسفی درباره تاثیرات کرونا اعم از دولت گرایی تا فروپاشی دولت، سرمایه داری تا زوال نظام سرمایه داری، علم گرایی و تکنولوژی تا تضاد با تکنولوژی و... تداوم دارد.

  کلیدواژگان: کرونا، فلسفه سیاسی، سبک زندگی، نظام سرمایه داری، قدرت نرم
 • میرابراهیم صدیق*، الناز نیک سرشت صفحات 25-46

  از زمان اپیدمی ویروس کرونا نظریه ها و نگرش های مختلفی نسبت به تاثیرات کرونا بر نظام جهانی ارایه شده است. بالطبع هر اندازه که کرونا گستره زمانی و مکانی بیشتری می یابد، این تاثیرات بیشتر می شود. گرچه این نگرش و تحلیل ها در فضای اپیدمی کرونا ارایه شده است، ولی بیانگر برخی از واقعیات جامعه جهانی بخصوص نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است. در واقع این تحلیل ها با احتمالات و حدس ها مواجه است. از سوی دیگر برخی از رویکردها با شایبه های سیاسی و یکجانبه گرایی مواجه است. به طور کلی هدف و سوال اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات کرونا بر ساختار های جهان کنونی است. تاثیرات کرونا بر نظام جهانی را می توان در چارچوب نگرش های خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه مورد بررسی قرار داد. در این راستا می توان به زوال لیبرال دموکراسی، پایان سرمایه داری، عقب نشینی از جهانی شدن، زوال قدرت امریکا، افزایش رقابت های بیوتروریستی در جهان، قطب بندی نوین در جهان و... اشاره کرد.

  کلیدواژگان: کرونا، جهانی شدن، لیبرال دموکراسی، امریکا، اقتصاد
 • حسن شمسینی غیاثوند* صفحات 47-67

  تاثیرات کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. در واقع هدف این نوشتار تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایران و ایران پساکرونا است. چنانکه تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایرانیان در برخی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چالش های اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر ساحت زندگی سیاسی-اجتماعی ایرانیان در برخی موارد متفاوت از سایر کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشورها بوده است. همچنین می توان به برخی اثرات کرونا را بدین صورت ارایه کرد؛ - تحول در حکمرانی دولت در ایران - قدرت علمی و پزشکی ایران در سطح جهانی و منطقه ای - لزوم بازتولید اعتماد بین جامعه و حکومت در ایران - لزوم افزایش نقش آفرینی نهادهای غیردولتی و سمن ها در مدیریت کشور - بازتعریف جایگاه علم در مدیریت کشور - کارآمدی در فرهنگ تعادل و سواد رسانه ای در ایران - بازتعریف در مدیریت بحران

  کلیدواژگان: کرونا، ایران، علم، پساکرونا، حکمرانی، اعتماد
 • مسعود مطلبی*، محمدمهدی صالح صفحات 69-89

  در زندگی بشری همه موضوعات و تحولات بر یکدیگر اثرگذار هستند. در واقع موضوعات و چالش های نوین بشری همچون  ویروس کرونا می تواند پوسته و ظواهر سبک زندگی از جمله دینداری را متحول کند، اما در فلسفه و هدف دین و دینداری تغییری ایجاد نمی شود. می توان گفت حتی میزان گرایش به دین و دینداری با توجه به بحران های بشری، لزوم آرام بخشی و تسکین آلام انسان ها، ناکارآمدی مدرنتیه و تکنولوژی در رفع رنج بشری  و... افزایش می یابد. هدف این نوشتار بررسی برخی از آرا و نگرش های مختلف نسبت به تاثیرات کرونا بر دین و دینداری است. چنانکه اثر این ویروس بر ماهیت و فلسفه دین بسیار اندک می توان در نظر گرفت، چرا که در موضوعاتی همانند عدالت، ماهیت رنج بشری و... سوالاتی مطرح شده است. همچنین در بخش مناسک دینی بیشترین تاثیرات ویروس کرونا قابل بررسی است، بخصوص در بخش عامه که بیشترین دین و دینداری خود را از اجرای مناسک و شعایر دینی اخذ کرده اند. به همین دلیل وقتی حرم ها، زیارت گاه ها، مساجد و سایر تجمعات و مراسم های مذهبی تعطیل می شوند، چالش ها و ابهامات دینی در این شاخص ها صورت بندی می شود، در نتیجه در این بخش تاثیرات کرونا به طور کوتاه مدت بیش از سایر بخش ها در موضوع دینداری بوده است.

  کلیدواژگان: کرونا، دین، دینداری، ایران، رنج بشری
 • محسن جلیلوند*، مهدی آقابراری صفحات 91-112

  روایت نیروهای سیاسی در جامعه روایت تحولات سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی یک جامعه تلقی می شود. در واقع با بررسی و تبیین جریان های سیاسی اعم از نوع رقابت، ایتلاف و گسست بین نیروهای سیاسی، پشتوانه معرفتی و فکری گروه های سیاسی و... حداقل بخشی از مسایل اجتماعی و فرهنگی تبیین می شوند. بنابراین واکاوی گسست نیروهای سیاسی در طول چهار دهه گذشته نیازمند نگرش جامعه شناختی و معرفتی می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط اجتماعی، دینی و فکری و تاریخی و همچنین مدرنیته و تبعات آن جریان های سیاسی متعددی شکل گرفته اند ولی همین صورت بندی به تدریج تحت تاثیر متغیرهای نهادی، ابزاری، داخلی و خارجی دچار شکاف شدند. در واقع سوال و هدف محوری این پژوهش دلایل معرفتی گسست در جریان های فکری - سیاسی در ایران است. گرچه دلایل شکاف بین نیروهای سیاسی در دوره جمهوری اسلامی را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود ولی در نهایت مسایل بنیادی تحولات ایران در طول چهار دهه گذشته در گسست جریان های فکری- سیاسی تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: گسست، جریان های سیاسی، مردم سالاری دینی، ارتباط با غرب
 • مالک ذوالقدر*، فتحعلی همتی صفحات 113-135

  در سده بیست و یکم امنیت مهمترین خواسته شهروندان از دولتها و مدیران است. اما ابعاد و چهره امنیت تغییر اساسی کرده است. از یک سو ابعادی همانند امنیت محیط زیستی، امینت سایبری، امنیت روانی و بیوتروریسم به ابعاد گذشته امنیت اضافه شده است. از سوی دیگر چهره نوین امنیت از سخت افزاری به نرم افزاری، از ترس به پذیرش درونی و اعتماد زایی، از دولت گرایی به شهروندی و از جغرافیای کشورها به منطقه گرایی و جهان گرایی دچار دگردیسی شده است. در این راستا بیانات مقام معظم رهبری در چارچوب امنیت معنا می شود. به همین دلیل مفاهیم و موضوعاتی از قبیل امنیت نرم افزاری، امنیت هوشمند، جنگ نرم و قدرت نرم، بازیگری در جغرافیایی سایر کشورها، استعمارفرانو و... بیان شده اند. در واقع نگرش مقام معظم رهبری در عصر جهانی سازی به امنیت در راستای درونی کردن امنیت، احساس امنیت، پذیرش مسیولیت از سوی مردم، امنیت روانی، امنیت منطقه ای، امنیت فراگیر و هوشمندسازی صورت بندی شده اند.

  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، امنیت، قدرت نرم، جهانی سازی، اعتماد
 • سعید جهانگیری*، صادق زیبا کلام صفحات 137-153

  مهمترین مساله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی و به ویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت ها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه ای ترند. دولتی که نتواند مهارت ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره برداری کند، توانایی توسعه را نخواهد داشت..هدف اساسی این مقاله بررسی نقش نخبگان در اداره کشور(مطالعه موردی نقش دکتر محمد جواد ظریف) است سوال اصلی در این پژهش این است  اصول کلی سیساست خارجی دکترمحمد جواد ظریف بر چه مبنایی است؟، نتایج مطالعه نشان داد مهمترین ویژگی های دکتر ظریف را می توان خلق اندیشه های نو، فراتر رفتن از سنت ها و چارچوب های رایج اندیشه، علاقه به مصلحت عمومی، انجام کار فکری- فرهنگی مستمر به عنوان حرفه اصلی، عدم وابستگی به علایق طبقات خاص، تعقل و تفکر در امور جامعه و سیاست، خلق نظریه جدید دیپلماسی ایرانی، هدایت جامعه به سوی خواسته ها و علایق و آرمان های راستین در مقابل علایق روزمره و گذرا، ارایه راه حل و پیش بینی مسیر آینده جامعه و باز اندیشی و نو اندیشی در حوزه روابط و سیاست خارجی عنوان کرد.  و در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، نخبگان، اداره کشور، محمد جواد ظریف
|
 • Abolghasem Taheri*, Mohammad Bashiri Azar Pages 1-23

  The corona virus has changed all aspects of human life. As some speak of the world and the afterlife. In other words, the world will return to before Corona. The main purpose of this article is Corona's influence on political philosophy and the philosopher’s approach to Corona, both at the macro level and at the micro level and time concepts. Explaining that political philosophy is a response to the crises of our time. For this reason, current thinkers have given a philosophical explanation of Corona, given the effects of Corona on all aspects of human life on a global scale. In fact, Corona has challenged the fundamental themes of political philosophy, such as good and evil, happiness and virtue, the nature of governments, lifestyles and equality, and the status of religion. Consumption, the type of government, soft power, biotourism, etc. have been confronted with new perspectives and theories. However, philosophical conflicts over the effects of Corona, from statehood to the collapse of the state, capitalism to the decline of the capitalist system, science and technology to the contradiction with technology, and so on, continue.

  Keywords: corona, political philosophy, Lifestyle, Capitalist System, Soft power
 • Mir Ebrahim Seddigh*, Elnaz Nikseresht Pages 25-46

  Since the corona virus epidemic, various theories and attitudes have been proposed about the effects of corona on the world system. Of course, the larger the corona, the greater the effect. Although these attitudes and assessments have been presented in Corona's epidemic space, they reflect some of the realities of global society, especially the liberal system of democracy and capitalism. In fact, these assessments are subject to probability and conjecture. On the other hand, some approaches face political and unilateralism. In general, the main purpose and question of this study is to examine the effects of corona on the structures of the current world. Corona's influence on the world system can be seen in the context of optimistic, pessimistic, and realistic attitudes. In this regard, it could be pointed the decline of liberal democracy, the end of capitalism, the retreat from globalization, the decline of American power, the rise of bioterrorism in the world, the new polarization in the world.

  Keywords: corona, globalization, liberal democracy, America, Economy
 • Hasan Shamsini* Pages 47-67

  The effects of the corona virus in Iran, as in other societies, can be examined from different perspectives. In fact, the purpose of this article is the effects of Corona on the dimensions of life in Iran and post-Corona era in Iran. Corona's influence on the dimensions of Iranian life on some issues has been similar to lifestyle changes and economic challenges as in other countries. However, the consequences of this virus in the political and social life of Iranians have been different in some cases from other countries in terms of government-citizen interaction. This can also be attributed to some of Corona's effects. - A change in government in Iran - Iran's scientific and medical capability in the global and regional levels - The need to reproduce trust between society and government in Iran - The need to increase the role of non-governmental organizations and institutions in the management of the country - Defining the position of science in the country's management - Efficiency in the culture of balance and media literacy in Iran - Redefine of crisis management

  Keywords: corona, Iran, Science, Post-corona, Governance, Trust
 • Masoud Motallebi *, Mohammad Mehdi Saleh Pages 69-89

  In human life, all issues and developments affect each other. In fact, new human issues and challenges, such as the corona virus, can change the shell and appearance of lifestyles, including religiosity, but there is no change in the philosophy and purpose of religion and religiosity. It can be said that even the tendency towards religion and religiosity increases due to human crises, the need to calm down and alleviate human suffering, the inefficiency of modernity and technology in resolving human suffering. The purpose of this paper is to examine some of the different views and attitudes towards the effects of corona on religion and religiosity. As the effect of this virus on the nature and philosophy of religion can be considered very little, because in issues such as justice, the nature of human suffering, questions have been raised. Also, in the section of religious rites, the greatest effects of the coronavirus can be examined, especially in the public section, which have received the most religion and religiosity from the performance of religious rites and rituals. For this reason, when shrines, mosques and other religious gatherings and ceremonies are closed, religious challenges and ambiguities are formed in these indicators, so in this section, the effects of Corona are short-lived more than other sections have been on the subject of religiosity.

  Keywords: corona, Religion, Religiosity, Iran, Human Suffering
 • Mohsen Jalilvand*, Mehdi Aghaberi Pages 91-112

  Narration of political forces in society is considered as the narration of political, sociological and cultural developments of a society. In fact, by examining and explaining the political factions, including the type of competition, the coalition and rupture between political forces, the epistemological and intellectual support of political groups, at least some of the social and cultural issues are explained. Therefore, the analysis of the breakdown of political forces over the past four decades requires a sociological and epistemological approach. After the victory of the Islamic Revolution, due to the social, religious, intellectual and historical conditions, as well as modernity and its consequences, several political factions have been formed, but these formations gradually split under the influence of institutional, instrumental, internal and external variables.  In fact, the central question and purpose of this research is the epistemological reasons for the break in the intellectual-political factions in Iran. Although the reasons for the rift between political forces during the Islamic Republic can be divided into two general sections, the fundamental issues of Iran's developments over the past four decades have ultimately influenced the breakdown of intellectual and political factions.

  Keywords: Disruption, Political Factions, Religious Democracy, Communication with the West
 • Malek Zolghader*, Fathali Hemati Pages 113-135

  In the 21st century, security is the most important demand of citizens from governments and managers. But the dimensions and face of security have changed dramatically. On the one hand, dimensions such as environmental security, cyber security, psychological security and bioterrorism have been added to the past dimensions of security. On the other hand, the new face of security has shifted from hardware to software, from fear of internal acceptance and trust, from statehood to citizenship, and from the geography of countries to regionalism and globalism. In this regard, the statements of the Supreme Leader in the context of security make sense. For this reason, concepts and topics such as software security, smart security, soft warfare and soft power, acting in the geography of other countries and colonialism have been expressed. In fact, the Supreme Leader's view in the age of globalization has been formulated in terms of internalizing security, feeling secure, accepting responsibility of the people, psychological security, regional security, comprehensive security, and intelligence.

  Keywords: supreme leader, Security, Soft power, globalization, Trust
 • Saeed Jahangiri*, sadegh zibakalam Pages 137-153

  The most important issue in the sustainable development is the role and position of the elites and the efficient and educated human resources in general. More important than this is the discovery of obvious and simple phenomena. Human resources, and especially their elites, form the basis of the wealth of nations, and capital and natural resources are the most important and marginal factors. A government that fails to develop and exploit the skills and knowledge of its people will not be able to develop. This is based on the general principles of Dr. Mohammad Javad Zarif's foreign policy. Based on the results of the study, the most important features of Dr. Zarif can be the creation of new ideas, going beyond the traditions and common frameworks of thought. Interest in the public interest, continuous intellectual and cultural work as the main profession, non-dependence on the interests of certain classes, reason and thinking in the affairs of society and politics, the creation of a new theory of Iranian diplomacy, guiding society towards real demands and interests and aspirations against every day and transient interests, providing solutions and predicting the future path of society and rethinking and rethinking in the field of relations and Foreign policy stated. In this research, descriptive and analytical methods have been used.

  Keywords: Foreign Policy, Elite, country administration, Mohammad Javad Zarif