فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب مندعلی زاده*، اسفندیار خسروی زاده صفحات 11-20
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شد و ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا (2009)، طفره روی سازمانی سیمز و نیکول (2014) و پرسشنامه وجدان-گرایی قربانی زاده (1395) بود. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی مدارس شهر کاشان بود (102 نفر) که نمونه آماری 69 نفر در نظر گرفته شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون های آماری تی تک متغیره، تی مستقل، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (رویکرد گام به گام) استفاده شد. مهم ترین یافته های پژوهش نشان داد میزان طفره روی و نیز وجدان گرایی معلمان تربیت بدنی مطلوب بوده ولی میزان رضایت شغلی در حد متوسط قرار داشت. میزان طفره روی، وجدان گرایی و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود نداشت، علاوه بر این، با توجه به نوع استخدام (پیمانی و رسمی)، تفاوت معناداری در میزان طفره روی، وجدان گرایی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی وجود نداشت و درنهایت نتایج نشان داد که وجدان گرایی، رضایت شغلی و سابقه خدمت تاثیر منفی و معنادار و مدرک تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری بر طفره روی دارد که میزان تاثیر رضایت شغلی بیشتر از سایر متغیرها بود. در نتیجه نتیجه تقویت وجدان گرایی معلمان تربیت بدنی به واسطه ارتقای فرصت های پیشرفت در شغل و افزایش رضایت شغلی، منجر به مشارکت هر چه بیشتر معلمان تربیت بدنی در فعالیت های فوق برنامه ورزشی می شود.
  کلیدواژگان: طفره روی سازمانی، رضایت شغلی، معلم تربیت بدنی، وجدان گرایی
 • مجید جلالی فراهانی*، مسعود فریدونی صفحات 25-36

  هدف پژوهش حاضر مدل یابی تاثیر رهبری خدمت گزار و توزیعی بر رفتار های پویای شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بود. جهت مطالعه رهبری خدمت گزار، رهبری توزیعی، رفتارهای پویای شغلی و عملکرد سازمانی ابتدا پژوهش های موجود درمنابع اطلاعاتی و کتابخانه ایی مطالعه و پس از چندین جلسه مشاوره و بررسی؛ عوامل موثر شناسایی شد و در قالب پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش در دو مرتبه بصورت روش دلفی به نظر سنجی خبرگان گذاشته شد. بطوری که پرسشنامه ای در قالب 9 سوال برای رهبری خدمتگزار، 6 سوال برای رهبری توزیعی، 7 سوال برای رفتار های پویای شغلی و 5 سوال برای عملکرد سازمانی در حوزه ورزش تنظیم و تدوین شد. برای تحلیل سوالات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج برازش مدل (91/0AGFI=، 90/0GFI=، 91/0CFI=، 92/0TLI=، 94/0NFI=) نشان از مناسب بودن مدل داشت. همچنین نتایج تحلیل مسیر نیز تاثیر رهبری خدمت گزار و رهبری توزیعی را بر رفتار های پویای شغلی و عملکرد سازمانی تایید کرد. دانش حاصل از این پژوهش به مدیران و برنامه ریزان سازمان های ورزشی کمک می کند تا برنامه های ارتقاء عملکرد سازمان را با توسعه رفتارهای خاص رهبری مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، رهبری توزیعی، عملکرد سازمانی، مدیران ورزشی
 • لقمان کشاورز، مرتضی رضایی صوفی، بهرام اکبری خوشه مهر* صفحات 37-51

  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، همه مدیران (مدیران عالی، میانی و پایه) در فدراسیون های ورزشی بود به تعداد 700 نفر بود، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های گرداوری داده های تحقیق شامل؛ پرسشنامه فلسفه بازاریابی مهدیه و کریمی (1395)، هوش رقابتی گلدسون و همکاران (2012) و ارتباطات یکپارچه بازاریابی لی و پارک (2007) بود. روایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فلسفه بازاریابی 926/0، هوش رقابتی 935/0 و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 939/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله معادلات ساختاری، ضریب همسبتگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای با استفاده از نرم افزارهای spss ، amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای تحقیق ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0= <p). همچنین نتایج نشان داد که ارتباطات یکپارچه بازاریابی (766/4-=t)، هوش رقابتی (243/8-=t) و فلسفه بازاریابی (255/7-=t) از وضعیت خوبی در فدراسیون های ورزشی برخوردار نمی باشد. با توجه به این نتایج می توان عنوان کرد که فدراسیون های ورزشی باید تمرکز خود را بر این متغیرها بهبود ببخشند.

  کلیدواژگان: ارتباطات یکپارچه، فدراسیون ورزشی، فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی
 • ایوب فریدی زنگیر، مهرداد محرم زاده*، مسعود ایمان زاده صفحات 53-64

  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل اینرسی سازمانی بر اساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور (372 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 181 نفر انتخاب گردید. و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است، و ابزار اندازه گیری: پرسشنامه اینرسی سازمانی استفی هاگ (2014) و توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) می باشد. روایی پرسش نامه ها با نظر 10 نفر از اساتید متخصص مدیریت ورزشی تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای اینرسی سازمانی 89/0 و توانمند سازی کارکنان 93/0 به دست آمد. به دلیل غیر نرمال بودن داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و براساس نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اینرسی سازمانی 363/4 -value=t ؛ 76/0- = ضریب مسیر تاثیر معنی دار و منفی دارد و شاخص کلی برازش مدل GOF برابر با 736/0 و در حد قوی است. اگر مدیران سازمان های ورزشی به دنبال کاهش اینرسی سازمانی هستند باید در جهت توانمندسازی کارکنان گام بر دارند .

  کلیدواژگان: اینرسی سازمانی_توانمندسازی کارکنان_ادارات کل ورزش و جوانان
 • مدل یابی نقش سبک رهبری فروتن بر رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی
  فرهاد نظری، سید محمد کاشف، محسن بهنام* صفحات 65-74

  هدف از این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری فروتن بر رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 890 نفر اعلام شدند. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 355 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های رهبری فروتن اونز و همکاران (2013)، رفتار صدای کارکنان لیانگ و همکاران (2012)، امنیت روانی کارملی و همکاران (2010) و توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده گردید. که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری فروتن هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی بر رفتار صدای کارکنان تاثیر گذار بوده است. لذا به مدیران وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که به منظور بهبود رفتار صدای کارکنان خود با به کارگیری سبک رهبری مناسب زمینه های توسعه توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی را فراهم سازند.

  کلیدواژگان: رهبری فروتن، توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانشناختی، رفتار صدا
 • تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی
  سید جلیل میریوسفی*، فرشته دره کردی صفحات 75-84

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی استان کرمان بود. روش پژوهش حاضر، همبستگی- پیمایشی و ازنوع مطالعا ت کاربردی بود که به صور ت میدانی اجرا شد. تمام کارکنان باشگاه های ورزشی استان کرمان، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، 183 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (2008) و انتقال دانش سانکوسکا (2013) استفاده شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار پایایی برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناحتی برابر با 89/0، پرسشنامه نوآوری سازمانی 91/0 و برای پرسشنامه انتقال دانش برابر با 79/0 گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و نوآوری سازمانی آنان مثبت و معنی دار است و توانمندسازی روانشناختی به واسطه انتقال دانش نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهای نوآورانه درکارکنان دارد. به طورکلی می توان عنوان کرد، توانمندسازی روان شناختی را باید به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز نوآوری سازمانی دانست.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، نوآوری سازمانی، انتقال دانش
|
 • Zeinab Mondalizadeh *, Esfandiar Khosravizadeh Pages 11-20
  The purpose of the present paper was to investigate the relationship of conscientiousness and job satisfaction with the organizational loafing of physical education teachers in performing extracurricular sports activities in schools. The research method was a descriptive survey and the research tools were the Minnesota Job Satisfaction Standard questionnaire (2009), Sims and Nicole (2014), and the Ghorbanizade Conscientiousness questionnaire (1395). The statistical population included physical education teachers at Kashan city (N=102), which statistical sample was considered as 69. In the inferential statistics, t-test, ANOVA, Pearson correlation and multiple regression (stepwise approach) were used. The most important findings of the research showed that the level of loafing and conscientiousness of teachers was favorable, but the level of job satisfaction was moderate. There was no significant difference between male and female teachers in terms of social loafing, conscientiousness and job satisfaction. In addition, according to the type of employment (formal and contractual), there was no significant difference between the loafing, conscientiousness and satisfaction. As a result, the promotion of career development’ opportunities and increased job satisfaction, leads to the participation of more and more physical education teachers in sports supplements activities.
  Keywords: Organizational Loafing, Job satisfaction, physical education teacher, conscientiousness
 • Majid Jalali Farahani *, Masoud Freydoni Pages 25-36

  The main purpose of the present study was to model the effect of service and distribution leadership on dynamic job behaviors and enhance the organizational performance of the staff of the Ministry of Sports and Youth.The research method was descriptive correlational, in terms of target and in terms of data collection method was survey type. In order to study servant leadership, distributed leadership, dynamic job behaviors and organizational performance. Firstly, existing research in informational and library resources was studied and after several consultation and review sessions, effective factors were identified and in the form of a questionnaire and a conceptual model of the research, two times as Delphi method, the experts' survey was laid. A questionnaire was developed in the form of 9 questions for servant leadership, 6 questions for distributed leadership, 7 questions for dynamic job behaviors and 5 questions for organizational performance. Structural equations modeling was used to analyze questions.دThe fit model results (NFI=0.94, TLI=0.92, CFI=0.91, GFI=0.90, AGFI=0.91) indicate that the model is suitable. Also, the results of path analysis confirmed the effect of service leadership and distributed leadership on dynamic job behavior and organizational performance. The knowledge gained from this research helps managers and planners of sports organizations to focus on enhancing organizational performance through the development of specific leadership behaviors.

  Keywords: Servant Leadership, Distributed Leadership, Organizational Performance, Sports Managers
 • Loghman Keshavarz, Morteza Rezaei Sofi, Bahram Akbarikhooshemehr * Pages 37-51

  The purpose of this study was to investigate the status of marketing philosophy, competitive intelligence and integrated marketing communications in Iranian sport federations. The research method was descriptive-analytical. The statistical population of the study was all managers (senior, middle level and base managers) in sport federations with 700 people, who were selected 248 people by simple random sampling method. Research data collection tools included the Mahdieh and Karimi Marketing Philosophy Questionnaire (1395), Goldsson et al. (2012) competitive intelligence, and Lee and Park (2007) Integrated Marketing Communication. The validity of the questionnaires was confirmed by 10 experts and their reliability in a pilot test with 30 subjects with Cronbach's alpha Obtained for the questionnaire of marketing philosophy 0.926, competitive intelligence 0.935 and integrated marketing communication 0.939. Descriptive and inferential statistical methods including structural equations, Pearson correlation coefficient and single sample t test using Spss, Amos software were used for data analysis. The research results showed that the results of Pearson correlation coefficient shows that there is a positive and significant relationship between research variables (p <0.05). The results also showed that integrated marketing communications (t = -4.766), competitive intelligence (t = -8.243) and marketing philosophy (t = -7.255) are not in good standing in sports federations. Given these results, it can be argued that sports federations need to value these approaches more and more in order to be successful in all areas.

  Keywords: Integrated marketing communications, Sports ‎Federation, Marketing Philosophy, Competitive ‎Intelligence‎
 • Ayoob Faridi Zingir, Mehrdad Moharamzadeh *, Masoud Imanzadeh Pages 53-64

  The purpose of the study is designing a modelorganizational inertia based on employees empowerment of sport and Youth general Offices in Northwest of the country. Statistical population included all (372 persons of) Northwest sport and youth’s General offices employees. Using krejcie-Morgan table, sample size was selected 181 persons. Relative stratified random method used for sampling. applied in term soft purpose, and correlation kind of quantitative method adopted for the research.Steffi Haag (2014) organizational inertia and Spritzer (1995) employees empowerment questionnaire used as measurement tool. questionnaire validity confirmed by 10 sport management expert professors and reliability obtained0/89 for organizational inertia and 0/93 for staff empowerment by using Cronbach’s Alpha coefficient for structural equation modeling. Because of the abnormality of the data, software PLS was used to analyze the data.Results showed that staff empowerment has significant and negative impact on organizational inertia (t Value =4/363; path coefficient=0/76) and GOF model fit overall index is 0/736 and strong. If sport organization managers look for organizational inertia decrease, they should empower their staff

  Keywords: Organizational inertia, employees Empowerment, sport, youth General offices
 • Modeling of the Role of Humble Leadership Style on the Voice Behavior of the Employees of the Ministry of Sports and Youth: Intermediate Role of Psychological Empowerment and Psychological Safety
  Farhad Nazari, Seyed Mohamad Kashef, Mohsen Behnam * Pages 65-74

  The purpose of this study was to the role of humble leadership style on the voice behavior of the employees of the Ministry of Sport and Youth with the intermediate role of psychological empowerment and psychological safety. This research is descriptive research was a correlation based on structural equations the statistical population of the study consisted of all employees of the Ministry of Sport and Youth, which was 890 people. The statistical sample of this study consists of 355 staff of the Ministry of Sport and Youth. To measure the variables, the Owens’s et al (2013) humble leadership, Liang’s et al (2012) voice behavior, Carmeli’s et al (2010) psychological safety and Spreitzer’s (1995) psychological empowerment questionnaires were used. That validity and reliability were confirmed. For data analysis, structural equations model were used by SMART PLS software. The research findings showed that humble leadership, both directly and indirectly through psychological empowerment and psychological safety affect the voice behavior of employees. Therefore, it is suggested to Ministry of Sport and Youth managers that in order to improve their employees voice behavior, using their appropriate leadership style, they will develop the fields of psychological empowerment and psychological safety.

  Keywords: Humble Leadership, voice behavior, psychological empowerment, Psychological Safety
 • Effect of psychological empowerment on organizational innovation with the Mediating Role of Knowledge Transfer in Sport Club Employees
  Seyed Jalil Miryousefi *, Fereshteh Darekordi Pages 75-84

  This study aimed to survey of Relationship between Organizational Forgetting and Agility with The purpose of this study was to investigate the effect of psychological empowerment on organizational innovation with the Mediating role of Knowledge Transfer in Kerman Province Sports Clubs employees.The research method is correlation-survey and is a type of applied research that was carried out in field form. The statistical population of the study consists of all Sport Clubs employees of Kerman Province. According to Morgan's table, 183 people were selected as the sample of the study. To collect data, a questionnaire psychological Empowerment (1995), organizational innovation (2008) and Knowledge Transfer questionnaire (2013). Using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the psychological Empowerment 0.89, Organizational innovation 0.91 and the Knowledge Transfer was 0.79. To analyze the data of this study, One - sample t Test and structural equation model were used. The results of the study shows that there is a positive significant correlation between psychological empowerment of the employees and their organizational innovation; and this psychological empowerment through Knowledge Transfer has positive effect on the appearance and enhancement of the innovative behaviors in the employees. In general, psychological empowerment must be considered as one of the predisposing factors for organizational innovation

  Keywords: psychological empowerment, Organizational Innovation, Knowledge Transfer