فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید جلال الدین فرجی*، محمد علیخانی، مرجان جعفری نوذر، سید محسن طباطبایی مزدآبادی صفحات 1-22

  یکی از موضوعات مهم و قابل ‎توجه وضعیت حمل‎ونقل شهری، مسئله پارکینگ خودروهای سیار در فضای شهر می باشد. ضرورت توجه به این امر باعث شده که در دهه های اخیر، راهکارهای متعددی برای ساماندهی و مدیریت وضعیت پارک خوردوها در فضاهای درون شهری ارایه گردد که در این میان، توجه به تکنولوژی های روز و نقش و جایگاه آنها در مدیریت این فضاها روز به روز در حال افزایش می باشد. در این ارتباط شاید یکی از به روزترین پارکینگ های هوشمند در سطح دنیا، پارکینگ‎های دوربین‎محور می‎باشد که ظرفیت قابل توجهی را هم از نظر مدیریت حمل‎ونقل شهری و هم از نظر درآمدزایی، برای مدیریت شهری فراهم نموده است. این تحقیق با هدف بررسی نقش و اهمیت پارکینگ های هوشمند دوربین محور در فضاهای شهری و استخراج زمینه ها و راهبردهای لازم برای استفاده مدیریت شهری در بهره برداری بهتر از این نوع پارکینگ ها، انجام شده است. از این رو با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه های مربوط به مدیریت و حمل‎ونقل شهری مصاحبه انجام شد و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون، شش کد محوری به عنوان زمینه های اصلی راه اندازی این نوع پارکینگ ها شناسایی گردید. در گام بعدی با استفاده از روش تحلیل SWOT به تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات مربوط به استفاده از دوربین های هوشمند در مکان یابی جای پارک در سطح شهر پرداخته شده و مهم ترین راهبردهای لازم جهت استفاده مدیران شهری از پارکینگ های دوربین محور استخراج گردیده است. در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM، راهبردهای کلیدی انتخابی، اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، حمل‎ونقل هوشمند، پارکینگ هوشمند، پارکینگ دوربین محور
 • بهنام محبی هره دشت، سید کاظم چاوشی*، حسین جهانگیرنیا، رضا غلامی جمکرانی صفحات 23-38

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شاخص های غیرمالی بر پیش بینی وقوع درماندگی مالی در بانک شهر از دیدگاه مدیران شهری با استفاده از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 53 نفر از مدیران سطح ارشد و میانی شهرداری تهران و بانک شهر تشکیل دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم‎افزار Smart PLS بود. نتایج نشان دادند که از دیدگاه مدیران شهری شاخص های حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریت و رقابت پذیری، شاخص هایی با ماهیت غیرمالی هستند که می توانند در پیش بینی وقوع درماندگی مالی بسیار موثر باشند؛ به طوری که حاکمیت شرکتی 65 درصد، توانایی مدیریت 47 درصد و شاخص رقابت پذیر ی 56 درصد تغییرات مربوط به متغیر پیش بینی وقوع درماندگی مالی را به طور مستقیم تبیین می کنند. همچنین بررسی نهایی نتایج نشان می دهد که بین شاخص های غیرمالی و پیش بینی وقوع درماندگی مالی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: شاخص های غیرمالی، درماندگی مالی، حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریت، رقابت پذیر ی، مدیران شهری، بانک شهر
 • اصغر کریمی خرمی، علیرضا زارعی سودانی*، سعید علی احمدی صفحات 39-50

  بازار سرمایه، نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشور دارد؛ از این رو شناخت عوامل موثر بر بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. برنامه شرکت‎ها برای حداکثر کردن واکنش مثبت بازار اوراق بهادار به عملکرد خوب شرکت‎ها و حداقل کردن واکنش نامناسب به عملکرد منفی، در سال‎های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از استراتژی‎ها برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت‎ها، ارایه گزارش‎های عملکرد، پس از ساعات کار بازار یا در روزهای تعطیلی بازار می‎باشد. فرضیه این است که مدیران فرصت‎طلب به این دلیل، اخبار منفی را در ایام تعطیل منتشر می‎کنند تا در این زمان‎ها، کمتر مورد توجه رسانه‎ها قرار گیرند و تاثیر اخبار بد را از بازار پنهان کنند. در این مقاله، به آزمون مشاهداتی می‎پردازیم که زمان اعلان سودهایشان را از بین روزهای کاری هفته به ایام تعطیل، تغییر داده‎اند. نتایج آزمون فرضیه‎ها، نشان می‎دهد که مدیران شرکت‎های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان‎بندی اعلان سودهایشان نمی‎کنند ولی یافته‎های پژوهش، حاکی از وجود رابطه‎ای مثبت و معنادار بین اخبار منفی از پیش‎بینی سود و زمان اعلام آن در ایام تعطیل، همچنین یک رابطه مثبت و معنادار بین اخبار مثبت از پیش‎بینی سود و زمان اعلام آن در ایام کاری بورس بوده است. از این رو، سود انباشته غیرعادی، پیامد اقتصادی دارد؛ بنابراین می‎تواند به عنوان یک معیار، بر تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: واکنش بازار، اخبار خوب و بد، زمان اعلان سود، پیامدهای اقتصادی
 • معصومه خوشه گل گروسی، زهرا افشاری* صفحات 51-66

  سرمایه‎گذاری در بخش مسکن، یکی از اجزای اصلی سرمایه‎گذاری است که نقش اساسی در تولید و اشتغال ایفا می‎کند. شواهد تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاری در این بخش، واکنش قابل توجهی به شوک های اقتصاد کلان نشان می دهد. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین، تاثیرات شوک های اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1396 مطالعه شده است. چهار شوک اقتصاد کلان وارد مدل شده است که عبارتند از: شوک‎های پولی، مالی، درآمد نفتی و نرخ ارز. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین سیمز-ژا (نرمال- ویشارت) نسبت به توابع پیشین بررسی شده، مناسب تر است. با توجه به نتایج حاصل از توابع واکنش آنی شوک پولی و شوک درآمد نفتی، به ترتیب بیشترین و کمترین اثر ماندگاری را بر سرمایه گذاری حقیقی در بخش مسکن ایران داشته اند. بیشترین نوسان سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به شوک‎های مالی، پولی، نرخ ارز و درآمد نفتی بوده است؛ از این رو این تفاوت در اندازه و ماندگاری شوک ها باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرمایه‎گذاری مسکن، شوک پولی، شوک مالی، شوک درآمد نفتی، خودرگرسیونی برداری بیزین
 • امیر بهنام والا، عباس ارغان*، زینب کرکه آبادی صفحات 67-86

  هسته تاریخی، بخشی از تمامیت شهر است که در روند توسعه شهرنشینی متناسب با نیازهای روز رشد نکرده و فرسوده شده‎اند. به منظور حل مشکلات ناشی از پدیده فرسودگی شهری، رهیافت های متعددی ارایه شده است که هیچ کدام به طور پایدار نتوانستند این پدیده را رفع یا کنترل کنند. در این میان رهیافت تجدید حیات شهری به عنوان راهکاری متفاوت با نگرشی همه جانبه و رویکردی منسجم و یکپارچه به منظور بازگرداندن روند رشد اقتصادی گذشته با در نظر گرفتن بعد پایداری، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین استراتژی های اجتماعی- اقتصادی تجدید حیات شهری در بافت‎های تاریخی شهر سمنان می‎باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع‎آوری داده‎ها نیز از روش کتابخانه‎ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایج مدل SWOT نشان داد که نمره نهایی نقاط قوت و ضعف، برابر با 81/2 شده است که این مقداری بزرگ تر از میانگین مورد نظر (5/2) می باشد. نتیجه آنکه بافت تاریخی سمنان از نظر عوامل داخلی دارای قوت می‎باشد؛ لذا می‎توان از توان بالقوه و بالفعل موجود در راستای تعدیل نقاط تهدید و ضعف در راستای تجدید حیات استفاده کرد. همچنین نتایج نشان دادند که مجموع نمره نهایی فرصت‎ها و تهدیدها، برابر با 97/2 شده است که این میزان مانند نمره نهایی قوت‎ها و ضعف‎ها مقداری بزرگ تر از میانگین مورد نظر (5/2) است. نتیجه آنکه فرصت ها در بافت تاریخی، بیشتر از تهدیدات می باشد و بنابراین برای تجدید حیات بافت تاریخی می توان از فرصت‎ها یا موقعیت‎ها، بهره‎برداری و از عواملی که موجب تهدید می‎شود دوری کرد. تجزیه و تحلیل عوامل درونی و عوامل بیرونی نشان داد که راهبرد تهاجمی (حداکثر- حداکثر) به عنوان مهم ترین راهبرد در سیاست تجدید حیات شهری در بافت تاریخی سمنان، اتخاذ شده است.

  کلیدواژگان: تجدید حیات شهری، بافت فرسوده، بافت تاریخی، مدل SWOT، شهر سمنان
 • فاطمه اسکندر، رضا رادفر* صفحات 87-104

  در سال های اخیر، اهمیت تیم های کاری در حوزه عملکرد سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیاز به شناسایی و رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی در سازمان ها دیده می شود. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بنگاه اقتصادی آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و معیارهای تاثیرگذار بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است. به این منظور با استفاده از مطالعات میدانی، شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی، شناسایی و در اختیار 20 نفر از خبرگان قرار داده شد تا براساس قلمروی مکانی تحقیق امتیازدهی صورت گیرد. در گام بعد براساس نتایج استخراج شده، شش شاخص و زیرمعیارهای هر شاخص مشخص گردید. در ادامه تحقیق، رتبه بندی شاخص ها و معیارها براساس روش دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند شاخص ترکیب تیم از نظر خبرگان بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دارد. همچنین معیار رویکرد فعالانه نیز بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد تیمی خواهد گذاشت.

  کلیدواژگان: شاخص، عملکرد، بنگاه اقتصادی آموزشی، تیم کاری، روش دیمتل فازی، رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • اسفندیار زبردست*، محمدرضا میرزایی صفحات 105-128

  مناطق ناکارآمد شهری، با طیف گسترده ای از مسایل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی درگیر هستند و نوسازی شهری، پاسخ مناسبی به وضعیت نامطلوب آنهاست. منطقه ده شهرداری تهران در محدوده مرکزی تهران واقع شده و 55 درصد مساحت آن، بافت فرسوده است. با توجه به تنوع وظایف مدیریت شهری، بازیگران متعددی در فرایند نوسازی شهری، نقش دارند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است. این پژوهش، در پی پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین چالش‎های مدیریت نوسازی شهری در منطقه ده شهرداری تهران کدامند. برای پاسخ به این سوال، پس از مطالعه متون نظری و تجربی مرتبط با موضوع و شناخت نمونه مطالعاتی پژوهش، چالش‎های مدیریت نوسازی بافت های ناکارآمد منطقه، با مصاحبه و استفاده از روش تحلیل محتوا، شناسایی شدند. سپس با کمک روش کدگذاری باز، چالش‎های شناسایی شده بر اساس دو حوزه قلمروهای فضایی و عملکردهای شهری، دسته بندی شدند. ترسیم شبکه روابط میان چالش‎های شناسایی شده، نشان داد که روابط قابل توجهی میان آنها وجود دارد. در گام بعدی، با کمک تحلیل PESTEL و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) مشخص شد که تضاد منافع میان سازمان نوسازی شهرداری تهران و شهرداری منطقه و همچنین برخوردار نبودن سازمان نوسازی شهرداری تهران از منابع مالی لازم، مهم ترین چالش‎های موجود در مدیریت نوسازی شهری در منطقه ده شهرداری تهران هستند.

  کلیدواژگان: چالش‎های نظام مدیریت شهری، نوسازی شهری، بافت‎های فرسوده، منطقه ده شهرداری تهران، فرایند تحلیل شبکه
 • مهدی طلایی، سهراب دل‎انگیزان*، نادر نادری صفحات 129-153

  مدل کسب‏ و کار، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمدزایی و هزینه را تشریح می‎کند و همه کسب‏ وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می‎یابند. امروزه طراحی مدل کسب ‏و کار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته‏ اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت. نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت‎های اقتصادی هستند، تدوین مدل کسب‏ و کار برای شهر نیز حایز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب‏ وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می باشد و داده‏ های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع‏آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند. ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام ‏مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم ‏افزار MAXQDA  مورد تجزیه‏ و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‎دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست ‏گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب‏ وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب‏وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل‎های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب‎وکار شهری طراحی شد.

  کلیدواژگان: کسب ‎و کار شهری، مدل کسب‎ و کار، مدیریت شهری، اقتصاد شهری، طراحی مدل، رویکرد کیفی
|
 • Seyed Jalalaldin Faraji*, Mohammad Alikhani, Marjan Jafari Nozar, Seyyed Mohsen Tabatabaei Mozdabadi Pages 1-22

  One of the most important and significant issues in urban transportation is the issue of mobile car parking in the city. The need to pay attention to this has led to the introduction of several strategies in recent decades to organize and manage the condition of car parks in urban areas. Meanwhile, attention to modern technologies and their role and position in the management of these spaces is increasing day by day. In this regard, perhaps one of the best intelligent parking lots in the world is camera-based parking lots, which has provided significant capacity for urban management, both in terms of urban transportation management and revenue generation. The aim of this study was to investigate the role and importance of intelligent camera-based parking lots, focusing on urban spaces and extracting the necessary grounds and strategies for the use of urban management in the better use of this type of parking. Therefore, interviews were conducted with 16 academic and executive experts in the fields of urban management and transportation, and then, using the thematic analysis method, six central codes were identified as the main areas for launching this type of parking. In the next step, using SWOT analysis method, the strengths, weaknesses, opportunities and threats related to using smart cameras in locating parking spaces in the city are analyzed and the most important strategies necessary for city managers to use camera-oriented parking lots are extracted. Finally, using the QSPM quantitative programming matrix, key strategies were selected and prioritized.

  Keywords: Smart City, Smart Transportation, Intelligent Parking, Intelligent Camera-based Parking
 • Behnam Mohebbi Herdasht, Seyed Kazem Chavoshi*, Hossein Jahangirnia, Reza Gholami Jamkarani Pages 23-38

  The purpose of this study was to investigate the effect of non-financial indicators on forecasting The occurrence of financial distress in the Shahr Bank from the point of view of urban managers using the structural equation modeling approach. This research is an applied research in terms of purpose And in terms of method, it was a descriptive-survey study. The statistical population of the study consisted of 53 senior and middle managers of Tehran Municipality and Shahr Bank. gathering of information has been done in the library form and field study method (questionnaires) were used to collect information. The method of analyzing the research data was structural equations modeling in Smart PLS software. The results showed that from the perspective of urban managers, corporate governance indicators, management ability and competitiveness are indicators with a non-financial nature Which can be very effective in forecasting The occurrence of financial distress So that corporate governance 65%, management ability 47% and competitiveness index 56% directly determine the changes related to the variable of forecasting the occurrence of financial distress. Also, the final study results shows that there is a positive and significant correlation between non-financial indicators and forecasting the occurrence of financial distress.

  Keywords: Non-financial Indicators, Financial Distress, Corporate Governance, Management Ability, Competitiveness, City Managers, Bank Shahr
 • Asghar Karimi Khorami, Alireza Zarae Sodani*, Saeed Aliahmadi Pages 39-50

  Corporates provide different dates for presenting information about financial status and future prospects of corporate to stockholders. Stockholders and stock market participants consider the information obtained from the corporate as good news or bad news and they react on this basis. In recent years, corporate programs have been considered by analysts and accounting researchers in order to maximize the positive reaction of the securities market to good performance of corporates and minimize inappropriate reaction to their negative performance. In this research, multivariate regression model was used to test the hypotheses. The statistical population was Tehran Stock Exchange corporates. After Sampling, 120 corporates were selected during the 2014-2017.According to the results, some managers change the timing to hide bad news. The obtained results showed that there is a direct relationship between the negative reports of earning prediction and its announcement time on holidays. This relationship is positive and significant statistically. Morever there is a direct relationship between the positive news reports of earning prediction and its announcement time on usual days (Exchange working days). Therefore, unusual accumulated profits have an economic consequence, and this shows that it can affect investors' decisions as a criterion.

  Keywords: Market Reaction, Good, Bad News, Earnings Announcement Time, Result Economic
 • Mahsoomeh Khooshegol Garusi, Zahra Afshari* Pages 51-66

  Residential investment is the main component of investment and has a crucial rule in output and employment. The residential investment is affected by macroeconomic shocks. This paper provides an empirical assessment of the pace at which housing investment has responded to different macroeconomics shocks in Ian in the 1978- 2017 period by using the BVAR method. Four macroeconomic shocks are introduced to the model i.e. exchange rate, monetary, fiscal, and oil income shocks. The Sims-Zha (Normal-Wishart) was recolonized the most appropriate prior function for our data set. The Impulse response functions reveal that one standard deviation positive shocks to exchange rate, interest rate, government expenditure, and oil income initially increased housing investment and then gradually returned to its steady-state value. Oil price and monetary shocks had the shortest and longest duration impact on residential investment.  The highest volatility in residential investment created by the fiscal, monetary, exchange rate, and oil income shocks respectively. The results indicate that the policymaker should consider the difference in the amount and duration of the impacts of four macroeconomic shocks on residential investment in the policymaking.

  Keywords: Residential Investment, Monetary Shock, Fiscal Shock, Oil Price Shock, BVAR
 • Amirbehnam Vala, Abbas Arghan*, Zeynab Korke Abadi Pages 67-86

  The historic core is part of the city's integrity that has not grown and worn out in the process of urban development in line with the needs of the day. In order to solve the problems caused by the phenomenon of urban burnout, several approaches have been proposed, none of which have been able to permanently eliminate or control this phenomenon. Meanwhile, the urban regeneration approach has been considered as a different approach with a comprehensive approach and a coherent and integrated approach to restore the trend of past economic growth, taking into account the sustainability dimension. The aim of this study is to explain the socio-economic strategies of urban regeneration in historical contexts. The research method is descriptive-analytical and library and survey methods have been used to collect data. The results of SWOT model showed that the final score of strengths and weaknesses is equal to 2.81, which is slightly higher than the desired average (2.5). The result is that the historical context of Semnan is strong in terms of internal factors; Therefore, it is possible to use the existing potential and actual power in order to adjust the threat points and weakness in order to revitalize. The results also showed that the total final score of opportunities and threats was 2.97, which is slightly higher than the average score (2.5) as the final score of strengths and weaknesses. As a result, the opportunities in the historical context are greater than the threats, and therefore, in order to revive the historical context, opportunities or situations can be exploited and the factors that cause the threat can be avoided. Analysis of internal and external factors showed that the offensive strategy (maximum-maximum) has been adopted as the most important strategy in urban regeneration policy in the historical context of Semnan.

  Keywords: Urban Regeneration, Worn-out Texture, Historical Texture, Strategy, Semnan City
 • Fatemeh Eskandar, Reza Radfar*, Abbas Tolouee Ashleghi Pages 87-104

  In recent years, the importance of work teams in the field of organizational performance has been very much considered. In this regard, the identification and ranking of indicators affecting team performance in organizations should be considered. Azad University, as one of the educational enterprises, is not a part of this. The purpose of this research was to identify and rank the indexes and criteria affecting team performance at the Faculty of Management and Economics of Tehran Science and Research Branch. Qualitative research method. To this end, using field studies, identifiers that have an impact on team performance have been identified and made available to 20 experts in order to score points based on the realm of research. In the next step, based on the results obtained, 6 indicators and sub-criteria of each indicator are determined. In the further research, the indexes and criteria are ranked according to the method of Dimetal and Fuzzy Hierarchical Analysis (AHP). Paired comparisons are based on expert opinion. According to the results of the research, it appears that the team composition index in terms of experts has the greatest impact on teamwork at the faculty of management. Also, the active approach criterion will have the greatest impact on team performance.

  Keywords: Performance Indicator - Enterprise - Working Group - Fuzzy Dimetal Method - Fuzzy Hierarchy Process Analysis
 • Esfandiar Zebardast*, MohammadReza Mirzaei Pages 105-128

  Distressed urban areas suffer from a wide range of economic, social and physical issues and urban regeneration can be a proper response to these unfavorable conditions. District ten of municipality of Tehran (DTMT) located in central area of Tehran and 55 percent of its area is covered with decayed texture. As a result of diversity of tasks of urban management, there are numerous stakeholders involved in the urban regeneration process. This paper is practical in term of the goal, analytical in term of nature and survey in term of data collection. This paper seeks to answer what are the main challenges in the way of urban regeneration management in the DTMT? To answer this questions; First, theoretical and experimental literature on urban regeneration management was studied and features of DTMT as our case study were assessed. Second, the challenges of urban regeneration management in distressed textures of this district were identified through interviewing and content analysis method. Then, by open coding method, the identified challenges were classified according to two domains: spatial territory and urban functions. Drawing up a network of relationships between identified challenges proved that there are dominant relationships between them. In the next step, by PESTEL analysis and Analytical Network Process (ANP), it was determined that the conflict of interests between Renovation Organization of Municipality of Tehran (ROMT) and municipality of Tehran district ten and also the lack of adequate funding in ROMT are the main challenges in the way of urban regeneration management in the DTMT.

  Keywords: Challenges of Urban Management System, Urban Regeneration, Decayed Textures, District Ten of Municipality of Tehran (DTMT), Analytic Network Process (ANP)
 • Mahdi Talaei, Sohrab Delangizan*, Nader Naderi Pages 129-153

  Business model, how to production value, absorb customer, explain the structure of make money and cost, and all business on the way of this structure will be disparate and find identity. Now a day’s ،designing of the business model have known applicable in the four level: the product or services level, business unit level, company level and industry level. Whereas cities is the main center of economic activities, developing a business model is important. Add a new layer with name of the "urban layer" to the literature on the business model is the goal of this study. This research is of exploratory (qualitative) type and qualitative data were collected from the research method and with the method of data collection and documentary information as well as in-depth expert interviews. The nature of the research is inductive and the information obtained was analyzed by systematic review method, content analysis and logical analysis through MAXQDA software. The results show that the complex space of urban management, the need for economic policy and the facilitation of business affairs in the city, have necessitated the development of a business model for cities. In this study, after review and analysis, the dimensions of the extraction model and the relationships between them were explained, and finally the urban business model was designed.

  Keywords: Urban Business, Business Model, Urban Management, Urban Economy, Model Design, Qualitative Approach