فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدعلی حکیم آرا* صفحات 1-35

  گرچه مطالعات مربوط به انتخابات سیاسی اغلب در قلمرو هایی جز روان شناسی انجام می شود، با این همه، متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش های منتهی به رفتار رای دهی در انتخابات سیاسی در حوزه روان شناسی اجتماعی ریشه دارد. در این انتخابات، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی رای دهندگان را متقاعدکنند نامزد معرفی شده، بهترین گزینه است. رای دهندگان، اما با تکیه به استدلال هاییتغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت سیاسی همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات سیاسی باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انتخابات باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها، و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت رای دهندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری، بر پایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی، و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های روشنفکران، متعهدان، معیشتی، و هواداری. پژوهش حاضر، با هدف تایید تجربی مدل، ابتدا از راه مصاحبه با 152 شرکت کننده، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک چندارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات سیاسی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف رای دهنده طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت سیاسی مردم را افزایش داد. همچنین، با استفاده از این مدل می توان به تحلیل تبلیغ نامزدها در انتخابات پرداخت. ادامه مطالعه درباره امتیازها و کاستی های مدل توصیه شده است.

  کلیدواژگان: مدل درگیری-استدلالی، انتخابات سیاسی، تبلیغات سیاسی، انتخاب ریاست جمهوری، رفتار رایدهی
 • علیرضا خسروی فسایی، سمیه تاجیک اسماعیلی*، سرو ناز تربتی، لیلا نیرومند صفحات 37-54
  فیلم های پویانمایی (انیمیشن) در همه جای دنیا و از جمله جامعه ایران بسیار دیده می شوند و مخاطبان زیادی دارد. کودکان، مهارت های زندگی و ارتباطی را از مجراهای مختلف فراوانی فرا می گیرند. باتوجه به اهمیت مهارت های زندگی کسب شده از محیط که انیمیشن ها نقش موثرتری دارند، سوال اینست که نحوه نمایش مهارت های ارتباطی در پویانمایی چگونه است و شخصیت اصلی داستان در برخورد با اتفاقات چه واکنشی دارند؟ برای پاسخ به این سوال، به سراغ پویانمایی رفته و از روش نشانه شناسی جان فیسک استفاده شده و رمزگان محتوا در سه سطح؛ ظاهری، فنی و اجتماعی بررسی شده اند. از میان چهار نمونه مورد بررسی، نتایج یافته های یک نمونه از پویانمایی های ایرانی (رستم و سهراب) و یک نمونه از پویانمایی های غیرایرانی (کوکو) آورده شده است. واحد تحلیل، سکانس های انیمیشن است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نمونه ایرانی و غیرایرانی مورد بررسی، به غیر از مسایل تکنیکی و فنی، از لحاظ محتوا باهم فرقی ندارند و مهارت های ارتباطی بخوبی در آنها نمایش داده شده است. مجموعه ای از دلالت های فرهنگی-اجتماعی بر روابط سرشار از صمیمت، حمایت و نزدیکی اعضای خانواده دلالت دارند. شخصیت اصلی داستان، خودسرانه راه خویش را می رود تا به خواسته ها و نیازهایش برسد. در نمونه غیرایرانی، شخصیت اول داستان با ساختارشکنی موضوع ممنوعه داستان را پیش می برد ولی در نهایت به حفظ نهاد خانواده، اولویت دادن به نهاد خانواده همراه است. در این بازنمایی ها، کودک در جایگاه سنی طبیعی خود بازنمایی نشده و بزرگ تر از سن شان نمایش داده می شود. افتخار و تاکید بر آداب و رسوم، نمادهای ملی، حفظ نهاد خانواده، نقش دادن و توجه کردن به کودک، از جمله محتواهای خوب و مناسب پویانمایی است.
  کلیدواژگان: کودکان، رسانه، پویانمایی، مهارت ارتباطی، بازنمایی، نشانه شناسی
 • فریده خلج آبادی فراهانی*، علی زاده محمدی صفحات 55-90

  این مقاله با هدف واکاوی دیدگاه نوجوانان از تاثیرات درون روانی مواجهه با محتویات خارج عرف جنسی در اینترنت نگارش شده است. به این منظور، تعداد 54 مصاحبه عمقی با دانش آموز سنین 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد 1395 انجام شد. مصاحبه های عمیق با رویکرد تحلیل محتوای موضوعی از نوع استقرایی تحلیل شدند. این تحقیق نشان داد که مواجهه با محتوای فوق تاثیرات مهم روانشناختی شامل شناختی، روانی و عاطفی دارد. تاثیرات فوق به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: 1. افت تحصیلی، 2. آسیب شدید روانشناختی بخصوص دردختران (شامل افسردگی و خودکشی)، 3. تحریک و تهییج جنسی ، 4. بلوغ زودرس و 5. افزایش استرس های روحی. تنها اثر مثبت این مواجهه نیز افزایش معلومات جنسی نام اشاره شد. بنابراین سیاستگذاران سلامت نوجوانان ضروری است که به تغییرات اجتماعی در عصر تکنولوژی ارتباطات شامل دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در سنین کودکی و نوجوانی و اثرات روانی و آسیبهای مربوط به آن توجه جدی کنند و مداخلات مناسب طراحی گردد.

  کلیدواژگان: فضای مجازی اینترنت، محتوای جنسی، تاثیرات روانی، نوجوانان، تهران
 • علیرضا دباغ*، سید محمد دادگران، سید وحید عقیلی صفحات 91-109

  شبکه های اجتماعی بستر جدیدی برای تعامل و مشارکت اجتماعی ایرانیان در رخدادهای مختلف به وجود آورده اند. این تحقیق برای یافتن نرخ تعامل کاربران صفحه اینستاگرام سلبریتی های ایرانی فعال درکمک به زلزله زدگان کرمانشاه، به روش تحلیل محتوای کمی صورت پذیرفته است. از میان صفحات مختلف اینستاگرام ،صفحه شخصی علی دایی به عنوان یک ورزشکار، نرگس کلباسی به عنوان یک فعال فرهنگی اجتماعی، و صادق زیباکلام به عنوان یک سیاستمدار دانشگاهی، دربازه زمانی 22آبان 1396 تا اول فروردین 1397 مورد مطالعه قرارگرفت و نرخ تعامل کاربران هر صفحه با استفاده از فرمول شرکت اینستاگرام محاسبه و مقایسه گردید.نتایج این تحقیق نشان داد تعامل کاربران صفحه های اینستاگرام هر سه چهره ی مشهور درمشارکت مادی و معنوی برای کمک به زلزله زدگان ازبالاترین نرخ تعامل مورد انتظار برخوردار بوده است. و میزان شهرت چهره های مشهور، از حضور فیزیکی دایمی آنها در مناطق زلزله زده، در تعامل کاربران تاثیر بیشتری داشته است. همچنین براساس نظریه تعامل با رویکرد «میروویتز» می توان گفت دنبال کنندگان صفحه های هر سه سلبریتی با تعامل خویش و پدیدآوردن اجتماع ویژه، شبکه ی جدیدی برای کمک به زلزله زدگان در ساختاری غیر دولتی به وجود آورده اند. اما برخورد قضایی با این پدیده موید نظرات منتقدانی مانند «لافی» و «مورلی» است که عدم توجه به ساختارهای سیاسی را درنظریه «میروویتز» مورد تاکید قرارداده اند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، اینستاگرام، نرخ تعامل کاربران، زلزله ی کرمانشاه
 • محمدمظلوم خراسانی*، محسن نوغانی دخت بهمنی، راضیه شامخ نیا صفحات 111-130

  پژوهش حاضر به بازنمایی کلیشه های منتسب به اقوام در سریال های تلویزیونی می پردازد. سوال اصلی عبارتست از این که شخصیت های قومی به لحاظ به ابعاد شخصیتی و اجتماعی چگونه به تصویر کشیده می شوند. روش تحلیل محتوای کیفی برای پاسخ به این سوال مورد استفاده قرار گرفت. مروری بر توصیف نمودهای متنی حاکی از آن است که بر خلاف ادعای برخی پیشینه های تجربی مبنی بر این که به نظر گروه های قومی بازنمایی کلیشه ای اقوام معمولا بر تصورات قالبی موجود در فرهنگ عامیانه استوار است وهرکدام از اقوام به گونه ای خاص بازنمایی می شوند؛ در یافته های تحقیق حاضر، تفاوت چندانی در شخصیت پردازی این افراد به چشم نمی خورد. فقط در یک مورد این پیش فرض با نتایج منطبق بود؛ مردان قومیت کرد و عرب، در نمونه موردبررسی «متعصب» بازنمایی شده اند که این ویژگی با تصورات قالبی در فرهنگ عامه همسانی دارد. در سایر موارد، از ابعاد ظاهری گرفته تا اخلاقی وجوه تعمیمی شخصیت پردازی ها بسیار بالاست. ویژگی هایی نظیر ساده دل، فرودست، غیر متجدد از یک سو و کارکرد کمیک در مجموعه های مورد بررسی از اصلی ترین درون مایه متنی هستند. سپس براساس توصیفات چهارتیپ شخصیتی از هویت های قومی تعریف شدند که عبارتند از:تیپ مهاجر، تیپ مستحیل، تیپ مجاور و تیپ متعادل

  کلیدواژگان: بازنمایی، کلیشه، قومیت، سریال های تلویزیونی، تحلیل محتوای کیفی
 • سیاوش صلواتیان*، ایمان مراد کهوری، علی اکبر رزمجو صفحات 131-166

  یکی از اهداف راه اندازی شبکه های استانی، پرداخت رسانه ای به حاشیه ها و پیرامون به منظور کمک به تحقق عدالت بوده است. اقتضای تحقق چنین ماموریتی، تمرکززدایی سازمانی و فهم الزامات محتوایی عدالت رسانه ای، به عنوان مقدمه انجام ماموریت فوق است. عدم فهم و کاربست این سیاست ها هم باعث تعمیق فضای نامتوازن در حوزه رسانه و معطل ماندن ظرفیت های شبکه های استانی می شود. پژوهش گران با درک این ضرورت، با هدف تدوین سیاست های رسانه ای برای شبکه های استانی صداوسیما به منظور افزایش ادراک عدالت رسانه ای مخاطبان محلی، به این پژوهش پرداخته اند. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول، با مصاحبه مردم نگارانه همراه با مشاهده مشارکتی، انتظارات و خواست های رسانه ای مخاطبان شبکه کرمان استخراج شد، در مرحله بعد، بر اساس یافته های مرحله اول، به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان رسانه ای، سیاست های رسانه ای پیشنهادی برای شبکه کرمان تدوین گردید. یافته های پژوهش در ادامه فرایند استقرا و تحلیل، در سه محور «استقلال شبکه»، «شناخت و مدیریت فرآیند تولید محتوا» و «مدیریت رویکرد» احصا شدند. همچنین در ضمن این پژوهش، تعریفی از عدالت رسانه ای و الزامات تحقق آن در نظام رسانه ای اسلامی به طور عام به دست آمد.

  کلیدواژگان: عدالت رسانه ای، ادراک عدالت، سیاستگذاری رسانه ای، شبکه های استانی صداوسیما، شبکه کرمان
 • بهاره فتح آبادی*، محمد دادگران، بهاره نصیری، شهناز هاشمی صفحات 167-190
  برای داشتن مخاطبانی توانمند که هوشمندانه از رسانه ها استفاده می کنند؛ به ارتقاء سواد رسانه نیاز داریم. یکی از راه های ارتقاء سواد رسانه، توجه به ظرفیت مدارس است. بسیاری از کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام های موثری در گسترش آموزش سواد رسانه در مدارس برداشتند و از انجام اقدامات مشترک زیر نظر کمیسیون اتحادیه اروپا بهره برده اند. مطالعه عملکرد این کشورها سبب تقویت ادبیات موضوع و ارتقاء دانش و تجربه در راستای طراحی الگویی دلخواه می شود. مقاله حاضر یک تحقیق کیفی با روش تحلیل تم است. در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش یعنی شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء آموزش سواد رسانه در مدارس، با 11 نفر از کارشناسان سواد رسانه ای اتحادیه اروپا و نیز مرکز تماس مستقیم اتحادیه اروپا مصاحبه شده است. افراد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سوالات از طریق ایمیل ارسال گردید. مصاحبه های انجام شده به روش کلارک و برون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کدهای استخراج شده یا مستقیما در صحبت های مصاحبه شوندگان بیان شده بود یا کدهای تلویحی بودند که توسط پژوهشگر از متن مصاحبه ها استخراج شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، 6 تم اصلی شامل توانمندسازی، برنامه درسی، زیرساخت ها، سرمایه مالی، قانونگذاری و مشارکت اجتماعی سبب ارتقاء سواد رسانه ای در مدارس می شود.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، مدرسه، آموزش، اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا
 • آزاده کشوردوست*، فردوس آقاگلزاده صفحات 191-218

  این پژوهش در چارچوب نظریه ایدیولوژی وندایک انجام شده و به دنبال امکان سنجی بازنمایی ایدیولوژی صاحبان قدرت رسانه ای در چارچوب این نظریه است. بررسی تطبیقی بسامد استفاده از هر یک از استراتژی های وندایک و تبیین آن از دیگر اهداف است. در این راستا 60 متن خبری مربوط به برجام در بازه زمانی ژوین 2015 تا ژانویه 2016 (فاصله زمانی تصویب برنامه جامع اقدام مشترک تا اجرایی شدن آن) مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، سه رسانه آمریکایی (ABC, Washington Post, New York Times) و سه رسانه ایرانی (خبرگزاری فارس، ایسنا و ایرنا) مورد مطالعه قرار گرفته، ایدیولوژی های خاص به کار رفته در هر گزارش مورد بررسی قرار گرفته و با استراتژی های وندایک، تطبیق داده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه رسانه های ایرانی و آمریکایی در پوشش و بازتاب یک موضوع واحد (برجام) رویکردی خنثی ندارند. همچنین میزان کاربست استراتژی های وندایک (هم در بعد خرد و هم در بعد کلان) در رسانه های آمریکایی نسبت به رسانه های ایرانی بیشتر است. علاوه بر آن، هم در رسانه های ایرانی و هم در رسانه های آمریکایی، میزان کاربست استراتژی «واژگان» نسبت به سایر استراتژی ها بالاتر است که دلیل این امر را می توان سادگی بازنمایی آن در ذهن مخاطب به لحاظ شناختی دانست.

  کلیدواژگان: نظریه ایدئولوژیک وندایک، رسانه های آمریکایی، رسانه های ایرانی، برنامه هسته ای ایران
 • لطیفه گودرزی*، علی اکبر فرهنگی، اکبر نصراللهی صفحات 219-246
  نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمانی است. در سازمان های رسانه ای به ویژه سازمان صدا و سیما، به دلیل ضریب نفوذ بالا، گستره پخش و نقش مهمی که رسانه ملی بر اقشار جامعه دارد نظارت مستمر و پایش نظام مند برنامه ها و به ویژه بخش های خبری در جهت بررسی میزان انطباق و انحراف از اهداف کلان ملی و چشم انداز سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله کیفیت و کاستی های نظارت و ارزیابی اخبار صداوسیما را بررسی و تلاش می کند راهکاری برای بهبود شیوه های نظارتی بر اخبار ارایه کند.با توجه به اهمیت موضوع، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با یازده نفر از خبرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند از میان مدیران، سردبیران و پژوهشگران صداوسیما و متخصصان حوزه نظارت و ارزیابی انتخاب شدند مصاحبه و نتایج زیر حاصل شد: تهیه سیاست گذاری ها و شاخص های نظارتی مدون، توجه ویژه به چگونگی انتخاب دبیران و ناظران خبر، آموزش مستمر شاخص های نظارتی به نیروهای تولیدی و نظارتی، آموزش زبان فارسی به لحاظ ساختاری و محتوایی، ورود نظارت از حوزه ستاد به صف، ارتقای کیفیت کنداکتورهای خبری باتوجه به شاخص های نظارت و ارزیابی.
  کلیدواژگان: خبر، سیاست گذاری، شاخص های نظارت، کنداکتور خبر، دبیران و ناظران خبر
 • محمدصادق نصراللهی* صفحات 247-279
  مسئله پژوهش

   پالایش یا فیلترینگ فضای مجازی، علارغم آنکه به عنوان یک اقدام سلبی سالم سازی فضای مجازی تلقی می شود، اما همواره امری چالش برانگیز بوده و تبعات جدی اجتماعی خویش را داشته است. این در حالی است که این اقدام، همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. سوال این پژوهش آنست که اقدام حاکمیتی فیلترینگ، از چه مسایل و مشکلاتی رنج می برد و این مسایل و مشکلات چگونه صورت بندی می شود.

  روش پژوهش

  روش جمع آوری این مقاله «مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان» و روش تحلیل آن «نظریه پردازی داده بنیاد» است. تلاش شده است که با بهره گیری از طرح نظام مند و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی مسایل شیوه پالایش فضای مجازی در ایران ترسیم شود.

  یافته های پژوهش

  از منظر این مقاله، مشکل محوری و هسته ای شیوه پالایش در ایران، «متمرکز بودن و حاکمیتی بودن آن» است. این پالایش متمرکز حاکمیتی، از مشکلاتی همچون: یکسان انگاری کاربران، پراشتباه بودن، تخلف از قانون، سلیقه گرایی پایش گر، حداکثری بودن، امکان دور خوردن رنج می برد. اهم علل به وجود آورنده چنین پالایشی، تهدیدانگاری فضای مجازی، یکه تازی پالایش در سالم سازی و سیاست زدگی حاکم بر آن است. به نظر می رسد ضعف سواد فضای مجازی کاربران و همچنین عدم اقناع آنها نسبت به فیلترینگ از شرایط مداخله گر مهم بر این نوع پالایش است. همچنین باز بودن معماری فضای مجازی و آلوده بودن فضای فرهنگی واقعی از زمینه های حاکم بر آن است. طبیعتا چنین پالایشی تبعات جدی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... دارد که در مقاله تبیین شده است.

  کلیدواژگان: فیلترینگ، فضای مجازی، پالایش، اینترنت
 • محسن نیازی، حسن پیری*، علی فرهادیان صفحات 281-309
  امروزه بررسی آسیب های اجتماعی معطوف به شبکه های اجتماعی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف این پژوهش آن است که آسیب های اجتماعی معطوف به شبکه های اجتماعی را شناسایی و طبقه بندی کند. به همین دلیل با استفاده از روش فراترکیب، نتایج پژوهش های پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از سال های 1386 تا 1396 از بین 161 مقاله، درنهایت 56 مقاله برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف شبکه های اجتماعی عبارتند از: واقعیت زدایی، عادی سازی بی اخلاقی، تقویت/ تضعیف سازی سرمایه اجتماعی، افزایش اضطراب و نگرانی، افشاگری، تقویت/ تضعیف سازی عواطف، تقویت/ تضعیف سازی دموکراسی، فاصله گیری از تجارب فرهنگی، تقویت رفتارهای پرخطر، فراجنسیت گرایی، میل به ابراز وجود، جلوه گری خود ایده آل، سیالیت ارتباطات، دگردیسی هویتی، صمیمیت زدایی و تهدیدهای قومی.
  کلیدواژگان: طراحی نظام، آسیب های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، فراترکیب
|
 • MohammadAli Hakimara * Pages 1-35

  Although studied on political elections are usually done in fields other than Psychology, variables effecting on attitudes and voting behavior are in fact considered to be psychological and hence to be in studied in social psychology. In presidential election, campaigners as advertisers, try to bring up the best possible arguments in order to convince voters that the nominee in question is the best possible choice. Voters, though, get persuaded by the arguments accorded to their own objectives of political participation. These arguments are affected and categorized by their level (high/low) and the kinds orientations of involvement; Outcome Relevant Involvement (ORI) and Value Relevant Involvement (VRI), which in turn constitute the elemments of the Involvement- Argument Model (IAM); Elicits, Devoted, Welfare-seeking, and Fandom. This research is aimed to experimentally verify the model. 152 participants were interviewed in order to find out their argument orientations. Then their level of involvement and it’s kinds were measured using two different scales. A Multinomial Logistic Regression Analysis of dates showed Arguments brought out by would be voters were related to their level and the kind of Involvement with the presidential election outcome. The Model can be used for tailoring political massages released for public. Future studies are strongly suggested

  Keywords: voting behavior, Political election, presidential election, Political Advertising, Outcome relevant Involvement, Value relevant Involvement
 • Alireza Khosravi, Somayeh Tajik Esmaeili *, Sarv Naz Torbaty, Leyla Niromand Pages 37-54
  Animation films are very popular all over the world, including in Iranian society, and have a large audience. Children learn many life and communication skills from different channels. Given the importance of life skills gained from the environment in which animations play a more effective role, the question is how to display communication skills in animation, and how do the main characters react to events? To answer this question, let's move on to animation and use John Fisk's semiotics method and content coding on three levels; Appearance, technical and social have been studied. Among the four samples examined, the results of a sample of Iranian animation (Rostam and Sohrab) and a sample of non-Iranian animation (Coco) are given. The unit of analysis is animation sequences. The results indicate that in the Iranian and non-Iranian samples studied, apart from technical and technical issues, they are not different in terms of content and communication skills are well displayed in them. A set of socio-cultural implications implies relationships that are full of intimacy, support, and closeness to family members. The main character of the story voluntarily goes his own way to meet his desires and needs. In the non-Iranian example, the first character of the story, by deconstructing the story, proceeds to the forbidden subject of the story, but in the end, preserving the institution of the family is accompanied by preserving the institution of the family. In these representations, the child is not represented in its natural age position and is shown to be older than their age. Pride and emphasis on customs, national symbols, preserving the institution of the family, giving a role and paying attention to the child are among the good and suitable contents of animation.
  Keywords: children, Media, animation, communication skills, Representation, Semiotics
 • Farideh Khalajabadi Farahani * Pages 55-90

  This paper aims to explore the perspectives of adolescents towards the intra-psychic influences of exposure to sexually explicit materials on adolescents. Fifty four in depth interviews were conducted with male and female students aged 15-18 years in the city of Tehran (25 females and 29 males) in May 2016 using purposive sampling method. This study showed that such exposure has important intra-psychic influences on adolescents such as cognitive, psychological and emotional. These influences comprise of: 1. Educational failure, 2. severe psychological vulnerability especially among females (depression and suicide), 3. Sexual excitement and stimulation, 4. Early puberty, and , 5. Increased psychological stress. The only positive influence of such exposure reported by respondents was enhancement of sexual knowledge. Policymakers of adolescent health need to consider social changes in the era of communication technology including access of children and young adolescents to internet and its potential psychological harms to develop appropriate interventions.

  Keywords: cyberspace, Internet, sexual material, psychological influences, adolescents, Tehran
 • Alireza Dabbagh *, Seyyed Mohammad Dadgaran, Seyyd Vahid Aqili Pages 91-109

  Social networks have created a new platform for Iranian social interaction and participation in various issues and events. This study was conducted to quantify the content of users' engagement on the Instagram page of three famous figures active in participation in earthquake in Kermanshah. Among the various pages of the celebrities Instagram, Ali Daei's personal page as an athlete, Narges Kalbasi as a social cultural activist, and Sadegh Zibaklam as an academic politician were studied from 22 November 2017 to26 March 2018, and The interaction rate of each page user was calculated and compared using the Instagram Owner Company formula. The results of this study showed that users on Instagram pages of all three celebrities had the highest expected interaction rate in material and spiritual participation to assist earthquakes. And the popularity of celebrities, more than their constant physical presence in earthquake-stricken areas, has had a greater impact on cyber users' interaction. Based on the theory of interaction with the Mirowitz approach, it can be said that the followers of all three celebrity pages have created a new network to assist earthquake victims in a non-governmental structure by interacting with them and creating a special community.

  Keywords: social networks, instagram, interaction or engegement rate, Kermanshah earthquake
 • MohammadMazloum Khorasani *, Mohsen Noghani, Razieh Shamekhnia Pages 111-130
 • Bahareh Fathabadi *, Mohamad Dadgaran, Bahareh Nasiri, Shahnaz Hashemi Pages 167-190
  We need media literacy to have a smart audience who uses the media. One ways to improve media literacy is to pay attention to school capacity. EU member states, have taken effective steps to expand the education of media literacy in schools, and have taken joint action under the supervision of the European Commission. The study of the performance of these countries enhances the literature of the subject and improves knowledge and experience in designing the desired pattern. This paper is a qualitative research with the theme analysis method. In line with the main goal of the study, the identification of factors influencing the promotion of media literacy education in schools, has been interviewed with 11 European Union media literacy experts and the European Commission's direct call center. The subjects were selected through targeted sampling and questions were sent by e-mail. The interviews were conducted using Clarke and Brun's method. The codes were extracted or directly expressed in the interviewees' interviews, or were implicit codes extracted from the interview text by the researcher. Based on the results of this study, six main themes include empowerment, curriculum, infrastructure, finance capital, legislation and social participation, which promote media literacy in schools
  Keywords: Media Literacy, School, Education, EU, EU Commission
 • Azadeh Keshvardoost *, Ferdows Aghagolzadeh Pages 191-218

  This descriptive-analytic study has been done with librarian method based on Van Dijk’s theory of Ideology (2006) and is to due to verify representation of ideology of media powers based on Van Dijk’s theory of Ideology. A comparative study on frequency of usage of each of micro strategies introduced by Van Dijk and present a linguistics description and illustration on that, is the other goal of this study. To do so three American media (ABC, Washington Post, New York Times) and three Iranian media (ISNA,IRNA, FARS News) were selected and 10 news related to Iran nuclear issue were chosen randomly from each media in period of Jun 2015-Jan 2016. Results show that neither American nor Iranian media are neutral, reflecting news about JCPOA. Usage of Van Dijk’s strategies in micro and macro dimensions has more frequency in American media. In both Iranian and American media the strategy of lexicon has more frequency that can be explained by it’s simplicity of decoding in referee’s mind, cognitively.

  Keywords: Van Dijk’s Theory of ideology, American media, Iranian media, JCPOA
 • Latifeh Goodarzi *, Aliakbar Farhangi, Akbar Nasrollahi Pages 219-246
  Monitoring and controlling is one of th main pillars of management in any organizations. In media organizations especially IRIB due to its high penetration rate, the range of broadcasting, and its important role in society, continues and systematic monitoring of programs and news sections has vital importance to assess the degree of adaptations and diversion of national goals. This article examines the quality and shortcoming of news monitoring and evaluation and tries to propose a strategy to improve the news monitoring methods. According to the importance of the subject, the 11 experts (managers, head editors, IRIB researchers, monitoring and evaluating experts) were selected by using purposeful sampeling and deep interview were conducted. The results are as follows: Preparing policymaking and monitoring indicators, special attention to how news editors and observers are selected, continuous training on monitoring indicators for production and monitoring forces, teaching Persian language in terms of structure and content, log supervision in to news editorial, improving the quality of news sectins according to monitoring and evaluation indicators.
  Keywords: News, policymaking, monitoring indicators, news broadcasting table, news editors & observors
 • Mohammadsadegh Nasrollahi * Pages 247-279
  Research problem

  Cyberspace filtering, despite being regarded as a civic improvement activity, has always been challenging and has had serious social consequences. Meanwhile, this action has always been on the agenda of the Islamic Republic of Iran. The question of this research is that the sovereignty of filtering, what issues and problems are suffering, and how these problems are shaped?

  Methodology

  The method of collecting this article is "Semi-structured interview with experts" and its method is "grounded theory". It has been attempted to draw up a paradigmatic model of the issues of the cyberspace filtering method in Iran, using a systematic scheme and three stages of open, axial and selective coding.

  Findings

  From the perspective of this paper, the central and core problem of the filtering method in Iran is "centrality and governance of filtering". This focused centralized filtering suffers from problems such as: users being equally divided, abusive, law abusive, watchful tact, maximum, being able to escape. The major causes of such a disaster are the view of threating to cyberspace, dominance of filtering in immunization and Politicization in cyberspace. It seems that the weakness of the users' cyber education and their lack of persuasion over filtering is an important interventionist condition for this kind of filtering. Also, the open architecture of cyberspace and infecting real cultural space are the main contexts of it. Naturally, such a remedy has serious cultural, political, economic and other consequences, as explained in the paper.

  Keywords: filtering, cyberspace, Internet
 • Mohsen Niazi, Hassan Piri *, Ali Farhadyan Pages 281-309
  Today, the study of social pathology in relation to social networks has attracted many researchers. The purpose of this study is to identify and classify social pathology to social networks. For this reason, the results of previous research have been analyzed using the Meta-synthesis method. From 1386 to 1396, out of a total of 161 papers, a total of 56 papers were selected for analysis. The results of the research show that the most important social pathologys caused by the use of social networks are: de-socialization, unethical normalization, social capital strengthening/ weakening, increasing anxiety and concern, disclosure, strengthening / Weakening of emotions, strengthening/ weakening of democracy, distancing from cultural experiences, enhancing high-risk behaviors, transgressionism, expressing desire, ideal self-expression, fluidity of communication, identity transformation, deification and Ethnic threats.
  Keywords: system design, social pathology, social networking, meta-synthesis