فهرست مطالب

آفاق علوم انسانی - پیاپی 36 (فروردین 1399)
 • پیاپی 36 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کبری آبکار صفحات 1-26

  تغییرات و تحولات در زندگی زنان یکی از عرصه های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید است. این تغییرات و تحولات خود دامنه وسیعی را از تغییر باورها و انگاره های اجتماعی درباره زنان تا تغییر نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی در بر می گیرد. با توجه به پیامد تغییراتی که در تحقیق حاضر سعی بر ان دارد تا عوامل موثر بر باروری که از ، ساختار خانواده و نقش زنان ایجاد شده مهم ترین مباحث در تحلیل های جامعه امروز است را با تاکید بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مورد سنجش قراردهد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش بوده و جمعیت آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران می باشد. ،حاضر نفر مورد 188 ، برآورد حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از طریق فرمول عمومی کوکران محاسبه قرار گرفت که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار سنجش و اندازه گیری پرسشنامه بود که با روش مصاحبه از واحدهای نمونه پرسیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ،تحقیق نیز در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که هیچ یک از عومل جمعیت شناختی با باروری زنان شاغل در بیمه مرکزی ارتباط نداشتند و در بین عوامل اجتماعی نیز تنها نوع شغل زنان با باروری ان تعداد اتومبیل بیشتر و ، ها مرتبط بوده است. همچنین باروری زنان در خانواده هایی با درآمد بیشتر همچنین ان هایی که مالک منزل مسکونی خود بودند نیز بیشتر بود. در واقع عوامل اقتصادی بیش از عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر باروری زنان شاغل در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی باروری زنان شاغل، عوامل اقتصادی باروری زنان شاغل، عوامل جمعیت شناختی باروری زنان شاغل، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • اسرا مردانی، چیمن حسینی*، امیر پورشمام صفحات 27-44

  بدون تردید یکی از دغدغه های باستان شناسان ومرمت گران اثار باستانی شناسایی قدمت وتخریب دقیق بنا می باشد و تحولاتی که از اغاز قرن بیستم تاکنون برای جمع اوری و پردازش داده ها و پژوهش های باستان شناسی به وجود امده است یافتن روش های جدید تجزیه و تحلیل داده ها به ویژه تکنیک های نوین پیشرفت فرهنگی وفناوری است .امروزه در دنیای از تکنولوژی مثل ساخت یک روبات که میلیون ها المان الکترونیکی و مدارهای مجتمع را در خود جای داده است استفاده سخت افزاری می باشد و روز ، می شود. دنیای ربات ها که تلفیقی از الکترونیک مکانیک نرم افزاری به روز در حال گسترش و تکامل است و کاربردهای گسترده ای در سایر علوم پیدا کرده است. در این تحقیق با توجه به خطرناک بودن قسمت های عمیق زیویه عملا بررسی اثار در برخی قسمت های غیر ممکن سعی بر این شده است که به وسیله تکنیک های پردازش تصاویر و بینایی ماشین میزان تخریب در منطقه باستانی زیویه شناسایی شود و همچنین برای بازسازی ان سعی بر ارایه الگوهای شبیه سازی کامپیوتری است.

  کلیدواژگان: زیویه، مرمت، پردازش تصاویر، ربات، بینایی ماشین
 • حمید اسدپور، فضل الله فولادی پور، مسعود ولی عرب* صفحات 45-70

  شوشتر بعد از ورود تازیان مسلمان، جایگاه خود را به عنوان مرکز ایالت (استان، کوره، خوره) خوزستان، حفظ کرد. در زمان فتوحات اسلامی، شوشتر به عنوان کانون مقاومت ایرانیان در برابر یورش تازیان مسلمان، محسوب می شد، که به دلیل وجود شرایط جغرافیایی و استحکامات نظامی و داشتن قلعه (دژ) سلاسل (نام باستانی این قلعه در دوره اسلامی، فراموش شده است) و خندق ها و حصار های فراوان و همچنین دلاوری و جنگاوری فرمانده سپاه شوشتر، هرمزان، پس از حدود دو سال، فتح شد. براء بن مالک انصاری ابتدا فرماندهی سپاه اسلام را برعهده داشت و بعد از کشته فرماندهی تازیان مسلمان را برعهده گرفت. ،شدن او، ابوموسی اشعری، خود پرسش این پژوهش این است که دگرگونی های ساختاری و جمعیتی چه تاثیری بر کالبد شهری شوشتر در دوره اسلامی گذاشته است؟ در این پژوهش بدین پرسش چنین پاسخ داده می شود که شوشتر از پادگانی با جمعیت یکدست نظامی در دوره اشکانی و ساسانی به شهری تولیدی و بازاری و مهاجر پذیر در دوران ایران بعد از اسلام تغییر یافته است .

  کلیدواژگان: شوشتر، مرکزیت خوزستان، توسعه شهری، محلات، مسجد جامع
 • مصطفی امانی*، مسعود داورپناه، مجتبی امانی صفحات 71-92

  نحوه رفتار با زنان زندانی به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی نیز موادی به این قشر از زندانیان اختصاص داده شده است. در بعد بین المللی هم، بالر بر پنجاه سال پیش سندی تحت عنوان قواعد حداقل استاندارد با زندانیان در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال می شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. با توجه به این که صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می دهد در دسته اسناد خاص بین المللی قرار می گیرد؛ از حیث ماهیت، سند یاد شده دارای جنبه اعلامی است و از این جهت بر دولت های عضو الزام آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است با قاطعیت می توان گفت که هیچ مکتب و یا نظامی در جهان یافت نمی شود که ضمن ایجاد محدودیت های خاص قانونی برای متهم و مجرم اقدام مناسب «قایل به پذیرش و قبول حقوق مسلم انسانی برای این افراد نباشد. در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان وظیفه ای برای قوه 156 اصل 5 در قسمت دوم بند »برای اصلاح مجرمین قضاییه شناخته شده است که مراجع قضایی، سازمان زندان و به طور کلی متولیان اجرای احکام کیفری تحت مدیریت آن قرار دارند. از همین رو ما در این مقاله برآنیم تا با بررسی اسناد بین المللی عام و خاص و با شیوه کتابخانه ای به کنکاش در حقوق زنان زندانی در قوانین بین المللی و ایران بپردازیم.

  کلیدواژگان: حقوق زنان زندانی، اسناد بین المللی عام، اسناد بین المللی خاص
 • دنیا محمودنژاد*، معصومه بازدار، افسانه محمدی، ناصر علیمرادی صفحات 93-106

  پژوهش حاضر به شیوه اقدام پژوهی و با هدف رفع اشتباهات رایج درسی دانش آموزان از طریق نفر از دانش آموزان پسر 16 تغییر روش تدریس معلم انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق پایه پنجم دبستان گوهری شهرستان مهران است. پژوهش دارای رویکردی کاربردی و از نوع توصیفی است. به منظور جمع آوری اطلاعات از شیوهی پرسشنامه، آزمون تشخیصی انشایی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است و به منظور بهبودی در وضعیت فعلی، محتوای دروسی که شامل اشتباهات رایج درسی بود با فاصله ی زمانی، جزء به جزء و قابل فهم توضیح داده شد که بعد از ارایه، شواهد بیانگر تکرار مجدد اشتباهات رایج ذکر شده از سوی دانش آموزان بود. در ادامه مسیر با تجدید نظر و نظارت گروه نقاد پژوهش، در نهایت، مولفه روش تدریس معلم، مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های خلاقیت و جذابیت همراه با علاقه دانش آموزان در ارایه تدریس ملاک قرار گرفت، با اتخاذ این راه حل، شواهد دال بر بهبودی وضعیت و رفع اشتباهات رایج درسی دانش آموزان بود.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، روش تدریس، اشتباهات رایج دانش آموزان
 • سید قائم موسوی*، حجت الله موسوی صفحات 107-132

  مداخله اجتماعی انسانها در تصمیم گیری ها و فعالیت های جامعه یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار میرود. این مشارکت در امورات اجتماعی در گرو رشد جامعه مدنی در جامعه هست. جامعه مدنی زمینه ساز حصول توسعه اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر که به روش گراندد تیوری و با تکنیک مصاحبه انجام گرفت، این بود که مشخص شود سازمانهای مردم نهاد و رشد جامعه مدنی چه تاثیر بر توسعه اجتماعی در کشور دارند. نویسندگان بر این نظرند که نقطه ضعف توسعه اجتماعی، ضعف جامعه مدنی است که خود ناشی از دو عامل توسعه نیافتگی فرهنگی و توسعه نیافتگی سیاسی است. جامعه مدنی در زمینه های مختلف میتواند به توسعه اجتماعی کمک کند مانند توانمندسازی اجتماعی، ایجاد عدالت اجتماعی، برنامه مداری، تکثرگرایی، قانون گرایی. جامعه مدنی قادر است به دو شیوه توسعه اجتماعی را برجسته کند. از یک طرف با در کنار هم قرار دادن همه گروه ها، اقوام و اقلیتها و برخورد قانونی نسبت به آن ها، کینه ها و دشمنی ها، تبعیض ها، بی عدالتی ها و نابرابریها را از بین ببرد و از این طریق به همبستگی اجتماعی و انسجام فرهنگی کمک فراوانی کند و جامعه را از پراکندگی و انزوا بیرون بیاورد، از طرف دیگر از آنجایی که انسانها فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و رنگ، دارای حقوق مخصوص به خود هستند و این امر یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای انسان ها و همچنین حق حیات آن ها، وظیفه جامعه مدنی است که در برابر دولت و دیگر نیروهای اجتماعی از آن محافظت کند و از تضیع آن ها جلوگیری نماید.

  کلیدواژگان: جامعه مدنی، توسعه اجتماعی، توسعه نیافتگی فرهنگی، توسعه نیافتگی سیاسی
 • محمدسجاد شیرودی*، مجید همتی صفحات 133-152

  خواجه نصیر شخصیت ذوابعادی است؛ هم سیاست گذار، هم سیاست مدار و هم کارگزار سیاسی بود. اگرچه در مورد به وزارت رسیدن او در حکومت هلاکوخان شک و تردید وجود دارد، اما خواجه چه در زمانی که در قلاع اسماعیلیه بوده و چه در زمانی که در دربار هلاکو بوده، حداقل مورد مشورت قرار می گرفته است .توجه به نظریات و دیدگاه های سیاسی وی و جایگاه سیاست در آثار و تالیفات وی از آن جهت اهمیت دارد که وی علاوه بر این که مفسر بزرگ فلسفه سیاسی بود، در زمینه مدیریت جامعه و جامعه سیاسی نیز دارای نظریات خاصی است که قابلیت بکارگیری آنها در هر نظام سیاسی جهت حفظ و ایجاد ثبات و پایداری آن نظام بوده و نیز قابلیت طراحی یک نظام سیاسی مطلوب را داراست. از آنجا که حوزه اصلی و اساسی سیاست، جامعه سیاسی است که در آن انسان اجتماعی به ضرورت تدبیر نفس خود و دیگران پی می برد؛ پژوهش حاضر در پی ارایه "جامعه سیاسی " در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی است و این مهم را در قالب روش تحلیل گفتمان و با تکیه بر کتاب اخلاق ناصری انجام داد و هم به ابعاد شخصیتی خواجه و هم به اوضاع و احوال روزگار جامعه بستری برای ، ایشان توجه نمود. سرانجام این نتیجه به دست آمد که در نظر محقق طوسی بروز استعدادهای کمالی انسان و وصول به آن ها است و این وصول حاصل نمی شود مگر آن که سیاست، جامعه سیاسی را به هدف و غایت مورد نظر برساند .

  کلیدواژگان: خواجه نصیرالدین، جامعه سیاسی، اخلاق ناصری
 • آذر عبدی، حامد رشیدی اصل، عباس خلیل پور، مژگان عباسی آبرزگه * صفحات 153-164