فهرست مطالب

مهندسی بهداشت حرفه ای - سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی بزرگی امیری*، احمد کمالی، حسین شکیبایی صفحات 1-10
  مقدمه

  امروزه با افزایش رقابت های جهانی، شرکت ها برای حفظ مزیت رقابتی از روش های علمی مختلفی جهت شناسایی، ارزیابی و حذف حالات بالقوه خطا در فرآیند تولید استفاده می نمایند. هدف اصلی این مقاله شناسایی و تجزیه و تحلیل حالات شکست در فرآیند تولید یک شرکت تولید کننده پمپ هیدرولیک با استفاده از ترکیب روش های FMEA، ANP، تاپسیس و منطق فازی بازه‎ای است.

  روش بررسی

  در این مطالعه ابتدا حالات بالقوه خطا در فرآیند تولید با استفاده از نظر کارشناسان شرکت شناسایی می گردد. سپس با استفاده از روش پیشنهادی، رتبه بندی حالات خطا جهت انجام اقدامات اصلاحی صورت می پذیرد. در روش پیشنهادی ابتدا وزن معیارها توسط روش ANP فازی بازه ای با توجه به اثر متقابل آن ها محاسبه می شود و سپس خطاهای بالقوه با در نظر گرفتن درجه اهمیت بدست آمده در مرحله قبل با استفاده از ترکیب FMEA فازی بازه ای و تاپسیس فازی بازه ای رتبه بندی می شوند.

  یافته ها

  با استفاده از مدل پیشنهادی 30 مورد حالات خطا شناسایی و بررسی شد که اولین اولویت، نرخ تغذیه نامناسب با مقدار نزدیکی نسبی 0.083 و آخرین اولویت، بزرگ بودن بوش با مقدار نزدیکی نسبی 0.015 می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل، مدل پیشنهادی را در ارزیابی ریسک و رتبه بندی حالات بالقوه خطا کاربردی نشان می دهد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در نظر گرفتن موضوعاتی از قبیل: اثر متقابل بین شاخصهای ارزیابی ریسک، شاخص هزینه و همچنین مدل سازی تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای، در رتبه بندی نهایی حالات خطا تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، FMEA، تاپسیس، ANP، عدم قطعیت فازی بازه ای
 • محسن صادقی یارندی*، سلمان ترابی گودرزی، رضا پوربابکی، سجاد سمیعی صفحات 11-20
  سابقه و هدف

  اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام فوقانی از جمله علل مهم از کار افتادگی در کارکنان شاغل در صنایع می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سه روش NERPA، RULA و LUBA در پیش بینی میزان ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی حاضر، کلیه افراد شاغل در بخش عملیاتی یک صنعت تولید لوازم خانگی شامل 346 نفر در شش گروه شغلی شرکت کردتد. به منظور تعیین میزان ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی از پرسشنامه عمومی نوردیک استفاده شد. به منظور پیش بینی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی نیز از سه روش LUBA، RULA و NERPA استفاده گردید.  داده های مربوط به مقادیر واقعی اختلالات اسکلتی - عضلانی و مقادیر ریسک پیش بینی شده توسط سه روش مذکور با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب توافق کاپا در نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  میزان همبستگی بین سطوح اختلالات اسکلتی - عضلانی و سطوح ریسک پیش بینی شده در روش های RULA، NERPA و LUBA به ترتیب 0/701، 0/691 و 629/0 مشخص گردید میران ضریب همبستگی سطوح ریسک پیش بینی شده در روش RULA با سطوح ریسک متناظر آن در روش های NERPA و LUBA نیز به ترتیب 0/713 و 0/619  بود (0/05 > P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که در حالت کلی بهترین روش جهت پیش بینی ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در بین وظایف مختلف مورد بررسی، روش RULA می باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، روش NERPA، روش RULA، روش LUBA
 • بررسی ریسک مواجهه با فرم آلدئید در چهار بیمارستان نظامی شهر تهران
  غلامحسین پورتقی، عبدالرحمن بهرامی*، ایمان شبان، الناز طاهری، زهرا پیرمحمدی صفحات 16-22
  سابقه و هدف

  فرمالدیید به عنوان یک ماده ی شیمیایی نگهدارنده و ضدعفونی کننده در آزمایشگاه های پزشکی و بیمارستان ها مورد استفاده می باشد. این مطالعه، با هدف ارزیابی ریسک مواجهه ی شغلی با فرمالدیید در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از مطالعات توصیفی- مقطعی است که به روش سرشماری بر روی 72 نفر از شاغلین بخش های مختلف چهار بیمارستان انجام گردید. جهت تعیین غلظت فرمالدیید در نمونه های هوا از روش 3500 انسیتوی ملی بهداشت و ایمنی شغلی استفاده گردید. ارزیابی ریسک با روش پیشنهاد شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا انجام پذیرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، میانگین متوسط مواجهه 8 ساعته وزنی-زمانی با فرمالدیید در حدودی از 0/01 تا0/08 قسمت در میلیون تعیین گردید. یافته ها نشان دادند که محدوده میانگین ریسک سرطان زایی به دست آمده برای کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه از 4-10×1/4 تا 4-10×30 می باشد که بیش از حدود توصیه شده در سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا است. هم چنین میانگین پتانسیل دوز از 124 تا 1149 متغیر است. براساس نتایج، ریسک سرطان زایی و پتانسیل دوز در بیمارستان ها و بخش های مختلف دارای اختلاف معنی داری می باشند. همچنین حداکثر میانگین ریسک سرطان زایی بدست امده 30 برابر ریسک قطعی و حداکثر میانگین پتانسیل دوز 57/5  برابر حدود قابل پذیرش می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به بالا بودن ریسک فرمالدیید انجام اقدامات کنترلی مهندسی و مدیریتی جهت حفاظت از نیروی کار در بیمارستان ها ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، بیمارستان، تهران، فرم آلدئید
 • طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه بررسی میزان رضایت کارکنان از وضعیت سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
  روح الله فلاح مدواری، سمیه فرهنگ دهقان، فریدون لعل، فائزه عباسی بلوچخانه*، علیرضا فلاح مدواری صفحات 23-30
  مقدمه

  در حال حاضر با توجه به توسعه شهرنشینی و افزایش رشد واحدهای صنعتی اهمیت موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست بیشتر حایز اهمیت می شود. با توجه به عدم وجود پرسشنامه استاندارد درزمینه ی بررسی میزان رضایت کارکنان از وضعیت سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)، پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی این ابزار صورت گرفته است.

  روش کار

  در این پژوهش پرسشنامه اولیه شامل 60 سوال با کمک منابع علمی و نظر متخصصان طراحی شد. سپس برای استاندارد سازی و اعتبار یابی پرسشنامه ارزشیابی، از 12 نفر متخصصین درزمینه ی بهداشت حرفه ای و زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) استفاده گردید. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه ازشاخص روایی محتوایی (CVI) و نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آزمون آلفا-کرونباخ، جهت بررسی همبستگی مقیاس های پرسشنامه از آزمون پیرسون و جهت تعیین بارهای عاملی از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردید.

  یافته ها

  مقدار شاخص روایی محتوایی ونسبت روایی محتوایی در این پرسشنامه به ترتیب 0/88 و 0/83 گزارش شد . همچنین نتایج سازگاری درونی و تکرار پذیری این پرسشنامه طراحی شده با توجه به ضریب آلفای کرونباخ(0/80) مناسب گزارش شد .علاوه بر آن، نتایج آزمون کرویت بارتلت نشان داد که بین متغیرها همبستگی معنی دار وجود دارد و مقدار آماره KMO برابر با 0/840 می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد پرسشنامه طراحی شده جهت بررسی میزان رضایت کارکنان از وضعیت سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست با توجه به مناسب بودن روایی و پایایی آن، می تواند در صنایع حال حاضر است

  کلیدواژگان: پرسشنامه، روایی و پایایی، سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی، محیط زیست
 • شناسایی و ارزیابی فعالیت های بحرانی تیم های پاسخ اضطراری آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری در عملیات اطفاء حریق منازل مسکونی با روش تجزیه و تحلیل الزامات وظایف و آموزش
  امید کلات پور*، مصطفی میرزایی علی آبادی، مصطفی پرچمی محمود صفحات 31-37
  مقدمه

  با افزایش جمعیت شهرها، بروز حوادث شهری نیز گسترده تر از گذشته در حال رخ دادن است. یکی از مهمترین این حوادث، حریق مسکونی است. عملیات پاسخ به حوادث آتش سوزی با ریسک های جدی و ناشناخته برای اعضای تیم پاسخ همراه است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش تجزیه و تحلیل الزامات وظایف و آموزش تیم های پاسخ اضطراری، فعالیت های بحرانی تیم های پاسخ شناسایی شده و نیازمندی های مهارتی آنها مشخص شود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر بر روی ده ایستگاه آتش نشانی شهر همدان انجام شد. با مطالعه سناریوهای مختلف عملیاتی و با مشورت متخصصان، از بین سناریوهای مختلف، آتش سوزی مسکونی انتخاب گردید. این عملیات توسط تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده و برای وظایف نهایی، شاخص های پتانسیل افت مهارت، اثربخشی تمرین، حساسیت وظیفه و سطح کار گروهی وظایف مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از بین 126 وظیفه در سناریوی اطفاء حریق منازل مسکونی، 54 وظیفه بیشترین پتانسیل افت مهارت و عملکرد کلی تیم را دارا بوده و 71 مورد از وظایف بیشترین سطح پشتیبانی از عملکرد کلی تیم را شامل می شدند. ایمن سازی محیط حادثه با همکاری سایر سازمان ها دارای بیشترین سطح آسیب پذیری شناخته شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تنوع سناریوها و وظایف تیم های آتش نشانی، برخی وظایف نسبت به افت مهارت پتانسیل بالاتری دارند. از این رو، لازم است با روش های نظامند، وظایف مستعد افت مهارت شناسایی و تحلیل شده و اقدامات لازم جهت جلوگیری از افت مهارت برای آنها تدبیر شوند.

  کلیدواژگان: کار تیمی، حوادث شهری، شرایط اضطراری، TTRAM
 • توسعه روشی نوین در حذف ماده بوزای گاز شهری (ادورانت) با استفاده فرات سدیم
  فائزه علی بابایی، احسان صائب نوری*، امیررضا طلایی خوزانی، پژمان روحی، تقی علیان، فریدون مقدس صفحات 38-44
  زمینه و هدف

  برای بودارکردن گاز طبیعی از مرکاپتان ها استفاده می گردد. روش فعلی برای بوزدایی بشکه های خالی ماده بودارکننده، توسط هیپوکلریت سدیم - سود و به روش اکسیداسیون شیمیایی انجام می پذیرد که دارای مشکلاتی است. در این پژوهش تغییرات پارامترهای غلظت اولیه نانوذرات فرات سدیم، دمای اولیه و pH اولیه در راندمان حذف ادورانت مورد مطالعه قرار گرفت.

  روش بررسی

  برای بررسی نانوذرات فرات سدیم در غلظت های مختلف به ماده ی بودارکننده از ترکیبات مرکاپتان، اضافه شد و تاثیر پارامترهای مختلف بر راندمان حذف بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات فرات سدیم، کاهش دمای اولیه و pH راندمان حذف ادورانت افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  استفاده از نانوذرات فرات سدیم به علت کاهش زمان عملیات اکسیداسیون و تعداد مواد شیمیایی مورد استفاده، سهولت و آسانی در کار کردن با این ماده، بی خطر بودن عملیات، بدون بو و غیرسمی بودن و بالا بودن کارایی ماده ای موثر است.

  کلیدواژگان: بوزدایی، مرکاپتان، فرات سدیم، اکسیداسیون
 • مقایسه ابعاد آنتروپومتریک دست کشاورزان در چهار قومیت مختلف ایرانی
  لیلا نعمت پور، آمنه گلباغی*، مریم موسوی، جمیله دریس صفحات 45-52

  داده های آنتروپومتری دست می توانند در طراحی مناسب ابزار دستی برای کارایی بهتر و خستگی کمتر افراد کمک کنند. هدف از این مطالعه، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده های آنتروپومتریکی دست کشاورزان ایرانی به منظور تعیین ویژگی های دست های کشاورزان به تفکیک قومیت می باشد تا بتوان برای طراحی ابزار دستی و ایستگاه کاری استفاده گردد. هشت بعد به منظور طراحی ابزار دستی مناسب در کشاورزان ایرانی اندازه گیری شده است.این مطالعه با اندازه گیری ابعاد دست 600 کشاورز در چهار قومیت لر،کرد، عرب و فارس در ایران و مقایسه آنها با همدیگر و همچنین مقایسه با کشورهای دیگری که به اندازه گیری ابعاد دست شاغلین خود جهت طراحی ابزار دستی مناسب با کشور خود پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، میانگین طول دست (53/1 ± 82/19)، پهنای دست در متاکارپال (59/1 ±47/9)، عرض دست تا شست (33/1 ± 81/11)، ضخامت دست در متاکارپال (29/0 ± 78/2) در قوم کرد، طول کف دست (84/0 ± 82/10) در قوم عرب و قطر انگشت اشاره (39/0 ± 40/2) و محیط دست (51/1 ± 71/28) در قوم فارس بیشترین مقدار بوده اند. در مقایسه ابعاد دست با دیگر کشورها نتایج نشان داد که پهنای دست در متاکارپال ایرانی به نسبت کشورهای هند، نیجریه شمالی و اردن بزرگتر می باشد. به علاوه ضخامت دست افراد نیجریه در مقایسه با ایران بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: ابعاد آنتروپومتری، ابزار دستی، کشاورزان
 • مطالعه اثر بخشی سبک رهبری سازمانی و جو ایمنی بر وقوع رفتارهای ناایمن در کارکنان سکوهای نفتی
  محسن صادقی یارندی، احسان رستگارزاده، علی کریمی* صفحات 53-60
  سابقه و هدف

  سکوهای فراساحلی نفت و گاز به علت شرایط عملیاتی حساس و وجود تجهیزات حیاتی پتانسیل زیادی جهت بروز حوادث بزرگ دارند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی سبک رهبری سازمانی و جو ایمنی بر وقوع رفتارهای ناایمن در کارکنان سکوهای نفتی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده و در سال 1396 در بین پنج سکوی نفتی واقع در خلیج فارس انجام پذیرفت. حجم نمونه با توجه به مشخص بودن حجم جامعه برابر با 291 نفر تعیین گردید. به منظور سنجش سبک رهبری سازمانی و جو ایمنی به ترتیب از پرسشنامه چند عاملی سبک های رهبری و پرسشنامه استاندارد جو ایمنی شغلی استفاده گردید. به منظور تعیین بروز رفتارهای ناایمن نیز از چک لیست رفتارهای نا ایمن با توجه به عوامل حوادثی که طی 10 ساله گذشته بر روی سکوهای شرکت نفت به وقوع پیوسته است، استفاده گردید.

  یافته ها

  مشخص گردید که بین سبک رهبری تحولی و سبک رهبری تبادلی و بروز رفتارهای ناایمن ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین مطالعه ارتباط بین ابعاد مختلف جو ایمنی و بروز رفتارهای ناایمن نشان داد که بین ابعاد ایمنی محیط کار و احتمال چشم پوشی از خطا و بروز رفتارهای نا ایمن رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که سبک رهبری تحولی و تبادلی و مولفه های سطح ایمنی محیط کار و میزان چشم پوشی از خطا در سکوهای نفتی، عاملی مهم و تاثیر گذار در بروز رفتارهای ناایمن می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار ناایمن، سبک رهبری سازمانی، جو ایمنی، سکوی نفتی
|
 • Ali Bozorgi Amiri*, Ahmad Kamali, Hossein Shakibaei Pages 1-10
  Background and aims

  Nowadays with increasing global competition, companies apply several scientific methods to identify, assess and remove potential failures in production process. The main goal of this study was identification and analysis of potential failure modes in a hydraulic pump manufacturing company by using combination of interval valued fuzzy Analytic network process (IVF-ANP), interval valued fuzzy failure mode effect and analysts (IVF-FMEA) and interval valued fuzzy TOPSIS.

  Methods

  First, potential failure modes of production process have been identified by applying opinion of experts. Then, failure modes have been prioritized by proposed method. Proposed approach applies the interval valued fuzzy ANP to determine the weight of each risk assessment factor and a combination of interval valued fuzzy FMEA and interval valued fuzzy TOPSIS for ranking the potential failure modes.

  Results

  Totally, thirty failures have been identified. The first priority that was specified is inappropriate feed rate with number of 0.83 for relative closeness and the last priority failure is being large bush with number of 0.015 for relative closeness.

  Conclusion

  The results showed that the proposed approach is applicable for assessing and ranking of failure modes. In addition, consideration of some issues like cost factor, interdependence between risk assessment factors and also modeling the method under condition of interval valued fuzzy uncertainty, affected on the final ranking of failure modes.

  Keywords: Risk assessment, FMEA, TOPSIS, ANP, interval valued fuzzy uncertainty
 • Mohsen Sadeghi Yarandi*, Salman Torabi Goodarzi, Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei Pages 11-20
  Background and Objective

  Work-related upper limb disorders are one of the major causes of disability in industrial workers. The aim of this study was to Comparison of three methods of NERPA, RULA and LUBA in predicting the risk of upper limb musculoskeletal disorders in the household manufacturing industry

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, all employed in the operational sector of a household manufacturing industry, including 346 people, participated in six occupational groups. In order to determine the prevalence of musculoskeletal disorders, Nordic General Questionnaire was used. to predict the risk of musculoskeletal disorders in the upper limbs, LUBA, RULA, and NERPA methods were used. Finally, the data related to the real values of musculoskeletal disorders and the risk values predicted by the three mentioned methods were analyzed by Spearman correlation coefficient and kappa agreement coefficient with SPSS Version 25.

  Results

  The correlation between levels of musculoskeletal disorders and predicted risk levels in RULA, NERPA and LUBA methods was 0.701, 0.691 and 0.629 respectively (P <0.05). also, the correlation coefficient of predicted risk levels in RULA with its corresponding risk levels in NERPA and LUBA methods was 0.713 and 0.619, respectively (P <0.05).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the best method for predicting the risk of prevalence of musculoskeletal disorders among the different examined tasks was RULA method. Finally, it was determined that none of the studied methods had adequate comprehensiveness to assess all of the four risk levels.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders, RULA, NERPA, LUBA
 • Exposure risk assessment of formaldehyde in four military hospitals in Tehran
  Gholam Hossein Pourtaghi, Abdulrahman Bahrami*, Iman Shaban, Elnaz Taheri, Zahra Pirmohamadi Pages 16-22
  Background and Objective

  Formaldehyde is a hazardous compound that used as a chemical preservative and disinfectant in medical laboratories and hospitals. The aim of this study was to risk assessment of occupational exposure to formaldehyde in different educational hospitals of Baqiyatallah University of Medical Sciences in Tehran.

  Materials and Methods

   This descriptive cross-sectional study was performed on 72 staffs of different sections of four hospitals. To determine the formaldehyde concentration in the air, the National Institute of Occupational Safety and Health method 3500 was used. The risk assessment conducted in accordance with the proposed method by the US Environmental Protection Agency.

  Results

  In this study, the Time Weighted Average of 8 hours has a range of 0.01 to 0.08 ppm. The findings showed that the average estimated risk of cancer incidence varies from 1.4×10-4 to 30 × 10-4 for the staff of the hospitals studied and was more than the recommended value (10-6) in the Environmental Protection Agency. the average potential dose varies from 124 to 1149. Based on the results, there is a significant difference between the cancer risk and the potential dose in different hospitals and sections. Also, the maximum average of carcinogenic risk and the potential dose were 30 and 57.5 times higher than the definite risk and the acceptable limit, respectively.

  Conclusion

  Due to the high risk of formaldehyde, engineering and management control measures are required to protect the staffs.

  Keywords: Risk assessment, Hospital, Tehran, Formaldehyde
 • Development and validation of a questionnaire designed to assess employee satisfaction of environmental health and safety management system (HSE-MS)
  Rohollah Fallahmadvari, Somayeh Farhang Dehghan, Faridon Laal, Faezeh Abassi Balochkhaneh*, Alireza Fallah Madvari Pages 23-30
  Introduction

  Nowadays the importance of health, safety and environment issues is becoming more important as urbanization develops and industrial units grow. Due to the lack of a standard questionnaire to assess staff satisfaction with occupational health, safety and environmental management (HSE-MS) status, the present study aimed to design and validate this tool.

  Methods

  In this study, an initial questionnaire including 60 questions was designed with the help of scientific resources and expert opinion. Then, 12 experts in the field of occupational health and health, safety and environment (HSE) were used to standardize and validate the evaluation questionnaire. Content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) were used to validate the questionnaire. Alpha-Cronbach's test was used to test the reliability of the questionnaire, Pearson's test was used to test the correlation between questionnaire scales and KMO's and Bartlett's test were used to determine factor loadings.

  Results

  The content validity index and content validity of the questionnaire were 0.88 and 0.83, respectively. Also the internal consistency and reproducibility of this designed questionnaire were reported according to Cronbach's alpha coefficient (0.80). In addition, the results of Bartlett's Spear test showed a significant correlation between the variables and KMO statistic value of 840. Is 0.

  Conclusion

  The results showed that the designed questionnaire was 0.79 and 0.55 in terms of content validity index and content validity ratio, respectively. The alpha coefficient also indicates that the questionnaire is strong in internal consistency.

  Keywords: questionnaire, validity, reliability, environmental health, safety management system
 • Identification and Analysis of Critical Activities of Firefighting Department for Structural Fire Scenarios Using Task and Training Requirements Analysis (TTRAM)
  Omid Kalatpour*, Mostafa Mirzaei, Mostaf Parchami Mahmoud Pages 31-37
  Introduction

  Increasing the civil incidents including residential fires is a consequence of population growth and development of cities. Residential fire is one of the most important scenarios requiring fast response. Fire response operation encompass various and serious risks for responding team members. Therefore, the present study looks for determining the critical tasks of fire operation response for structural fire scenario through using Task and Training Requirements Analysis (TTRAM).

  Methods

  the present study was conducted in municipal firefighting of Hamadan. Among various operational scenarios, the structural fire scenario was selected for further analysis through expert opinions. The selected scenario was analyzed in details by Hierarchical Task Analysis (HTA). The final selected task were assessed regarding skill decay, practice effectiveness, task sensitivity and teamwork level.

  Results

  Among 126 task for structural fire scenario, 54 tasks encompass the most skill decay potential and 71 tasks include the highest level of team supporting activities. Considering the sensitivity and teamwork level, 9 tasks had the highest levels of vulnerabilities. Securing the incident scene in coordination with other organization showed the highest vulnerability level. 

  Conclusion

  Due to variety of scenarios and tasks for fire departments, some duties possess higher levels of skill decay potential. Therefore, it is necessary to identify, analyze and manage those activities through a systematic approach.

  Keywords: Team work, Civil incident, Emergency, TTRAM
 • Development a new method for natural gas odorant removal by sodium ferrate
  Fazi Alibabaei, Ehsan Saebnoori*, Pejman Roohi Pages 38-44
  Background and Objective

  Mercaptan is used to add odor to natural gas. The current method for deodorizing empty barrels is by sodium hypochlorite and chemical oxidation, which has some problems. In this study, the changes of initial concentration parameters of sodium ferrate nanoparticles, initial temperature and initial pH in the removal efficiency of the odorant were studied.

  Materials and Methods

  To evaluate the removal rate of odorant, sodium ferrate nano particles was added to mercaptan as a gas odorant and the effect of different parameters on removal efficiency was investigated.

  Results

  The results showed that increasing the sodium ferrate concentration, decreasing the initial temperature and pH increased the removal efficiency of the odorant.

  Conclusion

  The use of sodium ferrate nano particles has been investigated in this research due to the reduction of the oxidation time and the number of chemicals used, the ease of operation with this material, the safe operation, the odorless and non-toxic and high performance.

  Keywords: deodorization, mercaptan, sodium ferrate, oxidation
 • Comparison of anthropometric dimensions of farmers' hands in four different Iranian ethnicities
  Leila Nematpour, Ameneh Golbaghi* Pages 45-52

   Hand anthropometric data can help us properly design hand tools for better efficiency and less fatigue in the individuals. The aim of this study is to measure and analyze hand anthropometric data of Iranian farmers in order to determine the characteristics of farmers' hands separately for each ethnicity so that they can be used to design hand tools and working stations. In order to design the appropriate hand tools, 8 dimensions were measured in Iranian farmers. This study was conducted by measuring the hand dimensions of 600 farmers in four ethnicities of Lor, Kurd, Arab, and Fars in Iran and comparing them with each other, as well as other countries which have measured their employees' hand dimensions to design hand tools appropriate for their countries.Results showed that the mean length of hand (19.82±1.53), hand metacarpal width (9.47±1.59), hand width to thumb tip (11.81±1.33), and hand metacarpal thickness (2.78±0.29) in Kurds ethnicity; palm length  (10.82±0.84) in Arab ethnicity; and index finger diameter (2.40±0.39) and hand circumference (28.71±1.51) in Fars ethnicity were the greatest values. The results of comparison made between hand dimensions and those of other countries showed that the Iranian metacarpal hand width is larger than countries such as India, northern Nigeria, and Jordan. In addition, the hand thickness of Nigerian people is greater compared to Iranians'. These findings can help interior designers be able to design appropriate hand tools that cause a reduction in ergonomic problems in domestic farmers.

  Keywords: Anthropometric dimensions, Hand tools, Farmers
 • Investigating the effectiveness of organizational leadership and safety climate on occurrence of unsafe behaviors among employees of oil platforms
  Mohsen Sadeghi Yarandi, Ehsan Rastegarzadeh, Ali Karimi* Pages 53-60
  Background and Objective

  Offshore oil and gas platforms have a high potential for major and critical events due to sensitive operating conditions, the existence of critical equipment and significant volumes of hydrocarbon materials. The aim of this study was to investigate the effect of organizational leadership and safety climate on occurrence of unsafe behaviors among employees of oil platforms.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed in 2018 among five oil platform located in the Persian Gulf. The sample size was 291 employees. To assess organizational leadership and safety climate, Multifactor Leadership Questionnaire and standard occupational safety climate questionnaire were used, respectively. The unsafe behaviors checklist was used to determine the occurrence of unsafe behaviors based on the risk factors of accidents that have occurred on the oil platforms during the past 10 years.

  Results

  There was a significant inverse relationship between transformational and transactional leadership style and the occurrence of unsafe behaviors. The study of the relationship between different dimensions of safety climate and the occurrence of unsafe behaviors showed that there is a significant relationship between the dimensions of safety at work and the probability of ignoring error and the occurrence of unsafe behaviors.

  Conclusion

  The results of present study showed that transformational and transactional leadership style and also safety at work and probability of ignoring error in oil platforms are important and influential factors in occurrence of unsafe behaviors.

  Keywords: Unsafe behaviors, Organizational leadership, Safety climate, Oil platform