فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال نهم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اصغر داوری، کامران رهنما، حجت الله ربانی نسب* صفحات 1-12

  گونه هایی از جنس فایتوفتورا باعث پوسیدگی ریشه، طوقه و مرگ گیاهچه ی گوجه فرنگی می شوند. در صورت تماس میوه با خاک و فعال بودن بیمارگر،  میوه در معرض پوسیدگی به نام پوسیدگی چشم گوزنی قرار می گیرد. در این تحقیق عوامل بیمارگر از خاک، ریشه و طوقه ی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی جداسازی شده و به عنوان گونه های capsici  Phytophthora و P.nicotianae  شناسایی و  بیماری زایی هردو گونه روی نشاهای گوجه فرنگی به اثبات رسید. تولید زیوسپور در این گونه ها تحت تاثیر شرایط نوری و دمایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از لحاظ واکنش به شرایط دمایی بین آنها اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین دما در آزادسازی زیوسپور هر دو گونه اثر معنی داری داشت. بیشترین تولید زیوسپور در یکی از جدایه های P.capsici در 20 درجه ی سانتی گراد و در شرایط تاریکی اتفاق افتاد. در مورد P.nicotianae در 25 درجه ی سانتی گراد و شرایط نوری بیشترین زیوسپور تولید شد. بیشترین طول زخم ایجاد شده توسط زیوسپورها در جدایه ی شماره ی دو مربوط به گونه یP.capsici  رخ داد که اندازه ی آن در 25 درجه ی سانتی گراد و تاریکی پس از پنج روز به حدود 50 میلی متر رسید. در مورد گونه ی P.nicotianae  بیشترین بیماری زایی زیوسپورها در 27 درجه ی سانتی گراد و در شرایط نوری حادث شد.

  کلیدواژگان: فایتوفتورا، زئوسپور، گوجه فرنگی، خراسان شمالی
 • صلاح الدین کمانگر*، حسین رنجبر صفحات 13-29

  کرم سیب،L.  Cydia pomonella آفت کلیدی باغات سیب ایران است. به منظور موفقیت در کنترل شیمیایی این آفت و کم کردن دفعات سمپاشی علیه آن، استفاده از روش های نوین و دقیق پیش آگاهی، از اهمیت زیادی برخوردار است. دقیق ترین روش پیش آگاهی برای پیش بینی رخداد مراحل مختلف فنولژیک آفات، استفاده از تعیین مجموع گرمای موثر تامین شده از محیط بر اساس روز- درجه (Degree- Days) می باشد. در همین راستا، به منظور تهیه ی مدل پیش آگاهی کرم سیب برمبنای تعیین مجموع گرمای موثر ساعتی تامین شده از محیط (GDH)، این پژوهش در دو شهرستان کامیاران و سقز انجام شد. تاریخ آغاز ثبت دمای محیط و محاسبه ی گرمای موثر، با تعیین زیست پایه ی (Biofix)  کرم سیب بر اساس شکار تله های فرمونی مشخص گردید. از این تاریخ تا زمان برداشت سیب، تغییرات دمای محیط به طور ساعتی در باغ ثبت و گرمای موثر تامین شده از محیط بر مبنای شاخص های دمایی نشو ونمای کرم سیب در هرساعت محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، در هر دو منطقه ی مورد بررسی، سه اوج پرواز دیده شد که بیانگر وجود دو نسل کامل و نسل سوم ناقص کرم سیب در مناطق مورد بررسی بود. با توجه به اینکه بهترین زمان انجام کنترل شیمیایی کرم سیب، در هنگام اوج جمعیت لاروهای سن اول و قبل از ورود آنها به داخل میوه ها می باشد، نتایج دو ساله ی تحقیق در هر دو منطقه ی کامیاران و سقز نشان داد که اوج جمعیت لاروهای سن اول نسل اول در 430±6634 ساعت-درجه و نسل تابستانه در 846 ±23700 ساعت-درجه می باشد.

  کلیدواژگان: پیش آگاهی، کرم سیب، کنترل شیمیایی، گرمای موثر ساعتی
 • زهرا ربیعی، فاطمه شهریاری*، سمیه صدقیان صفحات 31-43

  یکی از زمینه های کاربردی نانوتکنولوژی استفاده از نانوذرات مختلف در مدیریت بیماری های گیاهی است. لکه باکتریایی گوجه فرنگی ناشی از باکتری  Xanthomonas perforans  یکی از بیماری های مهم است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می شود. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره ی بیوسنتز شده و نانوکامپوزیت نقره - کیتوزان علیه عامل بیماری لکه باکتریایی گوجه فرنگی انجام شد. نانوذرات به روش سنتز سبز و با عصاره ی آبی سماق سنتز شدند. اثر ضدباکتریایی غلظت های مختلف نانوذرات با روش حداقل غلظت مهارکنندگی سنجیده شد. تشخیص نانوذرات سنتز شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش اشعه ایکس انجام شد. نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت شبه کروی با اندازه ی میانگین به ترتیب 35 و 50 نانومتر سنتز شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات نقره در غلظت 17 میلی گرم بر لیتر و نانوکامپوزیت در ترکیب سه میلی گرم بر لیتر نانوذره نقره و 94/6 میلی گرم بر لیتر کیتوزان تعیین شد. در آزمایشات گلخانه ای نیز نانوذرات نقره در غلظت های 10، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر شدت بیماری لکه باکتریایی گوجه فرنگی را روی نشاءها در مقایسه با شاهد کاهش دادند که بیشترین کاهش با 11/91 درصد مربوط به غلظت 100 میلی گرم بر لیتر بود. همچنین شدت بیماری با استفاده از نانوکامپوزیت نقره-کیتوزان هم در سطح معنی داری کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات بیوسنتز شده علیه باکتری مورد مطالعه فعالیت ضدباکتریایی موثری داشتند.

  کلیدواژگان: حداقل غلظت مهارکنندگی، شدت بیماری، لکه باکتریایی گوجه فرنگی، نانوتکنولوژی
 • صدیقه اشتری*، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی صفحات 45-58

   اثرات دوز توصیه شده ی مزرعه ای و نصف دوز توصیه شده ی مزرعه ای چهار حشره کش آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی پرید و فلوبندیامید روی مراحل نابالغ زنبورTrichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) پارازیتویید مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)  مطالعه شد. تخم های پارازیته شده بید غلات Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) در مراحل لاروی، پیش شفیرگی و شفیرگی پارازیتویید به روش غوطه وری تیمار شدند. کارت های حاوی 140 عدد تخم پارازیته شده ی بید غلات به مدت 10 ثانیه در محلول های حشره کش ها که با غلظت توصیه شده ی مزرعه ای و نصف آن تهیه شده بودند، غوطه ور شدند. زیست سنجی فقط برای مراحل نابالغ نسل F0 انجام شد.  میزان ظهور، پارازیتیسم و طول عمر در نسلF0  و نیز کاهش در میزان ظهور و نسبت جنسی در نسل F1  در تیمارهای مختلف تعیین شد. استامی پرید در مرحله ی شفیرگی در گروه بی زیان قرار گرفت. در میزان ظهور نسل F1 آبامکتین، امامکتین و استامی پرید کم زیان وفلوبندیامید بی زیان دسته بندی شد. از نظر نسبت جنسی فلوبندیامید تنها حشره کشی بود که با شاهد اختلاف معنی داری نداشت. درمورد میزان پارازیتیسم و ظهور در نسلF0  آبامکتین و امامکتین بنزوات در همه ی مراحل رشدی و دو غلظت به کار رفته در گروه کم زیان دسته بندی شدند. فلوبندیامید در همه ی مراحل و هر دو غلظت در گروه بی زیان گروه بندی شد. به طور کلی آبامکتین و فلوبندیامید در هر دو نسل به ترتیب در گروه کم زیان و بی زیان قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: اثرات غیر کشنده، پارازیتیسم، طول عمر، نسبت جنسی
 • منصور عالی پور، شهزاد ایرانی پور*، محمدحسین کاظمی، قدیر نوری قنبلانی صفحات 59-69

   یکی از مسایل اساسی در بررسی جمعیت حشرات، انتخاب روش نمونه گیری مناسب می باشد، نمونه ی خوب باید دقیق، نااریب و منطبق بر پارامتر جامعه باشد و روش نمونه گیری هزینه ی نمونه برداری را افزایش ندهد. بنابراین مقایسه ی کارایی نمونه گیری و هزینه و دقت خالص نسبی از اهم مسایل نمونه برداری علمی می باشد. در این بررسی کارایی روش های مختلف نمونه برداری از جمعیت ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقه ی خدا آفرین در دو سال 1389 و 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه گیری با سه اندازه ی مختلف کوادرات (64/0، 44/1 و 4 متر مربع)، تور حشره گیری و روش علامتگذاری و شکار مجدد انجام گرفت. زمان نمونه برداری به عنوان شاخصی از هزینه ثبت شد. نتایج نشان داد که تخمین کوادرات های با اندازه های مختلف مشابه، ولی دقت خالص نسبی کوادرات بزرگ تر بیشتر بود. رابطه ی معنی داری بین تخمین تور حشره گیری با کوادرات ها مشاهده نشد، ولی هر یک دقیقه تور زدن معادل تقریبی 36/2 متر مربع نمونه گیری تعیین شد. بر این اساس تور حشره گیری روشی کم هزینه و غیر دقیق تعیین گردید که فقط می تواند به منظور نمونه برداری های فوری برای تصمیم گیری در مدیریت آفت به کار رود. روش علامتگذاری و شکار مجدد نیز نمی تواند برای تخمین جمعیت این حشره به کار رود.

  کلیدواژگان: انبوهی، تخمین مطلق، تخمین نسبی، دقت خالص نسبی، هزینه ی خالص نسبی
 • سمانه اکبری، شهرام میرفخرایی*، شهرام آرمیده، محمدحسن صفرعلیزاده صفحات 71-86

   شته ی مومی کلم، Brevicoryne brassicae L.یکی از آفات مهم گیاهان تیره ی کلمیان می باشد. در دهه های اخیر کنترل زیستی و استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات، به عنوان جایگزین یا مکمل آفت کش های شیمیایی برای کنترل شته ها توسعه یافته است. در مدیریت تلفیقی آفات ارزیابی تاثیرات زیرکشندگی عوامل بیمارگر نظیر قارچ های بیماریزا، به اندازه ی ایجاد مرگ و میر دارای اهمیت می باشد. لذا در تحقیق حاضر اثر غلظت های زیر کشنده ی LC25 جدایه های Acremonium sclerotigenum، Lecanicillium muscarium ،Beauveria bassiana، Paecilomyces. variotiiوSimplicillium sp.، روی رشد، تولید مثل و شاخص های جدول زیستی باروری شته ی مومی کلم،در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین میزان کشندگی بین جدایه ها متعلق به L. muscarium با LC50 برابر با 103×57/2 کنیدی در میلی لیتر بدست آمد. غلظت زیرکشنده ی قارچ ها در مقایسه با شاهد موجب کاهش معنی دار سرعت نشو و نمای پورگی، طول عمر و باروری شته گردید (0/05<P). نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) شته ی مومی کلم در غلظت زیر کشنده ی جدایه های A. sclerotigenum، L. muscarium ، B. bassiana، P. variotii و Simplicillium sp.به ترتیب 009/0±225/0، 011/0±219/0، 008/0±246/0، 004/0±254/0و 008/0±215/0 بر روزبه دست آمدکه در مقایسه با شاهد (008/0±332/0 بر روز) به طور معنی داری کاهش نشان داد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد با توجه به اثرات زیرکشندگی قابل توجه قارچ های بیمارگر A. sclerotigenum، L. muscarium وB. bassiana، به شرط تکرار نتایج قابل قبول در شرایط مزرعه ای می توان این عوامل را در تدوین برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت مورد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: کنترل زیستی، اثر کشندگی، جدول زندگی، شته ی کلم
 • داود محمدی*، ناصر عیوضیان کاری، زهرا شریفی آذر صفحات 89-105
  چکیده
  حشره کش میکروبی Bt در سطح وسیع برای کنترل لاروهای کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua Hb. مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از دوزهای بالا برای کنترل موثرتر، احتمال بروز مقاومت را افزایش می دهد. تلفیق عوامل کنترلی مختلف به عنوان یک ابزار موثر در کاهش دوز مصرفی از اهمیت و جایگاه بالایی در برنامه های مدیریت آفات برخوردار است. در این بررسی اثرات کشندگی و زیر کشندگی حشره کش میکروبی Bt و تلفیق آن با عصاره ی اتانولی برگ های سرو نقره ای بر مرگ و میر و برخی فراسنجه های زیستی کرم برگخوار چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت های مختلف دو عامل کنترلی به صورت مخلوط با غذای مصنوعی در اختیار لاروها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که، مرگ و میر، درصد شفیره شدن، طول دوره ی لاروی و درصد ظهور حشرات کامل به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت. مقادیرLC50  حشره کش میکروبی Bt در روز اول 25/4 و در روز هفتم بررسی 76/0 گرم بر لیتر بدست آمد. در تلفیق غلظت دو گرم بر لیتر Bt با غلظت های 5/12 و 25/6 گرم بر لیتر عصاره ی برگ سرو نقره ای، کمترین مقدار کارایی تبدیل غذای خورده شده در مقایسه با شاهد ثبت گردید (به ترتیب 1/16 و 9/17 درصد در مقایسه با99/38 درصد در شاهد مثبت). با توجه به افزایش کارایی Bt در تلفیق با عصاره ی گیاهی در مرگ و میر لاروها و همچنین کاهش فراسنجه های تغذیه ای لاروهای کرم برگخوار چغندر قند، امکان استفاده از تلفیق دو عامل در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای درراستای مدیریت مقاومت و کنترل پایدار جمعیت آفت وجود دارد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: اثرات سینرژیستی، طول دوره ی زیستی، عصاره ی اتانولی، فراسنجه های تغذیه ای، کارایی تبدیل غذای خورده شده
|
 • Ali Asghar Davari, Kamran Rahnoma, Hojat Allah Rabaninasab * Pages 1-12

  Some species of Phytophthora genuse cause crown and root rot, and damping off of tomato seedlings. Fruits that contact with soil containing pathogen are affected by a type of decay called buckeye rot of tomato. In this research Pathogens were isolated from soil, tomato root and crown in North Khorasan province and identified as Phytophthora capsici and P.nicotianae . Pathogenicity of both species were demonstrated on tomato seedlings.The production Zoospores was investigated under different light and temperature conditions. The results showed that there was a significant differences between species in reaction to temperature condition. Temperature also had significant effect on the release of zoospore in both species. The highest release of zoospores occured in one of the P.capsici isolates at 20°C under dark conditions.In the case of P.nicotianae at 25°C and light conditions the highest zoospore were released. The largest wound length occurred in isolate Pc2 of P.capsici . It reached to 50 mm at 25°C and dark condition after 5 days. In the case of P.nicotianae the highest pathogenicity of zoospores occured at 27°C under light condition.

  Keywords: Phytophthora, Zoospores, Tomato, North Khorassan
 • Salah-Al-Din Kamangar *, Hossien Ranjbar Pages 13-29

  Codling moth, Cydiapomonella L. is the key pest of apple orchards in Iran. In order to succeed in chemical control of this pest and reduce the number of spraying, application of modern and accurate methods is very important. Nowadays, the total environmental efficient temperature based on Degree-Days is the most accurate forecasting method to forecast the development of different phenological stages of the pests. In this regard, this study was conducted to prepare a predictive model of Codling moth phenology based on the estimation of total efficient environmental temperature in two locations of Kamyaran and Saqez. In order to determine the start of recording environmental temperature and the calculation of efficient temperature, the biofix was determined based on the hunting of pheromone traps. From this date to the harvesting time, fluctuation of environment temperature was recorded in the garden hourly and the efficient temperature from the environment was calculated based on the hourly temperature indices of the growth and development of Codling moth. In the following to the apple harvesting, the population fluctuations of the different biological stages of the Codling moth were recorded in both regions weekly. Based on the results, in both of the studied areas, there were three flying peaks indicating two complete and one partial or incomplete generation of Codling moth in Kurdistan province. Considering that the best time to perform chemical control of Codling moth is at the peak of the larvae population of the first instar and before entering them into fruits, the results of two years of research in both Kamyaran and Saghez showed that the peak population of the first-generation larvae of the winter-generations is 6634±430 GDH, and in the summer generation is 23700± 846 GDH.

  Keywords: Codling moth, Cydia pomonella, Forecasting, Chemical control, GDH
 • Zahra Rabiee, Fatemeh Shahiyari *, Somayeh Sadghian Pages 31-43

  One of the applications of nanotechnology is the use of different nanoparticles in the management of plant diseases. Bacterial spot of tomato caused by Xanthomonas perforans is a devastating disease of tomato that can reduce the quality and quantity of crop. This study aimed to evaluate the antibacterial effects of silver nanoparticles (AgNPs) and silver-chitosan nanocomposite against X. perforans. The nanoparticles were synthesized with sumac extract and the antibacterial activity of different concentrations of biosynthesized nanoparticles was evaluated with minimum inhibitory concentration method. The structure and physical properties of nanoparticles were investigated by scanning electron microscope and X-ray diffraction. The results showed that the AgNPs and nanocomposite had quasi-spherical shape in a uniform distribution with the average size about 35 and 50 nm respectively. Minimum inhibitory concentrations of green biosynthesized AgNPs and silver-chitosan nanocomposite were at concentrations of 17 mg/L, and 3 mg/L AgNPs/6.94 mg/L chitosan respectively. Also, in greenhouse experiments, nanoparticles at 10, 50 and 100 mg/L concentrations reduced the disease severity of the bacterial spot on seedlings when compared to the control. The greatest decrease in the disease severity was caused using 100 mg/L concentration of AgNPs (91.11%). The results of this study showed that synthesized nanoparticles had effective antibacterial activity against the causal agent of tomato bacterial spot.

  Keywords: Bacterial spot of tomato, Disease severity, Minimum inhibitory concentration, Nanotechnology
 • Sedigheh Ashtari*, Ghodratallah Sabhi, Khalil Talebi Jahromi Pages 45-58

  The effects of the recommended dose (RD) and half of recommended dose (HRD) of four insecticides, abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide, were studied on different immature stages of Trichogramma evanescens, egg parasitoids of tomato leaf miner Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Parasitized eggs of the Angoumois grain moth, Sitotroga cereallela (Lepidoptera: Gelechiidae), were treated by the dipping method at the larval, prepupal, or pupal stages of the parasitoid. Cards containing 140 parasitized eggs of Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) were dipped into RD and HRD solutions of the insecticides for 10 seconds at each developmental stage of the parasitoid. Bioassay was performed only for immature stages of F0 generation. Reduction in emergence rate, parasitism rate and longevity of F0 generation as well as reduction in emergence rate and sex ratio of F1 generation were determined. Acetamiprid and flubendiamide were harmless at pupal stage, abamectin, emamectin benzoate and acetamiprid were slightly harmful but flubendiamide was harmless in regards of the emergence rate of the generation F1. Flubendiamide was the only insecticide with no significant difference on sex ratio compared to control. Both concentrations of abamectin and emamectin benzoate were slightly harmful and flubendiamide was harmless in terms of the rate of emergence and parasitism at the generation F0 in all developmental stages. In general, abamactin and flubendiamide in both generations were in slightly harmful and harmless groups, respectively.

  Keywords: Non lethal effects, Parasitism, Longevity, Sex ratio
 • Mansour Alipour, Shahzad Iranipour *, Momadhosien Kazemi, Ghadir Nouri Ghanbalani Pages 59-69

   Choosing a suitable sampling method is a crucial step in insect population studies. A good sample must be precise, unbiased and consistent to population parameter and meanwhile shouldn't increase costs. Therefore comparison of different sampling methods in terms of relative net cost, and relative net precision (RNP) is the most important task of a scientific sampling. In this study, efficacy of different sampling methods of Italian locust, Calliptamus italicus L. (Orthoptera, Acrididae) was studied in pastures of Khodafarin region in 2010-2011. Quadrats of three sizes (0.64, 1.44 and 4 m2), a standard sweep net and mark-recapture methods were adopted for sampling. Costs were recorded as time consumed for sampling. Estimates by quadrats of different size were similar, while RNP was higher for 4m2 quadrat. Sweeping for a minute provided a rough insignificant estimate of population size per 2.36 m2. Sweep net was determined as a cost-effective, low precision method, which may be used only as a tool for quick decisions in IPM programs. Mark-recapture method is not consistent for population estimations of the Italian locust.

  Keywords: Density, Absolute estimate, Relative estimate, Relative net precision, Relative net cost
 • Samaneh Akbari, Shahram Mirfakhraei *, Shahram Aramideh, Mohammadhassan Safaralizadeh Pages 71-86

  The cabbage aphid(CA), Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae) is an important pest of brassicaceae family plants. In recent decades, biological control and use of entomopathogenic fungi (EPF) have been developed as an alternative or supplement of chemical pesticides to control aphids. Evaluation of the sublethal effects of pathogenic agents, such as EPF, is as important as mortality itself. Therefore, in this study, sublethal (LC25) effects of EPFs, Acremonium sclerotigenum, Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Paecilomyces variotii and Simplicillium sp., were studied on development, reproduction and life table parameters of the cabbage aphid under laboratory conditions. Among the tested isolates, the highest LC50 value was 2.57×103 conidia ml-1 in L. muscarium. The fungal treatment significantly (P<0. 05) reduced developmental rate, life span and fecundity of CA in comparison with control. The rm values in treatments of A. sclerotigenum, L. muscarium, B. bassiana, P. variotii  and Simplicillium sp., were 0.225±0.009, 0.219±0.011, 0.246±0.008, 0.254±0.004 and 0.215±0.008 day-1, respectively, which were significantly reduced in comparison with control (0.332±0.008 day-1). Results of peresent study showed that, A. sclerotigenum, L. muscarium and B. bassiana had greats effect on fertility, longevity, and life table parameters od CA and can be used as an effective microbial agent in integrated pest management of this pest if the results can be repeated in the field condition.

  Keywords: Biological control, Cabbage aphid, Lethal effects, Life table
 • Davod Mohamadi *, Naser Evazian Kari, Zahra Sharifi Azar Pages 89-105
  Abstract
  Bacillus thuringiensis generally applies for controlling of Spodoptera exigua larvae. Applying high doses for effective control increases the risk of resistance developing. Integration of different pest controlling tactics is a useful component of pest management by decreasing the applied doses. Here, the lethal and sublethal effects of Bacillus thuringiensis (Bt) in combination with ethanolic extract of Cupressus arizonica (CA) on mortality and some biological parameters of Spodoptera exigua were evaluated. For bioassays, different concentrations of both agents, incorporated into artificial diet of insects. The results revealed that, larval mortality and life spam, pupation and adult emergence were significantly affected. LC50 values of Bt was measured as 4.25 and 0.76 g/l in first and 7th days of experiments respectively. Efficiency of ingested food (ECI) decreased to 16.1 and 17.9% in combination treatments of Bt (2 g/l) with respectively 12.5 and 6.25 g/l of CA extract in comparison with controls as 38.99%. Significantly higher larval mortality and adverse effects on nutritional parameters of the pest in combination treatments confirm the suitability of this combination as a candidate for greenhouse and field studies to aim of reduce the Bt resistance phenomena frequency and sustainable control of pest population.
  Keywords: ECI, Ethanolic extract, Synergistic effects, Life spam, Nutritional parameters