فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرضیه شیرازی خواه، سعیده بهرامپوری* صفحات 1-3
 • مریم شریعت زاده، زهرا سرفراز، فرشید الازمنی، حمیدرضا عزیزی، یزدان احمدی* صفحات 4-14
  مقدمه

  در دوران شیوع بیماری های عفونی، زنان باردار و جنین آن ها جمعیت پرخطر را نشان می دهند.

  هدف

  پنومونی کووید 19 یک بیماری بسیار عفونی مسری است. مطالعات قبلی نشان می دهد که برخی ویروس ها می توانند منجر به مرگ و میر مادران، انتقال ویروس به جنین و عفونت های پری ناتال شوند. مطالعه کنونی با هدف بررسی وضعیت زنان باردار مبتلا به کووید 19 و نوزادان متولد شده از آن ها انجام شد.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر از نوع مطالعه مروری-سیستماتیک می باشد که برپایه اطلاعات جمع آوری شده از جست و جوی منظم منابع اینترنتی در پایگاه های انگلیسی زبان  Pub Med , Science Direct, Google scholar با استفاده ازکلید واژگان انگلیسی Pregnant Woman, Newborn, Utero, ,Pregnancy, Neonatal, COVID-19 بین ماه های ژانویه تا مارس 2020 میلادی انجام گردیده است. جستجوی کلی برای منابع مرتبط زنان باردار و کووید 19 ،317 مقاله بود. سپس  با اعمال فیلتر زمان این تعداد به 187 مقاله تقلیل پیدا کرد. در مرحله پایانی نیز با حذف مقالات تکراری و بررسی ارتباط مقالات با موضوع مورد مطالعه 20مقاله به عنوان منابع مربوطه و نهایی انتخاب شدند.

  یافته ها

  در همه گیری کووید 19 زنان باردار به دلیل تغییر سیستم بدنی برای ابتلا مستعدتر هستند. زایمان زودرس به عنوان شایع ترین عوارض بارداری در این موارد شناخته شده است. آزمایش RT-PCR  مایع آمنیوتیک، شیر مادر، جفت، خون بند ناف و ترشحات واژن زنان باردار مبتلا به کووید 19 منفی بود؛ حتی در مواردی که آزمایشRT-PCR  نوزاد مثبت بوده است. بنابراین احتمالا انتقال عمودی داخل رحمی  اتفاق نیافتاده است. اگرچه تنها تعداد محدودی از نوزادان با مادران بیمار، مبتلا به کووید 19 شدند با این حال، بروز التهاب مادر به عنوان یک نتیجه از عفونت ویروسی در دوران بارداری می تواند چندین جنبه از رشد مغز جنین را تحت تاثیر قرار دهد.

  نتیجه گیری

  طبق مطالعات انتقال عمودی داخل رحمی احتمالا رخ نداده است. پیامدهای آن دسته از زنان باردار که در اواخر بارداری آلوده شده اند مناسب به نظر می رسد و این نتایج با آگاهی از وضعیت مادر و جنین و مدیریت فعال حاصل می شود لذا توصیه می شود سازمان بهداشت جهانی ، توجه ویژه ای بر اجرای پروتکل های مراقبتی و حمایتی زنان باردار نماید.

  کلیدواژگان: کووید 19، نوزادان، بارداری، زنان باردار
 • محمدجواد مرشدی، سید مصطفی شاکری نیا، مجید رادفرد* صفحات 15-22
  مقدمه

  نظام های بهداشتی در سراسر جهان با افزایش روز افزون چالش ها، گسترش نیازهای بهداشتی و محدودیت های اقتصادی روبرو هستند، تقریبا در تمام کشورها عمده ترین بخش نیروی انسانی شاغل در نظام بهداشتی پرستاران می باشند. عدم رضایت شغلی یکی از عوامل موثر در ترک حرفه ی پرستاری است. این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایت شغلی پرستاران موسسه کارآفرینان آوا سلامت انجام گرفته است.

  روش  کار

  این تحقیق به صورت توصیفی- مقطعی درسال 98 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و 533 پرستار در این مطالعه شرکت داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود و اطلاعات طی 3 ماه جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Spss v22و آزمون های آماری توصیفی استفاده گردید.

  یافته ها

  62% پرستاران از امنیت شغلی خود بعد از اشتغال در موسسه رضایت دارند. 77درصد پرستاران از وضعیت کلی خود نسبت به گذشته رضایت داشته اند. 63% از پرداخت به موقع حقوق خود رضایت دارند و بالغ بر 72% پرستاران از پرداخت حق بیمه توسط موسسه نیز راضی بوده اند.64% از پرستاران از تناسب بین کار و پرداخت خود ناراضی بودند و 54% پرستاران از یکسان نبودند شرایط خود با سایر پرسنل قراردلدی و رسمی گله مند بودند.

  نتیجه گیری

  بهبود مزایا به خصوص استفاده از امکانات رفاهی برای نیروهای موسسه به عنوان بزرگترین تامین کننده نیروهای شرکتی وزارت بهداشت و رعایت عدالت درپرداخت بین نیروهای شرکتی دانشگاه های مختلف به ویژه پرستاران در مقایسه با سایر کارکنان و ایجاد فضای آموزشی مناسب باعث افزایش رضایت پرستاران خواهد شد و در نهایت رضایت بیماران را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، موسسه کارآفرینان آوا سلامت، پرستاری، گروه پرستاری
 • حسین محبی*، سید رحیم خاکساری، حمید بابایی میبدی، سعادت اسلامی صفحات 23-35
  مقدمه

  مشکلات روانی و عدم اشتیاق شغلی در بین پرستاران باعث تغییر شغل آنها شده و با توجه به کمبود نیروی پرستاری در ایران به معضلی مهم تبدیل شده است. بنابراین، سلامت روانی پرستاران یکی از موضوعات مهم در مدیریت پرستاری به شمار می رود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان افشار یزد در سال 96 با تعداد 80 نفر بودند که از این تعداد، 72 نفر پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند. داده های پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه استاندارد گردآوری و توسط تحلیل های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارهای SPSS16 و LISREL8.8 انجام شد.

  یافته ها

  رفتارهای ارتباطی مدیران پرستاری و حمایت اجتماعی نه تنها به طور مستقیم با اشتیاق شغلی در بین پرستاران رابطه مثبت و معناداری دارند، بلکه حمایت اجتماعی، نقش میانجی در رابطه بین رفتارهای ارتباطی و اشتیاق شغلی ایفا می کند (0/05>P). همچنین، رفتارهای ارتباطی مدیران پرستاری فقط از طریق متغیر میانجی حمایت اجتماعی با پریشانی روانشناختی در بین پرستاران رابطه منفی و معنادار دارد (0/05>P). 

  نتیجه گیری

  به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود با انجام اقداماتی از جمله رفع عوامل تنش زای شغلی، ارتقای آزادی عمل میان پرستاران، برگزاری جلسات دوره ای و مشارکت دادن پرستاران در تصمیم گیری ها، بیان اهداف، هنجارهای فرهنگی و ارزش های سازمان به آنها، تشویق و حمایت از آنها و غیره باعث کاهش پریشانی روانشناختی و افزایش اشتیاق شغلی در بین پرستاران شوند.

  کلیدواژگان: پرستاران، رفتارهای ارتباطی، اشتیاق شغلی، پریشانی روانشناختی، حمایت اجتماعی
 • زهره نبی زاده قرقوزار، خدیجه شریفی* صفحات 36-45
  مقدمه

  پرستاری از حرفه هایی است که شرایط کار بر سبک زندگی آن ها تاثیر گذار است و آنها را در معرض خطر اضافه وزن، رژیم غذایی نامناسب، کم تحرکی، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی پرستاران، عوامل مرتبط با آن و راهکارهای ارتقاء آن انجام شده است.

  روش کار

  این یک مطالعه سیستماتیک است که مقالات منتشر شده بین سال های 1398 - 1378(2020-2000 میلادی) از پایگاه های, Google Scholar Pub Med Scopus , Science Direct ,Cinahal   SID, Iranmedex ,Magiran  مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی از کلمات کلیدی: سبک زندگی، ابعاد سبک زندگی و پرستار  در منابع فارسی و  از کلمات lifestyle dimensions  life style,  Nurse در منابع انگلیسی استفاده شد. انجام پژوهش در ایران معیار اصلی  انتخاب مقالات برای ورود به مطالعه بود. پس از ارزیابی کیفیت مقالات، 11 مقاله و 1 پایان نامه واجد شرایط شناخته و  به مطالعه وارد شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از استخراج یافته های مقالات، نشان دهنده ی 4 مفهوم اصلی شامل "وضعیت سبک زندگی پرستاران و ابعاد آن"، "عوامل سازمانی مرتبط با سبک زندگی"، "مشکلات ارتقاء سبک زندگی و ارایه راهکارها"و "رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی" بود. 25 درصد مطالعات سبک زندگی پرستاران را سطح بالا، 25 درصد سطح متوسط و4/8 درصد نامطلوب گزارش کردند و  6/41 درصد مطالعات نیز سطحی از سبک زندگی را گزارش نکردند. بین عواملی نظیر کیفیت زندگی، رفتارشهروندی سازمانی، فرسودگی شغلی و  خودکارآمدی با سبک زندگی ارتباط وجود داشت. نتایج مطالعات نشان می دهد انجام مداخلاتی مانند آموزش تکنیک های فراشناختی و آموزش مولفه های سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روان شناسی فردی باعث ارتقاء سبک زندگی در پرستاران شده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر میرسد پرستاران، با وجود داشتن دانش و آگاهی در زمینه انواع بیماری ها و نقش مهمی که در قبال آموزش رفتارهای صحیح به بیماران دارند، خود از شیوه زندگی مطلوبی بر خوردار نیستند. از طرف دیگر سلامت پرستاران به منزله تیغ دو لبه ای است که نه تنها ابعاد مختلف زندگی ان ها را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در ارتقاء سلامت بیماران نیز نقش بسزایی دارد، لذا جهت افزایش بکارگیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی توسط پرستاران توصیه می شود کمیته ارتقاء سلامت پرستاری با تاکید بر رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی سالم در بیمارستان ها تشکیل شود.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، ابعاد سبک زندگی، پرستار
 • آرش بابایی، فرشته فروغی، امیرحسین صادقیان* صفحات 46-54
  مقدمه

  سندرم تونل کارپال به عنوان یکی از شایعترین نوروپاتی ها محسوب می شود. آزمون های تحریکی از جمله کارپال کامپرشن و فالن بصورت گسترده برای تشخیص این بیماری استفاده می شوند، با این حال بر روی ارزش اخباری این تست ها توافق نظر وجود ندارد. از این رو مطالعه حاضر قصد دارد تا ارزش اخباری این آزمون ها را بر اساس یافته های الکترودیاگنوز در تشخیص و مدیریت بیماران مبتلاء به سندرم تونل کارپال به صورت مقایسه ای بررسی کند.

  روش کار

  تعداد 45 نفز از بیماران مبتلاء به سندرم تونل کارپال و 33 نفر از افراد سالم (کنترل) مراجعه کننده به بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص) و فیروزگر وارد این مطالعه شدند. انتخاب نمونه ها با صورت تصادفی ساده بود. تشخیص  قطعی بیماران با استفاده از علایم بالینی آنها به همراه آزمون الکترودیاگنوز انجام شد. اطلاعات بالینی و زمان دقیق ابتلاء افراد به بیماری به وسیله چک لیست هایی از پرونده های آنها در بیمارستان جمع آوری گردید. تحلیل های آماری بر روی داده های جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 24 انجام گردید.

  یافته ها

  تعداد 37 نفر (82.2%) از بیماران زن و 8 نفر (17.8%) مرد بودند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای تست فالن 75.6، 72.7، 79.1 و %68.6 و برای تست کارپال کامپرشن 93.3، 87.9، 93.1 و%90.6 محاسبه گردید. همچنین نتایج ما نشان داد که میانگین تاخیر پتانسیل عمل عصب حسی در افرادی که تست فالن و کامپرشن آنها مثبت شده بود با افرادی که نتایج تست آنها منفی شده بود اختلاف معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، آزمون کارپال کامپرشن به مراتب حساس تر از آزمون فالن بوده و دقت بیشتری در تشخیص سندرم کارپال تونل دارد. لذا ارزش اخباری آزمون کارپال کامپرشن بیشتر از آزمون فالن است. با این حال با توجه به اینکه عوامل مخدوشگر بسیاری از جمله سن، جنس، درجه بیماری، بیماری زمینه ای و... در این مطالعه و مطالعات مشابه قبلی همسان سازی نشده اند، مطالعات بیشتری باید انجام شوند تا میزان دقت و صحت هر یک از این آزمون ها را در افراد و شرایط مختلف بسنجند.

  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپال، ارزش اخباری، آزمون فالن، آزمون کارپال کامپرشن، الکترودیاگنوز
 • محمود خباز شیروان*، حسن رضا زین آبادی، سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور صفحات 55-65
  مقدمه

  کینه توزی از جمله رفتارهای انحرافی است که به طور مرتب در سازمان ها اتفاق می افتد.

  روش کار

  این پژوهش، یک مطالعه ی کیفی از نوع تحلیل محتوا و با هدف کاربردی بود که داده های آن در سال 1398 با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرحله اشباع و مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند با 18 نفر از سوپروایزرها، مدیران بخش ها و پرستاران با سابقه بیمارستان های دولتی خراسان شمالی جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر برای اعتباربخشی از معیارهای قابلیت اعتماد لینکلن و گوبا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی هدایت شده گرانهیم و لاندمن انجام گرفت.

  یافته ها

  پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 57 کد معنی دار منحصر به فرد شناسایی، و در 12 مفهوم یا عامل اصلی طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که ادراک تبعیض و ناعدالتی، آگاهی ناقص و ابهام اطلاعات، عدم پذیرش قوانین و مقررات، مشکلات شخصی و خانوادگی و ضعف نظام جبران خدمات می تواند باعث ایجاد کینه توزی شود. شرایط ویژه حرفه پرستاری و رفتار نامناسب بیمار و همراه نیز از عواملی است که منحصر به حرفه پرستاری است که می تواند باعث ایجاد کینه توزی شود. عوامل دیگری همچون جو و محیط نامناسب کاری، مشکلات مدیریتی و سرپرستی و مشکلات سیستمی نیز می تواند کینه توزی را در محیط بیمارستان تشدید کند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش می تواند مدیران را در جهت کاهش رفتارهای انحرافی بویژه کینه توزی یاری نماید تا موجب افزایش شادابی و نشاط در محیط بیمارستان، بهبود کیفیت مراقبت از بیمار و اعتماد مردم به نظام درمان کشور شود.

  کلیدواژگان: رفتار انحرافی، کینه توزی، پرستار، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا
|
 • Marzieh Shirazikhah, Saiedeh Bahrampouri* Pages 1-3
 • Maryam Shariatzadeh, Zahra Sarfaraz, Farshid Alazemani, Hamidreza Azizi, Yazdan Ahmadi* Pages 4-14
  Background

  The rapid global emergence of the novel coronavirus SARS-CoV-2, the cause of COVID-19, could potentially result in life-threatening pneumonia, especially among susceptible popualtions, including pregnantwomen. However, little is known about COVID-19 during perganacy and its transmission to the neonates. The present study was aimed to review the literature to examine wether the COVID-19 could result in higher mortality rate among pregnant women. The vertical transmission of the disease to the fetus was also evaluated.

  Methods

  The principal electronic databases including, Google scholar, Web of Science, PubMed, Science Direct and Scopus were searched carefully using appropriate English terms between the January and March 2020 to identify related articles. A number of 317 intial articles were found which after filtering based on the inclusion criteria only 20 were found to be eligble and reviewd in this study.

  Results

  The results showed that pregnant women are more prone to the COVID-19. Premature birth was the most common complication of pregnancy among these cases. The RT-PCR tests were negative for amniotic fluid, breast milk, placental and umbilical cord blood, as well as vaginal fluid in pregnant women with COVID-19, even among those women whose babies tested positive for coronavirus. No evidence of vertical transmission potential of COVID-19 pneumonia was found. Neonatal infection with COVID-19 was observed only for a limited number of pregnant women who were positive for the disease.

  Conclusion

  Based on the fidings, no vertical intrauterine transmission was found among pregnant women positive for COVI-19. Pregnant women who tested postove for COVID-19 at their late trimester may experience no complications. However, further studies should be conducted on the impact of COVID-19 on the fetal development in positive pregnant cases.

  Keywords: COVID-19, Neonatal infection, Pregnancy, Pregnant women
 • Mohammad Javad Morshedi, Seyed Mostafa Shakrinia, Majid Radfard* Pages 15-22
  Background

  job satisfaction of employees is critical for every type of organizations including health systems. There are several reports indicating lack of job satisfaction amongst nurses could impact their work quality and commitment. Thus, the present study aimed to investigate the job satisfaction status among nurses and nursing group who work at Ava Salamat Entrepreneurs Institute, in Iran.

  Methods

  This study is a descriptive-cross-sectional survey was conducted in 2019. The participants were 533 randomly selected nurses of Ava Salamat Entrepreneurs Institute, in Iran. The data on job satisfaction was collected by using well designed questionaries. Spss v22 software and descriptive statistical tests were used to analyze the data.

  Results

  According to the results, 62% of the nurses were satisfied of their job security after being employed in the institute. 77% of nurses were satisfied in terms of the general conditions of their job compared to the past years. 63% were satisfied with the timely payment of their salaries and over 72% of nurses had satisfaction about the payment of insurance premiums by the institute. However, 64% of nurses had complains about the lack of proportionality between their salaries and workload. Furthermore, 54 of the participants were complained of the biases in the salaries.  

  Conclusion

  Based on the findings, the main complain of the nurses was about the disproportionality between their workload and salaries. Therefore increasing the salaries or improving welfare facilities of employees could enhance their satisfaction and commitment.

  Keywords: Job Satisfaction, Ava Salamat Entrepreneurs Institute, Nurses, Nursing Group
 • Hossein Mohebbi*, Seyed Rahim Khaksary, Hamid Babaei Meybodi, Saadat Eslami Pages 23-35
  Background

  It has been shown that the mental wellbeing of nurses could positively influence their work engagement and quality of care. Therefore, the present study want to examine the effect of managers’ computational behaviors, as an example of social support, on the nurses’ work engagement and psychological distress.

  Methods

  This study is a descriptive-correlational survey was conducted in 2017 based on the structural modeling. The study population was 72 nurses of intensive care unit in Afshar Hospital of Yazd, Iran. The data were collected using four standard questionnaires and analyzed using both descriptive and inferential statistics by SPSS16 and LISREL8.8.

  Results

  The results showed that positive communicational behaviors of the supervisors and managers could significantly enhance the nurses' work engagement (P<0.05). Moreover, we found that the psychological distress of the nurses significantly decreased by positive communicational behaviors of their supervisors (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results, the positive behaviors of the supervisors plays critical role in the mental wellbeing of nurses and could remarkably affect their work engagement and quality. Therefore, special attentions should be paid to the communicational behaviors of managers at work place.

  Keywords: Communicational behaviors, Work engagement, Psychological distress, Social support
 • Zohreh Nabizadeh-Gharghozar, Khadijeh Sharifi* Pages 36-45
  Introduction

  Due to the higher workload, health care providers, especially nurses may experience higher pressure or fatigue. This can potentially change the lifestyle parameters among the nurses at put them at higher risk of health problems. The present study aimed to comprehensively examine the lifestyle factors among Iranian nurses and the strategies which can improve the quality of their lives. 

  Methods

  Major international and national databases including Google Scholar, PubMed Scopus, Science Direct, Cinahl, SID, Iranmedex, and Magiran were search completely to identify the articles published from 1999 to 2020 on the topic of interest among Iranian nurses. A number of 11 papers and 1 dissertation were found to be eligible and entered to this review.

  Results

  Four main concepts including the lifestyle status of nurses and its dimensions, the organizational factors related to nurses’ lifestyles, challenges and strategies to promote nurses’ lifestyles and behavioral interventions to improve nurses’ lifestyles. According to the findings, high, moderate and undesirable levels of lifestyle have been reported in 25, 25 and 8.4% of the published studies, respectively. The remained 41.6 % of the reviewed studies did not report any score on the nurses’ lifestyles. There was a relationship between factors such as life quality, organizational behavior, job burnout and self-efficacy with the lifestyle parameters among nurses. The results also showed that behavioral, educational and psychological interventions could be helpful in improving the lifestyle of nurses.

  Conclusions

  Based on the results, despite of their knowledge about lifestyle risk factors, Iranian nurses do not have desired lifestyles, which can affect their work quality. Therefore, behavioral interventions should be considered to modify the lifestyle parameters of Iranian nurses.

  Keywords: Lifestyle, Lifestyle parameters, Iranian nurses, Systematic review
 • Arash Babaei, Fereshteh Froughi, Amirhossein Sadeghian* Pages 46-54
  Background

  Carpal tunnel syndrome (CTS) has been known as a common neuropathy leading to hand dysfunction. Although several diagnostic tools are available, but there is still a matter of debate on early diagnosis of CTS using Phalen’s and carpal compression tests. Thus, the present study was conducted to comparatively examine the predictive values of the mentioned tests in diagnosis and management of the CTS patients based on the results of electrodiagnostic tests.

  Methods

  A number of 45 patients with confirmed CTS and 33 healthy subjects who referred to Hazrat Rasul Akram and Firouzgar hospitals in Tehran city were enrolled in this study. All the participants were underwent Phalen’s and compression tests. Furthermore, the clinical history of the patients was retrieved from institutional databases. The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were determined for each test. Data analysis was done using SPSS version 24.

  Results

  Thirty-seven (82.2%) out of 45 CTS patients were females and 8 (17.8%) were males. The sensitivity, specificity, PPV and NPV for Phalen’s test was determined 75.6, 72.7, 79.1 and 68.6%, and for carpal compression test was obtained to be 93.3, 87.9, 93.1 and 90.6 %. Moreover, the results showed that the median sensory nerve action potential delayed significantly (p < 0.001) in patients who identified as CTS by Phalen’s and compression tests compared to non-CTS individuals.

  Conclusion

  According to the results, the carpal compression test has superior predictive values in diagnosis of CTS compared to Phalen’s test. However, further studies should be adjusted for various confounders including the age, sex, comorbidities, grade of the CTS, and etc. to obtain clear and conclusive results.

  Keywords: Carpal tunnel syndrome (CTS), Phalen’s test, Carpal compression test, Electrodiagnostic test, Predictive value
 • Mahmood Khabaz Shirvan*, Hassanreza Zeinabadi, Saeid Jafarinia, Akbar Hassanpour Pages 55-65
  Background

  Organizational revenge has been known as one of the negative behaviors in professional life which can influence the performance of employees. This research was conducted to examine the factors influencing organizational revenge among working nurses in governmental hospitals of North Khorasan province.

  Methods

  The present study is a qualitative–descriptive– analytical research was done in 2019. The participants were 18 subjects of nursing groups including supervisors, managers as well as nurses in governmental hospitals of North Khorasan province, Iran. The study sample was selected using the snowball sampling method and data was collected using semi-structured interviews. Herein, Lincoln & Guba's 1985 trustworthiness criteria and techniques were used for establishing reliability and validity. The content analyses were performed based on the conventional qualitative content analysis approach established by Graneheim & Lundman 2004.

  Results

  After analyzing the interviews, 57 unique meaningful codes were identified, and classified into 12 main concepts or factors. The results showed that the perception of discrimination and injustice, incomplete understanding, ambiguous or incorrect information, non-acceptance of rules and regulations, personal and family problems and defects in the compensation service can result in the development of organizational revenge. The special circumstances of the nursing profession and the inappropriate behavior of patients and their companions are unique factors related to the nursing profession which can also lead to the organizational revenge. Other, but important factors including tense atmosphere at workplace, negative communicational behaviors of managers and supervisors, and systemic problems can further cause or worsen organizational revenge among nurses.

  Conclusion

  Based on the results, development or levels of organizational revenge among nurses may result from different factors, especially the tense atmosphere at workplace. The findings of this study can help the decision makers to ease the organizational revenge among nurses in order to improve their work quality and commitment.

  Keywords: Deviant behaviors, Revenge, Nurse, Qualitative Study, Content Analysis