فهرست مطالب

روانشناسی تربیتی - پیاپی 54 (زمستان 1398)
 • پیاپی 54 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدیه خلج زاده، نظام هاشمی* صفحات 1-32
  نوجوانانی که از حمایت خانواده محروم هستند، با احساس عدم امنیت، ترس و اضطراب رشد می کنند. طبق پژوهش های پیشین، مشکلات ساختاری خانواده و وجود عوامل زمینه ساز نامناسب محیطی باعث ایجاد آسیب های روانی در دختران بدسرپرست می گردد. لذا انعطاف پذیری روان شناختی و ادراک شایستگی به عنوان چارچوبی به منظور درک آسیب شناسی روانی و سلامت روان مطرح می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر آموزش خود شفقت ورزی بر ادراک شایستگی و انعطاف پذیری روان شناختی دختران بد سرپرست می باشد.طرح پژوهش نیمه آزمایشی بر اساس پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود که به همین منظور 24 نفر از دختران مراکز شبانه روزی شهر کرج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. شرکت کنندگان پرسشنامه های ادراک شایستگی، اجتناب و آمیختگی و پذیرش و توجه آگاهی را پیش از آموزش و پس از آن تکمیل کردند. دوره آموزشی خود شفقت ورزی طی هشت جلسه هفتگی به مدت 5/2 ساعت برگزارشد. یافته های حاصل از این پژوهش با تحلیل کوواریانس نشان دادند آموزش خودشفقت ورزی با اطمینان 95 درصد منجر به افزایش ادراک شایستگی (شناختی 57%، اجتماعی 60% و فیزیکی 44%) و انعطاف پذیری روان شناختی (اجتناب و آمیختگی 57% و پذیرش و توجه آگاهی 71%) در گروه آموزش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان از آموزش خودشفقت ورزی به عنوان روشی موثر در افزایش ادراک شایستگی و انعطاف پذیری روان شناختی در دختران بد سرپرست استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اجتناب و آمیختگی، ادراک شایستگی، انعطاف پذیری روان شناختی، پذیرش و توجه آگاهی، خود شفقت ورزی
 • سیده فاطمه ضیغمیان*، مهدی معینی کیا صفحات 33-57
  هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل های ارایه شده در زمینه عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بود. روش این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری پژوهش را کلیه مقالات با درجه علمی و پژوهشی، طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزش وپرورش و پایان نامه های موجود در دانشگاه های محقق اردبیلی و رازی در بین سال های 1380-1394 که به بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری پرداخته بودند، تشکیل می داد. از بین پژوهش های انجام شده 11 مورد برای بررسی برگزیده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک سه نرم افزار CMA2، Excel و Spss.v.22 انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از g هگز و مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای بررسی معنی داری فراوانی پژوهش ها از روش شمارش کای اسکویر و جهت ترکیب اندازه اثرها از روش ترکیب احتمالات t واینر استفاده شد. به منظور بررسی وجود سوگیری انتشار در مطالعات اولیه از نمودار فونل استفاده شد که سوگیری انتشار را در مطالعات اولیه در متغیر راهبرد خودتنظیمی نشان داد. برای رفع این مشکل از آزمون برازش دووال و توییدی برای هر دو مدل اثرات ثابت و تصادفی استفاده گردید. به منظور بررسی همگنی مطالعات از آزمون I2 و Q استفاده شد که نشان داد مطالعات اولیه همگن نیستند. اندازه اثر محاسبه شده برای مطالعات تحت هر دو مدل ثابت و تصادفی از نظر آماری برای متغیر مورد بررسی معنادار بود. همچنین نتایج ترکیب احتمالات t واینر نشان داد بین اندازه اثرهای ترکیب شده تفاوت معناداری وجود دارد. درنهایت 10 عامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی شناسایی و اثرگذاری آن ها معنی دار ارزیابی شد. در بین عوامل شناسایی بالاترین شاخص اندازه اثر محاسبه شده مربوط به متغیر یادگیری مشارکتی از نوع جیک ساو بود.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، راهبرد خودتنظیمی، خودتنظیمی، یادگیری
 • مائده جلائی*، لیلا چراغ ملایی، روشنک خدابخش پیرکلانی صفحات 59-89
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخلاقی بر افزایش وجدان، خویشتن داری و مسیولیت پذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر با استعداد پایه های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه تهران بودند. از میان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 3، مدرسه ای به طور تصادفی انتخاب شد. از میان دانش آموزان بااستعداد در پایه های مورد نظر تعدادی دانش آموز بنابر تشخیص آموزگاران کلاس شان انتخاب شدند. سپس از میان آن ها تعداد 30 دانش آموز به تصادف انتخاب شدند و بااستعداد بودن آن ها نیز از طریق آزمون هوش گاردنر تایید شد. دانش آموزان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (14 نفر) گمارده شدند. بسته بازی بر اساس نظریه و کتاب هایی در زمینه بازی و هوش اخلاقی بوربا (2001) طراحی شد و به تایید پنج متخصص روانشناسی کودک و نوجوان رسید. این بسته در گروه آزمایش طی 9 جلسه یک ساعته اجرا شد. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه مسیولیت پذیری کردلو (1389)، هوش اخلاقی علی اکبری دهکردی، گلپایگانی و محتشمی (1394) و هوش چندگانه گاردنر بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس برای دو متغیر وجدان و خویشتن داری و نیز آزمون t برای متغیر مسیولیت پذیری نشان داد که بسته بازی طراحی شده در افزایش مولفه های وجدان (003/0 = p)، خویشتن داری (006/0= p)، و مسیولیت پذیری (001/0= p) موثر واقع شده است و به طور معناداری نمرات پس آزمون گروه آزمایش در این سه مولفه از گروه کنترل بالاتر بود. مرحله پیگیری به دلیل محدودیت زمانی و در دسترس نبودن نمونه مورد مطالعه اجرا نشد.
  کلیدواژگان: وجدان، خویشتن داری، مسئولیتپذیری، بازی، کودکان با استعداد
 • ایراندخت فیاض، آنیتا همایونفرد*، سید مهدی سجادی، رضا ساکی صفحات 91-117

  هدف پژوهش حاضر، بررسی افق ها، تنگنا ها و راهکارهای برنامه معلم پژوهنده به مثابه اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلماناست. برای درک تجربه زیسته معلمان پژوهنده از روش نمودشناسی تفسیری و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوا به روش کیفی استفاده شده است. نمونه های پژوهش شامل 20 نفر (10 مرد و 10 زن) از معلمان و دبیران شرکت کننده در برنامه معلم پژوهنده هستند و به گونه ای انتخاب شدند که هم دوره ضمن خدمت اقدام پژوهی را گذرانده باشند و هم گزارش های آن ها حداقل از منتخبین بوده باشد. سوالات پژوهش عبارت بودند از؛ افق های اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمان کدامند؟ تنگناهای اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمآنچه هستند؟ مهم ترین راهکارهای کاهش تنگناهای اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمان کدامند؟ داده ها از راه مصاحبه ژرف نیمه ساختاریافته و مشاهده هدفمند جمع آوری و سپس نگاشته و به روش ون منن تحلیل شدند. بر بنیاد یافته های پژوهش مهم ترین افق های اقدام پژوهی بر پژوهشگری معلمان شامل نزدیک کردن فاصله نظر و عمل،گسترش مشارکت و تبادل اطلاعات و تجارب، دوری از عوام زدگی و پاسخ گویی علمی به چالش ها، تولید دانش بومی و کاربردی، رشد خودباوری و احساس خودارزشمندی و بهبود کیفیت تدریس بود. مهم ترین تنگنا های آن نیز شامل گسترش عدم صداقت علمی،عدم وجود انگیزه و احساس نیاز به پژوهشگری، عدم وجود فرهنگ پژوهش و پژوهشگری، کیفیت پایین دوره های آموزشی و فقدان تسلط معلمان، عدم دسترسی به منابع و امکانات لازم، نبود نگرش مثبت در بین مسیولان و معلمان نسبت به اقدام پژوهی و دقت پایین در داوری گزارش ها بود. درنهایت راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت توسط شرکت کنندگان برای کارآمدتر کردن برنامه معلم پژوهنده و رفع تنگناهای موجود بیان شد.

  کلیدواژگان: نمودشناسی تفسیری، افق ها، تنگناها، راهکارها، معلم پژوهنده، اقدا م پژوهی، پژوهشگری معلم
 • سندس کاشانی خطیب، شکوفه رادفر*، سیمین بشردوست، مالک میرهاشمی صفحات 119-135

  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. تصمیم گیری پرخطر و ضعف حافظه فعال از مولفه های این اختلال هستند که پیامدهای منفی آن ها شناخته شده است. هدف از مطالعه ارتقاء حافظه کاری و کاهش تصمیم گیری پرخطر توسط تحریک قشر پیشانی به وسیله دستگاه تحریک الکتریکی مغز در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. روش این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و با طرح مطالعه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که شرکت کنندگان 24 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی 7 تا 11 سال بودند. کودکان به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله در 10 جلسه یک روز در میان و هر جلسه بیست دقیقه مورد مداخله قرار گرفتند. ارزیابی ها یک روز پیش از شروع، یک روز پس از پایان مداخله و دو ماه پس از پایان مداخله انجام شد. برای ارزیابی تصمیم گیری پرخطر از آزمون خطرپذیری بادکنک و برای ارزیابی حافظه کاری از آزمون یک محرک پیشین استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش اندازه گیری مکرر استفاده شد.یافته های به دست آمده از تجزیه وتحلیل نمودارها نشان دادند که برنامه تحریک الکتریکی مغز باعث بهبود تصمیم گیری پرخطر و حافظه کاری در این کودکان شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دادند که در حافظه کاری (01/0>p) گروه درمان بعد از مداخله بهبود حاصل شد. به این صورت که در پیش آزمون تفاوت چندانی بین گروه کنترل و آزمایش در حافظه کاری دیده نشد اما در پس آزمون نمرات گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بودند.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی، قشر پیشانی، تصمیم گیری پر خطر، حافظه کاری
 • علی شیخ الاسلامی*، زهرا بشاشی، علی جعفری صفحات 137-157
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه پردازش هیجانی، کمک طلبی و اهداف پیشرفت در دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 160 دانش آموز (80 نفر در هر گروه) انتخاب شده و به پرسشنامه پردازشگر باکر و همکاران، پرسشنامه کمک طلبی ریان و پنتریچ، پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین از نظر پردازش هیجانی، کمک طلبی و اهداف پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). بدین صورت که در مقایسه با دانش آموزان با اضطراب امتحان پایین، میانگین نمره های پردازش هیجانی، پذیرش کمک طلبی، اهداف تبحری و اهداف عملکرد-رویکرد دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا به طور معناداری کمتر (01/0>P) و میانگین نمره های اجتناب از کمک طلبی و اهداف عملکرد-اجتناب شان به طور معناداری بیشتر (01/0>P) بود؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که پردازش هیجانی، کمک طلبی و اهداف پیشرفت از جمله متغیرهای مورد توجه در دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا بوده و نیازمند برنامه هایی برای آموزش مدیریت صحیح این متغیرها می باشند.
  کلیدواژگان: پردازش هیجانی، کمک طلبی، اهداف پیشرفت، اضطراب امتحان
 • زهرا نقش*، زهرا رمضانی خمسی صفحات 159-177
  هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهت گیری هدف معلم بود. به این منظور 300 معلم پایه اول تا ششم ابتدایی به صورت تصادفی خوشه ای طبقه ای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس جهت گیری هدف باتلر (2007) پاسخ دادند. این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پایایی ابزار توسط آلفای کرونباخ و روش آزمون-بازآزمون موردبررسی قرار گرفت. نتیجه تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس راه حل های 4 عاملی را نشان داد که 33/51 درصد از واریانس کل را تبیین کرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی شاخص های برازش خوب مدل را نشان داد. آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر 82/0 به دست آمد و ضریب همبستگی در روش آزمون-بازآزمون 0.72 به دست آمد که به طورکلی نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار است. به طورکلی نتایج نشان دهنده برازش خوب مقیاس جهت گیری هدف باتلر در جامعه ایران و پایایی مناسب این پرسشنامه است که می توان از آن برای تعیین جهت گیری هدف معلمان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ساختار عاملی، پایایی، جهت گیری هدف معلم
 • سعید رومانی*، کبری عالی پور، صدیقه فرخی صفحات 179-206
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در بی انگیزگی تحصیلی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم آباد است که تعداد 15 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شد. داده های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش پدیدارشناسی و کدگذاری استخراج مضمون های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که کادر آموزشی شامل: نحوه برخورد کادر آموزشی و جایگاه علمی اساتید، امکانات دانشگاه شامل: تغذیه و امکانات فضایی دانشگاه، محتوی دروس شامل: سنخیت محتوی، کاربرد در آینده و محتوی دروس تخصصی، دوستان و مسایل مربوط به خود دانشجو و همچنین مسایل مربوط به سیاست های دانشگاه فرهنگیان شامل: سیاست مربوط به شغل و سیاست چگونگی برگزاری کلاس ها از جمله عواملی هستند که در بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل نقش دارند. یافته های حاصل از پژوهش می تواند جزء برنامه های اصلاحی دانشگاه فرهنگیان جهت رفع بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بی انگیزگی تحصیلی، پدیدار شناسی، جایگاه علمی اساتید، نقش محتوا
 • سعید اسماعیل نیا*، غلامرضا صرامی، شکوه السادات بنی جمالی صفحات 207-234

  هوش موفق، خرد و خلاقیت را می توان از ویژگی های مهم موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی به شمار آورد. این پژوهش برای تعیین نقش پیش بینی کنندگی هوش موفق، خرد و خلاقیت در یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی، و جامعه آماری کلیه زبان آموزان، زبان انگلیسی دختر و پسر شهرستان های قایم شهر، بابل و ساری که در سال97 1396 مشغول به تحصیل بودند، که از این تعداد، نمونه ای به حجم 625 نفر انتخاب گردید که 351 نفر از آن ها پسر و 274 نفر دختر بودند، که به سه پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ با مجموع (36) سوال  و ضریب پایایی 88/0 و پرسشنامه خرد آردلت(29) با ضریب پایایی 84/0 و پرسشنامه خلاقیت عابدی با (60) سوال و ضریب پایایی 89/0،که در مجموع به (125) سوال پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  چند متغیری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه های هوش موفق و خلاقیت می توانند در پیش بینی یادگیری زبان نقش داشته باشند.نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که هوش موفق، خرد و خلاقیت از عوامل بسیار مهم در یادگیری زبان انگلیسی هستند که با اجرای صحیح آن ها در کلاس وآموزش آن ها به زبان آموزان می توان به طور مستقیم فرایند یادگیری را ارتقا بخشید.

  کلیدواژگان: هوش موفق، خرد، خلاقیت، یادگیری زبان انگلیسی
|
 • Mahdieh Khalajzadeh, Nezam Hashemi * Pages 1-32
  Adolescents who lack family support grow up with a sense of insecurity, fear, and anxiety. According to the research, structural problems of primary family and inappropriate socioenvironmental factors may cause psychological traits in bad-caretaker girls. Therefore, psychological flexibility and perception of competence as a framework for understanding psychopathology and mental health are proposed. Accordingly, the present study seeks to investigate the effectiveness of self-compassion training on the perceived competence and psychological flexibility of the bad-caretaker girls. The research design was quasi-experimental based on pre-test and post-test with control and experimental groups. For this purpose, 24 girls of Mehr Boarding Center were selected by convenience sampling method and randomly assigned into two control and experimental groups. Participants completed the perceived competence, Avoidance and Fusion Questionnaire, Acceptance and Mindfulness before and after training. The training was conducted in eight weekly sessions for 2.5 hours. The results of this study by covariance analysis showed that self-compassionate training with 95% confidence leads to increased perceived competence (cognitive 57%, social 60% and physical 44%) and psychological flexibility (avoidance and fusion -57% and acceptance and mindfulness 71%) in the training group. According to the results, self-compassionate training can be used as an effective method to increase the perceived competence and psychological flexibility in the bad-caretaker girls.
  Keywords: Acceptance, mindfulness, Avoidance, fusion, perceived competence, Psychological Flexibility, Self-Compassion
 • Sayedeh Fatemeh Zaegamean *, Mahdi Moeinikia Pages 33-57
  The purpose of the present research was descriptive, analysis and synthesis analysis presented in the context of factors influencing self-regulation strategy in learning. This research method is the meta-analysis. The statistical population of the research includes all scientific and research articles, a research project at the Research Center of Education Organization and thesis at the University of Mohaghegh Ardebili and Razi between 1380 -1394. In the research carried out, 11 were selected for review. Data analysis was performed with the help of software Spss.vs.22, CMA2 & EXCEL. To calculate effect size used of G Hedges and fixed effect and random effect model, to study significant of frequency in research use of method counting (chi-square) and in order to combination effects size were used of T Vainer possible combination method. To fix the problem publication bias in primary studies used of chart funnel that shows publication bias in the primary study at test anxiety variable. To fix this problem was used for tow models of fixed and random effects of Dual and Tweedy fitness test. In order to cheek homogeneity studies I2 and Q test was used that showed the primary studies are not homogeneous. Also, The calculated effect size was significant for studies under both models fixed and random statistically for variable examined. Finally, 10 factors affecting the self-regulation strategy were identified and their significance evaluated. Among the identification factors, the highest index of the calculated effect size was related to the collaborative learning of the type of Jigsaw Variable.
  Keywords: Meta-analysis, Self-Regulation Strategy, self-regulation, Learning
 • Maedeh Jalaei *, Leila Cheraghmollaei, Roshanak Khodabakhsh Pirkalani Pages 59-89
  The purpose of this study was the effectiveness of play package designed to increase moral conscience, self-control and taking social responsibility of talented primary school students. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest with control group design. The population consisted of all girl students of the fourth, fifth and sixth grade of the 3rd district of Tehran. Then, 30 talented students were randomly selected and their intelligence was confirmed through Gardner's intelligence test. Students were randomly assigned into two groups of experimental (n=16) and control (n=14) groups. The designed play package was based on the theory and books related to the play and moral intelligence of Michele Borba (2001), and was approved by five child psychologists. This package was run for the experimental group for 9 one-hour sessions. The questionnaire used in the research was the Kurdlo Responsibility Questionnaire (2010), moral Intelligence by Ali Akbari Dehkordi, Golpayegani and Mohtashemi (1394) and Gardner Multiple Intelligence.The results of data analysis showed that the play package effectively increased conscience (p=0.003), self-control (p=0.006), and taking responsibility (p=0.001). The follow-up phase was not performed in this study because of time limitation and inaccessibility of the sample.
  Keywords: conscience, self-control, responsibility, play, talented children
 • Irandokht Fayyaz, Anita Homayoonfard *, Sayedmahdi Sajjadi, Reza Saki Pages 91-117

  The purpose of present research, survey of the horizons and challenges of the researcher teacher program as action research on the Researcher teachers. To understand the lived experiences of the researcher teachers the methodology of interpretive expressions has been used. The research sample consisted of 20 people of the teachers participating in the researcher teacher program and who completed at least action research period has been completed and their reports have been selected. The research questions were: What are the horizons of action research on teachers' scholars? What are the bottlenecks of action research on teachers' scholars? Data were collected using semi-structured interviews and purposeful observations transcribed using the Van-Manen method. the most important horizons of action research on teachers' scholars include closing the distance between the viewpoints and the practice, expansion of participation and exchange of information and experiences, avoidance of factorization and scientific responsiveness to challenges, production of indigenous and applied knowledge, self-esteem development and self-esteem and improving teaching quality. The most important bottlenecks include the expansion of scientific intolerance, the lack of motivation and the need for research, the lack of research and research culture, the low quality of training courses and the lack of teacher dominance, lack of access to resources and facilities, lack of positive attitudes among authorities and Teachers were reluctant to take action and low accuracy in reporting judgments. Ultimately, short and long term solutions by participants were proposed for more effective of the researcher teacher program and eliminating bottlenecks.

  Keywords: horizons, challenges, solutions, researcher teacher, action research
 • Sondos Kashani Khatib, Shokoufeh Radfar *, Simsn Bashardoust, Malek Mirhashemi Pages 119-135

  Attention deficit hyperactivity disorder is a neurodevelopmental disorder. Risky decision making and active memory weakness are components of this disorder whose negative implications are known.. The purpose of the study was to increase the working memory and reduce risky decision By stimulating the forehead with the device tDCS device In children with ADHD . This was a quasi-experimental study with single-subject study design, in which 24 children with attention deficit disorder and active participants were 7-11 years old. The children were randomly divided into intervention and control group . The intervention group was intervened At 10 sessions a day in between and 20 minutes each session. Assessments were one day before the intervention, one day after the end of intervention, and two months after the end of the intervention. Bart's test was used to assess risky decision and in order to evaluate the working memory, we used N-BACK task. To analyze the data, covariance analysis and effect size were used. the findings from the analysis of the charts showed that the brain electrical stimulation program improved risk decision making and work memory in this children.

  Keywords: Electric stimulation, forehead cornea, high risk decision making, Working memory
 • Ali Sheykholeslami *, Zahra Bashshashi, Ali Jafari Pages 137-157
  This study aimed to compare the emotional processing, help seeking and goal achievement in students with high and low test anxiety. The research method is Descriptive with causal-comparative type. The population of this study consisted of all students of High School Level II of Ardabil city in the academic years of 2014-15, that of these, 160 students (80 ones per groups) were selected by random multi stages clustering sampling method and responded to the Backer emotional processing questionnaire, Ryan and Pentrich help seeking questionnaire, Midgley and et al achievement goals questionnaire and Spielberger test anxiety questionnaire. Multivariate Analysis of Variance was used to analyze the data. Results showed that there exist a significant differences between students with high and low test anxiety in terms of emotional processing, help seeking and goal achievement (P<0/01). So that compared with students low test anxiety, the average score of emotional processing techniques, accepting help seeking, Mastery and performance-approach goals of students with high test anxiety were significantly lower (P<0/01) and the average score of avoidance of help seeking and performance-avoidance goals were significantly more (P<0/01). Thus, we can conclude that emotional processing, help seeking and achievement goals are among the variables of interest in students with high test anxiety and requires programs for managing correctly of these variables.
  Keywords: emotional processing, Help Seeking, Goal Achievement, Test anxiety
 • Zahra Naghsh *, Zahra Ramezani Khmsi Pages 159-177
  The aim of this study was to investigate the factor structure and reliability of the teachers’ goal orientation Inventory.So 300 teachers from first to sixth grade were selected randomly by cluster sampling among primary school teachers in Tehran and answered to Butler goal orientation Inventory (2007). This research is descriptive and of type validation. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to investigate factor structure of the instrument, and Cronbach’s alpha and Test-Retest method were employed for examining the reliability. The results of Principal component with Varimax rotation showed 4 factorial factorial solutions that explained and 51.33% of whole variance. he results of the confirmatory factor analysis showed good fit of the model. The Cronbach’s alpha of the instrument was 0.82 and the correlation coefficient of test-retest was 0.72 that showed acceptable reliability for the instrument. In general, the results show a good fit of Butler's goal orientation in the Iranian society and the reliability of this questionnaire that make it a suitable measure for determining teachers’ goal orientation for screening purposes.
  Keywords: factor structure, reliability, teachers’ goal orientation
 • Saied Roomani *, Kobra .Alipour, Sedigeh Farokhi Pages 179-206
  Abstract The purpose of the present study was to identify the effective factors in academic immorality among students studying at Farhangian University. The statistical population of the study consisted of students Farhangian University of Khorramabad. 15 students were selected as the sample of the study using purposeful sampling and also theoretical saturation. Data extracted from semi-structured interviews, were analyzed using coding and extraction of main and minor themes. The findings of the research showed that the teaching staff included: the way of dealing with the teaching staff and academic position of the professors, university facilities including nutrition and university facilities, the contents of the courses include: content compatibility, future use and the content of specialized courses, friends and related issues Students themselves, as well as issues related to the policies of the University of Cultural Studies, include: Occupational policy and the policy of conducting classes are among the factors contributing to the students' academic immaturity. The findings of the research can be considered as part of the reform programs of the University of Cultural Studies in order to eliminate students' academic immensity. Key Words: Academic Immaturity, Phenomenology, Academic Position of Professors, Content Role
  Keywords: Academic Immaturity, Phenomenology, Academic Position of Professors, Content Role
 • Saeed Esmail Nia *, Gholamreza Sarami, Shokoh Bani Jamali Pages 207-234

  Successful intelligence, wisdom and creativity can be so important features of success in learning English. This study was designed to determine the predictive role of successful intelligence, wisdom and creativity in learning English in girls and boys. The method of this study was descriptive and correlation, and the statistical population were all girls’ and boys’ English learners’ of Ghaemshahr, Babol and Sari, who were studied in 1976-97, out of which 625 were selected, 351 were boys and 274 were girls, which answered three Questionnaire; Sternberg Successful intelligence Questionnaire with a 36 Question and a reliability coefficient of 0.88 and Ardlet wisdom questionnaire with a total of 29 Question and a reliability of 0.84 and an Abedi Creativity Questionnaire with 60 Question and reliability coefficient of 0.89, which answered a total of (125) questions. Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used for data analysis. The results showed that the components of successful intelligence and creativity can play a role in predicting language learning. The results also showed that successful intelligence, wisdom and creativity are important factors in learning English that can directly enhance the learning process by implementing them correctly in the classroom and teaching them to learners.

  Keywords: Successful intelligence, wisdom, creativity, Learning English