فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نوید اسدی*، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 9-22

  هدف از این پژوهش ساخت، روایی و پایایی پرسشنامه موانع استعدادیابی در ورزش ایران بود. به این منظور پرسشنامه 71 سوالی برای اندازه گیری هفت بعد موانع استعدادیابی طراحی شد. نمونه گیری به صورت نظری (هدفمند و غیرتصادفی) انجام گرفت. برای تعیین موانع و تهیه پرسشنامه از روش آمیخته استفاده شد. نمونه پژوهش در بخش کیفی 22 نفر و در بخش کمی 145 نفر بودند، که از شش گروه روسای فدراسیون ها، مسیولان کمیته استعدادیابی آن فدراسیون ها، افراد شاغل در دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، استادان دانشگاه، مربیان استعدادیاب و مسیولان استعدادیابی باشگاه ها، تشکیل شده بودند. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط دوازده نفر از استادان صاحب نظر در این زمینه انجام گرفت. به منظور بررسی روایی سازه و تایید عوامل شکل دهنده پرسشنامه، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار پی ال اس استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی (با استفاده از آلفای کرونباخ) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی هفت عاملی سازه موانع استعدادیابی در ورزش ایران دارای برازش مناسبی بود. در نهایت می توان از پرسشنامه مذکور در بررسی های مربوط به نظام استعدادیابی در تمامی نهادهایی که در کشور در حال حاضر متولی امر استعدادیابی هستند، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پرسشنامه، روایی و پایایی، موانع استعدادیابی، ورزش
 • محمدحسین میرزا راه کوشکی، علی زارعی*، عباس خدایاری صفحات 23-39

  هدف از تحقیق حاضر، تدوین برنامه عملیاتی توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش، جهت اجرای استراتژی های مدون حاصل از تحقیق است. روش استفاده شده توصیفی است و این تحقیق با توجه به موضوع در حیطه مطالعات استراتژیک و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق مدیران ارشد، کارشناسان آگاه به فعالیت های تربیت بدنی حوزه ستادی وزارت بهداشت و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه آماری تحقیق 94 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های باز و بسته بود. روایی پرسشنامه توسط چند تن از استادان و پایایی پرسشنامه بسته با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 93/0 تایید شد. برای اولویت بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، جهت تعیین جایگاه استراتژیک توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش، استفاده شد. یافته های تحقیق پس از تجزیه وتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، نشان داد که جایگاه استراتژیک توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش در منطقه تدافعی (WT) قرار داشت و استراتژی های لازم جهت حفظ و ارتقای سلامت از طریق ورزش تدوین شد. سپس در جلسات راهبردی، برنامه های عملیاتی، جهت اجرای استراتژی های ارایه شده، تدوین شد. نتایج نشان داد برای اینکه برنامه استراتژیک به طور موثری اجرا شود، باید به فعالیت های قابل درک در سطح عملیاتی تبدیل شود. با این حال، در مراحل بعد این برنامه ها باید با انتخاب الگویی مناسب، چگونگی، زمان، مسیول و منابع مورد نیاز آنها مشخص و در برنامه های سالیانه لحاظ شوند.

  کلیدواژگان: برنامه عملیاتی، نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی، وزارت بهداشت
 • سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی*، وحید شجاعی صفحات 41-56

  پژوهش حاضر با هدف بررسی معماری سازمانی وضعیت موجود اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارایه الگو در وضع مطلوب انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی و مبتنی بر تحلیل کیفی و کمی با استفاده از روش اسنادی و روش دلفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 140 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با 88/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، شیوه های تحلیل اسناد و روش دلفی، با رویکرد تطبیقی و قیاسی با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که وضعیت جاری در بیشتر ویژگی های کیفی (همراستایی، همگرایی، یکپارچگی، قابلیت نگهداری و توسعه، کارایی و امنیت) دارای مقدار متوسطی است و باید بهبود پیدا کند. ازاین رو مدل جدیدی مبتنی بر سرویس گرایی جهت ترسیم وضعیت آتی طراحی و با استفاده از روش دلفی ارزیابی شد. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که مدل ارایه شده تا حدود زیادی مناسب بوده و مورد قبول معماران و متخصصان ایرانی است.

  کلیدواژگان: اداره کل ورزش و جوانان، امنیت، معماری سازمانی، همراستایی و همگرایی
 • برانوش نیک بین*، حسین علوی، امین توکلی صفحات 57-70

  هدف از این پژوهش بررسی نقش تبلیغات از طریق پیامک و فضای مجازی با جذب مشتری در اماکن ورزشی استان مازندران بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مراجعه کننده به اماکن ورزشی استان مازندران تشکیل دادند که با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه و استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد تبلیغات اینترنتی (14 سوال با 5 مولفه) و پیامک تبلیغاتی (11 سوال با 5 مولفه)استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (کلموگراف اسمیرنوف و آزمون دوجمله ای) در سطح معناداری (05/0<P) استفاده شد. نتایج نشان داد، 5 مولفه شامل وجود اطلاعات جامع از محصول در پیامک تبلیغاتی، وجود اطلاعات تماس معتبر، آشنا بودن فرستنده پیامک تبلیغاتی، شکل ظاهری و نوشتاری پیامک تبلیغاتی، قیمت خدمات و عوامل کمی ترغیب کننده مشتری در پیامک های تبلیغاتی و نیز 5 مولفه عوامل مرتبط با محصول، عوامل ارتباطی (زیرساختارھای محیط انتشار تبلیغ)، عوامل انسانی (کاربر اینترنتی) و بعد عوامل محتوایی در تبلیغات اینترنتی بر جذب مشتری اثرگذارند. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مدیران اماکن ورزشی استان مازندران برای جذب بیشتر مشتری از تبلیغات پیامکی و نیز اینترنتی بهره جویند و نیز با رعایت اصول و عوامل اثرگذار در طراحی پیامک های تبلیغاتی و نیز تبلیغات اینترنتی، جذابیت در تبلیغ را برای توجه هرچه بیشتر مشتری ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، تبلیغات، جذب مشتری، فضای مجازی
 • حبیب هنری*، احسان قائم مقامی، غلامعلی کارگر، جواد شهلایی باقری صفحات 71-84

  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد موثر در توسعه ملی شطرنج ایران است. روش تحقیق مورد استفاده روش زمینه یابی و از نوع اکتشافی بود و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل استادان دانشگاهی با تخصص در زمینه شطرنج کشور در رده های مختلف و سطوح ملی و بین المللی بود. روش نمونه گیری به صورت نظری بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (17مصاحبه با 14 نفر) که از سه نفر از خبرگان دو مرتبه مصاحبه انجام پذیرفت. همچنین پایایی مصاحبه ها از روش باز آزمون (83/0) به دست آمد. در مجموع، داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی شناسایی و دسته بندی شدند که شامل 27 کد محوری هستند، که به طورکلی این عوامل در قالب 9 مفهوم اصلی توسعه ملی شطرنج ایران شامل استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران، هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی، بودجه و منابع مالی، توسعه مربیان و نیروی انسانی، تجهیزات سخت افزاری، مسابقات و اردوهای ورزشی، انگیزش و حمایت از منابع انسانی و شرایط اقلیمی اند. با توجه به یافته های پژوهش، توجه به عوامل مذکور موجب توسعه و پیشرفت شطرنج در سطح ملی خواهد شد.

  کلیدواژگان: استعدادیابی، توسعه ملی، شرایط اقلیمی، هماهنگی
 • عزت الله ترخانی*، ابوالفضل فراهانی، لیلا قربانی، حمید قاسمی صفحات 85-99

  این تحقیق با هدف تبیین نقش شاخص های کلیدی منجر به موفقیت ایران در المپیک ریو براساس مدل SPLISS انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی به صورت تحلیلی، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات نیز از دسته تحقیقات میدانی و پرسشنامه ای است. جامعه آماری تحقیق را تمام ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران شرکت کننده در بازی های المپیک ریو تشکیل می داد (269=N) که با توجه به تعداد محدود جامعه تحقیق، نمونه گیری به روش کل شمار انجام گرفت. ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه شاخص های موفقیت ورزشی دی بوسچر و همکاران (2012) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوط تایید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و تی تک نمونه ای به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 و مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت مالی (22/8=t)، عوامل ساختاری و سیاست گذاری (46/9=t)، سیستم توسعه و شناسایی استعدادهای ورزشی (94/14=t)، حمایت های ورزشی و شغلی از ورزشکاران (80/10=t)، توسعه اماکن و تسهیلات آموزشی و تمرینی (20/8=t)، توسعه کمی و کیفی مربیگری (65/6=t)، افزایش حضور در رقابت های ملی - بین المللی (67/7=t)، حمایت های علمی-پژوهشی (28/10=t)، عوامل محیطی - اجتماعی و تنوع جغرافیایی (85/13=t) و افزایش مشارکت ورزشی مردم (47/7=t) در موفقیت تیم های ورزشی حاضر در المپیک نقش معنا داری دارد (01/0=P). همچنین، نتیجه مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که همه عوامل موثر بر موفقیت تیم های ورزشی حاضر در المپیک ریو از مقدار T و بار عاملی قابل قبولی و مثبتی برخوردارند و عوامل موثر بر موفقیت تیم های ورزشی حاضر در المپیک ریو محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: بازی های المپیک، شاخص های کلیدی، مدل SPLISS، موفقیت ورزشی
 • اکبر ساعتی زارعی*، غلامرضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی صفحات 101-118

  هدف از این پژوهش تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور شامل می شد. نمونه آماری بر مبنای تعداد قابل کفایت برای مدل سازی در نرم افزار اسمارت پی ال اس برآورد شد (305 نفر) که به صورت خوشه ای از 11 استان نمونه گیری شد. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه توانمندسازی، مدیریت استعداد و هوش سازمانی با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی (نظر 15 متخصص)، پایایی (آلفای کرونباخ بالای 0/70) و روایی سازه (برازش مدل) ارزیابی و تایید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. نتایج نشان داد که متغیر مدیریت استعداد به طور مستقیم با ضریب 0/56 و 0/90 به ترتیب بر توانمندسازی کارکنان و هوشمندی سازمانی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر هوشمندی سازمانی نیز به طور مستقیم با ضریب 0/31 بر توانمندسازی کارکنان، اثر مثبت و معناداری دارد. اثر غیرمستقیم مدیریت استعداد بر توانمندسازی (از طریق هوش سازمانی) با ضریب 44/ 0معنا دار شد و از اثر مستقیم آن کمتر بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت هرچند تقویت خرده سیستم مدیریت استعداد به طرز قابل توجهی سبب اثربخشی فرایند توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان می شود، دستیابی به سطوح بالاتر توانمندسازی از طریق مدیریت استعداد نیازمند وجود سطح مناسبی از قابلیت هوشمندی در سازمان است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی کارکنان، سازمان های ورزشی، مدیریت منابع انسانی، هوش سازمانی
 • محسن علائی راد، فریده اشرف گنجوئی*، حمید سجادی هزاوه صفحات 119-130

  تعارض سازمانی، بخشی اساسی و فراگیر زندگی سازمانی است. سازمان هایی که در آن تعارض کمتری وجود دارد، اغلب در محیط های رقابتی با شکست مواجه می شوند. مدیران به جای اینکه ریشه تعارض را از بین ببرند، می توانند با استفاده از تعارض، اثربخشی سازمان را افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط استقرار سیستم اطلاعات مدیریت با سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی و اجرایی ورزش انجام شگرفت که از نظر هدف، کاربردی و روش، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی مدیران ارشد آموزشی و اجرایی ورزش در واحدهای تربیت بدنی شهرداری تهران شامل رییس، نایب رییس و مدیران بخش های مختلف بود. با توجه به حجم محدود جامعه تحقیق با روش تمام شمار، 220 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک مدیریت تعارض رابینز (1991) و پرسشنامه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) اکبری (1390) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزارهای SPSS23 و SmartPLS2.0 استفاده شد.  نتایج نشان داد بین استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سبک های مدیریت تعارض که عبارت اند از رقابت، اجتناب، گذشت، مصالحه و همکاری در مدیران آموزشی و اجرایی ورزش شهرداری تهران رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین عوامل اقتصادی، محیطی، آموزشی، ساختاری، فرهنگی به عنوان پیش بین مناسبی جهت تعیین سبک های مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و اجرایی ورزش شهرداری تهران مشخص شدند.  نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بررسی رابطه استقرار سیستم اطلاعات با سبک های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی و اجرایی ورزش شهرداری تهران موجب استفاده بهینه از این سیستم اطلاعاتی می شود و روند رو به رشد تصمیمات مدیریتی را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: تعارض سازمانی، سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، رقابت، مدیران دولتی، همکاری
 • مریم منصوری*، فرزام فرزان، مهرزاد حمیدی صفحات 131-145

  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اوقات فراغت دانشجویان سراسر کشور بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود و به صورت میدانی انجام گرفت. نمونه گیری کیفی به صورت گلوله برفی انجام گرفت که جامعه آماری آن شامل استادان رشته مدیریت ورزشی و جامعه شناسی که در زمینه اوقات فراغت فعالیت آموزشی و پژوهشی داشتند، می شد و در بخش کمی نیز به صورت خوشه ای مرحله ای انجام گرفت. تعداد نمونه ها در بخش کیفی با توجه به شیوه نمونه گیری متوالی (افزایش حجم نمونه تا زمان رسیدن به کفایت نظری) 14 نفر تعیین شد. همچنین تعداد نمونه در بخش کمی که شامل دانشجویان بود، با توجه به حجم جامعه آماری آنان (2431286 نفر) با استفاده از فرمول کوکران برابر با 1627 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (89/0=α) تایید شد. داده های پژوهش در بخش کیفی با رویکرد تفسیری کدگذاری و در بخش کمی نیز با استفاده از آزمون های همبستگی (اسپیرمن و رگرسیون خطی) و مقایسه ای (t تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) تحلیل شد. نتایج نشان داد که استفاده از اینترنت تاثیر منفی بر رضایت از اوقات فراغت دارد. همچنین در دسترس بودن امکانات تفریحی، افزایش پرداختن به فعالیت های ورزشی و بالا بودن سطح رفاه با افزایش میزان رضایت مندی از اوقات فراغت همراه است. در نهایت مدل اوقات فراغت با شش عامل تاثیرگذار بر انتخاب فعالیت های فراغتی (شامل پیشرانه ها، عوامل فردی، عوامل اجتماعی و محیطی، عوامل مدیریتی، عوامل دولتی و چالش ها) و پیامدهای ناشی از گذران اوقات فراغت تدوین شد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، تفریح، دانشجویان، فعالیت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • خیام اکبری اصل هاسونی*، یعقوب بدری آذرین، محمدرسول خدادادی صفحات 147-158

  صنعت ورزش با داشتن قابلیت های فراوانی در برگزاری رویدادهای ورزشی به خصوص در زمینه لیگ های حرفه ای توان درآمدزایی بسیار بالایی دارد. ازاین رو پرداختن به این امر از موضوعاتی است که برای صنعت ورزش کشور بسیار لازم و ضروری است. تحقیق حاضر با محوریت بوم کسب وکار استروالدر، در پی تفسیر دیدگاه ها و برداشت های صاحب نظران لیگ برتر فوتبال به عنوان یکی از مهم ترین کسب وکارهای صنعت ورزش ایران، درباره 9 مولفه این بوم بوده است. تحقیق با رویکرد کیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه انجام گرفت. برای انتخاب نمونه، از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی، تا حصول اصل اشباع نظری استفاده شد (n=20). داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای با استفاده از روش تحلیل پدیدارنگاری و به کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر، اقدامات استراتژیکی را در چارچوب الگوی عملی چهار اقدامی حذف، ایجاد، کاهش و افزایش ارایه کرده است که می تواند به عنوان استراتژی اقیانوس آبی مورد توجه مسیولان و تصمیم گیرندگان صنعت ورزش و فوتبال کشور باشد.

  کلیدواژگان: اقیانوس آبی، بوم کسب وکار، صنعت ورزش، فوتبال ایران، لیگ ورزشی
|
 • Navid Asadi*, Mahmoud Goodarzi, Seied Nasrollah Sajjadi, Ebrahim Alidoust Ghahafarokhi Pages 9-22

  The purpose of this research was to design and the validity and reliability of Iran’s sport talent identification obstaclesquestionnaire. For that purpose, 71 question questionnaire was designed to measure seven talent identification obstacles and performed on the sample. The sampling method was selective. The statistical sample was 22 people in the qualitative section and 145 in the quantitative section. They were consisted of the presedent of the Federation, the Federation Talent identification Committee officials, people working in the office of the Ministry of Sport and Youth Talent Search, professors, talent identification coaches, and club officials. Content validity of the questionnaire was conducted by twelve professors in the field. To test reliability of internal consistency (Cronbach's alpha using) were used. Factor analysis showed that the obstecles to talent identification in the sport's seven-factor structure had a good fitting. Finally, the questionnaire and the review of the system of talent identification in all institutions in the country are now in charge of talent identification would be used.

  Keywords: obstecles of identification, questionnaire, validity, reliability, sport
 • MohammadHossein Mirza Rahkoushki, Ali Zarei*, Abbas Khodayari Pages 23-39

  The aim of this study was to design health system action plan development with a physical education and sport approach to implementing the codified strategies derived from this research. The research method was descriptive and applied in terms of objectives. The statistical population  was included senior managers, knowledgeable experts in physical education activities of the headquarters of the Ministry of Health and physical education managers of medical universities. The statistical sample was 94 subjects who were chosen purposefully due to the limited statistical population. The research tools were open and closed questionnaires. The validity of the questionnaire was verified by some of the professors and the reliability of the closed questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test and coefficient (0.93). To prioritize strengths, weaknesses, opportunities, and threats, the Friedman test and the evaluation matrix of the internal and external factors were used to determine the strategic position of health system development with a physical education and sport approach. After analyzing and formulating the evaluation matrix of the internal and external factors, finding indicated that the strategic position of development of the health system with a physical education and sport approach was in the defensive zone (WT) and the strategies necessary to keep up and upgrade Health was developed through exercise. Then, according to the strategies at the strategic meetings, to implement the proposed strategies operational plans were developed. In order for an effective strategic plan to be implemented, it must become an operationally understandable activity. However, at a later stage, these programs should be identified by selecting the appropriate model, how, time, responsibility, and resources they need and be included in annual programs.

  Keywords: operational program, health system with a physical education ap-proach, ministry of health
 • Somayye Abolhasanzade Zoeram, Mohammad Hami*, Vahid Shojaee Pages 41-56

  The aim of this study was to investigate the enterprise architecture (EA) of the status quo at the Sports and Youth General Directorate (SYGD) of Mazandaran Province in order to design a model of the desirable situation. The research method was applied in terms of objectives and descriptive-survey based on quantitative and qualitative analysis using documentary and Delphi methods. The statistical population of this study consisted of all managers and the sample size was 140 persons using Morgan table. Data were collected with a researcher-made questionnaire and Cronbach's alpha coefficient of reliability was 0.88. To analyze the data, Delphi document analysis methods done with a comparative and deductive approach using SPSS software. The results show that the status quo is moderate in most of the qualitative features (alignment, convergence, integrity, Maintenance and Development, Efficiency, and Security) requires improvements. Therefore, a new service-based model was designed to draw the future status, which was evaluated using the Delphi method. Taking the overall results of this research together, it can be concluded that the proposed model is appropriate to a great extent and acceptable to Iranian architects and specialists.

  Keywords: alignment, convergence, enterprise architecture, security, sports, Youth General Directorate
 • Beranoosh Nikbin*, Hossein Alavi, Amin Tavakoli Pages 57-70

  The aim of this study was to investigate the role of SMS advertising and virtual advertising in attracting customers in sports centers of Mazandaran province. The research method was descriptive and correlational and conducted by the field study method. The statistical population was all people who referred to sports facilities in Mazandaran province. With regard to the unlimited number of communities and Morgan table, 384 people were selected randomly. The tools were researcher-made questionnaires on the Internet (11 items with 5 components) and SMS (14 items with 5 components) advertising. The descriptive and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov and binomial test) were used at a significant level (P 0.05) for analyzing the data. The results showed that 5 components included the existence of comprehensive product information in SMS, the existence of valid contact information, the familiarity of the SMS sender, the apparent and textual form of the SMS, the price of the service and the quantitative factors encouraging the customer in SMS advertising , as well as 5 components include The factors associated with the product, the communication factors (the infrastructure of the propagation environment), human factors (Internet users), and the content agents of the Internet advertising affects the customer's attraction. According to the findings, it is suggested that managers of sports centers in Mazandaran province should use text ads and Internet ads to attract more customers. Also, it is suggested to managers by following the principles and factors influencing the design of advertising texts as well as internet advertising, attract as many customers as possible by creating Attractiveness in advertising.

  Keywords: advertisement, virtualization, attracting customers, venues
 • Habib Honari*, Ehsan Ghaem Maghami, Gholamali Kargar, Javad Shahlee Pages 71-84

  The aim of the present study was to identify the effective dimensions of national chess development in Iran. The research method was exploratory and the required information was obtained through documentary studies and interviews with experts. The statistical population consisted of university professors specializing in country chess in different ranks and national and international levels. The sampling method was theoretical and the research instrument was the interview protocol with experts until theoretical saturation (17 interviews with 14 people) was done by three second-time experts. The reliability of the interviews was obtained by the test-retest method (0.83). Overall, the data were identified and categorized using open, axial, and selective coding, comprising 27 axial codes, generally in the form of 9 main concepts of national chess development in Iran, including Athletes' Talent and Education, Inter-organizational coordination and communication, management and planning factors, budgeting and funding, coaching and human resources development, hardware, competitions and camps, motivation and support for human resources and climatic conditions. According to the research findings considering the above factors will lead to the development of chess at the national level.

  Keywords: talent-discovering, national development, coordination, climate
 • EZZATOLLAH TARKHANI*, ABOLFAZL FARAHANI, MAASOMEH GHORBANI, HAMID GHASEMI Pages 85-99

  The purpose of this study was to explain the role of key indicators leading to the success of Iran in the Rio Olympics based on the SPLISS model. The research method was descriptive-analytical, in terms of purpose it was practical, and it was a fieldwork and questionnaires base in terms of data collection. The statistical population of this study was all of the athletes, coaches and Participants in the Rio Olympic Games (N = 269), and, sampling was (done as a) full census according to a limited number of the research population. The research instrument was Sports Success Indicators questionnaire designed by El Bouscher et al (2012). The validity of the questionnaire was confirmed by the relevant experts and its reliability was 0.93 based on the Cronbach’s alpha test. Data analysis was done by descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov and one-sample t-tests in SPSS software and structural equation modeling using in Smart Pls3 software. The results showed that financial support, structural and political factors, development and identification of athletic talents, athletic and job support, development of training facilities, qualitative and quantitative development of coaching, Increased participation in national-international competitions, scientific-research support, socio-environmental factors and geographical diversity and increasing the participation of people in the sport has significant role in the success of the Olympic sports teams. Also, the result of structural equation modeling showed that all the affecting factors in the success of the Rio Olympics' sports teams have an acceptable and positive in the T value and a factor load variables.

  Keywords: key Indicators, olympic games, SPLISS model, sport success
 • Aliakbar Saati*, Gholamreza Shabani Bahar, Majid Solymani Pages 101-118

  The aim of this study was an analysis of the effect of talent management system in the employee's empowerment process through organizational intelligence at sport and youth general office of Iran. The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all employees of all departments of sport and youth general office. The statistical sample was estimated by the Morgan table and the sufficient number for modeling (n=305) which were selected by clustered method from 11 provinces. The research tools were three empowerment, talent management, and organizational intelligence with 5 Likert scales. The validity of the tools was evaluated and approved by experts (content validity), Cronbach's alpha coefficient (reliability), and confirmatory factor analysis (structural validity). The findings were analyzed using structural equation modeling in Smart PLS software. The results showed that the talent management, variable had a positive and significant effect with the coefficient of 0.56 and 0.90, respectively, on employee empowerment and organizational intelligence. The organizational intelligence variable also had a positive and significant effect on empowerment of 0/31. The indirect effect of talent management on empowerment (through organizational intelligence) was significant with a coefficient of 0.44, and its direct effect was less. According to research findings, reinforcing talent management can significantly enhance employee empowerment, but part of this work is possible through organizational intelligence. Therefore, it is necessary to implement and coordinate the management of sports and youth departments in order to promote empowerment, talent management and organizational intelligence activities.

  Keywords: talent management, organizational intelligence, employee empowerment, sports organizations
 • Mohsen Alaee Rad, Farideh Ashraf Ganjoei*, Hamid Sajadi Hazaveh Pages 119-130

  Organizational conflict is a fundamental and pervasive part of our organizational life. Organizations generally fail in competitive environments if there is less conflict. Managers can use Conflict to increase the effectiveness of the organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between management information system (MIS) deployment with conflict management styles in educational and executive sport managers of Tehran municipality. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The Statistical population in this research included all senior educational and executive sport managers in Tehran municipality’s sport units, including the chief, deputy chief, and managers of the various departments. Due to the limited size of the population study, 220 people were selected as the statistical sample. Data collection tools were Robbins Conflict Management Style Questionnaire (1991) and Akbari Management Information System (MIS) Questionnaire (2011). SPSS-23 and Smart PLS-2.0 softwares were used for statistical analysis. The results showed that there is a significant relationship between the deployment of MIS and conflict management styles such as competition, avoidance, forgiveness, reconciliation, and cooperation in educational and executive sport managers. Also, economic, environmental, educational, structural, cultural factors were identified as suitable predictors for determining conflict management styles in sports education and executive managers. investigate the relationship between information system deployment and conflict management styles among educational and executive sport managers of Tehran municipality will make optimum use of this information system and will lead to a growing trend of managerial decisions.

  Keywords: management information system (MIS), organizational conflict, government managers, cooperation, competition
 • Maryam Mansiuri*, Farzam Farzan, Mehrzad Hamidi Pages 131-145

  The aim of this study was to design a leisure time model for students across the country. The research method was mixed (qualitative-quantitative) and was conducted in the field. Qualitative snowball sampling was performed. The statistical population consisted of professors of sport management and sociology who had educational and research activities in the field of leisure time. According to the method of sequential sampling (increasing the sample size until the theoretical adequacy was reached), the sample size in the qualitative section was 14 persons. Also, the sample size in the quantitative section according to the size of the statistical population (2431286) using Cochran formula, included 1627 students. In-depth interviews and researcher-made questionnaires were used for data collection. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.89). The research data were coded in the qualitative section with an interpretive approach and in the quantitative section were analyzed using correlation tests (Spearman and linear regression) and comparisons (one-sample t-test and one-way analysis of variance). The results showed that Internet use had a negative effect on leisure time satisfaction. Also, the availability of recreational facilities increased access to sports activities, and increased levels of well-being are associated with increased levels of leisure time satisfaction. Finally, the leisure time model was formulated with six factors influencing leisure choice (including propulsion, individual factors, social and environmental factors, management factors, government factors, and challenges) and the consequences of leisure time.

  Keywords: leisure, ministry of Science Research & Technology, students, recreation, activity
 • Khayyam Akbari Asl Hasouni*, Yaghub Badri Azarin, MohammadRasoul Khodadadi Pages 147-158

  The sports industry has the potential to earn a very high income in sports events, especially in the field of professional leagues. So addressing this subject is one of the issues that are essential for the sports industry of our country. The present study was based on the nine components of the Osterwalder’s Business Canvas, which seeks to interpret the views and perceptions of experts of the soccer Premier League as one of the main businesses of the Iran sports industry. The research was conducted using a qualitative approach using library studies and interviews. To select the sample, the snowball sampling technic was used to get theoretical saturation principle (n = 20). Data from the library studies were analyzed using the phenomenological analysis method with the use of MAXQDA software. The findings of the research, based on the experts' opinion, present strategic measures in the framework of the four-factor practical model, including the elimination, creation, reduction and increase indicators, which can be considered as a Blue ocean strategy by the officials and decision makers of the country's sports and soccer industry.

  Keywords: business Canvas - Iran’s soccer - blue Ocean - sport industry- sport league