فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین رونقی*، فروغ السادات حسینی صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  رایانش مه بستری مجازی است که موجبات ذخیره سازی، محاسبه و خدمات شبکه ای بین مراکز داده ابری و ابزارهای نهایی را فراهم می کند. رایانش مه با سیستم های نظارت فوری حوزه ی پزشکی منطبق است در چنین سیستم هایی حجم انبوه داده از حسگرهای محیطی و زیستی متعددی به دست می آید. از سوی دیگر ساختار باز و توزیع شده ی رایانش مه در برابر تهدیدات امنیتی، آسیب پذیر و ضعیف است. از همین رو هدف این پژوهش شناسایی چالش های امنیتی رایانش مه در حوزه ی سلامت است.

  روش بررسی

   این پژوهش از نوع آمیخته و کاربردی است که در سه مرحله در بهار 98 انجام گردید. در مرحله ی اول با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدهای امنیتی فناوری رایانش مه از بین منابع کتابخانه ای شناسایی گردید. در مرحله ی دوم نظر متخصصان فناوری اطلاعات متشکل از 12 نفر شاغل در حوزه ی سلامت با استفاده از روش دلفی ارزیابی گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، کدهای امنیت رتبه بندی گردید.

  یافته ها

   با توجه به نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتب فازی حملات شبکه (0/31)، ارتباطات امن (0/23)، تشخیص هویت و کنترل دسترسی (0/19)، اعتماد (0/15) و حریم خصوصی (0/12) در عوامل امنیتی رایانش مه دارای بیشترین اهمیت بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان داشت که حملات شبکه و ارتباطات امن، مهمترین چالش های به کارگیری رایانش مه در حوزه ی پزشکی محسوب می شوند؛ به دلیل اینکه گره های شبکه مه معمولا در نقاط مختلفی با محافظت ضعیف تر مستقر می شوند؛ از همین رو ممکن است با حمله ی بدافزارهای مختلفی روبه رو شوند. در نتیجه سیاستگذاران باید به نقش این چالش ها در پیاده سازی رایانش مه آگاه باشند.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، امنیت کامپیوتر، تکنیک دلفی، بخش سلامت
 • سیگما: یک بازی جدی مبتنی بر روشی جدید برای بهبود حدت بینایی در کودکان مبتلا به اختلال تنبلی چشم (آمبلیوپی)
  علیرضا مختاری*، عاطفه احمدی صفحه 2
  زمینه و هدف

  تنبلی چشم یکی از مهمترین علل نابینایی، ضعف بینایی یک طرفه در کودکان، جوانان و افراد میانسال است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تولید یک بازی جدی در راستای درمان این اختلال و بررسی تاثیر استفاده از آن بر میزان حدت بینایی در کودکان می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تحلیلی-مداخله ای، تعداد 60 نفر همگی مبتلا به اختلال تنبلی چشم یک طرفه در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل وارد مطالعه گردیدند. جهت انجام مداخله از ابزار تولید شده با نام سیگما (تحت تلفن هوشمند) استفاده گردید. حدت بینایی نمونه ها پیش و پس از مداخله اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  حدت بینایی چشم تنبل 12 نمونه (63 درصد) در گروه آزمون یک بهبود یافته و در 7 نمونه (37 درصد) تغییری مشاهده نگردید. در گروه آزمون دو، حدت بینایی چشم تنبل 11 نمونه (65 درصد) بهبود یافته و در 6 نمونه (35 درصد) تغییری نکرده بود. در گروه کنترل، حدت بینایی چشم تنبل 5 نمونه (27 درصد) بهبود یافته و در 13 نمونه (72 درصد) ثابت مانده بود. یافته ها اختلاف معنی داری را در تعداد نمونه های بهبود یافته میان گروه های آزمون و کنترل در سطح (0/05≥p) نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  استفاده از مجموعه بازیهای سیگما به تنهایی یا در کنار سایر روش های درمانی می تواند منجر به بهبود حدت بینایی در چشم تنبل کودکان گردد.

  کلیدواژگان: بازی جدی، تنبلی چشم، آمبلیوپی، حدت بینایی، درمان
 • تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی
  ملیحه شمسی زاده، سید محمود حجازی، شیما مینایی، هدی حقیر*، لعیا رجایی صفحه 3
  زمینه و هدف

  بیماری های قلبی عروقی بخصوص آترواسکلروز از علل اصلی کاهش سن مرگ ومیر در کشورهای درحال توسعه آسیایی و غرب آسیا می باشد، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 آزمودنی مرد با دامنه سنی50 تا60 سال که دارای نارسایی قلبی کلاس 1 تا 3 و همچنین توان قلبی کمتر از 45 درصد بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته با تواتر سه جلسه در هفته و با شدت 40 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. نمونه های خونی در حالت ناشتا، قبل و بعد از هشت هفته از همه آزمودنی ها گرفته شد. داده ها با استفاده از Paired Sample t-test و Independent Sample t-test تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از هشت هفته مداخله تغییرات میانگین های HDL، نسبت TC/HDL و فیبرینوژن از لحاظ آماری معنی دار بود، از طرفی تغییرات میانگین های LDL، TG، TC وLDL/HDL  تفاوت معنی داری نشان نداد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد انجام دادن تمرینات هوازی می تواند در کنار درمان دارویی به عنوان شیوه مناسب در عدم پیشرفت عوامل ایجادکننده بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی مفید باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، نیمرخ لیپیدی، فیبرینوژن، نارسایی قلبی
 • سارا امامقلی پور، وحید صابرزاده*، حسین درگاهی صفحات 11-22
  زمینه و هدف

  باتوجه به روند صعودی سالمندی و نیز آسیب پذیری این گروه در مقابل بیماریها و هزینه های سلامت، تعیین میزان مواجهه ی خانوارهای سالمندان با هزینه های کمرشکن سلامت اهمیت می یابد.

  روش بررسی

  بروز و شدت هزینه های کمرشکن سالمندان در سطح استانی و پنجک های درآمدی محاسبه شد، با استفاده از آزمون  chi-square ارتباط متغیرهای اقتصادی-اجتماعی خانوار با میزان مواجهه تعیین شد. حجم نمونه شامل 9103 سالمند بالای 65 سال بود که اطلاعات خود و خانوارهای آنها از ریزداده های هزینه درامد خانوار مرکز آمار در سال 1395 استخراج شد. تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام گرفت.

  یافته ها

  میزان مواجهه ی خانوارهای دارای سالمند روستایی (9/74 درصد) بیشتر از شهری (6/2 درصد) بود، شدت مواجهه نیز در روستا بیشتر از شهر بود. در هر دو گروه، بیشترین میزان مواجهه در پنجک دوم و کمترین در پنجک پنجم درامدی بود. خانوارهای سالمندان در استان هرمزگان بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان مواجهه را داشتند. تعداد سالمندان در خانواده، محل زندگی، وضعیت اشتغال، بعد خانوار، هزینه های شیمی درمانی، ترک اعتیاد، ارتوپدی، داروهای خاص، مخارج مصرفی خانوار و میزان پرداخت از جیب بابت خدمات سلامت ارتباط آماری معناداری با مواجهه داشتند اما سواد فرد سالمند، بیمه، وضعیت زناشویی و وجود فرد زیر 12 سال در خانواده ارتباط آماری معناداری با میزان مواجهه نشان ندادند.

  نتیجه گیری

  بیشتر بودن میزان و شدت مواجهه ی سالمندان روستایی نسبت به شهری و بالاتر بودن مواجهه در سالمندان فقیرتر نشان دهنده ی ناعادلانه بودن توزیع منابع مالی در نظام سلامت و نیازمند اتخاذ تصمیمات هدفمند سیاستگذاران برای این گروه ها می باشد.

  کلیدواژگان: هزینه های کمرشکن سلامت، دهکهای درامدی، اشتغال، پرداخت از جیب، سالمندان
 • علی محمد مصدق راد، پروانه اصفهانی* صفحات 23-39
  زمینه و هدف

  برنامه ریزی استراتژیک علم و هنر تحلیل استراتژیک و پیش بینی تغییرات محیط داخل و خارج سازمان، تعیین اهداف استراتژیک، توسعه ی استراتژی های مناسب و تخصیص بهینه ی منابع برای دستیابی به مزیت برتری است. برنامه ریزی استراتژیک نقش بسزایی در ارتقای عملکرد بیمارستان ها دارد. بیمارستان های ایران با چالش هایی در برنامه ریزی استراتژیک مواجه هستند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه ی کیفی با روش پدیدارشناسی و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 47 نفر از اعضای کمیته برنامه ریزی استراتژیک 17 بیمارستان استان تهران در سال 1395 انجام شد. داده های پژوهش با روش تحلیل موضوعی تحلیل شدند. تعداد 44 عامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان ها شناسایی و در قالب 8 موضوع اصلی و 23 موضوع فرعی دسته بندی شدند.

  یافته ها

  اعتقاد به مفید بودن برنامه ی استراتژیک، توجیه مدیران و کارکنان نسبت به ضرورت برنامه ریزی استراتژیک، حمایت مدیران ارشد، تشکیل تیم مناسب برنامه ریزی استراتژیک، انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی استراتژیک، تقویت روحیه کارگروهی، ترویج فرهنگ خلاقیت، توان مندسازی و مشارکت فعال کارکنان، تامین منابع مورد نیاز، ایجاد سیستم اطلاعاتی مناسب، توسعه ی سیستم مدیریت فرایندهای کاری و بیمار محوری برای تدوین و اجرای موفق برنامه ی استراتژیک در بیمارستان ها ضروری است.

  نتیجه گیری

  تقویت مدیریت و رهبری، برنامه ریزی صحیح، فرهنگ سازمانی مناسب، یادگیری سازمانی و مدیریت صحیح کارکنان، مشتریان، منابع و فرایندها منجر به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک خواهد شد. مدیران باید از مدل متناسب با ساختار و فرهنگ بیمارستان ها برای برنامه ریزی استراتژیک استفاده کرده، مشارکت فعالی در برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند، منابع لازم را تامین کنند و فرایند اجرای استراتژی را مدیریت و رهبری کنند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، عوامل کلیدی موفقیت، بیمارستان
 • رضا صفدری، مجید علیخانی، فوزیه طهماسبی*، زهره جوانمرد صفحات 40-52
  زمینه و هدف

  شیوع شکستگی های استیوپروتیک که به ناخوشی و مرگ ومیر در سالمندان می انجامد، در جهان رو به افزایش است. برنامه های کاربردی در سلامت همراه، با توانمندسازی بیماران باعث افزایش مشارکت آنان در مدیریت سلامت خودشان می گردد. این موضوع در بهبود نتایج بهداشتی در بیماری های مزمن اهمیت بسیاری دارد. به همین جهت این مطالعه، با هدف ایجاد برنامه کاربردی خودمدیریتی موبایل برای بیمارانی با شکستگی های استیوپروتیک انجام گرفت.

  روش بررسی

  در مطالعه ی توصیفی-توسعه ای حاضر، ابتدا داده های لازم برای پژوهش از طریق جستجو در منابع کتابخانه ای، گایدلاین ها و مرور برنامه های کاربردی جمع آوری گردید. سپس از پرسشنامه ای جهت اعتبارسنجی و تعیین اهمیت این عناصر از دیدگاه پزشکان استفاده شده و طراحی منطقی برنامه کاربردی با استفاده از داده های به دست آمده صورت گرفت. در نهایت، برنامه کاربردی در محیط Android studio ایجاد و سپس ارزیابی شد.

  یافته ها

  بخش های اصلی برنامه شامل اطلاعات پیشگیری از بیماری، ابزار ارزیابی خطر شکستگی و اطلاعات مربوط به خودمدیریتی در مراقبت شکستگی های استیوپروتیک می باشد که خود دارای دو بخش شکستگی لگنی و سایر شکستگی ها می باشد. هم چنین، امکاناتی مانند امکان تنظیم برنامه ی ورزشی، یادآورها و پرونده پزشکی را فراهم می آورد. درنهایت عملکرد برنامه کاربردی ارزیابی شده و مطابق انتظارات بود.

  نتیجه گیری

  این برنامه ی کاربردی دارای محتوای معتبر است و می تواند برای کمک به بیماران با شکستگی های استیوپروتیک به منظور مدیریت بیماری و یادگیری مهارت های خودمدیریتی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: شکستگی های استئوپروتیک، برنامه کاربردی، سلامت همراه، خودمدیریتی
 • مهدی عیسی زاده، زهرا سادات اسدی*، مهدی طهماسبی قراجه ملک، منیژه سلیمانی فر صفحات 79-85
  زمینه و هدف

  در حال حاضر ابزار سلامت الکترونیک به عنوان یک ابزار ارتباطی و آموزشی موثر در سلامت به منظور مدیریت شرایط حساس، شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی سطح سواد سلامت الکترونیک بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی منتخب به انجام رسید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است که در سال 1398 بر روی 204 نفر از بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی منتخب در شهر تهران به انجام رسید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه ی سواد سلامت الکترونیک بود که توسط بیماران تکمیل گردید. در این مطالعه، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید و سطح معنی دار آماری کمتر و مساوی 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره ی سواد سلامت الکترونیک بیماران 5/47±29/28 به دست آمد. سطح سواد سلامت الکترونیک بیماران با مدارک تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند؛ همچنین سواد سلامت الکترونیک بیمارانی که به میزان متفاوتی از اینترنت استفاده می کنند، اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. سواد سلامت الکترونیک بیماران همبستگی معنی داری با میزان تحصیلات (0/169=r، 0/02=p) و میزان استفاده ی آنان از اینترنت (0/328=r، 0/001>p) دارد.

  نتیجه گیری

  تحصیلات بالاتر با سطح سواد سلامت الکترونیک بالاتر همراه است و می توان با ایجاد زمینه های آموزش استفاده از اینترنت به منظور دستیابی به اطلاعات سلامت، سطح سواد سلامت الکترونیک بیماران را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: سواد سلامت الکترونیک، بیماران، بیمارستان نظامی
|
 • MohammadHossein Ronaghi*, Foroughosadat Hosseini Pages 1-10
  Background and Aim

  The Fog Computing is a highly virtualized platform that provides storage, computing and networking services between the Cloud data centers and end devices. Fog computing fits the characteristics of real-time health monitoring systems. In such systems, a large amount of data is acquired from a multitude of bio and environmental sensors. On the other hand, its distribution and open structure makes it vulnerable and weak to security threats. Therefore, the aim of this paper was to identify the security challenges in healthcare.

  Materials and Methods

  This applied research has been done in three phases using mixed-method approach in 2019. In the first phase, security codes from library resources by content analysis was identified. In the second phase interpretation of experts by Delphi method, Panel of IT experts consists of twelve members who work on healthcare sector was evaluated. Finally, we used Analytic Hierarchy Process method for ranking security codes.

  Results

  According to fuzzy AHP results attacks(0.31), secure communications(0.23), authentication and access control(0.19), trust(0.15) and privacy preservation(0.12) are the most important criteria in security challenges of fog computing.

  Conclusion

  According to the results of this study, secure communications and network attacks are the major challenges in fog computing, because fog nodes are usually deployed in some places with relatively weak protection. They may encounter various malicious attacks. As a result, policymakers should be aware of the role of secure communications and network attacks in fog computing implementation.

  Keywords: Cloud Computing, Computer Security, Delphi Technique, Healthcare Sector
 • SIGMA: A Serious Game Based on a New Approach to Improving Visual Acuity in Children with Laze Eye(Amblyopia)
  AliReza Mokhtari*, Atefeh Ahmadi Page 2
  Background and Aim

  One of the main reasons of blindness, Unilateral vision weakness in children, adolescents and middle aged people is Amblyopia. The goal of this project is to design and production of a serious game to treating Amblyopia and to investigate the effects of this method in children's.

  Materials and Methods

  In this Interactive analysis, 60 people suffering from Unilateral Amblyopia are divided into two test groups and one distributed controller groups entered the research. To intervene during the project, produced tools namely SIGMA (smart phone) were used. Visual Acuity of samples are measure before and after the intervention. Collected data were used and analyzed in SPSS software version 22 in two Descriptive and inferential manners.

  Conclusion

  In first test groups Visual Acuity of 12 samples(63%) Improved and in 7 samples(37%) no changes were observed. In second test groups Visual Acuity of 11 samples(65%) Improved and in 6 samples(35%) no changes were observed. In controlled groups Visual Acuity of 5 samples(27%) Improved and in 13 samples(72%) no changes were observed. There is a meaningful difference(p≤0.05) between improved sample numbers of test groups and controlled group.

  Results

  Using SIGMA games alone and along with other methods lead to improvement visual acuity in lazy eye in children's.

  Keywords: Serious Game, Lazy Eye, Amblyopia, Visual Acuity, Treatment
 • The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profile and Serum Level of Fibrinogen in Middle-Aged Men with Heart Failure
  Malihe Shamsizadeh, Seyed Mahmood Hejazi, Shima Minaee, Hoda Haghir*, Laaya Rajayi Page 3
  Backgrounds and Aim

  Cardiovascular diseases, especially atherosclerosis, are among the main causes of mortality in developing countries of Asia and West Asia. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training on serum lipid profile and fibrinogen in middle-aged men with heart failure.

  Materials and Methods

  Twenty men with aged 50 to 60 years, with heart failure grade 1 to 3, and heart power of less than 45% were selected and then randomly divided into experimental and control groups. Aerobic exercise was included of eight weeks of aerobic training with intensity of 35-65% of maximal heart rate with a three-session frequency per week. Fasting blood samples were collected from participants before and after of eight weeks. Data were analyzed by Paired sample t-test and Independent sample t-test.

  Results

  The results showed that after eight weeks of intervention, mean changes of HDL, TC / HDL ratio and fibrinogen were statistically significant (P<0.05). On the other hand, mean changes in LDL, TG, TC and LDL / HDL ratio were not significant (P>0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicate that performing aerobic exercises along with drug therapy can be useful as a good way to prevent cardiovascular disease in people with heart failure

  Keywords: Aerobic Exercise, Lipid Profile, Fibrinogen, Heart Failure
 • Sara Emamgholipour, Vahid Saberzadeh*, Hossein Dargahi Pages 11-22
  Background and Aim

  Given the rising trend of ageing and the vulnerability of the aged group to diseases and health costs, it is important to determine the exposure of elderly households to the burdensome costs of health.

  Materials and Methods

  The incidence and severity of elderly costs at provincial level and income quintiles were calculated; besides, chi-square test was used to determine the relationship between household socioeconomic variables and exposure levels. The sample included 9103 elderly people aged 65 and over, and the data of their own and their households were extracted from the statistical center in 2016. Data analysis was performed using SPSS16 software.

  Results

  The exposure rate of households with rural elderly people (9.74%) was higher than urban ones (6.2%), and the intensity of exposure was higher in rural areas than urban. In both groups, the highest exposure was in the second and the lowest in the fifth quintiles. The elderly households in Hormozgan province had the highest and in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad had the lowest exposure. Number of elderly people in family, place of residence, employment status, household dimension, costs of chemotherapy, addiction abandonment, orthopedics, special medications, household spending and out-of-pocket payment for health services were significantly correlated with exposure. However, elderly person's literacy, insurance, marital status and the presence of persons under 12 years in the family did not show a significant relationship with the amount of exposure.

  Conclusion

  The exposure rate and its intensity is higher among rural elderly people than urban ones, and the exposure of poorer elderly people is higher; these points indicate that the distribution of financial resources in the health system is not fair and requires  purposeful policymaking decisions for these groups.

  Keywords: Catastrophic Health Expenditure, Income Deciles, Employment, Out of Pocket, Elderly
 • AliMohammad Mosadeghrad, Parvaneh Esfahani* Pages 23-39
  Background and aim

  Strategic planning (SP) is the art and science of strategic analysis of an organization, forecasting changes in an organization’s internal and external environments, setting strategic goals, developing suitable strategies, and allocating optimal resources to achieve competitive advantage. Strategic planning plays an important role in promoting hospital success. However, it has encountered various challenges in Iranian hospitals. This study aimed to identify the critical success factors (CSFs) of the strategic planning process in Iranin hospitals.

  Materials and Methods

  This qualitative study was performed using semi-structured interviews with 47 members of strategic planning committees of 17 hospitals in Tehran, Iran, in 2016. For data analysis, thematic analysis was used. Overall, 44 CSFs were identified for strategic planning and were grouped into 8 themes and 23 sub-themes. 

  Results

  Managers’ belief in SP usefulness, SP justification, top managers’ commitment to and involvement in SP, setting up a competent SP team, using an appropriate SP model conducive to hospitals’ structure and culture, promoting teamwork and creativity, empowering employees to involve actively in SP, providing necessary financial and physical resources, and stablishing information management, process management systems, and patient centeredness are key factors in SP success.

  Conclusion

  The SP success depends on strong leadership and management, coherent planning, conducive organizational culture, organizatioanl learning, and effective management of employees, customers, resources and processes.

  Keywords: Strategic plannig, Critical success factors, Hosptial
 • Reza Safdari, Majid Alikhani, Foziye Tahmasbi*, Zohre Javanmard Pages 40-52
  Background and Aim

  The incidence of osteoporotic fractures, which leads to morbidity and mortality in the elderly, is increasing worldwide. Mobile health application could empower patients to engage in managing their own health. This has a significant impact on improving health outcomes in chronic diseases. For this reason, this study was conducted to develop a mobile-based self-management application for patients with Osteoporotic fractures.

  Materials and Methods

  In this descriptive-developmental study, initially, the data required in this research were collected through searching in library resources, clinical guidelines and application review. Then, a questionnaire was applied by physician to validate and determine the significance of these elements and the rational design of application was provided with the obtained elements. Finally, the application was developed in Android Studio environment and then evaluated.

  Results

  The main application parts include: Disease prevention information, fracture risk assessment tool and information for self-management in osteoporotic fractures care which was divided into two parts: Hip fracture and other fractures. Moreover, provides functions like exercise program adjustments, reminders and patient records. The application functions were evaluated and was able to meet the expectations.

  Conclusion

  This is a mobile application with validated content and can be used to help patients with osteoporotic fractures to manage their disease and to obtain self-management skills.

  Keywords: Osteoporotic Fractures, Fragility Fractures, Self-Management, m-Health
 • Mahdi Isazadeh, Zahra Sadat Asadi*, Mahdi Tahmasebi Gharajehmalek, Manijeh Soleimanifar Pages 79-85
  Background and Aim

  Currently, electronic health(e-health) tools are known as an effective means of communication and educational tool in the field of health to manage conditions in sensitive situations. The purpose of this study was to evaluate the level of electronic health literacy of patients referring to a selected military hospital.

  Materials and Methods

  The present descriptive-analytical study was performed on 204 patients who referred to a selected military hospital in Tehran in 2019. Data collection tools included a demographic information questionnaire and an e-health literacy questionnaire. SPSS software was used for data analysis, and the level of significance was set at 0.05.

  Results

  The mean score of electronic health literacy was 29.28±5.47. The level of e-health literacy of patients with different educational backgrounds was significantly different. Also, the electronic health literacy of patients using the Internet differed significantly. Patients' e-health literacy had a significant correlation with their educational level(p=0.02, r =0.169) and using the Internet(p<0.001, r=0.328).

  Conclusion

  Higher education is associated with higher levels of e-health literacy, and can be improved by creating internet training areas to access health information to improve e-health literacy.

  Keywords: e-Health Literacy, Patients, Military Hospital