فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال پنجم شماره 2 (خرداد 1399)
 • سال پنجم شماره 2 (خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات گروه علوم انسانی
 • علی هوشمندنیا، علی اکبر نظری، شکوفه آذین مهر، محمد تقی پور* صفحات 1-12

  با توجه به اهمیت و جایگاه محافظه کاری حسابداری در بین مفاهیم و اصطلاحات مالی، در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور و با استفاده از لین و همکاران (2015) به اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران شرکت ها پرداخته شد و برای ریسک گریزی مدیریت از انحراف معیار بازده روزانه سهام بهره گرفته شد. ضمن اینکه، مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری حسابداری شرکت ها استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی،پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از شروط غربالگری، در نهایت تعداد 144 شرکت و در مجموع 1296 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که رابطه بین بیش اعتمادی و میزان محافظه کاری حسابداری شرکت ها مثبت و معنادار به دست آمد.

  کلیدواژگان: ریسک گریزی مدیریت، بیش اعتمادی مدیران، محافظه کاری حسابداری
 • فاطمه ایزدی* صفحات 13-30

  سازمان ها بدون در نظر گرفتن نظام های دقیق طراحی شده و هماهنگ، نمی توانند به حیات خود ادامه بدهند و به اهداف بلند مدت خود جامه عمل بپوشانند. مدیران ارشد هر صنعت و سازمانی، در صورتی که نگاه سیستماتیک نسبت به سازمان یا صنعت خود داشته باشند، می توانند در طراحی یک نظام سازمانی کارا موفق گردند. یکی از مهم ترین این نظام ها، نظام مدیریت منابع انسانی آن سازمان است که تاثیر چشم گیری بر عملکرد و بهره وری سازمان دارد. مدیریت منابع انسانی در هر صنعتی حایز اهمیت بسیار است و صنعت گردشگری نیز از این مقوله مستثنی نیست و حتی می توان گفت که منابع انسانی در این صنعت بسیار حیاتی تر از هر صنعت دیگری است چرا که، صنعت گردشگری شامل فرآیندهای عاطفی، زیبایی شناسی و اطلاعاتی است که در صنایع دیگر از اهمیت کمتری برخوردار هستند و این ویژگی ها جزء خصایص انسانی است. با توجه به این مهم، مقاله حاضر درصدد تبیین مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری با تاکید بر اهداف، کارکردها و اقدامات است، که به شیوه توصیفی- تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگارش یافته است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی_صنعت گردشگری_کارکردها و اقدامات
 • محمدنادر شریفی*، سیده میترا مهدی پور صفحات 31-38

  حفظ حریم افراد و رعایت حقوق آنان، مفهومی مهم و نیازی اساسی در زندگی انسان شناخته شده است. برای حفظ حریم اطلاعاتی بیمار و پیشگیری از افشای اطلاعات، مدیران و مسیولان بیمارستان ها بایستی راهکارهای جدیدی را به کار برده تا حریم بیماران کمتر به خطر افتد. اخلاق در سلامت عمومی امروزه از موضوعات بسیار مهم و اساسی در سلامت عمومی و تحقیقات در حوزه سلامت می باشد. اخلاق در سلامت عمومی با اخلاق پزشکی تفاوت عمده ای دارد. در سلامت عمومی به جامعه بیشتر توجه می شود در حالی که در اخلاق پزشکی حقوق بیمار اولویت دارد. در این مقاله سعی شده است که اخلاق در این حوزه بررسی شود. در این مقاله به اخلاق از جنبه های مختلف اشاره شده است. بررسی و کدهای اخلاقی برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، اخلاق سازمان، سلامت عمومی، سنجش اخلاقی
 • فاطمه ایزدی یزدان آبادی*، علی شریفی نصر، سید مجتبی محمودزاده صفحات 39-54

  امروزه توسعه گردشگری و ورود گردشگران، تاثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی فراوانی بر مناطق پذیرنده گردشگر به وجود می‌آورد. آثار اجتماعی- فرهنگی گردشگری از جمله مهم‌ترین ملاحظات توسعه گردشگری در هر منطقه به شمار می‌روند و از صنایعی است که توسعه ای پایدار بدون آلودگی ایجاد می‌کند. یکی از جاذبه‌های گردشگری باغ‌ها می‌باشند. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی ابعاد توسعه باغ‌های ایرانی می‌باشد که باغ بیگلربیگی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. این پژوهش، با بررسی عناصر و مطالعه اسناد، به دنبال آن است تا با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای باغ بیگلربیگی کرمان و ارایه راهبردها و راهکارهایی مشخص، در جهت توسعه ‌این مکان تاریخی و  باستانی در ابعاد (اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، زیست‌محیطی) گام بردارد. از همین رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مصاحبه با خبرگان و ادبیات پژوهش، نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌ها شناسایی شد و با توزیع پرسشنامه‌ای میان گردشگران و کارکنان گردشگری میزان اهمیت این عوامل مشخص شد. در آخر نتایج نشان داد که توسعه منطقه تاریخی و گردشگری باغ بیگلربیگی (فتح‌آباد) کرمان در توسعه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی تاثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین این مجموعه، قابلیت‌ها و توانمندی‌های زیادی به عنوان یک پدیده‌ی گردشگری تاریخی و باستانی که کمتر مورد توجه قرار دارد، را داراست که با سرمایه‌گذاری دولت و یا ارایه تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه‌ ایجاد تاسیسات و تجهیزات و جاذبه‌های مکمل در این مجموعه، می‌تواند گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کند و گامی موثر در توسعه گردشگری کشور بردارد.

  کلیدواژگان: گردشگری فرهنگی، باغ های ایرانی، باغ فتح آباد (بیگلربیگی)، توسعه، مدل سوات
 • بهمن خسروی پور*، سهیلا پورجاوید صفحات 57-66

  مقوله چابکی سازمانی امروزه مورد توجه بیشتر دانشمندان علوم مدیریت قرار گرفته است و پیامدهای گسترده و قابل مشاهده ای در سازمان ها به ارمغان آورده است. چابکی سازمانی یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عرصه بهره وری سازمانی است و سازمان هایی که دارای کارکنان، کانال کار، فرایند کار، مدیریت تصمیم گیری به موقع و اجرای عملیاتی سریع و چابک باشند، می توانند در مسیر موفقیت روز افزون گام بردارند امروزه همچنین موسسات آموزش عالی با واقعیت های جدیدی مواجه شده اند و باید به سمت استفاده از مولفه های چابکی به عنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت مراکز حرکت کنند. با توجه به اهمیت چابکی سازمانی در سازمان های امروزی، عوامل تاثیرگذار بر آن باید شناسایی شوند تا سازمان ها به مدد آن ها بتوانند به مقصود خود دست یابند. مقاله حاضر که به شیوه مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شده تلاش دارد ضمن بررسی مفهوم چابکی،  به بررسی اهمیت و کاربرد آن در پیشبرد اهداف آموزش عالی پرداخته و به چابکی به عنوان راهبردی در جهت همگام سازی این موسسات با تغییرات دنیای امروزی و مزیت های این مفهوم بپردازد.

  کلیدواژگان: چابکی، چابکی سازمانی، آموزش عالی
 • سمیرا صفایی*، علیرضا بهروزنیا صفحات 67-80

  هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین جهت گیری چندگانه استراتژیک و عملکرد برند بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان تهران می باشند که تعداد آنها 219 شرکت است. جهت تعیین حجم نمونه از روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان 136 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد رحمان و همکاران [33]  به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل فرضیات  از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی  استفاده نمودیم. نرم افزار مورد نظرPLS می باشد. نتایج نشان داد که بین اعتبار برند، برندگرایی، آگاهی از برند و بازارگرایی و عملکرد برند رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: برند، جهت گیری استراتژیک، عملکرد برند
 • مقالات گروه فنی و مهندسی
 • حوریه صدری ایوبی* صفحات 81-98

  در سال‌های اخیر استفاده از سیستم‌های یکپارچه سازمانی در راس برنامه‌های سازمان‌ها قرارگرفته است. مهم‌ترین ابزار پیش روی، دراین‌ ارتباط، سیستم برنامه‌ریزی یکپارچه منابع سازمانی است.  هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی ابعاد سنجش بلوغ برنامه ریزی منابع سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری  است. جامعه و نمونه آماری را 10 نفر از مدیران ارشد شهرداری تهران که حداقل دارای ده سال سابقه اجرایی در بخش برنامه ریزی منابع سازمانی رادارند، تشکیل می‌دهند. پس از مرور دقیق ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ابعاد سنجش بلوغ برنامه ریزی منابع سازمانی در چهار بعد و 10 شاخص شناسایی شدند. نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری سنجش بلوغ برنامه ریزی منابع سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران را نشان داد، در پایین‌ترین سطح مدل ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی، یعنی درصد سودآوری و بهره‌وری سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات در شهرداری؛ نقش فناوری اطلاعات در بهبود و شفاف‌سازی فرایندهای شهرداری در حوزه‌های شهرسازی، عمرانی، ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی، مالی/ اداری، برنامه‌ریزی؛ تعداد مشتریان جدید از طریق وب‌سایت یا پورتال؛ درصد امور مکانیزه شده شهرداری به‌کل امور شهرداری، قرارگرفته است؛که همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌کنند و برای رسیدن به توسعه برنامه ریزی منابع سازمانی می‌بایست از این عوامل شروع  شود. همچنین در پایان مدل عملیاتی سنجش بلوغ برنامه ریزی منابع سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: سنجش بلوغ، شهرداری، برنامه ریزی منابع سازمانی، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
 • ریحانه نکوئی، سعید جمالی، محمدمهدی آقایی، امیررضا زراتی* صفحات 99-108

  بخش عمده ای از کشور ایران، اقلیم های خشک و نیمه خشک دارد و مشکل آب همواره در بسیاری از مناطق کشور وجود داشته است. درسال های اخیر با افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعت، این چالش ابعاد گسترده تری به خود گرفته و به همین روی مهار آب و توسعه منابع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. احداث سد به عنوان یکی از راه‌های اساسی کنترل سیلاب به شمار می‌رود. با اینکه احداث اصولی سدها خسارات انسانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌ها را به حداقل رسانده، اما سدها با مشکلات زیست محیطی روبرو هستند. از طرفی ذخیره آب سیلاب در آبخوان  از حیث حفظ کیفیت آب بسیار مناسب است، مسایل زیست محیطی کمی دارد و عمر بهره برداری از آن هم بسیار زیاد است. در حال حاضر برای استحصال آب با اهداف مورد نظر در ایران، از روش های مختلف تغذیه مصنوعی از جمله پخش سیلاب در آبخوانها استفاده می شود. از نتایج اجرایی شبکه های پخش سیلاب علاوه بر کاهش خسارات ناشی از سیل می توان به تغذیه سفره های آب زیرزمینی، بهبود پوشش گیاهی، بهبود کیفیت آب آبخوان، کنترل فرسایش خاک و احیای مراتع اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نتایج کمی و کیفی حاصل از اجرای این طرحها در کشور و نهایتا رفع نقاط ضعف سیستم های موجود و بهره گیری از فرصت های تغذیه مدیریت شده آبخوان به عنوان روشی مناسب برای ذخیره آب انجام شده است.

  کلیدواژگان: تغذیه آبخوان، تغذیه مصنوعی، تغذیه مدیریت شده آبخوان، ذخیره سیلاب، پخش سیلاب
 • حوریه صدری ایوبی* صفحات 109-125

  سیستم اطلاعات مدیریت پروژه یک سیستم یکپارچه است؛که هدف آن تسهیل جریان‌های اطلاعاتی و ارتباطی بین ارکان و اجزاء پروژه می‌باشد و جهت تسریع در امور تصمیم‌گیری مدیران، دسترسی به اطلاعات دقیق، صحیح و بروز پروژه‌ها می‌باشد. علی‌رغم اشتباهات رایج در حقیقت مقوله‌ سیستم‌های اطلاعاتی پروژه یکی از زیر بخش‌های مدیریت اطلاعات پروژه است که موضوعی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر می‌باشد.  هدف از انجام پژوهش حاضر  شناسایی ابعاد و شاخص های ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه با استفاده از مهندسی ارزش و اولویت بندی ابعاد با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 15 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات شهرداری منطقه 5 تهران که مستقیما در پروژه نقش ایفا می نمایند، تشکیل می‌دهند. پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9 بعد و 38 شاخص شناسایی شد. نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  نشان داد،  بعد برنامه ریزی رتبه ی اول و ابعاد مدیریت اسناد؛ چرخه تایید کار؛ بودجه بندی؛ اندازه گیری عملکرد؛ گزارش دهی؛ تثبیت خط مبنا؛  مدیریت کالا و مدیریت هزینه  به ترتیب رتبه های دوم تا  نهم را کسب نمودند.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی، مدیریت پروژه، مهندسی ارزش، تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP)
 • زهرا محمدی*، آرش راسخ صفحات 126-129

  رفتارهای دفاعی میزبان، شامل پاسخ های فیزیکی (پیش از تخم‌‌گذاری) و عکس العمل های فیزیولوژیکی (پس از تخم‌‌گذاری)، از عوامل مهم تاثیرگذار بر تصمیم گیری انتخاب میزبان و موفقیت های تولیدمثلی در پارازیتوییدها محسوب شده و می‌توانند استراتژی کاوشگری پارازیتوییدها را تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش رفتارهای دفاعی پوره‌های سنین دوم و چهارم شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli ، در مواجهه با ماده‌های جمعیت جنسی زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Braconidae: Aphidiinae) ، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور گروه های همسن از پوره‌های سنین دوم و چهارم رشدی شته به صورت جداگانه تشکیل شد. در ادامه زنبورهای پرورش یافته روی پوره سن دوم شته، به طور انفرادی به لکه آزمایشی شامل 15 پوره سن دوم یا چهارم شته سیاه باقلا  معرفی گردید و به مدت 30 دقیقه رفتارهای مختلف دفاعی میزبان ثبت شد. مطابق با نتایج، پوره های سن چهارم میزبان به طور معنی داری در مواجهه با زنبور پاسخ های دفاعی قوی تری در خصوص تعداد لگد زدن نسبت به پوره های سن دوم از خود نشان دادند. در مقابل شته های کوچکتر (پوره سن دوم) در دفاع از خود در مقابل زنبورها، قطرات دفاعی بیشتری را از کورنیکول خود ترشح کردند؛ که نشانگر این امر است که ترشح بیشتر این قطرات دفاعی در پوره سن دوم شته می تواند یک پاسخ سازگار در این مرحله رشدی شته باشد.

  کلیدواژگان: کورنیکول، موفقیت تولیدمثلی، سازگاری
 • بهزاد اسپیدکار* صفحات 130-141

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیستم های کاری با رویکرد یکسان سازی سازمانی بوده است، نمونه آماری شامل 302 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری عملیات اکتشاف نفت ایران به شیوه تصادفی ساده در نظر گرفته شد. متغیر مستقل سیستم کاری با عملکرد بالا شامل متغیرهای امنیت شغلی، استخدام، گروه های خودمدیر و تمرکززدایی تصمیم گیری، پرداخت بالا به اقتضای عملکرد، آموزش گسترده، کاهش تبعیض ها و موانع و تسهیم اطلاعات مالی است. متغیر وابسته یکپارچگی سازمان است که شامل سه بعد هماهنگی و انسجام، توافق و ارزش های اصلی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار آموس انجام گردید. نتایج حاکی از ان است که امنیت شغلی، استخدام با دقت بالا، گروه های خودمدیر و تمرکززدایی تصمیم گیری، پرداخت بالا به اقتضای عملکرد، آموزش گسترده، کاهش تبعیض ها و موانع و تسهیم اطلاعات مالی تاثیر معناداری بر یکسانی سازمان دارد.

  کلیدواژگان: سیستم های کاری، شرکت عملیات اکتشاف نفت، رویکرد یکسان سازی سازمانی
 • مائده یوسفیان*، شهاب الدین میری نژاد صفحات 142-147

  وتیور در حفظ آب و خاک نقش بسزایی داشته و می تواند سبب تجمع رسوبات دانه ریز و دانه درشت شده و به نفوذ آب کمک کند. روش های مختلفی مانند دیوارکشی، سنگ چینی، گابیون، درخت کاری و یا ترکیبی از آن ها و همچنین کشت گیاه وتیور در سواحل رودخانه ها جهت حفاظت خاک و کنترل فرسایش وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات انجام گرفته قبلی،  به مطالعه خصوصیات گیاه وتیور و کاربرد آن در کاهش رواناب و جلوگیری از فرسایش خاک پرداخته است. استفاده از وتیور عوارض زیست محیطی نداشته و در مقابل بلایای طبیعی همچون سیل، طوفان، زلزله، رانش و لغزش زمین و سایر نیروهای تکتونیکی زمین انعطاف پذیر می باشد، مشکل آب شستگی و زیرشویی و واژگونی نیز نداشته و با گذشت زمان ریشه آن عمیق تر شده و در مقابل نیروهای وارده مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. نتایج به دست آمده از جمع بندی مطالعات و پژوهش های قبلی نشان داد که وتیور می تواند نقش زیادی در زمینه کنترل فرسایش و رسوب در سواحل و حواشی رودخانه ها، حاصلخیزی اراضی و افزایش نفوذپذیری خاک داشته باشد.

  کلیدواژگان: فرسایش خاک، کاهش رواناب، نفوذ آب، وتیور
 • مهرداد خلقی فرد*، حسن ارجمند صفحات 148-154

  مقطع بهینه در تیر ورق دلتا مقطعی می باشد که محل اتصال سخت کننده ها بر روی جان باید بیست درصد ارتفاع جان از بال فشاری فاصله داشته باشد. رفتار  این تیر ورق ها بستگی به پاسخ عناصر ورقی دارد که در معرض بارگذاری غالب درون صفحه ای قرار گرفته اند. در این مطالعه به بررسی و مقایسه مقاومت کمانش مقطع بهینه تیر ورق دلتا با تیر ورق بدون سخت کننده و با سخت کننده پرداخته می شود. با مدلسازی تیر ورق دلتا، تیر ورق بدون سخت کننده و تیر ورق با سخت کننده طولی در نرم افزار اجزاء محدود ANSYS، خمش کمانشی در حالات مختلف بدست می آید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از سخت کننده دلتا، افزایش نسبتا بالایی در مقاومت کمانشی  مقطع، هنگامی که تحت اثر خمش خالص قرار دارد نسبت به مقطع بدون سخت کننده و همچنین مقطع تقویت شده با سخت کننده طولی ایجاد می کند. مقایسه حالت بهینه سخت کننده دلتا با مقطع بدون سخت کننده نشان می‌دهد که با استفاده از سخت کننده دلتا می‌توان به مقاومتی در حدود2.5 برابر بیشتر از حالتی که فقط ضخامت جان در مقطع افزایش می‌یابد دست یافت.

  کلیدواژگان: مقاومت خمشی، تیر ورق، سخت کننده دلتا
 • علی بهنام پور*، محمود گردان صفحات 155-179

  امروزه ساخت شناورهای آلومنیومی، یکی از مهمترین دغدغه های صنعت کشتی سازی بوده که بایستی اصول کامل کنترل کیفیت ساخت در آن رعایت گردد. لذا درنظر گرفتن کلیه فاکتورهای جامع کیفی خاص این سیستم تولیدی خاص، از مهمترین ابزارهای تحقق هدف خود می باشد. در این طرح به دنبال بررسی کیفیت شناورهای آلمینیومی در سه مرحله تامین مواد و تجهیزات (ورودی)، حین تولید و کنترل کیفیت نهایی محصول و قبل از ورود به انبار هستیم و هدف از روش اجرایی فوق بیان چگونکی نحوه بازرسی و آزمون مواد اولیه (مواد مصرفی) حین فرایند و نهایی درمورد ساخت، مونتاژ و جوش شناور مربوطه و بیان چگونگی نحوه شناسایی و کنترل محصول نامنطبق به منظور جلوگیری از استفاده، نصب و یا تحویل محصولی است که نیازمندی های تعریف شده منطبق نمی باشد.

  کلیدواژگان: شناور آلومنیومی، کنترل کیفیت فرایندی، جوشکاری آلومنیومی، اقلام ورودی، محصول نیمه ساخته
 • ندا پناه برهانی*، سویل نعمت اللهی صفحات 180-190

  ویروس موزاییک هندوانه (WMV) متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae می باشد. به منظور ردیابی، تعیین پراکنش و آنالیز فیلوژنتیکی این ویروس در مزارع مختلف کدوییان استان آذربایجان شرقی و غربی، 305 نمونه گیاهی مشکوک به آلودگی، از 13 منطقه جمع آوری شد. در مطالعات گلخانه ای از کدو مسمایی (Cucurbita pepo) به عنوان میزبان تشخیصی و تکثیری استفاده شد. جدایه های WMV دو هفته پس از مایه زنی علایم متنوعی شامل بدشکلی، باریک و پاره شدن برگ به همراه تاول های برجسته سبز تیره و موزاییک روی برگ گیاه (C.pepo) ایجاد نمودند. از گیاهان آلوده،  RNAویروس ها مطابق پروتوکل روحانی و همکاران استخراج و cDNA تهیه گردید. واکنش RT-PCR  روی 54 نمونه که به عنوان نماینده از بین نمونه ها  از لحاظ تنوع علایم و منطقه انتخاب شدند، انجام شد. با استفاده از آغازگر های اختصاصی قطعه ی 800  جفت باز از بخش عمده ژن پروتیین پوششی WMV تکثیر یافت. محصول PCR سه جدایه WMV برمبنای تنوع علایم و محل نمونه برداری، به طور مستقیم ترادف یابی شدند. ترادف های بدست آمده شامل 780  نوکلوتید از ژن پروتیین پوششی همراه با 22 ترادف انتخاب شده از GenBank همردیف سازی شد. آنالیز فیلوژنتیکی براساس ترادف نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی WMV، این جدایه ها را در 3 گروه قرار داد که جدایه  T1.Aharو جدایه 32.Tab  استان آذربایجان شرقی در کنار جدایه هایی از اصفهان، یزد، کرمان و تعدادی از کشورهای اروپایی در گروه I قرار گرفتند. البته جدایه T1.Ahar و 32.Tab در یک زیرخوشه شامل جدایه های اروپایی و اصفهانی قرار دارند. جدایه  T5.Nagdاستان آذربایجان غربی در گروه II در کنار جدایه های ردیابی شده از قسمت های مختلف جهان قرار گرفت.

  کلیدواژگان: WMV، بیولوژیکی، RT-PCR، پروتئین پوششی، فیلوژنتیکی
 • مقالات گروه علوم پایه
 • زهرا سادات قریشی*، فرحناز محمدی، طلیعه ظریفیان، شفیعه پناه زاده صفحات 191-208
  مقدمه

  آسیب‌شناسان گفتار و زبان روزانه با مسایل و مشکلات بسیاری در حین ارایه خدمات بالینی مواجه می‌شوند و تصمیم‌گیری اخلاقی را برای این متخصصان دشوار می‌کند. با توجه به مطالعات اندک در زمینه اخلاق حرفه‌ای در رشته گفتاردرمانی و نبود تصویری روشن از نیازهای آموزشی در این حوزه، این مطالعه انجام شد.

  روش

  شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آسیب‌شناسان گفتار و زبان انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های فردی نیمه ساختار یافته (12خانم و2 آقا) جمع‌آوری گردید.

  یافته ها

  تحلیل داده ها منجر به استخراج 1562 کد 54 زیرطبقه و 18 طبقه اصلی شد که شامل آشنایی با اصول اخلاق حرفه‌ای بین فردی، کنترل خشم و واکنش‌های هیجانی، ارایه خدمات بالینی مبتنی بر علم، صبر و بردباری در ارایه خدمات، حفظ ایمنی بیمار، رعایت صداقت در ارایه خدمات، ارایه اطلاعات کافی به مددجو و خانواده مددجو، احترام به شان مددجو، حفظ استمرار در ارایه خدمات، توجه به اختیار مددجو، رازداری، رعایت عدالت در ارایه خدمات، رعایت حریم خصوصی، تعهد به حرفه، کم رنگ بودن موضوع اخلاق حرفه‌ای در آموزش حرفه گفتاردرمانی، نگاه منفعت طلبانه در ارایه خدمات، آموزش رویارویی با تنش‌های اخلاقی و ضابطه مندی می باشند.

  نتیجه گیری

  نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که نقص در آموزش اخلاق حرفه‌ای و عدم آگاهی گفتاردرمانان در این رابطه مشکل اساسی در حرفه گفتاردرمانی در کشور است. بنابراین تدوین برنامه‌هایی در جهت آموزش اخلاق حرفه‌ای به منظور رفع نیارهای آموزشی موجود و ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به مددجویان، متناسب با نیاز جامعه گفتار درمانی الزامی است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، نیازهای آموزشی، گفتار درمانی، مطالعه کیفی