فهرست مطالب

روان شناسی بالینی - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمزه ارباب، حسن میرزاحسینی*، نادر منیرپور صفحات 1-12
  مقدمه

  اثرات مخرب عود مصرف مواد همواره یکی از چالش های عمده در درمان اعتیاد بوده است. هدف این پژوهش تبیین مدل عود مصرف مواد بر اساس آسیب های دوران کودکی، با در نظر گرفتن نقش میانجی بیگانگی روابط موضوعی، سازمان شخصیت مرزی و افسردگی در گروهی از معتادان تحت درمان با متادون بود.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معتادان مرد تحت درمان با متادون شهرستان کاشان در بهار 1398 بودند. تعداد 170 نفربه روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مقیاس عود مصرف، آسیب های دوران کودکی، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه روابط موضوعی بل، و سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ انجام شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  مدل یابی روابط ساختاری میان متغیرهای آسیب های کودکی، بیگانگی روابط موضوعی، سازمان شخصیت مرزی و افسردگی با عود مصرف مواد به صورت مستقیم و غیرمستقیم، برازندگی خوبی نشان داد (RMSEA=0/0489). در میان مسیرهای غیرمستقیم، متغیرهای میانجی روابط موضوعی و افسردگی معنادار بودند. در مجموع این مدل 49/6 درصد از عود مصرف مواد در میان معتادان تحت درمان متادون را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  آسیب های دوران کودکی، می تواند به شکل تاثیر بر سازمان شخصیت، احساس بیگانگی و بالتبع افسردگی در دوران های بعدی زندگی افراد معتاد بروز کند و عود مواد راهبردی جهت رهایی از این رنج است. از این منظر شناسایی و پرداختن به عوامل مذکور، درک عمیق تری از عود ارایه می نماید. پیشنهاد می گردد متخصصین در یک بستر درمانی موثر به متغیرهای مذکور در قالب پروتکل های درمانی بپردازند.

  کلیدواژگان: عود مصرف مواد، آسیب های دوران کودکی، روابط موضوعی، سازمان شخصیت، افسردگی
 • اصغر کریمی*، صدیقه احمدی، کیانوش زهراکار صفحات 13-22
  مقدمه

  پرخاشگری ارتباطی از عوامل تاثیرگذار بر روابط زوج ها می باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به شیوه پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل مادران دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه بهشت شهرستان شهریار در سال 1397 نمونه ای شامل 30 زن واجد شرایط به شیوه داوطلبانه انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماند. دو گروه بوسیله مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول، در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بین زنان دو گروه از لحاظ میزان پرخاشگری ارتباطی پنهان تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش مهارت ها باعث کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان در زنان گروه آزمایش شد.

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن باعث کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان می گردد و لذا به درمانگران قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: مهارت های زناشویی، گاتمن، پرخاشگری ارتباطی پنهان
 • الناز کریمی*، نورالله محمدی، چنگیز رحیمی صفحات 23-32
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر خود انتقادگری و اجتناب شناختی رفتاری در نوجوانان  تا تشخیص افسرده بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع روش آزمایشی کنترل شده تصادفی بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان مبتلا به نشانه های افسردگی آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز که در سال 97-98 در مقطع تحصیلی دهم تا دوازدهم در حال تحصیل بودند، بود. از بین این افراد 30 نفر به صورت پس از غربال گری بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه سطوح خود انتقادگری ، پرسشنامه اجتناب شناختی - رفتاری و پرسشنامه افسردگی بک اجرا شدند. گروه آزمایش طی 8  جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش گروهی شفقت درمانی قرار گرفتند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و با استفاده از نرم افزار  SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین نمرات خود انتقادگری و اجتناب شناختی - رفتاری در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‏داری داشت. گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را در نمرات خود انتقادگری و اجتناب شناختی -رفتاری نشان دادند.

  نتیجه گیری

  این یافته‏ ها حاکی از آن است که آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود عامل تاثیرگذار مهمی بر کاهش مولفه های افسردگی شامل خود انتقادگری و اجتناب شناختی - رفتاری در نوجوانان است.

  کلیدواژگان: شفقت به خود، خود انتقادگری، اجتناب شناختی - رفتاری، نوجوان، اختلال خلقی
 • آیت الله کریمی باغملک*، آرش جلوداری، فروغ ماهیگیر صفحات 33-40
  مقدمه

  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی و فقدان لذت جویی بیماران سرطانی شهر اهواز بود.

  روش

  جامعه ی آماری شامل کلیه ی بیماران سرطانی مرحله ی آخر شهر اهواز بود که از این میان 30 نفر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. ابزار مورد استفاده شامل خرده مقیاس افسردگی از پرسشنامه ی 90-SCL و پرسشنامه ی فقدان لذت جویی هامیلتون بود. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی برنامه ی درمان پذیرش و تعهد اجرا شد و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری و تک متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج MANCOVA و ANCOVA نشان داد که درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش میزان افسردگی و فقدان لذت جویی بیماران سرطانی مرحله ی آخر می شود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، می توان گفت که درمان پذیرش و تعهد برای افزایش ظرفیت لذت جویی در افراد دچار سرطانی که با مرگ مواجه هستند، اثربخش است و توصیه می شود.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، افسردگی، فقدان لذت جویی، سرطان
 • فریبا پاغوشی*، زینب خانجانی، تورج هاشمی صفحات 41-52
  مقدمه

  کیفیت و طول خواب مناسب یک عامل تاثیر گذار مهم بر سلامت جسم و روان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی ناایمن با مشکلات خواب با میانجی گری افسردگی و اضطراب انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر با توجه به نحوه گرد آوری داده ها، جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و با توجه به اهداف از نوع بنیادی است که در آن روابط متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین بررسی شدند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر، در دوره دوم متوسطه کلاس یازدهم از رشته های مختلف شهرستان تبریز بود. حجم جامعه مورد نظر که به تعداد 9426 نفر بود بر اساس آن حجم نمونه به وسیله جدول مورگان به تعداد 373 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارتند از: پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI)، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری SEM) استفاده شد.

  یافته ها

  اثر دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بر افسردگی و اضطراب و مشکلات خواب با ضرایب بتای بالای 0/03 معنی دار است. اثر افسردگی و اضطراب بر مشکلات خواب با ضرایب بتای بالای 0/47 معنی دار است. اثر غیرمستقیم دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بر مشکلات خواب به واسطه افسردگی و اضطراب با ضرایب بتای بالای 0/15 معنی دار است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد بین سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با افسردگی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد. بین افسردگی و اضطراب با مشکلات خواب رابطه معنی داری وجود دارد. افسردگی و اضطراب رابطه بین سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطراب را با مشکلات خواب میانجی گری می کند.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی دوسوگرا، مشکلات خواب، افسردگی، اضطراب
 • اصغر نوروزی*، علیرضا مرادی، کریم زمانی، جعفر حسنی صفحات 53-66
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان اکت بر سلامت اجتماعی سالمندان انجام شد.

  روش

  در یک طرح کاربندی کنترل شده تصادفی نمونه پژوهش شامل 66 سالمند (46 زن و 20 مرد) از مراکز توانبخشی سالمندان روزانه بهزیستی شهرستان ساری انتخاب شدند. آزمودنی‎ها به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بدون درمان تقسیم شدند. گروه آزمایشی اول و دوم به ترتیب مداخله معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا ، و اکت را دریافت کردند، اما گروه کنترل در لیست انتظار ماند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز انجام شد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین مولفه های اجتماعی بطور معناداری در هر دو گروه آزمایشی بالاتر از گروه کنترل بود (0/001>P). دو گروه آزمایشی تفاوت معنی داری با یکدیگر  در مولفه ها نداشتند (0/05<P)، ولی گروه معنادرمانی نسبت به گروه اکت از سطح کلی سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده است (0/05>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به ساختار فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی، قویا استفاده از رویکردهای درمانی مبتنی بر فرهنگ را توصیه می کنیم.

  کلیدواژگان: معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا، درمان پذیرش و تعهد، سلامت اجتماعی، سالمندان، فرهنگ
 • مریم مهدوی، حسین بقولی* صفحات 67-76
  مقدمه

  اسکلروزچندگانه یکی از بیماری های ناتوان کننده سیستم ایمنی، با ماهیت تحلیل برنده سیستم اعصاب مرکزی می باشد که بخش قابل توجهی از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب این بیماران بود.

  روش

  روش تحقیق نیمه ازمایشی با پیش ازمون و پس ازمون با گروه کنترل بود. جامعه اماری بیماران عضو انجمن ام اس شهرستان جهرم بودند که با نمونه گیری هدفمند پس از در نظر گرفتن ملاکهای ورود، همتاسازی و مشخص شدن تعداد، 45 نفر در سه گروه 15 نفری به صورت کاملا تصادفی قرار گرفتند. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده گردید. پایایی با ضریب الفای کرونباخ 0/806 بدست امد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss22 و کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  هر دو روش بر کیفیت خواب تاثیر معناداری داشتند اما گروه درمانی شناختی رفتاری بیشتر بر کیفیت خواب تاثیر داشت.

  نتیجه گیری

  می توان با روش گروه درمانی شناختی _ رفتاری کیفیت خواب را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر ذهن اگاهی، کیفیت خواب، اسکلروزچندگانه
 • معصومه پورمحمدرضا تجریشی، مریم یوسفی، ساحل همتی، عنایت الله بخشی* صفحات 77-87
  هدف

  اختلال یادگیری غیرکلامی به عنوان نشانگان خاص در یادگیری و حتی استدلال در نظر گرفته می شود. این پژوهش با هدف بررسی شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در شهر کرج انجام شد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از دانش آموزان پسر پایه های تحصیلی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر کرج، 286 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از مقیاس کم توانی های یادگیری غیرکلامی کودکان ارزیابی شدند. سپس 8 دانش آموز که نمره 30 و بالاتر در مقیاس مذکور به دست آوردند مشکوک به اختلال یادگیری غیرکلامی تشخیص داده شدند و با استفاده از سومین نسخه آزمون هوشی وکسلر کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند. 5 نفر از دانش آموزان (3 نفر از پایه چهارم و 2 نفر از پایه ششم) که هوشبهر کلی آنها 85 و بالاتر بود و هوش بهر کلامی آنها 10 امتیاز یا بیشتر با هوش بهر عملی آنها اختلاف داشت، به عنوان افراد دارای اختلال یادگیری غیرکلامی تشخیص دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون یو مان-ویتنی در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش آموزان پسر 8/1% بود. در واقع، 6/2% دانش آموزان پسر در پایه چهارم ابتدایی و 4/2% در پایه ششم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع نسبتا بالای اختلال یادگیری غیرکلامی می توان با اجرای مداخلات آموزشی بهنگام و ارایه خدمات تخصصی از مشکلات رفتاری، تحصیلی و احتمالا حرفه ای آنها در آینده پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری غیرکلامی، دانش آموزان پسر، شیوع شناسی، مقطع ابتدایی، مقیاس کم توانی یادگیری غیرکلامی
 • سیروس مرادی زاده، حسنعلی ویسکرمی*، فضل الله میر دریکوند، عزت الله قدم پور، فیروزه غضنفری صفحات 87-98

  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش انجام شد. پژوهش یک مطالعه شبه آزمایشی همراه با انتخاب و گمارش تصادفی آزمودنی ها، در گروه های آزمایش و کنترل به همراه پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهر خرم آباد بود که ابتدا با استفاده از روش سرشماری همه دانش آموزان پرسشنامه های نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی را تکمیل کردند. سپس تعداد 45 نفر که بالاترین نمرات را در مقایسه با سایرین کسب کردند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (هر کدام 15 نفر) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش اول به مدت 8 جلسه تحت مداخلات روان درمانی مثبت نگر و گروه آزمایش دوم هم به مدت 8 جلسه تحت مداخلات شناختی رفتاری قرار گرفتند، اما گروه کنترل طی این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یکطرفه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو روش منجر به کاهش معنادار نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی آزمودنی های گروه های آزمایش شدند. مداخلات روان درمانی مثبت نگر تاثیر بیشتری در کاهش نشخوار فکری تحصیلی داشت، اما بین دو نوع درمان در کاهش استرس تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت. بر اساس نتایج، روش های فوق می تواند به عنوان روشی کارآمد به منظور کاهش نشخوار فکری تحصیلی و استرس تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رواندرمانی مثبت نگر، درمان شناختی رفتاری، نشخوار فکری تحصیلی، استرس تحصیلی، تیزهوش
|
 • Hamzeh Arbab, Hasan Mirzahosini *, Nader Monirpoor Pages 1-12
  Introduction

   Harmful effects of ubstance use relapses has been long a greate challenge in the treatment of addiction. The purpose of this study was to explain the substance use relapse model in addict individuals based on the childhood trauma, regarding the mediating roles of object relations alienation, borderline personality organization and depression in a group of Methadone-treated addicts.

  Method

  Applying a descriptive - correlational design, among all male methadone-treated  addicts of kashan city in 2019, a sample of 170 subjects were selected by available sampling method and inclusion/exclusion criteria were controlled for. Data were collected through the Relapse Prediction Scale, Childhood Trauma Questionnaire, Beck Depression Inventory, Bell's Object Relations Inventory, and the Kernberg’s   Inventory of Personality. Data analysed by a path analysis of structural equation modeling.

  Results

  The structural equation modelling of childhood trauma, alienation, personality organization and depression with substance use relapse directly and indirectly demonstrated significant fitness (RMSEA: 0.0489). Among indirect paths, mediator variables including object relations and depression were significant. Overall, this models explained %49/6 of the variances of substance use relapse among Methadone-treated male addicts.

  Conclusion

  Childhood trauma impact personality organization, feelings of alienation, and depression in later life periods, and relapse is a style to get rid of these suffering. From this perspective, identifying and addressing these factors provides a deeper understanding of relapse. It is suggested that in an effective treatment context address the variables expressed in the form of treatment protocols.

  Keywords: substance use relapse, childhood trauma, Object relation, personality organization, depression
 • Asghar Karimi *, Sedighe Ahmadi, Kianoosh Zahrakar Pages 13-22
  Introduction

  Aggression is one of the factors influencing the relationship of couples, so the purpose of this paper was to investigate the effect of marriage training based on the Gotman’s Model on covert relational aggression in women.

  Method

  Using a randomized controlled trial design, among mothers of Behesht primary school students in Shahriar town in Tehran during 2018 year a sample including 30 women were selected on a voluntary basis and randomly divided in two experimental and control groups. The experimental group received the intervention and control group subjects remained in the waiting list. All subjects were evaluated by Nelson and Carroll’s covert relational aggression scale at the pre - test and posttest stages. Data extracted from the scale and analyzed by a ANCOVA analysis.

  Results

  Data analysis showed that significant difference between the women of the two groups in terms of the extent in their covert relational aggression and the trainings reduced covert relational aggression in women of the experimental group.

  Conclusion

  The training of marital skills based on the Gotman’s Model could reduce the covert aggression of women and is then recommended to therapists.

  Keywords: marital skills, Gotman model, covert Relational aggression
 • Elnaz Karimi *, Norallah Mohammadi, Changiz Rahimi Pages 23-32
  Introduction

  The persent study aimed to investigate the effectiveness of self compassion group training on self-criticism and cognitive- behavioral avoidance in adolescents with depression diagnosis.

  Method

  The present study was a randomized controlled experimental design. The statistical population consisted of all adolescents with depressive symptoms who were educated in the  region 4 of Shiraz, in the academic year 2019 at the 10th to 12th grade. Among these 30  students were selected through a purposive sampling procedure and then were randomly divided into two experimental and control groups. The Levels of Self-Critical scale, Cognitive-Behavioral Avoidance Scale and Beck Depression Inventory were performed. The experimental group received Compassionate Mind Training for eight 90-minutes sessions. Data were analyzed by multivariable analyze of covariance (MANCOVA) and using SPSS-20.

  Results

  Results indicated significant differences between two groups in self-criticism and cognitive-behavioral avoidance scores in the post-test (P≥0/001). The exprimental group showed a significant decrease in self-criticism and also in conitive-behavioral avoidance scores.

  Conclusion

  These findings suggested that group compassionate mind training as an important intervention in reducing self-criticism and cognitive-behavioral avoidance among adolescents.

  Keywords: Self-sympathy, self-blame, cognitive – behavioral avoidance, Adolescents, mood disorder
 • Ayatolah Karimi Baghmalek *, Arash Jelodari, Foroogh Mahigir Pages 33-40
  Introduction

  The research aimed to examine effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on depression and anhedonia among patients with terminal stage cancer in Ahvaz.

  Method

  The statistical population included all patients with terminal stage cancer of Ahvaz among whom 30 were recruited using randomized sampling method. The participants filled out the depression subscale of SCL-90 and Snaith-Hamilton's Anhedonia Questionnaire. The treatment group received 8 weekly sessions of ACT intervention each lasting 90 mins, while the control group received no intervention. The data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA.

  Results

  The results of analyses by MANCOVA and ANCOVA showed that ACT decreased patients' depression and anhedonia.

  Conclusion

  Generally, it could be concluded that the acceptance and commitment therapy was effective for improving the capability to feel joy among cancer patients facing death and is recommended.

  Keywords: Acceptance & Commitment Therapy, depression, anhedonia, cancer
 • Fariba Paghoshi *, Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi Pages 41-52
  Introduction

  The present study aimed to investigate the relationship between insecure attachment styles and sleep problems through mediating depression and anxiety.

  Method

  The present study was conducted with a correlational method. The study population of was female students in the second course of 11th grade in different fields of study of Tabriz city (N=9426). The sample size was 373 according to Morgan table. They were assessed by Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI), Hazen & Shaver Adult Attachment Questionnaire, Beck Depression Inventory (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics methods (Structural Equation Modeling: SEM).

  Findings

  The effects of avoidant and ambivalent attachment styles on depression, anxiety, and sleep problems were significant (beta coefficients were above 0.30). The indirect effects of avoidant and ambivalent attachment styles on sleep problems through depression and anxiety were significant (beta coefficients above 0.15).

  Conclusion

  Results demonstrated that there were significant relationships between avoidant, ambivalent insecure attachment styles and depression as well as anxiety. There was a significant relationship between depression, anxiety and sleep problems. Hence, depression and anxiety could mediate the relationship between avoidant, ambivalent insecure attachment styles and sleep problems.

  Keywords: Avoidance attachment style, Ambivalent attachment style, sleep problems, depression, Anxiety
 • Asghar Noruzi *, ALIREZA MORADI, Karim Zamani, Jafar Hasani Pages 53-66
  Introduction

  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of Logo-therapy based on Rumi's thoughts with ACT on the social health of the elderly people. 

  Method

  In a randomized controlled trial design a total sample consisting 66 elderly  subjects (46 females and 20 males) were selected from daily Behzisti elderly centers of Sari city. Subjects were randomly divided into two experimental groups, and a control group. Two experimental groups received Logo-therapy based on Rumi's thoughts and ACT respectively, while control group remaind in the waiting list. Data collection was conducted by well-being questionnaire of Keyes and analyzed by mixed-design analysis of variance.

  Result

  Significantly higher means were observed for aspects of social health in both experimental groups than control (P< 0/001). No significant difference found for social dimensions between two experimental groups (P> 0/05), however the overall level of social health in the Logo-therapy was significantly higher than that of ACT (P< 0/05). 

  Conclusion

   In regard to socio-cultural construction in Iran, we strongly recommend using the culture-based therapeutic approaches.

  Keywords: Logo therapy based on Rumi's thoughts, acceptance, commitment therapy, social health, elderly. culture
 • Maryam Mahdavi, Hosain Bagholi * Pages 67-76
  Introduction

  MS disease is one of the debilitating diseases of the imune system, with nature of the central nervous system,s winning analysis that affects a significant part of life.The present study aimed at the effectiveness of cognitive behavioral group therapy and mindfulness therapy in sleep quality of multiple sclerosis patients .

  Methd

  The method of research was semi _experimental with pre_test and post_test with control group . The statistical population included all MS patients , member of the jahrom MS association , wich was selected through targeted sampling after consideration the criteria for entering(more than one year membershio in the MS,,2. having complete satisfaction, 3.literacy, 4.phisical ability to attend meeting), ,matching and identifying their number were 45 people. This number was randomized to three group of 15 people. Pitsborgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to collect data. Reliability of the questionnaire was obtained 0.806 by Cronbach,s alpha coefficient. For data analysis by Spss22 , was used of Coovarians.

  Results

  There was significant difference in sleep quality between the two methods.

  Coclusion 

  The quality of sleep can be improved by cognitive behavioral group therapy.

  Keywords: cognitive behavioral group therapy, mindfulness therapy, sleep quality, multiole scelerosis (MS)
 • Masoume Pourmohamadrezatajrishi, Maryam Yousefi, Sahel Hemmati, Enayatollah Bakhshi * Pages 77-87
  Introduction

  The non-verbal learning disorder is considered as a specific syndrome in learning, even in reasoning. The purpose of this study was to determine the prevalence of non-verbal learning disorder in primary school male students in Karaj City.

  Methods

  In this descriptive-analytic study, a stratified sampling method was used to select 286 male students who were studying in the 4th, 5th and 6th grades of primary schools in Karaj City. All students were individually assessed by using Children Non-Verbal Learning Disabilities Scale. Then, 8 students who got 30 points and higher in the Scale were diagnosed at-risk to non-verbal learning disorder. They were individually assessed by Wechsler Intelligence Scale for Children (3rd revision). Five male students (including 3 persons in 4th and 2 persons in 6th grade respectively) were diagnosed as having non-verbal learning disorder which their verbal intelligence quotient was differed 10 points and higher from their practical intelligence quotient and got 85 points and higher for the total intelligence quotient. Data were analyzed by Mann-Whitney U test using SPSS (version 22).

  Results

  The results showed that 1.8% of male students have nonverbal learning disorder. In fact, 2.6% and 2.4% of male students in 4th and 6th grades were diagnosed with nonverbal learning disorder respectively.

  Conclusion

  Regarding to almost high prevalence of non-verbal learning disorder in students, we can accomplish early training interventions and providing professional services to prevent ongoing behavioral and academic, and probably occupation problems in them.

  Keywords: Non-Verbal Learning Disorder, Male Students, Prevalence, Elementary School, Nonverbal Learning Disability Scale
 • Siroius Moradizadeh, Hasanali Veiskarami *, Fazlalah Mirdrikvand, Ezatolah Gadampour, Firoozeh Ghazanfari Pages 87-98

  The aim of this research was studing and comparing the effectiveness of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy on reducing gifted girl students' academic rumination and academic stress. The research was a quasi –experimental study along with selecting and assigning the subjects randomly in experimental group and control group with pre-test and post-test. Statistical universe included all gifted girl students of second grade of high school in Khorramabad city that students filled out all the questionaires of academic rumination and academic stress using census method. Then 45 students who got the highest marks compared to others were selected and placed randomly in two experimental groups (each group 15 persons) and one control group. The first experimental group were subjected to positive psychotherapy interventions for 8 sessions and the second group were also subjected to behavioral cognitive interventions for 8 sessions, but the control group didn't receive any interventions during this period of time. Data were analyzed using unilateral covariance analysis test. Results showed that performing the positive psychotherapy and behavioral cognitive interventions led to meaningful reduction of academic rumination and academic stress of the subjects of experimental groups. In academic rumination variable, the positive psychotherapy interventions had more effect on reducing academic rumination, but in academic stress variable, there wasn't any meaningful diference between these two therapies. Based on the results, the methods of positive psychotherapy and behavioral cognitive therapy can be used as efficient methods to reduce academic intellectual rumination and academic stress.

  Keywords: positive psychotherapy, behavioral cognitive therapy, academic intellectual rumination, academic stress, Gifted