فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بتول اصغری اسفدن، غلامرضا داشاب*، محمدحسین بنابازی، محمد رکوعی صفحات 187-198

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی الگوی ترجیح کدونی و ارتباط آن ها با بیان ژن برای ژن های با بیان متفاوت در بین نژادهای خالص و آمیخته سیستانی و مونت بیلیارد بود. در این مطالعه، از نتایج تجزیه بیان ژن افتراقی با استفاده از فن آوری RNA-Seq مربوط به نژادهای خالص و آمیخته سیستانی و مونت بیلیارد (دو تیمار و هر تیمار دو تکرار بیولوژیک) استفاده شد. به همین منظور پس از تعیین نواحی ORF برای این ژن ها، از نرم افزار CodonW جهت برآورد شاخص های الگوی ترجیح کدونی ازجمله CAI، ENC، GC و GC3s استفاده شد. تجزیه ترجیح کدونی برای نواحی ORF ژن های با بیان متفاوت، وجود همبستگی بالا و معنی داری (0/74) بین مقادیر شاخص GC کل و GC3s نشان داد. هم چنین همبستگی بالا و معنی داری بین مقادیر ENC با GC کل و  GC3sT و (0/65و0/77)  مشاهده شد که نشان دهنده ی نقش جهش در شکل گیری کدون ها می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، عواملی ازجمله مقدار GC، جهش و سطح بیان ژن نقش مهمی در شکل گیری کدون ها در ژن های موردمطالعه در این تحقیق داشتند. این مطالعه اولین مقایسه بین گاوهای خالص و آمیخته سیستانی و مونت بیلیارد می باشد که به درک بهتر ساز وکارهای تکاملی شکل گیری الگوی ترجیح کدونی و نیز بررسی ارتباط آن با بیان ژن کمک می کند.

  کلیدواژگان: گاو آمیخته سیستانی و مونت بیلیارد، ژن های متفاوت بیان شده، ترجیح کدونی، گاو خالص سیستانیRNA-Seq
 • پروین شریعتی گزگزاره، علی اکبر مسعودی*، رسول واعظ ترشیزی، علی رضا احسانی، زینب موسویان صفحات 199-209

  هدف از این مطالعه بررسی پروفایل بیان ژن در بافت تخمدان گوسفندان شال با استفاده از داده های توالی یابی RNA بود. برای این منظور، تخمدان های پنج راس گوسفند شال بعد از هم زمان سازی فحلی جدا سازی و RNA آن ها با استفاده از فناوری Illumina Hiseq 4000 توالی یابی شد. به طور میانگین، داده های به دست آمده از توالی یابی شامل 26638311 جفت خوانش با نرخ نقشه یابی منحصر به فرد 81/08 بود. نتایج حاصل از آنالیز های بیوانفورماتیکی، بیان 21085 ژن را در بافت تخمدان گوسفندان شال نشان داد که از این تعداد 15087 ژن دارای میانگین بیان بالاتر از 10 بودند. تجزیه و تحلیل عملکردی ژن ها، معنی داری (p<0/05) بود 162 عبارت GO شامل 41 فرایند بیولوژیکی، 46 عملکرد مولکولی و 75 جز سلولی را نشان داد. همچنین آنالیز مسیرهای KEGG ، 149 مسیر معنی دار (p <0/05) را شناسایی کرد که مهم ترین آن ها مسیر پیام رسانی استروژن، مسیر پیام رسانی TGF-beta و تقسیم میوز اووسیت بود. بررسی بیان ژن های عمده برای دوقلوزایی و تولیدمثل، بیان بالایی برای ژن های INHA, INHBA,BMPR1B را نشان داد و ژن INHA یک فاکتور پاراکرین مهم در فولیکول های تخمدان جز 10 ژن با بالاترین میانگین بود. همچنین ژن های  FSHR, ESR1 و ESR2 بیان متوسط و ژن های GDF9, BMP15 و PRLR بیان پایینی در نمونه ها نشان دادند. در این مطالعه برای اولین بار ترنسکریپتوم بافت تخمدان میش های شال با استفاده از فناوری  RNA-seq بطور جامع بررسی شد و این مطالعه می تواند پایه ژنتیکی مفیدی برای شناخت بهتر ژن ها و فرایندهای درگیر در تولیدمثل گوسفندان شال فراهم کند.

  کلیدواژگان: آنالیز بیوانفورماتیکی، تولید مثل، دو قلوزایی، ژن های عمده، نرخ تخمک ریزی
 • مهدی دهقانی سانیج، محمدعلی نوروزیان*، احمد افضل زاده، علی اسدی الموتی صفحات 211-221

  به منظور بررسی اثرات اسید آسکوربیک و سالیسیلات پوشش دار شده در تغذیه گاوهای شیری تازه زا تحت تنش گرمایی از تعداد 44 راس گاو هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 11 تکرار در هر تیمار به مدت 30 روز استفاده شد. تیمارها شامل: 1) شاهد (جیره بدون افزودنی)، 2) جیره حاوی 30 گرم اسید آسکوربیک پوشش دار به ازای هر راس در روز، 3) جیره حاوی 10 گرم سالسیلات پوشش دار به ازای هر راس در روز و 4) جیره حاوی 30 گرم اسید آسکوربیک پوشش دار + 10 گرم سالسیلات پوشش دار به ازای هر راس در روز بود. میانگین تولید شیر گروه دریافت کننده سالسیلات پوشش دار از سایر تیمارها بیشتر بود (0/05>P). اسید آسکوربیک پوشش دار توانست باعث افزایش معنی دار درصد چربی شیر، غلظت گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات و اسیدهای چرب غیراستریفه و کاهش معنی دار سلول های سوماتیک شیر نسبت به دیگر تیمارها شد (0/05>P). کل مواد جامد شیر، مقدار شیر اصلاح شده براساس انرژی و چربی و نیتروژن اوره ای شیر در گروه دریافت کننده اسید آسکوربیک پوشش دار بیشتر از گروه شاهد بود (0/05>P). غلظت اوره خون در تیمار دریافت کننده اسید آسکوربیک به علاوه سالیسیلات پوشش دار نسبت به تیمار شاهد کمتر بود (0/05>P). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن اسید آسکوربیک و سالسیلات پوشش دار می تواند موجب افزایش عملکرد تولیدی گاوهای تازه زا نژاد هلشتاین تحت تنش گرمایی شود.

  کلیدواژگان: اسید اسکوربیک، تنش گرمایی، تولید شیر، سالیسیلات، گاوهای شیرده
 • الهام ندری، فردین هژبری*، محمدمهدی معینی صفحات 223-235

  به منظور ارزیابی تاثیر کبالت بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و تخمیر، آزمایشی با استفاده از 24 راس بره نر سه تا چهار ماهه با میانگین وزن 30 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و شش تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه (شاهد؛ حاوی 0/083 میلی گرم در کیلوگرم کبالت)؛ جیره پایه + 0/2 میلی گرم در کیلوگرم کبالت؛ جیره پایه + 0/4 میلی گرم در کیلوگرم کبالت و جیره پایه + 0/6 میلی گرم در کیلوگرم کبالت بودند. به منظور تعیین فراسنجه های خون در روزهای صفر، 45 و70 از سیاهرگ وداج خون گیری و برای بررسی فراسنجه های تخمیر شکمبه ای از طریق مری، مایع شکمبه گرفته شد. مکمل کبالت تاثیر معنی داری بر میزان افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک، میزان ویتامین B12 ، کلسترول، تری گلیسیرید، آلبومین سرم خون و همچنین غلظت های آلکالین فسفاتاز و آلانین ترانس آمیناز نداشت. غلظت آمونیاک مایع شکمبه در سطح 0/2 و 0/4 مکمل افزایش یافت (0/05>P) ولی غلظت اسیدهای چرب فرار، pH شکمبه و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه تغییری نکرد. غلظت های کبالت، آهن، روی و مس پلاسما تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد افزودن مکمل کبالت به جیره تا سطح 0/6 با وجود تغییرات محدود در برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای اثر معنی داری بر عملکرد بره ها نداشت؛ به نظر می رسد که کبالت موجود در جیره پایه برای نیاز کبالت بره های در حال رشد سنجابی کافی می باشد.

  کلیدواژگان: آلانین ترانس آمیناز، آلکالین فسفاتاز، پروتئین سرم، پروتوزوآ، ویتامینB12
 • میثم شرافت، یونس علی جو*، بهزاد اسدنژاد صفحات 237-247

  اثر جیره های دانه کتان و سویا بر عملکرد میش های ماکویی در دوره انتقال در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و یک میش در هر تکرار با استفاده از 16 راس میش آبستن شکم دوم نژاد ماکویی با میانگین سن سه سال و وزن (2/4+_65 کیلوگرم) که در یک محدوده از روزهای زایمان مورد انتظار (5+_30 روز) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (جیره پایه)، جیره حاوی 10 درصد دانه کتان: جیره حاوی 10 درصد دانه سویا: و جیره حاوی نسبت 50:50 دانه کتان و سویا بود. تیمارهای آزمایشی تاثیری بر مصرف خوراک میش ها در قبل و بعد از زایش نداشتند. وزن بره ها و ترکیب شیر میش ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تولید شیر میش های تغذیه شده با جیره حاوی کتان بیش تر بود (p<0/05). میش های تغذیه شده با جیره حاوی مخلوط دانه کتان و دانه سویا بیشترین غلظت پروتیین کل سرم را داشتند (p<0/05). سایر متابولیت های سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفتند. غلظت اسیدوالریک مایع شکمبه در میش های تغذیه شده با جیره های دارای دانه سویا و مخلوط دانه سویا- دانه کتان بیش ترین مقدار بوی (p<0/05). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از جیره دارای دانه کتان و دانه سویا تا سطح 10 درصد جیره بدون اثر منفی بر مصرف خوراک باعث بهبود عملکرد میش ها در دوره انتقال و افزایش تولید در اوایل دوره شیردهی می شود.

  کلیدواژگان: تخمیر شکمبه، دوره انتقال: دانه سویا، دانه کتان، متابولیت های خونی، میش ماکویی
 • رعنا دلکش طالشمکائیل، محمدحسن فتحی نسری*، همایون فرهنگ فر، محسن مجتهدی صفحات 249-258

  هدف از این پژوهش بررسی اثر بنتونیت، کایولن و کربن فعال بر جذب مس، آهن و منگنز به روش های برون تنی و درون تنی در بره بلوچی بود. در آزمایش برون تنی، اثر جاذب بر جذب مواد معدنی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با محلول های استاندارد مس، آهن و منگنز با غلظت های به ترتیب هفت، 20 و 30 میلی گرم بر لیتر، چهار سطح جاذب ها (بدون جاذب، 10، 20 و 40 گرم در لیتر) و PH سه  5/5، 6/4 و 7/5 و به مدت 60 دقیقه انکوباسیون بررسی شدند. در آزمایش درون تنی، اثر افزودن بنتونیت، کایولن و کربن فعال در سطوح صفر (شاهد)، 10 و 20 گرم در کیلوگرم به خوراک با استفاده از 36 راس بره پرواری در سن 7-6 ماهگی، به مدت 90 روز در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. مصرف خوراک، افزایش وزن و غلظت مس، آهن و منگنز خون و پشم در روزهای صفر، 45 و 90 آزمایش اندازه گیری شد. در آزمایش برون تنی، کربن فعال بیشترین و کایولن کمترین جذب عناصر معدنی را با افزایش جاذب و pH داشتند (p<0/05). در آزمایش درون تنی اثر تیمارها بر مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و مقدار آهن پشم و خون معنی دار نبود. مقدار مس و منگنز خون و پشم در بره های تغذیه شده با جاذب کمتر از تیمار شاهد بوی (p<0/05). به طورکلی، استفاده از جاذب ها به خصوص کربن فعال در غلظت پایین باعث جذب کمتر مواد معدنی می شود. همچنین، از روش آزمایشگاهی می توان برای انتخاب جاذب بدون انجام آزمایش های حیوانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: افزودنی های خوراک، پشم، جذب، ریزمغذی: زیست فراهمی
 • ایوب محمدی، فرهنگ فاتحی*، ابوالفضل زالی، مهدی گنج خانلو، امیرحسین سرزعیم صفحات 259-269
  اثر فضای آخور و اندازه ذرات خوراک بر مقدار مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی جیره با استفاده از از 40 راس گوساله در حال رشد هلشتاین با میانگین وزن 32/8±295/6 کیلوگرم در طرح چرخشی با آرایه فاکتوریل 2×2 (با چهار تیمار، چهار دوره و چهار بهاربند) شامل فاکتور فضای آخور (24 و 48 سانتیمتر) و فاکتور اندازه ذرات علوفه (4/6 و 7/1 میلی متر) بررسی شد.. تیمار ها در این آزمایش شامل: 1) تیمار با 24 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 4/6 میلی متر (24/ریز)، 2) تیمار با 24 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 7/1 میلی متر (24/درشت)، 3) تیمار با 48 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 4/6 میلی متر (48/ریز)، 4) تیمار با 48 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 7/1 میلی متر (48/ درشت) بود. در رابطه با اثرات متقابل نشان داده شد که قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برای تیمار 48/درشت در مقایسه با سایر تیمارها بطور معنی داری بیشتر بود (p<0/05). قابلیت هضم ماده خشک، پروتیین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برای تیمارهای حاوی علوفه با اندازه درشت از تیمارهای حاوی علوفه با اندازه ریز بیش تر بود (p<0/05). در نهایت این که تغذیه گوساله های ماده در حال رشد با جیره حاوی علوفه های با اندازه درشت، ضمن کمک به ایجاد محیط شکمبه ای سالم تر ، قابلیت هضم مواد مغذی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات علوفه، فضای آخور، فراسنجه های مدفوعی، قابلیت هضم مواد مغذی، گوساله
 • وحید محمدی، سید داود شریفی*، محسن شرفی، عبدالله محمدی سنگ چشمه صفحات 271-279

  اثر تغذیه ال-کارنیتین پیش از بلوغ بر فراسنجه های کیفی منی تازه و منجمد - یخ گشایی شده با استفاده از 12 قطعه خروس مادر گوشتی سویه راس (12 هفتگی) به مدت 18 هفته، در یک طرح کاملا تضادفی با سه تیمار (سطوح صفر، 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم ال - کارنیتین در جیره) و چهار تکرار انجام شد. اسپرم گیری به روش مالش شکمی از 26 تا 29 هفتگی (چهار مرتبه) انجام شد. اسپرم های گرفته شده در هر نوبت بعد از رقیق سازی (نسبت 1 به 20 با بلتسویل) به دو بخش تقسیم شدند، یک بخش منجمد شد و قسمت دیگر بلافاصله مورد بررسی قرار گرفتند. فراسنجه های جنبایی (کل و پیش رونده)، زنده مانی، ریخت شناسی، یکپارچگی و پراکسیداسیون غشاء اسپرم پیش و پس از فرآیند انجماد-یخ-گشایی بطور مجزا سنجش شدند. در اسپرم تازه، رابطه بین ال-کارنیتین و نابهنجاری خطی منفی و رابطه بین ال-کارنیتین و زنده مانی خطی مثبت (0/05>P) بود. آنالیز درجه دوم در جنبایی پیش رونده و غلظت مالون دی آلدیید معنی دار بود (0/05>P). پرندگانی که از جیره های حاوی ال-کارنیتین استفاده کردند، از لحاظ درصد جنبایی پیش رونده، زنده مانی، ناهنجاری و غلظت مالون دی آلدیید در اسپرم تازه، و همین صفات به همراه جنبایی کل و یکپارچگی غشاء پلاسمایی در اسپرم منجمد شده، نسبت به پرندگان گروه شاهد کیفیت بالاتری داشتند (0/05>P). در اسپرم منجمد، رابطه بین ال-کارنیتین و شاخص های جنبایی، زندمانی و یکپارچگی غشاء خطی مثبت و بین ال-کارنیتین و غلظت مالون دی آلدیید خطی منفی بود (0/05>P) . رابطه بین ال-کارنیتین و جنبایی کل و پیش رونده، یکپارچگی غشاء و غلظت مالون دی آلدیید بصورت درجه دوم بود (0/05>P). بر اساس نتایج این تحقیق، ال کارنیتین جیره ای قبل از بلوغ فراسنجه های کیفی اسپرم پیش و پس از انجماد را در خروس های مادر گوشتی بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: انجماد، اسپرم، ال-کارنیتین، خروس، یخ گشایی
 • حامد احمدی*، وحید رسولی مریوانی، یوسف محمدی صفحات 281-288
  هدف از این پژوهش، بررسی معادلات رگرسیونی پیش بینی انرژی قابل متابولیسم گندم با استفاده از محتوای شمیایی آنها با استفاده از مطالعه متاآنالیزی بود. پایگاه داده ای متشکل از ترکیبات شیمیایی و محتوای انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت (AMEn‎)، نمونه 111از واریته های مختلف گندم از منابع منتشر شده قبلی استخراج و بررسی شد. اطلاعات نمونه ها شامل پروتیین خام (CP)، چربی خام (EE)، فیبر خام (CF)، خاکستر (Ash) و AMEnبود. میانگین AMEn‎، (کیلوکالری در کیلوگرم2917/46) و میانگین CP، EE، CF و Ash بهترتیب 12/53، 2/12، 1/61، 1/56 (درصد ماده خشک) بود. با استفاده از پایگاه داده های طراحی شده، معادلات متا-رگرسیونی برای پیش بینی محتوای AMEn‎ از روی ترکیبات شمیایی برازش شد. بهترین معادله به صورت CF% 185/4 + EE% 175/8 + CP% 45/8 + 1648= (کیلوکالری/کیلوگرم) AMEn به دست آمد. از این معادله می توان  برای پیش بینی انرژی واریته های گندم در کارخانه های خوراک دام و یا مزارع پرورش طیور استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ارزش غذایی، پیش بینی، رگرسیون، گندم، متاآنالیز
 • نظر اکبری زاده، علی خطیب جو*، صیفعلی ورمقانی، هوشنگ جعفری، علی نقی شکری صفحات 289-299

  هدف از این آزمایش، بررسی تاثیر پودر گیاه دارویی زوفا، پادزیست ویرجینیامایسین و آسپرین بر عملکرد، پاسخ ایمنی و شاخص های آسیت در جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی بود. تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی به پنج تیمار، پنج تکرار و 20 جوجه در هر تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره پایه بدون افزودنی، 2 و 3) به ترتیب جیره پایه حاوی 300 گرم در تن پادزیست ویرجینیامایسین یا داروی آسپیرین، و 4 و 5) به ترتیب جیره پایه حاوی 0/5 و یک درصد پودر گیاه زوفا بودند. خوراک مصرفی، وزن بدن و شاخص بازده تولید اروپایی پرندگانی که جیره های حاوی پودر گیاه زوفا (0/5 و یک درصد) دریافت کردند از پرندگان شاهد بیشتر بود و این پرندگان ضریب تبدیل بهتری داشتند (0/05 >P). تغذیه پرندگان با جیره های حاوی پودر گیاه زوفا یا آسپرین، درصد تلفات آسیتی، هماتوکریت و شاخص آسیت (نسبت وزن بطن راست به کل بطن ها) را در 42 روزگی کاهش داد (0/05 >P). اثر تیمارهای آزمایشی بر عیار پادتن علیه نیوکاسل و آنفلوانزا و وزن نسبی بورس فابرسیوس، تیموس و طحال جوجه های گوشتی در 42 روزگی معنی دار نبود. با توجه به نتایج آزمایش حاضر، افزودن آسپرین یا پودر گیاه دارویی زوفا به جیره در شرایط تنش سرمایی میزان بروز آسیت و تلفات ناشی از آن را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: آسپرین، پاسخ ایمنی، تنش سرمائی، جوجه گوشتی، گیاه داروئی
 • سید مجید آزرم، سمیه سالاری*، محسن ساری، محمدرضا قربانی، محمد حجتی صفحات 301-312

  این آزمایش به منظور بررسی اثر اسانس آویشن بر عملکرد، و برخی فراسنجه های فیزیولوژیکی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم ، با استفاده از 264 قطعه جوجه گوشتی (راس 308) با آرایش فاکتوریل 3×2 با دو سطح گندم (صفر و 50 درصد جیره)و سه سطح اسانس آویشن (صفر،200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی، با چهار تکرار در سیستم بستر انجام شد. فراسنجه های عملکردی به صورت هفتگی بررسی شدند. جمعیت میکروبی، خصوصیات لاشه و فراسنجه های لیپیدی خون در سن 42 روزگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزودن اسانس آویشن به جیره حاوی گندم، باعث افزایش خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در کل دوره های آزمایش شد (0/05>P). در دوره آغازین افزایش وزن پرندگانی که از جیره حاوی 400 میلی گرم اسانس و 50 درصد گندم تغذیه شدند بیشتر از پرندگان تغذیه شده با جیره بدون اسانس یا بدون گندم بود (0/05>P). پرندگان مصرف کننده جیره بدون گندم حاوی اسانس آویشن، غلظت LDL خون کمتری داشتند (0/05>P). درحالیکه افزودن اسانس آویشن در سطح 400 میلی گرم به جیره بدون گندم باعث افزایش غلظت HDL خون شد (0/05>P). جیره حاوی گندم بدون اسانس، چربی حفره بطنی بالاتری در مقایسه با سطوح 200 و 400 میلی گرم اسانس در جیره بدون گندم و نیز سطح 400 میلی گرم اسانس در جیره حاوی گندم داشت (0/05>P). نتایج نشان داد که افزودن اسانس آویشن در سطح 400 میلی گرم در کیلوگرم به جیره حاوی گندم، با توجه به افزایش مصرف خوراک و بهبود برخی فراسنجه های فیزیولوژیکی در جوجه های گوشتی، می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: اسانس آویشن، اضافه وزن، جوجه گوشتی، خصوصیات لاشه، گندم
 • حمیدرضا پویان، آرمین توحیدی*، مهدی دهقان بنادکی، محسن قرزانه، جلال حسن صفحات 313-324

  به منظور ارزیابی تاثیر جاذب سموم دوجزیی بیوتوکس بر وضعیت سلامت و فراسنجه های تولیدی، 16راس گاو هلشتاین در دو گروه بیوتوکس (جیره حاوی بیوتوکس) و شاهد (جیره فاقد بیوتوکس) قرار گرفتند. مقدار خوراک مصرفی، ماده خشک مصرفی، وزن بدن، تغییرات امتیاز بدنی، دمای راست روده، نرخ تنفسی، ضربان قلب، مقدار شیر تولیدی و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی، اندازه گیری و ثبت شدند. در گروه شاهد، ماده خشک مصرفی، وزن بدن و نمره وضعیت بدنی از هفته چهارم به بعد کاهش معنی دار و دمای بدن، نرخ تنفسی و ضربان قلب درکل دوره افزایش معنی داری (p<0/05) داشتند. در گروه بیوتوکس، تولید شیر در کل دوره به طور غیر معنی دار و در هفته های پنجم تا هفتم به طور معنی دار (p<0/05) افزایش یافت. مقدار پروتیین شیر (p<0/05) در گروه بیوتوکس، و درصد چربی (p<0/05)، درصد لاکتوز (p<0/05)، تعداد سلول های پیکری و آفلاتوکسینM1 شیر (p<0/05) در گروه شاهد بیشتر بود. مقدار مواد جامد شیر در گروه بیوتوکس در کل دوره به طور غیر معنی دار و در هفته های پنجم تا هفتم به طور معنی دار (p<0/05) افزایش یافت. تغییرات گلوکز، پروتیین کل و کراتینین پلاسما در کل دوره معنی دار نبود ولی کراتینین در آخر دوره در گروه شاهد افزایش معنی داری (p<0/05) داشت. مقادیر آسپارتات ترانس آمیناز (p<0/05) و آلانین آمینوترانسفراز (p<0/05) پلاسما در گروه شاهد بیشتر بود. بر اساس نتایج این تحقیق، در شرایطی که خوراک مصرفی آلودگی مایکوتوکسینی چندگانه داشته باشد استفاده از بیوتوکس سبب بهبود سلامت، تولید شیر و فراسنجه های تولیدی گاو های شیرده می شود.

  کلیدواژگان: بیوتوکس، تولید شیر، فراسنجه های خونی، گاو، مایکوتوکسین
|
 • Batol Asghari Esfedan, Gholam Dashab *, Mohammadhossein Banabazi, Mohammad Rokouei Pages 187-198

  The aim of the present study was to investigate the codon usage pattern and their relationship with gene expression for genes with different expression between pure and crossbreed Sistani and Montbeliared breed. In this study, the results of differential gene expression analysis using RNA-Seq technology between pure and crossbreed Sistani and Montbeliared breed (two pure and two its crossbreed) were used. For this purpose, after determining the ORF regions for these genes, CodonW software was used to estimate codon usage pattern indices including CAI, ENC, GC and GC3s. Results showed that there was a significant correlation between total GC and GC3s (0.74). There was also a significant correlation between ENC and GC and GC3s (0.65, 0.77), indicating the role of mutation in codon formation. Based on the results of this study, the factors such as nucleotide composition (GC content), mutation, and gene expression level played important roles in codon formation in the genes studied in this study. This study is the first comparison between pure and crossbreed Sistani and Monti-billiard samples, which helps to better understand the evolutionary mechanisms of codon usage pattern formation and its association with gene expression.

  Keywords: Codon usage pattern, Crossbreed of Sistani, Montbeliarde Cow, Differential expression gene (DEG), RNA-Seq, Sistani cow
 • Parvin Shariati Gazgazareh, ALI AKBAR MASOUDI *, Rasoul Vaez Torshizi, Alireza Ehsani, Zaynab Mousavian Pages 199-209

  The aim of this study was the investigation of gene expression profile in Shal sheep ovarian tissue using RNA sequencing data. For this purpose, the ovaries of five Shal sheep were isolated after estrous synchronization and their RNA was sequenced using Illumina Hiseq 4000 technology. On average, the data obtained from the sequencing consisted of 26638311 read pairs with 81.08 unique mapping rate. The results of bioinformatic analyzes revealed the expression of 21085 genes in Shal sheep ovarian tissue, of which 15078 genes had expression mean above 10. Gene ontology analysis revealed the significant enrichment of 162 GO terms including 41 biological processes, 46 molecular functions and 75 cellular components. KEGG pathway analysis also identified 149 significant pathways (P <0.05), most important of which were estrogen signaling pathway, TGF-beta signaling pathway and oocyte meiosis. Investigating the expression of major genes for twining and reproduction, showed a high expression for INHA, INHBA and BMPR1B, so that INHA, an important paracrine factor in ovarian follicles, was one of the 10 genes with the highest expression. Also, FSHR, ESR1 and ESR2 showed medium expression and GDF9, BMP15 and PRLR showed low expression in the samples. For the first time, in this study the ovarian tissue transcriptome of Shal ewes was comprehensively studied using RNA-Seq technology and this study can provide a useful genetic basis for a better understanding of the genes and processes involved in the Shal sheep reproduction.

  Keywords: Bioinformatics analysis, Major genes, Ovulation rate, reproduction, Twining
 • Mahdi Dehghani-Sanij, MohammadAli Norouzian *, Ahmad Afzalzadeh, Ali Assadi Alamouti Pages 211-221

  To study the effects of feeding rumen-protected ascorbic acid and salicylic acid on performance of dairy cows under heat stress conditions, forty four lactating dairy cows in early lactation were allocated in a completely randomized design with 4 treatments and 11 animals in each treatment for 30 days. Experimental treatments were: 1) control (diet without coated ascorbic acid and salicylic acid), 2) diet contained 30 g/d coated ascorbic acid, 3) diet contained 10 g/d coated salicylic acid and 4) diet contained 30 g/d coated ascorbic acid + 10 g/d coated salicylic acid. Cows were fed with salicylic acid supplement had a higher daily milk yield (51.47 kg/day) compared to other experimental groups (P<0.05). Feeding of coated ascorbic acid increased milk fat percent, glucose, BHBA, NEFA concentration and decreased somatic cell count compared to other treatments (P<0.05). Total milk's solids, energy and fat corrected milk and milk urea nitrogen were increased in coated ascorbic acid group compared to control (P<0.05). Blood urea concentration in coated ascorbic acid and salicylic acid group were less than control group (P<0.05). The results showed that feeding coated ascorbic acid and salicylic acid could improve performance of Holstein dairy cows in early lactating phase under heat stress conditions.

  Keywords: Ascorbic acid, heat stress, Milk production, Salicylate:Dairy Cows
 • Elham Nadri, Fardin Hozhabri *, MohammadMehdi Moeini Pages 223-235

  In order to evaluate the effect of cobalt on performance, some blood and ruminal fermentation parameters an experiment was performed using 24 three to four months old male lambs, with an average weight of 30 kg in a completely randomized design with four treatments and six replications. The experimental treatments consisted of: basic diet (control; containing 0.083 mg cobalt /kg DM); basal diet + 0.2 mg Cobalt /kg DM, basal diet + 0.4 mg cobalt /kg DM, and basal diet + 0.6 mg / kg of cobalt. In order to determine blood parameters on days 0, 45, 70, blood samples were collected from jugular vein and ruminal fluid through the esophagus were taken to evaluate ruminal fermentation parameters. Cobalt supplement had no significant effect on daily gain, dry matter intake, feed conversion ratio, serum B12, cholesterol, triglyceride and albumin and also alkaline phosphatase and alanine transaminase. Ruminal ammonia concentration increased at the level of 0.2 and 0.4 (P<0.05), but concentration of volatile fatty acids, rumen pH and protozoan population did not influence. The concentrations of cobalt, iron, zinc and copper minerals were not affected by treatments. The results of the present study showed that adding cobalt supplementation to the diet up to the level of 0.6, despite limited changes in some blood and ruminal parameters did not have a significant effect on the performance of lambs; it seems that the cobalt in the basic diet could be sufficient for the cobalt requirements of growing Sanjabi lambs.

  Keywords: alanine transaminase, alkaline phosphatase, Protozoa, Serum protein, vitamin B12
 • Meysam Sherafat, Meysam Alijoo *, Behzad Asadnezhad Pages 237-247

  The effect of flaxseed and soybean seed on the performance of Maque ewes during the transition period in a completely randomized design with four treatments and four replications and one ewe per replicate using 16 pregnant Maque ewes with average age of three years and weight (65 ± 2.4 kg) was investigated. Experimental treatments included: control diet (basal diet), diet containing 10% flaxseed; Contained 10% soybean seed and 50:50 dietary ratio of flaxseed and soybean seed. Experimental results showed no effect of treatments on feed intake of ewes before and after calving. Milk production of ewes fed flaxseed diets was higher (p<0.05) and ewes fed 50:50 diets containing flaxseed and soybean had the highest total serum protein concentration (p<0.05). Other serum metabolites were unaffected by experimental treatments. Rumen fluid valeric acid concentration was the highest in ewes fed diets containing soybean seed and soybean-flax seed mixture (p<0.05). Results of this experiment showed that using flaxseed and soybean seed up to 10% diet without adverse effect on feed intake improved ewes performance during the transition period and increased production in the early lactation period.

  Keywords: Blood Metabolites:FlaxSeed, Macque ewes, rumen fermentation, Soybean seed, Transition period
 • Rana Delkash Taleshmekail, MohammadHassan Fathi Nasari *, Homayoun Farhangfar, Mohsen Mojtahedi Pages 249-258

  The aim of this study was to investigate the effect of bentonite, kaolin and activated carbon on the absorption of Cu, Fe and Mn by in vitro and in vivo methods in Baluchi lambs. In vitro experiment, the binders effect on the minerals absorption was investigated in a completely randomized design with factor arrangement with standard solutions of Cu, Fe and Mn with concentrations of 7, 20 and 30 mg/l, respectively, four levels of binders (no binders, 10, 20 and 40 g/l) and three pHs 5.5, 6.4 and 7.5 and incubation for 60 min. In vivo experiment, bentonite, kaolin and activated carbon including 0, 10 and 20 g/kg DM were added to diet of 36 fattening lambs (6-7 months) for 90d in a completely randomized design. Feed intake, weight gain and blood and wool concentration of Cu, Fe and Mn were measured on 0, 45 and 90d. In vitro experiment, activated carbon had the highest and kaolin had the lowest mineral absorption by increasing binders levels and pH (P<0.05). In vivo experiment, the effect of treatments on feed intake, body weight, weight gain, feed conversion ratio and blood and wool concentration of Fe were not significant.The concentration of Cu and Mn in the blood and wool in lambs fed with binder were lower than control treatment (P<0.05). In general, the use of binders, especially activated carbon at low concentrations, causes less absorption of minerals. In vitro methods can be used to select binders instead of animal experiments.

  Keywords: Asorption, Bioavailability, feed additives, micronutrients, wool
 • Ayub Mohammadi, Farhang Fatehi *, Abolfazl Zali, Mehdi Ganjkhanlou, Amirhossein Sarzaem Pages 259-269
  The objective of this study was to evaluate the effects of feed bunk space and forage particle size on feed intake and nutrient digestibility in growing Holstein female calves. Fourty Holstein female calves with an average age of 8-12 months (295.6 ± 32.8 kg) were used in a 2×2 factorial change-over design (with four treatments, four periods and four stalls), in which 10 calves were allocated to each stall. The current experiment lasted 4 months as one month allocated to each period. The experimental treatments were included: 1) 24 cm of feed bunk space and average forage particle size of 4.6 mm (24/fine); 2) 24 cm of feed bunk space and average forage particle size of 7.1 mm (24/coarse); 3) 48 cm of feed bunk space and average forage particle size of 4.6 mm (48/fine); 4) 48 cm of feed bunk space and average forage particle size of 7.1 mm (48/coarse). The results of this study showed that the apparent digestibilities of DM, CP and NDF for the 48/Coarse treatment was the highest, the treatment of 24/Coarse had an intermediate state, and for the treatment of 48/fine and 24/fine were the lowest. Also, apparent digestibilities of DM, CP and NDF were higher for treatments including coarse forage particles than treatments with fine forage particle size. Finally, it seems that feeding growing Holstein heifers with diets containing coarse forage particle size could result in better nutrient digestibility.
  Keywords: calves, Fecal Characteristic, feed bunk space, forage particle size, nutrient digestibility
 • Vahidvahid Mohammadi, Seyed Davood Sharifi *, Mohsen Sharafi, Abdollah Mohammadi Sang Cheshmeh Pages 271-279

  The effect of feeding L-carnitine during pre-puberty on the quality parameters of fresh and frozen-thawed semen by using 12 Ross broiler breeder males (12 weeks) for 18 weeks, in a completely randomized design with three treatments (0, 250 and 500 mg / kg of L-carnitine in the diet) and four replications was performed. From the age of 26 to 29 weeks, semen collection was performed using abdominal massage. The sperms taken each time after dilution (with Beltsville diluent) were divided into two parts, one section was frozen and the other part was immediately examined. Motility (total and forward), viability, morphology, membrane functionality and lipid peroxidation parameters were evaluated. In fresh sperm, the correlation between L-carnitine and abnormalities was negative linear, and with viability was positive linear (P<0.05). Quadratic analysis was significant in forward Motility and MDA concentration (P<0.05). Birds that use diets containing L-carnitine, In terms of forward motility, viability, morphology and MDA concentrations in fresh sperm, And these traits, with the total motility and integrity of the plasma membrane of frozen sperm, were higher in comparison to the control group (P<0.05). Also, in the sperm after frozen-thawed, the correlation between L-carnitine and Motility (total and forward), viability and membrane integrity were positive linear (P<0.05), and the correlation between L-carnitine and MDA concentration was negative linear (P<0.05). The correlation between L-carnitine and Motility (total and forward), membrane integrity and MDA concentration were quadratic (P<0.05). According to the results, Dietary L-carnitine supplementation in pre-puberty improves the qualitative traits of sperm before and after freezing in the breeder broilers.

  Keywords: Freezing, Sperm, l-carnitine, Rooster, Thawing
 • Hamed Ahmadi *, Vahid Rasoli Marivani, Yousef Mohammadi Pages 281-288
  The goal of this study was to determine regression equations to predict metabolizable energy of wheat samples given their chemical compositions using meta-analytical approach. A database compromising chemical compositions and apparent metabolizable energy corrected  for the nitrogen (AMEn) of 111 published sources of wheat strains was used. Sample information contains crude protein (CP), ether extract (EE), crude fiber (CF), ash and AMEn. Average values for AMEn was calculated as 2917.46 (kcal/kg), while for the CP, EE, CF, ash was calculated as 12.53, 2.12, 1.61and 1.56 (% dry matter), respectively. Meta-regression equations for predicting AMEn wheat based on chemical composition were developed and evaluated by means of provided database. Best equation obtained as: AMEn (kcal/kg)=1648+45.8 %CP+175.8 %EE+ 185.4 %CF. This equation can be used for predicting energy of wheat variates in feed-factories and poultry farms.
  Keywords: Meta-analysis, nutritive value, Prediction, Regression, Wheat
 • Nazar Akbarizadeh, Ali Khatibjoo *, Saifali Varmaghany, Hoshang Jafari, Alinaghi Shokri Pages 289-299

  In this experiment, the effects of Hyssopus officinalis powder, Virginiamycine antibiotic and Aspirine on performance, immunity and ascites indexes of broiler chickens which subjected to cold stress were studied. In a completely randomized design, 500 male Ross-308 broiler chickens were allocated to 5 treatments with 5 replicates and 20 birds in each. The dietary treatments consisted of: 1) basal diet with no additive (control), 2 and 3) basal diet plus 300 g/tone Virginiamycine or Aspirine respectively and 4 and 5) basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis powder, respectively. As compared to control group, inclusion of 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis powder significantly increased feed intake, body weight gain and EPEF and improved FCR of broiler chickens. Feeding broiler chickens with diet containing Hyssopus officinalis powder or Aspirine decreased ascitic mortality, heamatocrite percentage and ascites indexe (relative weight of right ventricle to total weight of ventricles) at 42d of age. Dietary treatmens had no effect on antibody titer against New-Castle and influenza virus and relative weight of tymous, spleen and Burce of Fabrecoius of broiler chickens at 42d of age. Regards to the results of present experiment, addition of Hyssopus officinalis powder or Aspirine decreased ascytic incidence and its related mortality in broiler chickens under cold condition.

  Keywords: Aspirin, Broiler Chicken, Cold stress, immune response, Medicinal plant
 • Seyyed Majid Azarm, Somayyeh Salari *, Mohsen Sari, MohammadReza Ghorbani, Mohammad Hojjati Pages 301-312

  This experiment was conducted to evaluate the effect of Thyme essential oil on performance and some physiological parameters of broiler chickens fed diets containing wheat in a completely randomized design with a 2×3 factorial arrangement using 264 broilers (Ross 308) in ground floor. Treatments consisted of 2 levels of wheat (0 and 50% of the diet) and 3 levels of essential oil of Thyme (0, 200 and 400 ppm). Performance parameters were recorded weekly. Determination of micro-flora, carcass characteristics, and blood parameters were done on day 42. The results showed that adding the Thyme essential oil to the diet containing 50% wheat increased feed intake at the all period of experiment. Body weight gain was increased significantly in the birds that consumed 50% wheat with 400 ppm essence compared to the birds consumed the diet without wheat or without essence at the starter period. The birds consumed the diet without wheat with essence had lower blood concentration of LDL. Although, adding essence at the level of 400 ppm to the diet without wheat increased significantly blood concentration of HDL. The diet contained 50% wheat without essence had higher abdominal fat compared to the diet with 200 and 400 ppm of essence without wheat and also the diet contained 50% wheat with 400 ppm essence. Overall, the use of Thyme essence at the level of 400 ppm in wheat-based diet is recommended for increasing feed intake and improving some physiological parameters of broiler chickens.

  Keywords: Broiler Chicken, carcass characteristics, thyme essence, weight gain, Wheat
 • Hamidreza Pooyan, Armin Towhidi *, Mehdi Dehghan Banadaky, Mohsen Farzaneh, Jalal Hasan Pages 313-324

  In order to evaluate the effect of bi-partial toxin binder "Biotox" on health status and productive parameters, sixteen Holstein cows were classified into two groups, biotox (supplemented with Biotox) and control (without Biotox). Feed intake, dry matter intake, body weight, body condition score, rectal temperature, respiratory rate, heartbeat, milk yield and compounds and blood parameters were measured and recorded. In control group feed intake, dry matter intake, body weight and body condition score were significantly decreased from forth to seventh week, while rectal temperature, respiratory rate and heartbeat were increased (P≤0.05) during the entire period. The milk yieldincreased non-significantly during the entire period and significantly (P≤0.05) from fifth to seventh week in biotox group. Content of milk protein (P≤0.05) in biotox group and percent of fat (P≤0.05), percent of lactose (P≤0.05), somatic cell count and concentration of aflatoxin M1 (P≤0.05) in control group were increased. Milk solids content in the biotox group increased non-significantly during the entire period and significantly in the fifth to seventh week (P≤0.05). There were no significant difference in concentration of plasma glucose, total protein and creatinine during the entire period, but in control group, creatinine level increased during the late period. Plasma aspartate transaminase (P≤0.05) and alanine aminotransferase (P≤0.05) were higher in the control group. Overall, biotox use improves the health, milk production, and production parameters of lactating cows when the feed is exposed to multiple mycotoxin contamination.

  Keywords: Biotox, Blood parameters, Cattle, milk yield, Mycotoxin