فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • از بحران کرونا تا بحران سیاست جنایی
  محمدعلی حاجی ده آبادی* صفحه 1

  ویروس کرونا یاcovid_19 چند ماهی است که بیشتر کشورهای جهان را درگیر خویش نمودهو مشکلات فراوانی را برای آنها پدید آورده است. دامنه و ابعاد این مشکلات روز افزون و جهان در اندیشه پس از کروناست؛ از جمله ابعاد بحران کرونا ، تاثیری است که بر نرخ جرم و جنایت و گونه های آن و نیز بر پاسخدهی به آن بخصوص کیفری داشته است . این مقاله می کوشد تا ابعاد مختلف این تاثیرات را مورد بررسی قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که بحران کرونا موجب بحران سیاست جنایی شده است ؛ و اگر چاره اندیشی لازم نشود ممکن است این بحران منجر به مشروعیت بخش مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آن تحدید روز افزون آزادی های فردی و افزایش خودکامگی دولت ها خواهد بود راه حل برون رفت از این بحران مشارکت دادن مردم در سیاست جناییو بازنگری در قوانین و ساختار دستگاه قضایی است

  کلیدواژگان: بحران، سیاست کیفری، پیشگیری از جرم، قرنطینه، سیاست جنایی، مدل اقتدارگرا
 • مطالعه تطبیقی تاثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات
  جلیل قنواتی*، بدیع فتحی صفحه 2

  در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متاثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارایه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تاثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تامین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر (انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.

  کلیدواژگان: :تعذر، تعسر، فورس ماژور، هاردشیپ، تعدیل، انحلال
 • امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه گیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر
  حسین هوشمند فیروزآبادی* صفحه 3

  مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسیولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسیله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولا تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توامان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسیله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسیولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالبا زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسیولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسیله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلا عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.

  کلیدواژگان: تحذیر، هشدار، بیماری واگیردار، کرونا، اقدام، مسئولیت مدنی
 • آثار بیماری های واگیردار در حقوق زناشویی
  فرج الله هدایت نیا* صفحه 4

  بیماری های واگیردار اعم از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مساله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کناره گیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری می باشد. این مساله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیانا وجوب کناره گیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.

  کلیدواژگان: بیماری های واگیردار، بیماری های آمیزشی، حقوق زناشویی
 • عدم رعایت بهداشت در برابر بیماریهای همه گیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق
  اکبر محمودی* صفحه 5

  بیماری های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالش های بزرگ برای جهان به شمار می روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می دهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسیولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب های جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای  به بررسی حکم فقهی  و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری واگیردار به خصوص کرونا و ضمان و مسیولیت کیفری انتقال دهنده آن می پردازد. عدم رعایت بهداشت فردی در برابر این بیماری براساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر، عموم و اطلاق ادله حرمت خودکشی و اصل احتیاط حرام و ممنوع است. عدم رعایت بهداشت عمومی در برابر این بیماری نیز طبق قاعده نفی ضرر، قاعده احترام، عموم و اطلاق ادله حرمت قتل حرام و ممنوع است. انتقال دهنده بیماری واگیردار به ویژه کرونا براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی ضرر، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن است. قصاص انتقال دهنده بیماری درصورت فوت دریافت کننده منتفی است؛ زیرا در قتل عمد مباشرت و غالبی بودن فعل کشندگی شرط است، درحالی که این دو در این جا محل اشکال است. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض نیز قصاص درکل ازجمله این جا منتفی است.

  کلیدواژگان: عدم رعایت بهداشت، بیماری های واگیردار، بیماری های همه گیر، کووید 19، کرونا، مسئولیت بهداشتی، ضمان مدنی، مسئولیت کیفری
 • ارزیابی حقوقی تحریم های آمریکا علیه ایران در همه گیری جهانی کووید 19
  امیر مقامی*، علی اکبر جعفری ندوشن صفحه 6

  در شرایط همه گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله موثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مساله حیاتی است. علاوه بر تردید هایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی - تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین الملل را نقض می کند؟یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین المللی به منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم ها است و می توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین المللی پیگیری نمود.

  کلیدواژگان: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، همه گیری جهانی، کووید19، تعهد به همکاری بین المللی، حقوق بین الملل سلامت، حمایت از اشخاص در هنگام بلایا
 • مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای واگیردار
  محمود حکمت نیا* صفحات 7-50

  ویروس کوید 19 در سال 1398 به صورت دفعی از کشور چین آغاز و شیوع پیدا کرد و به سرعت از حالت کشوری(اپیدمی) عبور و جهان را درگیر (پاندمی) خود کرد.23 این ویروس به ایران و دیگر کشورهای منتقل شد. کشورهای مختلف در مواجهه با این بیماری اقدامات گوناگون پیشگیرانه و درمانی انجام دادند. لکن به نظر میرسد در این بیماری و وقایع مشابه بتوان با در نظر گرفتن شیوع، بیمار و بیماری و با توجه به عناصر «علمی بودن به لحاظ تاثیر»، «ممکن بودن به لحاظ منابع و زمینه اجتماعی اجرا» و «موجه بودن اخلاقی و حقوقی» الگوی مناسب برای برنامه اقدام طراحی کرد. نوشتار حاظر تلاش میکند تا با روش توصیفی و تحلیلی عناصر بیماری، حقوق پایه، قواعد و اصول بنیادین و با توجه به رویکردهای مواجهه با مشکل ضمن شناخت الگوهای مطرح، بنیان های اخلاقی و حقوقی الگوی مناسب را ارایه دهد. واژگان کلیدی: بیماریهای واگیر، کوید 19، اصول اخلاقی، حقوق بنیادین، حق حیات، حق بر سلامت، امنیت

  کلیدواژگان: بیماریهای واگیر، کوید 19، اصول اخلاقی، حقوق بنیادین، حق حیات، حق بر سلامت، امنیت
 • مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا
  سید عباس سیدی آرانی* صفحات 97-122

  بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارایه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قایل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زاید را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، توقف در پرداخت، اقدام به حفظ، بازسازی قضایی
 • ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیر خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
  احمد احسانی فر* صفحات 157-180

  مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیر خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمال(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضایات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضایات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).

  کلیدواژگان: دفع، ضرر، محتمل، احتمال، درجه احتمال. اهمیت محتمل
 • نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه گیری کرونا
  سید احمد حبیب نژاد*، زهرا عامری صفحات 181-204

  سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسیولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مولفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مولفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسیول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارایه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است

  کلیدواژگان: وضعیت اضطراری، بحران، دولت، خدمات حمایتی، جمعیت آسیب پذیر، حقوق فقر
|
 • from covid_19 crisis to criminal policy crisis
  Mohamadali Hajidehabadi * Page 1

  The coronavirus, or covid_19 virus, has plagued most countries in the world for months, causing many problems. The scope and dimensions of these problems are increasing and the world is in post-Crown thought; Among the dimensions of the Corona Crisis is the impact it has had on the crime rate and its types, as well as on responding specifically criminal responding to it. This article tries to examine the different dimensions of these effects; It can be argued that the Corona crisis has led to a crisis in criminal policy; And if a solution is not needed, this crisis may lead to the legitimacy of the pervasive authoritarian model of criminal policy, which will result in violating of personal freedoms and increasing government authoritarianism. The solution to this crisis is to involve people in criminal policy (prevention punishment and correction) and reconsidering.In the rules and structure of thecriminal justice system

  Keywords: Crisis, Crime Prevention, Quarantine, Criminal Policy, Authoritarian Model
 • comparative study of the effect of Covid 19 on contractual obligation
  Jalil Ghanavati *, Badi Fathi Page 2

  Numerous legal questions have been raised about the outbreak of the deadly epidemic Covid 19, which requires legal systems to answer these questions. For example, this pandemic has led governments to take various measures to better ensure the health of their people. This has led to drastic changes in the economy and greatly affected contractual relations between people. In order to meet the legal needs of all, legal systems have come up with ways to regulate new laws for keeping public interest and avoid corruption, to establish justice and order. In this article, an attempt has been made to consider the views of various legal systems in the face of severe economic changes caused by Covid 19 in order to discard the principle of binding effect of contracts, paying attention to excuses and their impact on the contract and explain the effect of hardship on contract performance. Finally It should be analyzed the remedies of dissolution, suspension and adjustment based on the accepted principles in different legal systems.In the context in question ,Islamic law, as a legal system based on principles, rules and regulations, especially in the field of transactions in order to provide the interests of the people and avoid corruption, includes regulations that express the remedies (dissolution, suspension and adjustment)

  Keywords: Force Majeure, Hardship, Adjustment, dissolution, Suspension
 • The place of the rule of warning in the elimination of civil liability due to infectious diseases
  Hosein Houshmand * Page 3

  According to the warning rule, anyone who warns others before carrying out harmful operations will be exempt from civil liability despite the necessary conditions. In case of communicable diseases(such as corona), public and government officials are usually warned, and patients with both non-patients and non-patients are advised to avoid contact with each other and not to enter public places. So one question is whether general(non-government) caution by the public is detrimental to civil liability. And given that the warning audience is often uninjured (non-sick) and causal (patient) and the transmission of the disease requires both actions to be taken according to the warning, what is the contribution of the injured party to the responsibility and the intersection of the "rule of action"? And where is the "warning rule" on this issue? If there is a conflict between performing the act according to the warning(for example, not entering the public environment) with other actions that are beneficial to the victim or deter him from harm, what is the obligation?In this article, according to the jurisprudential documents, the rule of warning is characterized by the activity of notarizing the revocation and the theory of the adequacy of the warning operation by everyone is accepted in the elimination of the guaranteed guarantee. The warranty loss(carrier of an infectious disease) where the injured party is unable to act in accordance with the warranty(due to conflict with other damages) and the injured party is unable to act in accordance with the rule of action.

  Keywords: warning, Infectious Disease, CORONA, Action, Civil Liability
 • Effects of Infectious Diseases on Marital Rights
  Farajollah Hedayatnia * Page 4

  The impact of infectious diseases on the rights of the wife can be examined in two dimensions: prevention and treatment; In terms of prevention, the question is to what extent does the wife have the right to withdraw from the patient's husband in order to maintain her health? In the second dimension, the question is whether the husband is obliged to pay for the treatment of his sick wife from alimony. The Islamic Republic of Iran's family regulations on these issues do not provide for the wife's incomplete health rights and need to be amended and supplemented. The views of the great jurists also differ on the right of the wife to treatment. Some consider it outside of alimony and others consider it part of alimony. Except for the cost of medical treatment from alimony is contrary to the wife's right to health, just as the generalization of alimony to the cost of treatment will cause harm to the husband. Current research shows that the husband is largely financially responsible for paying for the treatment of the patient's spouse and has no further obligation. If the husband's usury is proven to be due to the wife's medical expenses, her medical expenses must be covered by the family. This solution is compatible with the couple's rights and the interests of the family, while ensuring the wife's right to health.

  Keywords: Communicable Disease, Sexually transmitted disease, Marital rights
 • Lack of health care for infectious diseases from the perspective of jurisprudence and law
  Akbar Mahmoudi * Page 5
 • Legal Evaluation of US Unilateral Sanctions against Iran in the Event of Covid-19 Pandemic
  Amir Maghami *, Aliakbar Jafari Nadoushan Page 6

  the global epidemic (pandemic) of Coronavirus (Covid-19 disease) has raised many legal questions. In special coditions that effective treatment of this disease requires the strengthening of the health care facilities of all countries, it is a vital problem, the assessment of need to abrogate unilateral sanctions against Iran, which was one of the first affected countries by the disease. In addition to doubts that there have been always about the legality and legitimacy of such sanctions, the present descriptive-analytical research shows that the United Sstates government must abrogate unilateral sanctions along commitment to international cooperation and respect for human rights and in order to protection of individuals in the event of disasters . In addition, the US government's commitment under international health law is another necessity for abrogation of sanctions, and this violation can be pursued through the arbitration mechanism set out in international health regulations of World Health Organization.

  Keywords: US Unilateral Sanctions against Iran, Covid-19 Pandemic, Obligation to International Cooperation, International Health Law, Protection of Persons in the Event of Disasters
 • General crises wrap up the company's petition
  Abbas Seyyediarani * Pages 97-122
 • Jurisprudential and Legal Dimensions of Infectious Diseases from the Perspective of the Rule of Obligation
  Ahmad Ehsanifar * Pages 157-180
 • the system of government support intervention of vulnerable people in disasters and emergencies
  Sayyed Ahmad Habibnejad *, Zahra Ameri Pages 181-204