فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف محمدکریمی*، رضا اسماعیل پور صفحات 1-21
  هدف

  هدف این پژوهش، تدوین الگویی برای کسب و کارهای گردشگری محلی در راستای دستیابی به نوآوری راهبردی در این حوزه می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان با سابقه بالای 10 سال شرکت توسعه گردشگری استان گیلان بودند که در ابتدا، با 23 نفر از آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد و سپس پرسشنامه هایی دربرگیرنده اطلاعات استخراج شده از مدل پژوهش در میان 141 نفر از مدیران و کارشناسان آژانس های مسافرتی استان گیلان به صورت تصادفی توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی به روش تیوری بنیادی و داده های حاصل از پرسشنامه نیز به روش تحلیل عاملی بوده است. به منظور بررسی روایی، بر اساس معیارهای کرسول مقایسه ای میان مدل پارادایمی این پژوهش با مدل های قبلی انجام گرفت. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نرم افزار MAXQDA10 و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار  SPSS21و لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

   در فرایند تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، 32 مفهوم اولیه در حوزه نوآوری کدگذاری باز گردید. سپس، در کدگذاری محوری براساس شباهت های موضوعی 12 مفهوم اصلی و نهایتا 5 مقوله در قالب یک الگوی پارادایمی قرار گرفت و سپس، در مرحله پژوهش کمی مدل پس از آزمون، تایید گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده نشان داد که ظرفیت دانش افزایی شرکت های گردشگری از طریق مولفه های نوآوری های باز ، قابلیت پویایی مبنی بر دانش، کاربرد دانش از منابع خارجی، مهارت های اولیه و تجربه و ساختار ارتباطات و انتشار دانش، به نوآوری راهبردی منجر می گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری محلی، نوآوری راهبردی، رویکرد اکتشافی، گیلان
 • محمد دهقانی، سپیده خوشاب، پوریا فرح گل، محمدحسین آسیا* صفحات 22-43
  هدف

  با توجه به این که امروزه شرکت های خدماتی بسیاری در حال فعالیت هستند و هدف همه ان ها جذب مشتریان با ایجاد احساس رضایت مندی و وفاداری در آن ها است یکی از راه کارهایی که می توان به عنوان راه گشای این مساله بیان کرد بهبود در ارایه خدمات ارایه شده و رفع نواقصات در نوع خدمات است که به طور مستقیم با وفاداری مشتریان در ارتباط است.

  روش شناسی

  جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد نامحدود از متقاضیان است که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشتریان و نمایندگان شرکت های صنعتی و تابع خدمات کارگاه مرکزی به عنوان نمونه انتخاب شده اند که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روایی آن توسط 15 تن از مهندسان تعمیرات و نگهداری مورد تایید قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته های برگرفته از خروجی نرم افزار نشان می دهد که نقص خدمات بر بهبود خدمات، بهبود خدمات برعدالت ادراک شده و رضایت، عدالت ادراک شده بر احساسات و وفاداری و رضایت؛ احساسات ادراک شده با نقش میانجی رضایت بروفاداری، رضایت پس از بهبود بروفاداری، رابطه موثر و معناداری وجود دارد ولی احساسات ادراک شده بر وفاداری تاثیر معناداری ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش منبع علمی با ارزشی برای شرکت های بازاریابی و خدمات صنعتی ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: نقص و بهبود خدمات_رضایت مشتری_وفاداری ارباب رجوع_عدالت ادارک شده_احساسات
 • فهیمه مهدوی هندخاله*، نرگس دل افروز صفحات 44-65
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب بر قصد رفتار خرید با تاکید بر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتری در شبکه اجتماعی دیجی کالا می باشد.

  روش شناسی

   این تحقیق، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیق میدانی است. جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر کلیه مشتریان شبکه اجتماعی دیجی کالا می باشد. تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 23 و PLS 2 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج تحقیق حاکی از آن است که استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب بر ریسک قیمت محصول، ریسک امنیت فروشنده وب و کیفیت محصول تاثیر دارد. همچنین ریسک های قیمت محصول، ریسک های کیفیت محصول و ریسک های امنیت فروشنده وب بر اعتماد مشتری محصول تاثیر دارند و سرانجام، اعتماد مشتری به خدمات آنلاین فروشنده بر قصد خرید آنلاین تاثیر می گذارد.

  نتیجه گیری

  از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که توجه به استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب در کاهش ریسک های درک شده مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و درنظر گرفتن پیشنهادات این پژوهش جهت افزایش اعتماد به خدمات فروشنده وب و قصد خرید می تواند برای خرده فروشان آنلاین سودمند واقع شود.

  کلیدواژگان: استراتژی بازاریابی خدمات، قصد خرید، ریسک ادراک شده، اعتماد مشتری، فروشگاه آنلاین
 • آزاده کاظمی نیا*، مزدک موسوی، علی کاظمی نیا صفحات 66-85
  هدف

  نمایندگی های فروش منطقه ای در محیطی متفاوت از محیط تجاری شرکت مادر فعالیت می کنند که این موضوع موجب شکل گیری نوعی شکاف ادراکی میان نمایندگی ها و دفتر مرکزی  می گردد. بعلاوه، ماهیت محیط کسب و کار هر یک از این نمایندگی ها منحصر به فرد بوده و با شعب فعال در دیگر مناطق جغرافیایی نیز متفاوت است که به نوبه خود منجر به بروز سطح دومی از شکاف ادراکی در سازمان می شود. این دو شکاف در کنار یکدیگر ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش استانی را به یکی از مسایل چالش برانگیز در سازمان های با ساختار پراکنده جغرافیایی بدل ساخته است. پژوهش حاضر با اتکاء بر سه نظریه ساختارهای غیر سلسله مراتبی، فرایند منصفانه و نظریه کهنگی قدرت به ارایه مدلی نظری-کاربردی جهت ارزیابی عملکرد دفاتر فروش استانی سازمان های مورد بحث می پردازد.

  روش شناسی

   ترکیبی از کارت امتیاز متوازن و الگوریتم های تصمیم گیری چند متغیره فرایند تحلیل سلسله مراتبی [1] وتاپسیس [2] بکار گرفته شده اند. این مدل ترکیبی در غالب یک مطالعه موردی برای ارزیابی شعب استانی شرکت ماشین های اداری کرمان بکار گرفته شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  مدل حاضر امکان مشارکت دادن نمایندگی های استانی در فرایند ارزیابی عملکرد خودشان را به طور کاربردی میسر ساخته و تلاش می کند تا ادراک مدیران شعب نسبت به منصفانه بودن جریان ارزیابی عملکرد را ارتقا دهد. موضوعی که می تواند احساس تعلق نسبت به تصمیمات سازمانی و تعهد نسبت به اجرای آنها و همینطور نسبت به یافته های ارزیابی را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد نمایندگی های منطقه ای_فرایند منصفانه_کارت امتیازی متوازن (BSC)_AHP و TOPSIS
 • پروین باقرپور*، منصور کارنیا شفارود صفحات 86-103
  هدف

  بررسی نقش سیگمای انسانی در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی.

  روش شناسی

  با استفاه از جدول انتخاب نمونه مورگان، 560 نفر (380 ورزشکار و 180 عوامل اجرایی) به شکل خوشه ای انتخاب و نمونه های این تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تحلیل عاملی تاییدی برای برازش الگو استفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگراف اسمیرونف برای تشخیص توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. همچنین جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس استفاده شد. به منظور تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار  SPSS 24 بهره گرفته شد.

  یافته ها

   تحلیل عاملی پرسش نامه های مشارکت مشتریان، چهار عامل، مشارکت کارکنان، سه عامل و عملکرد، چهار عامل را نشان داد و ضریب پایایی متغیرهای پرسش نامه از 0/91 تا 0/96 متغیر بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی مناسب و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین سیگمای انسانی، عملکرد، مشارکت کارکنان، مشارکت مشتری رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  لازم است سازمان های ورزشی از روش سیگمای انسانی برای بهبود فرایند مدیریت کارکنان و مشتریان در درون سازمان استفاده کنند تا موفقیت مالی، رشد سریع تر سازمان ورزشی، مشارکت انسانی و تمرکز هزینه را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: سیگمای انسانی، عملکرد، باشگاه های تناسب اندام
 • فاطمه پیرو اولیاء*، مرضیه فریدی ماسوله، مهرعلی همتی نژاد صفحات 104-131
  هدف

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر بهره وری سازمان های آموزشی و استفاده کارآموزان از آموزش های الکترونیکی در مرکز آموزش مهارت های پیشرفته رشت می باشد.

  روش شناسی

   این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی بوده و از نظر هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی طبقه بندی می گردد. همچنین به دلیل این که به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد از نوع تحقیقات توصیفی -  همبستگی است.

  یافته ها

   نتایج این پژوهش نشان داد که بین توانایی رسانه (با t آماری 6/106 و ضریب مسیر 0/432)، روابط اجتماعی (با t آماری 3/336 و ضریب مسیر 0/129)، تجربه رسانه (با t آماری 2/015 و ضریب مسیر 0/092)، رفتار پذیرش ICT (با t آماری 8/189 و ضریب مسیر 0/396)، سواد اطلاعاتی (با t آماری 62/665 و ضریب مسیر 0/09) و مهارت دیجیتال (با t آماری 3/432 و ضریب مسیر 0/152) با بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین توانایی رسانه، روابط اجتماعی، تجربه رسانه، رفتار پذیرش ICT، سواد اطلاعاتی و مهارت دیجیتال با بهره وری در مرکز آموز مهارت های پیشرفته شهر رشت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: توانایی رسانه_روابط اجتماعی_تجربه رسانه_رفتار پذیرش فن آوری اطلاعات و ارتباطات_سواد اطلاعاتی_مهارت دیجیتال_بهره وری
|
 • Yousef Mohammadkarimi*, Reza Esmaeilpour Pages 1-21
  Objective

  The purpose of this study is to develop a model for local tourism businesses in order to achieve strategic innovation in this field.

  Methodology

   This study employed descriptive-analytical method and exploratory approach. The statistical population of the study consisted of managers and experts with more than 10 years of experience in Tourism Development Company of Guilan province. First, based on semi-structured interview, 23 of the participants were interviewed. Next, the questionnaires containing the information extracted from the research model were randomly distributed among 141 managers and experts of Guilan travel agencies. Qualitative data analysis was carried out by fundamental theory and questionnaire data were analyzed by means of factor analysis. In order to ensure the validity, based on Cresol criteria, a comparison was made between the paradigm model of this study and the previous ones. MAXQDA 10 software was used to analyze the interview data and SPSS 21 and LISREL were employed for the analysis of the questionnaire data

  Results

   In the process of analyzing the interviews, 32 basic concepts were open coded in the innovation field. Then, in axial coding based on the thematic similarities, 12 main concepts and finally five categories emerged in the form of a paradigmatic model; afterwards, in the quantitative research phase, the post-test model was confirmed.

  Conclusion

   The results showed that the knowledge-building capacity of tourism companies leads to strategic innovation through various components including open innovations, knowledge-based dynamic capability, knowledge from external sources, basic skills and experience, communication structure and knowledge dissemination.

  Keywords: Local Tourism, Strategic Innovation, Exploratory Approach, Guilan
 • Mohammad Dehghani, Sepideh Khooshab, Pouria Farahgol, MohammadHossein Asia* Pages 22-43
  Purpose

  Given that many service companies are operating today, all of them aim to attract customers by creating a sense of satisfaction and loyalty in them. One of the ways that can be considered as a solution is to improve the provision of services and fix the defects in the types of services that is directly related to customer loyalty.

  Methodology

  The statistical population of this study consisted of an unlimited number of applicants. Through Cochran formula, 384 customers and representatives of industrial companies subject to central workshop services were selected as the sample. The validity of the researcher-made questionnaire used to collect the data was confirmed by 15 maintenance engineers.

  Results

  The findings of the study show that there are various significant effects: defective service on service improvement, service improvement on perceived justice and satisfaction, perceived justice on emotions, loyalty and satisfaction, and perceived emotions and improved satisfaction on loyalty with the mediating effect of satisfaction. However, perceived emotions were found not to have a significant effect on loyalty

  Conclusion

  The results of this study provide a valuable scientific resource for marketing companies and industrial services.

  Keywords: Failure, Improvement of Services, Customer Satisfaction, Client loyalty, Perceived Justice, Emotions
 • Fahimeh Mahdavi Hendkhaleh*, Narges Delafrooz Pages 44-65
  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the impact of web vendor service marketing strategy on purchase intention with an emphasis on perceived risk and customer trust in social network of Digikala.

  Methodology

  This field study is of applied type in terms of its purpose and a descriptive research in terms of data collection. The statistical population of the study included all customers of Digikala social network. As such, 384 individuals were selected by convenience non-probability sampling method.  The data were analyzed by SPSS 23 and PLS 2 softwares.

  Results

  The results of the study indicate that the web vendor service marketing strategy has an effect on product price risk, web vendor security risk and product quality. In addition, product price risks, product quality risks and web vendor security risks affect customer’s trust and lastly, customer’s trust in vendor’s online services has an impact on online purchase intention.

  Conclusion

  It is concluded that paying attention to web vendor service marketing strategy is of paramount importance in reducing the perceived risks of customers. The suggestions of this study can be of help to online retailers in boosting trust in web vendor services and enhancing purchase intention.

  Keywords: Service Marketing Strategy, Purchase Intention, Perceived Risk, Customer Trust, online Shop
 • Azadeh Kazeminia*, Mazdak Mousavi, Ali Kazeminia Pages 66-85
  Objective

  The perceptional gap between headquarters and subsidiaries on the one hand and the gap between each subsidiary and the others on the other hand have turned the assessment of sales subsidiary performance a daunting task for organizations with geographically-dispersed structures. The present study relies on a triad of theories namely, heterarchical structures, due process and power obsolescence, to formulate a theoretical-applied framework for appraising the performance of provincial sales subsidiaries.

  Methodology

  The framework employs BSC in combination with multi-criteria decision algorithms, AHP and TOPSIS to capture a comprehensive account of performance criteria. As a case study, the model was utilized to assess the performance of sales subsidiaries in Kerman Office Machinery Company.

  Results and Conclusions

  The suggested framework focuses on the process through which an appropriate level of subsidiary involvement in assessment procedure is practically guaranteed. In addition, it seeks to improve the managers’ perceived process fairness as far as performance assessment is concerned. This may enhance subsidiaries’ support and increase their commitment to strategic organizational decisions and assessment outcome.

  Keywords: Subsidiary assessment, Due process, BSC, AHP, TOPSIS
 • Parvin Bagherpour*, Mansour Karnia Shafaroud Pages 86-103
  Aim

  The objective of this study was to investigate the role of human sigma in improving the performance of sports organizations.

  Methodology

  Based on Morgan sampling table, 560 individuals (380 athletes and 180 executives) were selected by cluster sampling. Questionnaires were used to collect the data. Confirmatory factor analysis was run to fit the model. To test the research hypotheses, the Kolmogorov-Smirnov test was first employed to identify the normal distribution of the data. Spearman correlation test and Kruskal-Wallis test were also run to determine the relationship between the variables. SPSS 24 software was used to analyze the collected data.

  Results

  Factor analysis of customer participation, employee participation and performance questionnaires showed four, three, and four factors, respectively. Reliability coefficients of the questionnaire variables ranged from .91 to .96. The data were analyzed using an appropriate correlation coefficient and structural equation analysis. The results showed that there is a significant relationship between human sigma, performance, employee participation, and customer participation.

  Conclusion

  Sport organizations need to use the human sigma method to improve the process of managing employees and customers within the organization in order to achieve financial success, faster growth of the sports organization, human participation and cost concentration.

  Keywords: Human Sigma, Performance, Fitness Clubs
 • Fatemeh Piroolia*, Marzyeh Faridi Masoule, MehrAli Hematinejad Pages 104-131
  Purpose

    This study aims at investigating the factors affecting the productivity of educational organizations and trainees’ use of e-learning in Rasht Advanced Skills Training Center.

  Methodology

  This research is of descriptive-survey type and is classified as applied research in terms of its purpose. It is also a descriptive-correlational research because it examines the relationship between the variables under study.

  Findings

  The findings of the study showed a positive significant relationship between the media’s ability (with a statistical t of 6.106 and a path coefficient of 0.432), social relationships (with a statistical t of 3.336 and a path coefficient of 0.129), media experience (with a statistical t of 2.015 And a path coefficient of 0.092), acceptance behavior of the information and communication technology (ICT) (with a statistical t of 8.189 and a path coefficient of 0.396), information literacy (with a statistical t of 62.665 and a path coefficient of 0.090) and digital skills (with a statistical t of 3.432 and a path coefficient of 0.152), and productivity.

  Results

  The results revealed a positive and significant relationship between media ability, social relations, media experience, acceptance behavior of ICT, information literacy and digital skills with productivity in Rasht Advanced Skills Training Center.

  Keywords: media’s ability, social relationships, media’s experience, acceptance behavior of the information, communication technology, information literacy, digital skills, productivity