فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • شهلا قنبری، ایاد بهادری منفرد* صفحات 1-6

  خود مراقبتی شامل اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدف دار است که فرد برای سلامت خود، فرزندان و خانواده اش انجام می دهد تا در اثر آن از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود و اطرافیانش حفاظت کند و نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود و آنان را برآورده سازد؛ همچنین، از بیماری ها یا حوادث پیشگیری، بیماری های مزمن خود و خانواده را مدیریت؛ و از سلامت خود و خانواده اش بعد از ابتلا به بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان، حفاظت کند.

  کلیدواژگان: اسلام، خودمراقبتی، سلامت
 • زهرا نائیجی، خدیجه لرستانی*، احمدرضا باغستانی صفحات 7-19
  سابقه و هدف

  درد حاد و اضطراب پس از عمل سزارین موجب آثار نامطلوب روانی و جسمانی می شود. روش رایج تسکین درد و اضطراب، استفاده از دارو است که به دلیل عوارض داروهای بیهوشی، امروزه تمایل به روش های غیردارویی نظیر موسیقی درمانی بیشتر است. این مطالعه با هدف تاثیر نوای اذان در اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال انجام شد.

  روش کار

  در این پژوهش که از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار است، 64 نفر از زنان مسلمان داوطلب عمل سزارین در بیمارستان مهدیه تهران در سال 97-1396 با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب؛ و به دو گروه 32 نفری مورد و شاهد تقسیم شدند. برای یک گروه نوای اذان پخش شد ولی برای گروه دیگر این نوا پخش نشد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و آنالوگ بینایی درد بود و داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و آزمون های غیرپارامتری تجزیه و تحلیل شد. مقدار P نیز از نظر آماری معنی دار بود (05/0<P). در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  میانگین نمره اضطراب یک ساعت بعد از عمل در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (001/0<P). میانگین نمره درد در زمان پایه بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (20/0=P) اما 15 دقیقه (001/0<P)، 30 دقیقه (006/0=P) و 60 دقیقه (04/0=P) بعد از عمل در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که نوای اذان بر کاهش میزان اضطراب و درد بیماران موثر واقع شده است.

  کلیدواژگان: اضطراب، بیهوشی اسپاینال، درد، سزارین، نوای اذان
 • فاطمه نصرتی*، ثریا جعفری اردی، باقر غباری بناب صفحات 20-36
  سابقه و هدف

  دانشجویان هر جامعه در میان قشرهای مختلف آن، دست رنج معنوی و انسانی و از آینده سازان کشور خویش هستند و توجه به وضعیت سلامت روانی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی و جسمی آنان موجب فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق زندگی پویا و سالم در جامعه برای سال های آینده خواهد شد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر خویشتن داری دانشجویان دختر دانشگاه تهران بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران بود که در سال تحصیلی 1395 مشغول به تحصیل بودند و از میان آنان 30 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب؛ و به صورت شمارش تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش هشت جلسه (یک و نیم ساعته) برنامه آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی در طول هشت هفته دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خویشتن داری گاتفردسون و هیرشی استفاده شد. داده های به دست آمده نیز با روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که دانشجویان دختر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون، به طور معناداری خویشتن داری بالاتری به دست آوردند و فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر خویشتن داری دختران دانشجوی دانشگاه تهران تایید شد (01/0>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، مداخله مذهبی-معنوی گروهی تاثیر مثبتی بر قدرت درونی و خودکنترلی دانشجویان دختر داشت و می توان از این مداخله برای بهبود منابع روان شناختی در افزایش خویشتن داری دانشجویان استفاده کرد.استناد مقاله به این صورت است:

  کلیدواژگان: خودنظارتی، خویشتن داری، دانشجویان، مراقبه اسلامی
 • سیده زهرا موسوی*، محمدعلی گودرزی، سید محمدرضا تقوی صفحات 37-48
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر در پژوهش های مختلف، توجه بسیاری به مقوله رشد پس از آسیب در ارتباط با عوامل استرس زای مختلف ازجمله بیماری های جسمی شده است. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس تعلق مادی و ابعاد آن در افراد متاهل مبتلا به سرطان خون در شهر شیراز بود.

  روش کار

  روش این پژوهش توصیفی-مقطعی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان خون بود که برای درمان به بیمارستان نمازی یا درمانگاه مطهری شیراز در طول دوره ای از سال های 97-1396 مراجعه نمودند. از بین این بیماران با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 124 نفر انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسش نامه های رشد پس از آسیب و تعلق مادی بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه (گام به گام) استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تعلق مادی می تواند رشد پس از آسیب را به صورت منفی پیش بینی کند (05/0>P). علاوه براین، در بین مولفه های پرسش نامه تعلق، مولفه «تعلق به وضع موجود» نسبت به دیگر مولفه ها پیش بینی نیرومندتری از میزان رشد پس از آسیب به عمل آورد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، آموزش ها و مداخله هایی که بتواند بیماران مبتلا به سرطان خون را از «تعلقات مادی» به ویژه «تعلق به وضع موجود» دور کند، می تواند رشد پس از آسیب را تسهیل نمایند.

  کلیدواژگان: تعلق مادی، رشد پس از آسیب، سرطان خون، متاهل
 • مریم صف آرا*، مینا خانبابایی، مینو خانبابایی صفحات 49-61
  سابقه و هدف

  طلاق والدین یکی از رویدادهای تنش زا و استرس آور برای فرزندان است و آنان را در معرض مشکلات روان شناختی متعددی قرار می دهد و در این میان مداخله معنوی می تواند به سازگاری، بهبود روابط میان فردی و در نهایت توانمندسازی این قشر از دختران منجر گردد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت بر روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود در دختران، بعد از طلاق والدین انجام شده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دو گروهی بود. جامعه آماری همه دختران 12 تا 16 ساله ای بودند که والدینشان از هم جدا شدند و در سال تحصیلی 97-1396 در مدارس شهر کرج مشغول به تحصیل بودند؛ از میان این افراد، تعداد 20 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و در د و گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 10 نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در هشت جلسه دو ساعته به صورت گروهی مداخلات را دریافت کردند، درصورتی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. بلافاصله بعد از اتمام جلسات درمانی، پس آزمون از نمونه ها گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. اطلاعات به دست آمده نیز با روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت در افزایش روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود دختران، بعد از طلاق والدین تاثیر معناداری داشت (05/0<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های موجود، به نظر می رسد که مداخله معنوی بر افزایش روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود دختران بعد از طلاق تاثیر دارد. ازاین رو، می توان با برنامه مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت برای بهبود و ارتقای بهزیستی روان شناختی آنان اقدام عملی نمود.

  کلیدواژگان: روابط میان فردی، طلاق، مشاوره گروهی، معنویت
 • سمیه نمازی صفحات 62-72
  سابقه و هدف

  اعتیاد به دلیل ماهیت پیش رونده اش در تمام ابعاد زندگی، سلامتی افراد را به خطر می اندازد و آثار سوء آن بر سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی، هیجانی، معنوی و شناختی فرد به وضوح مشاهده می شود. هدف پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به اعتیاد و اختلالات مرتبط با مواد مخدر در دانشجویان شهر کرمانشاه بر اساس نگرش مذهبی و کیفیت زندگی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی-مقطعی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه در سال 1396 بود که از میان آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 300 نفر انتخاب شدند و پرسش نامه های نگرش مذهبی (RAQ)، کیفیت زندگی (26WHOQL-) و سنجش رفتارهای پرخطر (YRBS) را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولف مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین نمرات پایین در نگرش مذهبی و کیفیت زندگی با استعداد به اعتیاد رابطه معکوس و معنی دار وجود داشت (05/0>P). همچنین، رگرسیون هم زمان نشان داد که این دو متغیر با هم مقدار 59 درصد از واریانس آمادگی و استعداد به اعتیاد را در دانشجویان پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  دانشجویانی که کیفیت زندگی نامطلوب و نگرش های مذهبی پایین تری دارند، نسبت به اعتیاد مستعدترند. بنابراین ضروری است که در برنامه های آموزشی و پیشگیرانه مسیولان دانشگاهی بر این سازه های روانی-مذهبی تاکید شود.

  کلیدواژگان: اعتیاد، دانشجویان، کیفیت زندگی، نگرش مذهبی
 • مسعود رامرودی، ناصر ناستی زایی* صفحات 73-86
  سابقه و هدف

  سلامت معنوی بعد اساسی از بهزیستی و سلامت کلی فرد است که موجب هماهنگی دیگر ابعاد سلامت می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری معنوی بر سلامت معنوی با میانجی گری حمایت سازمانی صورت گرفته است.

  روش کار

  این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری معلمان ابتدایی شهرستان میرجاوه بودند که متناسب با حجم، تعداد 215 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رهبری معنوی، سلامت معنوی و حمایت سازمانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین سلامت معنوی 65/18±22/215، رهبری معنوی 92/17±03/122 و حمایت سازمانی 56/11±71/49 بود. مقدار ضریب همبستگی رهبری معنوی با سلامت معنوی (01/0 <Pو 228/0=R)، رهبری معنوی با حمایت سازمانی (01/0 <Pو 257/0=R)، حمایت سازمانی با سلامت معنوی (01/0<P و 241/0=R) معنا دار بود. همچنین اثر مستقیم رهبری معنوی بر سلامت معنوی (72/4= tو 41/0=β)، اثر مستقیم رهبری معنوی بر حمایت سازمانی (02/3=t= و 29/0=β)، اثر مستقیم حمایت سازمانی بر سلامت معنوی (=68/2 t و 23/0=β)؛ و نیز اثر غیرمستقیم رهبری معنوی بر سلامت معنوی با نقش میانجی حمایت سازمانی (0667/0=β) معنا دار بود.

  نتیجه گیری

  مدیران سازمان ها می توانند با به کارگیری سبک رهبری معنوی و حمایت سازمانی، سلامت معنوی کارکنان را بهبود ببخشند.

  کلیدواژگان: حمایت، رهبری، سازمان، سلامت معنوی
 • محمد زارعی*، علی محمد نظری، کیانوش زهراکار صفحات 87-99
  سابقه و هدف

  ازآنجاکه تعارضات زناشویی تاثیرات مخرب بی شماری بر سلامت روانی، خانوادگی و حتی جسمی افراد جامعه وارد می سازد؛ شناخت عوامل موثر بر آن امری ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض زناشویی با بخشش و جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل معلمان متاهل و دارای فرزند شهر قم بودند که در تابستان سال 1395 آموزش ضمن خدمت می دیدند. از میان این جامعه (627=N)، بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 240 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه های جهت گیری مذهبی آلپورت، بخشش رای و تعارض زناشویی ثنایی و براتی ارزیابی شدند و داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش بکوارد تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تعارض زناشویی با بخشش و جهت گیری مذهبی درونی رابطه منفی و معناداری داشت ولی بین تعارض زناشویی و جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که توجه به جهت گیری مذهبی زوج و تلاش برای آموزش مهارت بخشش به آنان نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: بخشش، تعارض زناشویی، جهت گیری مذهبی
 • مریم شایگان*، محمد مظفری، نورالله زاهدیان نصب، لیلا شایگان، سارا باقری صفحات 100-114
  سابقه و هدف

  نتایج برخی مطالعات اخیر حاکی از این است که سلامت معنوی با سلامت جسمی افراد در ارتباط است. بااین حال، نتایج موجود درباره این ارتباط ضد و نقیض می باشد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه سلامت معنوی و نشانه های افسردگی در افراد مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم بود.

  روش کار

  این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه هدف بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد سالم شهر شیراز در سال 96 و 97 بودند. تعداد کل نمونه 600 نفر بود که 300 نفر از آنان افراد دارای درد مزمن مراجعه کننده به درمانگاه های درد و 300 نفر افراد سالم بودند که به ترتیب به روش نمونه گیری دردسترس و خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های سلامت معنوی پالوتزین و الیسون؛ و سلامت بیمار پاسخ دادند. برای توصیف متغیرهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی، برای مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی از آزمون t و کای اسکویر؛ و برای مقایسه نشانه های افسردگی و سلامت معنوی در دو گروه از آزمون t استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه افراد سالم و گروه مبتلا به درد مزمن در زمینه متغیرهای جمعیت شناختی وجود نداشت. همچنین، میزان نشانه های افسردگی در افراد دارای درد مزمن (30/6±97/9) به طور معناداری بیشتر از افراد ساالم (09/5±67/8) بود (006/0>P) و سلامت معنوی در افراد دارای درد مزمن (10/12±78/73) در مقایسه با افراد سالم (03/15±14/87) به طور معنی داری پایین تر بود (00/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد انجام مداخلات روانی-معنوی در جهت کاهش نشانه های افسردگی و ارتقای سطح سلامت معنوی افراد جامعه گامی مهم در جهت پیشگیری یا کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن باشد.

  کلیدواژگان: درد مزمن، معنویت، نشانه های افسردگی
 • مریم آخوندی، منیره مرادی نسب، هنگامه بلورساز مشهدی*، فاطمه احسان پور، سارا پورآقایی صفحات 115-128
  سابقه و هدف

  ساختار بعضی از خانواده ها شرایط را برای اعمال خشونت علیه زنان فراهم می آورد. خشونت، سلامت و امنیت خانواده را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان، دلبستگی به خدا و راهبردهای مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران در سال 1396 بود که از بین آنان 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های بخشش زناشویی، تنظیم شناختی-هیجانی، دلبستگی به خدا و مقابله مذهبی بود و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون انجام شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای تنظیم هیجانی (61/0=r و 05/0>P)، دلبستگی به خدا (48/0=r و 05/0>P) و راهبرد مقابله دین محور (52/0=r و 05/0>P) با بخشودگی زناشویی در زنان دارای تجربه خشونت خانگی رابطه مثبت و معناداری داشت و به صورت معناداری توانست 8/41 درصد از تغییرات مربوط به بخشودگی زناشویی را در زنان دارای تجربه خشونت خانگی پیش بینی کند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت راهبرد مقابله دین محور، دلبستگی ایمن نسبت به خدا و تنظیم هیجان در میزان بخشش زناشویی موثر است. بنابراین در برنامه ریزی های مسیولان آشناسازی زنان دارای تجربه خشونت خانگی با سازه های اسلامی-معنوی و مدیریت هیجان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بخشش زناشویی، خشونت خانگی، دلبستگی به خدا، مقابله دین محور، هیجان
 • بهاره کاشانی موحد، فرج حسینیان سراجه لو، علیرضا بهرامی، معصومه شکری خوبستانی، مرتضی عبدالجباری* صفحات 129-147
  سابقه و هدف

  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور، توجه به ابعاد مختلف سلامتی ازجمله سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف دستیابی به دیدی جامع از سلامت معنوی سالمندان ایرانی و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مروری و جست وجوی نظام مند است. در مرداد ماه سال 1398 مرور مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های پابمد، ساینس دایرکت، گوگل اسکولار، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و نورمگز با کلیدواژه های ,Spiritual Well-being ,elderly ,older people ,older adult ,aged ,senior ,Iran Spiritual Health و همچنین سلامت معنوی، بهزیستی معنوی، سالمند، سالخورده، پیر، مسن و ایران انجام شد و با توجه به معیارهای ورود و خروج 34 مقاله مرتبط وارد پژوهش شد. مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی درباره این پژوهش گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  از میان مقالاتی که وارد مطالعه شد، در 17 مقاله به بررسی رابطه سلامت معنوی با عوامل روان شناختی، هفت مقاله به توصیف وضعیت سلامت معنوی، چهار مقاله به بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی و سه مقاله به بررسی سالمندی موفق، دعا و کنترل قند خون در سالمندان پرداخته شده است. سه مقاله نیز به صورت مداخله ای تاثیر خاطره گویی، مراقبت معنوی و مداخله معنوی را بر سلامت معنوی سالمندان بررسی کرده است. علاوه براین، در بیش از 90 درصد مطالعات برای سنجش سلامت معنوی از پرسش نامه پالوتزین و الیسون استفاده شده و در بیشتر مطالعات میانگین نمره سلامت معنوی متوسط ارزیابی شده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان گفت که ارتقای سلامت معنوی در سالمندان می تواند در سلامت روانی، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی آنان موثر باشد. نتایج به دست آمده در بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و سلامت معنوی بعضا متناقض بود؛ ازاین رو لازم است برای ارزیابی دقیق سلامت معنوی در سالمندان ابزار متناسب با این گروه سنی و فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی طراحی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، سالمندان، سلامت معنوی، مرور نظام مند
 • سید عقیل نسیمی*، رضا کهساری، معصومه کرامتی، جعفر تابان صفحات 148-164
  سابقه و هدف

  با توجه به اینکه تحقیقات داخلی و خارجی اندکی درباره نقش معنویت در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر انجام گرفته است، هدف این پژوهش تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و کاهش گرایش به مصرف مواد در سه حیطه بازدارندگی، حمایتی و نظارتی بود.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است که با استناد به آیات قرآن و تفسیرهایی که مفسران با توجه به آیات مطرح شده درباره موضوع داشته اند، صورت گرفته است. مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی درباره این پژوهش گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین سلامت روان، گرایش به مصرف مواد مخدر و معنویت وجود داشت و نتیجه مطالعه موید همسوبودن علم پزشکی با فرمان های قرآنی است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت که معنویت می تواند سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر را تبیین نماید. با استناد به دستورهای دینی می توان نظامی هدفمند و معنادار به زندگی داد که در کاهش گرایش به مواد یاری رسان است. این روش ها متوجه فرد مصرف کننده مواد، خانواده و جامعه و ضامن تحکیم تعهدات اخلاقی است.

  کلیدواژگان: اعتیاد، تربیت قرآنی، سلامت، مواد مخدر
 • حسین زمانی*، سارا ناجی طبسی، حسین افخمی روحانی، سید مصطفی احمدزاده، مصطفی شهیدی نوقابی صفحات 165-179
  سابقه و هدف

  طراحی فرایندها و نظام‎های تمدنی بر اساس مبانی قرآنی یکی از مسایل اصلی حوزه‎های معرفتی و مدیریتی در جامعه اسلامی است. تغذیه از حیاتی‎ترین فرایندهای زندگی است و بر اساس مبانی اسلامی در تامین سعادت دین و دنیای انسان نقش کلیدی دارد. از دیدگاه جهان بینی اسلامی، تغذیه بر جسم، فکر و ایمان انسان اثر می گذارد. ازاین رو، هدف این پژوهش تبیین مفهومی زنجیره غذایی بر اساس شاخص های غذای طیب در قرآن کریم بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی است که در آن به استناد آیات قرآن کریم و با تکیه بر تفاسیر به یکی از جنبه های مغفول تغذیه پرداخته شده است. برای تحلیل واژه طیب، نخست معنای لغوی آن در آثار لغت شناسان بررسی شد و از مجموع آرای آنان معنایی جامع و مانع به دست آمد. برای دستیابی به استاندارد غذای طیب، این واژه در قرآن کریم تحلیل و بررسی معناشناختی شد و از طریق ترسیم شبکه معنایی، هسته معنایی آن استخراج و بر پایه آن، شاخص های غذای طیب استخراج شد. مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  غذای طیب غذایی پاک و تکوینی است که با ساختار بدن هماهنگی کامل دارد و لذت بخش، مطابق با ذایقه، مطبوع، دارای اثر مفید و سازنده برای جسم و روح و غیرمضر و غیرمخرب است. حلال چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد و طیب به چیزهای پاکیزه گفته می‏شود که موافق طبع سالم انسانی است، نقطه مقابل خبیث که طبع آدمی از آن تنفر دارد. از نظر مفهومی، غذای طیب غذای حسن، مفید، سالم و بدون ضرر، حلال، پاک، متناسب با مزاج، بدون آلودگی ظاهری و باطنی و غذای با ارزش غذایی کامل است.

  نتیجه گیری

  شاخص های غذای طیب عناصر اصلی استانداردی جامع و فرایندی برای کل زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی است که استانداردی با کیفیت برتر برای بهینه سازی فرایندهای غذایی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: استانداردسازی کیفی، زنجیره تغذیه، شاخص های غذای طیب، معناشناسی طیب
 • سعید سلیمانی*، علی محمد فرهادزاده صفحات 180-186

  در پی انتشار ویروس کووید 19، متخصصان حوزه سلامت این ویروس را نوعی تهدید برای سلامت و جان انسان ها تشخیص داده و اقدامات و دستورهای تخصصی در برخورد با کووید 19 اعلام کرده اند. وضع این قوانین و آداب جدید شامل همه حوزه ها ازجمله حوزه دین می شود و نوعی محدودیت در این حوزه را نیز در پی دارد. از سویی اشکال تقلید حوزه دین از حوزه سلامت هم مطرح نیست و باطل است، زیرا تشخیص موضوع ها و مصداق های عرفی احکام از وظایف مجتهد نیست و چه بسا متخصصان حوزه سلامت، این کار را بهتر انجام دهند و در بحث کووید 19، تشخیص مصادیق مواظبت و حفظ جان بر عهده حوزه سلامت است.

  کلیدواژگان: حفظ نفس، دین، سلامت، کووید 19
|
 • Shahla Ghanbari, Ayad Bahadorimonfared* Pages 1-6
 • Zahra Naeiji, Khadijeh Lorestani*, Ahmadreza Baghestani Pages 7-19
  Background and Objective

  Severe pain and post-surgical anxiety cause unpleasant psychological and physical complications. Today, the common method used for relieving pain and anxiety is the use of medication. However, due to the side effects associated with anesthetics, there is a greater desire for a non-drug method including music therapy. The aim of the present study was to investigate the effect of Adhan on anxiety and pain in patients undergoing caesarean section by spinal anesthesia.

  Methods

  In a clinical trial study, 64 women, who were candidates for caesarean section in Mahdieh hospital in Tehran from 2016 to 2017, were selected for the purpose of the study by random sampling method and assigned to two groups of 32, one as the experimental and the other as the control group. Adhan was played for one group but not for the control group. Data were collected using a questionnaire and pain visual analogue. The collected data were analyzed using independent samples ttest. In this study, the value (P<0.05) was considered statistically significant. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  One hour after operation, the mean score related to anxiety was found to be significantly lower in the experimental group than the control group (P<0.001). Pain mean score in the baseline time was not significantly different (P=0.20), but 15 minutes (P<0.001), 30 minutes (P=0.006) and 60 minutes (P=0.04) after the operation it was significantly lower in the experimental group than the control group.

  Conclusion

  In the present study, the tone of Adhan could efficiently decrease anxiety and pain.

  Keywords: Adhan, Anxiety, Caesarean operation, Pain, Spinal anesthesia
 • Fatimah Nosrati*, Sorayya Jafari Ardi, Bagher Ghobari Bonab Pages 20-36
  Background and Objective

  University students are the intellectual human resources of any society and they are the prospects of their country. Paying attention to their mental, spiritual, social, cultural and physical health will provide the ground for realization of a dynamic and healthy life in the future. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of self-monitoring training using the Islamic contemplation approach on self-restraint among female students of Tehran University.

  Methods

  This study adopted a quasi-experimental pretest and posttest control group design. The statistical population consisted of all students of University of Tehran who were studying in the educational year 2017. A sample of 30 female students from Tehran University was selected using available sampling method. They were randomly assigned to two experimental (15) and a control group (15). Participants in the experimental group received an Islamic-contemplation self-monitoring training program in eight (one-and-a-half-hour) sessions. A self-restraint questionnaire Gatfordson and Hirschi was used to collect data. Data were analyzed using covariance analysis. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results showed that the female students in the experimental group had significantly higher self-control scores than the control group on the post-test and the hypothesis of the study concerning the effectiveness of self-monitoring training by Islamic contemplation approach on self-restraint of Tehran University students was confirmed (P>0/01).

  Conclusion

  Based on the findings, group religious-spiritual intervention had a positive effect on the internal and self-control power of female students, and this intervention could be used to improve the psychological resources in increasing students’ self-restraint.

  Keywords: Contemplation, Self-monitoring, Self-restraint, Students
 • Seyedeh Zahra Mousavi*, MohammadAli Goodarzi, Seyed MohammadReza Taghavi Pages 37-48
  Background and Objective

  Several empirical studies reported links between religion, spirituality, and post-traumatic growth. Post-traumatic growth has been reported after traumatic events such as medical conditions (such cancer or HIV). The purpose of the present study was to predict posttraumatic growth based on material attachment and its components in married patients with blood cancer.

  Methods

  The statistical population included all the patients who referred to both inpatients and outpatients’ centers in Namazi hospital and Motahhari clinic in Shiraz, Iran, in 2018. 124 patients were selected from the sample population using convenient sampling method. The measures used included Posttraumatic Growth Inventory and Material Attachment Inventory. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used for analyzing the data. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The findings showed that material attachment could predict posttraumatic growth negatively (P<0.05). In addition, among the material attachment questionnaire components, "attachment to the present condition" could more strongly predict posttraumatic growth.

  Conclusion

  It is concluded that the strategies that distance the patients with blood cancer from all material attachments and attachment to the present condition can facilitate posttraumatic growth.

  Keywords: Leukemia, Married, Posttraumatic Growth, Material attachment
 • Maryam Safara*, Mina Khanbabaee, Minoo Khanbabaee Pages 49-61
  Background and Objective

  Parents getting divorced is a stressful situation for the children that may expose them to many psychological problems. However, spiritual intervention can lead to adaptability, improved interpersonal relationships and, finally, empowerment of female children of divorce. The purpose of this study was to examine the effectiveness of group counseling model based on spirituality on the development of positive relations with others and self-acceptance in girls of divorce.

  Methods

  This was a quasi-experimental study involving two groups. The sample population included all girls whose parents had got divorced and were school students in Karaj, Iran, in the educational year 20172018. Out of the sample population, a total 20 girls were selected via accessible sampling method. Ten girls were assigned to the experimental and 10 to the control group. The experimental group received the treatment in eight (two-hour) sessions while the control group received no treatment. Immediately after the last treatment session, posttests were administered to the participants. Ryff’s Psychological Wellbeing Questionnaire was applied for collecting data. The collected data were analyzed using descriptive statistics and MANCOVA. In this study, all the ethical considerations have been observed and the authors reported no conflict of interest.

  Results

  The results showed that group counseling model based on spirituality had a significant effect on the development of positive relationships with others and self-acceptance in girls of divorce (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings, it seems that spiritual intervention is effective in increased positive relations with others and self-acceptance in girls after their parents’ divorce. Therefore, practical measures can be taken through group counseling based on spirituality to improve and promote their psychological wellbeing.

  Keywords: Divorce, Group Counseling, Interpersonal Relationships, Spirituality
 • Somayeh Namazi Pages 62-72
  Background and Objective

  Because of The progressive nature of addiction in all aspects of life, it influences the health of society individuals and produces adverse effects on psychological, physical, social, emotional, spiritual and cognitive health. The aim of this study is to predict the tendency toward addiction and drug-related disorders in students of Kermanshah on the basis of religious attitude and quality of life.

  Methods

  The study is descriptive-cross-sectional and correlational. The sample population consisted of all undergraduate students studying in Kermanshah Payame-Noor University in 2016. By simple random sampling, 300 students were selected. The participants completed RAQ, WHOQL-26, and YRBS. Descriptive statistics, regression and Pearson correlation coefficients were used for data analysis. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the author.

  Results

  Results showed that low scores in religious attitudes and quality of life has a significant inverse relationship with a predisposition to addiction (P<0.05). Also, the results of regression analysis showed that these two variables explained 59% of the variance in students’ predisposition to addiction.

  Conclusion

  Students with poor quality of life and lower religious attitudes are prone to addiction. Therefore, university authorities need to emphasize these psychological and religious structures in educational and preventive programs.

  Keywords: Addiction, Religious Attitude, Quality of Life, Students
 • Masoud Ramroudi, Naser Nastiezaie* Pages 73-86
  Background and Objective

  Spiritual health is a basic dimension of well-being and overall health that coordinates other aspects of health. The purpose of this study was to investigate the effect of spiritual leadership on spiritual health with mediation of organizational support.

  Methods

  This study is an applied and correlational research based on structural equation modeling. The statistical population included the primary school teachers of Mirjaveh out of whom 215 teachers were selected by stratified random sampling method. Three questionnaires including spiritual leadership, spiritual health and organizational support were used for data collection. For data analysis the Pearson correlation coefficient was used. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The mean scored for spiritual health, spiritual leadership and organizational support was 215.22±18.65, 122.03±17.92 and 49.71±11.56, respectively. There was a significant correlation between spiritual leadership and spiritual health (r=0.228, P<0.01), spiritual leadership and organizational support (r=0.257, P<0.01), and organizational support and spiritual health (r=0.241, P<0.01). The direct effect of spiritual leadership on spiritual health (β=0.41, t=4.72), direct effect of spiritual leadership on organizational support (β=0.29, t=3.02) and direct effect of organizational support on spiritual health (β=0.23, t=2.68) was found to be significant. The indirect effect of spiritual leadership on spiritual health was also significant with the mediating role of organizational support (β=0.0667).

  Conclusion

  Therefore, managers of organizations can improve the spiritual health of employees by employing a spiritual leadership style and organizational support.

  Keywords: Leadership, Organization, Spiritual health, Support
 • Mohammad Zarei*, Ali Mohammad Nazari, Kianush Zahrakar Pages 87-99
  Background and Objective

  Since marital conflicts have numerous destructive effects on the family and mental and even physical health of the people in community, it is necessary to know the factors that affect it. Therefore, the present study was an attempt to investigate the relationship of forgiveness and intrinsic and extrinsic religious orientation with marital conflicts.

  Methods

  This study is correlational and the statistical population consists of married teachers with children from Qom, who were taking part in an in-service training program in the summer of 2016. Out of them, 224 participants were selected based on Morgan’s table by simple random sampling. The participants were evaluated using Alport’s religious orientation, Rye’s forgiveness and Barati and Sanaei’s marital conflict questionnaires. Data were analyzed by Pearson correlation test and multiple regression with backward method. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results showed that marital conflicts had a significantly negative relationship with forgiveness and intrinsic religious orientation. There was no significant relationship, however, between marital conflicts and extrinsic religious orientation.

  Conclusion

  Based the findings, it can be concluded that paying attention to the couple’s religious orientation and teaching forgiveness skills will play an important role in reducing marital conflicts.

  Keywords: Forgiveness, Marital conflict, Orientation religious
 • Maryam Shaygan*, Mohammad Mozafari, Noorollah Zahedian Nasab, Leila Shayegan, Sara Bagheri Pages 100-114
  Background and Objective

  The results of some recent studies suggest that spiritual well-being is related to physical health of individuals. The purpose of this study was to compare depression and spiritual well-being in patients with chronic pain and healthy people.

  Methods

  This is a cross-sectional descriptive-analytical study. The target population in this study included the patients with chronic pain and healthy individuals in Shiraz in the period 2017-2018. The total number of participants was 600, 300 with chronic pain and 300 healthy individuals, who were selected using available sampling and cluster sampling methods, respectively. The participants completed the Spiritual Well-being Questionnaire of Paloutzian and Ellison was and the Patient Health Questionnaire. Descriptive statistics were used to describe demographic variables. To compare demographic characteristics, t-test and chi-square were used. Also, to compare the symptoms of depression and spiritual well-being in the patients with chronic pain and healthy participants, t-test was used. In this study, all the ethical considerations have been observed and the authors reported no conflict of interest.

  Results

  No significant differences were found between the healthy participants and the chronic pain patients regarding demographic variables. Based on the results of t-test, depression was significantly higher in patients with chronic pain (9.97±6.30) compared to the healthy group (8.67±5.09) (P<0.006). Also, the results of t-test showed that spiritual well-being (73.78±12.10) was significantly lower in the patients with chronic pain than the healthy participants (87.14±15.03) (P<0.000).

  Conclusion

  According to the results, people with chronic pain had lower levels of spiritual well-being and higher levels of depression than the healthy people. Therefore, it seems that performing psycho-spiritual interventions to reduce depression and promote the level of spiritual wellbeing of the community is an important step in preventing pain or reducing the severity of pain in patients with chronic pain.

  Keywords: Chronic pain, Depression, Spirituality
 • Maryam Akhondi, Monireh Moradinasab, Hengameh Boloorsaz Mashhadi*, Fatemeh Ehsanpour, Sara Poraghaiee Pages 115-128
  Background and Objective

  The structure of some families provides conditions for violence against women. Violence threatens the health and security of the family. The purpose of this study was to predict marital forgiveness based on emotional regulation, attachment to God, and religion-based coping strategies in women with experience of family violence.

  Methods

  This is a descriptive and correlational study. The statistical population included all women referring to counseling and psychotherapy centers in Tehran in 2018. A total of 300 people were selected by simple random sampling. The research instruments included marital forgiveness scale, cognitive-emotional adjustment scale, attachment to God's scale, and religious coping scale. Data were analyzed using descriptive statistics, correlation coefficient and regression analysis. In this study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of interest was reported by the authors.

  Results

  The results of the present study showed that emotional adjustment variables (P<0.05, r=0.61), attachment to God (P<0.05, r=0.48), and religion-based coping strategies (P<0.05, r=0.52) have a significant correlation with marital forgiveness in women experiencing domestic violence and can significantly predict 41.8 percent of the variance in marital forgiveness in these women (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that religion-based coping strategy, safe attachment to God, and adjustment of excitement affect the level of marital forgiveness. Therefore, in the plans developed by the authorities, there is a need to familiarize women experiencing domestic violence with Islamic-spiritual structures and emotional management.

  Keywords: Attachment to God, Domestic Violence, Excitement, Marital Forgiveness, Religion-based Coping Strategy
 • Bahareh Kashanimovahhed, Faraj Hosseinian sarajehloo, Alireza Bahrami, Masoumeh ShokriKhoubestani, Morteza Abdoljabari* Pages 129-147
  Background and Objective

  Considering the increase in the elderly population of the country, it is essential to pay attention to different aspects of their health including their spiritual health and the factors affecting it. The present study is an attempt to achieve a comprehensive outlook of the status of spiritual health in the Iranian elderly and the influential factors in this regard.

  Methods

  This is a systematic review and search. At the end of July, 2019, English and Persian articles were searched and read on the PubMed, Google Scholar, Iranian journals database, Jahad Daneshgahi Database Center, and Noormags using the keywords ‘elderly’, ‘spiritual well-being’, ‘elderly’, ‘older people’, ‘older adult’, ‘aged’, ‘senior’, ‘Iran’, and ‘spiritual health’. Based on the inclusion and exclusion criteria, 34 related articles were included in the study. The authors reported no conflicts of interest in the present study.

  Results

  Out of the articles included in the study, 17 articles had examined the relationship between spiritual health and psychological factors, seven studies had described the status of spiritual health, four had examined the relationship between spiritual health and the quality of life and three studies had studied the relationship between successful old age, prayers and blood sugar control. Three studies were interventional examining the effect of telling memories, spiritual care and spiritual intervention on spiritual health of the elderly. Furthermore, in more than 90% of the studies, Palotzin and Ellison’s Spiritual Health questionnaire had been used for assessing spiritual health and in most of the studies the spiritual health score has been evaluated as medium.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be stated that promoting spiritual health in the elderly can be effective in improving their mental health, quality of life and sense of satisfaction in life. The results related to the relationship between demographic features and spiritual health were paradoxical in some cases. Therefore, there is a need to develop and use a more appropriate instrument well-suited to this age group and the Iranian-Islamic culture for evaluating and assessing spiritual health in the elderly.

  Keywords: Spiritual Well-being, Spiritual Health, Systematic Analysis, Elderly
 • Seyed Aghil Nasimi*, Reza Kohsari, Masoomeh Keramati, Jafar Taban Pages 148-164
  Background and Objective

  Considering the fact that few domestic and international studies have examined the role of spirituality in mental health and tendency to addition, the present study attempted to explain the role of Quranic education methods in three areas including deterrence, support, and supervision.

  Methods

  This study is descriptive-analytical and draws on verses from the Quran and interpretations of the Quran based on the verses related to the topic of investigation. The authors declared no conflict of interest.

  Results

  The results pointed to a meaningful relationship of mental health and tendency to addiction with spirituality. This result confirms consistency of medicine with Quranic orders.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be stated that spirituality can explain and predict mental health and tendency to addiction. Drawing on the religious orders, a purposeful order and organization can be given to life to reduce tendency to addiction. These methods concern drug users, their family, and the community and ensure strong ethical commitments.

  Keywords: Addiction, Health, Opiate, Quranic Education
 • Hussain Zamani *, Sara Naji Tabasi *, Hossein Afkhami Rouhani, Seyed Mostafa Ahmadzadeh, Mostafa Shahidi Noghabi Pages 165-179
  Background and Objective

  Developing civilization processes and systems based on the Qur'anic principles is one of the major issues in the field of epistemics and management in the Islamic community. Nutrition is one of the most vital processes in life and, based on Islamic principles, it plays a key role in securing the religion and world for human. From the perspective of Islamic ideology, nutrition affects the body, thought and faith of humans, although foods do not have the same appearance. God has set the highest standard of quality for human food.

  Methods

  This is an qualitative content analysis study based on Quranic verses relying on the interpretations as an ignored aspect of nutrition. To analyze the word Tayyib, first, its meaning was investigated in lexicographers’ studies, and from the sum of their opinions, we came to a comprehensive and obstructive meaning. In order to achieve the standard of Tayyib food, the word Tayyib was analyzed in the Holy Qur'an and semantically examined. Using semantic network design, its semantic core was extracted and, based on it, the indicators of Tayyib food were determined. The authors declared no conflict of interest.

  Results

  Tayyib food is a pure and developmental food that is perfectly in harmony with the body. Also, it is pleasing, clean, tasty and in good condition, and has a beneficial effect. Furthermore, it is non-harmful to the soul and body. Halal food, on the other hand, is anything that is not forbidden and Tayyib is used to mean something which is in harmony with human spirit as against Khabith, which human spirit hates. Conceptually, Tayyib food refers to good, useful, healthy, non-harmful, halal, clean food that is in harmony with human spirit and without any contamination within or in appearance. It refers to a food with complete nutritional values.

  Conclusion

  Tayyib food indices are used as the main elements of a comprehensive and process standard for the entire food cycle from production to consumption. It is considered as a quality standard for optimizing food processes.

  Keywords: Nutrition Cycle, Qualitative Standardization, Tayyib Semantics, Tayyib Food Indicators
 • Saied Soleymani*, Ali Mohammad Farhadzadeh Pages 180-186