فهرست مطالب

Economic Studies - Volume:8 Issue: 2, 2020
 • Volume:8 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد صیادی *، میثم امیدی صفحات 225-252

  هدف اصلی این تحقیق استفاده از یک مدل بهینه‌سازی پرتفوی مبتنی بر پیش‌بینی برای انتخاب پرتفوی سهام گروه‌های وابسته به نفت در بازار بورس تهران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از داده‌های خوشه‌بندی شده بازار سهام و مبتنی بر رهیافت داده‌کاوی، سهام فرآورده‌های نفتی و صنایع شیمیایی پیش‌بینی شده است. سپس، با استفاده از عوامل موثر بر تغییرات شاخص هر گروه مانند قیمت نفت خام، نرخ ارز، نرخ بهره‌ جهانی، قیمت جهانی طلا و شاخص S&P500 شاخص هر صنعت با استفاده از الگوریتم‌های شبکه عصبی MLP و RBF تخمین زده شده و در نهایت با مقایسه عملکرد هر یک از الگوریتم‌ها، بهترین الگوریتم برای پیش‌بینی رفتار شاخص هر صنعت شناسایی شده است. در ادامه با استفاده از الگوریتم‌های خوشه-بندی K-Means، SOM و FCM شرکت‌های موجود در این دوصنعت از لحاظ نسبت‌های مالی خوشه‌بندی شده و با بهترین الگوریتم سهام مناسب از هرگروه شناسایی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که الگوریتم MLP ازدقت بالاتری برخوردار است. همچنین الگوریتم FCM بهترین خوشه‌ها را تولید می‌کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد، سهام پتروشیمی سپاهان و خارگ در کوتاه‌مدت و پتروشیمی خارگ و فناوران و پالایشگاه نفت تهران بیشترین بازده را در پرتفوی در افق میان‌مدت و بلندمدت دارد.

 • سید علی پایتختی اسکویی*، احسان شفیعی صفحات 253-263

  این مقاله آزمون نظریه برابری قدرت خرید در مورد نرخ مبادله دلار با واحدهای پول محلی در کشورهای عضو MENA- کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا - با استفاده از آزمون ریشه واحد بر اساس مدل خود رگرسیون کوانتیل در دوره زمانی2017-1980 مورد بررسی قرار می دهد. این آزمون، همانند سایر آزمون های پایایی، از مدل خود رگرسیون استفاده می کند، ولی برای برآورد این رگرسیون برخلاف سایر روش ها که بر میانگین متغیر وابسته تاکید دارند، از چندک ها یا کوانتیل های متغیر مزبور استفاده می نماید. اگر نظریه برابری قدرت خرید برقرار باشد، نرخ ارز واقعی پایا خواهد بود. مطابق یافته آزمون ریشه واحد کوانتیل، نرخ ارز واقعی برای دلار در تمام کشورها به جز چهار کشور مراکش، بحرین، عربستان و اردن دارای ریشه واحد بوده و پایا نمی باشد. بنابراین به جز چهار کشور مزبور در سایر کشورهای مورد بررسی نظریه برابری قدرت خرید صادق نمی باشد. این نتیجه می تواند به دلیل تفاوت شرایط کلان اقتصادی و انعطاف پذیری کم تر نظام ارزی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته باشد.

  کلیدواژگان: نظریه برابری قدرت خرید، آزمون ریشه واحدمدل خود رگرسیون کوانتیل، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
 • یگانه موسوی جهرمی*، سحر دهقان صفحات 265-281

  در ساختار قانون مالیاتهای مستقیم، جرایم و تشویقها دو راهکارهای برای تحقق درآمدمالیاتی پیش بینی شده است. در این تحقیق با استفاده از تیوری چشم انداز که مبتنی بر رهیافت اقتصاد رفتاری است، اثر متقابل رفتار مودیان بخش مشاغل و سازمان امور مالیاتی بررسی شده است. بدین منظور، ساختار تمکین مالیاتی مودیان مذکور با استفاده از تغییرات نرخ جرایم و تشویقها سنجش شده است. در این راه، پرسشنامه ای ویژه با توجه به موارد مندرج دربخش مشاغل قانون مالیات های مستقیم، برای ارزیابی تمکین مالیاتی (پرداخت یا عدم پرداخت مالیات) طراحی شد و نتایج با استفاده ازروش بیزین سلسله مراتبی بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که مودیان مورد بررسی در تمامی سطوح درآمدی نسبت به تغییرات اعمال شده در نرخ تشویق حساسیت بیشتری نشان میدهند که این نتیجه میتواند در جهتدهی به سیاست گذاریهای دستگاه مالیاتی مفید باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد رفتاری، تمکین مالیاتی، جرایم، مشوق ها
 • ایمان روستا*، ابراهیم هادیان، علی حسین صمدی، پرویز رستم زاده صفحات 283-314

  هدف از این مقاله ، بررسی سیاست های بهینه پولی و مالی با تاکید بر خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی در ایران است. در مرحله اول ، اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (NK-DSGE) مدل سازی شده است. پس از مدل سازی و استخراج سیستم معادلات، پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از داده های فصلی سال 1989 تا 2016 و همچنین رویکرد بیزی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های انبساطی پولی و مالی هر چند که تولید را افزایش می دهد، اما با تورم همراه هستند. در مرحله دوم ، قواعد پولی و مالی بهینه از یک تابع زیان اجتنماعی استخراج شده است و بر این اساس شرایط خروج غیر تورمی از رکود بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیاست پولی بهینه نمی تواند به خودی خود منجر به خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد تورم شود. اما اگر این سیاست به همراه سیاست مالی بهینه اعمال شود ، می توان شاهد خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی بود.

  کلیدواژگان: سیاست پولی و مالی بهینه، الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، اقتصاد ایران
 • یونس برومند*، کیومرث شهبازی صفحات 315-334

  این مقاله بر سیاست تجاری استراتژیک در قالب یارانه‌های صادراتی در ساختار انحصار دوجانبه کورنو برای محصولات متمایز تمرکز می‌کند. یارانه‌های صادراتی در هر دو حالت ایستا و پویا بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند و هدف این مقاله تحلیل و مقایسه اثرات رفاهی یارانه‌های صادراتی در بازی‌های یک‌دوره‌ای و چنددوره‌ای در بازار محصولات متمایز می‌باشد. برای تحلیل اثرات یارانه‌های صادراتی، یک بازی دومرحله‌ای با اطلاعات تمام اما ناقص درنظر گرفته شده است. در مرحله اول، دو دولت مقدار یارانه صادراتی را تعیین نموده و در مرحله دوم، دو بنگاه سطح محصول را تعیین می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که با فرض وجود اختلاف ناچیز رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، یارانه‌های صادراتی توسط هردو دولت، سود بنگاه‌ها را افزایش اما رفاه اجتماعی دو کشور را کاهش می‌دهند. در یک بازی تکراری نامحدود با فرض عوامل تنزیل متفاوت برای دو کشور، و با اتخاذ استراتژی ماشه، شرایطی را مهیا کرده‌ایم که در آن هردو دولت به تجارت آزاد پایبند می‌شوند. اما اگر رقابت‌پذیری یکی از بنگاه‌ها خیلی بیشتر از دیگری باشد، تجارت آزاد با استفاده از استراتژی ماشه پایدار نبوده و کشور با بنگاه رقابت‌پذیرتر، انگیزه برای انحراف دارد.

  کلیدواژگان: سیاست تجاری استراتژیک، یارانه های صادراتی، محصولات متمایز، تعادل نش، بازی تکراری
 • طیبه نیک رفتار *، نازنین فلاحتی صفحات 335-348

  هدف از مقاله حاضر بررسی فرایند نوآوری سازمانی در کسب وکارهای گردشگری پزشکی است. به ویژه هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که فرایند توسعه کسب وکارهای نوآورانه در حوزه گردشگری پزشکی در کشور درحال توسعه ای مانند ایران چیست؟ بدین منظور نظریه برخاسته از داده مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه های عمیقی با پانزده نفر از کارآفرینان گردشگری پزشکی انجام شد که در زمینه نوآوری تجربه داشتند. تحلیل داده ها منجر به شکل گیری نظریه میانی شد. الگو به دست آمده از نتایج تحلیل نشان می دهد که پدیده اصلی که منجر به نوآوری در میان کسب وکارهای مورد مطالعه شد، تمایل کارآفرینان برای فعالیت های کارآفرینی است که یک اقدام نوآورانه است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل واسطه ای و شرایط محیطی باعث می شود کارآفرینان استراتژی های خاصی را انتخاب می کند تا اقدامات کارآفرینانه را به صورت موثر انجام دهد.

  کلیدواژگان: کسب وکارهای گردشگری پزشکی، نوآوری، نظریه برخاسته از داده، ایران
 • سید محمدعلی سوزنده فر*، مرضیه سوزنده فر صفحات 349-373
 • ملیحه اسکندری*، محمدتقی تقوی فرد، ایمان رسایی ونانی، سروش قاضی نوری صفحات 375-396

  محدودیت منابع دولتی، لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به یک ضرورت تبدیل نموده است. در این راستا استفاده از انواع روش‌های تامین منابع مالی ازجمله مدل‌های مشارکتی، سالیانی است که در صنعت آب و فاضلاب در حال استفاده می‌باشد. هدف این پژوهش مرور ادبیات و اولویت‌بندی شاخص‌های مشارکت عمومی- خصوصی در صنعت آب و فاضلاب با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی می‌باشد. به‌منظور تحقق این امر، پس از جمع‌آوری، آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده، از تکنیک‌های شاخص وزن دهی شامل شاخص سود اطلاعاتی و شاخص جینی جهت استخراج فاکتورهای مشارکت عمومی و خصوصی استفاده شده است. ارزیابی شاخص‌ها، گزارش داد که 98 درصد شاخص‌ها در پیش‌بینی شکست و یا موفقیت پروژه‌ها تاثیر دارند. برای مقایسه دو روش انتخاب ویژگی از دقت دسته‌بندهای جنگل تصادفی و بیز ساده استفاده شد. نتایج پژوهش مشخص کرد که شکایات مربوط به خدمات، قالب قراردادی و تعرفه‌های متفاوت تاثیر بسیار زیادی در موفقیت و یا شکست پروژه‌های مشارکتی دارند. در بین 15 شاخص کلیدی موفقیت پروژه های مشارکتی این صنعت، 8 شاخص آن به طور مستقیم با مسایل مربوط به تامین مالی طرح ها در ارتباط میباشند و این امر بیانگر این است که همچنان دغدغه اصلی در این صنعت، تامین مالی طرح ها میباشد.

  کلیدواژگان: مشارکت عمومی- خصوصی، سرمایه گذاری، شاخص کلیدی عملکرد، صنعت آب و فاضلاب، داده کاوی
 • توسعه گردشگری غذا مبتنی بر آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: خراسان رضوی)
  یونس وکیل الرعایا*، زهرا ذوالفقاری، محمدرضا ستوده صفحات 397-413

  غذا یک جنبه جدایی ناپذیر از تجربه گردشگری است و گردشگری غذا شاخه‌ای نسبتا جدید در صنعت گردشگری است. این نوع از گردشگری، به تجربه صرف غذا یا خوردنی‌ها و سبک آشپزی کشور، منطقه یا حوزه جغرافیایی خاصی به عنوان یک فعالیت منحصر به فرد و به یاد ماندنی می‌پردازد. جهت توسعه گردشگری غذا و کسب منفعت از این حوزه بایستی شاخص‌های مورد نظر در این حوزه شناسایی شوند. هدف از این مطالعه تعیین ارجحیت عوامل موثر بر توسعه گردشگری غذا با رویکرد آمیخته بازاریابی در استان خراسان رضوی است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و بر اساس روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه صاحب‌ نظران حوزه گردشگری و هتلداری و همچنین متخصصین صنعت غذا، آشپزی و رستوران داری در استان خراسان رضوی هستند. با استفاده از روش تصادفی طبقاتی، تعداد 200 نفر از جامعه مذکور در مرحله اول برای شناسایی عوامل موثر، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند و در مرحله دوم 10 نفر از خبرگان بمنظور ارجحیت این عوامل مشخص شدند. جهت انجام تجزیه و تحلیل‌ها از دو تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل فرایند سلسله مراتبی فازی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است از بین 4 معیار یعنی آمیخته اصلی بازاریابی،‌ عوامل مربوط به قیمت با وزن نرمال 330/0 در اولویت اول و در زیرمعیارهای مربوط به ابعاد پژوهش، دو شاخص تناسب قیمت‌ها با کیفیت محصولات غذایی و برندسازی محصولات غذایی محلی به ترتیب با اوزان 095/0 و 093/0 به عنوان ارجح ترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری غذا در استان خراسان رضوی مشخص شدند.

  کلیدواژگان: گردشگری غذا، توسعه گردشگری، آمیخته بازاریابی گردشگری، خراسان رضوی
 • اندازه دولت و نابرابری شادی: رویکرد پانل آستانه ای
  ابراهیم زارع، مهرزاد ابراهیمی*، عباس امینی فرد، هاشم زارع صفحات 414-430

  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری شادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2015-2002 با رویکرد پانل آستانه است. همچنین ، برای بررسی بیشتر و به دست آوردن نتایج مستحکم، ما از مدل سری زمانی آستانه‌ای برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1395-1353 استفاده کرده ایم. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که در رژیم کوچک دولت ، اندازه دولت تاثیر کاهشی بر نابرابری شادی می گذارد ، اما با عبور از آستانه و افزایش دخالت دولت در اقتصاد ، این متغیر تاثیر معنی داری بر نابرابری شادی ندارد . نتایج مشابهی برای سری زمانی اقتصاد ایران نیز بدست آمده است بطوریکه در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت تاثیر منفی و معنی داری بر نابرابری شادی داشته و پس از آن ، تاثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری شادی برجای گذاشته است. کشورهای توسعه یافته نتایج کاملا متفاوتی را نشان دادند که به موجب آن اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری شادی در رژیم دولت کوچک داشته اما در رژیم دولت بزرگ، تاثیر معنی داری بر نابرابری شادی نداشته است.

  کلیدواژگان: اندازه دولت، نابرابری شادی، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، رویکرد آستانه ای
 • رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده و ارزیابی سیاستی برای ایران
  کیومرث سهیلی*، علی رضا عرفانی، یوسف حیاتی صفحات 431-448

  پویایی های نرخ ارز دارای یک نقش مهم در استخراج سیکل های تجاری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل این درجه اهمیت، این مقاله اثرات رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده بر پویایی های برخی متغیرهای کلان ایران را بررسی می کند. بدین منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی و برآورد شده و سپس با استفاده از داده های فصلی دوره 1395 - 1368 و روش بیزین، پارامترهای ساختاری مدل برآورد شده است. با بکارگیری پیش بینی شرطی، نتایج مدل نشان می دهد که رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده، در مقایسه با رژیم نرخ ارز ثابت، رشد اقتصادی بیشتری به همراه دارد و همزمان، فعالیت های سوداگری کمتری در بازارهای ارز و پول به همراه دارد. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس آشکار می کند که شوک های نرخ ارز مهمترین شوک در استخراح سیکل های تجاری و نوسان های سایر متغیرها است. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد مطالعه به سیاست گذاران این است که رژیک نرخ ارز شناور مدیریت شده را به عنوان قاعده سیاستی خود انتخاب کنند.

  کلیدواژگان: رژیم نرخ ارز، مدلهای DSGE، ارزیابی سیاستی، پیش بینی شرطی
 • طراحی الگوی شایستگی های مبتنی بر سوادهای جدید رهبری در حوزه اقتصادی - رویکرد تحلیل محتوای کیفی
  مهدی محمدی*، زهرا نورائی سالک، قاسم سلیمی، جعفر جهانی صفحات 449-470

  مهارت‌های فعلی رهبران برای موفقیت در آینده‌ پیش رو، کافی نخواهند بود. رهبران آینده باید مجهز به سوادهای جدید باشند. هدف این پژوهش، کشف الگوی سوادهای جدید رهبری مدیران ارشد حوزه‌های اقتصادی بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و مرجع داده‌های پژوهش، کتاب‌های "پنج سواد رهبری جهانی" (هامس، 2007) و "سوادهای جدید رهبری" (یوهانسن، 2017) بود که به طور کامل و بر اساس واحد تحلیل مضامین، مطالعه شدند. یافته‌های پژوهش شامل 184 شایستگی‌ مبتنی بر 10 سواد رهبری می‎شد: "1.هوش شبکه‌ای" شامل یادگیری انطباقی و رهایی از مفروضات و باورهای نادرست؛ "2.آینده‌نگری" شامل تصمیم‌‌های ساختمند و سازگاری مطلوب با پیچیدگی، "3. هدایت‌گری راهبردی" شامل کمک به تضمین ماندگاری سیستم و پیوستگی تفکر با تصمیم‌سازی جمعی و هوشمندانه؛ "4.طراحی ژرف‌اندیشانه" شامل هوشیاری مستمر و تعامل در یادگیری مشارکتی، "5.طنین برند" شامل بهره‌برداری از سرمایه فکری مشتریان و ارتباط خودجوش و سازنده، "6.نگاه به آینده و عمل در حال" شامل آینده‌نگری شفاف و تبدیل تهدیدها به فرصت، "7.استقبال داوطلبانه از ترس" شامل تبدیل احساس ترس به احساسی مثبت و یادگیری از اشتباهات خود، "8.رهبری سازمان‌هایی با شکل متغیر" شامل رهبری سیال، سلسله‌مراتب منعطف، "9.حضور در عین عدم حضور" شامل توسعه برند شخصی و مهارت در انتخاب بهترین رسانه و "10.ایجاد و حفظ انرژی مثبت" شامل متعادل سازی انرژی شخصی و اجتناب از شخصیت‌های سمی. در عصر جدید تجهیز مدیران به سوادهای جدید رهبری، به آنان در توسعه و بالندگی سازمان، زیردستان و پاسخگویی به محیط و کسب مزیت رقابتی یاری می‌رساند.

  کلیدواژگان: سواد، رهبری، شایستگی، اقتصاد، سواد بیسوادی
|
 • Mohammad Sayadi *, Meysam Omidi Pages 225-252

  This study applied a prediction-based portfolio optimization model to explore the results of portfolio predicament in the Tehran Stock Exchange. To this aim, first, the data mining approach was used to predict the petroleum products and chemical industry using clustering stock market data. Then, some effective factors, such as crude oil price, exchange rate, global interest rate, gold price, and S&P 500 index, were used to estimate each industry index using Radial Basis Function and Multi-Layer Perceptron neural networks. Finally, by comparing the validation ratios in a bullish market using K-Means, SOM, and Fuzzy C-means clustering algorithms, the best algorithm was employed to predict indicators for each industry. The sample was collected between December 15, 2008, and April 25, 2018. The results revealed that the Multi-Layer Perceptron algorithm had the highest accuracy and was the best option for portfolio predicament. However, the Fuzzy C-means algorithm produced the best clusters. Practical results showed that Sepahan oil and Kharg petrochemical stocks were the most important stocks in the short term while Kharg petrochemical, Fannavaran petrochemical, and Tehran oil refinery stocks made higher contributions in a stock portfolio in the medium- or long-term.

  Keywords: Stock index, Portfolio Optimization, Data mining, Artificial neural networks, clustering
 • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe *, Ehsan Shafei Pages 253-263

  This paper examines the theory of purchasing power parity aboutthe exchange rate of the dollar with local currencies in MENAcountries - the Middle East and North Africa - using a unit root testestablished on the quantile auto regressive model during the period1980-2017. This test, like other unit root tests, uses auto regressivemodel, unlike other methods that emphasize the mean of thedependent variable, this test employees different variables orquantiles for estimating the regression. If the theory of purchasingpower parity is in place, the real exchange rate will be stationary.According to the results of quantile unit root test, the real exchangerate for dollar in all countries except the four countries ofMorocco, Bahrain, Saudi Arabia and Jordan has a unit root and isnot stationary. Therefore, except for the four countries mentioned,the theory of purchasing power parity is not true in other studiedcountries. This result could be due to the difference inmacroeconomic conditions and less flexibility of the foreignexchange system in these countries compared to developedcountries.

  Keywords: Purchasing Power Parity, MENA Countries, Quantile Unit Root Test
 • Yeganeh Mousavi Jahromi *, Sahar Dehghan Pages 265-281

  In Direct Tax Act, penalties and incentives are two strategies for realization of the expected tax revenues. In this study the interaction between individual businesses taxpayers' behaviors and National Tax Administration is investigated by using prospect theory which is based on behavioral economics approach. For this purpose, the structure of the tax compliance of the mentioned taxpayers is evaluated via the changes in penalty and incentive rates. In this way, a special questionnaire regarding the items of individual businesses sector of Direct Tax Act was designed for tax compliance evaluating and the results obtained using Bayesian Hierarchical method. The results indicate that the investigated individual business taxpayers, at all income levels were more sensitive toward incentive rates, so that this result can be useful for tax policymakers.

  Keywords: Behavioral economics, Prospect Theory, Tax compliance, penalties, Incentives
 • Iman Rousta *, Ebrahim Hadian, Ali Hussein Samadi, Parviz Rostamzadeh Pages 283-314

  The purpose of this paper is to investigate the optimal monetary and fiscal policies with emphasis on a non-inflationary exit from economic stagnation in Iran. In the first stage, Iran’s economy has been modeled in the form of a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model (NK-DSGE). After modeling and extracting the system of equations, the structural parameters of the model have been estimated by using seasonal data from 1989 to 2016 and also the Bayesian approach. The results show that monetary and fiscal expansionary policies increase production though they are associated with inflation. In the second stage, the optimal monetary and fiscal rules have been extracted from a social loss function, and accordingly the conditions of a non-inflationary exit from stagnation have been investigated. The results of the simulation show that the optimal monetary policy cannot by itself lead to the exit of the economy from stagnation without inflation. However, if this policy is applied along with an optimal fiscal policy, a non-inflationary exit from economic stagnation can be achieved.

  Keywords: Optimal monetary, fiscal policy, DSGE Model, Iran’s Economy
 • Younes Brumand *, Kiumars Shahbazi Pages 315-334

  This paper focuses on strategic trade policy in the form of export subsidies in Cournot duopoly structure for differentiated goods. Export subsidies affect social welfare in both static and dynamic situations , and the aim of this paper is to analyze and compare the welfare effects of export subsidies in one-period and multi-period games in differentiated goods markets. To analyze the welfare effects of export subsidies, a two-stage game of complete but inperfect information is considered. In the first stage, two governments determine the amount of export subsidies and in the second stage, two firms determine the product level. The results show that, given that the firms’ competitiveness do not differ so much, export subsidies by both governments increase the firms’ profits and decrease social welfare of both countries. In an infinitely repeated game with different discount factors for both countries, and by adopting trigger strategy, we create some conditions, in which both governments commit free trade. However, if the competitiveness of one firm is so greater than the other, free trade using trigger strategy is not stable and the country with more competitive firm has incentive to deviate.

  Keywords: Strategic Trade Policy, Export Subsidies, Product Differentiation, Nash equilibrium, Repeated Game
 • Tayebeh Nikraftar *, Nazanin Falahati Pages 335-348

  The aim of this paper was to investigate the processes of organizational innovation in medical tourism businesses. Specifically, this research aimed to answer: ―What is the process of developing medical tourism businesses in a developing country like Iran?‖ For this purpose, a grounded theory approach was used. In-depth interviews were conducted with fifteen medical tourism entrepreneurs who had experienced the above mentioned process. Analyzing the structure of values and interactions of entrepreneurs with others through their interviews led to the formation of an intermediate theory. The pattern obtained from this study shows that the main category that led to innovations among the studied medical tourism businesses was entrepreneurs’ tendency to create entrepreneurial activities, that is an innovative initiative. Based on our findings, should an innovative entrepreneur be affected by intermediate and environmental conditions, he or she introduces specific strategies to effectively carry out entrepreneurial activities that are discussed in this paper.

  Keywords: Medical Tourism Business, innovation, Grounded Theory, Iran
 • Seyyed Mohammad Ali Soozandehfar *, Marzieh Souzandehfar Pages 349-373

  This investigation is an endeavor to appraise the language of Resilient economy aiming at modeling it discursively for the first time in Iran. In this vein, postulating the thematic analysis proposed by Ary et al. (2010) as the analytical framework, this study integrated the concepts utilized in the discourse of Resilient economy extracted from various materials, articles, excerpts, interviews, and questionnaires through diverse qualitative techniques such as open, axial, and selective codifications. Moreover, to select a subset of common concepts and remove the redundant ones, factor analysis was applied as a quantitative technique. The findings elucidated two major theoretical views, i.e. macroscopic and microscopic. Macroscopic view accounts for the themes of history and philosophy behind Resilient economy, while microscopic view illuminates four themes of requirements, principles, objectives, and application procedures, which altogether comprised a model describing Resilient economy in the Iranian context. In the denouement, it was concluded that Resilient economy is the essence of Islamic and monotheistic economy where justice, fairness, democracy and knowledge shine as its premises, conducive to bolstering independence, flourish, innovation, entrepreneurship, and constant success and growth. Parenthetically, the study proposed some implications for economics teachers and discourse analysts at the end.

  Keywords: discourse analysis, Resilient economy, Iran
 • Malihe Eskandary *, Mohammad Taghi Taghavifard, Iman Raeesi Vanani, Soroush Ghazi Noori Pages 375-396

  The restrictions of government resources and the recent alterations in the economy have prompted government agencies to employ the capacities of private sector in all infrastructures. In this regard, a variety of financing methods, including the participatory models, have been applied for many years in the water and wastewater industry of Iran. The aim of this study is to identify and prioritize the Public-Private Partnership (PPP) indicators in the water and wastewater industry of Iran via machine learning techniques. To this end, after collecting, preparing and preprocessing the data, weighted indexing techniques including information gain and Gini index were utilized to prioritize the PPP factors. The results indicated that 93% of the indicators were effective in predicting the success of the projects. To compare the two methods, the precision of Naïve Bayes and Random Forest classifiers were taken into account and the information gain method yielded more reasonable findings with one percent difference. The evaluation of indicators elucidated that "complaints about service quality," "contract type," and "Conventional tariffs" revealed a huge impact on the success of collaborative projects. Among the 15 indicators, eight were directly pertinent to the project financing which is the main concern in this industry.

  Keywords: Public-private partnerships, Investment, Key performance indicator, Water, wastewater industry
 • Culinary Tourism Development Based on Marketing Mix Strategy : The Case of Khorasan Razavi Province
  Younos Vakil Alroaia *, Zahra Zolfaghari, Mohammad Reza Sotoudeh Pages 397-413

  Food is considered as an integral part of tourism experience, and culinary tourism is a relatively new concept in the tourism industry. Culinary tourism deals with cookery, cuisines, and food ways of a country, region, or locale as a unique and memorable activity. The present study was aimed to prioritize factors influencing culinary tourism development using marketing mix strategy in Khorasan Razavi province, Iran. This applied research was performed by descriptive–survey method. The population consisted of experts in tourism and hotel management as well as experts in food industry, cookery, and restaurant management. Using stratified random sampling, first 200 participants were selected to fill the questionnaire, in order to identify effective factors, and then, 10 experts were asked to rank these factors. Confirmatory factor analysis and Fuzzy Analytical Hierarchy Process were employed to analyze the data. Findings of the study suggested that, among the four marketing mix strategies, price-related factors with a normal weight of 0.033 ranked first, and in terms of sub criteria related to study dimensions, matching prices to product quality and branding of local food products with a weight of 0.095 and 0.093, respectively were identified as the top factors influencing culinary tourism development.

  Keywords: Culinary Tourism, Tourism Development, Tourism Marketing Mix, Khorasan Razavi Province
 • Government Size and Happiness Inequality: A Threshold Panel Approach
  Ebrahim Zare, Mehrzad Ebrahimi *, Abbas Aminifard, Hashem Zare Pages 414-430

  The purpose of this study is to examine the relationship between government size and happiness inequality in a number of developing and developed countries during the period of 2002-2015 by threshold panel approach. To obtain robust results, we have applied the model in the Iran’s economy by time series data during the period of 1974-2016. The results in developing countries showed that in small governments, the government size had a diminutive effect on the inequality of happiness, but by passing the threshold and increasing the government's involvement in the economy, this variable had no significant effect on the happiness inequality. The same time series results were obtained for Iran’s economy, which has a small government size. In this group, the government size has a significant negative impact on happiness inequality and after that, it has a significant positive impact on happiness inequality. Developed countries showed completely different results, whereby the size of the government had a significant positive impact on inequality in small governments but in large governments, it did not have a significant effect on the inequality of happiness.

  Keywords: Government Size, happiness inequality, developing countries, Developed Countries, threshold approach
 • Managed Floating Exchange Rate Regime and Policy Evaluation for Iran
  Kiomars Sohaili *, Alireza Erfani, Yousef Hayati Pages 431-448

  Exchange rate fluctuations have a major role on business cycles. Due to this degree of importance, this paper analyzed the effects of managed floating exchange rate regime on dynamics of some macroeconomics variables of Iran. To do this, we design a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for Iran and then using quarterly data over 1989-2016 and Bayesian method, the structural parameters of the model have been estimated. By employing conditional forecasting, our results show that managed floating exchange rate regime, compared with fixed regime, brings more economic growth and at the same time, less speculative activities in money and exchange markets. Moreover, the results from variance decomposition reveal that exchange rate shocks are the most important shock in deriving business cycles and fluctuations of other variables. Based on these finding, we propose policymaker to choose managed floating exchange rate regime as its policy rule.

  Keywords: Exchange rate regimes, DSGE Models, Policy evaluation, Conditional forecasting
 • Designing a competency model based on the New Leadership Literacies in the Economic Area: a Qualitative Content Analysis
  Mehdi Mohammadi *, Zahra Nouraie Salek, Ghasem Salimi, Jafar Jahani Pages 449-470

  The current skills of leaders will not be enough to succeed in future. Future leaders should be equipped with new literacies. This study intend to generate the new pattern of the new leadership literacies of senior managers of economic areas.The method of research was qualitative content analysis and reference data of research included the books of Hames (2007) and Johansen (2017), which were completely studied. Unit of analysis was theme. The study findings included 184 basic themes in the top ten themes of literacy organizers: 1.’Networked Intelligence’: Adaptation through learning; 2.‘Futuring’: to cope better with complexity; 3.’Strategic Navigation’: helping to assure the long-term viability of the whole system; 4.’Deep Design’: continuous consciousness; 5.’Brand Resonance’: Viral forms of communication; 6.’Looking Backward from the Future’: Clarity; 7.’Voluntary Fear Engagement’: turning fear into something positive; 8.‘Leadership for Shape-Shifting Organizations’: liquid leadership; 9.’Being There When You’re Not There’: very skilled at choosing the best media for communicating, and 10.’Creating and Sustaining Positive Energy’: balancing their own personal energy. In the new era, administrators equipped with new literacies, would help them develop the organization, their subordinates, and respond to the environment and gain competitive advantage.

  Keywords: Literacy, leadership, competency, Economic, literacy of illiteracy