فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 36 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام فاطمی*، رقیه محمدی، راهب قربانی، امیرحسین سعدالهی صفحات 1-8
  زمینه و هدف

   شناسایی نیازهای مشاوره‌ای دانشجویان به یهبود فرآیند مشاوره و راهنمایی دانشجویان در دانشگاه کمک نموده و بستر مناسبی برای پیشرفت تحصیلی آنان فراهم می-آورد. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای مشاوره دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1396 انجام شده است.

  روش بررسی

   این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 193 نفر از دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 34 سوال با مقیاس1 تا4 بود که نظر دانشجویان را در مورد شدت نیاز آنان به مشاوره در زمینه‌های مختلف مورد پرسش قرار می‌داد .روایی پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.

  یافته‌ ها

   میانگین اولویت نیازهای مشاوره‌ای دانشجویان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از:در زمینه نیازهای شغلی (80/0± 59/2)،در زمینه رشد و ارتقای فردی (73/0± 55/2)،در زمینه نیازهای آموزشی (75/0± 54/2)، در زمینه عاطفی و روانی (76/0±47/2) و در زمینه نیازهای خانوادگی و ازدواج (82/0± 42/2). دانشجویان دختر در تمام زمینه‌ها نیاز بیشتری به مشاوره داشتند (018/0=P). بین میانگین نیازهای مشاوره و راهنمایی دانشجویان درمتغیرهای رشته و معدل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه ‌گیری

    از دیدگاه دانشجویان بالاترین نیازهای مشاوره در حیطه  نیاز‌های شغلی و رشد و ارتقای فردی  بود؛ لذا توصیه می‌شود دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در راستای فراهم نمودن زمینه‌های رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی، این عوامل را در طراحی برنامه‌های مشاوره دانشجویی مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، مشاوره، راهنمایی، دانشجو
 • شهرزاد سراوانی، حسن میرزاحسینی*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 9-15
  زمینه و هدف

   آگاهی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و انگیزشی سبب می شود که از سوگیری های منفی که ممکن است نسبت به اشخاصی که ترجیح های متفاوت با ترجیح های ما دارند مطلع شویم؛ لذا هدف این پژوهش مقایسه ی ابعاد انگیزش و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

  روش بررسی

   این پژوهش علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 96-97 بودند که تعداد 401 نفر از آن ها به عنوان نمونه ی پژوهش به صورت طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیزش کلر و شخصیت نیو استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) برای تحلیل یافته ها استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که صفات شخصیتی و مولفه های انگیزش دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل با یکدیگر تفاوت معنا داری ندارد (05/0 <p 1="(391و9) F).

  نتیجه گیری

   از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که معیارهای انتخاب دانشجویان پزشکی در دو دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران یکسان است و دانشگاه علوم پزشکی ایران توانسته است در دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل محیط های آموزشی یکسان ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: انگیزش کلر، ویژگی های شخصیتی، دانشجویان
 • کبری ناخدا، محمدعلی حسینی *، کامران محمد خانی، نادر قلی قورچیان صفحات 16-24
  زمینه و هدف

   با توجه به رقابت رو به رشد جهانی در بین کشورها و دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان خارجی، تبیین وضعیت رضایتمندی و شناسایی عوامل نارضایتی آنان در فرایند پذیرش و جذب تاثیر بسزایی دارد. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل نارضایتی دانشجویان خارجی در حال تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی شهر تهران انجام شده است.

  روش بررسی

   پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت‌کنندگان شامل 17 نفر از دانشجویان خارجی سه دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 بودند . روش نمونه‌گیری هدفمند با در نظر گرفتن حداکثرتنوع بود. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انفرادی جمع‌آوری و به‌طور همزمان تحلیل بر اساس پنج‌گام گرانهایم (Graneheim) انجام شد.

  یافته‌ ها

   مصاحبه‌ها در بیش از 680 کد باز و در 6 طبقه و 25 زیر طبقه دسته‌بندی شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند ضعف زبان، عدم حمایت‌های مالی، ضعف فرآیندی آموزشی-دانشگاهی و مدیریتی، ضعف فرآیندی مشاوره و اطلاع رسانی، مشکلات رفاهی و برخوردها و رفتارها(تعاملات) نامناسب به عنوان عوامل و دلایل کلی نارضایتی دانشجویان ‌خارجی‌ حوزه‌ی ‌علوم ‌پزشکی می‌باشند.

  نتیجه ‌گیری

    برای تقویت نظام جذب دانشجویان خارجی و رسیدن به جایگاه برتر در سطح منطقه و جهانی، بر اساس یافته‌های پژوهش می‌بایست مدیران و سیاست‌گذاران حوزه‌ی آموزش عالی به عواملی مانند تدریس به زبان انگلیسی، حمایت‌های مالی از دانشجویان، تقویت فرآیندی آموزشی-دانشگاهی و مدیریتی، تقویت فرآیندهای مشاوره و اطلاع رسانی، رفع مشکلات رفاهی و تقویت رفتارهای مثبت و مناسب با دانشجویان به عنوان راهبردهای رفع نارضایتی دانشجویان خارجی حوزه‌ی ‌علوم پزشکی توجه ویژه‌ای داشته و در صدد رفع چالش‌ها باشند.

  کلیدواژگان: رضایت مندی، دانشجویان خارجی، دانشگاه علوم پزشکی
 • علیرضا رشتبری، محسن داداشی*، محمدمسعود وکیلی، حسین مالکی زاده صفحات 25-30
  زمینه و هدف

   اختلال اضطراب فراگیر از جمله شایع ترین اختلال های روان پزشکی است و با اضطراب و نگرانی مفرط در مورد وقایع و فعالیت های مختلف روزمره مشخص است. این اختلال سبب بروز مشکلات جدی در کارکرد تحصیلی و شغلی افراد می شود و دانشجویان به سبب فشارهای محیطی و تحصیلی ممکن است آسیب های به مراتب بیشتری را تجربه کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و ارتباط آن با نگرانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.

  روش بررسی

   این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی (cross-sectional) است. تعداد 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی زنجان (2/66 درصد زن) که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری در دسترس برای این مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) و مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر-7 (GAD-7) برای تعیین میزان نگرانی و شیوع اختلال اضطراب فراگیر استفاده شد. نرم افزار SPSS نسخه 25 برای انجام تحلیل های آماری آزمون خی دو (chi-square) و آزمون های ناپارامتریک من-ویتنی (Mann-Whitney) و کروسکال-والیس (Kruskal Wallis) مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در نمونه مورد مطالعه، 6/20% افراد احتمالا واجد ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر هستند. همچنین شیوع این اختلال در جمعیت دانشجویان دختر، بیشتر از دانشجویان پسر است، اما این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نیست (05/0 >p). همچنین در این مطالعه مشخص شد که بین نمره نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 <p).

  نتیجه گیری

    یافته های این مطالعه آشکار می سازد که نسبت قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از اختلال اضطراب فراگیر رنج می برند و ممکن است عملکرد تحصیلی آن ها تحت تاثیر این اختلال قرار گرفته باشد. انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه و انجام مداخلات روان شناختی با هدف کاهش آسیب های اختلال اضطراب فراگیر ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: شیوع، اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی، دانشجویان
 • بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی
  علیرضا آرمانی کیان، وحید توپچی خسروشاهی، مهدی فتحی، بهرام رستمی، احسان فکور* صفحات 31-40
  زمینه و هدف

   این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 انجام گرفت.

  روش بررسی

   این مطالعه یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 با تعداد 1759 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 315 نفر تعیین شد که به صورت نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ، خود پنداره تحصیلی وانگ  و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران  جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. جهت تعیین نقش میانجی از روش بارون و کنی استفاده شد.

  یافته ها

   بین مولفه های ذهن آگاهی با اهمال کاری تحصیلی و خود پنداره تحصیلی همبستگی معناداری وجود داشت (05/0>P). نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که ذهن آگاهی توان تبیین اهمال کاری تحصیلی کل، اهمال کاری در آمادگی برای امتحانات، اهمال کاری در انجام تکالیف درسی و خود پنداره تحصیلی کل را به ترتیب به میزان 27، 7/24، 1/20 و 7/28 را داشت (05/0>P). همچنین خود پنداره تحصیلی در رابطه بین ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی داشت.

  نتیجه گیری

   مولفه های ذهن آگاهی با خود پنداره تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی رابطه داشت. همچنین خود پنداره تحصیلی، تعدیل کننده ی رابطه بین ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی بود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، اهمال کاری تحصیلی، خود پنداره تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی
 • بررسی نقش جو آموزشی خلاق بر گرایش به تفکر تاملی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قائن
  ابوالقاسم لطفی، ابوالقاسم رضوانی*، علی اکبر عجم صفحات 41-50
  زمینه و هدف

   هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام پژوهش در زمینه ی جو آموزشی خلاق دستیابی به نتایجی است که بتوان فراگیران را آزادانه و خلاقانه و نقادانه و به طور عملی به اندیشه و تفکر واداشت. این پژوهش با هدف تعیین نقش جو آموزشی خلاق در گرایش به تفکر تاملی (Reflective Thinking) در بین دانشجویان صورت گرفت.

  روش بررسی

   در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، جامعه ی آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95/94 دانشکده ی پرستاری و مامایی قاین بود (300 نفر). حجم کل نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول گرجسی مورگان، 169 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تفکر تاملی کمبر 2000) ،(Kember و سنجش جو خلاق اکوال 2013) ،(Ekval استفاده شد. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون های تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار کلی جو آموزشی خلاق و گرایش به تفکر تاملی به ترتیب برابر با 67/29±52/176 و 10/8±32/61 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین مولفه های جو آموزشی خلاق و گرایش به تفکر تاملی رابطه معناداری وجود دارد (01/0< p)، و همچنین مولفه های جو آموزشی خلاق قادر به پیش بینی گرایش به تفکر تاملی دانشجویان می باشند (000/0< p). همچنین نتایج نشان داد بین گرایش به تفکر تاملی دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد (711/0= p).

  نتیجه گیری

   وجود جو آموزشی خلاق برای ارتقاء تفکر و تمرکز و در نتیجه افزایش گرایش به تفکر تاملی موثر است. اساتید با در نظر گرفتن مولفه های جو آموزشی خلاق می توانند با افزایش مشارکت دانشجویان در آموزش مباحث، نقش قابل توجهی در استفاده از راهبردهای گرایش به تفکر تاملی ایفا کنند. پیشنهاد می شود برنامه ریزان آموزشی جو خلاقانه، در محیط های آموزشی را مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: جو آموزشی، تفکر خلاق، تفکر تاملی، دانشجویان علوم پزشکی
 • کوثر مومنی بادله، ترانه عنایتی* صفحات 60-71
  زمینه و هدف

  با توجه به شرایط ناپایدار فعلی ، سازمان ها با تغییراتی روبرو هستند و باید با عوامل محیطی سازگار شوند. بنابراین ، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ابعاد و مولفه های عدم تحرک سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کاربردی با رویکرد طراحی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران بخش در بخش کیفی و اعضای هییت علمی در بخش کمی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های یادداشت برداری و نیمه ساختاری در بخش کیفی و یک پرسشنامه 64 سوالی از اینرسی سازمانی پژوهشگر ساخته 64 سوال استفاده شده در بخش کمی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که؛ اینرسی سازمانی دارای سه بعد سازمانی، محیطی و فردی است. . بعد سازمانی دارای 7 مولفه) جو حمایتی، آموزش مستمر به کارکنان، اینرسی   در رویه ها، فعالیتهای یادگیری بین سازمانی، روش پیمایش محیط، ساختار سازمانی و رهبری ، بعد محیطی دارای 2 مولفه انعطاف پذیری و تغییرات محیطی و بعد فردی دارای 8  مولفه اینرسی دانشی، آموزش مداوم، اینرسی در تفکر، اینرسی در عمل، اینرسی تجربه، اینرسی یادگیری، اینرسی روان شناختی و این رسی بینشی میباشد.

  نتیجه گیری

  از دیدگاه اعضای هییت علمی داشنگاه علوم پزشکی مازندران ، اینرسی سازمانی در ابعاد فردی و سازمانی و محیطی در این دانشگاه وجود دارد و مسئولین دانشگاه باید مولفه های  ایجاد  اینرسی سازمانی را تغییرات تا بتوانند با این پدیده مقابله نمایند.

  کلیدواژگان: اینرسی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، پویایی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|
 • Elham Fatemy *, Roghayeh Mohamadi, Raheb Ghorbani, Amirhossein Sadollahi Sadollahi Pages 1-8
  Background & Objective

  Identification of the counseling needs of students contributes to the improvement of guidance and counseling process in universities, thereby laying a proper foundation for the academic achievement of these individuals. This study aimed to determine the counseling needs of students in the rehabilitation school of Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran in 2017.

  Materials and Methods

  This descriptive-cross sectional research was performed on 193 students. Data were collected using a 34-item questionnaire scored based on a four-point scale to determine the counseling needs of students in different areas. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by content validity and Cronbach’s alpha coefficient.

  Results

  In this research, the mean priority of counseling needs of students in order of importance was 2.59±0.80, 2.55±0.73, 2.54±0.75, 2.47±0.76, and 2.42±0.82 in the fields of occupational, individual growth and development, educational, psychological and emotional, and family and marriage needs, respectively. According to the results, female students had a higher need for counseling (P=0.018). On the other hand, no significant difference was observed between students studying in different fields and with different GPAs in terms of mean counseling needs.

  Conclusion

  According to the results of the study, the highest counseling priority was related to occupational and individual growth and development needs. Therefore, it is recommended that universities and higher education centers pay attention to the provision of an opportunity for growth and academic achievement of students and to the prevention of their academic failure in the design of student counseling programs.

  Keywords: Needs assessment, counseling, guidance, student
 • Shahrzad Saravani, Hassan Mirzahosseini*, Majid Zargham Hajebi Pages 9-15
  Background & Objective

  Learning about and comparing personality traits and motivation in students enable us to understand negative biases for those who have different preferences. Therefore, this study aimed to compare the motivational dimensions and personality traits in students of the school of medicine and the international campus of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  This causal-comparative research was performed on all students studying basic medical sciences in Iran University of Medical Sciences in the academic year of 2017-2018. In total, 401 subjects were selected by stratified cluster sampling. Data were collected using Keller’s motivation questionnaire and the NEO-Five Factor Inventory. In addition, data analysis was performed using MANOVA.

  Results

  According to the multivariate analysis results, there was no significant difference between the students of the school of medicine and the international campus in terms of personality traits and motivational dimensions (F(9&391)=1.33, P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of the present study, the school of medicine and the international campus of Iran University of Medical Sciences used similar medical student selection criteria, and the university has been able to create similar educational environments in the two mentioned places.

  Keywords: Keller’s Motivation, Personality Traits, Students
 • Kobra Nakhoda, MohammadAli Hosseini *, Kamran Mohammadkhani, Nader gholi Ghorchiyan Pages 16-24
  Background & Objective

   Given the growing global competition between countries and universities to attract international students, determining the level of satisfaction of these individuals and factors involved in their dissatisfaction during the admission and attraction processes is of utmost importance. Therefore, this study aimed to identify the factors affecting the satisfaction of international students who are studying in medical Universities in Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  This qualitative research was performed with a conventional content analysis approach. Up to data saturation, 17 participants were selected from the international students of three universities in the second semester of the academic year of 2018-2019. The subjects were selected by purposeful sampling considering maximum diversity. In addition, data were collected via individual semi-structured interviews and simultaneously analyzed based on Graneheim and Lundman analysis method.

  Results

  The interviews were classified in more than 680 open codes, six categories, and 25 subcategories. According to the results, the main factors for dissatisfaction of international medical students included low language proficiency, lack of financial support, weaknesses in academic-educational and managerial processes, and weaknesses in counseling and information processes, welfare problems and improper encounters and interactions.

  Conclusion

  According to the results of the study, it is suggested that more attention be paid to the mentioned factors by higher education policymakers and managers and attempts be made to eliminate these challenges in order to strengthen the system of attracting international students and achieving a high position at the regional and global levels in this respect.

  Keywords: Satisfaction, International students, University of Medical Sciences
 • Alireza Rashtbari, Mohsen Dadashi*, MohammadMasoud Vakili, Hossein Malekizadeh Pages 25-30
  Background and Objective

  Generalized anxiety disorder (GAD) is one of the most prevalent psychiatric disorder, characterized by excessive worry and anxiety about different daily events and activities. The disorder causes severe problems in the academic and career performance of individuals. However, students are more prone to the damages of the disorder due to environmental and educational pressure. Therefore, this study aimed to evaluate the prevalence of GAD and its association with worry in students of Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional research was performed on 350 students (66.2% female) in the academic year of 2018-2019, selected by the availability sampling method. Data were collected using the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) and Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7) to determine the level of worry and prevalence of GAD in the participants. Data analysis was performed in SPSS version 25 using Chi-square, Mann-Whitney U, and Kruskal-Wallis tests.

  Results

  In this study, 20.6% of the participants met the criteria for GAD diagnosis. Also, the GAD prevalence was higher in female students, compared to the male participants. However, this difference was not statistically significant (P>0.05). Furthermore, there was a significant difference between the participants with GAD and healthy students regarding the worry score (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of the study, a considerable number of students of Zanjan University of Medical Sciences suffered from GAD, which might have affected their academic performance. It is essential to conduct more comprehensive studies in this area and to provide psychological interventions aimed to reduce the GAD damages in students.

  Keywords: Prevalence, Generalized Anxiety Disorder, Worry, Students
 • Evaluation of the Relationship between the Components of Mindfulness and Educational Procrastination with the Mediating Role of Academic Self-concept in Medical Students
  Alireza Armani Kian, Vahid Toupchi Khosroshahi, Mehdi Fathi, Bahram Rostami, Ehsan Fakour* Pages 31-40
  Background and Objective

  The present study aimed to determine the relationship between the components of mindfulness and academic procrastination with the mediating role of academic self-concept in students of Zanjan University of Medical Sciences in 2018-2019.

  Materials and Methods

  This descriptive, correlational study was performed on 315 students (selected from a population of 1759 individuals) using random sampling. Notably, the sample size was determined using Cochrane’s formula. Data were collected using PASS by Solomon & Rothblum, ASCQ by Wang, and 39-item FFMQ by Baer et al., and data analysis was performed using Pearson’s correlation coefficient, linear multiple regression, and Baron and Kenny’s method (to determine the mediating role).

  Results

  In this study, there was a significant correlation between mindfulness components and academic procrastination and academic self-concept (P<0.05). According to the multiple regression results, mindfulness explained 27%, 24.7%, 20.1%, and 28.7% of total academic procrastination, procrastination in preparation for exams, procrastination in doing assignments, and total academic self-concept, respectively (P<0.05). Furthermore, academic self-concept played a mediating role in the relationship between mindfulness and academic procrastination.

  Conclusion

  According to the results of the study, there was a relationship between mindfulness components and academic self-concept and academic procrastination. Moreover, academic self-concept mediated the relationship between mindfulness and academic procrastination.

  Keywords: Mindfulness, Academic Procrastination, Academic Self-concept, Medical Students
 • Evaluation of the Role of Creative Educational Climate in Reflective Thinking Tendencies in Students of Qaen Nursing and Midwifery Faculty
  Abolghasem Lotfi, Abolghasem Rezvani*, AliAkbar Ajam Pages 41-50
  Background & Objective

  The main goal of research in the field of creative educational climate is to achieve results applied to persuade students to think freely, creatively, and critically. This study aimed to determine the role of a creative educational climate in reflective thinking tendencies in students.

  Materials and Methods

  This descriptive and correlational study was performed on all students studying in the school of nursing and midwifery of Qaen in the academic year of 2015-2016 (N=300). The sample size was estimated at 169 using the Krejcie and Morgan’s table and the participants were selected applying the stratified random sampling. Data were collected using Kember’s reflective thinking questionnaire (2000) and Ekvall’s creative climate scale (2013). Data analysis was performed in SPSS version 22 using independent t-test, Pearson’s correlation coefficient, analysis of variance, and regression.

  Results

   In this study, the total mean and standard deviation of creative educational climate and reflective thinking tendencies was reported to be 176.52±29.67 and 61.32±8.10, respectively. According to the results, there was a significant relationship between the components of creative educational climate and reflective thinking tendencies (P<0.01). Moreover, the components of the creative educational climate were able to predict students’ reflective thinking tendencies (P<0.000). On the other hand, no significant difference was observed between male and female students in terms of reflective thinking tendencies (P=0.711).

  Conclusion

   According to the results of the study, establishing a creative educational climate improves thinking and focus, thereby affecting reflective thinking tendencies. It is recommended that the components of a creative thinking climate by considered by professors to increase students’ participation in discussions. By doing so, they would play a considerable role in the use of strategies of reflective thinking tendencies. It is also suggested that a creative educational climate be considered in educational environments by educational planners.

  Keywords: Educational Climate, Creative Thinking, Reflective Thinking, Medical Students
 • The Effects of Cognitive-Behavioral Training on Social Phobia in Nursing Students: with one-step follow-up
  Roghayeh Esmaeil Darjani, Nahid Ramak, Elham Rafiei, Alireza Sangani* Pages 51-59
  Background & Objective

  Phobia disorders are affected by cognitive and behavioral inefficiencies. The present study aimed to investigate the effects of cognitive-behavioral training on social phobia in nursing students: with one-step follow-up.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design, a control group, and follow-up after one month. The sample population included all the nursing students of Babol University of Medical Sciences in Babol, Iran in 2019. In total, 60 students were selected via simple random sampling and diagnosed with social phobia. The groups were assessed at three intervals before and after the intervention, and the follow-up was performed using the Liebowitz Social Phobia scale. The experimental group received 12 sessions (60 minutes each) of cognitive-behavioral therapy based on social phobia, and the control group received no training. Data analysis was performed in SPSS version 18 using repeated measures ANOVA.

  Results

  The results of covariance analysis indicated that social phobia significantly decreased in the experimental group at the posttest and follow-up compared to the control group (P≤0.05). The mean difference was 38.48±8.21 in the experimental group and 37.96±7.96 in the control group before the intervention and 26.06±7.74 in the experimental group and 36.48±6.08 in the control group after the intervention.

  Conclusion

  According to the results, cognitive-behavioral group intervention could be used as an effective approach to the reduction of social phobia in students.

  Keywords: nursing students, cognitive-behavioral group intervention, Social Phobia
 • Kosar Momeni Badeleh, Taraneh Enayati* Pages 60-71
  Background & Objective

  Considering the current unstable environment, organizations are faced with numerous changes and should adapt to various environmental factors. The present study aimed to evaluate the dimensions and components of organizational inertia at Mazandaran University of Medical Sciences (MUMS), Iran.

  Materials and Methods

  This applied study was conducted based on an exploratory design approach. The sample population consisted of the administrators in the qualitative section and faculty members in the quantitative section. Data were collected via note-taking and semi-structured interviews in the qualitative section and using a 64-item researcher-made organizational inertia questionnaire in the quantitative section. Data analysis was performed in SPSS version 21 and the PLS software using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equations.

  Results

  The results of exploratory factor analysis indicated that organizational inertia had organizational, environmental, and individual dimensions. The organizational dimension consisted of seven components, including supportive climate, continuous staff training, inertia in procedures, inter-organizational learning activities, environmental scrutiny, organizational structure, and leadership. The environmental dimension had two components of flexibility and environmental changes, and the individual dimension had eight components of knowledge inertia, continuous education, inertia in thought, inertia in practice, inertia of experience, inertia of learning, psychological inertia, and insight inertia.

  Conclusion

  From the viewpoint of the faculty members of MUMS, there is organizational inertia in the individual, organizational, and environmental dimensions of the university. Therefore, the university officials must modify the components of organizational inertia in order to counteract this phenomenon.

  Keywords: Organizational Inertia, Resistance to Change, Organizational Potential, Mazandaran University of Medical Sciences (MUMS)