فهرست مطالب

نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالعلی منصف*، ابوالفضل یحیی آبادی، ابوذر سملی صفحات 1-24

  مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فن آوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. در این پژوهش داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1404 و  با استفاده از نرم افزارComfar III  وExcel   مورد بررسی قرار گرفته است. طرح در سه سناریو بدبینانه، میانه و خوش بینانه بررسی می شود. که  تمام تجزیه و تحلیل ها بر مبنای سناریوی میانه می باشد. بر اساس نتایج نهایی طرح ، خالص ارزش فعلی کل سرمایه در نرخ تنزیل 21 درصد برابر 2680619 میلیون ریال می باشد که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده ، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: ارزش خالص فعلی، سرمایه گذاری، نرخ بازده داخلی، شاخص سود آوری
 • روش ترکیبی BSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها
  علیرضا علی نژاد*، جواد خلیلی صفحه 2

  بهبود کارایی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان است و اساسی ترین و نخستین گام در بهبود کارایی، اندازه گیری و ارزیابی آن  می باشد. تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در زمینه ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از ترکیب BSC و DEA انجام شده است و کارایی واحدها با استفاده از مدل های کلاسیک DEA که دارای دو محدودیت خود ارزیابی و عدم تشخیص بین DMU های کارا هستند محاسبه شده استو شرایط عدم قطعیت نیز در نظر گرفته نشده است، در صورتی که در برخی از شاخص های عملکرد نیاز به قضاوت و تفکر انسانی است. برای رفع این محدودیت ها، در این تحقیق از مدل جدید کارایی متقاطع VFB-DEA در محیط فازی استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق، با استفاده از مدل VFB-DEA در روش تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC) به ارزیابی عملکرد بیمارستان های دولتی شهر مشهد در بازه زمانی سال 1393پرداخته می شود. در این راستا با مطالعه شاخص های استفاده شده برای ارزیابی عملکرد مراکز خدمات درمانی در مطالعات گذشته و با نظر خبرگان حوزه سلامت، سه شاخص میزان رضایت پرسنل و سرانه آموزش و هزینه دارو و لوازم مصرفی و سه شاخص میزان رضایت بیماران و میانگین مدت بستری و درصد اشغال تخت، در چهار منظر کارت امتیازی متوازن به عنوان شاخص های ورودی و شاخص های خروجی انتخاب گردید. سپس با به کارگیری مدل جدید VFB-DEA مشخص گردید بیمارستان 1 به عنوان واحد کارا و بیمارستان 6 به عنوان واحد ناکارا می باشند.با توجه به عدم قطعیت لحاظ شده و تعیین شاخص های ورودی و خروجی بر اساس کارت امتیازی متوازن، مدل ارایه شده نسبت مدل های گذشته دقیق تر بوده و مدیران را قادر می سازد تا بهتر و دقیق تر جهت بهبود کارایی سازمان ها  تصمیم گیری نمایند

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های فازی، VFB-DEA، کارت امتیازی متوازن، کارایی متقاطع
 • تاثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ
  بهرام سحابی، پریسا شاکرپور، داریوش طهماسبی* صفحه 3

  پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشا میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیر ساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است.  مقاله  حاضر  به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر روی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اسلامی و کشورهای توسعه یافته صنعتی منتخب  می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این گروه از کشورها، از داده های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، تعداد نام دامنه، پهنای باند، تعداد کاربران اینترنت، تعداد وب سایت و کیفیت زیر ساخت فاوا و از روش داده‏های تابلوی با استفاده از تابع ترانسلوگ (پنل) در بازه زمانی 2000 تا 2013 استفاده شده است. نتایج برآوردحاکی از آن است که تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می‏باشد، به گونه ای که متغیرهای موجود دارای اثر معنادار، مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی هستند.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک، رشد اقتصادی، داده های پانل، تابع ترانسلوگ
 • بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)
  سید علی پایتختی اسکویی*، لاله طبقچی اکبری صفحه 4

  امروزه از جهانی شدن به عنوان پدیده ای ناگریز یاد می شود که روابط تولید، روابط مالی، روابط دولت ها و ویژگی های فرهنگی را دستخوش تغییر و تحول می کند و در نتیجه منجر به افزایش تولید و مصرف در کشورها می شود. حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی تغییرات و نتایج مختلفی را در بر دارد، که یکی از مهمترین این تغییرات، در حوزه انرژی می باشد. در این مقاله تاثیر شاخص های ترکیبی جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر (انرژی های هسته ای و برق) و تجدیدناپذیر (انرژی های سوخت های فسیلی ذغال سنگ، نفت و فرآورده های آن و گاز طبیعی) برای 8 کشور منتخب درحال توسعه (به ویژه ایران) طی دوره زمانی 2001 تا 2015 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها  از تکنیک هم انباشتگی پانلی با رهیافت الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده  (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص ترکیبی جهانی شدن تاثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. به عبارت دیگر جهانی شدن منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای مورد مطالعه شده است

  کلیدواژگان: جهانی شدن، مصرف انرژی، تکنیک هم انباشتگی پانلی، ARDL، کشورهای در حال توسعه
 • حسین محسنی* صفحات 25-47

  یکی از مولفه های اقتدار کشور در صنعت انرژی، مدیریت توانمندی و اجرای صحیح پارادایم های اقتصاد مقاومتی در این بخش مهم است. در برهه فعلی تبیین راهبردهای اقتصادی در بخش انرژی به صورت جامع، مسنجم، هدفمند و در بردارنده پاردایم های اقتصاد مقاومتی برای نیل به اهداف چشم انداز یک اولویت اساسی است. هدف این مقاله تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است تا بوسیله روش علمی به نظریه پردازی این مهم به صورت یک تحقیق کیفی تحقق بخشد. در این تحقیق ابتدا به شکل اسنادی به استخراج گزاره های مفهومی موجود پرداخته و سپس از روش داده بنیاد (گراندد تیوری) به منظور تحلیل محتوا و کدگذاری محورها بهره می گیرد. نتایج این تحقیق تبیین کننده یک شبکه مفهومی از محورهایی است که بایستی به عنوان راهبرد در ریوس برنامه ریزی های اقتصادی حوزه انرژی مدنظر قرار گیرد که دارای بیشترین اهمیت از منظر خبرگان است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مدیریت توانمندی، بخش انرژی، نظریه داده بنیاد
 • علی شاهین پور*، حسین قره بیگلو، نیر بنی محمدتقی صفحات 49-64

  توجه به صنعت توریسم و عوامل موثر بر گسترش آن برای استفاده از مزایای بیشمار اقتصادی آن در کشورها، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل موثر بر صنعت توریسم را ضروری نموده است. به دلیل نیاز این صنعت به گسترش یکی از مهمترین ابزارهای اطلاعاتی یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی رابطه این دو  به عنوان هدف اصلی این کار تحقیقی بیان می شود. صنعت توریسم به دلیل گسترش بسترهای اقتصادی حاصل از جهانی شدن به عنوان صنعتی پایدار مورد توجه سیاست های اقتصادی در هزاره سوم محسوب می شود. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای گسترش عرضه و تقاضای گردشگری سبب گردیده تا گردشگران قبل از سفر به بررسی و ارزیابی وضعیت مقصد های سفر بپردازند. در این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای مربوط به شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و سرمایه انسانی بر شاخص عملکرد صنعت توریسم در 28 کشور مختلف جهان در طی دوره زمانی 2003 تا 2012 با روش داده های تابلویی پرداخته شد. براساس نتایج رگرسیونی، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و سرمایه انسانی دارای تاثیرات مثبتی بر تعداد گردشگران وارد شده به کشورها می باشند. براساس یافته های تحقیق آزادی و گسترش استفاده از نمادهای فاوا برای شفاف سازی و بهبود عملکرد اقتصاد کشور پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت توریسم، رگرسیون داده های تابلویی
|
 • A. Monserf *, A. Yahyaabadi, A. Samali Pages 1-24

  Special economic zones in different countries are absorbing external capitals, receiving and promoting technology, getting managerial knowledge, exporting and re-exporting for the host country. Building free and special zone is one of the ways of quick industrial development and expanding exports in Iran in development plans. Data in this research are studied annually and for a time period from 2006to 2025 and by COMFAR III and Excel software. The plan will be studied in three pessimistic, middle and optimistic scenarios which all analysis is on the basis of middle scenario. According to the final results of the plan, net present value of total capital in 21 percent discount rate equals to 2680619 million Rials, which with respect to the obtained net present values, the project is feasible economically.

  Keywords: Net Present Value, investment, Internal Rate of Return, Profitability Index
 • Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA
  Alireza Alinezhad *, Javad Khalili Page 2

  Improving efficiency is one of the most important indicators to evaluate the Organization performance and the most basic and the first step to improve efficiency is measure and evaluate it. So far, little researches has been conducted on the hospitals performance evaluation using the combined of balanced scorecard (BSC) and data envelopment analysis (DEA). But in the researches has found by the researcher; 1. Simple performance of units has calculated using DEA classic models, which have two limitations: a) self-evaluation; and b) a lack of recognition between efficient DMUs; The new VFB-DEA cross efficiency model used in this research eliminates these limitations and makes the evaluation results more reasonable. 2. Conditions of uncertainty are not considered if some performance indicators require human judgment, to overcome this problem, the development of the VFB-DEA cross efficiency   model in fuzzy environment is done by the researchers. This research attempts by using fuzzy data envelopment analysis (FDEA) and BSC to evaluate the public hospitals performance in Mashhad during 2014. In this regard, the indicators used to evaluate the performance of health care in situations in past studies and with health experts, three indicators of Staff satisfaction, capita Education and the cost of medicine and supplies, and three indicators of patient satisfaction and the average length of stay and percentage of bed occupancy, in four perspectives of the balanced scorecards elected as input indicators and output indicators. Then, using a new model VFB-DEA in fuzzy environment, mentioned units were evaluated. The results show in the VFB-DEA model thehospital2is ranked first and the hospital 1 and 6 are the most inefficient hospitals. Given the uncertainty and determination of input and output indicators based on a balanced scorecard, the proposed model is more accurate than the past models and enables managers to make better and more accurate decisions to improve the efficiency of organizations.

 • The impact of E-commerce and ICT on economic growth of using the translog function
  Bahram Sahabi, Parisa Shakerpur, Dariush Tahmasebi * Page 3

  Genesis is the first computer programming and core microelectronics and information technology revolution was the source of the transistor, occurred in the twentieth century. This technological revolution geographical boundary destroyed and the economy countries affected and changed it. The effects of this revolution in developing countries have the appropriate infrastructure and the competitive environment is not necessary and can be seen in developed countries. In this paper, the effect of e-commerce and ICT on economic growth of developing countries and the developed countries in selected industries concerned. In an experimental model of economic growth estimate for this group of countries, the data of human capital, physical capital, labor, the number of domain name, bandwidth, number of Internet users, the number of websites and quality of ICT infrastructure and data boards translog function (panel data) in the period 2000 to 2013 is used. The results indicate that e-commerce and ICT is one of the factors influencing economic growth, so that the majority of the variables have a significant impact, positively and directly on economic growth.

  Keywords: ICT, E-Commerce, Economic Growth, Panel Data, translog function
 • The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries
  Seyyed Ali Paytakhti Oskooe *, Laleh Tabaghchi Akbari Page 4

  Nowadays, globalization as an inevitably phenomenon changes the relations of production, financial relations, government relations and cultural characteristics, resulting increase in production and consumption of the countries. Move of developing countries towards economic openness and integration into the global economy leads to different results, which one of the most important changes is in the field of energy. In this paper the effect of the combined indices of globalization on the renewable energy consumption (power and nuclear energy) and nonrenewable (fossil fuels coal, petroleum and natural gas) has been studied for the 8 selected developing countries (especially Iran) during the period 2001 to 2015. In order to estimate the effects of variables, Panel ARDL technique has been employed. The estimation results show that globalization has positive effect on the renewable and nonrenewable energy consumption. This means that globalization leads to increase in consumption of renewable and nonrenewable energy

  Keywords: Globalization, energy consumption, panel cointegration techniques, ARDL, developing countries
 • Hossein Mohseni * Pages 25-47

  Management of empowerment and proper implementation of the resistance economic paradigms in energy sector can improve country's authority. In the current situation presenting a comprehensively and integrated economic strategies in the energy sector that includes paradigms of resistance economy are a key priority for achieving the goals of contry’s vision document. This paper aims to develop a set of resistance economic strategies in the qualitative scientific approach for energy sector based on the commands of the Supreme Leader Khamanei. The paper used documentary research in order to extraction of concept statements and then it employs grounded theory for content analysis and coding the most important paradigms. The results explain a conceptual network should be outline considered as strategies for economic planning in the energy sector that they are most important from the perspective of experts.

  Keywords: Resistance economic, Managing empowerment, Energy sector, Grounded Theory
 • Ali SHAHINPOUR *, H. Gharehbiglo, N. Banimohammadtagi Pages 49-64

  Considering tourism industry and the factors affecting its spread for achieving its economic benefits has done the researches on identification of factors affecting the tourism industry quite necessary. The industry needs to develop one of the most important information tools of Information and Communication Technology (ICT) has caused examine the relationship between the two variables is the main goal of this study. Tourism industry has been considered as sustainable industrial in the third millennium, because of the economic context of globalization attracted economic policies. Improvement of Information and Communication Technology (ICT) has been caused the tourists to check and assess the condition of their travel destinations before traveling. The article explained the effects of ICT, Globalization, Reel per capita gross domestic product and Human capital variables on tourism industry performance by panel regression method in the period 2003-2012 in 28 selected countries. According to the results, all variables are affecting tourism industry positively. So, to clarify and improve the performance of the economy, ICT expansion is suggested

  Keywords: Information, communication technology (ICT), Tourism Industry, Panel Data