فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مروری بر سازگاری بیماران نارسایی قلبی بر اساس مدل سازگاری روی : یک مطالعه مروری
  فاطمه مهدوی پور* صفحه 1
  مقدمه

  بیماری نارسایی قلبی یکی از چالش های مهم سیستم های مراقبت بهداشتی محسوب می شوند.یکی از اجزای اصلی مدل های مراقبتی در بیماری نارسایی قلبی، مشارکت بیمار می باشد. در همین راستا، الگوی سازگاری روی (RAM) یکی از معروف ترین و پرکاربردترین الگوهای پرستاری است که به طور خاص به موضوع سازگاری توجه کرده است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف مروری بر سازگاری بیماران نارسایی قلبی براساس مدل سازگاری روی  انجام گرفته است.

  روش ها

  این پژوهش یک مطالعه مروری نظام مند است که با جستجوی مقالات فارسی با استفاده از کلیدواژه های مدل روی، الگوی سازگاری روی و بیماری نارسایی قلبی در پایگاه های اطلاعاتی منابع ایران Margine،SID و جستجوی کلید واژه های  Roy adaptation Model, Roy Model, Heart Disease در پایگاه اطلاعاتی Ovid و Web of Sciences, Scopus, Science Direct، google scholar ,  ProQuest , PubMed به علت انتشار مقالات مفید در بازه زمانی 2000-2019 انجام شد.

  یافته ها

    در مطالعه حاضر از  50مقاله یافت شده ،6 مطالعه فارسی و یک مطالعه انگلیسی بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. همه ی یافته های مرور شده به تاثیر الگوی سازگاری روی بر بیماری نارسایی قلبی پرداخته بودند،اما دارای طرح های متنوعی بودند.در 4مطالعه برنامه آموزشی باعث افزایش کیفیت زندگی و بهبود سازگاری با بیماری نارسایی قلبی شده بود. در2مطالعه سازگاری روانی، بیماران نارسایی قلبی مورد بررسی قرار گرفته بود و تنها در یک مطالعه تبعیت از رژیم غذایی براساس مدل سازگاری روی را مورد بررسی قرار داده بودند.

  نتیجه گیری

  الگوی سازگاری روی، بر ارتقا سازگاری متمرکز گردیده و سهم قابل توجهی در سلامتی و ارتقا کیفیت زندگی بیماران دارد. نتایج بیشتر مطالعات، بیانگر بهبود فعالیت های پرستاری، تمرکز، سازماندهی و هدایت افکار و اعمال پرستاران در مراقبت از بیماران قلبی- عروقی و افزایش پاسخ های سازگار در بیماران در هر چهار بعد الگوی سازگاری روی یعنی ابعاد فیزیولوژیک، درک از خود، ایفای نقش و وابستگی / استقلال، پس از مداخلات پرستاری بوده است. البته به دلیل محدودیت هایی که اکثر مطالعات با آن مواجه بوده اند، ضرورت انجام مطالعات بیشتر با طراحی های دقیق تر همچنان در این زمینه احساس می شود. همچنین با توجه به اینکه اکثر مطالعات در بیماران نارسایی قلبی انجام شده، توصیه می شود در سایر بیماری های مزمن نیز این روش مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: الگوی سازگاری روی، مدل روی، بیماری نارسایی قلبی
 • چالشها و موانع جایگاه پرستاران در ارتقای سلامت جامعه: مرور وایتی
  زهرا جمشیدی، هاجر صادقی* صفحه 2
  مقدمه

  با توجه به وجود تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژیکی و نیز ظهور تهدیدات سلامتی که اکثر آن ها در سطوح پیشگیری قابل مهار شدن هستند، استفاده از توانمندی های پرستاران جهت پیشبرد سلامت افراد، خانواده ها، گروه ها، جمعیت ها در عرصه های اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی وضعیت جایگاه پرستاران و چالش ها و موانع این جایگاه در ارتقای سلامت جامعه است.

  روش کار

  جستجوی متون بین مقالات سال های 2010 تا 2019 صورت پذیرفت و چهار پایگاه بین المللی PubMed , Science Direct, Scopus, Google Scholar و دو پایگاه ایرانی SID و MagIran مورد بررسی قرار گرفت. بیش از 80 مقاله در خصوص موضوع مورد نظر بررسی شد، که از این میان 15 مقاله انتخاب شدند.

  یافته ها

  بررسی ها نشان داد که عمده چالش های مربوط به جایگاه پرستاران در ارتقای سلامت جامعه شامل فاکتورهای مربوط به ساختار و سیاست های مربوط به نظام بهداشتی، نحوه تخصیص منابع مالی، ساختار آموزش پرستاری و شفاف نبودن مفهوم نقش پرستار سلامت جامعه می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد اگر چه چالش های مربوط به پرستاران در ارتقای سلامت جامعه متنوع و پیچیده هستند اما این موانع و مشکلات می توانند با چالش های استخراج شده از این مطالعه مرتبط باشند. لذا توجه به این چالش ها می تواند چگونگی ارایه مراقبت های پرستاری در عرصه ی اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا بازبینی ساختار نظام سلامت از رویکرد درمان محض به ارایه مراقبت های پیشگیرانه و تغییر در روند به کارگیری پرستاران، بازبینی نیازهای یادگیری آنان در جهت نیازهای بهداشتی مردم و تلاش در جهت ارتقا جایگاه و مفهوم پرستار سلامت جامعه می تواند بسیاری از این چالش ها را در مسیر ارتقای سلامت مردم برطرف نماید.

  کلیدواژگان: جایگاه پرستاران، سلامت جامعه، مروری روایتی، ارتقای سلامت، موانع، چالش
 • تحلیل مفهوم قصور در پرستاری
  اعظم شریفی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمیدرضا خانکه، هیوا اعظمی*، بتول محمدیان، شعله رحیمی صفحه 3
  مقدمه

  قصور رایجترین مفهوم در ارتباط با رسیدگی به خطاهای درمانی و مراقبتی می باشد. با توجه به مبهم بودن این مفهوم و کمبود اطلاعات در این زمینه، پژوهش حاضر جهت غنی سازی این مفهوم و با هدف تحلیل مفهوم قصور در پرستاری انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه به منظور تحلیل مفهوم از رویکرد واکر و اوانت استفاده شد. پس از مرور گسترده منابع، اسناد مرتبط با مفهوم وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پایگاه های معتبر فارسی شامل Magiran، Med Lib،SID و پایگاه های اطلاعاتی بین المللی شامل PubMed, ISI, Scopus, Google Scholar مورد جستجو قرار گرفت. کلید واژه های مورد جستجوی شامل قصور، پرستاری، تقصیر و مفهوم به دو زبان فارسی و انگلیسی بود. معیارهای ورود شامل انتشار به زبان فارسی یا انگلیسی در بازه زمانی2000 تا 2017 و ارایه اطلاعات در زمینه مفهوم قصور بود. در نهایت 44 سند که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، بر اساس کلیه مراحل تحلیلی ذکر شده در رویکرد واکر و اوانت، مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ویژگی های تعریف کننده مفهوم قصور در پرستاری عبارتند از: 1- وظیفه برای انجام مراقبت 2- تخطی از وظیفه قانونی 3- رفتار غیرعمد 4- آسیب 5- ارتباط بین خطا و آسیب. در این راستا همچنین برای واضح سازی مفهوم موارد مختلف الگو، مرزی و مخالف ارایه شد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه تحلیل مفهوم قصور در پرستاری انجام شد و نتایج این بررسی می تواند تصویری عینی و قابل درک از بکار گیری قصور در پرستاری برای خوانندگان فراهم کند. توصیه می شود مدیران پرستاری و برنامه ریزان و مدرسین دانشکده های پرستاری از طریق ارایه آموزش های کاربردی، پرستاران و دانشجویان پرستاری را با مفاهیم حقوقی و قانونی برای مصونیت از تبعات قانونی، مطلع نمایند.

  کلیدواژگان: تحلیل مفهوم، پرستاری، قصور، تقصیر
 • تاثیر بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک
  فاطمه چراغی، سید رضا برزو، مهناز خطیبان، زهرا مقصودی* صفحه 4
  مقدمه

  بیماری و عوارض ناشی از آن باعث افت کیفیت زندگی مبتلایان می شود. خودمراقبتی، برآیندهای مطلوبی را در تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی افراد در پی دارد و مدل اورم از مدل هایی است که بیمار را در مراقبت مشارکت داده و بر خودمراقبتی تاکید دارد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی مطالعات انجام شده در ارتباط با کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران انجام شد.

  روش کار

  این مرور سیستماتیک با جستجو مقالات فارسی با کلید واژه های اورم، خودمراقبتی، مدل/تیوری/چارچوب خودمراقبتی و کیفیت زندگی در پایگاه های داده های معتبر فارسی Google Scholar، SID، IranDoc،IranMedex  وMagiran  و جستجو مقالات انگلیسی با کلیدواژه های Orem, Self-care, Quality of life و Model/Theory/Framework Self-care در پایگاه های داده های معتبر انگلیسیWeb of Sciences، PubMed، ProQuest،Google Scholar ،Scopus ، Science Direct در بازه زمانی 1392 تا 1397 انجام شد.

  یافته ها

  در جستجوی اولیه 2206 مقاله یافت شد که پس از حذف موارد تکراری و لحاظ کردن معیارهای ورود/ خروج، نهایتا 14 مقاله هم راستا با اهداف این مطالعه مورد تحلیل قرار گرفتند. از میان مقالات مورد بررسی5 مقاله به زبان انگلیسی و 9 مقاله به زبان فارسی به چاپ رسیده بودند. در رابطه با محیط پژوهش، 3 مقاله در تهران، 3 مقاله در اصفهان، 2 مقاله در هر یک از شهرهای همدان، شیراز و ارومیه و 1 مقاله در شهرهای سبزوار و اهواز انجام شده بود. تمامی مقالات، مطالعات اصیل پژوهشی با رویکرد تحقیق تجربی بودند. در10 مقاله، با بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم، کیفیت زندگی در تمامی ابعاد فیزیکی، عاطفی و اجتماعی افزایش چشم گیری داشته است که این افزایش از لحاظ آماری معنادار بوده است، بطوریکه در4 مقاله دیگر، تنها در دو بعد از ابعاد کیفیت زندگی شامل بعد جسمی و روانی افزایش قابل توجهی مشاهده شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم در افزایش کیفیت زندگی بیماران، توصیه می شود ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی با اجرای برنامه ی خودمراقبتی براساس تیوری اورم، باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران شوند.

  کلیدواژگان: الگوی خودمراقبتی اورم، خودمراقبتی، کیفیت زندگی
 • عوامل موثر بر هویت حرفه ای پرستاری: مقاله مرور سیستماتیک
  بتول نحریر*، امیر واحدیان، سعید هاشمی صفحه 5
  مقدمه

  در عصر جدید نیاز به داشتن پرستارانی متعهد و با هویت حرفه ای به دلایلی هم چون پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم؛ تقاضای عمومی برای دریافت مراقبت باکیفیت بیش از بیش احساس می شود.

  هدف

  بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری هویت حرفه ای پرستاران

  روش

  این مقاله یک مطالعه مرور نظام مند است که در سال1399 با جستجوی پایگاه های انگلیسی زبان Scopus،Pubmed، Web of science، Proquest، EMBASE، Google Scholar، از سال 1980 تا 2019و پایگاه های فارسی ،Iran Medex، ,SID  و Magiran از سال 1370 تا 1397 با استفاده از کلمات کلیدی هویت حرفه ای، حرفه ای شدن، هویت در پرستاری و معادل های انگلیسی آن انجام شد.

  یافته ها

  از 27298 مطالعه اولیه، 17 مقاله وارد تحلیل نهایی شد نتایج مطالعات نشان داد که  مهمترین عوامل در رابطه با شکل گیری هویت حرفه ای پرستاری عبارت بودند از: فعالیت های ضعیف تیمی، مشارکتی و ارتباطی، نقش اساتید و مربیان بالینی، رویکرد آموزشی، خصوصیات فردی (سن، جنس، اعتماد به نفس، رضایت شغلی و..)، ابهام در نقش و نقش فرهنگ و رسانه.

  نتیجه گیری

  برای آموزش دانشجویان پرستاری باید از اساتید و مربیان با هویت حرفه ای مثبت به منظور ارتقاء و شکل گیری هویت در دانشجویان استفاده کرد؛ همچنین، برای شفاف سازی و برطرف نمودن ابهام نقش حرفه باید معرفی درستی از جامعه پرستاری به مردم و تلاش در تغییر فرهنگ جامعه نسبت به هویت حرفه پرستاری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، هویت پرستاری، مرور سیستماتیک
|
 • A Review on Adaptation of Heart Failure Patients Based on Roy adaptation model: A Review Study
  Fatemeh Mahdavipour* Page 1
  Introduction

  Diseases of heart failure are considered as one of the main challenges of health care systems. One of the main components of care models in heart failure is patient involvement. In this regard, the adaptation model (RAM) is one of the most popular and most widely used nursing patterns that specifically address compatibility issues. The purpose of this article is to review the adaptability of heart failure patients based on the Roy adaptation model.

  Objective

  This study aimed to review the adaptation of heart failure patients based on the Roy adaptation mode.

  Methods

  This research is a systematic review study by searching Persian articles using Roy Model Keywords, Roy Adaptation Model and Heart Failure in Iranian Margine, SID Resource Databases and Roy Adaptation Model Keywords, Roy Model, Heart Disease was performed on Ovid and Web of Sciences database, Scopus, Science Direct, Google Scholar, ProQuest, PubMed for publication of useful articles from 2000 to 2019.

  Results

  In this study, out of 50 articles, 6 Persian and one English study were selected based on inclusion and exclusion criteria. All of the reviewed findings had an impact on the pattern of adaptation of Roy to heart failure but had different designs had studied and in only one study examined dietary adherence based on the Roy adaptation model.

  Conclusion

  The Roy Adaptation Model focuses on promoting adaptation and contributes significantly to the health and quality of life of patients. Further studies indicate improved nursing activities, concentration, organization, and guidance of nurses' thoughts and practices in caring for cardiovascular patients, and increased adaptive responses in all four dimensions of the Roy adaptation model, namely physiological, self-perception, role-playing, And dependency/independence has been a consequence of nursing interventions. However, due to the limitations that most studies have encountered, the need for further studies with more detailed designs remains to be seen. Also, since most studies in heart failure patients, it is recommended to study the effect of this method on other chronic diseases.

  Keywords: Roy adaptation Model, Roy Model, Heart Disease
 • Nursing Challenges and Barriers to Promotion Health community: Narrative Review
  Zahra Jamshidi, Hajar Sadeghi* Page 2
  Introduction

  Increasing the prevalence of epidemics and epidemiology, as well as the emergence of health threats, can be controlled at preventive levels by using nurses' abilities to promote the health of individuals, families, groups, and populations in the social realm it seems necessary.

  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the status of nurses and their challenges and barriers in promoting community health.

  Methods

  A literary search between 2010- 2019 was carried out, and four international databases PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar, and two Iranian databases SID and MagIran were examined. More than 80 articles were reviewed on the topic, of which 15 were selected.

  Results

  Surveys showed that the significant challenges related to the position of nurses in promoting community health include factors related to the structure and policies of the health system, how to allocate funds, the structure of nursing education, and the lack of transparency in the concept of community health nurse role.

  Conclusion

  The results of the present study showed that although nurses' challenges in promoting community health are widespread and overwhelming, these barriers and problems can be related to the challenges extracted from this study. Therefore, addressing these challenges can undermine the provision of nursing care in the social field by re-examining the structure of the health system from a pure treatment approach to providing preventive care and changing the process of employing nurses, reviewing their learning needs in terms of people's health needs and trying to improve the position of community health nurse status, can address many of these challenges in the way of promoting people's health.

  Keywords: Nurses' Position, Community Health, Narrative Review, Health promotion, Barriers, Issue
 • Concept Analysis of Nursing Negligence
  Azam Sharifi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Hamidreza Khankeh, Hiva Azami*, Batool Mohammadian, Sholeh Rahimi Page 3
  Introduction

  Negligence is the most common concept in dealing with medical errors. Regarding ambiguity and lack of information on the concept, this study was conducted to analyze the concept of negligence in nursing.

  Methods

  In this study, Walker &Avant approach was used to analyze the concept. After searching the databases, the relevant documents entered in the study. To collect data, Persian databases, including Magiran, Med Lib, SID, and international databases, including PubMed, ISI, Scopus, and Google Scholar, were searched. The keywords searched included negligence, nursing, malpractice, and concept in both Persian and English. Entry criteria included publishing in Persian or English between 2000 and 2017 and providing information on the concept of negligence. Finally, 44 documents that had the criteria to enter the study were analyzed based on all the analytical steps mentioned in Walker &Avant approach.

  Results

  The results showed that the defining attributes of the concept of negligence in nursing included: 1- Duty of care 2- Breach of the legal duty of care 3- Unintentional conduct 4- Damage 5- Causation. For clarification, simultaneously with these stages, cases such as model, borderline, and contrary cases were offered.

  Conclusion

  In this study, the concept analysis of negligence in nursing was performed, and the results would be to provide a comprehensive and reliable image regarding the use of negligence in nursing. It is recommended that nursing managers and planners and instructors at nursing schools, by providing practical training to inform nurses and nursing students with legal concepts for immunity from legal consequences.

  Keywords: Concept analysis, Nursing, Negligence, Malpractice
 • The Effect of Applying Orem Self-care Model on Quality of Life in Iranian Patients: A Systematic Review Study
  Fatemeh Cheraghi, Seyyed Reza Borzo, Zahra Maghsoudi* Page 4
  Introduction

  Disease and complications can cause poor quality of life. Self-care provides desirable outcomes in providing, maintaining, and promoting the health of individuals. The Orem model is one of the models that participate in patient care and emphasizes self-care.

  Objective

  This study aimed to evaluate the efficacy of the Orem self-care model on the quality of life of patients.

  Methods

  This systematic review was conducted by searching Persian articles with the keywords Orem, Self Care, Model/ Theory/ Framework Self Care and Quality of Life invalid Persian databases Google Scholar, SID, IranDoc, IranMedex, and Magiran, and search English articles with the keywords Orem, Self-care, Quality of life and Model/ Theory/ Framework Self-care invalid English databases Elsevier, Web of Sciences, PubMed, Cinahl, ProQuest, Google Scholar, Scopus, It was done in 2013 to 2018.

  Results

  Initial search of 2206 articles found that after eliminating duplicates and including entry/ exit criteria, finally, 14 articles were aligned with the objectives of this study. Of the articles reviewed, 5 were published in English and 9 in Farsi. Regarding the research environment, 3 articles were conducted in Tehran, 3 in Isfahan, 2 in each of  Shiraz, Hamedan, Orumieh, and 1 in Sabzevar and Ahvaz. All articles were original and interventional research studies. In 10 articles, using the Orem self-care model, quality of life increased significantly in all physical, emotional, and social dimensions, which was statistically significant, as in the other four articles, only in two dimensions of quality of life, including physical dimension. Moreover, a significant psychological increase has been observed.

  Conclusion

  Considering the positive effect of using the Orem self-care model to improve the quality of life of patients, it is recommended that health care providers improve the quality of life of patients by implementing Orem self-care Model.

  Keywords: Orem Self-care model, Self-care, Quality of life
 • Factors Affecting Nursing Professional Identity: A Systematic Review
  Batol Nehrir*, Amir Vahedian, Saeed Hashemi Page 5
  Introduction

  In the new age, there is a need to have committed and professional nurses for reasons such as advancing technology, increasing public awareness, and public demand for quality care. 

  Objective

  Examining and Identifying affecting factors on the formation of nurses' professional identities.
  Materials: The paper was a systemic review study that was conducted in the year 2020 by searching English databases Scopus, Pubmed, Web of Science, Proquest, EMBASE, Google Scholar from 1980 to 2019 and Persian databases, Iran Medex, Magiran and SID 1991 to 2019 using the keywords of professional identity, professionalism, identity in nursing, and its English equivalents.

  Results

  Of the 27298 preliminary papers, 17 papers entered in the final analysis. The result of the finalized studies showed that the most critical factors about the formation of professional nursing identity were: Poor team, Participatory and communicative activities, the role of professors and clinical instructors, educational approach, individual characteristic (age, gender, self-confidence, job satisfaction, etc.), ambiguity in the role and role of culture and media.   

  Conclusion

  in order to educate nursing students, professors and educators with a positive professional identity must be used to promote and shape students identities; moreover, in order to clarify and remove the ambiguity of the role of the profession, it is necessary to properly introduce the nursing in the community people and try to change the culture of the society towards the identity of the nursing profession.

  Keywords: Professional identity, Nursing identity, Systematic review