فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احسان منصوری* صفحات 7-15

  در این مقاله با به کارگیری روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از مجموعه ی داده های پانلی 11 کشور از سال 1995 تا 2015، اثرات توسعه ی مالی بر روی بازارهای صکوک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که صکوک و وام بانکی، جایگزین یکدیگر هستند. در اقتصادی که بانک ها نقشی کلیدی در تامین اعتبار بخش خصوصی دارند، صکوک، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین شواهد نشان می دهد که صکوک مکمل اوراق قرضه و بورس است. صکوک، بیشتر در اقتصاد بازار- محور ارزش و اهمیت دارد. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که بحران مالی جهانی سال 2008، تاثیر مثبتی بر گسترش بازارهای صکوک داشته است.

  کلیدواژگان: صکوک، توسعه ی مالی، بحران، سیستم بانکی
 • ملیحه ملاشاهی، سامان ضیایی* صفحات 17-47

  هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شاخص های رضایت مندی مشتریان از بانک های شهرستان زاهدان به تفکیک بانک های دولتی، بانک های خصوصی و نیمه خصوصی است. در ابتدا با بررسی منابع علمی موجود و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکداری و اقتصاد، مجموعه ای از شاخص های رضایت مندی مشتریان استخراج شد و پس از رفع کاستی ها و نارسایی ها، در نهایت 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 400 نفر برای کل بانک ها در نظر گرفته شدند. مدل مفهومی پژوهش طراحی و با گردآوری نظرات مشتریان بانک های شهرستان زاهدان، ازطریق توزیع پرسش نامه در بین مشتریان بانک های شهرستان زاهدان به تفکیک دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در شش ماهه اول سال 1398 در چارچوب معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. پس از تخمین نتایج با استفاده از نرم افزار لیزرل شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های انگیزه های دینی، دسترسی راحت و سهولت خدمات، و عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان در جلب رضایت مشتریان، موفق تر از دیگر شاخص ها عمل کرده اند.

  کلیدواژگان: رضایت مندی، مشتریان، بانک، مدیریت، معادلات ساختاری
 • محمد غفاری فرد*، عادله رحمتی، داوود یوسفزی صفحات 49-68

  بازارهای اخلاقی محل عرضه و تقاضای کالا و خدماتی است که از نظر مسایل اجتماعی استاندارد بوده و مسایل زیست محیطی را مدنظر داشته باشند. وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخلاقی با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار expert choice برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت رتبه بندی شاخص های ترکیبی از روش تاپسیس (Topsis) استفاده شده است. مطابق با مبانی نظری، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از شاخص های کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی برای سال های 2014، 2016 و 2018 استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق در سه سال ذکر شده نشان می دهد که چین در سال 2014 رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان 15 کشور منتخب دارا بوده است. در سال 2016 ژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را به دست آورده است که حالت صعودی داشته است و در سال 2018 کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده اند.

  کلیدواژگان: بازارهای اخلاقی، شاخص های اخلاقی، کشورهای منتخب، تصمیم گیری چند معیاره
 • علیرضا بحیرایی*، رضا حامدی، حمیرا علی نیا، یاسمن صنایعی صفحات 69-98

  ارزیابی عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. کارایی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. بانک ها یکی از مهم ترین واحدهای اقتصادی هستند که می توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند. لذا به همان نسبت که بانک های سالم و کارا می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز می تواند بحران هایی ایجاد نماید. از این رو در این مقاله میزان کارایی تکنیکی بانک های کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی 1396 تا 1391 اندازه گیری شده و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند (بانک های کارا) مشخص گردیده اند. سپس به مدل سازی کارایی تکنیکی سیستم بانکی در طی بازه زمانی مورد مطالعه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک پرداخته شده است. در این  مقاله سعی خواهیم نمود تا ضمن بررسی عملکرد بانک ها و مقایسه آن با هم مورد مطالعه و از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 تحلیل تطبیقی مناسبی را در این زمینه ارایه دهیم. در نهایت کارایی تکنیکی تحتبازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر و با ماهیت خروجی محور مورد اندازه گیری قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، بازدهی نسبت به مقیاس، کارایی بهینه، بانک های کشور
 • یاسین فتاحی، غلامرضا کردستانی*، حسین راستگویان صفحات 99-115

  ریسک اعتباری بانک ها، تابعی از سودآوری و کیفیت دارایی های بانک است. چسبندگی هزینه ها نیز، بر سودآوری بانک ها تاثیرگذار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر ریسک اعتباری بانک ها است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 21 بانک در بازه زمانی 1390-1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین چسبندگی هزینه ها و ریسک اعتباری بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش چسبندگی هزینه ها، کیفیت دارایی ها کاهش، ناپایداری سود افزایش و درنتیجه ریسک اعتباری بانک ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر، با به کارگیری چسبندگی هزینه ها، سعی در معرفی شاخص جدیدی در ادبیات عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است. از آنجایی که بخش عمده رفتار هزینه ها ناشی از انگیزه های شخصی و توانایی مدیران است، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از این موضوع به عنوان یک عامل تعدیلی بر رابطه مذکور، استفاده شود.

  کلیدواژگان: بانک، چسبندگی هزینه، ریسک اعتباری، کیفیت دارایی ها و ناپایداری سود
 • زهره صالحی، محمد واعظ برزانی*، مهدی طغیانی دولت آبادی صفحات 117-146

  مدیریت نقدینگی، در چارچوب مدیریت ریسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهای مالی اعم از اسلامی و سنتی مشاهده می شود. برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی، از ویژگی منحصر به فردی برخوردار هستند، زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای تامین مالی به کار می روند، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربردپذیر نیستند. یکی از روش های مهم فرآیند تامین مالی، تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار است، که یکی از ابزارهای جدید در این عرصه همراه با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده است، چگونگی و شرایط اوراق بهادارسازی در بانکداری اسلامی مطرح و هم چنین نشان داده می شود که اگر استفاده از این ابزار مالی در چارچوب بانکداری اسلامی صورت پذیرد، از نظر شرعی و فقهی بلامانع است.

  کلیدواژگان: اوراق بهادار، تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار، بانکداری اسلامی، صکوک
 • رضا شاکری بستان آباد*، زهرا رسولی بیرامی، محسن صالحی کمرودی، پریسا پاکروح صفحات 147-171

  برخی از اقتصادانان علت کاهش تورم در ایران پس از سال 1392 را کنترل نقدینگی می دانند اما برخی دیگر علت را کاهش تقاضا و کاهش انتظارات می دانند. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر مازاد نقدینگی و تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها و ویژگی های تورم انتظاری در اقتصاد ایران است. در این راستا، مدل فیلیپس هایبریدی نیوکینزی در اقتصاد ایران در طی دوره 94-1352 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مازاد نقدینگی براساس M2، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دارد. درحالی که، مازاد نقدینگی براساس M1، تاثیر معنی داری بر تورم ندارد. این واقعیت نشان می دهد که شبه پول یعنی سپرده های پس انداز و بلندمدت، نیروی اصلی در ایجاد تورم است. علاوه بر این، هم انتظارات تطبیقی و هم انتظارات عقلایی، تاثیر معنی دار و مثبتی بر تورم دارند و تاثیر انتظارات تطبیقی بیشتر از انتظارات عقلایی است. نتایج مطالعه حاکی از عمودی بودن منحنی فیلیپس بلندمدت در اقتصاد ایران است.

  کلیدواژگان: انتظارات تورمی، پویایی تورم، مازاد نقدینگی، منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزی، ایران
 • مصطفی هاشمی تیله نوئی*، صبا حسین زاده صفحات 173-204

  ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیرا به خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت ها می باشد. بنابر روش های آماری سنتی و تکنیک های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 می باشد. روش نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است .

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، مدل هیبریدی، مدل رگریسیون لجستیک، مدل شبکه های عصبی مصنوعی
|
 • Ehsan Mansouri* Pages 7-15

  In this paper, used the system GMM estimation technique to study the effects of the financial development on Sukuk markets by using a panel dataset of 11 countries from 1995 to 2015. At the First, research findings shows that Sukuk and bank financing are substitutes. Economies where banks play a key role in providing private credit issue less Sukuk. Second, the evidence shows that Sukuk are complements to bonds and stocks. More Sukuk are issued in market-oriented economies. Finally, this paper shows that the 2008 global financial crisis has a positive effect on Sukuk markets development.

  Keywords: Sukuk, Financial development, Crisis, Bank System
 • Maliheh Mollashahi, Saman Ziaee* Pages 17-47

  The purpose of this study is to prioritize customer satisfaction indices of Zahedan city banks to public, private and semi-private banks. Initially, by reviewing the available scientific resources and interviewing banking and economics experts and experts, a set of customer satisfaction indices was extracted, and after removing the shortcomings and deficiencies, Finally, 10 indicators were used to assess customer satisfaction with banks. The statistical population includes the customers of Zahedan Banks and 400 members were selected for all banks. The conceptual model of the research was designed and tested by collecting questionnaires from customers of Zahedan Banks through distribution of questionnaires to customers of Zahedan Banks in public, private and semi-private banks From April to October of 2019 in the framework of structural equations. After estimating the results by using LISREL software, the indices that were not valid were removed from the model. According to the results of this study, overall, the indicators of religious motivation, easy accessibility and ease of service, and the friendly reaction of employees to customer satisfaction were more successful than other indicators.

  Keywords: Satisfaction, Customers, Bank, Management, Structural Equations
 • Mohammad Ghaffary*, Adeleh Rahmati, Dawood Yousufzi Pages 49-68

  The ethical markets are the place of supply and demand for goods and services that are standardized in social issues and take environmental concerns into account.The existence of these markets is essential for sustainable development. The objective of this paper is Determine the status of Iran among selected countries in the ethical market, using multi criteria decision making models. In this study by using of expert choice software, we used analytical Hierarchy process (AHP) method to weigh indices and for comparing combined indexes, Topsis method.According to theoretical foundation for creating of combined indexes, it has been used of; quality of life index, social capital index, good governance index, environmental performance index and human development index for the years 2014,2016  and 2018.the most significant result in  three- year survey show that China ranked first in 2014 and Iran ranked last year. In 2016, Japan ranked first and Iran ranked eighth in the upward trend and in 2018, Singapore ranked first and Iran ranked thirteen among the selected countries.

  Keywords: Ethical markets, Ethical Indicators, Selected countries, Multi-Criteria Decision
 • Alireza Bahiraie*, Reza Hamedi, Homeyra Alinia, Yasaman Sanayei Pages 69-98

  Performance assessment of organizations in making strategic decisions for the future is essential. Thus, the efficiency determinations of organizations through planned economic growth in the future system loads are necessary. One of the most important indicators of performance evaluation is measuring efficiency. Banks are one of the most important economic units that provide proper conditions for growth and development in different sectors of a country's economy. Efficient banks can help economic growth, and poor performance may cause a crisis. The banking industry performs an important role in the process of Iran's economic development, and the structure of the financial system in Iran has turned from a controlled system into a liberalized one. In this paper for the first time in the Iranian banking industry, the performance trends and operation outcome of the banks are modelled by the Genetic Programming approach and the efficient performance is reported according to different employed parameters. This paper uses data envelopment analysis (DEA) to investigate the technical efficiency of the Iran banking industry over the period 2006-2012 by perspective methods of constant returns to scale and variable returns to scale. Consequent to technical efficiency evaluation, the scale efficiency is calculated. Results show a relatively good level of efficiency of the Iranian banking industry. In this article, we will try to study the performance of banks and compare it with each other and from the beginning of 2012 to the end of 2017 to provide an appropriate comparative analysis in this field. Finally, the technical efficiency was measured by yield relative to the constant scale and yield relative to the variable scale by the output nature of the axis.

  Keywords: Iranian banking sector, technical efficiency, scale efficiency, data envelopment analysis
 • Yasin Fattahi, Gholamreza Kordestani*, Hosein Rastguian Pages 99-115

  The credit risk in banks is a function of the profitability and quality of bank assets. Moreover, cost stickiness also affects the quality of assets and profitability of banks. To achieve the research aims, is to explore relationship between cost stickiness and banks credit risk were tested and analyzed is based on pooling data from 21 banks in duration 2012-2019. The findings show that there is a positive and significant relationship between cost stickiness and banks credit risk. In other words, with increasing the cost stickiness, the quality of assets decreases, earnings volatility increases and thus increases the banks credit risk. This study, employing cost stickiness tries to introduce a new index in literature factors of affecting banks credit risk. Since much of the cost behavior is driven by personal motivation and the ability of managers, it is suggested that future research be used as a moderating factor in this relationship

  Keywords: Bank, Cost stickiness, Credit risk, Earnings volatility, Quality of assets
 • Zohreh Salehi, Mohammad Vaez*, Mahdi Toghyani Pages 117-146

  Liquidity management, is within the framework risk management of the financial services industry in all financial institutions, both Islamic and tradition part. Because many of the existing conventional financial instruments used to finance are based on interest rates and not applicable for legal and jurisprudential, the Islamic financial institutions, liquidity management and financing, have unique features. One of the important methods of financing process, turning assets into securities, that is one of the new tools in this area with reduced risk of financial institutions. In this study, which has been done in a descriptive and content analysis way, it is discussed the quality and conditions of securitization in Islamic banking and proved that if the use of the financial instruments are within the framework of Islamic banking, the law and jurisprudence is allowed.

  Keywords: securities, asset securitization, islamic banking, sukuk
 • Reza Shakeri Bostanabad*, Zahra Rasouli Beirami, Mohsen Salehi Komrudi, Parisa Pakrooh Pages 147-171

  What is the cause of inflation decrease in Iran after 2013? Some economists believe the cause is the control of the liquidity. But the others believe the cause is the decrease of the demand as well as the expected inflation. Therefore, this study seeks to answer: a) what is the effect of liquidity surplus on the general price increase? b) What is the expected inflation rate in Iran? And c) Can the factors of the demand side cause to decrease inflation? In this regard, Hybrid New Keynesian Phillips curve has been estimated in the Iranian economy during the 1973-2015 period using the generalized method of moments (GMM).The results of the study showed that the liquidity surplus based on M2 has a positive and significant effect on inflation. While the liquidity surplus based on M1 does not have a significant effect on inflation. This suggests that pseudo money, savings deposits and deposits are the main source of inflation. Also, Adaptive and rational expectations have a significant and positive impact on inflation and the effect of Adaptive expectations is higher than rational expectations. The results of the study indicate that the long-term Phillips curve in the Iranian economy is vertical.

  Keywords: Inflation Expectations, Inflation Dynamics, Hybrid New Keynesian Phillips Curve, Liquidity Surplus, Iran
 • Mostafa Hashemi Tilehnouei*, Saba Hosseinzadeh Pages 173-204

  Credit risk evaluation is an integral part of the lending process. Significance of credit rating is increased by the global financial crisis and banks’ capital requirement. The purpose of this research is to find a new and more accurate way to estimate corporate credit scoring. Based on Traditional statistical methods and artificial Intelligence (AI), this research following Lee, et al., (2016) is testing a hybrid model, the model is combing logistic regression and artificial neural network(ANN). Population of the study is companies listed on Tehran Stock Exchange during 2010 to 2016.sampling method is systematic eliminating method that with considering the criteria, number of 90 companies were selected for the study. The results show the hybrid model in comparison with logistic regression and artificial neural network is more efficient in credit rating of companies listed in Tehran Stock Exchange.

  Keywords: Credit Risk, Hybrid Model, Logistic Regression Model, Artificial Neural Network Model