فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 139، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • معصومه معرف*، نازنین رزازیان، منصور رضایی صفحات 148-161
  مقدمه

   فینگولیمود اولین داروی خوراکی   در درمانفرم راجعه عود کننده مولتیپل اسکلروزیز ((RRMSمی باشد که در سال 1392 در ایران تایید و باعث تحمل بهتر بیماران به درمان شده است . هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی وعوارض جانبی فینگولیمود به صورت طولانی مدت است .

  روش بررسی

  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی (قبل و بعد) که بر روی 28 بیمار مبتلا به RRMS  مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان اما رضا (ع) کرمانشاه انجام شد. بیماران مورد مطالعه روزانه یک کپسول خوراکی فینگولیمود را به مدت 36ماه مصرف نمودندو در دوره های 3 ماهه به مدت 36 ماه پس از شروع فینگولیمود از نظر عود ؛پیشرفت ناتوانی وعوارض احتمالی داروبررسی و پیگیری شدند. پرسشنامه EDSS  برای بیماران در هر دوره مراقبت تکمیل گردید .

  یافته ها

  پس از دوره 36 ماه اطلاعات  28 بیمار آنالیز شد و نفر7 (2 نفر عارضه دارویی، 1 نفر به علت مهاجرت و 4 نفر  بدلیل پیشرفت ناتوانی) از مطالعه خارج شدند. میانگین سنی  7.31± 33.67 و میانگین مدت ابتلا 3.47± 6.89 سال بود. میانگین دفعات عود مولتیپل اسکلروزیز در قبل از مداخله 1.28 ± 1.94 و درسال اول بعد از مداخله به  68/. ± 37/. ، در سال دوم 63/0 ± 5/0 و در سال سوم 47/0 ± 32/0 کاهش یافت. 88.9% بیماران پیشرفت ناتوانی نداشتند؛ 75 % بدون عود بودند و 58.2% new or enlarge t2 leisons  نداشتند.فراوانی ضایعات GADبعد از مداخله  بطور معنی داری  کاهش یافته بود (P=.003) . گلبولهای سفید در بیماران روند کاهشی داشت(P=0.000)ودونفر از بیماران به علت لکوپنی و افزایش آنزیم های کبدی قطع درمان شدند و در سایر بیماران عارضه شدید مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  فینگو لیمود یک جایگزین مناسب برای درمان ملتیپل اسکلروزیز راجعه عود کننده می باشد. علاوه بر اثربخشی بالا ؛عوارض نسبتا قابل قبول دارده مطالعه با حجم نمونه بیشتر برای ارزیابی آگاهانه تر مزایا و خطرات این دارو برای عود بیماری ضروری است

  کلیدواژگان: فینگولیمود، مالتیپل اسکلروزیس، عوارض، ناتوانی
 • زهرا ایزدی*، ناصر میرازی صفحات 162-180
  زمینه و هدف

  بررسی گیاهان دارویی به منظور کشف منابع جدید دارویی بر علیه عفونت های میکروبی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تعیین و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی اندام هوایی سرخارگل بر برخی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می باشد.

   روش بررسی

  این مطالعه تجربی که در سال 1397 در دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت. از روش خیساندن و حلال های آب و اتانول با نسبت 1 به 5 (گیاه به حلال) جهت عمل عصاره گیری استفاده شد. سنجش میزان ترکیبات فنلی عصاره ها با روش فولین سیوکالتو انجام شد. سپس مقدار شیکوریک اسید عصاره های سرخارگل با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تعیین شد. فعالیت ضد اکسایشی غلظت های مختلف هر دو نوع عصاره با آزمون مهار رادیکالهای آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل مورد بررسی قرار گرفت و با آنتی اکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوین مقایسه شد. میکروارگانیسم های مورد پژوهش استافیلوکوکوس اوریوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، لیستریا اینوکوا، باسیلوس سریوس، اشرشیاکلی، سودوموناس آیروژینوزا، سالمونلا تیفی موریوم و شیگلا فلکسنری بودند. فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی سرخارگل به روش های پورپلیت، چاهک در آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی بر سویه های بیماری زا تعیین شد. هم چنین واکنش متقابل عصاره های این گیاه از طریق محاسبه شاخص بازدارندگی افتراقی علیه میکروارگانیسم ها نیز بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.

   یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی بیشترین مقدار ترکیبات فنلی و شیکوریک اسید را دارا است. نتایج حاصل از ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال های آزاد عصاره های آبی و اتانولی سرخارگل نیز نشان داد که عصاره اتانولی با غلظت 3000 میکروگرم در میلی لیتر بیشترین نقش را در مهار رادیکال های آزاد داشت. عصاره آبی سرخارگل در غلظت های 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر هیچ اثر مهاری بر رشد باکتری های گرم منفی نداشت. بیشترین قطر هاله عدم رشد عصاره های آبی و اتانولی این گیاه در غلظت 400 میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اوریوس و کمترین قطر هاله عدم رشد در همین غلظت مربوط به باکتری سودوموناس آیروژینوزا بود. عصاره های سرخارگل بر باکتری های گرم مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی اثر بازدارندگی بیشتری نشان داد. هم چنین مشخص گردید که عصاره اتانولی در مقایسه با عصاره آبی اثر بازدارندگی بیشتری روی سویه های مورد مطالعه داشت. محدوده حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی این گیاه بین 25616 میلی گرم بر میلی لیتر بسته به نوع باکتری(گرم مثبت یا گرم منفی) متفاوت بود.

   نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره اتانولی گیاه سرخارگل دارای اثر ضدمیکروبی قوی تری بر باکتری های گرم مثبت  بوده و می تواند در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عصاره سرخارگل، ترکیبات فنلی، شیکوریک اسید، فعالیت ضد میکروبی، ظرفیت رادیکالی
 • رحام آرمند، احمدعلی یدر* صفحات 181-188
  زمینه و هدف

  متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) یکی از افزودنی های اکسیژن زای سوختی است که جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی حاصل از احتراق موتور به بنزین اضافه می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات حاد و تحت مزمن MTBE بر برخی از شاخص های باروری در موش صحرایی نر انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تحت دو آزمایش مجزا (حاد و تحت مزمن)، اثر MTBE به صورت تجویز دهانی بر شاخص های باروری در موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول (حاد)، 15 سر و در آزمایش دوم (تحت مزمن)، 25 سر حیوان به زیر گروه های کنترل، شم (روغن)، 400، 800 و 1600 میلی گرم MTBE بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. در پایان هر آزمایش برخی از پارامترهای مربوط به کیفیت اسپرم (درصد تحرک اسپرم، درصد زنده مانی اسپرم و تعداد کل اسپرم) مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در آزمایش تحت مزمن، روغن بادام زمینی به عنوان حلال MTBE تاثیر معنی داری بر درصد تحرک اسپرم داشته است (P<0.05). پس از انجام رگرسیون خطی چند متغیره مشخص شد که تجویز خوراکی MTBE در غلظت های مورد نظر در مدت زمان 30 روز تاثیر معنی داری بر درصد تحرک اسپرم، درصد زنده مانی اسپرم و تعداد کل اسپرم نداشته است (p˃0.05). ضمن اینکه نتایج نشان داد در آزمایش حاد، MTBE تاثیر معنی داری بر شاخص های باروری نداشته است (p˃0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که مصرف خوراکی MTBE در دو بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت تاثیر منفی یا مثبت بر شاخص های باروری موش های صحرایی نر نداشته است.

  کلیدواژگان: MTBE، پارامترهای اسپرم، موش صحرایی
 • سیروس نعیمی*، خلیل خاشعی، احمدرضا غلامیان، مرضیه علیپور صفحات 189-200
  مقدمه

  لوسمی مزمن لنفوسیتی  (CLL)شایع ترین نوع لوسمی بالغین ساکن کشور های غربی با سیر بالینی متنوع می باشد.به دلیل امید به حیات کمتر از دو سال در میان مبتلایان، یافتن استراتژی های درمانی جدید برای آن کاملا ضروری به نظر می رسد. کورکومین ماده ی فعال بیولوژیک زردچوبه، دارای خواص بیولوژیکی گسترده ای، مانند ضد التهابی، آنتی اکسیدان، ضد دیابت و ضد سرطان می باشد. در این مطالعه اثر کورکومین بر توان زیستی و بیان ژن PML در رده سلولی لوسمی مزمن لنفوسیتی (CLL-CII) مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تجربی سلول های سرطانی رده ی CLL-CII در سه گروه کنترل، دارو نما (Placebo) و تیمار شده با  غلظت های مختلف کورکومین شامل 5/2، 5، 5/7 و 10 میکرومولار برای بررسی توان زیستی و بیان ژن PML  ظرف مدت 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند. سپس توانایی زیستی با استفاده از دستگاه الایزا ریدر با روش رنگ سنجی MTT و میزان بیان ژن PML از طریق آنالیز داده های RT-Real Time- PCR مورد بررسی قرار گرفت. 

  نتایج

  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که، غلظت 5/2 میکرومولار از کورکومین به طور چشمگیرتری در مقایسه با گروه های آزمایشی دیگر در هر سه زمان انکوباسیون توان زیستی سلول های CLL-CII را کاهش می دهد. همچنین تیمار با کورکومین سبب کاهش معنی دار در میزان بیان ژن PML  در سایر گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل و دارونما گردید(P=.032).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر مهاری کورکومین بر رشد، تکثیر و تهاجم سلول های لوسمی لنفوسیتی و نیز بر عملکرد بالقوه ی آنکوژن PML-RARα در این سلول ها از طریق کاهش بیان ژن PML، به نظر می رسد استفاده از جزء فعال زردچوبه (کورکومین) در پیشگیری و درمان لوسمی مزمن لنفوسیتی پیامدهای رضایت بخشی را به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: لوسمی، کورکومین، CLL-CII، PML
 • عباس احمدی*، فاطمه جمشیدی صفحات 201-212
  زمینه وهدف

  نانیل فنل(NP) به عنوان یک آلاینده ی زسیت محیطی و سرکوب کننده سیستم ایمنی شناخته شده است که دارای اثرات سوء بر هسته سلولهای جنسی، القای استرس اکسیداتیو و کاهش قدرت باروری است. هدف از این مطالعه بررسی نقش محافظتی مرزه خوزستانی (SKEO)به عنوان یک آنتی اکسیدانت بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی متعاقب تجویز نانیل فنل بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی،40 قطعه موش سوری ماده 8-6 هفته ایی به 4 گروه شامل گروه کنترل(دریافت کننده روغن ذرت ml, bw0.3)، گروه نانیل فنل(mg/kg, bw225)، گروه دریافت کننده اسانس مرزه خوزستانی با دز mg/kg, bw)225)و گروه دریافت کننده نانیل فنل با دز (mg/kg, bw225) همراه با اسانس مرزه خوزستانی با دز  (mg/kg, bw225) تقسیم شدند(10 =n)  و به مدت 28روز به روش دهانی به وسیله گاواژ  تیمار شدند. پس از پایان دوره تیمار، تحریک تخمک گذاری با استفاده از(Pregnant Mare's Serum Gonadotropin (PMSG و HCG) Human Chorionic  Gonadotropin) انجام شد و پس از استحصال و ارزیابی تخمک،  انجام لقاح با استفاده از اسپرم های نرمال به دست آمده از شش سر موش نر بالغ، در محیط کشت (BSA(Bovine serum albumine) mg4HTF(Human tubal fluid +  صورت گرفته و روند رشد جنین در طی 120 مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزارMinitab و روش proportion 2 انجام شد(0/05>p).

  یافته ها

  درنتایج گروه نانیل فنل کاهش معنی داری در تمام پارامترهای کیفیت اووسیت و جنین، درصد لقاح، درصد رویان دو سلولی و بلاستوسیست در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد و تجویز اسانس مرزه خوزستانی توانست از اثرات سوء نانیل فنل بر بلوغ اووسیت جلوگیری نماید و باعث افزایش معنی دار کیفیت و تعداد اووسیت گردد. به واسطه تاثیر آنتی اکسیدانتی و اندروژنیک اسانس مرزه خوزستانی، تجویز آن به همراه نانیل فنل توانست از ایجاد سمیت تولید مثلی ممانعت نماید و باعث افزایش معنی دار درصد لقاح، دوسلولی، بلاستوسیست و کیفیت جنین در مقایسه با گروه نانیل فنل گردید(0/05>p).

  نتیجه گیری

  تجویز اسانس مرزه خوزستانی به همراه نانیل فنل باعث کاهش اثرات سمی نانیل فنل بر پتانسیل باروری و  بهبود روند رشد جنین ها شد.

  کلیدواژگان: لقاح داخل آزمایشگاه، نانیل فنل، اووسیت، مرزه خوزستانی
 • فرح نامنی*، نازنین عبدالله زاده صفحات 213-224
  سابقه و هدف

  تمرین تناوبی روشی برای ارتقاء اجرای ورزشی است . استرس اکسیداتیو ناشی از برنامه های تمرین تناوبی و فشار بر دستگاه ایمنی ممکن است موجب آپوپتوز و تغییر در شاخص های Bax و Bcl-2 شود. رزوراترول ممکن است در کاهش آپوپتوز حاصل از تمرین تناوبی موثر باشد. تحقیق حاضرتاثیر همزمان مصرف رزوراترول و تمرین تناوبی را بر آپوپتوز بررسی می کند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 48 موش صحرایی تهیه و در 4 گروه(شاهد ،تمرین تناوبی،مکمل رزوراترول + تمرین تناوبی، رزوراترول) قرار گرفتند. به گروه رزوراترول و رزوراترول+تمرین تناوبی به مدت 8 هفته ، هر روز حدود 24 میلی گرم / میلی لیتر محلول خورانیده شد. برنامه تمرین تناوبی بر روی تردمیل نیز 8 هفته برای گروه ها در نظر گرفته شد. در ابتدا و پایان دوره، 2 میلی لیتر خون جهت اندازه گیری شاخص های آپوپتوز Bax و Bcl-2 اخذ شد. شاخص های موردنظر با نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس یکطرفه و تست تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج بیانگردرصدپایین تر میانگین (Bax(mg/ml درگروه کنترل بود(کنترل:19/0±29/0،تمرین تناوبی: 31/0±99/1، رزوراترول: 13/0 ± 26/1، رزوراترول+تمرین تناوبی: 84/0± 43/1)و Bcl-2 (کنترل: 13/0±43/0،تمرین تناوبی: 19/0±19/1، رزوراترول: 65/0 ± 01/2، رزوراترول+تمرین تناوبی: (25/0± 72/1). مصرف رزوراترول موجب کاهش معنی دار Bax و Bcl-2 در گروه های رزوراترول(000/0 =p) و رزوراترول+تمرین تناوبی(000/0=p) نسبت به گروه تمرین تناوبی شده بود(P≤0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد، رزوراترول در کنترل شاخص های آپوپتوز موثر است. احتمالافعالیت ورزشی هم با تاثیر بر عوامل موثر بر آپوپتوز بتواند از مرگ سلولی ممانعت کند و بین Bax و Bcl-2 تعادل ایجاد کند.

  کلیدواژگان: رزوراترول، استرس اکسیداتیو، تمرین تناوبی، آپوپتوز
 • امین کریم پور، امیرحسین مزارع، شیوا هادیان پور، معصومه ملا آقا زرندی، بهنام علی پور* صفحات 225-239
  زمینه و هدف

  چندین مطالعه به بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های موجود در محل ژن های کد کننده miR-146a و miR-27a با T2D پرداخته اند، هر چند که نتایج ارایه شده متناقض بوده اند. بر همین اساس این متاآنالیز به منظور ارزیابی ارتباط بین وارینت های miR146a-rs290164 G>C وmiR-27a rs895819 T>C  با T2D انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعات از طریق جستجو در پایگاه های الکترونیکی Pubmed، Google Scholar، Scopus و Sciencedirect تا تاریخ 2 ژوین 2019 انتخاب شدند. در مجموع 2069 فرد دیابتی و 1947 فرد سالم برای بررسی ارتباط rs2910164 و 1090 فرد دیابتی و 966 فرد کنترل برای بررسی ارتباط rs895819  با دیابت نوع دو با نسبت شانس OR با 95 درصد محدوده اطمینان وارد متاآانالیز شدند.

  یافته ها

  نتایج ما نشان داد که ارتباط معناداری بین وارینت های miR-146a rs2910164 و miR-27a rs895819 با T2D وجود ندارد (  P > 0.05).

  نتیجه گیری

  این متاآنالیز نشان داد که ارتباط معناداری بین وارینت های  بررسی شده با T2D وجود ندارد. برای تایید این نتایج، نیاز به انجام مطالعات بیشتر در جمعیت های با حجم نمونه ی بالاتر و با تنوع جغرافیایی بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: rs2910164، rs895819، دیابت نوع 2، متا آنالیز
 • هاشم جبرائیلی* صفحات 240-255
  مقدمه

  تکانشگری یکی از مهم ترین شاخص های رفتاری افراد معتاد است که با وجود اهمیت کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت بررسی این متغیر، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای شاخص های مصرف مواد در رابطه بین تکانشگری صفت و اختلال در تنظیم هیجانی با تکانشگری حالت در مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مردان مصرف کننده مت آمفتامین بود که در کمپ های ترک اعتیاد شهر تهران اقامت داشتند. از بین این جامعه آماری نمونه ای به حجم 300 نفر، از طریق روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شد و این افراد با استفاده از آزمون نمونه گیری اطلاعات، مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی و فرم کوتاه مقیاس رفتار تکانشی مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Mplus مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بود که مدل پیشنهاد شده از برازش مطلوبی با داده ها (RMSEA=0.01, SRMR=0.01, TLI =1, CFI=1, χ2/df=0.04) برخوردار است. طول مدت مصرف مت آمفتامین (05/0>P، 12/0=β)، طول مدت پرهیز (01/0>P، 28/0-=β)، دشواری در رفتار هدفمند (05/0>P، 20/0=β)، دشواری در کنترل تکانه (05/0>P، 20/0-=β) و عدم شفافیت هیجانی (05/0>P، 18/0-=β) اثر معنادار مستقیم، و دشواری در رفتار هدفمند (05/0>P، 05/0=β)، دشواری در کنترل تکانه (05/0>P، 05/0-=β)، فقدان تامل (05/0>P، 06/0-=β) و هیجان خواهی (05/0>P، 03/0=β) اثر معنادار غیر مستقیم بر تکانشگری حالت داشتند.

   نتیجه گیری

  ابعاد تکانشگری صفت و اختلال در تنظیم هیجانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر میزان تکانشگری حالت مصرف کنندگان مت آمفتامین تاثیر دارند. طول مدت مصرف مت آمفتامین و طول مدت پرهیز نه تنها بر تکانشگری حالت اثر مستقیم دارند بلکه اثر سایر متغیرها بر این متغیر را نیز به ترتیب میانجیگری و تعدیل می کنند.در کنترل تکانه (05/0>P، 05/0-=β)، فقدان تامل (05/0>P، 06/0-=β) و هیجان خواهی (05/0>P، 03/0=β) اثر معنادار غیر مستقیم بر تکانشگری حالت داشتند.

  کلیدواژگان: تکانشگری حالت، تکانشگری صفت، تنظیم هیجانی، مصرف مواد، مت آمفتامین
 • سیده رقیه پناهی*، زینب مرادی سیف اباد، غلامعباس سبز صفحات 256-263
  زمینه و هدف

  اقدامات جراحی در محدوده کانال مندیبولار به دلیل احتمال آسیب به کانال مندیبولار، نیازمند دانسته های دقیق در مورد مسیر داخل استخوانی و آناتومی این کانال می باشد و هدف این مطالعه یررسی این موارد جهت کاهش خطاها می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه،  *CBCTمربوط به 101بیمار ارزیابی شد و بر اساس جنس،  و حضور یا عدم حضور   BMC ** طبقه بندی شدند.دوشاخه بودن کانال بر اساس طبقه بندی Langlais و همکاران مشخص شد.

  یافته ها

  طبق طبقه بندی  Langlais  و همکاران، 50% موارد شناسایی شده از نوع 1(1u) و50%  از نوع 2(2UC) و بر اساس طبقه بندی Corerr و همکاران 2(20%) از نوع B و 8(80%) مورد از نوع D بودند.فراوانی  BMC9/9% بود.

  نتیجه گیری

  فراوانی BMC، %9.9 بود که مقدار قابل توجهی می باشد. همچنین میزان آن به مراتب در خانم ها شایعتر از مردان بود.(P value:0.4)

  کلیدواژگان: کانال مندیبولار، CBCT، کانال مندیبولار دوشاخه
 • الهه بهرامی وزیر، آمنه منصوری، عزیزه فرشباف خلیلی، فاطمه قلیچ خانی، اعظم محمدی* صفحات 264-274
  مقدمه

  حاملگی در محل برش سزارین نادر است و تاخیر در تشخیص و درمان آن با عوارض مادری همراه است، اما روش های تشخیصی و درمانی به علت نادر بودن آن در دست بررسی است است و پروتکل استانداردی برای اداره حاملگی در محل برش سزارین وجود ندارد. هدف از گزارش موردی حاضر، ارایه روش تشخیص و درمان زود هنگام حامگی در محل برش سزارین می باشد.

   معرفی بیمار

  خانمی 34 ساله، با بارداری دوم، سن حاملگی 8 هفته و 3 روز و سابقه یک مورد سزارین با شکایت لکه بینی و درد شدید زیر شکم به بیمارستان مراجعه کرد. میزان Beta-human chorionic gonadotropin (β-hCG)، mIU/ml  5600 گزارش شد، در سونوگرافی ترانس واژینال تصویر ساک حاملگی نابه جا حاوی اکوهای داخلی بدون قطب رویانی در محل برش سزارین قبلی و در بررسی کالر داپلر جریان خون در اطراف ساک حاملگی دیده شد. بیمار به مدت 3 روز جهت سقط خود به خودی حاملگی خارج رحمی یا کاهش اندازه ساک بارداری در بیمارستان پیگیری شد. به علت افزایشβ-hCG، دیلاتاسیون و کورتاژ مکشی و رزکتوسکوپ هیسترسکوپی انجام شد. 24 ساعت بعد از درمان، اولین β-hCG، mIU/ml 191 گزارش شد، بررسی بعدی در دو مرحله با فواصل 48 ساعته انجام شد و روند نزولی داشت، سپس یک هفته بعد مجدد بررسی گردید و میزان β-hCG به mIU/ml 30 رسیده بود. بعد از یازده روز پیگیری، به دلیل روند کاهشی β-hCG، پیگیری متوقف شد. 

  نتیجه گیری

  در بیمار حاضر حاملگی در محل برش سزارین با سونوگرافی ترانس واژینال در مراحل اولیه تشخیص داده شد و درمان مناسب با دیلاتاسیون وکورتاژ مکشی و رزکسیون هیسترسکوپی انجام شد.

  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی، برش سزارین، کورتاژ مکشی، هیسترسکوپی
|
 • Masoome Moaref*, Nazanin Razazian, Mansour Rezaee Pages 148-161
  Background & aim

  Fingolimod was the first oral drug in the treatment of multiple sclerosis in its recurrent form, which was approved in 2013 in Iran and has made patients better tolerant to treatment. The aim of the present study was to evaluate the efficacy and pharmacological side effects of Fingolimod in the follow-up of 3-year-old patients with multiple sclerosis.

  Methods

  The present study was a clinical trial. The study population included 28 patients with RRMS disease referred to the clinic of Imam Reza (AS) Hospital in Kermanshah. The patients took one oral capsule of Fingolimod daily for 36 months, and in the three-month period for 36 months after the onset of Fingolimod in terms of recurrence, progression of disability, and possible side effects of the drug were examined and they were followed up. After a period of 36 months, 28 patients were analyzed and 7 (2 due to medication, 1 due to immigration and 4 due to disability) were dropped out of the study. The EDSS questionnaire was completed for patients in each care period. Data were analyzed using Colomogram Smirnov, Kay Do and Variance analysis statistics.

  Results

  The mean age was 23.67±7.31 and the mean duration of the disease was 6.89±3.47 years. The mean frequency of recurrence of MS before the intervention was 1.94±1.28 and in the first year after the intervention, it was 0.37±0.68, in the second year 0.5±0.63 and in the third year it was reduced 0.32±0.47. 88.9% patients had not progress in EDSS, 75% had no recurrence and 58.2% had no new lesions or an increase in the size of the lesions on MRI II. The frequency of GAD lesions was significantly reduced after the intervention (p=0.03). White blood cells had a decreasing trend in patients (p=0.0001) and two patients were discontinued due to leukopenia and increased liver enzymes, and no severe complication was reported in other patients.

  Conclusion

  Fingolimod was a suitable alternative for the treatment of RRMS. In addition to the high efficacy, relatively acceptable side effects of the study with a larger sample size are essential for a more informed assessment of the benefits and risks of this drug for recurrence.

  Keywords: Fingolimod, Multiple Sclerosis, Complications, Disability
 • Zahra Ezadi*, Naser Mirazi Pages 162-180
  Background and Aim

  In recent years study of medicinal plants in order to discover new pharmaceutical supplies against microbial strains has been considered very much. The main objective of this study was to evaluate the antioxidant and antimicrobial activities of shoot aqueous and ethanolic extracts of purple coneflower against some gram positive and gram negative bacteria.

  Methods

  This experimental study was conducted in 2018 at Bu- Ali Sina University. Maceration method and solvent of water and ethanol at a ratio of 1 to 5 used for extraction. The total phenolic contents of the extracts were measured by Folin-ciocalteau method. Then, the amount of cichoric acid of purple coneflower was determined using by high performance liquid chromatography. Antioxidant activity of different concentration of extracts were assessed by diphenyl picrylhydrazyl radical-scavenging activity and compared with synthetic antioxidant butylated hydroxyl toluene (BHT). The micro-organisms investigated in this study were:  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria innocua, Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium and Shigella flexneri. The antimicrobial activity of aqueous and ethanolic extracts was tested by pour plate, agar well diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) methods. Also interaction of these extracts was also studied by FICindex determination using modified dilution checkboard method. Experimental data were analyzed using ANOVA by the SPSS version 20 software and mean comparison were done using the t-test and Duncan's multiple range test.

  Results

  The results showed that the ethanolic extract had the highest total phenolic content and cichoric acid. The ability of purple coneflower aqueous and ethanolic extracts in scavenging free radicals was found to be higher in the ethanolic extract with a concentration of 3000 μg/ml. The aqueous extract of purple coneflower at the concentrations of 25 and 50 mg/ml has no inhibitory effect on gram negative bacteria growth. The maximum diameter of inhibition zone of aqueous or ethanolic extracts of this plant in a concentration of 400 mg/ml pertained to the bacterium Staphylococcus aureus. The minimum zone diameter in this concentration was associated with Pseudomonas aeruginosa. Furthermore, purple coneflower extracts showed greater inhibitory effect on gram positive bacteria in comparison with gram negative bacteria. Also the results showed that ethanolic extract had greater inhibitory effects on the strains studied compared to aqueous extract. The MIC of purple coneflower ethanolic extract ranged from 16 to 256 mg/ml, depending on the type of bacteria (gram positive or gram negative).

  Conclusion

  These findings showed that ethanolic extract of purple coneflower has antimicrobial effects on gram positive bacteria and can substitute for chemical preservatives.
  Key words: Purple coneflower extract, Phenolic compounds, Cichoric acid, Antimicrobial activity, Radical scavenging

  Keywords: Purple coneflower extract, Phenolic compounds, Cichoric acid, Antimicrobial activity, Radical scavenging
 • Raham Armand, Ahmad Ali Badr* Pages 181-188
  Background and Objectives

  Methyl-tertiary butyl ether (MTBE) is one of the fuel oxygenated additive that is used to reduce the environmental pollution resulting from engine combustion. This study was carried out to evaluate the acute (1 day) and subchronic (30 days) effects of MTBE on some fertility indices in the male rats.

  Methods

  In this study, under two separate experiments (acute and subchronic),the effects of oral MTBE on fertility indices were evaluated in the male rats. In the first experiment (acute), 15 rats and in the second experiment (subchronic), 25 rats were classified to 5 sub groups (control, sham, 400, 800 and 1600 mg/kg/day MTBE). At the end of each experiment, some of the sperm quality parameters (motility, viability and total count) were evaluated.

  Results

  The results of this study showed that  in subchronic experiment, peanut oil as a solvent of MTBE had a significant effect on sperm motility percentage (p<0.05). After multivariate linear regression it was found that oral administration of MTBE at the target concentrations for 30 days had no significant effect on sperm motility, sperm viability and total sperm count (p˃0.05). In addition, the results showed in acute experiment,  MTBE had no significant effect on fertility indices (p˃0.05).

  Conclusion

  The present study showed that oral administration of MTBE in both short and medium term periods had no positive or negative effects on fertility indices in the male rats.

  Keywords: MTBE, Sperm Parameters, Rat
 • Sirous Naeimi*, Khalil Khashei, Ahmad Reza Gholamian, Marzieh Alipour Pages 189-200
  Introduction

  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most frequent leukemia in adults living in Western countries. with a diverse clinical course that due to life expectancy less than two years between patients finding ,new therapeutic strategies is essential for it. Curcumin as the biologic active of turmeric, has many biological properties such as anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-diabetic and anti-cancer activities. In this study, the effect of curcumin on bioavailability and PML gene expression of the chronic lymphocytic leukemia cell line (CLL-CII) examined.

  Methods

  In this experimental study the CLL-CII cells in three groups of control, placebo  and treated with different concentrations of curcumin 2.5, 5, 7.5 and 10 μM for 24, 48 and 72 hours to examine bioavailability, and the expression of PML gene, were incubated. The Bioavailability was analyzed by ELISA reader using MTT kit and the expression of PML gene were analyzed by RT-Real Time PCR. 

  Results

  The results of this study indicate that the concentration of 2.5 μm from curcumin significantly decreases the Bioavailability of chronic lymphocytic leukemia cells in comparison with other experimental groups at all three times of incubation. Also, treatment with curcumin significantly decreased the expression of PML gene in all experimental groups compared to control and placebo groups (P=.032).

  Conclusion

  Due to the Inhibitory effect of curcumin on the growth, proliferation and invasion of lymphocytic leukemia cells as well as on the potential function of PML-RARα oncogene in these cells by decreasing PML gene expression, it seems that the use of turmeric active ingredient (curcumin) in the prevention and treatment of chronic lymphocytic leukemia will have a satisfactory results.

  Keywords: leukemia, Curcumin, CLL-CII, PML
 • Abbas Ahmadi*, Fateme Jamshidi Pages 201-212
  Background & aim

  Nonylphenol (NP) has been known as an immunosuppressant agent, and reported to induce oxidative stress, to impact gonadal cells nucleus and to reduce the fertilizing potential. Therefore, present study was aimed to evaluate the protective effect of Satureja Khuzestanica, as a potential antioxidant, on in vitro fertilized embryos development following exposure to NP. 

  Methods

  40 mature female mice, aged 6-8 weeks, divided into 4 groups. The control  group received corn oil orally and the test groups were treated with NP (225mg/kg), SKEO (225 mg/kg), NP+SKEO (450mg/kg) for 28 consecutive days orally by gavages.  PMSG and HCG were administrated for stimulating the superovulation process. The sperms were obtained from 6 mature male mice. Following oocyte collection in-vitro fertilizing was performed using HTF+4mgBSA medium. The fertilized oocytes were incubated for 120 hours and embryo development were studied. 2 proportion test was used for statistical analyses. (p<0.05)

  Results

  The NP-treated animals showed significant changes in all parameters of oocyt quality compared to the control group (p<0/05). SKEO was able to protect from NP-induced effects on oocyte maturity. In contrast, co-administration of SKEO significantly improved the oocyte quality and quantity. Therefore, SKEO interferes with NP-induced reproductive toxicity through its antioxidant potential and androgenic activity (p<0/05). Mice treated with Nonyl phenol showed decreased fertilization rate, percentage of 2 cells embryos, blastocysts and embryo quality. Administration of SKEO significantly increased the fertilization rate, percentage of 2 cells embryos, blastocysts and embryo quality compare with NP group.

  Conclusion

  The Satureja Khuzestanica co-administration with NP resulted in significant improvement in fertilizing potential and promoted the embryo development.

  Keywords: in vitro fertilization, Nonyl phenol, oocyte, Satureja Khuzestanica
 • Farah Nameni*, Nazanin Abdollahzadeh Pages 213-224
  Background

  Interval exercises are a way to improve exercise performance. Oxidative stress caused by interval exercises and stress on the immune system is possible induced apoptosis change in indicators Bax and Bcl-2. Resveratrol may be effective in reducing apoptosis induced by interval exercises. The present study investigates the simultaneous use of resveratrol and interval exercises on apoptosis.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 48 rats were prepared in 4 groups: control, interval exercises, resveratrol supplement + interval exercises, resveratrol, were placed randomly. Resveratrol solution to resveratrol and resveratrol + interval exercises groups, for 8 weeks, about every day 24mg/ml was corroded. The treadmill interval training program was considered 8 weeks. At the beginning and end of the course blood obtained. to measure apoptosis indices Bax and Bcl-2. Indicators with software spss22 and statistical tests of mean, standard deviation and one way ANOVA, and Bonferroni post-test tests were analyzed.

  Results

  Results showed the mesn of Bax and Bcl-2 were below on control group and resveratrol than interval training and interval training± resveratrol (Bax, control:0.29±19 , resveratrol:1.26±0.13, interval training: 1.99±0.31, interval training± resveratrol: 1.43±0.84 ) (Bcl-2, control:0.43±13 , resveratrol:2.01±0.65, interval training: 1.19±0.19, interval training± resveratrol: 1.72±0.25 ) . The use of resveratrol causes a significant reduction Bax and Bcl-2( P = 0.000 ) on resveratrol and interval training± resveratrol.

  Conclusion

  The results of this study showed resveratrol is effective in controlling apoptotic indices. The possibility of exercise is also affected on factors apoptosis, prevent cell death and balance between Bax and Bcl-2.

  Keywords: resveratrol, oxidative stress, interval training, apoptosis
 • Amin Karimpour, Amirhosein Mazare, Shiva Hadianpour, Masoumeh Molla Agha Zarandi, Behnam Alipoor* Pages 225-239
  Background and Aim

  Several investigations have evaluated the association of miR-146a rs2910164 and miR-27a rs895819 single-nucleotide polymorphisms with susceptibility to type 2 diabetes (T2D). However, the findings are conflicting and inconclusive. Therefore, this meta-analysis performed to investigate the association between these polymorphisms and T2D risk.

  Methods

  Studies were identified via a systematic search of the PubMed, Google scholar, Scopus and Sciencedirect databases up to June 2, 2019. A total of 2069 cases and 1947 controls for miR-146a rs2910164 and 1090 T2D and 966 non-diabetic subjects for miR-27a rs895819 were included in this meta-analysis by pooled odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs).

  Results

  Our results indicated that there were no significant association between miR-146a rs2910164 and miR-27a rs895819 variants and the T2D risk (P>0.05).

  Conclusion

  This meta-analysis showed that these polymorphisms were not significantly associated with T2D. Further studies with large sample size in more diverse geographically regions are needed to improve these findings.

  Keywords: rs2910164_rs895819_Type 2 diabetes_Meta-Analysis
 • Hashem Jebraeili* Pages 240-255
  Introduction

  Impulsivity, which is one of the most important behavioral indicators of addicted people, despite its importance has been studied less frequently. So, regarding the importance of investigating this variable, the present study aimed to investigating the intermediate role of substance use indices in relation between trait impulsivity and emotional dysregulation with state impulsivity in chronic methamphetamine users.

  Materials and Methods

  Present research belongs to analytical cross-sectional studies. Statistical population consisted of all methamphetamine users men who were settled in addiction treatment camps of Tehran city. From this statistical population a sample included of 300 individuals was selected through available sampling and were assessed employing information sampling task, difficulties in emotional regulation scale, and short form of five-factor impulsive behavior scale. Data were analyzed based on correlation test and path analysis using SPSS and Mplus softwares.

  Results

  The findings showed that the proposed model has a good fitness with the data (RMSEA=0.01, SRMR=0.01, TLI =1, CFI=1, χ2/df=0.04). Methamphetamine use duration (β=0.12, P<0.05), abstinence duration (β=-0.28, P<0.01), difficulty in goal-directed behavior (β=0.20, P<0.05), difficulty in impulse control (β=-0.20, P<0.05), and lack of emotional clarity (β=-0.18, P<0.05) had significant direct effect, and difficulty in goal-directed behavior (β=0.05, P<0.05), difficulty in impulse control (β=-0.05, P<0.05), lack of premeditation (β=-0.06, P<0.05), and sensation seeking (β=0.03, P<0.05) had significant indirect effect on state impulsivity.

  Conclusion

  Dimensions of the trait impulsivity and emotional dysregulation directly or indirectly affect the amount of the state impulsivity in methamphetamine users. Methamphetamine use duration and abstinence duration not only have direct effect on state impulsivity, but also moderate and mediate the effects of other variables on this variable respectively.

  Keywords: State impulsivity, trait impulsivity, emotional regulation, substance use, methamphetamine
 • Seyyede Roghayyeh Panaahi*_Zeinab Moradi Seifabad_Alkylphenols Polyethoxylathes Follicle Stimulating Hormone Luteinizing Hormone Para- Nonyl P SABZ Pages 256-263
  Introduction

  Surgical procedures containing structures next to the mandibular canal need accurate knowledge of the intraosseous trajectory of this anatomical landmark to prevent iatrogenic injuries to this site.

  Material and methods

  In this study, CBCTs of 101 patients were evaluated and classified by sex, age and presence or absent of bifurcation. The type of bifurcation was identified using of classification of Langlais and Correr.

  Result

  According to Langlais et al classification 50% of cases were type 1(1u) and 50% type 2(2uc) and based on Corer et al classification 2 cases were type B (20%) and 8 cases were type D (80%). BMC frequency was 9.9%.

  Discussion

  BMC frequency was 9.9% that was significant. Also, in this study BMCSs was more frequent in females than males (P value was 0.04).

  Keywords: CBCT, BMC, Mandibular canal
 • Ellahe Bahrami, Vazir, Ameneh Mansouri, Azizeh Farshbaf, Khalili, Fatemeh Ghelichkhani, Azam Mohammadi* Pages 264-274
  Background

  Caesarean scar pregnancy is rare and delay in diagnosis and treatment is associated with maternal complications, but diagnostic and treatment methods are under investigation due to its rare and there is not standard protocol for manage Caesarean scar pregnancy. The purpose of this case report study is to provide early diagnosis and treatment Caesarean scar pregnancy.

  Case Report

  A 34-year-old woman, gravid 2, gestational age of 8 weeks and 3 days, and history of one cesarean section with a complaint of spotting and severe abdominal pain went to the hospital. Beta-human chorionic gonadotropin was reported (β-hCG), 5600 mIU / ml. In a transvaginal ultrasonography of a gestational sac containing internal echoes without embryonic pole was seen in the previous cesarean section and in color doppler of blood flow around the gestational sac. The patient was followed for 3 days the ectopic pregnancy spontaneous abortion or to reduce the size of the gestational sac in the hospital, but dilatation and suction curettage and hysteroscopy resection was performed due to increased β-hCG. Twenty-four hours after treatment, the first β-hCG, 191 mIU / ml was reported, the next evaluation was carried out in two stages with 48-hour intervals and the rate of β-hCG had a decreasing trend. Then, one week later, it was reexamined and the rate of β-hCG was reached to 30 mIU / ml. After eleven days of follow up due to the decrease of β-hCG, the follow-up was stopped.

  Conclusion

  In the present patient, the caesarean scar pregnancy was diagnosed with transvaginal ultrasonography in the early stages and proper treatment with dilatation and suction curettage and hysteroscopy resection was performed.

  Keywords: Ectopic Pregnancy, Cesarean section, Vacuum curettage, Hysteroscopy