فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه عزیزی سلیمان، مریم زمانیان* صفحات 2-11
  هدف

   درمان فارماکولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری بر اساس مصرف حداقل دو آنتی بیوتیک همراه با دز دو برابری مهارکننده پمپ پروتون است که پس از مدتی باعث مقاومت آنتی بیوتیک های مورد استفاده می شود. فعالیت ضد هلیکوباکتر با مقادیر بسیار بالای سولفورفان بروکلی در محیط آزمایشگاه بررسی شده است؛ این مطالعه با هدف یک مرور منظم بر مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی که تاثیر کلم بروکلی را بر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در انسان ها بررسی کرده اند صورت گرفت.

  روش ها

   این مطالعه، مرور منظمی است بر مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی که تاثیر کلم بروکلی را بر عفونت هلیکو باکتر پیلوری بررسی کرده اند. جست وجو در پایگاه های اسکوپوس، پابمد، اوید و وب آو ساینس با استفاده از کلیدواژه های Helicobacter pylori و Broccoli sprouts ،H pylori،Brassica، Randomized clinical trial بدون محدودیت زمانی تا اواسط ژانویه 2019 صورت پذیرفت. پس از اتمام جست وجو مقاله های تکراری حذف شدند. عناوین و چکیده مقالات توسط دو نفر به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقالات مرتبط استخراج شدند. سپس متن کامل مقالات مرتبط مطالعه شد و از میان آن ها مقالات نهایی انتخاب شدند. مطالعات قابل قبول می بایست از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی می بودند، در فاز آزمایشگاهی یا حیوانی نبوده باشند و دارای متن کامل می بودند. 

  یافته ها

   تنها اطلاعات سه مطالعه مرتبط که دارای متن کامل و معیارهای موردنظر بودند استخراج شد. به طور کلی هم در مطالعاتی که وارد مرحله ارزیابی نهایی شدند و هم در مطالعاتی که به دلیل نداشتن متن کامل یا حجم نمونه بسیار پایین به مرحله نهایی وارد نشدند، تاثیر معنی داری از کلم بروکلی بر مهار عفونت هلیکوباکتر در فاز انسانی دیده نشد. 

  نتیجه گیری

   با توجه به عدم مشاهده نتیجه مطلوب از مصرف بروکلی در کنترل عفونت هلیکوباکتر پیلوری در انسان ها توصیه می شود مطالعات طولانی تر با حجم نمونه کافی و دز مناسب بروکلی در کنار درمان استاندارد، در آینده صورت گیرد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر، بروکلی، سولفوروفان، کارآزمایی بالینی
 • نفیسه کاویانی، زهرا تقربی*، خدیجه شریفی، زهرا سوکی صفحات 12-33
  هدف

   با توجه به تاثیرپذیری عملکرد از باور و نگرش، بررسی باور و نگرش پرستاران نسبت به استفاده از درمان های مکمل در مراقبت از بیماران ضروری است. این پژوهش با هدف طراحی و روان سنجی ابزار سنجش باور و نگرش پرستاران ایرانی نسبت به درمان های مکمل انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه روش شناسی، بر اساس رویکرد والتز مبتنی بر ابزارهای موجود، با در نظر گرفتن سازه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده، نسخه اولیه ابزار طراحی و روایی صوری و محتوایی آن بررسی شد. 250 پرستار بالینی واجد شرایط در شهر کاشان در سال 1397 به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و از آن ها رضایت آگاهانه کتبی اخذ شد. روایی سازه ابزار به روش تحلیل عاملی و مقایسه گروه های شناخته شده و پایایی به روش همسانی درونی و ثبات بررسی شد. اثر سقف و کف نیز ارزیابی شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS با استفاده از آنالیز عاملی اکتشافی، آنالیز واریانس یک طرفه، ضرایب همبستگی درون طبقه ای و آلفای کرونباخ تحلیل شدند.

  یافته ها

   نسخه اولیه ابزار دارای 60 گویه بود. در مرحله روایی صوری و محتوایی، چهار گویه حذف شدند. آنالیز عاملی با حذف 14 گویه، وجود شش عامل را شناسایی کرد (واریانس تبیین شده=3/52 درصد). بین نمره ابزار طراحی شده با میزان موافقت پرستاران با کاربرد درمان های مکمل در عملکرد بالینی رابطه معنی دار وجود داشت (85/6=F، 0001/0>P). ضرایب همبستگی درون طبقه ای و آلفای کرونباخ به ترتیب 973/0 و 878/0 بود. خطای استاندارد اندازه گیری و کوچک ترین تغییر قابل تشخیص به ترتیب 685/41± و 62/10 محاسبه شد. فراوانی حداقل و حداکثر نمره ممکن قابل کسب از ابزار، صفر بود.

  نتیجه گیری

   پرسش نامه 42سوالی طراحی شده، می تواند به عنوان ابزاری روا و پایا جهت سنجش باور و نگرش پرستاران نسبت به درمان های مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان های مکمل، نگرش، روانسنجی ابزار، پرستاری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • مریم دلیر، سهیلا مشعوف*، سیمین اسماعیل پور زنجانی صفحات 34-45
  هدف

   سلامت معنوی مراقبین بیماران با سلامت بیماران کاملا مرتبط است، اما مراقبت معنوی در برنامه های سلامت، کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیرآموزش خودمراقبتی معنوی بر بارمراقبتی مادران کودکان بستری دربخش های مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بیمارستان مدرس شهرتهران است.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون است که روی 60  مادر دارای کودکان بستری در بیمارستان مدرس شهر تهران انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از بین مادرانی که رضایت خود را برای شرکت در پژوهش اعلام و رضایت نامه کتبی را امضاکردند انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد بارمراقبتی زاریت و پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی گردآوری شد. مادران قبل از برگزاری کلاس آموزشی، پرسش نامه را تکمیل کردند و سپس کلاس آموزشی خودمراقبتی معنوی با استفاده از وسایل کمک آموزشی به مدت چهار جلسه 45 دقیقه ای و هفته ای دوبار برگزار شد. پس ازگذشت یک ماه مجددا پرسش نامه ها توسط مادران تکمیل شد. داده ها در نسخه 24 نرم افزار SPSS وارد شدند و با استفاده از فراوانی و درصد فراوانی توصیف و با استفاده از آزمون تی زوجی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که قبل از مداخله 72/3 درصد نمونه ها دارای بار مراقبتی شدید و 24/5 درصد نیز دارای بار مراقبتی بسیار شدید بودند که بعد از مداخله این میزان کاهش و تنها 32/7 درصد دارای بار مراقبتی شدید بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره بار مراقبتی مادران بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله به صورت محسوسی کاهش یافت 6/3±7/62 قبل از مداخله آموزشی، 8/3±1/42 بعد از مداخله آموزشی). علاوه بر این نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که این تغییر از لحاظ آماری معنادار است (001/0≥P). 

  نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر کاهش میزان بار مراقبتی مراقبین کودکان، طراحی و اجرای برنامه های مناسب در راستای افزایش خودمراقبتی برای مراقبین به خصوص مادران کودکان دارای مشکلات قلبی و همچنین کادر درمانی و توجه بیشتر به آموزش مادران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی معنوی، بار مراقبتی، آموزش، بستری
 • سمیه سلطانی نژاد*، مریم ضیغمی، اشرف بیرامی، احمدعلی امیری فر صفحات 46-55
  هدف

   اضطراب پدیده ای است که بشر در مراحل مختلف زندگی آن را تجربه می کند، از این رو با روش های مختلف در پی کنترل و کم کردن اثرات نامطلوب آن بوده است. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین تاثیرگیاه گاوزبان بر اضطراب دانشجویان انجام شد.  

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. تعداد 40 نفر از دانشجویان پرستاری شهر کرمان به روش تصادفی مبتنی بر هدف با کسب رضایت نامه کتبی به دو گروه 20نفره تقسیم شدند. ابزار مورداستفاده در این مطالعه پرسش نامه ای شامل مشخصات فردی و اضطراب کتل بود. از هر دو گروه، آزمون نوبت اول به عمل آمد، سپس افراد گروه آزمایش، روزانه یک گرم پودر گل گاوزبان را در 250 سی سی آب جوشیده مصرف کردند. پس از گذشت یک ماه آزمون نوبت دوم از هر دوگروه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار، کای دو، تی زوجی و مستقل، من یو ویتنی) انجام شد.

  یافته ها

  میزان نمره اضطراب کل درگروه آزمایش از 6/31 ± 40/4 به 39/5±65/38 کاهش یافت و در گروه کنترل از 02/9±7/39 به91/9±75/41 افزایش یافت. در ابتدای مطالعه بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. گرچه نمره اضطراب کل بعد از مطالعه در گروه آزمایش کاهش و در گروه کنترل افزایش یافت، اما این تغییرات بین دو گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد.

  نتیجه گیری

   این پژوهش نشان داد که گیاه گاوزبان باعث کاهش اضطراب در گروه آزمایش شده است، اما معنی دار نبودن اختلاف در دو گروه می تواند به دلیل مدت زمان مصرف کوتاه یا حجم نمونه کم باشد که به بررسی بیشتر در تحقیقات مشابه با نمونه بیشتر نیاز است.

  کلیدواژگان: گل گاوزبان، اضطراب، دانشجو
 • سهیلا فرامرز اصفهانیان، مریم صدرنیا*، سیما نصری، حمید سبحانیان صفحات 56-67
  هدف

  آویشن یکی از گیاهان بومی ایران است که مصرف آن جهت درمان گیاهی بیماری ها، در بین ایرانیان رواج دارد. در این تحقیق اثرات ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر روی باکتری های پوست بررسی شده است.

  مواد و روش ها

   سویه های باکتریایی از پوست جدا شدند و اثرات ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی با روش های انتشار دیسک و میکروپلیت دایلوشن روی آن ها ارزیابی شد. آزمایشات درون تنی جهت ارزیابی خواص ضدمیکروبی با کشت میکروبی و نیز ارزیابی آلرژی زایی روی پوست شش موش رت، در مقایسه با موش های گروه کنترل انجام شد.

  یافته ها

   سه سویه باکتری از پوست جدا شدند و به عنوان استافیلوکوکوس اوریوس، کورینه باکتریوم و استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس شناسایی شدند. حداقل غلظت بازدارندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) برای دو سویه  استافیلوکوکوس اوریوس و کورینه باکتریوم به ترتیب 39/0 و 78/0 میلی گرم بر میلی لیتر و برای استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس به ترتیب 195/0 و 39/0 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. آزمایشات درون تنی، نمایانگر تاثیر آنتی باکتریال اسانس روی پوست رت ها بود و در تست آلرژی، هیچ گونه اثر التهابی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه، حاکی از اثرات کشندگی اسانس آویشن شیرازی در غلظت های پایین روی باکتری های عفونت زای پوست بود. استفاده از این اسانس، به عنوان یک عامل آنتی سپتیک و نیز نگهدارنده در کرم های آرایشی به جای نگهدارنده های شیمیایی که عموما دارای عوارض پوستی هستند، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اسانس آویشن، مواد آرایشی، باکتری های پوست
 • نرگس علی نیا، علیرضا علمیه*، محمدرضا فدائی چافی صفحات 68-79
  هدف

  انجام فعالیت بدنی منظم و استفاده از خرفه ممکن است در درمان بیماری های کبدی موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر تعاملی تمرین ترکیبی و مکمل یاری خرفه بر آنزیم های کبد زنان چاق یایسه مبتلا به کبد چرب غیرالکلی است. 

  مواد و روش ها

   40 زن چاق یایسه مبتلا به کبد چرب غیرالکلی به صورت تصادفی به چهار گروه مکمل + تمرین (10 نفر)، دارونما (10 نفر)، تمرین (10 نفر)، مکمل (10 نفر) تقسیم شدند و فرم رضایت کتبی آگاهانه را تکمیل کردند. مکمل خرفه به صورت کپسول روزانه در دو وعده 500 میلی گرمی قبل از ناهار و شام مصرف شد. تمرینات ترکیبی به مدت 12 هفته (سه جلسه در هر هفته) و 90 دقیقه بود. قبل و پس از 12 هفته مداخله، آنزیم های کبدی اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی همبسته و کوواریانس با سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

  یافته ها

   تمرین ترکیبی و مکمل خرفه باعث کاهش معنادار سطح آنزیم های (04/0P=) ALT، (04/0P=) TSA در گروه های تمرین + مکمل، گروه تمرین و گروه مکمل شد و همچنین تفاوت بین گروهی معنا داری بین گروه تمرین + مکمل با گروه دارونما و گروه دارونما با گروه تمرین وجود داشت (05/0>P). 

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد مصرف مکمل خرفه و تمرینات ترکیبی باعث کاهش آنزیم های کبد زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی می شود که می تواند در درمان مبتلایان به بیماری کبد چرب موثر باشد.

  کلیدواژگان: خرفه، کبد چرب غیرالکلی، تمرین ترکیبی
 • پریسا جعفری، مرتضی مجاهدی، فاطمه حکیمی، مژگان تن ساز، مینا موحد، رسول چوپانی، محمود خدادوست، رضا ایلخانی، الهام پارسا، روشنک مکبری نژاد* صفحات 80-93
  هدف

   تشنگی عاملی موثر در تنظیم مایعات بدن و علامت برخی از بیماری هاست. هدف از این مطالعه ارایه تعریفی کاربردی از مفهوم عطش و بررسی علل آن در طب ایرانی با استفاده از روش تحلیل مفهوم است. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از روش تحلیل مفهوم مدل هیبرید که شامل سه مرحله است، استفاده شد. در مرحله نظری با استفاده  مطالب مرتبط با تعریف عطش در کتب طب ایرانی یک تعریف کارا از عطش ارایه شد. در مرحله کار در عرصه، بعد از مصاحبه با 16 نفر از متخصصان طب ایرانی وکدگذاری مصاحبه ها مضامین اصلی استخراج شد. در مرحله تحلیل نهایی نتایج دو مرحله قبل با هم مقایسه شدند تا یک تعریف کاربردی از عطش ارایه شود. در این مطالعه از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد.

  یافته ها

   تشنگی به طور طبیعی احساس نیاز به آب و مواد سرد و تر است که افزایش و کاهش آن نشانه بیماری بوده و جهت بررسی آن باید به تغییر در میزان عطش و میزان مصرف آب و مواد غذایی سرد و تر توجه کرد. افتراق نوشیدن آب بنا به توصیه، عادت یا خشکی دهان با عطش ضروری است. از خصوصیات متفاوت عطش می توان جهت تشخیص عضو بیمار استفاده کرد. 

  نتیجه گیری

   در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مفهوم یک تعریف کاربردی از عطش ارایه و علل آن بررسی شد. تعداد محدود مطالعات قبلی و عدم دسترسی به برخی از متخصصان از محدودیت های مطالعه است. بررسی شیوع عطش و ارتباط آن با بیماری‎ ها و غلبه اخلاط برای مطالعات آینده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: عطش، تشنگی، طب ایرانی، تحلیل مفهوم
 • فاطمه فخری، سمیه فخری، سعید شاکریان*، علی اکبر علی زاده صفحات 94-105
  هدف

  تحقیقات نشان داده اند استفاده از داروهای گیاهی می تواند در پیشگیری و درمان چاقی و اضافه وزن و اختلالات ناشی از آن موثر باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل دهی نانوکورکومین بر شاخص های آنتروپومتریک، نیمرخ لیپیدی و پروتیین واکنشگر C  (hs-CRP) در دختران دارای اضافه وزن بود. 

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر نیمه تجربی باطرح پیش آزمون پس آزمون بود. آزمودنی ها 24 نفر از دانشجویان دارای اضافه وزن با میانگین سنی (64/1 ± 48/22 سال) و شاخص توده بدنی (BMI) (29/3 ± 53/27 کیلوگرم بر مترمربع) بودند. پس از دریافت رضایت نامه کتبی، آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه مکمل (n=12) و دارونما (n=12) تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه یک کپسول 80 میلی گرمی نانوکورکومین به مدت شش هفته دریافت کردند. قبل و بعد از دوره مکمل دهی، شاخص های آنتروپومتریک (وزن، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن "WHR") اندازه گیری شد و نمونه های خونی جهت سنجش اجزای نیمرخ لیپیدی (لیپوپروتیین با چگالی پایین "LDL"، کلسترول تام "TC"، تری گلیسرید "TG" و لیپوپروتیین با چگالی بالا "HDL") و CRP گرفته شد. داده ها از طریق آزمون تی وابسته و مستقل تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری 05/0P≤ در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد مصرف مکمل نانوکورکومین به مدت شش هفته تغییر معنی داری در شاخص های آنتروپومتریک (وزن بدن، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن)، اجزای نیمرخ لیپیدی (LDL، TC، TG و HDL) و پروتیین واکنشگر C ایجاد نمی کند (05/0≤P). 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین منجر به ایجاد تغییرات معنی دار در شاخص های ترکیب بدن، سطوح نیمرخ لیپیدی و پروتیین واکنشگر C در افراد دارای اضافه وزن نشد. از این رو مصرف طولانی مدت و دزهای متفاوت این مکمل توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کورکومین، نیمرخ لیپیدی، پروتئین واکنشگر C، اضافه وزن
|
 • Fatemeh Azizi Soleiman, Maryam Zamanian* Pages 2-11
  Objective

   Pharmacological treatment of Helicobacter pylori (H. pylori) infection is based on the use of at least two antibiotics with a double dose of proton pump inhibitor which results in antibiotic resistance. Anti-helicobacterial activity of sulforaphane-rich broccoli has been evaluated in laboratory studies. This study aimed to systematically review the conducted randomized clinical trials that have examined the effect of broccoli on H. pylori in humans. 

  Methods

   This study is a systematic review of randomized clinical trials on the effect of broccoli on H. pylori. The search was conducted in PubMed, OVID, Web of Science, and Scopus databases using the and Brassica, without any time limits for studies conducted until 2019. After excluding duplicates, the titles and abstracts of remained articles were evaluated by two researchers and then the related ones were extracted. Next, their full-texts were examined to select the final articles for review. We included clinical trials and excluded those were in the laboratory or animal testing phases or their full-texts were unavailable.

  Results

  Three studies that had met the inclusion criteria were considered for the review. Overall, neither in the articles that reviewed in the present study nor in the articles that did not enter the review process due to unavailability of their full-texts or having a very small sample size, no clear positive effect of broccoli on inhibiting H. pylori infection in humans had been reported.
  Conclusion Due to the lack of optimal results from broccoli consumption for the control of H. pylori infection in humans, it is recommended that longer studies with sufficient sample size and appropriate dose of broccoli along with standard treatment be performed in the future.

  Keywords: Helicobacter pylori, Helicobacter, Broccoli, Sulforaphane, Clinical trial
 • Nafiseh Kaviani, Zahra Tagharrobi*, Khadijeh Sharifi, Zahra Sooki Pages 12-33
  Objective

   Due to the impact of the beliefs and attitudes on clinical practice, it is necessary to measure the beliefs and attitudes of nurses towrads the use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in patient care. This study aimed for development and psychometric evaluation of Nurses’ Beliefs and Attitudes towards CAM Questionnaire (NBACQ) for Iranian population.

  Methods

   In this methodological study, based on Waltz et al.’s approach and the constructs of the theory of planned behavior, the initial version of NBACQ was designed, and its face and content validity were assessed. Participants were 250 eligible clinical nurses in Kashan, Iran selected using a stratified random sampling method in 2018 after obtaining informed written consent from them. Construct validity of the tool was evaluated by factor analysis and known-groups method, and its reliability was assessed by measuring its internal consistency and stability as well as the ceiling and floor effects. Data were analyzed in SPSS by using exploratory factor analysis, ANOVA, Cronbach’s alpha and Intraclass Correlation Coefficient (ICC).

  Results

  The initial version of NBACQ had 60 items. In the face and content validity assessment stage, 4 items were eliminated. Factor analysis yielded 6 factors by eliminating 14 items (Explained Variance=52.3%). There was a significant relationship between the NBACQ score and the nurses’ agreement with the use of CAM in clinical practice (F=6.85, P<0.0001). Cronbach’s alpha and ICC values were obtained 0.878 and 0.973, respectively. The standard error of measurement and the smallest detectable change were calculated ±14.685 and 10.62, respectively. The frequency of minimum and maximum possible NBACQ scores was zero.

  Conclusion

   The 42-item NBACQ can be used as a valid and reliable tool for assessing the nurses’ beliefs and attitudes towards CAM.

  Keywords: Complementary, alternative medicine, Attitudes, Psychometrics, Nursing, Theory of planned behavio
 • Maryam Dalir, Soheila Mashouf*, Simin Esmailpourzanjani Pages 34-45
  Objective

  Spiritual health of caregivers has association with the patients’ health, but less attention has been paid to spiritual self-care education in health programs. This study aimed to assess the effect of spiritual self-care education on the care burden of mothers with children in hospitalized in Intensive Care Units (ICUs) for open heart surgery.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted on 60 mothers of children hospitalized in ICUs of Shahid Modarres Hospital in Tehran, Iran. They were selected randomly from among those gave informed consent to participate in the study. The data collection tools were a demographic form and Zarit Burden Interview which were completed before and after intervention. The spiritual self-care education was presented using the teaching aids in four 45-min sessions, twice a week. Collected data were analyzed in SPSS V. 24 software using descriptive (frequency, percentage) and inferential (paired t-test) statistics at a significance level of P<0.05.

  Results

   Before the intervention, 72.3% of the samples had a severe care burden and 24.5% had a very severe care burden, which decreased after the intervention such that only 32.7% had a severe care burden. The mean and standard deviation of mothers’ care burden also decreased after the educational intervention (from 62.3±7.6 to 42.1±3.8). The results of paired t-test showed that this difference was statistically significant (P<0.001).

  Conclusion

   Spiritual self-care education can reduce the care burden of children’ caregivers; hence, planning and implementing appropriate programs to increase self-care knowledge of caregivers (especially the mothers of children with heart problems) and medical staff and paying more attention to mothers’ education are recommended.

  Keywords: Spiritual self-care, Care burden, Education, Hospitalization
 • Somayeh Soltani Nejad*, Maryam Zeighami, Ashraf Beirami, Ahmadali Amirifar Pages 46-55
  Objective

   Humans always have faced with the phenomenon of anxiety and have tried to find solutions to overcome this problem by various methods. The aim of this study was to determine the effect of echium amoenum on the anxiety of college students.

  Methods

  This is a clinical trial study. Participants were 40 nursing students in Kerman, Iran who were randomly assigned into two groups of intervention (n=20) and control (n=20). The data collection tools were a demographic form and Cattle’s anxiety questionnaire. First, the baseline assessment was conducted in both groups. Then, the intervention group received 1 g echium amoenum powder in 250cc boiling water daily. After a month, both groups were assessed again. Data analysis was performed in SPSS v.20 software using descriptive and inferential statistics (mean, standard deviation, chi-square test, paired t-test, independent t-test, Mann-Witney U test).

  Results

   At baseline, there was no significant difference between the two groups. After consumption of echium amoenum, the overall anxiety score decreased from 40.4±6.31 to 38.65±3.39 in the intervention group and increased from 39.7±9.29 to 41.75±9.91 in the control group; however, these differences were not statistically significant. 

  Conclusion

   Echium amoenum could reduce anxiety in the students, but its effect was not significant maybe due to the short duration of its use or small sample size. Hence, further studies with a larger sample size are recommended.

  Keywords: Echium amoenum, Anxiety, Students
 • Soheila Faramarz Isfahanian, Maryam Sadrnia*, Sima Nasri, Hamid Sobhanian Pages 56-67
  Objective

   Zataria is one of the native plants of Iran which is widely used for the treatment of diseases among Iranians. In this study, we investigated the antimicrobial effects of Zataria essential oil on the skin bacteria in rats.

  Methods

   Bacterial strains were isolated from the skin of 6 wistar rats and the antimicrobial effects of Zataria essential oil were evaluated by disk diffusion and microbroth dilution methods. In-vivo tests were performed to evaluate the antimicrobial effect of the essential oil by microbial culture as well as allergy tests on the skin of experimental rats compared to controls.

  Results

   Three bacterial strains were isolated from the skin of rats identified as Staphylococcus aureus, Corynebacterium and Staphylococcus epidermidis. Minimum Growth Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) for the two strains of Staphylococcus aureus and Corynebacterium were obtained 0.39 and 0.78 mg/ml, while for Staphylococcus epidermidis, they were 0.195 and 0.39 mg/ml, respectively. In-vivo test results showed the antibacterial effect of the essential oil on the skin bacteria and no inflammatory effects were observed under the allergy test.

  Conclusion

   Zataria essential oil has antimicrobial effects on the skin infections in lower concentrations. The use of this essential oil as an antiseptic and preservative in cosmetics is recommended instead of chemical preservatives that generally have skin side effects.

  Keywords: Zataria essential oil, Cosmetics, Skin bacteria
 • Narges Aliniya, Alireza Elmieh*, MohammadReza Fadaei Chafy Pages 68-79
  Objective

  Regular physical activity and the use of portulaca oleracea may be effective in treating liver disease. The purpose of this study was to assess the response of liver enzymes to both exercise and supplementation with Portulaca oleracea in obese postmenopausal women with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD).

  Methods

   Forty obese women with NAFLD were randomly divided into four groups of supplementation (n=10), combined exercise (n=10), placebo (n=10), and supplementation + exercise (n=10) after signing an informed consent form. Portulaca oleracea supplementation was taken as a 500 mg capsule daily before lunch and dinner. Combined exercise was performed for 12 weeks, 3 sessions per week each for 90 minutes. Liver enzymes were measured before and after the intervention. For statistical analysis, paired t-test and ANCOVA were used with a significance level set at P<0.05.

  Results

   Combined exercise and portulaca oleracea supplementation significantly reduced the levels of Alanine Aminotransferase (ALT) and Aspartate Aminotransferase (AST) enzymes in the groups exercise + supplement, exercise, and supplement. There was a significant difference between the exercise + supplement and placebo groups and between placebo and exercise groups (P<0.05).

  Conclusion

   Consumption of portulaca oleracea and combined exercise can decrease the serum levels of liver enzymes in women with NAFLD, which can be effective in treatment of patients with this disease.

  Keywords: Portulaca oleracea, Non-alcoholic fatty liver, Combined exercises
 • Jafari Jafari, Morteza Mojahedi, Fatemeh Hakimi, Mojgan Tansaz, Mina Movahhed, Rasool Choopani, Mahmood Khodadoost, Reza Ilkhani, Elham Parsa, Roshanak Mokaberinejad* Pages 80-93
  Objective

  Thirst (Attash) is a diagnostic sign of diseases from the perspective of Iranian Traditional Medicine (ITM).The purpose of this study is to provide a functional definition for the concept of thirst and its causes in ITM.

  Methods

  In this study, we used the concept analysis (hybrid model) which has three phases; in the theoretical phase, the content related to the definition of thirst and its causes were searched in ITM books and an efficient definition of thirst was presented. In the fieldwork phase, main themes were obtained after semi-structured interviewing of 16 ITM specialists. In the final (analytical) phase, the results of the two previous phases were compared to each other to present the final definition for thirst.

  Results

  The thirst  is defined as the need for water and any food that is cold and wet, and the increase and decrease in thirst is a sign of disease. For its examination, it is necessary to pay attention to the change in the degree of thirst and the amount of consumed water or cold/wet foods. It is important to differentiate between drinking water as recommended, drinking water as habit, or drinking water because of dry mouth with thirst. Different characteristics of thirst can be used to diagnose the affected organs.

  Conclusion

   In this study, using the concept analysis method, a functional definition of the thirst as a symptom was presented and its causes were investigated. The low number of studies on thirst and lack of access to some ITM specialists were some of the limitations of our study. It is recommended to investigate the prevalence of thirst in patients and its relationship with dystemperament in future studies.

  Keywords: Thirst, Attash, Iranian traditional medicine, Concept analysis
 • Fatemeh Fakhri, Somaye Fakhri, Saeed Shakeryan*, Aliakbar Alizadeh Pages 94-105
  Objective

   Studies have shown that the use of herbal medicines can be effective in prevention and treatment of obesity/overweight and its related disorders. The purpose of the present study was to investigate the effect of nanocurcumin supplementation on anthropometric characteristics, lipid profile and C-reactive Protein (CRP) in overweight girls.

  Methods

   This is a quasi-experimental study with pretest/posttest design. The subjects were 24 overweight students with a mean age of 22.48±1.64 years and body mass index (BMI) of 27.53±3.29 kg/m2.  After receiving written consent from the subjects, they were randomly divided into two groups of supplement (n=12) and placebo (n=12). Supplement group consumed 80 mg nanocurcumin capsule daily for 6 weeks. Anthropometric indicators (weight, BMI and waist-to-hip ratio) were measured before and after the intervention and blood samples were collected to measure lipid profile parameters (low-density lipoprotein, total cholesterol, triglyceride, and high-density lipoprotein) and CRP level. Data were analyzed by dependent and independent t-tests. The significance level of the tests was set at P≤0.05. 

  Results

   Nanocurcumin supplementation for 6 weeks did not significantly affect the anthropometric indicators, lipid profile parameters and CRP level (P>0.05). 

  Conclusion

   It seems that the short-term nancurcumin supplementation cannot significantly affect anthropometric characteristics, lipid profile, and CRP level in overweight girls. Therefore, long-term use and different doses of this supplement are recommended.

  Keywords: Curcumin, Lipid profile, C-reactive protein, Overweight