فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و پنجم شماره 2 (پیاپی 303، تابستان 1399)
 • سال هفتاد و پنجم شماره 2 (پیاپی 303، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سید فواد احمدی، عذرا ظریفی، حمیدرضا شکرانی*، حسن نوروزیان صفحات 130-135
  زمینه مطالعه

  توکسوپلاسما گوندی یک انگل تک یاخته ای و داخل سلولی است که قادر به آلوده کردن اکثر جانوران خونگرم از جمله انسان و پرندگان است. با توجه به عادات تغذیه ای در مرغ های بومی، شیوع آلودگی به توکسوپلاسمادر مرغ های با پرورش آزاد به عنوان یک شاخص مناسب از پراکنش ااسیست ها در محیط مطرح است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع سرمی آلودگی به توکسوپلاسمادر مرغ های بومی شهرستان خرم آباد و مقایسه نتایج حاصل از روش های سرمی و مولکولی طراحی گردید.

  روش کار

  در مجموع 97 نمونه سرم به صورت تصادفی از مرغ های بومی اخذ گردید و با استفاده از آزمون آگلوتیناسیون تعدیل یافته (MAT) از نظر حضور پادتن های ضد توکسوپلاسما بررسی گردیدند. پنجاه گرم عضله (ترکیب عضلات قلب و سینه) و کل مغز مرغ های سرم مثبت به طور مجزا هموژنیزه گردید و با انجام PCR توالی تکرارشوندهتوکسوپلاسما (RE) ردیابی شد.

  نتایج

  پادتن های ضد توکسوپلاسمادر 21 از 97 نمونه سرم (64/21 درصد) مشاهده گردید. از بین 21 پرنده سرم مثبت در 10 پرنده (61/47 درصد) DNA توکسوپلاسما گوندی ردیابی گردید (با عیار سرمی ≥20:1). تطابق اندک بین نتایج سرمی و مولکولی احتمالا با برخی عوامل از جمله امکان واکنش های متقاطع در آزمون MAT و یا مقدار محدود نمونه در آزمون PCR مرتبط است.

  نتیجه گیری نهایی

  این نتایج بر اهمیت نقش مرغ های بومی به عنوان یک منبع عفونت برای گربه ها و افراد ساکن در مناطق روستایی دلالت دارد.

  کلیدواژگان: توکسوپلاسما، مرغ های بومی، شیوع سرمی، نمونه بافتی، PCR
 • سعید ستاری تبریزی، صدیقه نبیان*، الهه ابراهیم زاده، پرویز شایان، ناصر علیدادی، نرگس امینی نیا صفحات 136-146
  زمینه مطالعه

  کنه ها از مهم ترین انگل های خارجی می باشند که باعث ایجاد زیان اقتصادی فراوانی در صنعت دامپروری می شوند. لذا تلاش در جهت حذف یا کاهش آن ها بر روی دام ها بسیار ضروری می باشد. سیستیین پروتیازها از جمله ترکیباتی هستند که نقش مهمی را در اعمال فیزیولوژیک کنه ها بر عهده دارند و کاندید مناسبی برای دست یابی به واکسن ضد کنه می باشند. کاتپسین ها یکی از مهم ترین سیستیین پروتیاز ها می باشند.

  هدف

  هدف از این مطالعه، کلونینگ و بیان قطعه ژنی کاتپسین L کنه ریپی سفالوس آنولاتوس به منظور بررسی ایمنوژنیسیتی آن بوده است.

  روش کار

  پس از جمع آوری کنه ها و تشخیص جنس و گونه آن ها اقدام به کشت کنه ها گردید. سپس استخراج RNA از نوزاد کنه ها، سنتز cDNA با استفاده از پرایمر اختصاصی کاتپسین و تکثیر آن با روش RT-PCR انجام پذیرفت. قطعه ژنی موردنظر در پلاسمید بیانی pQE30 کلون شد. در ادامه توالی کوتاه تری از ژن کاتپسین (654 جفت باز) نیز بصورت پلاسمید صناعی تهیه گردید. بیان پروتیین حاصل از هر دو پلاسمید نوترکیب در سیستم بیان پروکاریوتی E.ColiBL21 انجام و ایمنی زایی پروتیین های نوترکیب حاصل از آن با روش های سرولوژیک دات بلات و وسترن بلات در مواجهه با سرم خرگوش های چالش یافته با این پروتیین ها و گوساله های آلوده به کنه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد پروتیین حاصل از پلاسمید نوترکیب صناعی به دلیل حلالیت بیشتر بیان و تخلیص بالاتری داشت. همچنین سرم خرگوش چالش یافته با این پروتیین ها، قابلیت شناسایی هر دو پروتیین نوترکیب را داشت. اما شدت واکنش سرم گوساله های آلوده به کنه با پروتیین های نوترکیب تولید شده کمتر بود.

  نتیجه گیری نهایی

  هر چند شدت واکنش سرم گوساله های آلوده به کنه با پروتیین های نوترکیب در مقایسه با سرم خرگوش کمتر بود، اما این امر با توجه به پنهان بودن آنتی ژن کاتپسین در روده کنه دور از ذهن نبود. در مجموع پروتیین نوترکیب کاتپسین ال می تواند به عنوان یک گزینه مناسب در جهت ایمن سازی گوساله علیه آلودگی به کنه ریپی سفالوس آنولاتوس به کار رود، هر چند بررسی های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ریپی سفالوس آنولاتوس، کنه، کلونینگ، بیان ژن، پروتئین کاتپسین
 • امید نورانی کلیجی، محمد یخچالی*، فرناز ملکی فرد صفحات 147-155
  زمینه مطالعه

  تک یاخته کریپتوسپوریدیوم از انگل های بیماریزای روده ای با اهمیت در نشخوارکنندگان اهلی در دنیا و ایران می باشد که قابلیت انتقال بین انسان و دام را دارد.

  هدف

  تحقیق حاضر جهت مطالعه آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گروه های سنی مختلف و توزیع جغرافیایی آن ها در دامداری های اطراف شهرستان مهاباد انجام شد.

  روش کار

  نمونه ی مدفوع تازه از راست روده 248 راس گاو و 248 راس گاومیش از دامداری های واقع در چهار روستا در دامداری های اطراف شهرستان مهاباد به صورت تصادفی از اردیبهشت ماه سال 1395 تا اردیبهشت ماه سال 1396جمع آوری گردیدند. اووسیست های کریپتوسپوریدیوم به روش شناورسازی گرادیان سوکروز و پرکول جمع آوری شدند و به روش زیل نلسون اصلاح شده رنگ آمیزی گردیدند.

  نتایج

  شیوع کلی آلودگی در گاو 50 درصد (124:248) بود. بیشترین فراوانی در گوساله های ماده (65/30 درصد) کمتر از یک سال بود. فراوانی آلودگی با سن و جنس دام ارتباط معنی داری داشت. بیشترین فراوانی آلودگی در فصل تابستان (16/20 درصد) بود. دو گونه ی کریپتوسپوریدیوم پارووم (32/40 درصد) و کریپتوسپوریدیوم آندرسونی (68/9 درصد) در گاوهای تحت مطالعه شناسایی شدند. آلودگی توام دو گونه 47/8 درصد بود.

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج این مطالعه نشان داد که کریپتوسپوریدیوم پارووم گونه شایع در گاوداری های منطقه بوده که به عنوان یک عامل بیماریزای مشترک بین انسان و دام نیازمند مطالعات تکمیلی در زمینه تعیین ژنوتیپ های انگل در منطقه می باشد.

  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوم آندرسونی، کریپتوسپوریدیوم پارووم، اووسیست، گاو، گاومیش
 • محمد اتفاق دوست*، حمید علاف نویریان صفحات 156-165
  زمینه مطالعه

  فلزات سنگین و شبه فلزات از جمله عناصر پایدار و مقاوم به تجزیه ای هستند که در صورت وجود غلظت های بالا در بافت آبزیان، سلامت آن ها و انسان ها را تهدید می کنند.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین ترکیبات و ترتیب تجمع عناصر موجود در بافت خوراکی عضله اردک ماهی رودخانه سیاه درویشان به عنوان یکی از ماهیان ارزشمند اقتصادی و همچنین بررسی میزان سلامت آن برای مصارف تغذیه انسانی، صورت پذیرفته است.

  روش کار

  در پژوهش کنونی، غلظت یازده عنصر (آرسنیک، آهن، جیوه، روی، سرب، سلنیوم، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل) در بافت عضله 25 عدد اردک ماهی (Esox lucius) جمع آوری شده از رودخانه سیاه درویشان استان گیلان در تابستان 1395، به کمک دستگاه طیف سنجی جذب اتمی Varian مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  میزان کمترین و بیشترین تجمع عناصر به ترتیب: روی 80/28 - 89/25، آهن 26/24 - 85/21، مس 15/8 - 78/6، منگنز 12/2 - 77/1، سرب 73/0 - 68/0، سلنیوم 62/0 - 59/0، آرسنیک 62/0 - 53/0، کادمیوم 41/0 - 38/0، نیکل 28/0 - 24/0، کروم 19/0 - 17/0 و جیوه 098/0 - 087/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک، به دست آمد.

  نتیجه گیری نهایی

  با توجه به نتایج این مطالعه، میانگین غلظت تمام عناصر در بافت عضله اردک ماهی به غیر از چهار عنصر منگنز (178/0±956/1)، سرب (028/0±698/0)، آرسنیک (044/0±572/0) و کادمیوم (018/0±393/0)، کم تر از آستانه مجاز بیان شده توسط استاندارد بین المللی FAO/WHO قرار داشتند.

  کلیدواژگان: طیف سنجی جذب اتمی، تجمع زیستی، عناصر سنگین، بافت عضله، اردک ماهی
 • صدیقه کاظمی نیا، حسین رشیدی، نیما قلعه خانی، ایمان قاسم زاده*، ناصر نصیری، حمید شریفی صفحات 166-172
  زمینه مطالعه

  امروزه بدلیل استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها، مقاومت میکروبی نگرانی جهانی جهت بهداشت و سلامت دام و انسان محسوب می شود. پیامدهای مقاومت میکروبی بروز مقاومت میکروبی در عوامل بیماریزای مشترک انسان و دام، و کاهش اثر بخشی درمان هاست.

  هدف

  هدف مطالعه حاضر پایش و ارزیابی فراوانی باقیمانده های آنتی بیوتیکی در گوشت مرغ کشتارشده درکشتارگاه های استان کرمان است.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی که از خرداد 94 لغایت آذرماه 95 اجرا گردید در مجموع تعداد 474 نمونه ازکشتارگاه های استان جمع آوری و در آزمایشگاه مرکز تشخیص اداره کل دامپزشکی تحت تست میکروبیولوژیکال چهارپلیتی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی برای داده های کیفی و محاسبه فاصله اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  در مجموع نمونه های تست شده 38 مورد مثبت معادل 02/8 درصد  شناسایی شدند. آنتی بیوتیک های تشخیص داده شده شامل فلورکینولون، ماکرولید، سفالوسپورین، بتالاکتام، تتراسیکلین، سولفانامید و آمینوگلیکوزید بودند. در نمونه های مثبت، بیشترین میزان آنتی بیوتیک جداسازی شده فلورکینولون (1/36 درصد) و کمترین میزان آنتی بیوتیک جداشده سفالوسپورین (1/4 درصد) تعیین گردید، از طرفی نیمی ازنمونه های مثبت صرفا از نظریک نوع آنتی بیوتیک (فلورکینولون) و 9/28 درصد موارد مثبت از نظردو نوع آنتی بیوتیک، 1/13 درصد موارد از نظر سه نوع آنتی بیوتیک، 2/5 درصد از نظر پنج نوع و 6/2 درصد از نظر شش نوع آنتی بیوتیک مثبت تعیین شدند.

  نتیجه گیری نهایی

  این نتایج مشخص نمود که حدود 10 درصد گوشت مرغ مصرفی در این استان دارای باقیمانده های آنتی بیوتیکی است و نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های کاربردی جهت کنترل و کاهش مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های دامپزشکی می باشد.

  کلیدواژگان: باقیمانده آنتی بیوتیک، مقاومت میکروبی، گوشت مرغ، کشتارگاه های طیور، اثربخشی درمان
 • فهیمه توریان*، مریم عزیزخانی صفحات 173-184
  زمینه مطالعه

  گیاهان زیادی از جمله شنبلیله و نارنج دارای ترکیباتی با خواص آنتی‎اکسیدانی هستند که می‎تواند سبب افزایش مدت زمان ماندگاری مواد غذایی گردند. با توجه به اینکه ماهی از موادغذایی پرطرفدار در بین مصرف کنندگان می‎باشد اما مستعد فسادپذیری سریع می‎باشد.

  هدف

  در این مطالعه به منظور بهبود زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان در دمای یخچال از کنسانتره آب نارنج و پوشش کیتوزان غنی شده با اسانس شنبلیله استفاده شد.

  روش کار

  در مطالعه حاضر 8 تیمار در مدت 12 روز در دمای یخچال از نظر شاخصهای شمیایی (PH، بازهای نیتروژنی فرار(TVN)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، میزان پراکسید (PV)، اسیدهای چرب آزاد (FFA)) ویژگی حسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون DPPH (2 و2دی فنیل- 1-پیکریل هیدرازیل) و RP (قدرت کاهندگی) به منظور بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی انجام گردید.

  نتایج

  بر اساس نتایج آماری، فیله ماهی پوشش داده شده با کیتوزان غنی شده با  اسانس شنبلیله 2 درصد و  غوطه ور شده در کنسانتره آب نارنج، در شاخص های شیمیایی کمترین اعداد را به خود اختصاص داده و اختلاف معنی داری با گروه کنترل، داشت (05/0>P). در آزمون DPPH بیشترین اثر مهاری بعد از BHT (بوتیلیتد هیدروکسی تولوین)، مربوط به آب نارنج با بریکس 39/1 و بعد از آن فلفل سیاه 2درصد بود. در آزمون RP میزان جذب نوری نمونه پوشش داده شده با کیتوزان حاوی اسانس شنبلیله و کنسانتره آب نارنج با BHT اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0<P). نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد که نمونه مذکور موجب بهبود شاخص حسی طی مدت زمان نگهداری نسبت به گروه های دیگر و به ویژه گروه کنترل گردید.

  نتیجه گیری نهایی

  با توجه به نتایج حاصله می توان بیان نمود که استفاده از کنسانتره آب نارنج، پوشش کیتوزان و اسانس شنبلیله بر کاهش روند اکسیداسیون فیله ماهی قزل آلا در دمای یخچال اثرات قابل ملاحظه ای داشته است.

  کلیدواژگان: اسانس، شنبلیله، قزل آلای رنگین کمان، کیتوزان، کنسانتره آب نارنج
 • مصطفی عبداللهی، حمیدرضا محمدی*، اشکان جبلی جوان، مرتضی عبداللهی صفحات 185-191
  زمینه مطالعه

  کاهش حرکات شیردان نقش مهمی در بیماریزایی برخی اختلالات شیردانی همچون نفخ شیردان ایفاء می کند که درمان آن با داروهای سنتتیک عوارضی مانند اسهال و مقاومت آنتی بیوتیکی دارد و تجویز داروهای گیاهی راهکار مناسبی برای کاهش این عوارض جانبی است.

  هدف

  تعیین اثر تجویز خوراکی عصاره آبی زرد چوبه برسرعت تخلیه شیردان در بره های نوزاد.

  روش کار

  این مطالعه بر روی 12 بره ماده پنج روزه نژاد سنگسری انجام گرفت (میانگین وزن 3کیلوگرم). همه بره ها به ترتیب پنج درمان خوراکی شامل سالین (30میلی لیتر)، اریترومایسین (400میلی گرم)، زردچوبه 200 میلی گرم بر کیلوگرم، زردچوبه 250میلی گرم بر کیلوگرم و زردچوبه 300 میلی گرم بر کیلوگرم را دریافت کردند. در دقایق صفر30،60،،120، 150، 180 و 240 پس از هر درمان نمونه پلاسما از بره ها اخذ گردید و با استفاده از تست جذب استامینوفن سرعت تخلیه شیردان تعیین شد.

  نتایج

  درمان با اریترومایسین و سه دز متفاوت عصاره آبی زردچوبه (200، 250 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم) نسبت به درمان کنترل منفی سبب افزایش معنی دار سرعت تخلیه شیردان گردید (05/0>P). اثر تحریکی اریترومایسین در تخلیه شیردان به صورت معنی داری از عصاره آبی زردچوبه بیشتر بود (05/0>P). هیچ گونه عارضه جانبی بالینی به دنبال تجویز اریترومایسین و زردچوبه در بره ها مشاهده نشد.

  نتیجه گیری نهایی

  این پژوهش نشان داد که عصاره ی آبی زردچوبه اثر تحریکی بر تخلیه شیردان بره دارد اما به مطالعات بیشتری درزمینه ی اثر اجزای این گیاه بر تخلیه شیردان نیاز است.

  کلیدواژگان: زردچوبه، شیردان، بره، اسپکتروفتومتری، اریترومایسین
 • علی عباس نیکوند*، احسان حسن پور بساطی، داریوش غریبی، سیده میثاق جلالی صفحات 192-199
  زمینه مطالعه

  اطلاعات اندکی در زمینه عفونت به آناپلاسما مارژیناله در گاومیش رودخانه ای موجود است و تا کنون گزارشی از آناپلاسموز بالینی گاومیش در ایران یافت نشده است.

  هدف

  بررسی مولکولی و هماتولوژیک آلودگی به آناپلاسما مارژیناله در گاومیش های به ظاهر سالم ارجاعی به کشتارگاه اهواز.

  روش کار

  از 103 راس گاومیش به ظاهر سالم ارجاعی به کشتارگاه نمونه های خون و بافت طحال اخذ گردید. نمونه های خون با روش های گسترش میکروسکوپی و PCR و نمونه های طحال فقط با آزمایش PCR بررسی شدند. در این مطالعه یک روش nested-PCR با تکثیر قطعه ای از ژن groEL باکتری مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج

  میزان آلودگی نمونه های خون و طحال به روش PCR به ترتیب 1/31 و 9/1درصد بود. گاومیش هایی که در آزمایش PCR طحال مثبت بودند، در PCR خون نیز مثبت شدند. اجرام آناپلاسمایی در گسترش خونی 5/15درصد نمونه ها مشاهده شد. ضریب توافق کاپای ضعیفی بین نتایج گسترش میکروسکوپی و PCR خون یافت شد. تفاوت معنی داری از نظر میانگین شاخص های هماتولوژیک بین دام های آلوده و غیر آلوده در روش PCR یافت نشد.

  نتیجه گیری نهایی

  میزان قابل توجه آلودگی به آناپلاسما مارژیناله در گاومیش های تحت مطالعه، می تواند نقش احتمالی گاومیش به عنوان مخزن عامل بیماری و انتقال آن را به گاو مطرح کند.

  کلیدواژگان: آناپلاسما مارژیناله، طحال، گاومیش رودخانه ای، groEL، PCR
 • بابک باستانی، افشین رئوفی*، امید مددگار، حسام الدین اکبرین صفحات 200-207
  زمینه مطالعه

  ویروس تورم سرخرگی اسبان سبب ایجاد بیماری های تنفسی، سقط و گاهی نشانه های عصبی می گردد. سیلمی ها در صورت آلودگی دایمی به این ویروس حاملان همیشگی ویروس با واسطه منی خود هستند و از طریق تماس جنسی این ویروس را به سایر اسبان منتقل می کنند.

  هدف

  هدف از این تحقیق، بررسی آلودگی اسب ها با ویروس تورم سرخرگی اسبان در استان های تهران، گلستان، خوزستان و آذربایجان غربی و ارتباط آن با عواملی مثل سن، جنس و نژاد اسبان مورد مطالعه بود.

  روش کار

  نمونه گیری از خون 149 راس اسب با سابقه یا نشانه های بالینی مرتبط با تورم سرخرگی اسبان شامل: نشانه های تنفسی (تب، ریزش از بینی، سرفه)، عصبی (آتاکسی، دیس متری، ازپاافتادگی) و سقط جنین صورت پذیرفت و پس از جداسازی سرم به کمک کیت الایزا نمونه ها از نظر حضور آنتی بادی مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. 

  نتایج

  از مجموع 149راس اسب نمونه گیری شده، 11 مورد (4/7 درصد) از نظر آنتی بادی علیه ویروس تورم سرخرگی اسبان مثبت بودند. از این موارد مثبت، به ترتیب 7/2 درصد،  3/4 درصد، 7/6 درصد و 8/23 درصد مربوط به استان های تهران، گلستان، خوزستان و آذربایجان غربی بودند.

  نتیجه گیری نهایی

  این مطالعه، وجود آلودگی با ویروس تورم سرخرگی اسبان را در اسب های 4 استان کشور با روش  الیزا با حساسیت (9/98 درصد) و ویژگی (3/98 درصد) تایید نمود و بنابراین لزوم اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری در سطح کشور برای جلوگیری از اشاعه این ویروس باید مد نظر باشد.

  کلیدواژگان: اسب، ویروس، تورم سرخرگی، سرولوژی، الایزا
 • میلاد بابااحمدی میلانی*، شهاب بهادارن، زهرا خسروی، عزیزالله فلاح مهرجردی، الهه عسکری صفحات 208-217
  زمینه مطالعه

  بسیاری از اثرات منفی فلزات سنگین می تواند با رژیم های غذایی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی نظیر ویتامین ها و گیاهان دارویی کاهش یابد.

  هدف

  ارزیابی اثر روغن فرار میخک و اسیدآسکوربیک بر بازده رشد، ریخت شناسی پرزهای روده در بلدرچین ژاپنی به دنبال مصرف سرب.

  روش کار

  تعداد 120 قطعه جوجه بلدرچین یک روزه به 4 گروه 10 قطعه ای با 3 تکرار تقسیم بندی گردید. گروه 1 دریافت کننده جیره پایه، گروه های 2 و 3 به ترتیب دریافت کننده جیره پایه + 150 میلی گرم بر کیلوگرم و 450 میلی گرم بر کیلوگرم روغن فرار میخک، گروه 4 دریافت کننده جیره پایه +  500  پی پی ام اسید آسکوربیک در جیره. به آب آشامیدنی هر چهار گروه در کل دوره آزمایش (35-7 روزگی) 100 پی پی ام استات سرب اضافه گردید. در سن 21 روزگی از هر گروه، 9 نمونه خون تهیه گردید. در سن 35 روزگی، از سه قسمت روده (دیودنوم، ژژونوم و ایلیوم) جهت بررسی میکروسکوپی پرزهای روده نمونه گیری شد.

  نتایج

  گروه های میخک 450 و اسیدآسکوربیک به طور معنی داری وزن بدنی بالاتری نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0>P). همچنین همه تیمارهای آزمایشی به طور معنی داری ضریب تبدیل غذایی بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0>P). گروه های میخک 450 و اسیدآسکوربیک به طور معنی داری اندازه و سطح جذب بیشتری در پرزهای قسمت های مختلف روده نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0>P).

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزودن اسید آسکوربیک و روغن فرار میخک به جیره غذایی بلدرچین ژاپنی، سبب کاهش اثرات منفی سرب بر وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و سطح جذب پرزهای روده می شود.

  کلیدواژگان: میخک، اسیدآسکوربیک، سرب، ریختشناسی روده، بلدرچین ژاپنی
 • نوا ارم، سید مصطفی پیغمبری*، سید احمد مدنی، جمشید رزم یار، عباس برین صفحات 218-225
  زمینه مطالعه

  این مطالعه در رابطه با بررسی توالی و شجره شناسی ویروس‎های آبله مرغان جدا شده در ایران می باشد.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین هویت دو جدایه ویروس آبله شامل نمونه‎ی بافتی جراحات تیپیک آبله مرغان و دیگری نمونه جرب درمانیسوس گالینه صورت گرفت. آبله در طیور صنعتی موجب خسارات اقتصادی زیادی مانند کاهش رشد و وزن‎گیری، کاهش تولید تخم مرغ، کوری و افزایش مرگ و میر می شود. ویروس آبله می تواند با تماس مستقیم و یا تماس غیرمستقیم از طریق ناقل هایی هم چون جرب و مگس نیز انتقال یابد. جرب درمانیسوس گالینه مهم ترین انگل خارجی طیور خصوصا طیور تخم گذار محسوب می شود. علاوه بر خسارات مهم اقتصادی، به عنوان ناقل شماری از عوامل بیماریزا مطرح است.

  روش کار

  هر دو جدایه جداگانه به تخم مرغ های جنین دار تلقیح شدند و به کمک پرایمر اختصاصی ژن 4b ویروس آبله تکثیر، تعیین توالی و مورد تجزیه و تحلیل شجره شناسی قرار گرفتند.

  نتایج

  هر دو جدایه ضایعات پوک در لایه کوریوآلانتوییک تخم مرغ های جنین دار ایجاد نمودند و در واکنش PCR، قطعه 578 جفت باز را تکثیر نمودند. ارزیابی توالی نوکلیوتیدی قطعه تکثیر شده ژن 4b نشان داد که هر دو جدایه 100 درصد مشابه بوده و در یک دسته قرار گرفتند. همچنین توالی نوکلیوتیدی این دو جدایه تشابه حدود  73 الی 100 درصد را با سایر جدایه های انتخاب شده از بانک ژنی داشتند.

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج این تحقیق نشان داد جرب درمانیسوس گالینه می تواند به عنوان ناقلی مهم در انتقال بیماری آبله پرندگان نقش داشته باشد. لذا کنترل جرب قرمز طیور در فارم ها نه تنها می تواند مشکلاتی همچون خونخواری، کاهش تولید و کاهش میزان رشد را مهار کند بلکه باعث کاهش انتقال بیماری ها و عوامل بیماریزا در فارم ها نیز خواهد شد.

  کلیدواژگان: آبله پرندگان، ژن 4b، درمانیسوس گالینه، طیور تخم گذار، شجره شناسی
 • سارنگ سروری*، فاطمه آرامش، بنفشه شاطری امیری صفحات 226-232
  زمینه مطالعه

  بیماری FORL  (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion)رایج ترین بیماری دهانی در گربه های اهلی بالغ می باشد.

  هدف

  ارزیابی انواع بیماری FORL و تشخیص سریع و دقیق این بیماری به کمک رادیوگرافی و سی تی اسکن.

  روش کار

  در این مطالعه گذشته نگر در بازه زمانی یک ساله، از 68 مورد سی تی و 17 مورد رادیوگرافی تهیه شده از ناحیه سر گربه های ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 18 مورد FORL (10 مورد سی تی و 8 مورد رادیوگرافی) با درجات مختلفی از درگیری دندان ها مطابق با تیپ های مختلف، توصیف و تشخیص داده شد. تصاویر رادیوگرافی جانبی، مایل و پشتی- شکمی از دندان ها و همچنین تصاویر سی تی دو بعدی (2D) در نماهای عرضی، طولی (Sagittal)، پشتی (Dorsal) و سه بعدی (3D) جهت ارزیابی آسیب های دندانی و استخوان های فک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  بیماری FORL در رادیوگرافی و سی تی، به پنج نوع یا تیپ تقسیم بندی می شود. در تیپ یک تخریب خفیف مینا و سیمان مشاهده می شود که از لحاظ رادیوگرافی قابل بررسی نمی باشند ولی ممکن است در معاینات بالینی اکتشافی تشخیص داده شوند. در تیپ دو تخریب متوسط سیمان و مینا همراه با تخریب عاج مشاهده می شود و در این تیپ پالپ درگیر نمی شود. در تیپ سه درگیری شدید پالپ دندان دیده می شود ولی دندان یکپارچگی خود را حفظ نموده است. در تیپ چهار تخریب شدید بافت دندان و از بین رفتن یکپارچگی دندان بوجود می آید. در تیپ پنج باقیمانده هایی از بافت سخت دندان بصورت اپاسیتی های نامنظم مشاهده می شود. همچنین در این مطالعه مشخص شد که بیماری بیشتر در جنس نر ایجاد می شود و دندان های پیش آسیای فک پایین بیشترین دندان های درگیر هستند.

  نتیجه گیری نهایی

  با توجه به اینکه بیماری FORL دارای درجات متفاوتی بوده و در نتیجه از شدت و حدت متفاوتی نیز برخوردار می باشد، تشخیص بهنگام و دقیق بیماری به وسیله رادیوگرافی و سی تی می تواند از پیشرفت بیماری به درجات بالاتر جلوگیری نموده و درمان سریع تر و با موفقیت بیشتری انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: گربه، FORL، بیماری پریودنتال، رادیوگرافی، سی تی
 • الناز عربیان، سید رضا هاشمی*، احد یامچی، هما داودی، شریف رستمی صفحات 233-241
  زمینه مطالعه

  امروزه محققان برای دستیابی به عملکرد مطلوب و حفظ سلامت طیور، نقره را با استفاده از فناوری نانو، به ابعاد نانومتر تبدیل کرده و در تغذیه ی طیور به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار می دهند. از سویی در رابطه با نانوذرات نقره در سطح مولکولی در پرورش طیور، گزارشات کاملی ارایه نشده است.

  هدف

  این پژوهش به منظور بررسی بیان ژن سیتوکروم P450 در جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره انجام گردید.

  روش کار

  این بررسی با استفاده از 450 قطعه جوجه گوشتی تغذیه شده با 1) گروه شاهد (جیره پایه)، 2) جیره پایه به همراه 1 درصد زیولیت، 3) جیره پایه به همراه 1 درصد زیولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره، 4) جیره پایه به همراه 15/0 درصد اسید ارگانیک و 5) جیره پایه به همراه 1 درصد زیولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره مکمل شده با 15/0 درصد اسید ارگانیک انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار سطح بیان ژن سیتوکروم P450 در هر دو بافت روده باریک و کبد در مقایسه با تیمار شاهد در جوجه های تغذیه شده با زیولیت (روز 21)، تیمار نانونقره پوشش داده شده بر زیولیت با مکمل اسیدارگانیک (روز 42 بدون تنش گرمایی) و تیمار نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت (روز 42 با تنش گرمایی) بوده است (05/0>P).

  نتیجه گیری نهایی

  بطور کلی زیولیت و نانوذرات نقره به عنوان ماده غیرآلی و شیمیایی با منشا خارجی شناسایی شده و در بافت کبد و روده به عنوان ماده زنوبیوتیک افزایش دهنده ی بیان ژن های زیست نشانگر آلودگی بود در حالی که این اثر در تیمار اسیدارگانیک، به عنوان یک اسید طبیعی دیده نشد.

  کلیدواژگان: نانو نقره، زنوبیوتیک، زیستنشانگر، سیتوکروم P450، جوجه گوشتی
 • بابک رسولی*، جلیل پورحاجی موتاب، سید عرفان رسولی صفحات 242-251
  زمینه مطالعه

  اهمیت مطالعه آناتومیکی کبد، طحال و لوزالمعده در پرندگان از جهت آسیب هایی همچون دژنراسیون و تورم این ارگان ها در بیماری های عفونی و متابولیک می باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های ساختاری اندام های فوق در تیهو انجام شد. نتایج این مطالعه در زمینه های مختلف بهداشت و بیماری های طیور از جمله کالبدگشایی، آسیب شناسی بیماری های مهم متابولیک و عفونی و گسترش دامنه اطلاعاتی آناتومی پرندگان سودمند خواهد بود.

  روش کار

  به منظور این تحقیق 14قطعه تیهوی نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد. هم چنین از سه تیهوی نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ گردید و پس از آماده سازی با روش هماتوکسیلین و ایوزین، رنگ آمیزی گردید.

  نتایج

  کبد دارای دو لوب راست و چپ است و لبه خلفی لوب چپ دارای بریدگی کوتاهی است. کیسه صفرا در سطح احشایی لوب راست از بخش میانی تا لبه خلفی این لوب و درصورت پر بودن روی لوب شکمی لوزالمعده کشیده می شود و دوکی طویل تا لوله ای شکل دارد. به علت عدم نفوذ کامل تیغه های کپسول به داخل پارانشیم کبد، لوبولاسیون نسج نامشخص می باشد. طحال تیهو اندامی بیضی شکل به رنگ قرمز قهوه ای در بخش خلفی سطح احشایی کبد چپ می باشد و نفوذ انشعابت کپسولی به داخل پارانشیم آن وجود نداشت. لوزالمعده تیهو اندامی طویل در فضای دو بازوی صعودی و نزولی دوازدهه است. با توجه به اتصالات، لوزالمعده به سه لوب پشتی، شکمی و طحالی تقسیم می شود. در این ارگان تیغه های بسیار ظریف و کوتاهی از کپسول به داخل غده نفوذ کرده و غده را به لوبول های نامحسوسی تقسیم می کند.

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج حاصل نشان می دهد که ساختمان آناتومیکی و بافتی کبد، طحال و لوزالمعده تیهو با وجود تفاوت های جزیی که بیشتر در بخش مورفولوژی مشاهده شد، تشابه زیادی با سایر پرندگان دارد.

  کلیدواژگان: ریختشناسی، کبد، طحال، لوزالمعده، تیهو
 • امین دبیلی نصرآبادی، حسینعلی عرب*، سید احمد فاطمی اردستانی، حسین حسن پور صفحات 252-261
  زمینه مطالعه

  بین فعالیت اوپیوییدها و نیتریک اکساید در تنظیم حرکات روده ارتباط وجود دارد.

  هدف

  بررسی نقش نیتریک اکساید در اختلالات گوارشی تریاک در موش.

  روش کار

  تعداد 36 موش نر بالغ در شش گروه درمانی برای 5 روز متوالی با دوزهای افزایشی: 1) تریاک (6/0 ،5/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0میلی گرم/30 گرم/روز)، 2)N -نیترو-L-آرژینین متیل استر (L-NAME) (20، 15، 10،  5/7، 5  میلی گرم/کیلوگرم/روز)، 3) ال- آرژینین (20-5 میلی گرم/کیلوگرم/روز)، 4) تریاک+L-NAME، 5) تریاک+ال- آرژینین و 6) آب مقطر تیمار شدند. در پایان تیمار، محوطه بطنی باز شدو قطعاتی از دیودنوم و قولون ابتدایی برای تعیین بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز(NOS) و نیتریت بافتی، برداشته شد. همچنین قطعات حلقوی از قسمت های مختلف روده کوچک و بزرگ جدا شدند و برای ارزیابی حرکات به سامانه ارگان مجزا، انتقال یافتند. برای اندازه گیری بیان ژن NOS از RT-PCR استفاده شد. علاوه بر این، تعداد30 حیوان برای سنجش انتقال مواد در روده کوچک با ترکیب زغال چوب+ صمغ، گاواژ شدند.

  نتایج

  تریاک سبب کاهش دامنه انقباضات در دوازدهه و ایلیوم شد، اما فرکانس انقباضات در دوازدهه و قولون میانی را افزایش داد (05/0<p). تریاک همچنین باعث افزایش بیان ژن NOS القایی، نورونی و اندوتلیالی را در قولون ابتدایی افزایش شد، درحالیکه سبب کاهش بیان ژن NOS نورونی و اندوتلیالی در دیودنوم شد (05/0<P). همچنین، انتقال زغال چوب+ صمغ در گروه دریافت کننده تریاک، به میزان 9/19 درصد در روده کوچک کاهش یافت، در حالیکه ال- آرژینین، این پیشروی را در روده کوچک افزایش، و L-NAME آن را کاهش داد.

  نتیجه گیری نهایی

  تریاک سبب ایجاد اسپاسم عضلات صاف و در نتیجه کاهش حرکات روده می شود. تغییرات بیان ژن NOS ممکن است یک مکانیسم جبرانی در برابر اختلالات گوارشی ناشی از مصرف تریاک باشد.

  کلیدواژگان: تریاک، نیتریک اکساید، موش سوری، روده، عضو مجزا
|
 • Seyed Foad Ahmadi, Ozra Zarifi, Hamidreza Shokrani *, Hassan Norouzian Pages 130-135
  BACKGROUND

  Toxoplasma gondii is an intracellular protozoan parasite that can infect most species of warm-blooded animals, including birds and humans. Because of feeding habits of domestic chickens, prevalence of Toxoplasma infection in free-range chickens is considered as a suitable indicator of environmental distribution of oocysts.

  OBJECTIVES

  The present study was designed to investigate the seroprevalence of Toxoplasma infection in domestic chickens from Khorramabad and compare the results obtained from serological and molecular methods.

  METHODS

  In total, 97 serum samples were randomly obtained from domestic chickens and examined for the presence of anti-Toxoplasmaantibodies using modified agglutination test (MAT). Fifty grams of muscles (mixture of breast and heart) and whole brain from seropositive chickens were separately homogenized and examined by PCR which targets the repeated element (RE) of the parasite.

  RESULTS

  Anti-Toxoplasma antibodies were observed in 21 of 97 (21.64%) sera. T. gondii DNA was detected in 10 out of 21 (47.61%) seropositive chickens (with titres of ≥1:20). The low agreement between serological and molecular results can be explained by several factors such as possibility of cross-reactions in MAT and/or limited sample size in PCR.

  CONCLUSIONS

  These results indicate that domestic chickens may have an important role as a source of infection for cats and individuals living in rural areas.

  Keywords: Toxoplasma, Domestic chickens, Seroprevalence, Tissue sample, PCR
 • Saeed Sattari Tabrizi, Sedigheh Nabian *, Elahe Ebrahimzadeh, Parviz Shayan, Naser Alidadi, Narges Amininia Pages 136-146
  BACKGROUND

  Ticks are one of the most important ectoparasites in animals that cause economic losses in livestock industry. So, removal or reduction of ticks on animals is necessary. Cysteine proteases are among the compounds that play an important role in the physiological action of ticks and are a good candidate for the anti-tick vaccine. Cathepsins is one of the most important cysteine proteases.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was cloning and expression of recombinant cathepsin L gene of Rhipicephalus annulatus in order to evaluate its immunogenicity.

  METHODS

  After collection the ticks were cultivated. Then RNA was extracted from ticks, cDNA was synthesized by using specific primer of cathepsin and amplification by RT-PCR. The desired genes were cloned into expressional pQE30 plasmid. Further, a shorter sequence of the cathepsin gene (654 bp) was prepared as a synthetic plasmid. The expression of the protein produced by both recombinant plasmids in the E.coliBL21 prokaryotic expression system is carried out and the immunity of the recombinant proteins was evaluated by Dot Blot and Western Blot using serum of challenged rabbits with recombinant protein and calves infected with ticks were examined and compared.

  RESULTS

  The results of this study indicate that the protein derived from recombinant plasmid No. 2 had higher expression and purity due to its solubility. Also, the challenge of rabbit serum with these proteins was able to identify both recombinant proteins. But the serum of challenged calves with ticks did not show a satisfactory response with recombinant proteins.

  CONCLUSIONS

  Although the sera reaction of calves infested with ticks was lower than the challenged rabbits sera with cathepsin L, this result was expected, because L cathepsin protein is considered as a concealed antigen.  Overall, the recombinant cathepsin L could be an appropriate candidate for immunizing calves against Rhipicephalus annulatus, although it seems further investigations are necessary.

  Keywords: Rhipicephalus annulatus, Tick, Cloning, gene expression, Cathepsin protein
 • Omid Noorani Kolije, Mohammad Yakhchali *, Farnaz Malekifard Pages 147-155
  BACKGROUND

  The protozoancryptosporidiumisan important intestinal parasitic infection in domestic ruminants that has the potential for transmission between humans and livestock throughout the world and Iran.

  OBJECTIVES

  The present study was undertaken to determine cryptosporidiuminfection in different age groupsof cattle and water buffaloesin farms of Mahabad suburb, Iran.

  METHODS

  For this purpose, a total number of 248 fresh fecal samples were randomly collected from rectum of cattle and water buffaloesin farms of 4 villages from May2016 to May 2017. The fecal samples were subjected to floatation technique andcryptosporidiumoocysts were collected using Sucrose Gradient and Percole flotation technique and stained with modified Ziehl-Neelsen technique.

  RESULTS

  Overall prevalence of cryptosporidiuminfection was 50% (124/248). The highest rate of infection was significant in female calves (30.65%) less than one year-old. The highest infection rate was significantly found in summer (20.16%). Cryptosporidium parvum and C. andersoni were identified in 40.32% (100/248) and 9.68% (24/248) of examined cattle, respectively. Mixed infection was 8.47%.

  CONCLUSIONS

  The results of this study indicated that C.parvum was prevalent in cattle of the region, therefore, further molecular studies are recommended to determine the genotypes of the parasiteas a potential zoonotic agent.

  Keywords: Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium andersoni, Oocysts, Cattle, Water buffaloes
 • Mohammad Ettefaghdoost *, Hamid Alaf Noveirian Pages 156-165
  BACKGROUND

  Heavy metals and metalloids are among the most stable and resistant to decomposition elements that, in the presence of high concentrations in aquatic tissues, threaten their own and human health.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to determine the composition and order of the elements accumulation in the edible muscle tissue of pike from Siah Darvishan River as one of the most valuable and economical fish and also to evaluate its health for human nutrition.

  METHODS

  In the present study, concentration of eleven elements (As, Fe, Hg, Zn, Pb, Se, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni) in the muscle tissue of 25 pike (Esox lucius) collected with the Cast net in the summer of 2016 from Siah Darvishan River, Guilan province, Iran were surveyed by Varian Atomic absorption spectroscopy.

  RESULTS

  The lowest and highest mean accumulation of elements were obtained as follows: Zinc 25.89 - 28.80, Iron 21.85 - 24.26, Copper 6.78 - 8.15, Manganese 1.77 - 2.12, Lead 0.68 - 0.73, Selenium 0.59 - 0.62, Arsenic 0.53 - 0.62, Cadmium 0.38 - 0.41, Nickel 0.24 - 0.28, Chromium 0.17 - 0.19 and Mercury 0.087 - 0.098 microgram per gram dry weight, respectively.

  CONCLUSIONS

  According to the results of this study, mean concentrations of all elements in the muscle tissue of pike, except the four elements Manganese (1.956 ± 0.178), Lead (0.698 ± 0.028), Arsenic (0.572 ± 0.044) and Cadmium (0.393 ± 0.018) were observed to be lower than explained threshold limit value (TLV) of FAO/WHO international standard.

  Keywords: Atomic Absorption Spectroscopy, Bio-accumulation, heavy elements, Muscle tissue, Pike
 • Sedigheh Kazeminia, Hossein Rashidi, Nima Ghalekhani, Iman Ghasemzadeh *, Naser Nasiri, Hamid Sharifi Pages 166-172
  BACKGROUND

  Nowadays due to the extensive use of antibiotics, antimicrobial resistance is recognized as a global concern for the health of animals and humans. The consequences of antimicrobial resistance are resistance of zoonotic pathogenic factors and reductions in the effectiveness of treatment for many diseases.

  OBJECTIVES

  The aims of this study are the monitoring and prevalence of antimicrobial residues of the poultry carcasses in Kerman poultry abattoirs.

  METHODS

  A cross sectional study was conducted from June 2015 to October 2016. A total of 474 samples were collected from Kerman province poultry abattoirs and tested with four plate test (FPT) method. Data were analyzed  using Descriptive statistics for qualitative data with 95 % confidence interval.

  RESULTS

  A total of 38 samples were positive (8/02 %), Antibiotics isolates included: Fluoroquinolone, Macrolide, Cephalosporin, β-lactam, Tetracycline, Sulfonamide and Amino glycoside. The highest rate of antibiotics isolated in positive samples was Fluoroquinolone (36/1 %) and the lowest rate was cephalosporin (4/1 %). Half of the samples were positive for one type of antibiotic (Fluoroquinolone), 28/9 % for two types of antibiotics, 13/1 % for three types of antibiotics, 5/2%  for five kinds of antibiotics and 2/6 % for six kinds of antibiotics.

  CONCLUSIONS

  The results of the study showed that about 10 percent of the meat consumed in this province has antimicrobial residues. Therefore, it can be suggested that proper management strategies for controlling the veterinary drug usage in poultry farms be implemented.

  Keywords: antibiotic residues, Microbial resistance, Poultry, Poultry abattoirs, Treatment effectiveness
 • Fahimeh Tooryan *, Maryam Azizkhani Pages 173-184
  BACKGROUND

  Many herbs such as fenugreek and orange have compounds with antioxidant properties, which can increase the shelf life of foods. Considering that fish are a popular food among consumers, they are susceptible to rapid corruption.

  OBJECTIVES

  In this study, to improve rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet shelf life at refrigerated condition, orange juice concentrate and chitosan coating enriched with Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) essential oil was used.

  METHODS

  In the present study, 8 treatments were evaluated for 12 days at refrigerator temperature for Chemical indicators PH value, Total volatile nitrogen (TVN), Thiobarbituric Acid (TBA), Peroxide value (PV), Free Fatty Acid (FFA), and Sensory Properties.

  RESULTS

  According to statistical results, fish fillets coated with chitosan enriched with 2% fenugreek essential oil and immersed in orange juice concentrate were lower than other groups for all chemical indicators and had a significant difference with the control group (P<0.05). In the DPPH test, the most inhibitory effect after BHT (butylated hydroxy toluene) was orange juice with 1.39 brix and then black pepper 2%, respectively. In the RP test, the absorbance of the coated sample with chitosan containing fenugreek essential oil and orange juice concentrate with BHT did not show any significant difference (P>0.05). Sensory evaluation also showed that the chitosan-coated sample containing fenugreek essential oil and orange juice concentrate improved the sensory index during storage compared to other groups, especially the control group.

  CONCLUSIONS

  According to the results, it can be stated that the use of orange juice concentrate, chitosan coating and fenugreek essential oil have a significant effect on reducing the oxidation process of rainbow trout fillet at refrigerator temperature.

  Keywords: Essential oil, Fenugreek, Rainbow trout, Chitosan, Orange juice concentrate
 • Mostafa Abdollahi, Hamidreza Mohammadi *, Ashkan Jebelli Javan, Morteza Abdollahi Pages 185-191
  BACKGROUND

  Abomasal hypomotility plays an important role in pathogenesis of some abomasal disorders such as abomasal bloat which has the same serious side effects associated with using synthetic drugs for its treatment, such as diarrhea and antibiotic resistance. To decreasing these side effects, administration of herbal medicine is a good way.

  OBJECTIVES

  To determine the effect of oral administration of turmeric aqueous extract on rate of abomasal emptying rate in neonatal lambs.

  METHODS

  This study was conducted on twelve five-day-old Sangsari-female-lambs (average weight 3 kg). All lambs received five oral treatments, including saline (30 ml), erythromycin (400 mg), turmeric 200 mg/kg, turmeric 250 mg/kg, and turmeric 300 mg/kg, respectively. At 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, and 240 minutes after each treatment, plasma samples of lambs were taken. The rate of abomasal emptying was determined with acetaminophen absorption test.

  RESULTS

  Treatment with erythromycin and three different doses of aqueous extract of turmeric (200, 250, 300 mg/kg) increased the rate of abomasal emptying in comparison to the negative control treatment, significantly (P<0.05). The stimulatory effect of erythromycin on abomasal emptying was higher than aquatic extract of turmeric, significantly (P<0.05). No clinical side effects were observed following the administration of erythromycin and turmeric in lambs.

  CONCLUSIONS

  This study showed that aqueous extract of turmeric has a stimulatory effect on lamb's abomasal emptying but more studies are needed on the effect of this plant’s components on abomasal emptying.

  Keywords: Curcuma longa, Abomasum, Lamb, spectrophotometry, erythromycin
 • Ali Abbas Nikvand *, Ehsan Hasanpour Besati, Darioush Gharibi, Seyedeh Missagh Jalali Pages 192-199
  BACKGROUND

  There is paucity of information about Anaplasma marginale (A. marginale) infection in water buffaloes and there have not been any reports of clinical anaplasmosis in the buffaloes in Iran.

  OBJECTIVES

  Molecullar and hematologic survey on A. marginale infection in apparently healthy buffaloes referring to Ahvaz abattoir.

  METHODS

  Samples of blood and spleen tissue were obtained from 103 healthy buffaloes referring to the slaughterhouse. Blood samples were subjected to microscopic examination and PCR assay while spleen specimens were only analyzed by PCR. In this study, a nested-PCR method was used to amplify a fragment of the groEL gene of the bacterium.

  RESULTS

  According to PCR, 31.1% and 1.9% of examined blood and spleen samples were found positive for A. marginale, respectively. The buffaloes which were positive in spleen tissue PCR test were positive in blood PCR, as well. Microscopically, Anaplasma-like organisms were found in 15.5% of stained blood smears. There was a slight Kappa agreement between stained blood smears and PCR. No significant difference was found in hematologic values between the infected and non-infected buffaloes based on PCR results.

  CONCLUSIONS

  Significant occurrence of infection with A. marginale in the studied buffaloes can indicate the probable role of buffalo as a reservoir of the disease agent and its transmission to the cattle.

  Keywords: Anaplasma marginale, groEL, PCR, spleen, Water buffalo
 • Babak Bastani, Afshin Raoofi *, Omid Madadgar, Hesameddin Akbarein Pages 200-207
  BACKGROUND

  Equine arteritis virus (EAV) causes respiratory disease, abortion and sometimes, neurological signs. Stallions which are permanently infected with the virus, are the constant carriers of the virus in their semen and transmit the virus to other horses through sexual contact.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to evaluate EAV infection in horses in four provinces of Iran and its relationship with age, sex, and race.

  METHODS

  Blood samples were taken from 149 horses with different sex, age and race with history or clinical signs associated with equine viral arteritis, including the manifestation of respiratory disease (fever, nasal secretion, coughing), nervous signs (ataxia, dysmetria, recumbency) and abortion. The commercial ELISA kit was used for viral antibody detection.

  RESULTS

  From 149 sampled horses, 11 cases (7.4%) were found to be positive for EAV. Seropositive cases were recorded in Tehran (2.7%), Golestan (4.3%), Khuzestan (6.7%) and West Azerbaijan (23.8%) provinces.

  CONCLUSIONS

  This survey confirmed the presence of EVAV in horses from four provinces of Iran with the sensitive (98.3%) and special (98.9%) test. Therefore, consideration should be given to the control and prevention programs for the spread of this virus.

  Keywords: Horse, virus, Arteritis, serology, ELISA
 • Milad Babaahmadi Milani *, Shahab Bahadoran, Zahra Khosravi, Azizallah Fallah Mehrjerdi, Elahe Askari Pages 208-217
  BACKGROUND

  Many of the negative effects of heavy metals can be reduced by diets containing anti-oxidant compounds such as vitamins and herbs.

  OBJECTIVES

  The aim of this study is evaluation of the effect of Clove essential oil and Ascorbic acid on growth performance and intestinal villi morphology in Japanese quail following oral administration of Lead.

  METHODS

  A total of 120 one-day old quails were divided into 4 groups with 30 quails in each group (3 replicates). The group 1 was fed with basal diet, the groups 2 and 3 were fed with basal diet + 150 and 450 mg/kg diet clove essential oil respectively, the group 4 was fed with basal diet + 500 ppm ascorbic acid (vitamin C) in diet. All groups received 100 ppm lead acetate in drinking water during the experimental period (7-35 days). At day 35, 3 segments of intestine (duodenum, jejunum and ileum) were isolated.

  RESULTS

  The group clove 450 ppm and ascorbic acid had significantly more body weight than control (P<0.05). Also, the group clove 150, 450 ppm and ascorbic acid had significantly less Feed Conversion Rate (FCR) than control (P<0.05). The group clove 450 ppm and ascorbic acid had significantly greater villi dimensions and absorptive surface in the different segments of the intestine in comparison to control (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  The results showed that adding ascorbic acid and clove essential oil to Japanese quail diet, reduced the negative effects of lead on body weight, feed conversion ratio and intestinal villi absorptive surface.

  Keywords: Clove, Ascorbic acid, lead, Intestinal morphology, Japanese quail
 • Nava Eram, Seyed Mostafa Peighambari *, Seyed Ahmad Madani, Jamshid Razmyar, Abbas Barin Pages 218-225
  BACKGROUND

  This study was conducted to characterize two fowlpox viruses isolated in Iran and study their phylogenic relationship.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to determine the identity of two pox viruses recovered from a tissue sample with typical lesions of fowl pox and red mites from a laying farm. Fowl pox in poultry industry causes significant economic losses associated with decreased egg production, reduced growth, blindness and increased mortality. The pox virus, by direct or indirect contact, may also be transmitted through vectors such as mites and fleas. Dermanyssus gallinae also known as the poultry red mite is the most important blood feeder ectoparasite affecting poultry, in particular, laying hens. In addition to its significant economic losses, it is considered as a potential vector for a number of important avian pathogens.

  METHODS

  Both isolates were inoculated to chorioallantoic membrane (CAM) of embryonated chicken eggs, detected by specific PCR for pox virus 4b gene and characterized by sequencing and phylogentic analysis.

  RESULTS

  Both isolates developed pock lesions in CAM of embryonated eggs. A 578 bp fragment of the poxvirus 4b gene was amplified in both isolates by PCR. The sequence analyses revealed that the two isolates were 100% identical and placed in the same branch. The nucleotide sequence of these two isolates showed a similarity of 73 to 100% to the other selected avian pox sequences available in the GenBank.

  CONCLUSIONS

  These results confirmed that Dermanyssus gallinae are considered to be an important vector for the spread of fowl pox virus in the flocks. Therefore, controlling the red mites in poultry farms will not only inhibit problems such as blood feeding, decreased production and reduced growth rate, it can reduce the transmission of diseases and pathogenic agents in the farms.

  Keywords: Fowl pox, 4b gene, Dermanyssus gallinae, Commercial layer, Phylogenetic analysis
 • Sarang Soroori *, Fatemeh Aramesh, Banafsheh Shateri Amiri Pages 226-232
  BACKGROUND

  Feline Odontoclastic Resorptive Lesion (FORL) is one of the most common diseases in oral cavity of adult domestic cats.

  OBJECTIVES

  Evaluation of different types of FORL by radiography and computed tomography in order to accurately and early diagnose of disease.

  METHODS

  In this retrospective study during 1 year, among 68 CT scans and 17 radiographs of the head of referral cats to veterinary hospital, University of Tehran, 18 cases of FORL (10 CT scans and 8 radiographs) having different degrees of teeth involvement in accordance with stages of FORL were described and diagnosed. For this purpose, radiographic images of teeth in lateral, oblique and dorsoventral views were prepared and also CT images of 2D in transverse, sagittal and dorsal views and 3D were constructed for evaluation of dental and bones reactions.

  RESULTS

  In radiography and computed tomography, FORLs lesions are classified into five stages. In Stage 1 there is mild cementum and enamel loss but this stage is usually not noted on dental radiographs but may be felt on clinical exploration. In Stage 2 there is moderate cementum and enamel loss with dentinal loss that does not involve the pulp. In Stage 3 there is severe loss involving the pulp cavity with remaining  tooth integrity. In Stage 4 there are extensive dental hard tissue losses and most of the tooth has lost its integrity. In Stage 5 there are remnants of dental hard tissues as irregular opacities. Furthermore, in this study it was proved that FORL occurs in male more than female cats and mandibular premolar teeth are the most affected ones.

  CONCLUSIONS

  Considering that FORL has different stages and consequently has different severity, accurate diagnosis of this disease by radiography and computed tomography can help prevent progression of disease and results in fast and successful treatment.

  Keywords: Cat, FORL, Periodontal disease, Radiography, CT
 • Elnaz Arabiyan, Seyed Reza Hashemi *, Ahad Yamchi, Homa Davoodi, Sharif Rostami Pages 233-241
  BACKGROUND

  Nowadays, researchers are converted silver to nanometer dimensions and using nanotechnology to achieve suitable performance and preserve the poultry health and they are used silver nanoparticles are used for poultry nutrition as a nutritional supplement. On the other hand, at the molecular level no complete reports in poultry breeding have been provided.

  OBJECTIVES

  This study was conducted to evaluate cytochrome P450 gene expression in broiler chickens fed with silver nanoparticles.

  METHODS

  This experiment a completely randomized design with 450 single-day Cobb 500 broiler chicks was divided into five treatments and six replications (15 birds in each replicate). Chickens were fed with (1) control (basal diet), (2) basal diet containing 1% zeolite, (3) basal diet containing 1% of zeolite-coated with 0.5% silver nanoparticles, (4) Basal diet containing with 0.15% organic acids and (5) Basal diet containing 1% of zeolite-coated with 0.5% of silver nanoparticles and 0.15% organic acids in with or without heat stress condition.

  RESULTS

  Results demonstrated the level of expression of cytochrome P450 in broilers fed zeolite (Z) in the 21st day of experiment, silver nanoparticles coated with zeolite in combination with organic acid (NSOA) in 42nd day without heat stress condition and silver nanoparticles coated with zeolite (NS) in day 42 with heat stress condition in intestine and liver had significant increase in expression in comparison with control (C) treatment (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  In conclusion, result showed that zeolite and silver nanoparticles were identified as inorganic, chemical and exogenous substances in liver and intestine and up-regulated expression of pollution biomarkers genes. Whereas this effect is not identified in organic acid.

  Keywords: Silver nanoparticles, Xenobiotic, Biomarker, Cytochrome P450, Broiler Chickens
 • Babak Rasouli *, Jalil Pourhaji Motab, Seyyed Erfan Rasouli Pages 242-251
  BACKGROUND

  The importance of digestive accessory glands and spleen in human, domestic animals and birds has been studied for many years.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to investigate the structural features of these organs in see-see.

  METHODS

  Regarding the present study, 14 male and female see-see were randomly selected, from which, tissue samples of three males and three females were obtained. After preparation in the usual way, the samples were stained using hematoxylin and eosin methods.

  RESULTS

  Liver involves two lobes, including right and left ones. Posterior border of the left lobe has a short cut which results in division of the left one into two sections. Gallbladder is extended in visceral level of the right lobe, from middle to posterior edge of it. Due to the lack of full penetration of capsule blades into the liver's parenchyma, lobulated tissues are unknown. Epithelium of the gallbladder is of simple cylindrical type; however, some areas there have very few goblet cells. See-see's spleen is red-brownish, pear-shaped, and is located in the posterior part of visceral level of the liver's left lobe. Spleen is embedded by muscle connective capsule. There are no splits of spleen capsule into parenchyma of the gland. Pancreas is an elongated organ in the situation between two arms of duodenum which is divided into three lobes including dorsal, ventral and splenic. Very delicate and short blades of the capsule are penetrated into the gland and it is divided to lobules. The endocrine part of pancreas consists of alpha and beta islets of Langerhans in large and small sizes.

  CONCLUSIONS

  The results show that the structure and tissues of the liver, spleen and pancreas, despite the slight differences in morphological aspects, are similar to other birds.

  Keywords: Morphology, Liver, spleen, Pancreas, See-see
 • Amin Dabili Nasrabadi, HosseinAli Arab *, Syyed Ahmad Fatemi Ardestani, Hossein Hassanpor Pages 252-261
  BACKGROUND

  Opioids and nitric oxide (NO) are functionally linked in the regulation of intestinal motility.

  OBJECTIVES

  To investigate the role of NO in the opium induced bowel dysfunction in mice.

  METHODS

  Sixty-six male mice received incrementally doses of the following treatments in six groups for 5 consecutive days: 1) Opium (0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.6mg/30g/day), 2) N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, 5,7.5,10,15 and 20mg/kg/day), 3) L-arginine (5-20mg/kg/day), 4) Opium+L-NAME, 5) Opium+L-arginine and 6) distilled water. At the end of the treatment, the abdomen was opened; some pieces of duodenal and proximal colon were taken to determine NO synthase (NOS) expression and nitrite levels, and some isolated rings from those parts of small and large intestine were prepared and transferred to the organ bath system to study intestinal motility. RT-PCR was used to determine the NOS gene expression. To determine the small intestinal transit, 30 mice in six groups, were used for oral administration of charcoal+gum in vivo.

  RESULTS

  Opium decreased amplitude of the duodenum and ileum contractions, but increased frequency of duodenal and mid colon contractions (P<0.05). While the gene expression of inducible, neuronal and endothelial NOS was increased in colon (P<0.05), a reduced neuronal and endothelial NOS gene expression was shown in duodenum. The charcoal+gum transit was decreased in opium-treated animals compared to the control group (19.9%). However, L-arginine increased this transit while L-NAME decreased it.

  CONCLUSIONS

  Opium induced intestinal smooth muscle spasms, which result in the decreased intestinal movements. The alterations in NOS gene expression may be a compensation mechanism against opium-induced intestinal dysfunction.

  Keywords: Opium, nitric oxide, mice, Intestine, Isolated organ