فهرست مطالب

 • سال سی و چهارم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هیوا رحیمی نیا*، بیت الله اکبری مقدم صفحات 1-13

  محدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت پذیری محصولات را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از سوی دیگر رشد نامتوازن منطقه ای در ایران، لزوم تحقیقات منطقه ای و شناسایی مزیت های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است. در این مقاله سعی می شود که ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابت پذیری محصولات کشاورزی استان کردستان در بازار هدف عراق نسبت به سایر استان های کشور در بازه زمانی 1389 تا 1395 ارایه شود. در این راستا ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده نرمال، اثر کالایی، اثر بازاری، اثر رقابت پذیری و سهم ثابت بازار استفاده شده است. همچنین به جهت تفکیک محصولات کشاورزی از سیستم طبقه بندی HS، بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات کشاورزی استان کردستان مزیت های صادراتی بالایی در بازار عراق دارند که بخش تولیدی این استان می تواند از این مزیت ها استفاده بهینه ببرد. نتایج خرد این مقاله نشان می دهد که 16 رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده و 8 رشته فعالیت دارای مزیت رقابتی صادراتی می باشند. بادمجان تازه، توت فرنگی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی سالادی و دانه ها و میوه های روغن دار محصولاتی هستند که مزیت نسبی آن ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده است. در مقابل مزیت رقابتی محصولات دارای مزیت نسبی بالا مانند سیب تازه، گوجه فرنگی، خیار، فلفل فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، نباتات تازه-محصولات گلکاری، آلو و گوجه، آشکار نشده و قسمتی از سهم خود در بازار هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده اند. حیوانات تازه، گوشت و سیر، محصولاتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آشکار شده توانسته اند رقابت پذیری بالایی داشته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: استان کردستان، طبقه بندی HS، محصولات کشاورزی، مزیت نسبی، مزیت رقابتی
 • سیده صدیقه احمدزاده، حمید امیرنژاد*، سید علی حسینی یکانی صفحات 15-27

  هدف این مطالعه تعیین کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان با استفاده از تابع فاصله جهت دار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد می باشد. داده های مورد نیاز به صورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از  427 شالیکار جمع آوری گردید. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بدون آن از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم دارند به طوری که لحاظ نکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه 17 درصد بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شود. همچنین، بر اساس نتایج 4/82 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و 85 درصد از نظر محیط زیستی ناکارا بوده و واحدهایی که کارایی فنی بالایی داشتند از نظر محیط زیستی نیز کاراتر عمل کردند. بنابراین، نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع، فرهنگ سازی خرید و مصرف محصولات سالم و تشکیل کلاس های توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی جهت بهبود کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: تابع فاصله جهت دار، کارایی زیست محیطی، مازاد فسفر، مازاد نیتروژن
 • حسین محمدی*، میلاد امینی زاده، حنانه آقاصفری صفحات 29-45

  امروزه، اندازه گیری و تحلیل کارایی صادرات به عنوان یکی از مهم ترین مباحث در حوزه ی تجارت مطرح است. به عبارتی، یک صادرکننده در همه ی بازارها عملکرد یکسانی نداشته و نیاز است که عملکرد بازارها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی کارایی صادرات پسته ایران به بازارهای هدف در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به اهداف از الگوی جاذبه مرزی تصادفی استفاده شده است. نتایج کارایی بیانگر این است که کارایی صادرات پسته ی ایران در کل بازارها و بازارهای اروپایی روند کاهشی داشته است. در حالی که، این روند برای بازارهای آسیایی افزایشی بوده و از 412/0 به 567/0 رسیده است. بر اساس نتایج میانگین کارایی صادرات در دوره زمانی 2016-2011، از 10 کشوری که صادرات پسته ی ایران به آ ن ها بیش ترین کارایی را داشته، 9 کشور آسیایی بوده و تنها کشور فرانسه از میان کشورهای اروپایی در این گروه قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می شود بر اساس متغیرهای اثرگذار بر افزایش صادرات پسته ایران همانند موافقت نامه های تجاری، مرز مشترک و درآمد بالا، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی در کوتاه مدت و بلندمدت جهت دستیابی به ظرفیت بالقوه و در دسترس بازارهای هدف صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: الگوی جاذبه، ایران، صادرات پسته، کارایی صادرات
 • فاطمه کشیری کلائی، سید علی حسینی یکانی*، سید مجتبی مجاوریان صفحات 47-61

  با وجود اینکه فعالیت در بخش کشاورزی توام با عدم حتمیت می باشد، مدل سازی مناسبی برای سنجش عدم حتمیت های این بخش صورت نگرفته است. سنجش عدم حتمیت در درجه اول مستلزم استخراج درجه باور بوده و در درجه دوم، استفاده از تیوری عدم حتمیت در مدل سازی آن ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی لزوم به کارگیری تیوری عدم حتمیت به جای تیوری احتمال در کمی سازی درجه باور، محاسبه سنجه های عدم حتمیت همچون واریانس و ارزش در معرض خطر دنباله دار برای درآمد غیرحتمی محصولات زراعی عمده، در منطقه گهرباران ساری مدنظر قرار داده شد. درآمد غیرحتمی نیز از حاصلضرب دو متغیر غیرحتمی قیمت و عملکرد محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که علی رغم اختلاف ناچیز ارزش در معرض خطر دنباله دار محاسبه شده در تیوری احتمال و تیوری عدم حتمیت، میزان واریانس بیش از 30 درصد در تیوری احتمال نسبت به تیوری عدم حتمیت، کمتر سنجیده شده است. این نتیجه لزوم ترویج تیوری عدم حتمیت را در مدل سازی درجه باور نمایان می سازد.

  کلیدواژگان: عدم حتمیت، قیمت، بارندگی، عملکرد، درجه باور
 • سیامک نیک مهر*، منصور زیبایی صفحات 63-79

  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و سناریو تطبیقی بهبود راندمان آبیاری بر وضعیت کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی-اقتصادی می باشد. در بخش اقتصادی این مدل، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP و ماژول MABIA برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج مدل WEAP نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب کاهش آب در دسترس در مناطق مختلف زیر حوضه کرخه جنوبی می شود؛ اما اثر تغییر اقلیم در مناطق مختلف متفاوت است. آب در دسترس در مناطق پای پل و کرخه نور به ترتیب به میزان 29/8 و 76/32 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج ماژول MABIA نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب تغییر عملکرد و نیاز آبی محصولات مختلف شده است. در میان محصولات مختلف، بیشترین و کمترین تغییر عملکرد مربوط به محصولات برنج و چغندر قند بوده است. به گونه ای که عملکرد این محصولات به میزان 34 و 5/1 درصد کاهش می یابد. این تغییرات با افزایش نیاز آبی تمامی محصولات همراه می باشد. در نهایت، نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که براثر تغییر اقلیم، سطح زیر کشت محصولات و سود کشاورزی در زیر حوضه کرخه جنوبی، نسبت به سناریو مرجع به ترتیب به میزان 93/17 و 44 درصد کاهش می یابد؛ اما اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود راندمان آبیاری در این زیر حوضه موجب افزایش سود فعالیت های کشاورزی به میزان 347 میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین استفاده از روش های جدید آبیاری می تواند ریسک کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم را در زیر حوضه آبریز کرخه جنوبی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، روش PMP، زیر حوضه کرخه جنوبی، سناریو تطبیقی، مدل WEAP
 • سهیل رودری، مسعود همایونی فر*، مصطفی سلیمی فر صفحات 81-96

  مسئله نوسانات نرخ ارز و سهام از مسایل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نوسانات زیاد بازارهای دارایی مختلف، موجب نااطمینانی و تغییر در بهای تمام شده محصولات بخش های مختلف می شود. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های فصلی 1384:1- 1396:4 به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و سهام در کنار چرخه های تجاری و میزان واردات در بخش کشاورزی بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسانات کوتاه مدت ارز تاثیر معناداری بر کارایی تسهیلات ندارد اما نوسانات بلندمدت آن فارغ از رژیم کارایی، تاثیر منفی و معنادار دارد و این اثرگذاری در رژیم بالای کارایی بزرگتر می باشد. همچنین نوسانات شاخص سهام تنها در بلندمدت و در شرایط رژیم بالای کارایی تاثیر مثبت و معنادار دارد و در رژیم و سطح پایین کارایی، افزایش شاخص سهام بدلیل سهم اندک آن در تامین مالی، توانایی بهبود کارایی تسهیلات را ندارد. چرخه های تجاری نیز فارغ از رژیم کارایی تاثیر منفی و معنادار دارد. میزان واردات محصولات کشاورزی نیز در رژیم بالای کارایی تاثیر منفی و معنادار دارد. در شرایطی که تسهیلات اعطایی بتوانند درآمد و اشتغال بالایی را برای بخش کشاورزی ایجاد نمایند، واردات می تواند از طریق محدود ساختن تقاضای محصولات کشاورزی داخلی، زمینه را برای کاهش درآمد و متعاقبا کاهش اشتغال این بخش فراهم آورد. بنابراین، بایستی مدیریت ارز و بازار سهام با توجه به دوره زمانی نوسانات و همچنین سطح و رژیم کارایی تسهیلات بخش کشاورزی صورت پذیرد و مدیریت واردات محصولات کشاورزی در کشور نیز بایستی با توجه به رژیم کارایی تسهیلات ارایه شده صورت پذیرد تا شبکه بانکی نیز آسیب کمتری ببیند.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، شاخص سهام، کارایی تسهیلات بخش کشاورزی، مارکوف سویچینگ
 • فروزان بکتاش، کریم آذربایجانی*، غلامحسین کیانی، سعید دائی کریم زاده صفحات 97-111

  قیمت گذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا هدف این پژوهش محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی با توجه به هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری و نگهداری تاسیسات از دید سازمان آب ناحیه شمال خوزستان و تعیین بهای تمام شده آب با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال زراعی 1397 می باشد. آمار و اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان امور آب منطقه شمال خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت موجب محاسبه قیمت برآوردی دقیقتری از قیمت آب نسبت به روش سنتی سازمان آب شده است، با استناد بر مقادیر به دست آمده قیمت آب برای محصولات عمده منطقه (گندم آبی و ذرت دانه آبی) و مقایسه آن با هزینه تامین آب کشاورزی مشخص گردید در منطقه مورد مطالعه قیمت پرداختی آب کشاورزان کمتر از هزینه های عرضه آب است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی ناحیه شمال خوزستان موجب تخصیص دقیقتر و صحیح تر هزینه های سربار می شود که این امر منجر به دقت و صحت اطلاعات در کنار سادگی اجرای سیستم هزینه یابی می شود و می تواند منافع زیادی برای مدیران به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: بهای تمام شده آب، هزینه یابی سنتی، هزینه یابی مبنای بر فعالیت
|
 • Hiva Rahiminia*, beitollah akbari moghadam Pages 1-13
  Introduction

  The limitations regarding production factors as well as the increasing global markets requirements have increased the importance of products competitiveness. Despite its potentials for export including easy access to Iraq's market as well the availability of important resources of agricultural products, Kurdistan province in Iran has failed to make progress in terms of production and exporting agricultural products. Iran's Kurdistan Province has the important water and labor sources of Agricultural products. Kurdistan share of Iran's Agricultural products export is nearly 1.5 percent. Kurdistan province must recognize its comparative and competitive advantage to increase its competitiveness in international market. Comparative and competitive advantage are used to explain the tendency of countries to export or import commodities. We have used a combination of different indicators to explain the competitiveness of agricultural products in Kurdistan province.

  Materials and Methods

  The international competitiveness is a challenging phenomenon that has become increasingly important in today's world. Some economic theory emphasizes that change in comparative advantage should be a reflection of changes in the endowment and factors of products. Others attribute the major cause of world trade fluctuations to the technology gap, production factor and domestic costs. Institutional quality and human capital are the factors affecting world trade. Evidences that production and exports become more diversified-not more specialized- as per capita income rises has been interpreted to suggest that comparative advantage does not evolve as theory predicts and has been taken as a basis for a revival of industrial policy in developing countries.This paper uses the Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA) and Constant Market Shares (CMS) indices to analyze the competitiveness of agricultural products of Kurdistan province for the years 2010-2016. CMS index is combination of three indictors: goods effects, market effects and competitiveness effects. These indexes are calculated for 32 agricultural items with relevance to the agricultural sector. The relevance basis for the classification of 32 agricultural items is the Harmonized Coding and classification system (HS).

  Result and Discussion

  The results show that Kurdistan province has the comparative advantage between 16 agricultural items comparing to other Iran' provinces. Among those 16 agricultural items, apple, tomato, cucumber, lettuce, other vegetables, pepper, potato, watermelon and eggplant have a high comparative advantage with the NRCA index by more than 0.0005. In the other words, the CMS index indicates the revealed competitive advantage of Kurdistan province in 8 agricultural items. These consist of eggplant, strawberry, animals-meat, garlic, carrot, onion, lettuce and oil and fruit seeds. Kurdistan province cannot convert comparative advantage of important products to competitive advantage. These important products are apple, tomato, cucumber, lettuce, potato and watermelon.Results of market effect index emphasized that the Iraq market is appropriate for exporting products such as fresh animals, milk and dairy products, potato, piles and shallots, lettuce, carrots and turnips, cucumber, eggplant, currant, watermelon, dried fruits and grains. But Kurdistan province has not export advantage in all products. The results of this study suggested that it is beneficial for the framers in Kurdistan province to produce the products which have relative and comparative advantage and also try to move from comparative to competitive advantage.

  Conclusion

  This paper offers empirical consistency among five indices of competitiveness advantage to examine Kurdistan province' international advantage in agricultural items in the previous seven years. The results show that Kurdistan province has comparative advantage in many of agricultural products, but it is not successful in creating competitive advantage in target market. Kurdistan province must try to convert its comparative advantage of products to competitive advantage to develop its share of target markets.

  Keywords: Agricultural products, Comparative advantage, Competitive advantage, HS classification, Kurdistan province
 • S.S. Ahmadzadeh, hamid Amirnejad*, seyed Ali hosseini yekani Pages 15-27
  Introduction

  The overuse of fertilizers in recent years has led to the production of harmful agricultural products and environmental pollution. Studying the environmental efficiency of agricultural activities and transferring the results of these studies to farmers and making practical use of them is one of the important strategies that can have a significant impact on the production of healthy products with less negative impacts on the environment. The main objective of this research is to measure the technical and environmental efficiency of rice farms in Guilan province. Previous studies in agriculture sector considered pesticides and fertilizers as undesirable inputs in the environmental model but considering undesirable outputs as inputs leads to an unbounded PPS, which is not rational from an economic perspective. So in this study, the nutrient surplus (nitrogen and phosphorus surplus) from rice fields, caused by overuse of chemical fertilizer, was considered as an undesirable product in the environmental model.

  Materials and Methods

  The presence of outliers in the dataset may bias efficiency estimates: this could make the results meaningless and misleading. The data cloud method is useful in identifying and removing outliers in the data, thus leading to more accurate efficiency estimates. Therefore, at first, farms that were identified as outliers were deleted from the sample. Then the nitrogen and phosphorus surplus were calculated by material balance condition and farms with negative or zero NS and PS were removed from sample, then the remaining farms were used to estimate the technical and environmental efficiency. To determine efficiency, the directional output distance function method was used. In this method, it is assumed that undesirable output is produced along with the desirable output and that means maximizing optimum output while reducing undesired output. The required data were collected by questionnaires from 427 Rice farmers.

  Results and Discussion

  The results indicated that the amount of nitrogen and phosphorus surplus in rice farms of Guilan province were 44.63 and 14.31 kg/ha, respectively. Therefore, if rice farmers continue to use current levels of nitrogen and phosphorus fertilizers, environmental problems caused by NS and PS would increase.The average technical efficiency of farmers in constant and variable returns to scale is 59 and 69 percent, respectively. So, it is possible to improve the efficiency of rice farms. In other words, the technical efficiency of farms under assumption of CRS and VRS can be improved 41% and 31%, respectively, through increasing output. The average environmental efficiency was 52%, it indicates that environmental efficiency is low. So according to the directional nutrients efficiency measure, rice farmers can increase their rice production and reduce environmental pollution simultaneously.Based on the results, environmental efficiency of farmers is lower than technical efficiency and there is a significant difference between the average efficiency with regard to nutrient surplus and without it, so if the nutrient is not considered in the model the efficiency score is estimated more than the actual value by 17%. The results also showed that almost 82% of these rice farmers are technically inefficient and 85% are environmentally inefficient. Spearman correlation coefficient between technical and environmental efficiency was 0.772. This indicated there is a positive relationship between these two kinds of efficiency and units with high technical efficiency also have high environmental efficiency.

  Conclusion

  One of the reasons for over usage of fertilizers and neglecting chemical fertilizer damages by farmers is that most farmers cultivate rice based on past experiences and they are more concerned with the economic aspect of production and not considering the external effects of increasing production methods. Lack of facilities and appropriate market for introducing and supplying healthy crops and the absence of appropriate agricultural policies are major obstacles to producing healthy crops that leads to continued usage of conventional production methods and the inadequate consumption of pesticides and fertilizers. So controlling fertilizer usage in farms, encouraging the consumption of healthy products, establishing training classes for farmers and raising their awareness about dangers of overuse of chemical fertilizers are essential for improving the environmental efficiency of Rice farmers in Guilan province.

  Keywords: Directional distance function, Environmental efficiency, Nitrogen surplus, Phosphorus surplus
 • H. Mohammadi*, Milad Aminizadeh, Hananeh Aghasafari Pages 29-45
  Introduction

  International trade leads to financial and economic development by improving domestic productivity. Given the importance of trade, various trade topics such as intra-industry trade, trade survival, trade balance and trade liberalization have been examined in the research literature. One of the most important trade concepts received less attention is export efficiency. The export efficiency is defined as the ratio of actual exports to the maximum export potential in the destination markets. Pistachio is one of the important products in Iran’s agricultural exports. The share of Iran’s pistachio exports has dramatically decreased from 58 percent in 2000 to 24 percent in 2016. Despite the importance of investigating the exports efficiency in planning and policymaking, there is no empirical study about the measuring pistachio exports efficiency. So, this paper aims to assess the main determinants of pistachio exports of Iran and evaluate the export efficiency in the main destination countries

  Methodology and Data

   In this study, the stochastic frontier gravity model is employed for investigating the Iran’s pistachio export efficiency in its importing countries. The gravity model is a well-known tool by international trade economists which explains trade flows between two trading countries based on economic size and geographical distance. The analysis is based on panel data covering 42 trading countries during 2001-2016. The selected countries are Australia, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cyprus, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Iraq, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, Pakistan, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates and United Kingdom.

  Results

  The results of Fisher and IPS (Im, Pesaran and Shin) panel unit root tests clearly show that all the variables are stationary. The results of Chaw and Hausman tests indicated that fixed effect model is the best model. The coefficient of Iran’s GDP carries a positive sign on its coefficient and is consistent to expectations. The coefficient of importers’ GDP carries the expected positive sign on its coefficient and is highly statistically significant at 1 percent level, indicating that higher GDP has translated into higher demand and so higher imports. The coefficient of the variable geographical distance is as expected negative and statistically significant at 10 percent level. This means that distance play an impeding role in pistachio exports from Iran to its importers. The coefficient of the variable per capita GDP difference as a proxy of economic difference is positive and significantly statistically at 10 percent level. This shows that pistachio export from Iran to its importing countries with different economic structure is higher compared to importing countries with similar economic structure.According to the results, the coefficient of the dummy variable for regional trade agreement is positive and statistically significant at 5 percent level. This indicates that membership of Iran and its partner in same agreements has significantly affected Iran’s pistachio exports to its importing countries. The coefficient of the dummy variable for common border is positive and highly statistically significant at 1 percent level indicating that common border between Iran and its partner led to same food-style and lower transaction cost which have increasing effect on Iran’s pistachio exports. The coefficient of dummy variable for high income is positive and significant at 10 percent level, suggesting that Iran’s pistachio exports to high income countries is higher compared to other countries. The coefficient of dummy variable for global economic crisis is negative and highly statistically significant at 1 percent level. This means that economic crisis led to decrease demand for unnecessary food. The coefficient of dummy variable for economic sanctions is negative and highly statistically significant at 1 percent level, showing that economic sanction led to decreasing supply from Iran to its importing countries particularly EU countries.Based on the efficiency results, none of the country showed100% technical efficiency. Also, the average of Iran’s export efficiency has decreased in all destination markets over the period 2001-2016. In the panels of Asia and Europe as important destination regions, Iran’s export efficiency has increased and decreased respectively.

  Discussion

  According to the empirical findings, there is a lot of potential in order to increase Iranian pistachio exports to destination countries. Therefore, due to the positive and significant effect of common border, it is suggested that trading countries with same border (land or sea border) should be a top priority for pistachio exports. Also, based on the positive effect of regional trade agreement, it is recommended that exporters be granted through access to larger and safer destination markets by joining larger trade agreements.

  Keywords: Export efficiency, Gravity model, Iran, Pistachio export
 • Fatemeh Kashiri Kolaei, Seyed Mojtaba Mojaverian Pages 47-61
  Introduction

  Selecting suitable crops for cultivation in a non-certain environment is considered as an important management topic in the agricultural sector. Despite the multiple application of probability theory in quantifying uncertainty in the form of risk programming, validity of this theory depends on the existence of frequency for uncertain variable. For events that cannot be measured by frequency, the only solution is to use subjective judgment of persons in the domain field rather than historical data. Some experts have mistakenly considered subjective judgmentl as a subjective probability and thus used the probability theory to quantify subjective judgmental. But based on existing evidence, the quantification of subjective judgment should be carried out in another theory called the uncertainty theory. In uncertainty theory, in addition to using the belief degree rather than frequency for calculating mathematical moments, the expected value of multiplicative variables will be different with their corresponding relations in the probability theory. Considering these conditions and having in mind that the agricultural sector is always faced with uncertain variables such as price of crops and weather conditions like rainfall, in this study the revenue uncertainty measures of major crops in the Goharbaran region of Sari have been calculated and compared. There are different measures for uncertainty, which in the present study variance and Tail Value at Risk (TVaR) have been used.

  Materials and Methods

  The first step in the application of the uncertainty theory is the elicitation of the belief degree or subjective judgments of the farmers about the crop's price and rainfall during the crop season. To elicit the uncertainty distribution of these variables based on the subjective judgments of farmers, 120 farmers were randomly selected in 2018. After eliciting the farmers' beliefs about uncertain rainfall and prices in the cdf method, it was necessary to select the number of belief degree which current practice was based on previous studies in this field. After calculating the above subjective judgments, while assuming linear, zigzag, normal and normal forms for uncertainty distribution, the parameters of each function were calculated using the least squares method. Among the forms of uncertainty distribution functions, the best form of the uncertainty distribution for each crop's price and rainfall was selected by comparing the RMSE indexes. Subsequently, by calculating a causal relationship between rainfall and crop yield, inverse uncertainty distribution of yield was also extracted. Given the inverse uncertainty distribution functions of crop price and yield, required parameters such as expected revenue, variance and TVaR of revenue at 95% confidence were calculated based on operational laws of uncertainty theory and probability theory. Eviews and Matlab software were used to estimate the yield response function and the uncertainty distribution functions, respectively.

  Results and Discussion

  In this study, after collecting the belief degree of farmers in the studied area about different levels of price and rainfall, three groups of comprehensive beliefs about prices and rainfall were determined by goodness of fit test. Then, according to the relationship between crop yield and rainfall, the inverse function uncertainty distribution is also calculated. With the uncertainty distribution function of crops price and yield, the expected revenue, variance (standard deviation) and TVaR measure for revenue per hectare of crops were calculated and compared with the uncertainty theory as well as probability theory. Based on the results of this study, the amount of the above measures varied in different belief degree groups,    which is due to differences in the uncertainty distribution parameters. Also, based on the results of this study in all groups of beliefs for all crops, the probability theory compared to the uncertainty theory has estimated the variance approximately more than 30% less, which is a significant result. In other words, applying probability theory to belief modeling will lead to erroneous and misleading results. In the case of the TVaR measure in binary multiplicative variable conditions, the use of probability theory and uncertainty theory in calculating TVaR does not yield conflicting results.

  Conclusion

  The purpose of this study was to compare the results of applying probability theory for modeling belief degree rather than uncertainty theory in order to illustrate the necessity of using uncertainty theory in belief degree modeling. Studying the effect of probability theory in modeling the belief degree also suggests that the application of probability theory in the presence of two uncertain variables has no significant effect on expected values and TVaR but has a significant effect on variance size. Based on the results of the present study, assuming the binary multiplicative variable, in calculating higher mathematical moments such as variance, the results of probability theory and uncertainty theory make a considerable difference. This demonstrates the need to promote the uncertainty theory in belief degree modeling. In other words, basic training in the belief degree modeling method should be considered.

  Keywords: Uncertainty, price, rainfall, yield, belief degree
 • siamak nikmehr*, Mansour Zibaei Pages 63-79
  Introduction

  Water resources are under increasing pressure from climate change, population growth, and socio-economic development. Recent assessments have revealed that climate change accounts for about 20% of the increased water scarcity. Due to the impacts of climate change on water resources, agriculture is one of the most important sectors of the economy affected by this event. Accordingly, food security threatened by climate change is one of the most important challenges of the 21st century to provide sufficient food for population growth. Because of the abundant effects of climate change and water scarcity on farmers' welfare, different strategies have been adopted to adapt to these changes. Adaptation can be defined as: “adjustment in ecological, social or economic systems in response to actual or expected climatic drivers and their effects or impacts. Climate change phenomenon has occurred in Iran during recent decades and it will continue in the future with greater intensity based on the seventh report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In other words, Iran’s aridity has been exacerbated by the climatic change to pose serious threats to its water resources and the ability to meet its residential, environmental, industrial, and agricultural water demands. In this regard, improved irrigation efficiency is vital for alleviating water scarcity and can be an adaptation strategy to climate change for this country due to water losses account for at least 45% of the water used in Iran's irrigated agriculture, which arises from inefficient irrigation systems.

  Materials and Methods

  The Karkheh River Basin (KRB) is one of the largest watersheds in Iran after Karoon and Dez. It is located on the western border of the country in a strategic position. This watershed consists of five sub-basins, namely Kashkan, Qarasou, Gamsiab, Seymareh, and South Karkheh. The Karkheh River Basin deal with water shortage through the frequent droughts in the region over the past decades, leading to major water deficit in downstream of the basin. Also, Climate change is expected to exacerbate the current water problems in KRB. Such ways that, 10-30% decrease in the runoff by mid-century is estimated in this basin thanks to less precipitation and higher evapotranspiration. The aim of current research is to evaluate the potential effects of climate change on irrigated agriculture and irrigation efficiency improvement strategy for adaptation in South Karkheh sub-basin using a hydro-economic model. This model integrates the strengths of the Positive Mathematical Programming (PMP), and Water Evaluation and Planning (WEAP) as a hydrological model. The MABIA module within WEAP was also used to simulate the impacts of climate change scenarios and water availability scenarios on crop yield. The hydro-economic model simulation starts with run WEAP-MABIA model for hydrological simulation of South Karkheh sub-basin. For this purpose, Model calibration was carried out using the PEST method. The Zahraei’s climate change scenarios (2015) were then used as input to the WEAP-MABIA model. Finally, results of the WEAP- MABIA were used as input to the Positive Mathematical Programming model to investigate the effects of climate change scenarios and adaptation strategy (improvement of irrigation efficiency) on the crop patterns and farmers’ profit. Required data for this study were collected from various sources. The data related to the Hydrological aspect was obtained from Khuzestan Water and Power Authority (KWPA) and Khuzestan Meteorological Office for the base period 1960-2018. Also, the required economic data were obtained through interviews with 180 farmers which randomly selected in Karkheh basin and Agriculture Organization of Khuzestan province.

  Results and Discussion

  The results of the WEAP model show that climate change will decrease the availability of water in agricultural areas of south Karkheh sub-basin. But the impact of climate change varies across regions. So that the water available in Payepol and Karkheh-Noor is reduced by 8.29% and 32.76% respectively. The MABIA method results also indicated that the B2 climate change scenario in the 2018–2050 periods may have a severe impact on crop yields and irrigation water requirements.The MABIA method results  also showed that the climate change scenario will likely lead to crop yield decreases, ranging between 1.5% and 34.05%. These changes in crop yields would be accompanied by increases in irrigation water requirements ranging between 1.11% and 22.43%, for all crops. A strategy to improve irrigation efficiency will mitigate the effects of climate change on the performance of different crops (especially rice crops). The results show that applying this strategy does not have a significant impact on the pure water requirement (actual evapotranspiration of products). In fact, applying this scenario (improving irrigation efficiency by 20%) will reduce gross water requirement by preventing water loss. Finally, results of the Positive Mathematical Programming showed that the total irrigated crop area is reduced under climate change by 17.93%. Therefore, Total agricultural profits decrease by 44% under climate change, compared to the reference scenario. The Karkheh Noor irrigation area faces the largest reductions in crop area. Also, this area shows the largest reduction in agricultural profits (59.9%). In contrast, the smallest decrease in crop area and agricultural profits have occurred in Payepol. But the reduction of water use due to the improving irrigation efficiency will increase the profit of agricultural activity in the Karkheh sub-basin by 340 billion Rials.

  Conclusion

  This research has tried to contribute to the analysis of climate change impacts and adaptation by addressing the processes that occur at the sub-basin level. The Karkheh sub-basin case study, an illustrative example of critical water and climate interactions, permitted to illustrate climate change vulnerability and adaptation. The results of this study showed that Climate change can affect South Karkheh sub-basin's agriculture through changes in water resource flows and allocations. These changes impose remarkable economic costs on farmers. But the application of on-farm adaptation option via investment in improved irrigation efficiency technology does reduce the impact of climate variability. Therefore, this research demonstrates that the implementation of such a policy, can support adaptation and reduce the risk faced by farmers in light of climate change.

  Keywords: Adaptation Scenario, Climate change, PMP method, South Karkheh sub-basin, WEAP model
 • S. Roudari, masoud homayounifar*, M. Salimifar Pages 81-96
  Introduction

  The banking sector has a financial intermediary role and can directly and indirectly support the growth of the real sector of the economy. In countries such as Iran whose economy is bank-based, economic growth is largely dependent on bank loans and according to macroeconomic changes, banking flexibility has a great importance in economic development. On the other hand, according to the policies of the agricultural sector in the development perspective document, which insist on food security of the country by relying on production from domestic sources and emphasize on the self-sufficiency of production of basic products, the development of the agricultural sector has always been a matter of concern for the policymakers. One of the most important limitations in the agricultural sector is the limitation of financial resources for using modern technologies and the creation of higher added value products. Among the factors influencing the formation of an efficient financing system is the instability in other financial markets, especially the exchange rate, which affects the country's GDP and creates cyclical effects, finally affecting the performance of the banking sector. In fact, the impact of GDP on banking ability to provide facilities during periods of recession and booms is explained through business cycles. The purpose of this study is to investigate the effect of fluctuations in some asset markets such as exchange rate and stock index along with the variables of business cycles and agricultural products import on the efficiency of agricultural facilities.

  Materials and Methods

  In the present study, several econometric models have been used to investigate the effect of exchange rate and stock index fluctuations and business cycles on the efficiency of agricultural facilities. Initially, wavelet transform model was used to extract exchange rate and stock index fluctuations. The Daubechies discrete wavelet was used for this purpose. The advantage of this approach over the family of Arch models is the ability to distinguish fluctuations across time periods. In addition, Hodrick Prescott filter was used to extract business cycles, and Bootstrap data envelopment analysis approach was applied to evaluate the efficiency of agricultural facilities. The advantage of this approach over the data envelopment analysis approach is its bias correction and greater stability. The Markov switching model was also used to estimate the final research pattern. The used period in the study is 1384:1-1396:4.

  Results and Discussion

  According to Hamilton's study, the intercept that has the lowest coefficient indicates a low regime (low efficiency of facilities granted to the agricultural sector) and the intercept with a highest coefficient indicates the high regime (high efficiency of facilities granted to agriculture). Therefore, the zero regime in the present study indicates the high efficiency regime while regime indicates the low efficiency regime of the granted facilities. Based on the results of model estimation, the occurrence of business cycles in all regimes would lead to decline in the efficiency of the banking network facilities provided to the agricultural sector. The impact of exchange rate fluctuations depends on the time period. Short-term fluctuations have no significant effect on facility efficiency but medium- and long-term fluctuations have a negative significant impact. If the currency market volatility persists, it would reduce the efficiency, regardless of the regime and the level of efficiency of the facility. Of course long-term exchange rate fluctuations will have a stronger negative impact when the regime of agricultural facilities efficiency is high. Stock index fluctuations in the medium and long term also have a positive and significant impact when the efficiency of agricultural facilities is high. In case of high efficiency level of agricultural facilities, increasing imports of agricultural products will lead to decrease in efficiency.

  Conclusion

  In many studies on the effect of exchange rate, stock fluctuations, and business cycles on the performance of the banking network, several important factors have been ignored such as regime changes, and time-scale in the efficiency of facilities granted to the agricultural sector. Due to different impacts of exchange rate and stock index fluctuations across different time periods as well as on the different efficiency regimes of agricultural sector facilities, the policymakers of currency and capital market should manage currency and stocks based on the volatility period and the level of efficiency of facility. In fact, in such situation, the nonperforming loans will be less and the banking network will not have problem to finance the agricultural sector.

  Keywords: exchange rate, stock index, efficiency of agricultural facilities, Markov Switching
 • F. Baktash, Karim Azarbayjani*, gholamhosein kiani, Saeid Daekarimzadeh Pages 97-111
  Introduction

  One of the most efficient methods of demand management that leads to the regulation of water consumption pattern is amendment of pricing system based on total price of water in agriculture sector. In fact, one of the best policies and methods to maintain water resources through proper water pricing in different regions is to utilize an optimum pattern of water consumption. Evaluating common systems of irrigation in Khouzestan (Dez network) has indicated that the functions of most of them have been decreased because of defect in design and implementation, inappropriate maintenance, delaying in repair and lack of proper management. Economically, the costs of investment and projects construction has been considerably more than the predicted amount; moreover, the projects construction mostly lasts longer than the due date. In terms of management and utilization, decimation of water leads to stagnant water and salinity problems. Therefore, inappropriate utilization causes injustice in water distribution and discrimination among utilizers.

  Materials and Methods

  This study aimed to calculate the total cost of agriculture water considering funding costs, utilization costs and maintaining the costs of facilities from the perspective of Water Organization of North Khuzestan district and determining the total cost of agriculture water in irrigation network using Activity-Based Costing (ABC) method in the crop year 2018. Activity based costing is a cost-finding system that uses cost stimulants of activities to assign overhead costs of products. In fact, it is a resource consumption model that can provide proper information to help making decision about the improvement of product process. Statistics and required data were collected from agricultural Jahad organization of Khouzestan province and water affair organization of North Khouzestan district.

  Results and Discussion

  The price of water per cubic-meter in each activity based on costing method for wheat and corn products are 1445 and 1519 Rials respectively. It can be concluded that the quantities calculated by the Water Organization for both wheat and corn are much less than the quantities of agriculture water provision cost that is equal to 1231 Rials. Thus, the prices paid by the farmers for the products, wheat and corn, which are 142.1 and 201.3 respectively, are less than the cost of water supply. Therefore, the paid price of water could not compensate the cost of water supply. In general, it is revealed that the activity based costing (ABC) system can be one of the management solution to achieve the accurate decision making to resolve the informational requirements of the management and to benefit the company by implementing and planning this system. In addition, the results show that using ABC method in computing total cost of agriculture water in North Khuzestan leads to more accurate overhead costs dedication that causes not only to obtain accurate and correct data but also to acquire simple implementation of costing system that can benefit the managers strongly.

  Conclusion

  The study finds that ABC system is more accurate and correct to compute overhead costs and leads to accurate and correct data beside simplicity in executing a cost finding system that can have many profits for the managers. Considering the total cost of water, it is necessary to amend the water assignment and increase the water price gradually to decrease wasting water and prevent from overuse of water. Moreover, it is necessary to expand the area under cultivation and increase the farmers' income to improve the output of irrigation.As water is the essential element to produce agricultural crops, costing policy based on the real cost of water should be executed gradually. It should be noticed that pricing water based on the real water price is not enough. The total costs obtained from the farmers should be applied to improve the water resources of agricultural sections and efficient management of water supply plan.

  Keywords: Activity-based costing, Traditional costing, Total cost, Total cost of water