فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - پیاپی 51 (زمستان 1398)
 • پیاپی 51 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود یزدان پناه، بهمن خسروی پور، یوسف آزادی* صفحات 3-19
  بیکاری و افزایش شمار دانش آموختگان دانشگاهی از جمله مهم ترین چالش هایی است که ایران با آن روبه رو است. به طوری که این مسیله جزء بزرگ ترین درگیری های ذهنی برنامه ریزان، سیاست گذاران، والدین و جوانان، به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی شده است. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه توانایی پیش بینی دو نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته و نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی در تبیین گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به شمار 2233 نفر بود که 327 نفر از آنان بر پایه جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب نمونه مورد بررسی بهره گرفته شد. با توجه به کمبود اطلاعات 23 پرسشنامه، در نهایت 304 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی صوری آن به کمک صاحب نظران و متخصصان تایید شد. به منظور تایید پایایی پرسشنامه ضریب های تتا محاسبه شد (70/0 تا 90/0). نتایج به دست آمده از مدل معادله های ساختاری نشان داد، نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی با پیش بینی 85 درصدی متغیر گرایش نسبت به خوداشتغالی، توانمندتر از نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته در پیش بینی گرایش نسبت به خوداشتغالی بود.
  کلیدواژگان: بیکاری، خوداشتغالی، گرایش، نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی
 • لادن شفیعی*، حسین مرادی، آرمان بخشی جهرمی صفحات 20-37

  هدف کلی این تحقیق واکاوی اثربخشی آموزشی کشاورزان برتر استان کرمان در افزایش تولید و عملکرد، کاهش هزینه در واحد سطح و میزان به کارگیری فناوریهای نوین درافزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی استان کرمان می باشد. در این از دیدمان استفاده شد. تحقیق حاضر یک پژوهش کمی است که در آن از پرسشنامه ساختارمند به عنوان ابزار اصلی گرد آوری اطلاعات استفاده شد. در کنار آن از مطالعه و مرور اسنادی و کتابخانه ای برای گرد آوری داده ها استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق 4215تن تولیدکنندگان محصولات باغی و  45 تن تولید کنندگان برتر محصولات باغی استان کرمان بود. بر مبنای فرمول کوکران 229 تن از باغداران برآورد شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از متخصصان رشته ترویج و برای سنجش پایایی از روش تتای ترتیبی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و با به کارگیری آماره های آمار توصیفی و استنباطی پارامتری و ناپارامتری (تی تست، ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداران برتر می-توانند در ابعاد مختلف آموزشی اثر بخش و تاثیرگذار باشند. بیشترین تاثیر بهره برداران برتر برافزایش عملکرد و کاهش هزینه ها و در رتبه بعدی بهکارگیری فناوری نوین و کمترین تاثیرگذاری در حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از نهاده ها میباشد.

  کلیدواژگان: اثر بخشی، تولیدکنندگان برتر، کارایی باغ داران
 • هادی رزقی شیرسوار*، مژگان شاعری صفحات 38-53

  هدف اصلی این پژوهش" ارایه مدل آموزش کارآفرینی سازمانی در مراکز آموزش جهاد کشاورزی" می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می آید.جامعه آماری این پژوهش شامل 296 نفر از کارشناسان و مدرسان آموزش و کارآفرینی مراکز آموزش جهاد کشاورزی در سال 1398 می باشند،که با در نظر گرفتن حجم جامعه و با توجه به بکارگیری آزمون های معالات ساختاری و نرم افزار AMOS 24 بصورت تمام شماری استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 51 گویه ای (برگرفته از پژوهش عزیزی (1389)) استفاده شده که طی آن ابتدا پرسشنامه مذکور در اختیار 5 نفر از خبرگان مراکز آموزش جهاد کشاورزی قرار گرفت و مولفه های اصلی و گویه های مرتبط با هر یک از مولفه ها تایید شد.بر این اساس روایی ابزار پژوهش با توجه به استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با توجه به بکارگیری خبرگان ، بصورت صوری به تایید رسیده است.جهت تایید پایایی ابزار پژوهش، پس از اخذ و تایید روایی ابزار پرسشنامه موجود در اختیار 26 نفر از اعضا جامعه مورد پژوهش قرار گرفت و درنهایت پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 محاسبه گردید.نتایج حاصل از اجرای مدل ساختاری نهایی نشان میدهد،بالاترین ضریب مسیر مربوط به مولفه عوامل مدیریتی با ضریب مسیر 0.89 و در جایگاه دوم عوامل فنی با ضریب مسیر 0.87 و در جایگاه سوم رویکردهای آموزشی با ضریب مسیر 0.83 و در جایگاه چهارم محتوای آموزشی با ضریب مسیر 0.81 قرار دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی، مدل
 • زهرا رنجبر*، محمد چیذری، حسن صدیقی، همایون فرهادیان صفحات 54-68
  کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد. این در حالی است که فعالیت در این بخش با ریسک های فراوانی همراه بوده و مدیریت آن نیازمند توجه جدی است. در همین راستا توجه به نقش برنامه های آموزشی-ترویجی و چگونگی واکنش کشاورزان در برابر انواع ریسک ها بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارایه مدل مدیریت ریسک تولید گندم با تاکید بر نقش برنامه های آموزشی-ترویجی به عنوان یکی از عامل های موثر در مدیریت ریسک در بین تولیدکنندگان گندم دیم استان کرمانشاه می باشد. جامعه ی آماری تحقیق 83442 تن بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و بهره گیری از نمونه گیری چند مرحله ای نسبت به انتخاب 383 تن از آنان اقدام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد (94/0≥ɑ≥73/0). در تجزیه و تحلیل داده ها و به منظور مدل سازی از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته ها گویای آن بود که بین بهره مندی از برنامه های آموزشی-ترویجی و آگاهی از منبع های ریسک رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین مدل پیشنهادی با توجه به ضریب های تبیین متغیرهای موجود در مدل، قادر به تبیین 50 درصد از تغییرها در مدیریت ریسک بود. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی به محققان، عامل های ترویج و کشاورزان ارایه می دهد تا با گسترش سطح همکاری های خود، در طراحی راهبردهای مناسب مدیریت ریسک اقدام کنند.
  کلیدواژگان: ریسک، برنامه های آموزشی- ترویجی، راهبردهای رفتاری
 • امیر نعیمی*، بهزاد رنجبر، فرنوش نهاوندیان صفحات 69-82

  با توجه به دگرگونی های سریع در این قرن، نظام آموزش کشاورزی، علاوه بر جنبه های آموزشی و تخصصی بایستی دانشجویان و سایر ذینفعان را در راستای دست یابی به مهارت ها و قابلیت های فرهنگی و اجتماعی یاری نماید. بنابراین، هدف این تحقیق کاربردی ، تحلیل اثر قابلیت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان بود. این تحقیق کمی به لحاظ گردآوری و تحلیل داده ها، میدانی و از نظر امکان و توان کنترل متغیرها، علی - ارتباطی است. جامعه آماری تحقیق 1023 تن از دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 98-1397 بودند (1023=N). حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی- مورگان 284 نفر به دست آمد (284=N). برای نمونه گیری از روش طبقه ای تناسبی استفاده شد. روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه از طریق چند تن از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب های تتای ترتیبی بین 74/0تا 94/0 و پایایی ترکیبی بین 72/0 و 97/0 تعیین شد. برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS و روش مدل-سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های آمار توصیفی نشان داد میزان قابلیت فرهنگی دانشجویان مورد بررسی در سطح متوسط (18/3 از 5) و سرمایه ی فرهنگی آنان پایین تر از سطح متوسط (85/2 از 5) است. یافته های مدل ساختاری نشان داد که به نظر دانشجویان، متغیر قابلیت فرهنگی بر متغیر سرمایه ی فرهنگی، اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین مولفه های هوش و مهارت فرهنگی بر سرمایه ی فرهنگی دانشجویان اثر مثبت و معنی داری دارند و متغیر قابلیت فرهنگی توان تبیین 28 درصد از تغییرات سرمایه فرهنگی دانشجویان را دارد.

  کلیدواژگان: قابلیت فرهنگی، سرمایه فرهنگی، دانشجویان، آموزش عالی کشاورزی
 • نوذر منفرد، مهسا فاطمی*، کورش رضائی مقدم، شهرام مقدس فریمانی، پرویز بیات، مهناز امیر امینی خلف لو صفحات 83-108

  کشاورزی ارگانیک نوعی کشاورزی پایدار است که هدف آن ایجاد سیستم های تولیدی کشاورزی یکپارچه، نظام یافته و انسانی است که تضادی با منافع زیست محیطی و اقتصادی نداشته باشد. بدین منظور برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با شیوه های کشاورزی ارگانیک در معرفی و تسهیل فرآیند پذیرش و ترویج بکارگیری این نوع کشاورزی توسط بهره برداران امری تاثیرگذار است. اولین گام در طراحی هر برنامه، شناسایی نیازهاست. از این رو هدف کلی پژوهش، نیازسنجی آموزشی کشاورزان استان بوشهر برای اجرا و توسعه کشاورزی ارگانیک می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه شامل (1) کل کشاورزان استان در زمینه های زراعت و باغبانی (24345 نفر)، (2) کارشناسان و مدیران بخش اجرایی کشاورزی (359 نفر) و (3) متخصصین کشاورزی استان شامل اساتید و اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر (120 نفر) هستند. با توجه به حجم جامعه آماری و استفاده از جدول تعیین حجم مورگان، 200 کشاورز، 90 نفر کارشناس و مدیر اجرایی و 30 نفر از متخصصین به عنوان نمونه های موردمطالعه به طور تصادفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر با استفاده از پیمایش و ابزار پرسشنامه در بخش کمی و همچنین مصاحبه های متمرکز بر گروه و تحلیل محتوا در بخش کیفی انجام گرفت. روایی صوری و پایایی پرسشنامه از طریق گروهی از متخصصان کشاورزی و اجرای یک مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلی موردتایید قرار گرفت. طبق یافته های بخش کیفی، 32 نیاز آموزشی برای کشاورزی ارگانیک استخراج گردیده و اولویت بندی شد. در بخش کمی نیز "میزان اهمیت فعالیت های ارگانیک"، "میزان دانش کشاورزان در خصوص فعالیت ها" و"میزان بکارگیری فعالیت ها توسط کشاورزان" موردسنجش قرار گرفت. در پایان، پیشنهادهای کاربردی به هدف ارتقای سطح دانش و مهارت های کشاورزان استان برای اجرا و توسعه کشاورزی ارگانیک، و کاهش موانع و مشکلات آن ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کشاورزی ارگانیک، کشاورزان، نیازسنجی آموزشی، دانش، مهارت
 • سعید کریمی*، فاطمه سپهوند، احمد سلمان مکریت صفحات 108-125
  برای درک بهتر قصد و رفتار کارآفرینانه، عوامل محیطی باید مد نظر قرار گیرند؛ اما در ادبیات تحقیق تاثیر این عوامل بر رفتار فردی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، بر پایه ی نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده، رابطه حمایت دانشگاهی با قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی در دو کشور همسایه و فارسی زبان ایران و افغانستان بررسی شد. جامعه مورد مطالعه شامل 1250 دانشجوی کارشناسی کشاورزی در دانشگاه بوعلی سینا (650 تن) و دانشگاه سمنگان افغانستان (600 تن) بود که با استفاده از جدول بارتلت و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 452 تن از آنها (231 نفر از دانشگاه بوعلی سینا در ایران و 221 نفر از دانشگاه سمنگان در افغانستان) برگزیده شدند و داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده از آنها گردآوری شد. روایی شکلی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا تایید شد. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 81/0تا 92/0) ارزیابی و تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادله های ساختاری و روش حداقل مربع جزیی تحلیل شد. نتایج نشان داد که حمایت دانشگاهی رابطه مثبت و معنی داری با نگرش و کنترل رفتار درک شده دارد و از سوی دیگر، نگرش و کنترل رفتار درک شده هر دو به طور مثبتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند. نتایج این مطالعه به درک تاثیر حمایت دانشگاهی بر قصد کارآفرینانه و پیش آیندهای آن در دو کشور فارسی زبان و در حال توسعه کمک می کند. نتایج همچنین نشان می دهند که اهمیت نسبی عوامل انگیزشی (یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) و پیشایند آنها (یعنی حمایت دانشگاهی) در دو کشور بسیار شبیه هستند و از کاربرد موفق نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد کارآفرینانه در کشورهای غیرغربی حمایت می کنند.
  کلیدواژگان: قصد کارآفرینانه، نظریه رفتار برنامهریزی شده، حمایت دانشگاهی درک شده، دانشجویان کشاورزی
 • طاهر عزیزی خالخیلی*، مهدی حدادی نژاد، میثم منتی زاده صفحات 125-140

  این پژوهش با هدف شناسایی عامل های موثر بر نیازهای آموزشی-ترویجی پرورش دهندگان توت فرنگی در استان مازندران انجام شد. از این رو، جامعه ی مورد مطالعه پرورش دهندگان توت فرنگی در پنج شهرستان استان مازندران (با بیش از 70 درصد تولید استان) بودند (3000=N) که با استفاده از فرمول کوکران و تکنیک نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 240 تن از آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی آن بوسیله چندتن از اعضای هییت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما و محاسبه‏ تتای ترتیبی سنجیده شد (دامنه 78/0 تا 86/0). برای تحلیل داده ها و اولویت بندی نیازها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، همبستگی اسپیرمن) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین رتبه ای و رگرسیون ترتیبی) استفاده شد. یافته ها نشان دادند که از دیدگاه کشاورزان؛ نیازهای آموزشی در زمینه تحمل به تنش، کمیت میوه و کیفیت میوه رتبه های اول تا سوم را دارند. در سویه تحمل به تنش نیز موضوع مقاومت بوته نسبت به سرمای زمستانه و بیماری ها و آفات در اولویت قرار گرفتند. از بین 55 مورد نیازهای آموزشی مورد بررسی، حفظ استحکام میوه در جابجایی رتبه اول اهمیت را به خود اختصاص داد. همچنین بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای تجربه کشاورزی، تحصیلات، میزان درآمد و میزان ساعت کار روزانه رابطه معنا داری با نیازهای آموزشی- ترویجی کشاورزان داشتند. بر اساس یافته ها رگرسیون ترتیبی و ضریب ناگلکرک این چهار متغیر قادرند 7/59 درصد از تغییرات نیاز آموزشی-ترویجی توت فرنگی کاران را پیش بینی نمایند. در نهایت، پیشنهاد می شود که اولویت های آموزشی تحقیق حاضر به عنوان ریوس برنامه های ترویجی و آموزشی توت فرنگی کاران استان لحاظ شود.

  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، آموزش ترویجی، تولید توت فرنگی
 • مریم باقری، سید مهدی میردامادی*، سید جمال فرج الله حسینی، فرهاد لشگرآرا صفحات 141-152
  فضای سبز به عنوان بخشی از کالبد و بافت شهرها از دیرباز رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با زندگی مردم داشته و امروزه نیز یکی از ضرورت های گریز ناپذیر خدمات شهری شهرداری ها بوده و از مولفه های مهم نظام زیستی شهرها و نیازهای اساسی جامعه شهری به عنوان یک زیرساخت شهری مهم به شمار می آید و مرکزهای تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز نیز به عنوان بازوی بسیار مهم سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران نقش بسزایی در راستای توجه، ارتقاء و سرمایه گذاری در زمینه های فرهنگی و اجتماعی فضای سبز باهدف افزایش آگاهی های شهروندی و گسترش امور تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره ای در کنار اقدام های اجرایی دارد. لذا پژوهش پیش رو باهدف تبیین و واکاوی مولفه های موثر در مشارکت کارکنان مرکزهای تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز تهران در توسعه فضای سبز شهری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 266 تن از کارکنان 92 مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه های 22 گانه شهرداری تهران بودند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 157 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده ازنظر استادان دانشگاه و پایایی متغیرها با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی (86/0) با استفاده از نرم افزار R تایید شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که به ترتیب از میان نشانگرهای سازه فرایند ارزیابی عملکرد هدف ها، اقدام به حل نارسایی ها در عملکرد هدف ها با توافق کارکنان، از سازه اختلال عملکرد کارکنان، عدم تلاش دوباره مرکز در صورت نرسیدن به هدف ها، از نشانگرهای سازه حمایت سازمانی حمایت مرکز از راه تشویق کارکنان برای رسیدن به هدف ها شغلی و همچنین از میان نشانگرهای سازه پاداش ملموس، شانس افزایش ترفیع پست در صورت رسیدن به هدف ها تعیین شده، عامل های موثر بر مشارکت کارکنان در هدف گذاری برای توسعه فضای سبز پایدار شهری از دیدگاه کارکنان مرکزهای تحقیقات، آموزش و مشاوره (تام) فضای سبز شهرداری تهران می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش فضای سبز، توسعه شهری، مدیریت مشارکتی، مشارکت در هدف گذاری
 • سمیه محمدیار*، پیمان اکبری، اردشیر شیری، خدیجه مرادی قزلی صفحات 153-163

  هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر آموزش های ترویج در بهبود تولید گیاه دارویی آویشن در کرمانشاه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 60 تن از کشت کاران گیاهان دارویی شهرستان کرمانشاه بودند. حجم نمونه بر اساس تصادفی ساده در دسترس به تعداد 60 نفر می باشند که در دو گروه کنترل (30نفر) و آزمایش (30نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 31 سوالی (در دو بخش کلی راندمان تولید گیاه دارویی آویشن و آموزش و ترویج کشاورزی) به ترتیب با 10 و 21 سوال استفاده شده که قسمت آموزش و ترویج کشاورزی دارای سه زیر مجموعه (آموزش و ترویج ارتقا بهره وری، آموزش و ترویج افزایش راندمان آبیاری و آموزش و ترویج راندمان اقتصادی کشاورزان) به ترتیب با 7 سوال بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که آموزش های ترویج گیاهان دارویی بر راندمان تولید گیاه دارویی آویشن تیموس با مقدار سطح معناداری 0.002، آموزش های ترویج گیاهان دارویی بر آموزش و ترویج ارتقا بهره وری با سطح معناداری0.011، آموزش های ترویج گیاهان دارویی بر افزایش راندمان آبیاری گیاه دارویی با مقدار سطح معناداری 0.025 و آموزش های ترویج گیاهان دارویی بر راندمان اقتصادی کشاورزان تولید گیاه دارویی آویشن تیموس ولگاریس با مقدار سطح معناداری 0.000 موثر است. بنابراین کلیه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: آموزش ترویج، بهبود تولید، آویشن
|
 • Masoud Yazdanpanah, Bahman Khosravipour, Yousof Azadi * Pages 3-19
  The issue of unemployment and the increase in the number of university graduates is one of the most difficult challenges facing Iran. So that this issue has become one of the most significant problems mental for planners, policymakers, parents and young people, especially college graduates. Therefore, the purpose of this study was to compare the power of two theories of planned behavior and social cognitive career theory in predicting agricultural students’ intention towards self-employment in Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University. The study population was undergraduate students of Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University (N=2233). After a screening process 23 questionnaires had to be removed due to inconsistencies and missing data. The statistical sample was 304 students that determined by Krejcie and Morgan table, and a random sampling method was used to collect data from students using questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The reliability of the main scales of the questionnaires was examined by teta coefficients, which ranged from 0.70 to 0.90, indicating the tool of study is reliable. The results of structural equation modeling showed that social cognitive career theory with 85 percent prediction of self-employment intention variable was more powerful than theory of planned behavior in predicting intention towards self-employment.
  Keywords: Unemployment, Self-employment, Intention, Theory of planned behavior, social cognitive career theory
 • Ladan Shafiee *, Hossein Moradi, Arman Bakhshi Pages 20-37

  information. The overall objective of this study is to evaluate the educational effectiveness of selection farmers in the province in improving production, unit yield, cost per unit area and technology utilization, and in general the effect of increasing quantitative and qualitative efficiency of agricultural products in Kerman province.The present study is a quantitative research in which a structured questionnaire was used as the main data collection tool. Document and library studies were also used to collect data.The statistical societyof the study includes the producers of horticultural products and the selection producers of horticultural products in Kerman province selected as top producers at the rural, county, provincial and national levels;this statistical population includes 4215 people. The statistical sample was estimated to be 229 according to Cochran formula.The face validity of the questionnaire was evaluated by several experts in the field and the Ordinal Teta method was used to assess its reliability statistical and inferential descriptive and inferential statistics statistics (T-test, Pearson correlation coefficient, Mann-Whitney and Spearman correlation coefficient). Data were analyzed using SPSS 23. The results showed that selection agricultural producers can be effective in different educational aspects.The highest impact of selection producers is on increasing yields and reducing costs, followed by the application of new technology (modern irrigation, new machines, etc.) and the least impact on environmental protection and optimal use of inputs.Therefore, it is recommended to use the selection producers as educational and extensionalworkers and to organize educatioval classes and field visits in the organization's programs.

  Keywords: Elit farmers, Effectiveness, fruit growers efficiency
 • Hadi Rezghi Shirsavar *, Mojgan Shaeri Pages 38-53

  The main purpose of this study is to present a model of organizational entrepreneurship training in agricultural Jihad training centers. This study is a descriptive survey in terms of purpose and method of data collection. The statistical population of this study consists of 296 experts of training and entrepreneurship in Agricultural Jihad Training Centers. Taking into account the size of the community and considering the use of structural quiz tests and the AMOS 24 software are used in their entirety. In this study, a 51-item researcher-made questionnaire (extracted from Azizi Research (2010)) was used. At first, the questionnaire was given to 5 experts of agricultural Jihad training centers and the main components and items related to each Component approved. Accordingly, the validity of the research instrument was confirmed by the use of a researcher-made questionnaire and by the use of experts, it was formally confirmed. To confirm the validity of the research instrument, after obtaining and confirming the validity of the questionnaire tool available to 26 community members The reliability of the questionnaire was calculated to be higher than 0.7 by Cronbach's alpha method. The results of the implementation of the final structural model show that the highest path coefficient is related to managerial factors with path coefficient of 0.89, second in technical factors with path coefficient of 0.87 and in third place educational approaches with path coefficient of 0.83 and fourth in educational content with coefficient of path. The route is 0.81.

  Keywords: Training, entrepreneurship, model
 • Zahra Ranjbar *, Mohammad Chizari, Hasan Sadighi, Homayoun Farhadian Pages 54-68
  Agriculture is considered an important sector in the world economy. However, this section is always associated with risk, implying the need for more attention to risk management. In this regard, it is important to consider the role of extension training programs and how farmers react to risk. The main purpose of this research was to present a risk management model with focusing on the role of extension training programs among rain-fed wheat producer in Kermanshah province (N=83442). The sample size was determined based on krejcie and Morgan table (n=383). This research has been done through a survey method and multistage sampling method was used to select 383 farmers. Questionnaire was main research instrument. The content validity of the questionnaire was confirmed by panel of experts and the reliability of different parts was approved with Cronbach,s alpha test (0.73 ≤ ɑ ≤ 0.94). The data were analyzed using SPSS and Smart PLS software. Results showed that the positive significant relationship between the awareness of risk sources and extension training programs. Also, the proposed model can explain 50% of changes in risk management. The results of this research provide useful insights for researchers, extension agents and farmers to develop appropriate risk management strategies by expanding the level of collaboration.
  Keywords: risk, Extension training programs, Behavioral strategies
 • Amir Naeemi *, Behzad Ranjbar, Farnoosh Nahavandian Pages 69-82

  Given the rapid changes in this century the agricultural education system, in addition to the educational and technical aspects, must assist students and other stakeholders in acquiring cultural and social skills and abilities. So, the purpose of this applied research was to analyze the effects of cultural capability on cultural capital among agricultural students at the University of Zanjan. This quantitative research in terms of data collection and analysis is a field study and in terms of the possibility and ability to control variables is causal-relational research. The statistical population of the study was 1023 people of agricultural students studying at the University of Zanjan (N=1023). The sample size determined via Krejcie and Morgan’s table (n=284). The sampling method was proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating the ordinal theta between 0.74 to 0.94 and composite reliability between 0.72 to 0.97. SPSS software and structural equation modeling methods in AMOS software were used to process the data. The results of the structural model showed that according to the viewpoint of students, the cultural capability has a significant and positive effect on the cultural capital. Also, the cultural intelligence and skills of students have a positive and significant effect on cultural capital and the structural model analysis showed that cultural capability can explain 28% of students' cultural capital changes.

  Keywords: Cultural Capability, Cultural Capital, students, agricultural higher education
 • Nozar Monfared, Mahsa Fatemi *, Kurosh Rezaei Moghaddam, SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI, Parviz Bayat, Mahnaz Amiramini Khalafloo Pages 83-108

  farming is a kind of sustainable agriculture aimed to provide integrated, systematic and human agricultural production system without any conflicts with economic and environmental benefits. Therefore, it is effective to implement educational classes and workshops in related with different techniques of organic farming in order to facilate the adoption process of this innovative method in agriculture. Need assessment is the first step of each program. So, the main objective of this research is assessing of the educational need of bushehr province farmers for adopting and developing organic farming. The statistical population of this research consists of three groups including farmers (24345 individuals), agricultural experts and managers of Jihad agriculture organization of Bushehr province (350 individuals) as well as the lecturers and faculties of agriculture college and research and education center for agricultural and natural resources of bushehr province (120 individuals). Based on statistical population and referring to Morgan table, 200 farmers, 90 agricultural experts and executive managers and 30 faulties were selected, randomly. Quantitative phase of the research was accomplished based on survey using questionnaires and the qualitative phase was conducted based on designing focus groups and content analysis. The face validity and reliability of the questionnaire were confirmed by a panel of agricultural specialists as well as conduction a pilot study, respectively. According to the findings of qualitative phase, 32 educational needs were extracted and ranked regarding organic farming. “Subjects importance”, “farmers’ Knowledge about the subjects” and “application of the subjects by farmers” were assessed in quantitative phase.

  Keywords: Organic Farming farmers, need assessment, knowledge, skill
 • Saeed Karimi *, Fatemeh Sepahvand, Ahmad Salman Makreet Pages 108-125
  In order to understand better entrepreneurial intentions and behaviors, we need to consider environmental factors, however, less attention has been paid to the effect of these factors on the individual behavior in the literature. Based on the Theory of Planned Behavior (TPB), this study aimed to examine the relationship between perceived university support and students’ entrepreneurial intentions in tow Persian-speaking countries namely Iran and Afghanistan. The study's population included 1250 undergraduate agriculture students at Bu-Ali Sina University (N=650) and Samangan University in Afghanistan (N=600) in 2019 academic year, which 452 of them were selected using Bartlet’s table and proportional stratified random sampling. Study data were collected through a standardized questionnaire. Validity of the questionnaire was approved based on the opinions of faculty members at Bu-Ali Sina University. The reliability of the research instrument was determined using Cronbach's alpha coefficients (in the range of 0.81 to 0.92). Data were analyzed using structural equation modeling and the partial least square (PLS) method. The results indicate that along with positive attitude and perceived behavioral control that are directly related to entrepreneurial intentions, university support also has an indirect but significant impact on shaping of entrepreneurial intention among students. The relative importance of the motivational factors (attitudes, subjective norms and perceived behavioral control) and its antecedent (university support) appears to be broadly similar in the two countries and add support to the applicability of the TPB model in predicting entrepreneurial intentions in non-western countries.
  Keywords: Entrepreneurial intentions, Theory of planned behavior, Perceived University Support, Agriculture students
 • Taher Azizi Khalkheili *, Mehdi Haddadinejad, Meysam Menatizadeh Pages 125-140

  This research was conducted to identify the educational and extensional needs of strawberry growers in Mazandaran province. The statistical population consisted of strawberry growers in five counties of Mazandaran province (with more than 70% of the province's production, N = 3000), 240 of them were selected by Cochran's formula and multi stage random sampling technique. Data was collected through a questionnaire that its validity was confirmed by faculty members of agricultural extension & education and horticulture departments in Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University and Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan, also calculating Ordinal Theta revealed the suitable reliability of measuring instrument (range 0.78 to 0.86). Mean, standard deviation and spearman correlation, were used for data analysis and prioritization of needs as well as inferential statistics: mean rank comparison and ordinal regression. The results of study showed that three educational needs: stress tolerance, fruit quantity and fruit quality ranked first to third in importance. In tolerance to stress dimension, the resistance of the plant to winter cold and plant resistance to disease and pests were in the first and second priorities. In total, from 55 studied needs, fruit firmness in transfer was the most significant item. Based on Spearman’ correlation test, the variables of agricultural experience, education, income and daily work hours had significant relationship with the educational & extensional needs. According to ordinal regression results and Nagelkerke coefficient, these four variables can predict 59.7% of the changes in the educational and extensional needs of strawberries growers.

  Keywords: Educational Need, Extension Education, Strawberry Production
 • Maryam Bagheri, Seyed Mehdi Mirdamadi *, Seyed Jamal Farajallah Hosseini, Farhad Lashgarara Pages 141-152
  The purpose of this study was to investigate the factors effective on staff participation of Tehran green space research, Education and consulting centers in urban green space development. The statistical population of this study consisted of 266 employees of 92 green space research, education and counseling centers in 22 districts of Tehran municipality. Based on the Cochran formula, the sample size of 157 persons concluded. The data collection tool was a questionnaire where the validity confirmed by the viewpoints of the university staffs and its reliability confirmed by a pre-test and ordinal theta coefficient (0.86). Confirmatory factor analysis results showed that, among the structural indicators of the process of evaluating the performance of goals, attempting to solve problems in the performance of goals with the agreement of employees, the structure of employees' performance impairment, failure to retake the center of the goals were not met, organizational support structural indicators. Supporting the center by encouraging staff to achieve their career goals, as well as through tangible reward structure markers, increased chances of promotion if they achieve their goals, influencing staff participation in goal setting for sustainable urban green space from the perspective of the staff of Tehran Municipality's green space Research, Education and Counseling Centers.
  Keywords: Green Space Education, Urban Development, Participatory Management, participation in Goal setting
 • Somayeh Mohammadyar *, Peyman Akbari, Ardashir Shiri, Khadijeh Muradi Ghezli Pages 153-163

  The aim of present study is to investigate the Effect of Promotion Training on Improving Thyme Production in Kermanshah.The population sample of study included 60 persons of herbal medicine farmers in Kermanshah city.The sample size is about 60 persons according to the available simple random method being categorized in two groups of control (30 persons) and experiment (30 persons).A 31-question questionnaire (in two general part of thyme productivity and agriculture promotion and education) in which 10& 21 questions used respectively was used to collect data in which agriculture promotion and education by three subsets(productivity promotion and education, improving the irrigation promotion and education & promoting farmers economy productivity) had 7 questions in which SPSS software was used to analyze data.Results show that promotion instructions of herbal medicine on thyme production productivity by the significance level of 0.011,herbal medicine promotion instructions on improving herbal medicine irrigation by the significance level of 0.025 and herbal medicine promotion instructions on farmers economy wellbeing by the significance level of 0.000 is effective.So all the research hypotheses are confirmed.

  Keywords: Training ‌ Promotes, improves production, Thyme