فهرست مطالب

تحقیقات در ارولوژی - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حامد محسنی راد* صفحات 33-40
  زمینه و هدف

  اندازه آلت تناسلی در میان برخی از مردان اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل آنان در پی بزرگتر کردن اندازه آلت خود هستند. این در حالیست که ویزیت ارولوژیست ها برای شکایت از آلت کوچکتر رو به افزایش است. لذا ارایه تعریفی از اندازه های نرمال پنیس می تواند به پزشکان و بیماران ایرانی کمک نماید.

  موارد و روش ها

   مطاالعه حاضر بصورت توصیفی مقطعی در سال 96-1397 در بیمارستان امام سجاد تهران انجام شد. در این مطالعه نمونه گیری بصورت تصادفی ساده از 500 سرباز مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام سجاد می باشد. جمع آوری داده ها توسط متخصص ارولوژی صورت گرفت. داده ها پس از جمع آوری برای تحلیل وارد نرم افزار spss21 شد.

  یافته ها

   مطالعه ما روی سربازان ایرانی از همه استان ها نشان داد که طول آلت تناسلی در حالت شل 7/87 سانتی متر و در حالت کشیده 12/22سانتی متر و محیط آن در میانه پنیس 8/49 سانتی متر است. تفاوت در اندازه پنیس در استان های مختلف معنی دار نبود و سن و قد سربازان با انداز ه آلت شان ارتباط نداشت.

  نتیجه گیری

  مطالعه ما نشان میدهد که در سربازان ایرانی از نظر اندازه آلت تناسلی در استانهای مختلف و ارتباط آن با قد و وزن شان تفاوت معنی داری وجود ندارد.این آمار شاید به ارولوژیست ها در اطمینان دادن به جوانان و بیماران نگران از اندازه پنیس کمک کند.

  کلیدواژگان: طول آلت تناسلی، سربازان نظامی
 • علی فرهادی*، عباس بهزاد بهبهانی، رامین یعقوبی، مهدی صالحی پور صفحات 41-48
  زمینه و هدف

  در بیمارانی که عمل پیوند عضو انجام داده اند، به دلیل استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی زمینه مناسبی برای تکثیر میکروارگانیسم های فرصت طلب ایجاد می شود. با اینکه شیوع و نقش ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 در دریافت کنندگان مغز استخوان و ریه به خوبی شناخته شده است ولی میزان شیوع ویروس از زمان پیوند تا دوره یک ساله پس از دریافت کلیه پیوندی ناشناخته است. در این مطالعه شیوع عفونت با ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 در دریافت کننده پیوند کلیه را بررسی کردیم و عملکرد کلیه پیوندی در طول دوره را سنجیدیم.

  مواد و روش ها

   این پژوهش طی یک دوره یک ساله روی نمونه های خون کامل و ادرار 58 دریافت کننده پیوند کلیه و همچنین 37 نفر از اهداکنندگان آنان به عنوان گروه کنترل انجام شد. پس از ارزیابی آزمایشگاهی بیماران در هر دوره، نمونه ها جمع آوری و DNA آنها استخراج شد. آزمایش PCR-RFLP برای تشخیص و افتراق 1HSV- و 2HSV- و همچنین آزمایش تعیین توالی برای اثبات حضور DNA ویروسی در نمونه های موردمطالعه انجام شد.

  یافته ها

   DNA ویروس HSV-1 در نمونه ادرار 11 نفر (19 درصد) و در نمونه خون محیطی 27 نفر از 58 بیمار (46/6درصد) در طول دوره پیگیری شناسایی شد. نتایج آماری نشان از وجود اختلاف معنی دار در شیوع HSV-1 در جمعیت دریافت کنندگان پیوند در مقایسه با گروه کنترل دارد (00/02 =P).

  نتیجه گیری

   انجام آزمایش ملکولی دوره ای برای تشخیص HSV در بیماران پیوندی به ویژه پس از گذشت 6 ماه از دریافت کلیه پیوندی برای اتخاذ تصمیم های صحیح درمانی برای دریافت پروفلاکسی ضدویروسی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ویروس هرپس سیمپلکس انسانی تیپ 1 و 2، دریافت کنندگان پیوندکلیه، PCR-RFLP
 • محبوبه میرزایی، آذر دانش پژوه، حمید پاک منش*، محمداحسان پارسا صفحات 49-56
  زمینه و هدف

  استفاده بی رویه و نا به جا از انتی بیوتیک ها باعث مقاومت ارگانیسم های پاتوژن و تحمیل هزینه های اضافه به بیماران  وسیستم بهداشتی می شود . سیستوسکوپی یکی از شایعترین جراحی های اورولوژی می باشد که بر اساس اکثریت کتابهای مرجع ارولوژی نیاز به انتی بیوتیک ندارد ولی نگرانی مبنی بر عدم وجود شرایط یکسان در ایران لزوم انجام این مطالعه کلینیکی است.

  مواد و روش ها

  در این کارازمایی بالینی ، 162 بیمار با سن متوسط 51 سال (از 12 تا 82 سال) که تحت عمل سیستویورتروسکوپی ساده بدون مانیپولاسیون قرار گرفتند ، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند:گروه مداخله 1 تا 2 ساعت قبل از عمل تک دوز سیپروفلوکساسین 500 میلیگرمی خوراکی مصرف کردند.گروه شاهد هیچ گونه انتی بیوتیکی دریافت نکردند. تمامی بیماران از نظر بروز علایم تحریکی ادرار ، سوزش ، تکرر ادرار و احساس فوریت 24 تا 72 ساعت بعد از عمل مورد بررسی قرار گرفتند و درهمه افراد ازمایش کشت ادرار انجام شد و با توجه به متغییر های: سن ، جنس ، مصرف سیگار اطلاعات جمع آوری شده انالیز شدند.

  یافته ها

  در گروه با مصرف آنتی بیودتیک در 2.46 درصد بیماران باکتریوری وجود داشت که این میزان درگروه شاهد 4.93 درصد بود (p=0.72) . آنالیز چند متغییره در دو گروه نشان داد که باکتریوری با جنس (p=0.12) رابطه نداشت اما در سن بالاتر از 60 سال (p=0.03) و سیگار با باکتریوری رابطه داشت (p=0.04) .

  نتیجه گیری

  میزان بروز عفونت ادراری بعد از عمل سیستویورتروسکوپی ساده بدون استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک افزایش نمی یابد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، سیستویورتروسکوپی، عفونت ادراری
 • منصور رضایی، مریم ویسمرادی*، رویا صفری صفحات 57-67
  زمینه و هدف

  یکی از موثرترین روش های درمانی در درمان بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته نارسایی کلیه، پیوند کلیه است. چند دهه از شروع پیوند کلیه در ایران و کرمانشاه می گذرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت پیوند کلیه در استان کرمانشاه درمقایسه با سایر استان ها و با سطح کل کشور در زمینه پیوند کلیه بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، میزان بقای بیماران دریافت کننده پیوند و بقای کلیه پیوندی براساس جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر داخلی (SID، Magiran، Irandoc، IranMedex) و بین المللی (PubMed، ISI و ScienceDirect) از سال 1379 تا 1398 بررسی شد. کلیدواژه های پیوند کلیه، میزان بقا، بقای پیوند، کرمانشاه، و ایران و ترکیبی از آن ها به کار گرفته شد و با مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند.

  یافته ها

  در 33 مطالعه، 21 هزار و 113 نمونه بررسی شدند. میزان بقای 1، 3، و 5 ساله بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در مطالعات موردبررسی در بازه زمانی سال های 98-1379 در استان کرمانشاه کمتر از مطالعات انجام شده در سایر استان های کشور بود. همچنین بقای 1، 3، 5، و 10 ساله کلیه پیوندی در استان کرمانشاه کمتر از سایر استان ها بود.

  نتیجه گیری

   میزان بقای بیماران و بقای پیوند در بیماران دریافت کننده پیوند در کرمانشاه نسبت به سایر مناطق ایران پایین تر است. بنابراین، توجه به عوامل موثر در افزایش بقای بیماران دریافت کننده پیوند و کلیه پیوندی و همچنین افزایش مطالعات در زمینه پیوند کلیه در استان کرمانشاه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: پیوند کلیه، ایران، کرمانشاه، مرور سیستماتیک، متاآنالیز، میزان بقا، بقای پیوند
 • بهزاد عبدالله پور*، صمد سبحانی لاری صفحات 68-82
  زمینه و هدف

  بعد از عفونت های ادراری و بیماری های پروستات، سنگ های کلیوی سومین دلیل مراجعه بیماران به کلینیک های اورولوژی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سنگ کلیه با عوامل خطر انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است . حجم نمونه شامل 200 نفر و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و ریسک فاکتورهای بیماران سنگ کلیه بود . جهت تحلیل؛ داده ها وارد نرم افزار IBMSPSS25 شد و از آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی شامل ضرایب همبستگی اسپیرمن و کندال، آزمون خی دو،  تحلیل عاملی،تحلیل خوشه ای، رگرسیون های ترتیبی و پواسون استفاده شد.

  یافته ها

   با استفاده از آزمون های اسپرمن و کندال، آشکار گردید که رابطه بین متغیر وابسته عود سنگ با متغیرهای جمعیت شناسی و ریسک فاکتورها، در سطح 0.01 معنی دار است. با آزمون خی دو آشکار شد که رابطه ایی بین مصرف چای و آب میوه با عود سنگ کلیه وجود دارد و با سنجش های تقارن مشخص گردید که رابطه از لحاظ قدرت، در حد متوسط است. افراد دارای تحصیلات بیسواد تا کارشناسی دارای عود کمتری می باشند و میزان تحرک پایین بطور معنی داری سبب عود شده است. در رگرسیون پواسون با تاثیر مدت زمان ابتلا، آشکار گردید که سنین 15-40 سال بطور معنی داری، دارای عود بیشتری می باشند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد که مردان جوان میزان عود بیشتری دارند.تحرک کم ،تحصیلات ، مصرف چایی و عفونت ادراری رابطه مثبت و معنی داری با عود سنگ دارند.

  کلیدواژگان: سنگ کلیه، ریسک فاکتورها، عود مجدد
|
 • Hamed Mohseni Rad* Pages 33-40
  Background and Objective

  Penile size is of great importance between some men and they are looking for a longer penis. The number of urologists visiting for complaining about short penis is increasing. Therefore, providing a definition of normal penis size can help Iranian physicians and patients.

  Methods

  This study was performed as a cross-sectional descriptive study in 1396-97 at Imam Sajjad Hospital in Tehran. In this study, simple random sampling of 500 soldiers referred to the urology department of Imam Sajjad Hospital. Data were collected by urologists. After collecting the data, it entered the spss21 for analysis.

  Results

  Our study on Iranian military soldiers consisting of all provinces showed that mean penile flaccid length is 7.87 cm, stretched length is 12.22cm and mid shaft circumference is 8.49 cm. Differences among provinces were not significant. There was no association between age and height with penile parameters.

  Conclusion

  Our study shows that in Iranian soldiers from every province, there was no significant penile parameter differences nor significant correlation with their height and age. These data may help urologists to reassure and inform men who are concerned about their penile size.

  Keywords: Penile length, Military Soldiers
 • Ali Farhadi*, Abbas Behzad Behbahani, Ramin Yaghobi, Mehdi Salehipour Pages 41-48
  Background and Objectives

  Viral infections are a major problem for transplant recipients. Reactivation of viruses is associated with the use of strong immunosuppressive drugs. Herpes simplex virus infections in renal transplant patients may become severe without treatment. Although the prevalence and role of herpes simplex viruses 1 and 2 in bone marrow and lung recipients are well known; however, the prevalence of the virus from the time of transplantation to the one-year period after transplantation is vague. The aim of this study was to investigate the prevalence of herpes simplex virus infections and renal function after transplantation.

  Materials and Methods

  In a prospective single-center study we followed 58 renal transplant recipients who received a living or cadaveric kidney transplant at Namazi hospital. Samples were taken from each individual 1 week before transplantation and 2 weeks post-transplantation. The patients were then sampled every 4 weeks up to 52 weeks after transplantation. Urine and blood samples were also collected from 37 organ donors. We investigated the presence of HSV-DNA in the urine and peripheral blood samples of renal transplant recipients using PCR-RFLP. The presence of viral DNA in the urine and peripheral blood samples of living donors were investigated as well. The patients were also examined for any signs or symptoms of renal dysfunction.

  Results

  HSV-1 DNA was detected in urine samples of only 19% of transplant patients. HSV-2 DNA, however, was not detected in any group of subjects including renal transplant recipients. A significant association was observed between HSV-1 infection among kidney recipients and donors (P=0.002).

  Conclusion

  Although there was no significant association between HSV-1 infection and renal dysfunction in renal transplant recipients, however, due to life-threatening infections caused by this virus, periodic testing for the presence of HSV-1 is recommended.

  Keywords: HSV 1, 2, Renal Transplant Recipients, PCR-RFLP
 • Mahboubeh Mirzaei, Azar Daneshpajooh, Hamid Pakmanesh*, MohammadEhsan Parsa Pages 49-56
  Introduction

  The assumed necessity of antimicrobial prophylaxis prior to simple cystoscopy is controversial. The aim of this study is to determine whether antibiotic prophylaxis is required before this outpatient procedure.

  Methods

  A total of 162 patients with mean age of 51 years old (range: 12–82 years old) were recruited. They were randomized into two groups: First group did not receive antibiotics (81 patients) and the other group received prophylactic antibiotic before the operation (81 patients with a single dose of ciprofloxacin 500 mg). All patients underwent a diagnostic rigid cystoscopy.  48-72 hours following the operation, urine cultures were taken from all of patients. Further, patients were questioned about newly developed symptoms like dysuria, frequency, urgency and fever after cystoscopy.

  Results

  Bacteriuria was present in 2/46% of the patients in Group that receive antibiotic, compared to 4/93% in Group that did not receive antibiotic (P = 0/27). Multivariate analysis in two groups showed that positive bacteriuria was not associated with gender (P =0/12), but there was association for older than 60 years age (P = 0/03) as well as cigarette smoking (P = 0/04).

  Conclusion

  The incidence of the urinary tract infection is not increased without using prophylactic antibiotics.

  Keywords: rigid cystoscopy, prophylaxis, urinary tract infection
 • Manour Rezaei, Maryam Veismoradi*, Roya Safari Pages 57-67
  Introduction

  One of the most effective treatments in the case of curing the patients with advanced renal failure is kidney transplantation. Decades have passed since kidney transplants have begun in Iran and Kermanshah. The purpose of this study was to evaluate the status of Kermanshah province in comparison with other provinces and the whole country in the field of kidney transplantation.

  Methods

  In this systematic review and meta-analysis study, survival rate of patients after the transplantation and the transplanted kidney survival were investigated based on Iranian valid sources of information such as SID, Magiran, Irandoc, IranMedex and internationally validated databases such as PubMed, ISI and Science Direct from 2000 to 2019 surveyed. Keywords of kidney transplantation, survival rate, transplant survival rate, Kermanshah, Iran, and a combination of them were used and analyzed by Random Effects Model.

  Results

  In 33 studies, 21113 samples were evaluated. Survival rate of 1, 3 and 5 years in patients undergoing renal transplantation in Kermanshah province during the period of 2000-2019 is lower than in other provinces. Also, in Kermanshah province, 1, 3, 5 and 10 years survival rate of all kidney transplants was lower than other provinces.

  Conclusion

  In Kermanshah, Survival rate of patients and transplant survival in patients is lower than other regions of Iran. Therefore, it is necessary to pay attention to effective factors in increasing survival of transplant recipients and transplant kidneys as well as increasing renal transplantation studies.

  Keywords: Kidney transplant, Iran, Kermanshah, Systematic review, Meta-analysis, Survival rate, Transplant survival
 • Behzad Abdollahpour*, Samad Sobhanilari Pages 68-82
  Introduction & Aim

  After urinary tract infections and prostate diseases, urolithiasis are the third cause of referral to urological clinics. The purpose of this study was to investigate the association of urolithiasis with risk factors .

  Methods & Materials

   This is a cross-sectional descriptive-analytic study. The sample size was 200 patients and The data collection tool was a questionnaire containing demographic information and risk factors of kidney stone . Data was entered into IBMSPSS-25 software and  for their analysis of descriptive statistics ; Spearman and Kendall correlation coefficients ,Chi-square test, , factor analysis, cluster analysis , the order and Poisson regression was used.

  Results

  Using Spearman & Kendall defined that the relationship between the dependent variable of recurrence of stone with demographic variables and risk factors, is about 0.01 meaningful level . With the Chi-square test, it became clear that there is a relationship between juice and tea consume with recurrence and by measuring  symmetry, it was determined that the relationship in terms of power, is in the average. . It was obvious that people with education level of illiterate to BA  has less recurrence and the amount of low mobility causes recurrence Significantly. In Poisson regression with effect of duration of morbidity , it was determined that age between 15-40 years have more recurrence Significantly.

  Conclusion

  study showed that kidney stones in young men has more recurrence rate. Low mobility, education, the consumption of tea and urinary tract infection have positive and significant relationship with recurrence of stone.

  Keywords: urolithiasis, risk factors, stone recurrent