فهرست مطالب

پزشکی بالینی ابن سینا - سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 95، بهار 1399)
 • سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 95، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صغرا ربیعی*، محمد فلاح، فاطمه جمشیدی صفحات 5-12
  مقدمه و هدف

  در درمان ناباروری، چگونگی اداره مرحله لوتیال مورد بحث بوده و توافق کلی در ارتباط با پروتکل ارجح وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان بارداری جنین های فریز شده در روش long با آگونیست GnRH وOCP با استرادیول تنها می باشد.     

  مواد و روش ها

   در این کارآزمایی بالینی 128 کاندیدای IVF  به طور تصادفی در دو گروه 64 نفری آگونیست GnRH -OCP (گروه  (  A و گروه دریافت کننده استرادیول به تنهایی (گروه (B تخصیص یافتند. در گروه A، بیماران روز 15سیکل قاعدگی بعد از دریافت OCP به مدت 12روز، آگونیست GnRH نیز برای14 روز دریافت کردند. در گروه B ، قرص استرادیول والرات 6 میلی گرم روزانه 2عدد به مدت 5 روز، در صورت نرمال بودن ضخامت اندومتر، استرادیول حداقل 10روز مصرف شد. پیامد مداخله در دو گروه با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

   گروه های مورد مطالعه از نظر میانگین سن، نوع، مدت و علت نازایی مشابه بودند و تفاوت  معنی داری نداشتند (P>0.05). میانگین تخمک اخذ شده، جنین تشکیل شده و جنین منتقل شده از نظر تعداد، میزان حرکت و مورفولوژی اسپرماتوزوا مشابه بودند. حاملگی آزمایشگاهی و بالینی در گروه A به ترتیب  2/17 و 6/15 درصد و درگروه B  4/23 و 3/20 درصد بود و تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). میزان سقط و چند قلویی به ترتیب در گروه A  6/1 درصد و در گروه B  1/3 درصد بود (P>0.05.). 

  نتیجه گیری

  میزان بارداری جنین های فریز شده در روش long با آگونیست GnRH وOCP با استرادیول تنها، بر روی پیامد حاملگی تفاوت معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: آگونیست GnRH، استرادیول، جنین فریز شده
 • محمدرضا سبحان*، فرمیسک نظری، یونس محمدی صفحات 13-20
  مقدمه و هدف

  درماتیت سبورییک یک بیماری مزمن التهابی پوست است. التهاب یکی از اجزای سندرم متابولیک است و بسیاری از سایتوکین های التهابی نقش مهمی را در این بیماری ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی همراهی درماتیت سبورییک و سندرم متابولیک می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مورد- شاهدی 39 بیمار مبتلا به درماتیت سبورییک مراجعه کننده به بیمارستان سینا همدان به عنوان گروه مورد و 39 فرد سالم (گروه کنترل) که از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند از نظر پارامترهای سندرم متابولیک مقایسه شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و آزمو ن های آماری مورد نیاز آنالیز شدند.

  یافته ها

  سطح لیپوپروتیین با چگالی بالا (HDL)  در گروه مورد بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (در زنان P=0.046 و در مردانP=0.044). میانگین تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتیین با چگالی پایین (LDL) قندخون ناشتا، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و اندازه دورکمر در گروه مورد بالاتر از گروه کنترل بود که در این میان تنها تفاوت دوگروه از نظر فشارخون سیستولیک (P=0.001)  و دورکمر (در زنان P=0.035  و در مردان P =0.044) معنی دار بود. در گروه مورد 5/20% و درگروه کنترل 7/7% به سندرم متابولیک مبتلا بودند که ازنظرآماری معنی دار نبود (P=0.104)​​​​​.

  نتیجه گیری

   معنی دارشدن تعدادی از پارامترهای سندرم متابولیک در مبتلایان به درماتیت سبورییک می تواند پیشنهاد دهنده غربالگری بیماران درماتیت سبورییک ازنظر سندرم متابولیک باشد.

  کلیدواژگان: درماتیت سبورئیک، دیس لیپیدمی، سندرم متابولیک
 • معصومه بیگ، محمد طاهری، محمدرضا عربستانی* صفحات 21-29
  سابقه و هدف

  به دلیل افزایش شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به ترکیبات بتالاکتام و کارباپنم ها شناسایی ایزوله های مولد آنزیم های بتالاکتاماز برای درمان به موقع چنین ایزوله هایی ضروری می باشد. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع ژن های متالوبتالاکتاماز و کارباپنماز (mbl و kpc) در میان ایزوله های بالینی سودوموناس آیروژینوزا انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی - مقطعی تعداد 97 ایزوله ی بالینی از بیماران بستری در بیمارستان های شهر همدان از آبان 1396تا اردیبهشت 1397 جمع آوری گردید. پس از تایید سویه های جدا شده به روش فنوتیپی و ژنوتیپی، بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش دیسک دیفیوژن آگار،  MIC ایمی پنم با روش Etest ، انجام تست Combination Disk Diffusion Test  (CDDT) ، Modified Hodge Test (MHT) و شناسایی ژن های کارباپنماز به روش PCR انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک سفوکسیتین 92 ایزوله (8/94%) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک پیپراسیلین- تازوباکتام 38 ایزوله (2/39%) بود. از میان آنتی بیوتیک های کارباپنم، بیشترین میزان مقاومت نسبت به ایمی پنم 48 ایزوله (4/49%) بود. از بین 49 (51/50%) ایزوله ای که به آنتی بیوتیک های کارباپنم مقاوم بودند، 42 ایزوله (71/85%) MIC مقاوم (< 8 میلی متر(نسبت به ایمی پنم داشتند، 26 ایزوله (06/53%) تست دیسک ترکیبی IMP/EDTA (CDDT) و 25 ایزوله (02/51%) تستMHT مثبت داشتند. هم چنین نتایج PCR نشان داد که بیشترین و کمترین حضور ژن در بین ایزوله ها مربوط به ژن IMP، 20 (8/40%) و ژن GIM، 6 ایزوله (24/12%) بود.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که درصد بالایی از ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا 49 (51/50%) بررسی شده نسبت به آنتی بیوتیک های کارباپنم مقاوم بودند و درصد بالایی از ایزوله های مقاوم به کارباپنم ها مولد ژن های بتالاکتامازی بودند.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، کارباپنماز، متالوبتالاکتاماز
 • شهره علی محمدی، فروغ صحت، جلال پورالعجل، محمد فریادرس* صفحات 30-36
  سابقه و هدف

   در بعضی از مطالعات نشان داده شده است سطح غیرطبیعی بیومارکرها ممکن است با پیامد نامطلوب حاملگی همراه باشد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین سطح سرمی اینهیبین A و پیامد های بارداری انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کوهورت گذشته نگر در سال 1397 در بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. داده های مربوط به اینهیبین A 560 زن باردار در هفته 15 تا 20 بارداری جمع آوری شد. سطح اینهیبین A کمتر از 5/0 میلی مول (MOM) پایین و بیشتر از 2 میلی مول بالا در نظر گرفته شد. وزن هنگام تولد، سن حاملگی، اسکور آپگار، بروز پره اکلامپسی، مرگ داخل رحمی جنین (IUFD) و انجام سزارین در بیماران بررسی شد. برای تشخیص عوارض نامطلوب حاملگی، سطح منحنی ROC  محاسبه شد. داده ها با نرم افزار stata نسخه 14 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  از بین زنان بارداری که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، 33 نفر (9/5 درصد) به دلیل نقص داده ها و دردسترس نبودن از مطالعه خارج شدند. از 527 بیمار باقی مانده، 378 نفر (7/71 درصد) سطح اینهیبین A نرمال، 26 نفر (9/4 درصد) سطح سرمی پایین و 123 نفر (3/23 درصد) سطح سرمی بالا داشتند. بیمارانی که سطح سرمی اینهیبین A بالاتری داشتند در مقایسه با افرادی که سطح نرمال یا پایین داشتند، با اختلاف معنی داری خطر پره اکلامپسی، کم وزنی هنگام تولد و نارس بودن در آن ها بیشتر بود (05/0 <P).

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های مطالعه سطح بالای اینهیبین A در هفته 15 تا 20 بارداری می تواند با خطر بروز پره اکلامپسی، کم وزنی هنگام تولد و نارس بودن همراه باشد.

  کلیدواژگان: اینهیبین A، پره اکلامپسی، نوزاد کم وزن، نوزاد نارس
 • نسیم بنی اسدی، اشرف کریمی نیک*، سید محمدرضا خوشرو صفحات 37-44
  سابقه و هدف

  به دنبال افزایش شیوع مقاومت میکروبی در برابر عوامل ضدمیکربی شیمیایی، اخیرا اثرات بیولوژیک نانوذرات فلزی مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسید آهن ساخته شده به روش شیمیایی در غلظت های مختلف بر باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی- مقطعی، با استفاده از واکنش گرهای شیمیایی قابل دسترس و فقط با کنترل شرایط و اعمال شرایط بهینه، نانوذرات اکسید آهن به روش رسوب گیری شیمیایی سنتز شدند و اثرات باکتریسیدال آن ها بر6 باکتری شایع مسبب عفونت های ادراری به روش ایجاد چاهک مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهار رشد و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات نیز تعیین گردید. همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، آمیکاسین، آمپی سیلین، نالیدیکسیک اسید، سیپروفلوکساسین، نوروفلوکساسین، سولفومتاکسازول به روش انتشار دیسک بررسی گردید.

  یافته ها

   نانوذره اکسید آهن به شکل کروی با قطری حدود 60 نانومتر ساخته شد. باکتری ها دارای مقاومت آنتی بیوتیکی گسترده ای بودند ولیکن نانوذرات آهن بر هر 6 باکتری موثر واقع شدند و حداقل غلظت ممانعت از رشد نسبت به پروتیوس میرابیلیس، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اوریوس، اشرشیا کلی، سودوموناس آیروژنوزا و سراشیا مارسسنس به ترتیب 32/0 ، 04/0 ، 02/0 ، 08/0 ،04/0 و 02/0 و حداقل غلظت باکتریسایدی به ترتیب 25/1، 08/0 ، 16/0 ،32/0 ، 16/0 و 16/0 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید.

  نتیجه گیری

   نانوذرات اکسید آهن طیف اثر گسترده ای در غلظت های بسیار کم بر علیه باکتری ها نشان دادند و می توان این نانوذرات را انتخاب مناسبی جهت مقابله با عفونت های باکتریایی پس از انجام تحقیقات گسترده تر معرفی نمود.

  کلیدواژگان: عفونت ادراری، فعالیت ضدباکتریایی، نانوذرات اکسید آهن
 • بهاره رضائی*، محمد رضایی صفحات 45-52
  سابقه و هدف

  کودکان کم توان ذهنی دچار تاخیر کلی هستند که روی رشد حرکتی، شناختی، ارتباطی، گفتار و زبان آنها تاثیر می گذارد. کاهش در تعداد واژگان و سازمان دهی ضعیف واژگان ذهنی از جمله پیامد های بارز کم توان ذهنی است. هدف از این مطالعه بررسی توانایی درک و بیان اسامی و پایایی آزمون- بازآزمون دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی، روی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر فارسی زبان شهر همدان بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، 40 کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر با میانگین سنی  25/1± 9/7 سال (22 پسر و 18 دختر) به عنوان نمونه های مورد بررسی از آموزشگاه استثنایی شهر همدان انتخاب شدند. جهت بررسی توانایی درک و بیان اسامی از دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی آزمون- بازآزمون نیز، 10 کودک طی دو نوبت، با فاصله زمانی یک روز، مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها

  بین امتیازات درک و بیان اسامی، رابطه مستقیم و مثبتی وجود داشت (662/0=r و 001/0>P). مقایسه میانگین امتیازات درک و بیان اسامی در دو جنس حاکی از آن بود که این تفاوت ها معنی دار نیستند. بررسی پایایی آزمون- بازآزمون هم حاکی از این بود که این دو آزمون پایایی مطلوبی دارند.

  نتیجه گیری

   شاخص های آماری حاصل در کودکان کم توان ذهنی مورد مطالعه، همراه با شاخص های مشابه به دست آمده از شهرهای دیگر، بخشی از داده های هنجار برای این دو آزمون را فراهم ساخته است. یافته های به دست آمده و نیز تایید پایایی آزمون ها، نشان دهنده کارایی این دو آزمون در موقعیت های پژوهشی و بالینی است.

  کلیدواژگان: بیان اسامی، پایایی، درک اسامی، کم توان ذهنی
 • علی یلفانی*، آزاده عسگرپور، زهرا رئیسی صفحات 53-60
  سابقه و هدف

  بهبود کنترل پاسچر به عنوان یک توانایی اساسی عملکردی برای انجام فعالیت های روزمره زندگی ضروری است. نقش اساسی هرگونه مداخله خارجی موثر بر تعادل پا بعنوان نقطه اصلی برخورد میان زمین و بدن، در تحقیقات نشان داده شده است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر کفی با ویج های مختلف بر کنترل تعادل پا با و بدون ورودی بینایی قبل و بعد از خستگی می باشد.

  مواد و روش ها

  بیست نفر از دانشجویان زن با میانگین سنی 47/2±31/24 و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند و از سه مدل توکفشی نیمه سخت (بدون ویج، 10 درجه ویج لترال و مدیال) استفاده گردید. تعادل آزمودنی ها با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس هنگام پوشیدن کفی ها قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی و در شرایط وجود و حذف اطلاعات بینایی به ثبت رسید. از تست آماری آنالیز واریانس با اندازه های تکراری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده استفاده شد.

  یافته ها

   با توجه به نتایج بدست آمده تجزیه وتحلیل آماری تفاوت معنا داری را در تعادل ایستا هنگام استفاده از کفی لترال ویج (001/0=P) و مدیال ویج (03/0=P) در وضعیت انجام تست با چشمان بسته قبل و بعداز خستگی نشان داد. لیکن تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی داری را درخصوص بهبود تعادل پویا نشان نداد.  

  نتیجه گیری

   استفاده از کف های ویج دار می تواند عوارض ناشی از خستگی را که موجب افت در تعادل ایستای افراد می شود، کاهش دهد. اما در ارتباط با تعادل پویا بهبودی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: تعادل ایستا، تعادل پویا، خستگی، ویج توکفشی
 • سید محمد ذوالحواریه، محمود رضایی*، قدرت الله روشنایی، مرجان فریدونی مهر، سولماز شعبانی درخشان صفحات 61-67
  سابقه و هدف

   تحصیل در حوزه ی پزشکی موقعیت پراسترسی است و هدف ما ارزیابی این موضوع است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی مقطعی 93 نفر از کارورزان پزشکی (اینترن) به صورت سرشماری بررسی شدند. نمرات کسب شده از پرسش نامه ی استاندارد استرس شغلی بیمارستانی به صورت 35 تا 69 استرس کم، 70 تا 104 استرس متوسط و 105 تا 175 استرس شدید دسته‎بندی شد. داده‎ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و با نرم افزار SPSS نسخه ی 16 تحلیل شدند.

  یافته ها

  از 93 کارورز، 36 نفر (7/38 درصد) مرد و 57 نفر (3/61 درصد) زن بودند. میانگین نمره ی استرس شغلی برابر با 10 ± 9/109 با دامنه ی 86 تا 129 بود. 30 نفر (3/32 درصد) استرس متوسط و 63 نفر (7/67 درصد) استرس شدید داشتند. نمره ی استرس شدید زنان بیشتر از مردان بود (7/66 در برابر 69/64 درصد) (78/0=P). بین ساعت کاری در هفته، نوبت کاری، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژی و نمره ی استرس گرانباری رابطه ی مثبت و معنادار و بین ساعت کاری در هفته و روابط با مافوق و همکار و احساس بی کفایتی ارتباط منفی و معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  کارورزان پزشکی استرس شغلی زیادی دارند و دانشجویان زن و افرادی که ساعت کاری بیشتری دارند، استرس شغلی بیشتری را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، دانشجویان پزشکی، کارورزی
|
 • Soghra Rabiei*, Mohammad Fallah, Fatemeh Jamshidi Pages 5-12
  Background & Objective

  In the treatment of infertility, the management method of the luteal phase is controversial and there is no general agreement regarding the preferred protocol. The purpose of this study was to compare the pregnancy rate of frozen embryos in the Long method with the GnRH agonist and OCP with estradiol alone.

  Materials and Methods

  In clinical trial study a total of 128 IVF candidates were randomly assigned into two groups of 64 GnRH -OCP agonists (group A) and group receiving estradiol alone (group B). In group A, patients were treated 15 days after OCP for 12 days; GnRH agonists were also given for 14 days. In group B, estradiol valerate tablets 6 mg 2 times daily for 5 days were used for at least 10 days if normal endometrial thickness normal.

  Results

  The study groups were similar in mean age, duration, type and cause of infertility (P> 0.05). The mean number of eggs taken, embryos formed, embryos transferred were similar in terms of number, motility, and morphology of the spermatozoa. Laboratory and clinical pregnancies in group A were 17.2% and 15.6%, respectively, in group B were 23.4% and 20.3%, respectively (P> 0.05). The rate of abortion and multiple pregnancies were 1.6% in group A and 3.1% in group B, respectively (P> 0.05).

  Conclusion

  Pregnancy rate of embryos frozen in Long method with GnRH agonist and OCP with estradiol was not significantly different only in pregnancy outcome.

  Keywords: Estradiol, Frozen Embryo, GnRH Agonist
 • Mohammadreza Sobhan*, Fermisk Nazari, Younes Mohammadi Pages 13-20
  Background & Objectives

  Seborrheic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease. Inflammation is one of the components of metabolic syndrome and many inflammatory cytokines play a critical role in this disease. The aim of this study was to investigate correlation between seborrheic dermatitis and metabolic syndrome.

  Materials & Methods

  In this case- control study 39 seborrheic dermatitis patients who referred to Sina Hospital of Hamadan as case group and 39 age and sex matched healthy individuals as control group were compared in terms of metabolic syndrome. Statistical analysis was performed using version 16.0 (SPSS Inc. Chicago, IL).

  Results

  High-density lipoprotein (HDL) levels in the patient group were statistically significantly lower than in the controls (in women P=0.046 and in men P=0.044). Mean of triglyceride, cholesterol, low-density lipoprotein(LDL), fasting blood glucose (FBS), systolic and diastolic blood pressure and waist circumference in case group were more than in control group but just systolic blood pressure and waist circumference were statistically significant (P<0.05). In case group 20.5% and in control group 7.7% were afflicted metabolic syndrome which was not statistically significant (P=0.104).

  Conclusion

  Some significant parameters of metabolic syndrome in seborrheic dermatitis patients may be a predictive factor for screening.

  Keywords: Dyslipidemia, Metabolic Syndrome, Seborrheic Dermatitis
 • Masoumeh Beig, Mohammad Taheri, MohammadReza Arabestani* Pages 21-29
  Background and Objective

  Due to the increased prevalence of antibiotic resistance to beta-lactam and carbapenem compounds, the identification of beta-lactamase-producing enzymes is essential for the timely treatment of such isolates. The study aimed to determine the prevalence of Metallo-β-Lactamases (MBL) and Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase    (KPC) genes among Pseudomonas aeruginosa clinical isolates.

  Materials and Methods

  In this cross sectional- descriptive study a total of 97 clinical isolates were collected from hospitalized patients of Hamadan hospitals from November 2017 to May 2018. After confirmation of the isolated strains, antibiotic susceptibility of the isolates was determined by disk agar diffusion, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was performed for imipenem using Etest method, Combined Double-Disk Test (CDDT) and Modified Hodge test (MHT) and identification of carbapenemase genes was performed by Polymerase Chain Reaction (PCR).

  Results

  The results of statistical analysis showed that the highest antibiotic resistance was to cefoxitin, 92 (94.8%), and the lowest antibiotic resistance was to piperacillin-tazobactam, 38 (39.2%). Among the carbapenem antibiotics, the highest antibiotic resistance was to imipenem 48 (49.4%). Among of 49 (50.51%) carbapenem-resistant isolates, 42 (85.71%) had positive results for MIC, 26 (53.06%) and 25 (51.02%) isolates had positive results for IMP / EDTA (CDDT) and MHT test respectively. PCR results also showed that the highest and lowest gene presence among resistant isolates was related to IMP, 20 (40.8%) and GIM gene, 6 (12.24%), respectively.

  Conclusion

  Results showed that a high percentage of P. aeruginosa isolates 49 (50.51%) were resistant to carbapenem antibiotics, and a high percentage of carbapenem-resistant isolates produced beta-lactamase genes.

  Keywords: Carbapenemase, Metallo-β-Lactamases, Pseudomonas aeruginosa
 • Shohreh Alimohammadi, Forogh Sehat, Jalal Porolajal, Mohammad Faryadras* Pages 30-36
  Background and Objective

  Some studies have shown that abnormal levels of biomarkers may be associated with adverse pregnancy outcomes. This study aimed to investigate the association between serum levels of Inhibin A and the outcomes of pregnancy.

  Materials and Methods

  This retrospective cohort study was conducted on the data obtained from the Inhibin A of 560 pregnant women at 15 to 20 weeks of gestation in Hamadan, Iran. The levels of Inhibin A less than 0.5 and higher than 2 mmol were considered below and high, respectively. The patients were assessed in terms of birth weight, gestational age, Apgar score, preeclampsia, intrauterine fetal death, and cesarean section. The receiver operating characteristic curve level was calculated to detect adverse pregnancy complications. The data were statistically analyzed in STATA software (version 14).

  Results

  Out of the pregnant women eligible for the study, 33 (5.9%) cases were excluded due to incomplete medical record files and unavailability. Of the remaining 527 patients, 378 (71.7%), 26 (4.9%), and 123 (23.3%) ones had normal, low, had high Inhibin A levels, respectively. Patients with higher serum Inhibin A levels had a higher risk of preeclampsia, low birth weight, and prematurity, compared to those with normal or low levels (P˂0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, high levels of Inhibin A at 15 to 20 weeks of gestation can be associated with the risk of preeclampsia, low birth weight, and prematurity.

  Keywords: Infant Low Birth Weight, Infant Premature, Inhibin A, Preeclampsia
 • Nasim Baniasadi, Ashraf Kariminik*, Sayed MohammadReza Khoshroo Pages 37-44
  Background and Objective

  Following the increased prevalence of microbial resistance against chemical antimicrobial agents, the biological effects of metallic nanoparticles have recently been studied by researchers. In this study, the antimicrobial effects of iron oxide nanoparticles made by chemical methods in different concentrations on bacteria isolated from urinary tract infections were investigated.

  Materials & Methods

  In this cross sectional- descriptive research, using chemical reactants and only by controlling the conditions and applying optimal conditions, Iron oxide nanoparticles were synthesized by chemical precipitation method and their bactericidal effects on the six common bacteria causing urinary tract infections was studied by agar well diffusion method. The minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations of nanoparticles were also determined. In addition, the antibiotic resistance pattern of bacteria was investigated for antibiotics Gentamycin, Amikacin, Ampicillin, Nalidixic acid, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Sulfomethoxazole by disk diffusion method.

  Results

  The iron oxide nanoparticle was made in a spherical shape with a diameter of about 60 nm. Bacteria had an extensive antibiotic resistance, but iron nanoparticles were effective on all 6 bacteria, and the minimum inhibitory and minimum bactericidal concentration to Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Serratia marcescens were 0.32, 0.04, 0.02, 0.08, 0.04 and 0.02 and at 1.25, 0.08, 0.61, 32 0, 16.0 and 16.0 mg/mL respectively.

  Conclusion

  Iron oxide nanoparticles showed a wide spectrum of effects at very low concentrations against bacteria, and these nanoparticles could be considered as an appropriate candidate for the treatment of bacterial infections after extensive research.

  Keywords: Antibacterial Activity, Iron Oxide Nanoparticles, Urinary Tract Infection
 • Bahareh Rezaei*, Mohammad Rezaei Pages 45-52
  Background and Objective

  Mentally retarded children delayed in global that affects motor, cognitive, communication, speech and language development. Poor organization in mental lexicon and reduction in vocabulary are the obvious consequences of mental retardation. The main objective of this study was to evaluate perception and expression of nouns, and test-retest reliability of two picture-pointing and picture-naming tests, in Farsi-speaking in educable mentally retarded children in Hamadan city.

  Materials and Methods

  It was a descriptive-analytic and cross-sectional study. 40 mentally retarded children (18 females, 22 males) were selected from exceptional children’s school of Hamadan. Two picture-pointing and picture-naming tests were used in this study. For the sake of test-retest reliability, 10 evaluated two times with one day time interval.

  Results

  There was a significant positive correlation between mean scores of perception and expression (P=0.001, r=0.662). Mean scores of girls and boys was not statistically different. Findings about test-retest reliability show that, these two tests have optimal reliability.

  Conclusions

  Descriptive statistics of the mentally retarded children can be part of normative data alongside other findings of other cities of Iran. In addition, confirmation of reliability shows part of the efficiency of these two tests in research and clinical settings.

  Keywords: Mental Retardation, Noun Expression, Noun Perception, Reliability
 • Ali Yalfani*, Azadeh Asgarpoor, Zahra Raeisi Pages 53-60
  Background and Objective

  Improving control of balance is essential for carrying out daily activities of life as a basic functional ability. The importance role of external intervention on the foot balance as main point of contact between land and body has been indicated in the literature. The aim of present study is investigating the comparison effects of using insoles with different wedge on balance control with and without visual input before and after fatigue.

  Materials and Methods

  The twenty female students with the average age of 24.31±2.47 selected as the research samples according to the study inclusion criteria. Three semi rigid insoles (no wedge, 10-degree lateral and medial wedge) were used in this study. The subjects' balance was recorded using the Biodex balance System while wearing three types insoles before and after applying the fatigue protocol and in the presence and removal of visual information. Data analysis was using repeated-measures ANOVA test.

  Results

  According to findings of study, statistical analysis showed a significant differences on using of medial (P=0.03) and lateral wedge insoles (P=0.001) in static balance control with the closed eyes before and after fatigue. Further analysis also showed no significant difference in the improvement of dynamic balance.

  Conclusion

  Using the wedge insoles can reduce effects of fatigue, which leads to a decrease in the static balance of the individuals, but there was no improvement in relation to the dynamic balance.

  Keywords: Dynamic Balance, Fatigue, Static Balance, Wedge Insole
 • Seyed Mohammad Zolhavarieh, Mahmoud Rezaei*, Ghodratollah Roshanaei, Marjan Ferydooni Mehr, Solmaz Shabani Derakhshan Pages 61-67
  Background and Objective

  Studying in the medical field is a stressful condition, and the present study aimed to evaluate this issue.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was carried out on a total of 93 medical interns according to census data. The scores of Hospital Stress Scale were classified as low (35-69), intermediate (70-104), and severe (105-175) stress. The data were analyzed by descriptive statistics indices using SPSS software (version 16).

  Results

  Out of 93 interns, 36 (38.7%) and 57 (61.3%) participants were male and female, respectively. The mean value of job stress was 109.9±10 within the range of 86-129. According to the obtained results, 30 (32.3%) and 63 (67.7%) subjects had moderate and severe stress, respectively. The score of severe stress was higher in women than that reported for men (66.7% and 64.69%; P=0.780). The relationships between weekly working hours, working shifts, chemical factors, and biological factors with the stress score were positive and significant. In addition, the relationships between weekly working hours with communication with superior and colleague and inadequacy were negative and significant.

  Conclusion

  The interns have high occupational stress, and female students and individuals with longer working hours experience higher levels of occupational stress.

  Keywords: Internship, Medical Students, Occupational Stress