فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻮادﯾﻦ صفحات 1-2
 • زهرا توکلیان*، مسلم باقری، حبیب الله رعنایی صفحات 3-32
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه تحلیلی جامع از انگیزش اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز و بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی بر انگیزش آنان و نیز سنجش سطح انگیزش اعضای هییت علمی انجام شده است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف، کاربری و روش پژوهش نیز روش تحقیق آمیخته تشریحی بوده که در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار  SPSS و آزمونهای آماری، سطح انگیزش اعضای هییت علمی مشخص شد.بخش کیفی پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به تبیین و چرایی خروجی کار در قسمت کمی پرداخته است و با انجام مصاحبه‌های هدفمند با برخی از اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز، این هدف محقق شده است.جامعه آماری پژوهش نیز اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز بوده است.

  یافته‌ها

   نتایج حاصل از این بررسی در بخش کمی نشان داد که انگیزش اعضای هییت علمی از سطح مطلوبی برخوردار نبوده و از حد متوسط نیز پایین‌تر است. در بخش کیفی پژوهش، به بررسی وضعیت انگیزش اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز با توجه به سن، جنسیت، تاهل، مرتبه علمی، سابقه خدمت و دانشکده‌ها پرداخته شده است که انگیزش اعضای هییت علمی با توجه به هر متغیر نیز متفاوت بوده است.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور بهبود و افزایش انگیزش اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز، تلاش برای بهبود و اصلاح عدالت سازمانی، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش و طراحی شغل و... پشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: انگیزش، اعضای هیئت علمی، دانشگاه شیراز
 • عارفه محمدنژاد دوین، اسماعیل سلیمانی* صفحات 33-44
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تمییزی وقایع استرس‌زای زندگی و حمایت خانوادگی در تبیین آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه ارومیه بود.

  روش

  روش پژوهش مطالعه حاضر، همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 17000 بود که 400 دانشجو از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از سیاهه رویدادهای زندگی پیکل، مقیاس حمایت اجتماعی ثامنی و مقیاس آمادگی به اعتیاد وید و بوچر استفاده شده است.

  یافته‌ها

  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین وقایع استرس‌زای زندگی با آمادگی به اعتیاد، رابطه مثبت و معنادار و بین حمایت خانوادگی با آمادگی به اعتیاد و وقایع استرس‌زا، رابطه منفی و معنادار وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس وقایع استرس‌زای زندگی و حمایت خانوادگی معنادار است.

  نتیجه‌گیری

  وقایع استرس‌زای بالا و حمایت خانوادگی پایین، پیش‌بینی‌کننده آمادگی به اعتیاد بوده؛ به طوری که وقایع استرس‌زا و عدم حمایت از سوی خانواده، فشار روانی بالایی را برای افراد در پی داشت که به منظور کاهش این فشار، افراد به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می‌کردند.

  کلیدواژگان: استرس، خانواده، اعتیاد
 • حسین اسکندری*، آزاده شریفی نوغابی صفحات 45-66
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی تبلیغات شهری در ترویج فرهنگ شهادت در ارتباط با نظام ارزشی جوانان بود. برای عملیاتی کردن این هدف، ارتباط بین میزان توجه به تابلوهای تصاویر شهدا از یک سو و نظام ارزشی دانشجویان از سوی دیگر، مطاله شده است.

  روش

  روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی است که در بین 3500 دانشجوی دانشگاه بجنورد اجرا شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است؛ نخست، پرسشنامه ارزشهای آلپورت و دیگری، پرسشنامه محقق‌ساخته که هدف آن سنجش میزان توجه به تابلوها و تصاویر شهدایی بود که در مسیر دانشگاه نصب شده بودند. از بین 350 پرسشنامه توزیع‌شده، 290 پرسشنامه در این مطالعه استفاده شده است.

  یافته‌ها

  تصاویر شهدا و مضامین روی تابلوها، توانسته بود تنها توجه حدود 17 درصد از دانشجویان را به خود جلب کند که رقم پایینی به شمار می‌رود. همچنین بین متغیرهای ارزشی دانشجویان و میزان توجه آنان به تصاویر شهدا هیچ‌گونه رابطه معناداری مشاهده نشد؛ به گونه‌ای که تابلوها حتی در جلب توجه آن دسته از دانشجویان برخوردار از ارزشهای مذهبی بالاتر نیز توفیق نداشتند.

  نتیجه‌گیری

  عدم توجه به مبانی و اصول طراحی پیام، عدم استفاده از فناوری‌های نو و در نتیجه، قدرت ناکافی تابلوها و تصاویر، عامل اصلی دیده نشدن تصاویر است. استفاده از روش های خلاقانه، توجه به اقتضایات زمان و ویژگی‌های نسل نو در نمایش تصاویر شهدا و همچنین نمایش نماد به جای تصاویر واقعی، از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

  کلیدواژگان: ترویج فرهنگ شهادت، تبلیغات شهری، نظام ارزشی
 • مهدی نوید ادهم*، فاطمه راغب صفحات 67-84

  اجرای اسناد تحولی در نظام آموزش و پرورش، موضوعی اساسی در نظام تعلیم و تربیت همه کشورهاست و از منظر سیاستگذاری، اهمیت زیادی دارد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای تحول اساسی مورد نیاز نظام آموزشی کشور ایران، توسط جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت تدوین شد؛ اما همانند سایر اسناد تحولی و توسعه‌ای کشور، برای اجرا چالشها و مشکلاتی دارد.

  هدف

  این پژوهش با هدف دستیابی به مدل اجرای سند تحول ینیادین آموزش و پرورش،انجام شد.

  روش

  این مقاله با روش کیفی و راهبرد داده‌ بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق انجام شده است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند (نمونه‌گیری نظری) و در بین نخبگان اجرایی و دانشگاهی آموزش و پرورش صورت گرفته است.

  یافته ها و نتیجه‌گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که مدل اجرای سند تحول از نوع اجرا با رویکرد ترکیبی و شبکه‌ای و توجه به ذی‌نفعان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. همچنین اجرای آن نیازمند الزامات ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و قانونی است.

  کلیدواژگان: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، رویکردهای اجرای خط مشی، مدل اجرا
 • هادیه پرهیزکار*، علی ریاستی، مریم هاشم‌پور صادقیان صفحات 85-102
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، در ابتدا ارایه مقیاس سنجشی برای سنجش شادمانی بر مبنای نظریه استخراج شده از آرای فلاسفه اسلامی و در ادامه، مطالعه و کنکاش رابطه برخی تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی بر میزان شادمانی دانشجویان بود.

  روش

  این پژوهش ناظر به رویکرد کمی و با استفاده از روش پیمایش به انجام رسید. جامعه آماری، دانشجویان مشغول به تحصیل در چهار سال اول دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد حدود 6000 نفر بود که از این تعداد، 450 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری بنداگشتی انتخاب شدند. پرسشنامه سنجش شادمانی با تعریف دو نوع شادمانی حسی- وهمی و وهمی- عقلی و مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهای جامعه ایرانی تدوین و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس انجام شد.

  یافته‌ها

  یافته‌های برآمده از معادله رگرسیون چندمتغیره نشان داد که نوع دانشکده محل تحصیل، مدت زمان زندگی در شهر و احساس طبقاتی، رابطه معناداری با شادمانی دارند؛ ولی متغیرهایی نظیر قومیت، محل سکونت، جنسیت و وضعیت تاهل، ارتباط معناداری با انواع شادمانی ندارند.

  نتیجه‌گیری

  تغییرات اجتماعی و جمعیت‌شناختی، اثرات پایداری بر میزان و نوع شادمانی جوانان دانشجو دارند و این امر نیازمند بررسی‌های بیشتر به منظور کنکاش این موضوع مهم برای برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر در دانشگاه و جامعه است.

  کلیدواژگان: سنجش شادمانی، جوانان، تحصیلات، شهرنشینی، طبقه
 • مجتبی جعفرزاده*، روح‌الله رازینی، میثم مطیعی صفحات 103-126
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت هیات مذهبی دانشگاهی، به مثابه یکی از مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه اسلامی انجام شد.

  روش

  پس از شناسایی عوامل تشکیل‌دهنده هییات مذهبی دانشگاهی از طریق مطالعات اسنادی و مصاحبه، با رویکرد تحلیل اهمیت- عملکرد سعی در ارزیابی عملکرد این هییات شد و در مرحله اول 25 عامل تشکیل‌دهنده هییات دانشگاهی در چهار محور، دسته‌بندی و سپس وضع موجود و مطلوب هر یک از عوامل به وسیله نظرخواهی از 47 نفر از خبرگان این حوزه، ارزیابی شد.

  یافته‌ها

  مولفه‌های شناسایی شده ذیل چهار راهبرد کلی ذیل دسته‌بندی شدند: لزوم توجه حیاتی، تداوم وضعیت عالی موجود، دارای اولویت پایین و ناحیه قابل کاهش، که مدیران هییات دانشگاهی را ملزم می‌کرد اقدامات خود را متناسب با هر یک از راهبرد‌های بیان‌شده جهت‌دهی کنند.

  نتیجه‌گیری

  در حال حاضر برای بهبود وضعیت هییت های مذهبی دانشگاهی، بیشترین توجه باید معطوف به وجود عالم ربانی، نظام تربیت خادم و استفاده از ظرفیت هییات برای مسایل روز باشد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، دانشگاه اسلامی، مسئولیت اجتماعی، هیئت مذهبی، رویکرد اهمیت-عملکرد(IPA)
 • سعید بشیری، سید مصطفی ابطحی*، علی مرشدی‌زاد صفحات 127-156

  امروزه فضای مجازی بر تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع موثر بوده و با توجه به ظرفیت هایی چون: سرعت، فراگیری، دسترسی دایم، تعامل دوسویه و چندسویه، فرامکانی و فرازمانی، توانسته به عنوان ابزاری موثر و اثربخش بر حکمرانی خوب مطرح شود.

  هدف

  این تحقیق در پی مطالعه نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان جدیدترین دستاورد آن بر وضعیت شاخص شفافیت به منزله یکی از مولفه‌های مهم حکمرانی خوب انجام ‌شده است.

  روش

  در بخش مبانی نظری از روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و در بخش پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، تعداد 389 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران بودند و از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس-21 برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

  یافته‌ها

  مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش حاکی از این نکته است که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از طریق آگاهی‌بخشی، افزایش نظارت در جامعه و تعامل دوسویه میان دولت و مردم و انعکاس خواسته‌های آنان موجب بهبود و افزایش شفافیت در ایران می‌شود.

  نتیجه‌گیری

  این پژوهش نشان می‌دهد فضای مجازی در تقویت و ارتقای شاخص شفافیت در ایران نقش بسزایی داشته است.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، شفافیت، فضای مجازی، نظارت، دولت الکترونیک
|
 • Z.Tavakolian*, M.Bagheri, H.Ranaei Pages 3-32
  Objectives

  The purpose of this study is to provide a comprehensive analysis of faculty members 'motivation in Shiraz University and to investigate demographic variables on their motivation and to measure the level of faculty members' motivation.

  Method

  The research method is anatomical mixed research method which is used in a small part of the survey method. Finally, using SPSS software and statistical tests of motivation level of faculty members are determined. The qualitative part of the research has used qualitative content analysis to explain and quantify the output of the work in quantitative part and this purpose has been achieved by conducting purposeful interviews with some of the faculty members of Shiraz University. She has been at the University of Shiraz.

  Results

  The results of this study in quantitative section showed that the motivation of faculty members is not as desired and is lower than average. In the qualitative part of the research, this comprehensive analysis examines the motivational status of faculty members of Shiraz University with regard to age, gender, marital status, academic rank, service history and colleges. It has been described in detail.

  Conclusion

  According to the results, in order to improve and increase the motivation of faculty members of Shiraz University, it is suggested to improve organizational justice, performance appraisal system, reward system and job design.

  Keywords: motivation, faculty members, shiraz university
 • A.Mohamadnezhad Devin, E.Soleimani* Pages 33-44

  The purpose of this study is to investigate the differentiating role of stressful life events and family support in explaining addiction preparedness among students of UrumiaUniversity.

  Method

  The research method is correlational and the statistical population included all undergraduate and postgraduate students of UrumiaUniversity in the academic year 1396-1977 (N = 17000) that 400 students were selected through multistage random cluster sampling. Data were collected using the Peak Life Event List, sameny’s Social Support Scale, and Wade and Butcher Addiction Scale.

  Results

  The results of Pearson correlation showed that there was a positive and significant relationship between stressful life events with addiction readiness, family support with addiction readiness and stressful events. Results of stepwise regression analysis showed that prediction of addiction readiness based on stressful life events and family support is significant.

  Conclusion

  The authors of the survey concluded that high stress events and low family support are predictors of addiction readiness, so that stressful events and lack of family support cause high psychological stress in individuals who show high tendency toward Drug useage to reduce their stress.

  Keywords: stress, family, addiction
 • H.Eskandari*, A.Sharifi Nooghabi Pages 45-66
  Objectives

  One of the usual methods, especially in small towns, is the installation of the pictures of the martyrs in the city and in the middle of the boulevards. The aim of the present research is to study the effectiveness of this method from two perspectives: the communication patterns and message design (graphic) and social siences.

  Method

  The research intends to specify that to what extent these pictures can attract the attention of students of University of Bojnord. Allport value questionnaire and one research- made questionnaire were used to determine the relationship between value variables of students and their attention to martyrs' pictures. Among 3500 students, 290 ones filled questionnaires.

  Results

  Findings showed that the amount of attention to pictures only is about 17% that is low grade. And there is no significant relationship between value variables and attention to pictures, even among students whose religious grade was higher.

  Conclusion

  The researchers argue that the lack of attention to pictures refers to insufficient strength of pictures not to grades of value. According to findings, researchers suggest that pictures of martyrs should be presented in modern and creative ways so that considered principles of message designing and characteristics of the new generation. In adition, the design of such pictures should associate the characteristics of martyers in quran; such as being alive, dynamic, satisfaction, and pride.

  Keywords: message design, promoting of martyrdom, value system
 • M. Navid Adham*, F.Ragheb Pages 67-84

  Implementation of transformative documents in education system is an essential and Complex issue of all countries, which is very important from policy perspective. The Document of fundamental transformation of education was prepared by a group of education specialists in line with needed fundamental changes by the Iranian education system.This document as well as other transformation and development documents in the country, has challenges and difficulties to implement.

  Objectives

  This research aims to achieve a model of implementation of educational transformation document.

  Method

    The present research is performed by the qualitative approach, the strategy of grounded theory and deep interview tool. Purposeful sampling (theoretical sampling) was selected from the executive and academic elites of education. Results and

  Conclusion

  The research results show that the model of document implementation is a type of implementation with blend and network approach and paying attention to stakeholders is the document transformation of education. Its implementation also requires structural, social, cultural and legal requirements.

  Keywords: document of fundamental transformation of education, implementation of policy approaches, Implementation Model
 • H.Parhizkar*, A.Riasaty, M.Hashempour Sadeghian Pages 85-102
  Objectives

  The first purpose of this study is to introduce a happiness scale extracted from the theoretical foundations of Islamic Philosophers. The second purpose is to study and investigate the relationships between some socio-demographic determinants and students' happiness.

  Method

  This research is based on a quantitative approach and used a survey method. The 4th-year students at Shiraz University of Medical Sciences in the academic year of 2011-2012, whose population was about 6000 people, were chosen as the statistical society and 450 people were selected using the stratified sampling method. The Happiness Questionnaire was compiled with the definition of two types of happiness, sensual-imaginary and imaginary-intelligible, based on religious principles and Iranian society’s values. Data analysis was performed using SPSS software.

  Results

  The findings of the multivariate regression equation showed that the type of college, the level of urbanization and class feeling have a significant relationship with happiness, but variables such as ethnicity, place of residence, gender and marital status did not have any significant relationship with types of happiness.

  Conclusion

  The results of this study indicated that social and demographic changes have a sustained effect on the degree and type of happiness of young students, and this requires further studies to investigate this important issue for precise programming in the university and society.

  Keywords: measuring happiness, Youth, education, urbanization, class
 • M.Jafarzadeh*, R.Razini, M.Motiei Pages 103-126
  Objectives

  The purpose of this study is to scrutiny the status of Academic religious confraternities as one of the social responsibilities of the Islamic Universities.

  Method

  After identifying the constituent elements of the Academic religious confraternities, through the importance-performance analysis approach, it has been tried to evaluate the performance of these confraternities and in the first stage, 25 constitutive factors of Academic religious confraternities Categorized in 4 sections. After that, the existing and desires status of each of the factors was evaluated by 47 of experts from the field.

  Results

  The identified components were categorized into the following 4 general strategies: Necessity Vital attention, Persistence on existing excellent status, low priority, and mitigated area that managers of Academic religious confraternities should tailor their actions to each of the strategies outlined.

  Conclusion

  The authors of the survey concluded that at present, much attention must be focused on the existence of Rabbani [divine] clergy, the system of servant education, and the use of the capacity of the religious confraternities for Issues of the day.

  Keywords: islamic university, university social responsibility, religious confraternity, importance-performance analysis approach
 • S.Bashiri, M.Abtahi*, A.Morshedi Zade Pages 127-156

  Nowadays, cyberspace is effective in all social, political, economic and cultural spheres of societies and due to its capabilities such as speed, acquisition, permanent access, mutual and multilateral interaction, spatial and supra-national has been able to be effective and effective tools for good governance.

  Objectives

  This research is conducted to study the role of cyberspace and social networks as the recent achievement on transparency index status and as one of the important components of good governance. Method;In the theoretical bases, a descriptive-analytical method is used, and the use of documentary and library resources, and in the survey part, a questionnaire is used. The statistical population used in this study was 389 students of Azad University of Science and Research Branch and spss21 software was used for data analysis.

  Results

  The most important findings of this study indicate that cyberspace and social networks can improve and increase transparency in Iran through awareness raising, increased surveillance and mutual interaction between the government and the people.

  Conclusion

  This study shows that cyberspace has an important role in enhancing transparency index in Iran.

  Keywords: good governance, transparency, cyberspace, surveillance, electronic government