فهرست مطالب

مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم - پیاپی 1 (بهار 1396)
 • پیاپی 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جمال رزی*، سید محمدرضا امام جمعه، غلامعلی احمدی صفحات 13-46

  هدف اساسی پژوهش حاضر استخراج ابعاد معلمان اثربخش به منظور ارایه چهارچوب مفهومی آموزش و تربیت معلم اثربخش است. بدین منظور، تلفیقی از روش های تحلیل محتوای اسنادی، تحلیلی-توصیفی و کیفی استفاده شد. در بخش نخست، جامعه آماری شامل کلیه متون نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس، مراجع مرتبط و اسناد بالادستی نظام آموزش وپرورش کشور جمهوری اسلامی ایران است که به صورت هدفمند 40 سند (29 مطالعه خارجی، 4 مطالعه داخلی و 7 سند بالادستی) انتخاب و مطالعه شدند. در این بخش، ابزار گردآوری داده ها چک لیست بوده است که روایی صوری، محتوایی آن مورد تایید 3 نفر از متخصصان دانشگاهی قرار گرفت و با روش آزمون مجدد، پایایی آن 91/ به دست آمد. در این باره، 138 ویژگی برای معلمان اثربخش استخراج و در 37 مشخصه تلخیص شدند. 37 مشخصه نیز با توجه به قرابت ماهیتی در 5 بعد صلاحیت های حرفه ای (با 3 مشخصه)، ویژگی های شخصیتی (با 9 مشخصه)، مدیریت کلاس درس (با 5 مشخصه)، مهارت های تدریس (با 10 مشخصه) و نظارت و ارزشیابی (با 10 مشخصه) دسته بندی شدند. در بخش دوم، به استناد نتایج به دست آمده و مبانی نظری مرتبط، چهارچوب مفهومی ارایه شد. در بخش سوم نیز جامعه آماری شامل استادان رشته علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است (31=N) که10 نفر به صورت هدفمند انتخاب و با مصاحبه نیمه ساختاریافته چهارچوب مفهومی اعتباربخشی شد. با معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا (اعتمادپذیری، انتقال پذیری، اتکاپذیری و تاییدپذیری) قابلیت اعتماد پژوهش لحاظ شد. بررسی نظرهای متخصصان مبین معتبر بودن چهارچوب مفهومی پیشنهادی بوده است.

  کلیدواژگان: معلم اثربخش، ابعاد معلم اثربخش، تربیت معلم اثربخش، اسناد بالادستی
 • منصوره مهدوی هزاوه*، حسن ملکی، محمود مهرمحمدی، عباس عباس پور صفحات 47-74

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدایی، همسو با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، با روش پژوهش هنجاری و از طریق تحلیل محتوای کیفی داده ها انجام یافته است. بدین منظور، پیشینه نظری و پژوهشی مبانی برنامه درسی تربیت معلم، با توجه به هدف اصلی پژوهش، متون سند و مبانی نظری تحول بنیادین، مطالعه و مفاهیم مرتبط با تربیت استخراج و مقوله بندی شد. مرحله نخست، به تنظیم اصول برنامه درسی تربیت معلم اختصاص داشت. سپس جهت تبیین این اصول برای تربیت معلم دوره ابتدایی با 6 نفر از نویسندگان مبانی نظری تحول بنیادین و سند، و 14 نفر از صاحب نظران تعلیم و تربیت مصاحبه شد. دستاورد این مطالعه و مصاحبه، معرفی 5 اصل است: اصل آزادی خردمندانه، تدریج و تعالی مرتبتی، سندیت و مرجعیت مربیان، کسب شایستگی ها و رویارویی و تجربه. در نهایت، مولفه های برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدایی- شامل غایت اصلی، اهداف، محتوا، روش، نقش استاد، ارزشیابی، جو، زمان، مکان و حفظ، ارتقا و بازنگری برنامه- تعیین گردید، سپس بر اساس رویکرد تربیت معلم شایسته، شایستگی های مورد نظر برای تربیت معلم دوره ابتدایی در قالب یک الگو طراحی شد.

  کلیدواژگان: طراحی الگوی تربیت معلم دوره ابتدایی، رویکرد شایسته محور، سند تحول بنیادین
 • عباس صدری، انسیه زاهدی، فاطمه صغری شفیعی* صفحات 75-99

  شایستگی هر نظام آموزشی منوط به توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای معلمان آن است. اجلاس بین المللی تعلیم و تربیت، در سال 1996، آموزش و پرورش را بهترین انتخاب و کلید طلایی برای رویارویی با چالش های اجتماعی موجود معرفی کرد. از آن جا که تحقق هر آرمانی در آموزش و پرورش در گرو معلم (در مقام نیروی انسانی) است و هیچ اصلاحی نمی تواند بدون همکاری و مشارکت معلمان موفق در تغییرات بنیادی محقق شود. این تحقیق افزون بر آنکه با رویکرد پدیدارشناختی و با هدف ثبت تجربه های معلمان موفق در ایجاد نشاط علمی و جو یادگیری عمیق و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به بررسی علل موفقیت پرداخته، به شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای از زاویه دید این معلمان بر مبنای مفاهیم موجود سند تحول نیز توجه کرده است. یافته های این مرحله از پژوهش بیانگر تجربه مشترک آنان، عوامل ارتباط موثر و ایجاد انگیزه، تسلط علمی معلم بر محتوای درسی، تنوع در شیوه های تدریس با رویکرد تسهیل فرایند یادگیری، به کارگیری فناوری آموزشی، نظارت بر فرایند یادگیری دانش آموزان و پرورش تفکر است که این یعنی در نهایت، رابطه محبت آمیز معلم با دانش آموزان و به کارگیری مباحثه هم به عنوان روش تدریس و هم یادگیری مشارکتی با استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می تواند برای آموزش موثر در قرن بیست و یک راهگشا باشد. بررسی سند طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم (مصوب 1394) نشان دهنده توجه به شایستگی های کلیدی (شایستگی های معطوف به دانش موضوعی (CK)، دانش تربیتی (PK)، دانش موضوعی-تربیتی (PCK) و دانش عمومی (GK) است؛ در برنامه درسی تربیت معلم به بسیاری از شایستگی های حرفه ای مدنظر معلمان موفق و اثربخش در تحقیق حاضر توجه شده است، اما نکته مهم چگونگی دستیابی به این شایستگی ها در میدان عمل است و راه حل در کارورزی و کارآموزی دانشجو-معلمان با رویکرد استاد- شاگردی زیر نظر انجمن حرفه ای معلمان موفق و اثربخش است که با تفویض اختیار و واگذاری بخشی از مسئولیت دانشگاه فرهنگیان و با تمرکزگریزی در کاهش بدنه ساختاری این نظام، می توان از پتانسیل و توانمندی سرمایه انسانی موجود در نظام آموزشی بهره برد.

  کلیدواژگان: شایستگی، کارآموزی، رویکرد استاد- شاگردی نوین، دانشجو-معلمان، تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
 • انسی کرامتی*، زهرا احمدابادی صفحات 101-125

  هدف از پژوهش حاضر واکاوی دلایل دبیران و مدیران دبیرستان ها برای نپذیرفتن کارورزان رشته شیمی در مدارس است. این پژوهش به روش کیفی پدیدارشناختی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه ساختار نایافته است. مشارکت کننده های پژوهش که به روش هدفمند انتخاب شدند شامل 20 مدیر و 15 دبیر در شهر مشهد می شدند که در سال جاری از پذیرش کارورزان در مدارس امتناع کرده بودند. یافته های حاصل از این پژوهش حول سه محور ضعف های دانشی، نگرشی و مهارتی دبیران و مدیران مدارس در طرح جدید کارورزی و در قالب دوازده مقوله مجزا قرار داده شد. این مقوله ها عبارت اند از: ناآگاهی از نتایج مثبت طرح جدید کارورزی، پایبندی به عادات و سنن، پیش داوری نسبت به پیامدهای پذیرش کارورز به سبب خاطرات بد گذشته، بی اعتمادی به کارورز- استاد راهنما و احساس ناامنی شغلی، جلوگیری از افزایش مسئولیت های خود، نداشتن توان کافی در برقراری نظم و احساس کنترل نداشتن بر مدرسه یا کلاس درس، ناتوانی در بهره برداری از پیامدهای طرح کارورزی، ناتوانی دبیران در اصلاح ضعف های شناختی یا اخلاقی-رفتاری خود، فضای فیزیکی نامناسب در برخی کلاس ها، محدودیت تعداد مدارس مناسب برای کارورزی، بی رغبتی والدین به حضور کارورزان در مدارس و وجود مشکلات اداری و حراستی.

  کلیدواژگان: کارورزی، پذیرش کارورز، دبیران، مدیران، مشارکت
 • علیرضا صادقی*، حسن نجفی صفحات 127-146
  مقاله حاضر با هدف تدوین راهبردهای برنامه درسی چندفرهنگی تربیت معلم با بهره گیری از تجارب کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری  این پژوهش، برنامه های درسی تربیت معلم کشورهای دارای رویکرد چندفرهنگی است که از بین آن ها برنامه های درسی تربیت معلم کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان به صورت هدفمند، انتخاب شد ه است. ابزار اندازه گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان مطلع از برنامه های درسی چندفرهنگی و پایایی آن نیز از طریق روش بازآزمایی (آزمون-آزمون مجدد) محاسبه گردید. نتایج پژوهش، که با استفاده از روش کیفی به دست آمده است، نشان می دهد که برنامه های درسی تربیت معلم کشورهای مذکور هر یک به نحوی به رویکرد آموزش چندفرهنگی توجه کرده است. برخی از آن ها مانند هندوستان در اهداف و محتوا و برخی مانند مالزی در راهبردهای برنامه و برخی دیگر مانند استرالیا و کانادا بر اصلاح ساختار تمرکز کرده و با اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها و تدوین استانداردهایی سعی در اشاعه مولفه های آموزش چندفرهنگی کرده اند. بر این اساس، این پژوهش پیشنهاد می کند نظام تربیت معلم ایران با بهره گیری از تجارب موجود در برنامه های درسی کشورهای چهارگانه و هم چنین در نظر گرفتن راهبردهای اساسی مانند تدوین دروس اصول آموزش چندفرهنگی و آشنایی با اقوام و فرهنگ های ایرانی، بهره گیری از اقدام پژوهی و کارورزی فرهنگی و تدوین اعتبارنامه استانداردهای چندفرهنگی معلمی ، به بازسازی برنامه های درسی جهت هم سویی بیشتر با رویکرد چندفرهنگی اقدام کند.
  کلیدواژگان: آموزش چندفرهنگی، برنامه درسی، تربیت معلم، راهبردهای برنامه درسی
 • یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، سعید عارف نژاد* صفحات 147-162

  هدف تحقیق حاضر، بررسی هویت حرفه ای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان است. این تحقیق جزء تحقیقات آمیخته (کمی و کیفی) و از نوع طرح های به هم تنیده است. جامعه آماری تحقیق دانشجو-معلمان سال آخر دانشگاه فرهنگیان در پردیس های دخترانه و پسرانه استان آذربایجان شرقی به تعداد 748 نفر را شامل می شود. نمونه آماری طبق جدول مورگان 254 تعیین شده و نمونه گیری به شکل طبقه ای-نسبتی بوده است. داده های بخش کمی از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته، حاوی 22 سوال عینی، در مورد عامل های تشکیل دهنده هویت معلمی، جمع آوری گردیده و داده های بخش کیفی نیز از طریق سوال تشریحی باز پاسخ و سنجش درک شرکت کنندگان نسبت به ماهیت شغل معلمی فراهم آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی از روش مقوله بندی ساده و برای بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بخش کیفی حاکی از عاملیت سه مقوله ادراک واقعیت های شغل معلمی، انتظار ناهمسازی با شغل معلمی و شرافت شغل معلمی بود. در بخش کمی نیز پنج عامل ظاهر شدند که عامل «نقش یاددهی و یادگیری» بالاترین میانگین را داشت.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، واقعیت های شغل معلمی، انتظار ناهمسازی، شرافت شغلی، نقش یاددهی و یادگیری
|
 • Jamal Razi *, MohamadReza Emam Jomea, Golamali Ahmadi Pages 13-46

  This study aims to the extracting the dimensions of effective teachers with regard to provide a conceptual framework of education and teacher training. The research methodology is mixed that it has been done by using of documents content analysis, descriptive-analytical and qualitative method. In the first part Statistical society includes all available internal and external research and theoretical texts, related references, and upper documents of Islamic Republic of Iran education system which are purposefully selected and considered; the numbers of considered documents are 40 cases. to collect the data check list used that Reliability approved by 3 experts university and validity by test-retest (α=/91).The major findings reveal 138 character that those sort in 5 dimensions with 37 items: professional competences (with 3 components), personality characteristics (with 9 components), classroom management (with 5 components), teaching skills (with 10 components), monitoring and evaluation (with 10components). Conceptual framework of education and teacher training has been designed in the second part. In section 3 also Statistical community includes curriculum specialists Tehran’s universities (N=31) that were selected 10 people with Purposive Sampling. White criteria of Lincoln & Guba (Credibility, Transferability, Dependability and Conformability) Trustworthiness research is considered. The proposed conceptual framework was received the general approval of the curriculum specialists.

  Keywords: effective teachers, dimensions of effective teacher, effective teacher training, meta- documents
 • Mansoureh Mahdavi Hezaveh *, Hasan Maleki, Mahmoud Mehrmohammadi, Abbas Abbaspour Pages 47-74

  The present research aims to “design a curriculum model for elementary teacher education in line with the fundamental reform document of education” (FRDE). In doing so, the normative inquiry and the qualitative content analysis of data were used. We reviewed the theoretical and research background of the teacher education curriculum. The FRDE and the theoretical foundations of the reform document were studied and the concepts which were related to education were categorized using thematic analysis. In the first step, the principles of teacher education curriculum were determined. To explain these principles for elementary teacher education, we interviewed 6 scholars who have written the theoretical foundations of the reform document, as well as 14 connoisseurs in the field of education. In this process, five principles were achieved: Wise freedom continuous evolution, authenticity and authority of trainers, gaining competencies, the encounter and the experience. Finally the components of teacher education curriculum were specified: ultimate values, goals, content, method, the role of teacher, evaluation, climate, time, place and sustainability and improvement. According to the approach of training competent teacher, the necessary competencies for elementary teacher training were designed in the form of a model.The present research aims to “design a curriculum model for elementary teacher education in line with the fundamental reform document of education” (FRDE). In doing so, the normative inquiry and the qualitative content analysis of data were used. We reviewed the theoretical and research background of the teacher education curriculum. The FRDE and the theoretical foundations of the reform document were studied and the concepts which were related to education were categorized using thematic analysis. In the first step, the principles of teacher education curriculum were determined. To explain these principles for elementary teacher education, we interviewed 6 scholars who have written the theoretical foundations of the reform document, as well as 14 connoisseurs in the field of education. In this process, five principles were achieved: Wise freedom continuous evolution, authenticity and authority of trainers, gaining competencies, the encounter and the experience. Finally the components of teacher education curriculum were specified: ultimate values, goals, content, method, the role of teacher, evaluation, climate, time, place and sustainability and improvement. According to the approach of training competent teacher, the necessary competencies for elementary teacher training were designed in the form of a model.

  Keywords: Designing a Curriculum Model_Elementary Teacher Education_Competency Approach_Fundamental Reform Document of Education (FRDE)
 • Abbas Sadri, Ensiye Zahedi, Fateme Soghra Shafiee* Pages 75-99

  The competency of any educational system depends on professional capabilities of its teachers. Since materialization of any goal in education system depends on teachers as human resources and it is not possible to evolutionalize the educational system without the cooperation and participation of successful teachers, this research aims to evaluate the adaptation of the teacher training curriculum for the practical competencies in real-world of work (school) situation. Therefore, to materialize our goals, we used the phenomenological approach and recorded the experiences of successful and effective teachers and their common experiences about the cause of their achivements. The findings of this phase shows: Effective communication and motivation, scientific capabilities of teachers on the educational content, diversity in teaching methods with a view to facilitate the learning process, the use of educational technology, process monitoring of students learning and fostering of thinking. Although, the most emphasize was on the kind relation between the teacher and students and using discussion as the teaching method and also as the cooperate learning through cyberspace and social networks as an effective tool for education in 21st century.In the second phase of research, we considered the macro national curriculum plan (architecture) of the teacher training approved in 1394. We have been really interested to see which competencies were considered in this document that can help student-teachers to achive the predetermined goals? This document comprises core competencies such as: content knowledge (CK), pedagogical knowledge (PK), pedagogical content knowledge (PCK) and general knowledge (GK).The comparison between the results of both phases of the study showed common elements of interested areas among successful and effective teachers and the teacher training curriculum. But the important issue in Iranian teacher training curriculum that should be noted is the materialization of these competencies for training the students. Due to some limitations, they are not able to conduct the internship program currently. In this research, we purposed to form successful teacher association and internship program to be conducted by such society with using appropriate apprenticeship model. It seems that with the formation of this association and delegation of authority and delegating some responsibilities of Farhangian university, we can attain more benefits from the potential and capabilities of human resources in the education system.

  Keywords: Competency, Internship, modern apprenticeship approach, student-teacher, Teacher Training, University of Farhangian
 • Ensi Keramati *, Zahra Ahmadabadi Pages 101-125

  The purpose of this study is to investigate the reasons of why high school managers and teachers in chemistry are not interested in accepting interns in schools. Qualitative method of phenomenology was used. Data were gathered through an unstructured interview. Participants were selected via purposive sampling method and a total of 20 managers and 15 teachers in Mashhad high schools were fully interviewed. The results are presented as twelve different categories and three axes, including weakness of managers and teachers in knowledge, attitude and skill regarding the new internship program. These categories are: Unawareness of positive outcomes about the new internship program, sticking to habits and traditions, prejudgment about accepting interns based on having some bad memories of past interns, distrust toward interns-mentor and feel job insecurity, avoidance of more responsibility, insufficient skills for organizing and controlling affairs in school or classroom, insufficient skills for using positive outcomes of the new internship program, teachers’ inability for correcting their behavior or knowledge weakness, unsuitable physical environment in some classrooms, insufficient number of appropriate schools for internship, disinclination of parents about having interns in schools and some official and security problems.

  Keywords: accepting intern, Internship, high school teachers, Managers, cooperat
 • Alireza Sadeghi *, Hasan Najafi Pages 127-146
  This article aims at analyzing the teacher education curriculum on four countries: Australia, Canada, Malaysia and India is a multicultural perspective. The results of this study provide implications for multicultural curriculum of teacher training system in the framework of the curriculum strategies. The four countries selected for the study were therefore valuable experiences in the field of multicultural curricula are designed. The research, qualitative content analysis so that the resources of these countries in terms of multicultural teacher education curriculum documents have been analyzed. The results of the study may be mentioned the following: Each of these countries somehow make changes in their teacher training system that manifests multicultural approach. Some countries in the goals and strategies of others in the program, have given the multicultural component. Others focus on reform and the reform of laws, regulations and standards development, try to provide multi-cultural education. It seems that often results can be multi-cultural curriculum of teacher training system was operational.
  Keywords: Multicultural education, Curriculum, Teacher education, Curriculum strategies
 • Yousef Adib, Eskandar Fathiazar, Saeed Arefnajad * Pages 147-162

  The aim of this study was to investigate teachers' professional identity from the perspective of student-teachers of Farhangian University. This type of research is mixed  (qualitative and quantitative). Statistical population is all of the final year student-teachers of Farhangian University in East Azerbaijan province in 748. Sampling was stratified-ratio. The sample of 254 individuals was determined according to Morgan. For the qualitative, data was collected from an open-ended question which asked participants about their perceptions of the profession. 22 statements were used for the quantitative part to elicit participants’ constituent factors of teacher’s identity. Simple categorization was used for the analysis of qualitative data and factor analysis was used to analyze the quantitative section. The open-ended question showed understanding the realities of teaching, the lack of compatibility with teaching profession and teaching as a noble profession. For the second part, five factors were extracted with ‘role of teaching and learning’ emerging with the highest mean.

  Keywords: Professional identity, Realities of teaching, Lack of compatibility, Noble profession, Role of teaching, learning