فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبادالله هادی پور* صفحات 1-13

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کیفیت آموزش های ضمن خدمت بر رفتار شهروندی معلمان شهرستان تنکابن انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آن را همه معلمان مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 97-1398 تشکیل می دادند. نمونهموردنظر با توجه به جدول مورگان 207 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت آموزش های ضمن خدمت و رفتار شهروندی سازمانی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد، تفاوت بین کیفیت آموزش ضمن خدمت 31-45 با 76- 91 در سطح 0.01 ≥P و همچنین، 46-60 با 76-91 در سطح 0.05 ≥ Pمعنی دار است و کیفیت آموزش های ضمن خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان تنکابن تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان
 • سمیه مختار زاده بازرگانی*، سعید علیزاده صفحات 15-30

  انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم ترین تصمیم‎هایی است که دانش آموزان در دوران تحصیل خود می گیرند به طوری که می تواند سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند.مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان، در حال تحصیل در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی دبیرستان در سال تحصیلی96-1395بود. 200 نفر از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر در گرایش انتخاب رشته است.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد نظر دبیر و مشاور تحصیلی، علاقه دانش آموز، سوابق تحصیلی، نظر خانواده و استعداد تحصیلی در گرایش انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر موثر است (05/0 <P).همچنین مولفه نظر خانواده دارای بالاترین رتبه و مولفه نظر دبیر و مشاور تحصیلی دارای پایین ترین رتبه است.

  کلیدواژگان: گرایش تحصیلی، انتخاب رشته، خانواده، محیط تحصیل
 • مهدی خداپرست* صفحات 31-43

  در دنیای پیچیده و پویای کنونی، سازمان ها در صورتی می توانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به صورت موجودیتی واحد و یکپارچه بتوانند یادگیری سریع تری نسبت به رقبا داشته باشند.هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده در دانشگاه های علمی - کاربردی غرب استان مازندران بود.جامعه آماری پژوهش شامل 220 نفر از کارکنان دانشگاه های علمی - کاربردی استان مازندران است. نمونه مورد مطالعه 136 نفر از این افراد بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ابعاد سازمانی یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1996) و پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی بر توسعه سازمان یادگیرنده در دانشگاه های علمی - کاربردی غرب استان مازندران تاثیر مثبت دارند. همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده در دانشگاه های علمی - کاربردی غرب استان مازندران تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، رهبری تحول آفرین، دانشگاه علمی -کاربردی
 • جواد سلیمانپور* صفحات 45-62
  توجه به سبک های یادگیری و مولفه های تعیین کننده آن برای دانش آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین سبک های یادگیری (با توجه به مولفه های اصلی آن) با مهارت های زبان آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی پسرانه از نوع طبقه ای به تعداد 154 نفر بر اساس جدول کرجسی- مورگان انتخاب شده اند. این پژوهش براساس نظریه ورمونت و ریجسویک (برای سنجش سبک های یادگیری) و مهارت های زبان آموزی (مهارت های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی تدوین شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری است و تجزیه وتحلیل پژوهش حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام پذیرفت. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که کلیه سبک های یادگیری با مهارت های زبان آموزی ارتباط مثبت و مستقیم دارد. اما دو سبک یادگیری غیرمتمرکز با ضریب 497/0 و سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف با ضریب 283/0 بیشترین اهمیت را داشته اند. درنتیجه، می توان گفت که اگر نظام آموزشی برای ارتقاء و فهم هر چه بیشتر سبک یادگیری غیرمتمرکز و متکی بر معنا و هدف موردتوجه قرار دهد، به دانش آموزان در کسب مهارت زبان آموزی کمک و مساعدت بیشتری اعمال خواهد نمود. به عبارت دیگر، ضرورت بازشناسی نقش سبک های یادگیری در پیش بینی مهارت های زبان آموزی دانش‎آموزان مورد تایید واقع شد.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، زبان، مهارت های یادگیری، سبک غیرمتمرکز، دوره متوسطه
 • سید رسول تودار* صفحات 63-84

  در این پژوهش به بررسی مقالات منتشرشده اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در منابع معتبر علمی در پایگاه های آی‎اس‎آی، آی‎اس‎سی و اسکاپوس پرداخته شده است. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتاب سنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان داد در مجموع 7166 استناد توسط این گروه در سه پایگاه، که از این تعداد 3917 مورد (55 درصد) به حوزه علوم پایه، فنی و مهندسی 860 مورد (12 درصد) به حوزه علوم انسانی و اجتماعی 2333 (33 درصد) و حوزه پزشکی با 57 مورد و (8/0 درصد) اختصاص داشت. بیشترین میزان استناد (87/ 88 درصد) به صورت مقالات بوده است. فرضیه پژوهش که اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد تنکابن در نگارش مقالات علمی بیشتر به مقالات نشریات استناد می کنند را اثبات می کند بیشترین میزان درصد استناد در بین گرایش های اعضای هییت علمی به پژوهشگران گرایش علوم پایه با 55% و کمترین میزان درصد استناد به گرایش پزشکی اختصاص دارد و گرایش های علوم انسانی و فنی مهندسی با میزان درصد استناد 33% و 12% است. ازلحاظ زبان، منابع انگلیسی بیش از منابع سایر زبان ها مورد استناد قرار گرفته بود. میزان استناد به منابع چاپی /الکترونیکی در مقالات اعضای هییت علمی کلیه دانشکده ها بسیار بالا بود. فرضیه پژوهش که اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد تنکابن در نگارش مقالات علمی بیشتر به منابع چاپی استناد می کنند تا منابع غیر چاپی را رد می کند و آن را اثبات نمی کند. میزان کم درصد استنادها به پایان نامه ها فرضیه پایان نامه ها سهم اندکی در پدید آمدن مقالات پژوهشگران دانشگاه مورد تحقیق را دارد تایید می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، ماخذ، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • اباصلت نورایی* صفحات 85-101

  رسالت اصلی هر سازمان دستیابی به اهداف تعیین شده در چارچوب راهبرد سازمان است، ازاین رو پاسخ‎گویی در حال گذر از شکل های قدیمی مسولیت به طرف سایر شکل ها، به ویژه نظام های مدیریت کارآمدتر و پاسخ‎گوتر است. مطالعه حاضر با هدف شناخت میزان رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با پاسخ‎گویی مدیران و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران انجام شد. روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل 625 نفر از کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران بود. نمونه مورد مطالعه 209 نفر بر اساس نمونه گیری احتمالی و به صورت تصادفی هستند که در مطالعه شرکت کردند. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1990)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه پاسخ‎گویی عمومی جنسن (2000) بودند. یافته های این مطالعه نشان داد بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و پاسخ‎گویی مدیران و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران رابطه وجود دارد. جهت افزایش پاسخ‎گویی سازمانی بهتر است دوره های آموزشی مناسب به منظور آشنایی مدیران با اصول و مبانی عدالت برگزار شود و همچنین تشویق شوند تا عملا از عدالت سازمانی در سازمان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، پاسخ‎گوئی مدیران
 • سرور حسن زاده* صفحات 103-117
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ریتم های شبانه روزی با فراحافظه با میانجی گری سبک های پردازش هیجانی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که جامعه آماری آن را دانشجویان روان شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامشهر تشکیل می دادند (2300 = N). روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. حجم نمونه بر اساس نظر تاپاچنیک و فیدل (2001) در مطالعات با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری تعیین شد (200=n). ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مقیاس ریتم های شبانه روزی هورن و اوستبرگ (1976)، مقیاس اعتماد به حافظه و شناخت ندلجکوویک و کایریوس (2007) و مقیاس پردازش هیجانی باکر و همکاران (2007) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد ریتم های شبانه روزی با ضریب 421/0 و به بیان دیگر به اندازه 1/42 درصد بر فراحافظه تاثیر دارد (05/0 > P) و با توجه به مقدار t-value که برابر 523/7 است می توان بیان کرد سبک های پردازش هیجانی در رابطه بین ریتم های شبانه روزی با فراحافظه نقش میانجی را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: سبک های پردازش هیجانی، ریتم های شبانه روزی، فراحافظه
|
 • Abdullah Hadi Pour * Pages 1-13

  The purpose of this study was to determine the effect of quality of in-service training on citizenship behavior of teachers in Tonekabon. This study was a descriptive-correlative one whose community consisted of all the teachers in Tonekabon in the academic year of 2018-2019 for both male and female students. The sample was 207 according to Morgan table. The sampling method was simple. Data collection tool was in-service quality of education questionnaire and organizational citizenship behavior questionnaire. Data analysis was performed using ANOVA and Bonferroni post hoc test. Findings showed that the difference between the qualities of in-service education was 45-31 with 91-76 at P ≤ 0.01 level and also, the 60-46 with 91-76 at P ≤ 0.05 level was significant and the quality of in-service training affects the organizational citizenship behavior of Tonekabon teachers.

  Keywords: In-service training, organizational citizenship behavior, Teachers
 • Somayeh Mokhtar Zadeh Bazargani *, Saeed Alizadeh Pages 15-30

  Choosing a field of study is one of the most important decisions that students make during their studies so that it can determine their career prospects. The aim of the present study was to investigate the factors affecting students' choice of educational field in Noshahr. The research method was descriptive and the statistical population consisted of both male and female high school students studying in three fields of high school mathematics physics, empirical sciences and humanities in the academic year 2015-2016. 200 subjects were selected according to the Krejcie and Morgan table using stratified random sampling. The research instrument used in this study is a researcher-made questionnaire of factors affecting educational field choice. Data were analyzed using one-sample t-test and Friedman test. The findings of this study showed that the opinion of the educational advisor, student interest, educational background, family opinion, and academic aptitude were effective in choosing the field of study in Noshahr city (P <0.05). Also, the opinion of the family has the highest rating and the opinion of the secretary and the academic advisor is the lowest.

  Keywords: Academic orientation, Field choice, Family, School environment
 • Mahdi Khodaparast * Pages 31-43

  In today's complicated and dynamic world, in order to maintain their competitive advantage, the organizations need to be integrated into one entity so that they can learn faster than their competitors. The purpose of the present study was to investigate the impact of transformational leadership on learning organization development in the applied universities of the west of Mazandaran province. The statistical population of the study consisted of 220 staff members of Mazandaran province. The sample consisted of 136 of them who were selected by simple random sampling. Data collection tools were Watkins & Marseille Learning Organization Questionnaire (1996) and Bass & Avolio Transformational Leadership Questionnaire (2000). Data were analyzed using regression analysis. The results showed that subjective motivation, ideal influence, inspirational motivation, and personal considerations have positive effects on learning organization development in the applied universities of the west of Mazandaran province. Also, transformational leadership style has positive effect on learning organization development in the applied universities of the west of Mazandaran province.

  Keywords: Learning Organization, Transformational Leadership, University of Applied Sciences
 • Javad Solleymanpoor * Pages 45-62
  Paying attention to learning styles and its determining components [determinants] for students plays a crucial role in teaching and education of today’s world. Therefore, the current study’s goal was to explore the relations between learning styles (with respect to its basic components) and language learning skills (English language). For this purpose, statistical population of this research is a total of 1260 male students from high schools in Chalous province among which 154 subjects are selected randomly, by Morgan-Krejcie’s Table. This research is conducted based on Vermont and Rijswijk’s theory (for assessment of learning styles) and language learning skills (the skills of listening, speaking, reading and writing) in English language. Main tool for data collection is standardized questionnaire of learning styles, and data analysis of current research is done by using of Pearson coefficient and stepwise regression. Results from this research indicate that all learning styles have a positive and direct relationship with language learning skills, but two types of learning styles, namely decentralized with a coefficient of 0.497 and meaning and goal based learning style with a coefficient of 0.283 has got the highest importance. Hence it can be said that for as much enhancement and comprehension as possible, if educational system considers decentralized and meaning and goal based learning styles, it will be more helpful for students to achieve the language learning skills. In the other word, importance of learning styles’ role recognition in anticipating of students’ language learning skills is confirmed.
  Keywords: Learning Styles, language, Learning Skills, decentralized style, high school
 • Seyed Rasool Toudar * Pages 63-84

  This study investigates the articles published by the faculty members of Islamic Azad University of Tonekabon in authentic scientific sources at ISI, ISC, and Scopus databases. This is an applied research and has been carried out by book-assessment style, using the citation analysis method. The findings of this study showed a total of 7166  citations by the group in three bases, of which 3917 (55%) to basic science, 860 (12%) to humanities and social sciences 2333 (33%) and There were 57 cases (0.8%). Most citations (88.7%) were in the form of articles. The research hypothesis that faculty members of Tonekabon Azad University cite more scientific journals in journal articles proves the highest percentage of citations among faculty members' tendencies to basic science researchers with 55% and the lowest percentage of citations to physicians, and humanities and engineering sciences with citation rates of 33% and 12%, respectively. In terms of language, English sources were more widely cited than sources in other languages. The number of citations to printed / electronic sources in faculty articles of all colleges was very high. And the research hypothesis that faculty members at Tonekabon Azad University in writing of scientific papers rely more on printed sources than on non-printed sources rejects and does not approve it. And the low percentage of citations to theses thesis hypothesis confirms little contribution to the research papers of the researched university.

  Keywords: Citation analysis, Reference, Faculty Members of Islamic Azad University
 • Abasalt Nooraee * Pages 85-101

  The main mission of any organization is to achieve the goals set in the framework of the organization's strategy, hence the accountability is shifting from the traditional forms of accountability to other forms, especially the more efficient and responsive management systems. The purpose of this study was to determine the relationship between organizational justice and organizational commitment with the accountability of managers and staff of Islamic Azad University of Mazandaran province. The method of this study was descriptive - correlative. The statistical population consisted of 625 staff of all Islamic Azad universities in west of Mazandaran province. The sample consisted of 209 people who were randomly selected and participated in the study. The measuring tools were Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire (1990), Niehoff & Moorman's Organizational Justice Questionnaire (1993) and Jensen's General Accountability Questionnaire (2000). The findings of this study showed that there is a relationship between organizational justice and organizational commitment and accountability of managers and staff of Islamic Azad University in west of Mazandaran province. In order to increase organizational accountability, it is advisable to provide appropriate training courses for managers to being familiarized with the principles and bases of justice, as well as to encourage them to effectively use organizational justice in the organization.

  Keywords: organizational commitment, Organizational Justice, accountability of managers
 • Sorour Hasanzadeh * Pages 103-117
  The purpose of this study was to determine the relationship between circadian rhythms with meta-memory with the mediation of emotional processing styles. This study was a descriptive-correlative one whose statistical population consisted of undergraduate psychology students of Islamshahr Azad University (N = 2300). The method is stratified random sampling. Sample size was determined according to Tapachnik and Fidel (2001) in studies using structural equation modeling (n = 200). The data gathering tools in this study were Horn and Ostberg circadian rhythms scale (1976), Nodeljkowicz and Kaieros (2007) memory trust and cognition scale and Bakker et al. (2007) emotional processing scale. Data analysis was performed using structural equation modeling. The results showed that circadian rhythms with coefficient of 0.421, in other words 42.1%, had effect on metacognition (P <0.05).Considering t-value=7.523, Emotional processing plays a mediating role in the relationship between circadian rhythms and meta-memory.
  Keywords: emotional processing styles, circadian rhythms, meta-memory