فهرست مطالب

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث - پیاپی 66 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 66 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محسن موسوی* صفحات 11-22
  نگارش های شیعی با محوریت اهل بیت (ع) از زمان حضور ایمه شکل گرفت. بررسی فهرست ها، بازشناسی نگارش های منسوب به دانشمندان و ردیابی، احیاء و بازسازی آن ها در دوران معاصر یک ضرورت است. در این میان، نگرش خاص شیعیان به حضرت فاطمه (س)، اعتقاد به عصمت و مقامات عالی معنوی، و حجیت سخنان ایشان هم چون حدیث، از آغاز اسلام تا کنون همواره مورد طعن مخالفان بوده، و گستره بحث ها در این باره سبب شد است شیعیان آثار فراوانی درباره حضرت زهرا (س) پدید آورند. از جمله مولفان آثار درباره آن حضرت ابوجعفر محمد بن بابویه قمی است که چهار اثر مستقل درباره حضرت فاطمه (س) تالیف کرده است. در این مطالعه خواهیم کوشید به روش توصیفی تحلیلی نگارش های او و شواهد توجه به آن ها در فرهنگ شیعی را بازشناسیم. سرجمع کردن شواهد حاکی از نگارش اصل این آثار و گردآوری بخش های باقی مانده از این کتاب ها هدف این مطالعه است.
  کلیدواژگان: ابن بابویه، حضرت فاطمه (س)، شیخ صدوق، مولد فاطمه، اخبار الزهراء، زهد فاطمه، ذکر من روی عن فاطمه
 • فتحیه فتاحی زاده، فاطمه آبادی* صفحات 23-44
  معنای ماده ع رف و واژه «معروف» در قرآن همواره مورد اختلاف لغویان و مفسران بوده است. در این مطالعه بنا داریم با تحلیل درزمانی ماده ع رف با رویکرد ریشه شناختی و بررسی سیر تحول این ماده در زبان های سامی، عربی قرآنی و منابع لغوی عربی کلاسیک گونه های معنایی این ماده و اشتراک لفظی یا چندمعنایی بودن آن را تبیین، و با رویکردی شناختی مدل مفهوم سازی این ماده را درقرآن مطالعه کنیم. می خواهیم با مطالعه ریشه شناختی ماده از این دفاع کنیم که معانی «یال اسب»، «بوی خوش»، «صبر»، «باد»، «علم و شناخت» و امثال آن ها که برای ماده ذکر شده، مربوط به ریشه های مختلف، و شباهت به وجودآمده ناشی از اشتراک لفظ است. نیز، می خواهیم نشان دهیم که معنای غالب این ماده در قرآن از بسط استعاری معنای «صورت» به «شناختن» به وجود آمده است. برپایه این دستاوردها می توان از این دفاع کرد که «معروف» هم چون اصطلاحی که درون نظام قرآنی شکل گرفته، بر همین مبنا بر عملی دلالت می کند که در جامعه اسلامی به استمرار دیده شده، و درنتیجه مالوف گشته است.
  کلیدواژگان: عرف، معروف، ریشه شناسی، اشتراک لفظی، چندمعنایی
 • مهدی جلالی، فاطمه آگهی* صفحات 45-66
  ذنب از واژگان کلیدی حوزه معنایی مفاهیم گناه در قرآن کریم است. مفسران و صاحبان کتب وجوه و نظایر، بدون توجه به ظرافت های معنایی و نیز حوزه های کاربردی آیات ذنب، این واژه را دارای معنایی شامل بر همه گناهان و بعضا هم معنا با دیگر مفاهیم گناه در قرآن می دانند، حال آن که بیان قرآن کریم تصویر دیگری از این مفهوم به دست می دهد. این مقاله عهده دار تبیین و تدقیق معنای ذنب در قرآن با روش های معنا شناسی است. ریشه شناسی نشان می دهد، ماده ذنب در معانی دنباله و بهره و نصیب و گناه مشترک لفظی هستند. بررسی روابط هم نشینی و جانشینی ذنب سه نکته را نمایان می سازد؛ یک. ذنب در قرآن ناظر بر بی توجهی و یا به دورافکندن عهد و پیمان میان فرد و مافوق اوست که مستوجب کیفر متناسب با آن است. دو. خطییه مهم ترین جانشین ذنب و منحصر به بافت آیات بنی اسراییل است. سه. مفاهیم ذنب، خطییه، جرم و فسق، «الگوی ذنب محور» از گناه در قرآن را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: ذنب، گناه، خطیئه، جرم، روابط همنشینی و جانشینی، ریشه شناسی، مولفه های معنایی
 • سید علی سرسرابی*، محمدمهدی تقدیسی، رحمت فرحزادی صفحات 67-88

  بحث از حجیت قرایات سوره حمد با توجه به ضرورت قرایت این سوره در نماز، از اهمیت فراوانی نزد مسلمانان برخوردار بوده و همواره مورد ابتلاء آنان بوده است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به ملاک حجیت قرایات سوره حمد، سیر تاریخی آرای مفسران و محدثان امامیه را در ارتباط با تواتر قرایات و حجیت آن ها بررسی کرده است. بر اساس رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام، مساله تعدد نزول قرآن نزد بسیاری از دانشمندان شیعه مردود بوده است؛ در عین حال، در ارتباط با قرایت سوره حمد، بررسی نظریه های شاخص در این باره نشان از آن دارد که اکثر دانشمندان قایل به حجیت قرایات مختلف (هفت گانه) در این سوره و غیر آن به عنوان قدر متیقن هستند؛ اگرچه حجیت هر قرایت دیگری نیز که تداول آن در عصر امامان معصوم علیهم السلام احراز شود، در نظرات برخی از محققان مطرح شده است. البته در فهم معنای دقیق آیاتی که در قرایت بخشی از آن ها اختلاف وجود دارد، توافق در حجیت آن ها، همانند استفاده از قرایات در سوره حمد نیست؛ با این حال، آرای نوظهور مبنی بر منحصر بودن جواز، تنها برای یک قرایت در سوره حمد و همچنین در هنگام استفاده از آیات دارای قرایات مختلف، سخن جدید به شمار می آید و مغایر با اتفاق مذکور است.

  کلیدواژگان: اختلاف قرائات، حجیت قرائات، تواتر قرائات، قرائات سبعه، قرائت سوره حمد
 • مجید معارف*، سیده عاطفه قرشی، علیرضا دل افکار، محمدهادی امین ناجی صفحات 89-100

  هدف از پژوهش حاضر، گونه شناسی و دسته بندی روایات با کارکرد تاریخی در تفسیر مجمع البیان است. الگوی مورد استفاده در این مقاله، گونه شناسی مبتنی بر روش است. گونه شناسی مبتنی بر روش در حوزه تفسیر قرآن الگویی است که با توجه به سه نوع رویکرد رابطه نگرانه، کارکرد گرایانه و ساختار گرایانه دانشمندان علوم حدیث به گونه بندی و تحلیل گونه ها می پردازد. در مطالعه حاضر این نوع از گونه شناسی رویکردی توصیفی تحلیلی به سنخ شناسی کارکرد گرا در روایات دارد. بر همین اساس سه دسته روایت شامل روایات ترتیب نزول سوره ها، روایات اسباب نزول و حاکی از فضای صدور سوره ها، و روایات حکایت کننده جزییات قصص و داستان های انبیاء و اقوام پیشین  تحت عنوان کارکرد تاریخی روایات گونه بندی و تحلیل می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد روایات ترتیب نزول و بخش عمده روایات اسباب نزول حاوی اطلاعاتی است از وقایع تاریخی یا وقایعی که در شکل گیری تاریخ بعد از اسلام اهمیت داشته اند. همچنین، روایات حکایت کننده جزییات قصص، شامل 308 روایت است که با توجه به کارکرد تاریخی آن ها در 9 نوع مختلف قابل دسته بندی است.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، روایات تفسیری، کارکرد، تاریخ شناسی، تفسیر مجمع البیان
 • مریم فرضی، عباس همامی* صفحات 101-122

  مدخل «جنگ» در دایرهالمعارف قرآن لایدن توسط «پاتریشیا کرونه» نگارش شده است. نویسنده به معرفی مشتقات جنگ های تاریخی در قرآن پرداخته و موضوعاتی چون توجیه جنگ در قرآن، شان اخلاقی جنگ و نیز طرح انگیزه های آیاتی چون سیف و جزیه را مورد پژوهش قرار داده است. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که آرای کرونه در مدخل جنگ با سایر متون تفسیری چه هم آوایی دارد؟ به روش تحلیلی رویکرد این مدخل را بررسی کرده و با مراجعه به متون تفسیری و مبانی عقلی، چالش های مدخل را بازشناسی و مورد بررسی هم آوایی قرار داده است. کرونه با درکی که از مفهوم ظاهری این دسته از آیات قرآن به دست می آورد نکاتی نادرست را تقریر می کند. پژوهش بدست داده است که بین این مدخل با سایر مقالات لایدن و برخی مستشرقان هم سویی معناداری وجود دارد که از آن به «هم آوایی» تعبیر شده است. کرونه در برداشت های خود از آیات جنگ در قرآن شرایط زمان و مکان و همین طور سیاق آیات را منظور نکرده و با غفلت از آن ها در برداشت خود مسیر غیرقابل اعتمادی را طی کرده است. نمادی از هم آوایی اشکالات ستیزه جویانه بودن وتعارض در آیات جنگ با اندیشه های سایر خاورشناسان مشاهده می شود که خاستگاه اظهار نظرهای پاتریشیا کرونه است.

  کلیدواژگان: دائره المعارف قرآن لایدن، جنگ، پاتریشیا کرونه، هم آوایی
 • اشرف منتظری، حامد خانی (فرهنگ مهروش)* صفحات 123-154

  شکل گیری دین اسلام همچون همه دیگر جنبش های بزرگ و تاریخ ساز مرهون ازجان گذشتگی های فراوان بود. این گونه، از نخستین روز های آن مرگ ایثارگرانه برای پیش برد آرمان مقدس ارزشی مهم تلقی شد. برای اشاره به این مرگ در قرآن استعاره «مرگ در راه خدا» کاربرد یافت؛ استعاره ای که کاربرد گسترده خود را برای دلالت بر این معنا به نفع تعبیر دیگری از دست داد و از گذشته دوری که زمان دقیقش را هنوز نمی دانیم، تعبیر «شهادت» جای آن را گرفت؛ اصطلاحی که در زبان عربی پساقرآنی به معنای گواهی دادن در محاکم است و غالب کاربرد های قرآنی اش نیز بر همین معنا بازگردانده می شود. نمی توان به سادگی دریافت چه تشابهی میان مرگ ایثارگرانه با چنین گواهی دادنی زمینه ساز کاربرد این استعاره شد، برقراری چنین ارتباطی در چه دور ه ای و متاثر از چه عواملی روی داد، و این تعبیر تا دلالت بر مرگ قدیسانه چه مراحلی را طی کرد. پی جویی کاربرد های تعبیر شهید و هم خانواده های آن در قرآن از نگاه انتقادی و بازفهم معنای شهادت قرآنی برای تحلیل اسباب و علل و زمینه های برقراری پیوند یادشده موضوع این مطالعه است.

  کلیدواژگان: شهداء، مرگ در راه خدا، سبیل الله، تاریخ آیین های دادرسی، قیامت، تاریخ انگاره شهید، تاریخ انگاره های قرآنی
 • مهدی مطیع*، مریم پیمانی، مهدیه خورسندی صفحات 155-172
  مطالعات نشان می دهد که ساختارهای آموزش عمومی پیش از ظهور اسلام در دو طیف مجزا که مختص اهل کتاب و عرب پیش از اسلام بوده، قابل پیگیری است. این پژوهش به منظور دستیابی به ساختار آموزشی پیش از اسلام و واکنش قرآن در رویارویی با آن، آیات قرآن را با محوریت کلیدواژه هایی چون «علم»، «درس»، «خط» و «قلم» واکاوی کرده است. در گام بعدی سعی نموده با استفاده از گزارش های تاریخی، نتایج حاصل از مرحله پیشین را تکمیل نماید. بررسی ها به روش پیش گفته حاکی از آن است که سیستم آموزشی پیشرفته در آستانه بعثت در اختیار اهل کتاب بوده که قرآن با واژه «درس» از آن یاد می کند، با این حال احتمال وجود یک نوع سیستم آموزشی برای عرب پیش از اسلام نیز منتفی نخواهد بود. یادکرد منفی آیات از سیستم «درس» مطالعات را به سمت کشف نظام مطلوب آموزشی از نگاه قرآن سوق می دهد. نظام جایگزین قرآن که تاکید زیادی هم در هدایت مخاطب به سمت آن دارد، نظام «تعلیم کتاب و حکمت» است. یکی و شاید مهم ترین رسالت پیامبران از دیدگاه آیات، آموزش کتاب و حکمت به مردم است و البته در کنار آن از تغذیه روح نیز غافل نمانده، با عنوان «تزکیه» به اهمیت آن اشاره می کند و بر ارتباط مستقیم این دو تصریح دارد.
  کلیدواژگان: انگاره، آموزش، علم، قلم، درس
 • قاسم بستانی* صفحات 173-194
  در خصوص محل و نحوه تولد امام علی (ع) مشهوراتی نزد شیعه وجود دارد؛ مانند تولد ایشان در کعبه، یا کنار رفتن دیوار کعبه و ورود مادر ایشان به داخل کعبه از آن محل. خاستگاه همه این باورها روایات است. براین پایه، جا دارد پرسیده شود مستندات حدیثی شیعه در این باره کدام اند. نیز، با توجه به این که می دانیم روایات در طول تاریخ دچار آسیب هایی شده اند، باید بپرسیم این روایات از جنبه سندی و متنی از چه درجه اعتباری برخوردار اند. در این مطالعه می خواهیم روایات مربوط به ولادت علی (ع) در کعبه را از منابع حدیثی شیعه گردآوری، و از حیث سند و متن بررسی کنیم تا پاسخی برای پرسش های یادشده بیابیم. می خواهیم تحریرهای مختلف از حکایت ولادت علی (ع) را بازشناسی کنیم و دریابیم از میان آن ها کدام یک پذیرفتنی ترین گزارش درباره ولادت ایشان است.
  کلیدواژگان: مولد علی (ع)، ولادت علی (ع)، کعبه، اثبات الوصیه، القاب الرسول وعترته
 • فاطمه عظیمی، اعظم فرجامی*، آذرتاش آذرنوش صفحات 195-214
  درباره تفسیر و معنای تعبیر قرآنی «الموءوده» اختلاف است. حداقل شش قرایت و چندین تفسیر مختلف برای این واژه وجود دارد. لغویان ذیل ریشه واد به سه معنای بازتاب صدا در زمین، ثقل و پوشاندن اشاره کردند. اشتقاق معنایی موءوده به معنای دختر زنده به گور شده از هر یک از سه معنای یاد شده، محل اختلاف است. نخستین بار مفسران معتزلی در سده چهارم به معنای «ثقل» و سنگین شدن خاک بر جسم دختر دفن شده، اشاره کردند و رفته رفته تا عصر زمخشری برای این تفسیر جدید دلایل بیش تری شکل گرفت و به دیدگاهی مشهور و جاافتاده تبدیل شد. روش انجام مراسم واد دختران به دو صورت در چاله افکندن و با خاک پوشاندن کودک یا در چاه و گودال عمیق پرتاب کردن دختران بوده است. به کمک مطالعه تفاسیر سده های میانی و نیز بررسی شیوه واد دختران نزد عرب به این نتیجه رسیدیم که مفهوم واد ربطی به ثقل ندارد و از همان مفهوم اصلی پیچیدن صدا در زمین گرفته شده است؛ زیرا عرب هنگام واد دختر، او را در گودال یا چاهی می انداخت که باعث می شد صدای گریه و ناله اش در دل زمین بپیچد.
  کلیدواژگان: واد دختران، تفسیر لغوی، موءوده، سیر تحول تفسیر یک واژه، فرهنگ عرب
 • سید موسی هاشمی تنکابنی* صفحات 215-240

  مفهوم عدالت یکی از دغدغه های پایدار اندیشمندان در طول تاریخ بوده که در قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به بررسی سیر تاریخی قرآنی مفهوم عدالت پرداخته، و وجوه معنایی و گستره کاربردی این واژه در تاریخ و قرآن را بررسی کرده است. این مطالعه بدست داده است که مفهوم عدالت در متون کهن به برابری با گروه های برابر، مساوات و حذف طبقات، تامین حداقل ها برای همه، برابری در اجرای قانون، حداکثر کردن سود، حمایت از گروه های محروم، برابری فرصت ها و آزادی انتخاب، معنا شده است. این مفهوم به مثابه یکی از واژگان کلیدی قرآن در عرصه ارتباطات اجتماعی بکار رفته است. بررسی این واژه در قرآن حاکی از این است که تعدیل کردن، به مساوات رفتار کردن، به رعایت انصاف در داوری، و عوض دادن از وجوه فعلی معنای عدالت به شمار می آید. معناهای برابر، مقدار، دادگری، فدیه، تحریف ناپذیری، و زوال ناپذیری از وجوه اسمی آن است. از منظر قرآن عدالت در تمام زوایای زندگی ساری است که گستره سخن، رفتار با دشمنان، همسرداری، تعاملات اقتصادی، شهادت، داوری، قیام و عمل را دربر می گیرد.

  کلیدواژگان: کلید واژها : قرآن، عدالت، قسط، عدل
 • محمدمهدی فرهی*، روح الله شهیدی، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 241-264

  اندیشمندان با رویکردهای متفاوتی با روایات و گزاره های دینی مواجه شده اند. از آن جا که هر رویکردی آثار و تبعات متفاوتی از خود بر جای می گذارد لازم است برای شناخت رویکردهای گوناگون آن ها را بررسی کنیم. دو رویکرد عمده در رویارویی با روایات و گزاره های دینی رویکرد عقل گرایی فلسفی و رویکرد نقل گرایی است. در این مطالعه می خواهیم با روش مقایسه ای به بررسی و تطبیق رویکرد ملاصدرا هم چون نماینده مکتب عقل گرایی فلسفی و رویکرد مجلسی هم چون نماینده مکتب نقل گرایی در باب بداء در بخش اصول از کتاب کافی بپردازیم. می خواهیم از این رهگذر به فهم و درک بهتر هر یک از این دو رویکرد دست یابیم و تفاوت ها و تمایزات آن ها را بازنماییم. این دو اندیشمند در عصر صفویه می زیسته اند و سوگیری های نظری آن ها حاکی از تقابل فکری دو جریان عقل گرایی و نقل گرایی در آن دوره است. فرضیه مطالعه آن است که این دو رویکرد در شاخصه هایی چون نحوه تبیین آموزه های دینی، نوع بسط مسیله، گرایش به قطعیت در بیان یا احتیاط گرایی، و چگونگی برخورد با روایات غامض اختلاف دارند. بااین حال، می توان اشتراکاتی را نیز در شیوه صاحبان دو رویکرد در رویارویی با روایات مشاهده کرد؛ اشتراکاتی هم چون پرهیز از رد و انکار روایات، تمسک به تاویل، و رویارویی با روایات با تکیه بر پیش فرض ها.

  کلیدواژگان: عقل گرایی فلسفی، نقل گرایی، بداء، ملاصدرا، محمدتقی مجلسی
|
 • Seyyed Mohsen Musavi * Pages 11-22
  Shiite writings about the Ahl al-Bayt (AS) have been formed since the presence of the Imams. It is imperative to review the lists, recognize the writings attributed to the scientists, and trace, revive, and reconstruct them in the contemporary era. Meanwhile, the special attitude of Shiites towards Hazrat Fatima (PBUH), the belief in her infallibility and her high spiritual position, and the authenticity of her speeches, like Hadith, have always been ridiculed by the opposition since the beginning of Islam. Such extensive works have led to the creation of a lot of works about Hazrat Zahra (PBUH). Among the authors of the works about her is Abu Ja'far Muhammad Ibn Bābiwayh Qumi, who has written four independent works about Hazrat Fatima (PBUH). In this study, we will try to identify in a descriptive-analytical methods, his writings and the evidence for paying attention to them in Shiite culture. The aim of this study is to summarize the evidence of the origin of these works and to collect the remaining parts of them.
  Keywords: Ibn Bābiwayh, Hazrat-e Fatimah, Sheikh Saduq, Akhbar al-Zahra, Zuh Fatimah, Dhikru man Rawa An Fatimah
 • Fathyieh Fattahizadeh, Fatemeh Abadi * Pages 23-44
  The meaning of "ʻrf " and "Maʻruf" which the Qur'an has placed at the center of social relations have always been disputed by linguists and interpreters. This study investigates the semantic variants of the word by using the etymological approach and its evolution in Semitic, Qur'anic Arabic and classical Arabic lexical sources. The study of its conceptual model in the Qur'an by using the cognitive approach. According to the etymological studies, the meanings of "main of horse", "good smell", "patience", "wind", "science and cognition", etc., are related to different origins and similarities arising from homonymy. The mane meaning of this origin in the Qur'an derived from the metaphorical extension of the meaning of 'face' to 'knowing'. "Maʻruf " as a term formed within the Qur'anic system is based on the same meaning as an act that has been continuously seen in the Islamic society, and consequently has become familiar is a concept at the superordinate level, and concepts such as "Ṣalāt", "Qisṭ", "Adl', "Taqwā", "Ihsān", "Birr", "Zakāh", etc., are the basic-level (stable) concepts in this category. God has applied only to the basic-level concepts of this category and leave "Maʻruf " as a temporal and spatial concept - such as the designation of "Maʻruf " saying and behaving - the responsibility of individuals in the religious community.
  Keywords: rf, Maʻruf, Conceptualization, Etymology, cognitive, Homonymy, polysemy
 • Mahdi Jalaly, Fatemeh Agahi * Pages 45-66
  The Quranic term of “Zanb” is a key concept in the Semantic field of sin in the Holy Quran. Commentators, regardless of the semantic delicacies and the context of the Zanb, consider this word to mean all the sins and sometimes the same meaning with other concepts of the sin in the Qur'an. Whereas the Holy Quran has applied a different concept for the word. This article deals with explaining and clarifying the meaning of "Zanb" in the Qur'an with semantics methods. The etymological results demonstrate that Zanb is homonymy in the "tail" and "portion" and "sin ". An examination of Syntagmatic & Paradigmatic relations of "Zanb" revealed tree points; One. Zanb in the Qur'an is disregarding the covenant between the subordinate and his superior that would result a proportional punishment. Two. Khatiah is the most important paradigm of Zanb and appertain to the context of the verses concerning the Israelites. Tree. the concept of Zanb , Khatiah, Jorm and Fisq constitute the " Zanb -axis" pattern of sin in the Qur'an.
  Keywords: Zanb_sin_Khatiah_Jorm_Syntagmatic & Paradigmatic relations_etymology_semantic components
 • Sayed Ali Sarsarabi *, MohammadMahdi Taqdisi, Rahmat Farahzadi Pages 67-88

  Researching about the validity of the readings may have some useful results in the field of Jurisprudential Inferences. In addition, this subject is very important in the true reading of surah Hamd in obligatory prayers, which has involved Muslims throughout the history. This paper is to analyze the views of Imamiyah jurisprudents and commentators historically on proving the validity of the readings for jurisprudential inference in one hand, and the permission to read them in prayer on the other hand. Shia has followed the guidance of Imams (AS) on the basis of revealing the Quran in one letter (ḥarf) and rejected the multiplicity of the readings. The uncertainty caused by the variant readings of the Qur'an and the occultation of the infallible Imam (AS), made it necessary to prove the validity in cases of conflict of readings. Thus, referring to tawātur to prove the authority of the readings, at least from the fifth century, has divided the scholars into two groups of pros and cons. The present study, based on the available details, discusses the tawātur and follow-up of the use of different readings by proponents of tawātur and dissidents who have found another way except tawātur to prove the validity of the readings or have denied the validity of the readings basically, has presented the results of discussion in jurisprudential inference and the permission to read the readings in prayer.

  Keywords: Variant Readings, Validity of the Readings, Tawātur of the Readings, The Seven Readings, Reading in prayer
 • Majid Maaref *, Seyyede Atefe Ghorashi, Alireza Delafkar, Mohammadhadi Aminnaji Pages 89-100

  The purpose of the study is examining the typology of Hadiths with the function of historiography in Majma' al-Bayan. The model used in this article is the Methodology-based Typology. Methodology-based Typology in the field of Qur'anic interpretation is a model that classifies and analyzes three types of Hadith scholars’ approaches, i.e. relationalist, functionalist and structuralist. In this paper, this kind of typology has a descriptive-analytical approach to functional typology in Hadith. Accordingly, three categories of narration, including the narrations of the Sura-revelation- based, the narrations of the Sura-cause-based (the atmosphere of the revelation of Sura), and the narratives narrating the details of the tales (Qasas) and stories of the prophets and ancient tribes, are categorized and analyzed as the historiographical function of Hadith. The results of this study show that the narrative-revelation- based and most of the narrative-cause-based contain information about historical events or events that were important in the formation of post-Islamic history. Also narratives narrating details of the Qasas, include three hundred and eight narratives, which according to its historiographical function, can be categorized in nine different types. According to the findings of the study, it can be said that historiographical Hadiths are an essential prerequisite for explanation of Qur’anic verses and have an explanatory-interpretive role in the interpretation of history-bounded Qur'anic verses.

  Keywords: Typology, Interpretative narratives, Function, Historiography, Majma' al-Bayan
 • Maryam Farzi, Abbas Hemami * Pages 101-122

  The entry of the "war" was written by "Patricia crone" in Leiden Encyclopedia of Quran. The author, introduces and expresses the derivatives of the wars mentioned in the Quran. Subsequently, issues such as the justification of war, the moral status of war, and the motives behind specific verses such as "seif" and "jizah" have been explored. "Crone" seeks to dispel doubts by understanding the apparent meaning of these verses of the Quean and conveys messages to her audiences .In the following article, it has been attempted to interpret phonemes based on the interpretive texts and rational foundations of these challenges. In the course of the research, it is found that there is a significant correlation between the reviews with another set of Leiden articles by other scholars from which it is interpreted as "consonant". The key question is: what is the consistency of crone's views with other interpretative texts and various views .The results are indicative of a confluence of doubts in areas such as the militancy of the verses of war and ambiguity and the contradictions in this verses with the views of orientalist, which has led to crone's inappropriate comments.

  Keywords: Encyclopedia of the Quran Leiden, war, Patricia Crown, phonetic
 • Ashraf Montazeri, Hamed Khani (Farhang Mehrvash) * Pages 123-154

  The formation of Islam, like all other great and historic movements, was owed to many sacrifices. Thus, from its earliest days, selfless death was considered an important value for the advancement of the sacred ideal. The metaphor of "death in the way of God" was used in the Qur'an to refer to this death; A Metaphor that lost its widespread use to indicate this meaning in favor of another meaning, and from the distant past whose exact time we do not yet know, the term of "martyrdom or Shahadah" took its place; The term in the post-Qur'anic Arabic language means to testify in court cases, and most of its Qur'anic uses are translated in the same sense. It is not easy to see the similarities between self-sacrificing death and the testifying which caused the use of this metaphor, we also do not know the period in which such replacement took place, and the steps that led to the application of such a term for sacred death. Searching for the applications of the interpretation of the martyr and his family in the Qur'an from a critical point of view and understanding the meaning of the Qur'anic “Shahadah” to analyze the causes and elements and grounds for establishing the mentioned replacement is the subject of this study.

  Keywords: martyrs, Death in the way of God, God’s Path, the History of Court Cases, Resurrection, the History of the concept of Martyrdom, the History of Quranic Concepts
 • Mahdi Motia *, Maryam Peymani, Mahdie Khorsandi Pages 155-172
  The first verses revealed to the Prophet Muhammad (pbuh) emphasize science and education and introduce teaching of the unknown as an act of God: “taught the human what he did not know” (95/5). The verses of the Quran demonstrate the manifest existence of this notion in the audience’s mind at the age of the Quran’s Revelation, pointing to tools such as pen (al-qalam) and line (satr). In order to find out about the pre-Islamic education system and reaction of the Quran to it, this research has analyzed the verses, focusing on some keywords such as “knowledge” (ilm), “teachings” (dars), “line” (satr) and “pen” (al-qalam). In the next step, it is attempted to complete the findings of the previous step by the use of historical reports. From the perspective of the verses, one and perhaps the most important mission of the prophets is teaching of the Book and the Wisdom to the people, besides, Quran has not been oblivious to the nourishment of the soul, referring to its importance under the name of “purification of the soul” and asserts the direct relationship of these two _teaching of the Book and the Wisdom, and purification of the soul.
  Keywords: Notion, education, Science, pen, lesson
 • Ghasem Bostani * Pages 173-194
  There are well-known Sayings among the Shiites about the place and manner of birth of Imam Ali (as); Like his birth in the Kaaba, or the removal of the Kaaba wall and his mother's entry into the Kaaba from there. The origin of all these beliefs is narrations. Therefore, it is appropriate to ask what are the Shiite hadith documents in this regard. Also, given that we know that narrations have suffered problems throughout history, we must ask how credible these documents are in terms of isnad and content. In this study, we want to collect the Hadiths related to the birth of Ali (AS) in the Kaaba from Shiite hadith sources, and examine them in terms of isnad and content in order to find answers to the above-mentioned questions. We want to identify the different versions of the story of the birth of Ali (AS) and find out which of them is the most acceptable report about his birth.
  Keywords: Birth place of Ali (AS), Birth of Ali (AS), Kaaba, Proof of al-Wasiyah, The titles of the Prophet, his family
 • Azam Farjami * Pages 195-214
  There is a difference of opinion about the interpretation and meaning of the Quranic interpretation of “Al-Maw’ud “. There are at least six different readings and interpretations for the word. The lexicographers referred to the three meanings of sound reflection on the earth, gravity, and covering. The derivation of the term from the three roots having the above-mentioned meanings for the Quranic meaning of a living girl buried  is a point of contention. For the first time, Mu’tazilite commentators in the fourth century referred to the meaning of “gravity”; and the weight of soil buried on the body of a buried girl. The method of performing the rituals and throwing the girls in two ways was to dig holes and to cover the child with dirt, or to throw the girls into wells and deep pits. Through the study of the interpretations of the Middle Ages and the study of the style of burying the girls among Arabs, we came to the conclusion that the concept of ‘Wa’d’ has nothing to do with gravity and is derived from the same basic concept of sound reflection on earth; Because the Arab, when buried the girl, threw her into a pit or well, which made her cry and her sound was echoed in the heart of the earth.
  Keywords: Burial of the Girls, literary Commentary, Maw’udah, historical development of term, Arab Culture
 • Seyed Mousa Hashemi Tonekaboni * Pages 215-240

  A study of the history of science shows that the concept of justice has been one of the lasting concerns of scholars. This concept has also been considered in the Qur'an and hadith texts. The present study has analyzed the historical, Qur'anic and hadith of the concept of justice in an analytical way using library tools. This research has found that the concept of justice in the ancient texts is meant to be equal to groups, equality and the elimination of classes, to provide for all, equality in law enforcement, to maximize profits, to support disadvantaged groups, to equality of opportunity and freedom of choice. . This concept is used as one of the key words of the Qur'an and hadith in the field of social communication. Examination of this word in the Qur'an and hadith indicates that moderation, equality of treatment, respect for justice, and substitution for the semantic aspects of justice are considered. And of the present and equal facets is the amount, the justice, the ransom, the immutability, the immutability of its nominal means. From the perspective of the Qur'an and the hadith of justice, all aspects of life are sari, namely justice in speech, justice in dealing with enemies, justice in marriage, justice in selling goods, justice in consumption, justice in testimony,

  Keywords: Quran, justice, al-Qist, al-‘Adl
 • Mohammadmahdi Farahi *, Rouhollah Shahidi, MohammadKazem Rahman Setayesh Pages 241-264

  Thinkers have taken different approaches to religious narratives and propositions. Since each approach has different effects and consequences, it is necessary to examine them and to identify their different consequences. The two main approaches in dealing with religious narratives and propositions are the philosophical rationalist approach and the narrative approach. In this study, we want to use a comparative method to examine and implement Mulla Sadra’s approach as a representative of the school of philosophical rationalism and the Majlesi’s approach as the representative of the school of narrative about the concept of ‘Badā’’ in the book of Usul-e Kāfi. In this way, we want to gain a better understanding of each of these two approaches and to highlight their differences and distinctions. These two thinkers lived in the Safavid era, and their theoretical approaches indicate the intellectual confrontation between the two currents of rationalism and narrativeism in that period. The study hypothesis is that these two approaches differ in components such as how to explain religious teachings, how to expand the problem, how to be sure of expression or caution, and how to deal with confusing narratives. However, one can also see commonalities between the owners of the two approaches in confronting narratives; similarities such as avoiding the denial of narrations, relying on Ta’wil, and confronting narrations based on presuppositions.

  Keywords: Philosophical Rationalism, Narrativeism, Badā’, Mulla sadra, Mohammad Taghi Majlisi