فهرست مطالب

Health Psychology - Volume:2 Issue: 2, 2020
 • Volume:2 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز علی اکبری، فاطمه عیسی زاده*، سوسن آقاجانبگلو صفحات 9-20
  هدف

  مبتلایان به کرونا ویروس به علت بیماری، پیامدهای روانی- اجتماعی بسیاری را تجربه می کنند؛ لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانی- اجتماعی مبتلایان به کرونا می باشد.

  روش

  جامعه مورد پژوهش در این مطالعه افراد مبتلا به کرونا ویروس جدید(کویید19) استان بوشهر بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه 8 نفر(6 مرد و 2 زن) از مبتلایان بود. با توجه به کیفی بودن مطالعه اطلاعات از طریق مصاحبه کسب شد؛ طول مدت هر مصاحبه 30 تا 40 دقیقه بود. سوالات مصاحبه، نیمه ساختار یافته بود و به صورت سوالات بازپاسخ پرسیده شدند. پس از اتمام فرآیند مصاحبه پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تفسیر و کدگذاری قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تحقیق حاضر شایع ترین پیامدهای روانی کرونا ویروس جدید، شامل ترس از مرگ، افسردگی و اضطراب می باشد؛ همچنین کاهش فعالیت های اجتماعی، احساس طرد از سوی جامعه، کاهش ارتباط موثر با خانواده و اطرافیان و تجربه انگ توسط بیمار و خانواده اش از جمله پیامدهای اجتماعی این بیماری محسوب می شوند.

  نتیجه گیری

  مبتلایان به بیماری کویید 19 پیامدهای روانی- اجتماعی بسیاری را تجربه می کنند، که همین امر موجب کاهش هرچه بیشتر کیفیت زندگی آنان می شود؛ لذا، بهره گیری از روانشناسان و مشاوران در محیط های درمانی می تواند در جهت کاهش این پیامدها موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: پیامدهای روانی اجتماعی، بیماری کرونا ویروس (کوئید19)، مطالعه کیفی
 • اسحق رحیمیان بوگر*، سیاوش طالع پسند صفحات 33-44
  هدف

  تعداد زیادی از بیماران قبل از پایان درمان روان درمانی را ترک می کنند. پژوهش حاضر به پیش بینی خاتمه زودرس روان درمانی را براساس انتظارات و تحمل بیماران و صلاحیت های درمانی با نقش واسطه ای اتحاد درمانی می پردازد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 317 بیمار مراجعه کننده به کلینیکهای بهداشت روان، درمانگاه های درد و مراکز درمانی مصرف مواد در مشهد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس اعتبارسنجی تحمل درمان ، پرسشنامه کوتاه اتحاد درمانی- تجدید نظر شده ، پرسشنامه انتظارات روان درمانی میلواکی و پرسشنامه پیامدهای درمانی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL-8.80 تحلیل شد.

  یافته ها

  مدل مورد بررسی از داده های بدست آمده تناسب خوبی نشان داد. انتظارات روان درمانی (γ = -0.40) و صلاحیتهای درمانی (گ = -0.29) به طور مستقیم بر خاتمه زودرس روان درمانی فردی تاثیر دارند. تحمل درمان (γ = -0.17) به طور مستقیم در خاتمه زودرس روان درمانی فردی تاثیر داشته است. اتحاد درمانی (-0.13-β) در خاتمه زودرس روان درمانی فردی تاثیر داشت. انتظارات روان درمانی (γ = 0.42) و صلاحیت های درمانی (0.54 = γ) بر اتحاد درمانی تاثیر گذاشت و در نتیجه خاتمه زودرس روان درمانی فردی را تحت تاثیر قرار داد.

  نتیجه گیری

  انتظارات روان درمانی، تحمل درمان، صلاحیت های درمانی و اتحاد درمانی به طور متقابل بر خاتمه زودرس روان درمانی و بنابراین بر پیامدهای سلامتی بیماران تاثیر دارند. این یافته بینش مهمی در طراحی مداخلات متناسب برای رفع اختتام زودرس و بهبود نتایج مداخلات روان درمانی ارایه می کند. علاوه بر این، متخصصان بالینی در کلینیک ها و مراکز بهداشتی و درمانی باید به منظور تقویت اختتام موفقیت آمیز روان درمانی به این عوامل توجه کنند.

  کلیدواژگان: روان درمانی، اتحاد درمانی، خاتمه زودرس، پیامدهای سلامتی
 • رابعه آذرمهر، عزت الله احمدی* صفحات 45-50
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش حساسیت اضطرابی و کنترل توجه در پیش بینی گرایش به اعتیاد در جوانان است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد ،در همین راستا، تعداد 150 نفر از دانشجویان ورودی 97 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه کنترل توجه (دریبری و رید،2002)، حساسیت اضطرابی (پترسون و ریس،1987) و مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر،1387) روی افراد اجرا گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، متغیرپیش بین کنترل توجه و ترس از نداشتن کنترل شناختی با گرایش به اعتیادرابطه معناداری دارند.

  نتیجه گیری

  علاوه بر عوامل اجتماعی و زیستی، عوامل روانشناختی مانند کنترل توجه و حساسیت اضطرابی در گرایش و آمادگی افراد به اعتیاد تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: حساسیت اضطرابی، کنترل توجه، گرایش به اعتیاد، دانشجویان، سلامت
 • زهره لطیفی*، لیلا ابوطالبی صفحات 51-60

  هدف اصلی این پژوهش، تاثیر روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر افزایش توان مقابله با شرایط پر استرس و کاهش اضطراب سیمبانان شرکت توزیع برق اصفهان بود. این پژوهش به شیوه نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، 250 نفر کارگران در معرض خطر امورهای هشتگانه شرکت توزیع برق شهر اصفهان بودند که به طور تصادفی از هر امور، 5 نفر و در مجموع 40 نفر انتخاب شدند، که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در جلسات روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، به صورت 8 جلسه 90 دقیقه ای، که در پارک فناوری های نوین توزیع برق اصفهان برگزار شد، شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرارگرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه شیوه های مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر، و چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R) بود که توسط سیمبانان در معرض خطر در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که برگزاری جلسات مداخله، بر تمام مقیاس های مقابله با شرایط پر استرس و اضطراب در گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون و پیگیری اثر معناداری داشته است. نتایج بیانگر آن است که روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی می تواند سبب آرامش، سلامت روانی و بهبود کیفیت زندگی، سیمبانان در معرض خطر شرکت توزیع برق اصفهان شود.

  کلیدواژگان: مقابله با شرایط پر استرس، اضطراب، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، مرگ
 • صفحات 61-70

  در پژوهش حاضر نقش واسطه ای افسردگی در ارتباط میان دفاع های رشد نایافته من و شدت درد ادراک شده در بیماران مبتلا به درد مزمن مورد ارزیابی واقع شد. پژوهش بر روی 503 نفر از بیماران مبتلا به دردهای مزمن مراجعه کننده به مراکز درمان درد در شهر تهران انجام گرفت. از شرکت کنندگان درخواست شد تا پرسشنامه های مقیاس درجه بندی عددی شدت درد(NRS) ، پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ-40) ، و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) را پاسخ دهند. نتایج نشان داد که علاوه بر اینکه میان دفاع های رشد نایافته من و شدت ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مزمن رابطه وجود دارد، بلکه همچنین افسردگی نیز در این میان نقش واسطه یا میانجی را دارا می باشد. این بدان معناست که رابطه میان دفاع های رشد نایافته من و شدت درد ادراک شده در بیماران مبتلا به درد مزمن، یک رابطه خطی ساده نیست، بلکه افسردگی می تواند این رابطه را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: سبک دفاعی، شدت درد، ادراک درد، افسردگی، درد مزمن
 • صفحات 89-100
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی انگیزه های مختلف و همچنین نیمرخ خطر مصرف مواد در مصرف مواد مخدر و متامفتامین بود.

  روش

  نمونه آماری شامل 78 فرد با سابقه مصرف مواد بود بودند که به مراکز سرپایی ترک اعتیاد مراجعه نموده و ابزارهای پژوهش شامل اطلاعات جمعیت شناختی، انگیزه های مصرف مواد و همچنین مقیاس نیمرخ خطر مصرف مواد راتکمیل نمودند. برای بررسی متغیرهای از آزمون MANOVA براساس نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج

  یافته های حاصل از آزمون MANOVA نشان داد که در دسترس بودن مواد، انگیزه لذت و انگیزه های جنسی در مصرف کنندگان متامفتامین بصورت معناداری بالاتر از افراد مصرف کننده ماده مخدر می باشد. همچنین نیمرخ خطر مصرف مواد نشان داد که تفاوت معناداری در سه عامل خطر حساسیت اضطرابی، هیجان جویی و تکانشگری در دو گروه مصرف کنندگان ماده مخدر و ماده محرک وجود دارد.

  نتیجه گیری

  یافته حاکی از نقش مهم انگیزه های متفاوت و همچنین نیمرخ خطر مصرف مواد برای مصرف انواع مختلف مواد مخدر و محرک می باشد. انگیزه های مختلف و عوامل خطر مختلف شخصیتی باید در زمینه های آموزشی و همچنین درمانهای روانشناختی برای انواع مختلف مصرف مواد خصوصا موادمخدر و مواد محرک مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، انگیزه، نیمرخ خطر شخصیت، مخدر، متامفتامین
 • اندیشه گلشن *، مجید ضرغام حاجبی، ناصر صبحی قراملکی صفحات 101-112

  این پژوهش به منظور بررسی اثر آموزش معنادرمانی بر تغییرات افسردگی، عزت نفس و نگرش های صمیمانه زنان 20 تا 40 سال معلول جسمی- حرکتی افسرده شهر کاشان در سال 1398 انجام شد. پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با دو گروه معنادرمانی و گواه با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با پیگیری بود. جامعه آماری 68 زن معلول جسمی- حرکتی (20تا40 سال) زیرنظر بهزیستی کاشان بود. از این جامعه 40 نفر که افسردگی بالاتر از 17 داشتند انتخاب و به شیوه تصادفی 20 نفر در هر یک از دو گروه قرارگرفتند. ابزار این پژوهش شامل پرسش نامه های افسردگی بک (1996)، نگرش های صمیمانه تریدول(1983) و عزت نفس آیزنک(1976) بود. آموزش معنادرمانی برای گروه آزمایش طی 8 جلسه 120 دقیقه ای برگزار گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار آموزش گروهی معنا درمانی بر افزایش نگرش های صمیمانه، صمیمیت ذهنی، صمیمیت عاطفی و عزت نفس و نیز کاهش افسردگی معلولان و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود (01/0≥ P). بر اساس یافته ها نتیجه گیری می شود که آموزش گروهی به شیوه معنادرمانی از طریق ایجاد معنای جدید و تغییر در باورها در بهبود عزت نفس و نگرش صمیمانه و در نتیجه کاهش افسردگی معلولان موثر می باشد همچنین این تحقیق اهمیت توجه و بکارگیری آموزه های معنوی را در مراکز بهزیستی و کلینیک ها جهت بهبود وضعیت روان شناختی معلولین نشان داد.

  کلیدواژگان: معنادرمانی، نگرش های صمیمانه، عزت نفس، افسردگی، معلول جسمی- حرکتی
 • وحید صادقی فیروز آبادی * صفحات 127-135
  مقدمه

  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناخت در پیشگیری از عود زنان مصرف کننده مواد محرک انجام شده است.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی باپیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مصرف کننده مواد محرک هجده الی چهل سال مراجعه کننده به مر کز ترک اعتیادبهبود گستران همگام استان تهران در سال 1396بودکه از میان آنان سی نفر با روش نمونه گیری دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش وکنترل (هر گروه پانزده نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش هشت جلسه ی نود دقیقه ای با روش ذهن آگاهی آموزش دید.اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد.پرسشنامه ی فراشناخت (MCQ) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با روش تحلیل کواریانس و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعد از سه ماه نیز از افراد هر دو گروه، پیگیری به عمل آمد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که میانگین نمره های پس آزمون فراشناخت درگروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر آموزش ذهن آگاهی باعث بهبود فراشناخت در در پیشگیری از عود زنان مصرف کننده مواد محرک شده است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش در مجموع حاکی از اثر بخشی آموزش گروه درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر بهبود فراشناخت پیشگیری از عود زنان مصرف کننده مواد محرک است. بنابرین اجرای چنین جلساتی در مراکز و کلنیک های ترک اعتیاد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، باورهای فراشناخت، پیشگیری از عود، مواد محرک
|
 • Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Fatemeh Eisazadeh *, Susan Aghajanbigloo Pages 9-20
  Objective

  Infected persons to Coronavirus experience mental and social consequences because of disease. So the goal of this research is to investigate the mental and social consequences of infected persons.

  Method

  The population in this study was people with new coronavirus (Covid 19) in Bushehr province. The sampling method in this study was purposive and the sample size was 8 persons (6 males and 2 females). Due to the qualitative nature of the study, information was obtained through interviews and the interview process continued until data saturation. The duration of each interview was 30 to 40 minutes. The interview was semi-structured and contained open-ended questions. After completing the interview process, the responses were interpreted and coded using the content analysis method.

  Results

  Based on the results of the present study, the psychological consequences of this disease include negative emotions such as fear of death, depression and anxiety, reduced social activities, feelings of rejection by the community, decreased effective communication with family and society, and stigma experienced by the patient and her/his family.

  Conclusion

  People with Covid-19 disease experience many psychosocial consequences, and this will reduce their quality of life; therefore, use of psychologists and counselors in the therapeutic setting can be effective in reducing these consequences.

  Keywords: Psycho social Consequences, Coronavirus (COVID-19), Qualitative study
 • Danilo Garcia *, Lillemor Adrianson, Clara Amato, Max Rapp-Ricciardi Pages 21-32
  Objective

  We used the affective profiles model to investigate individual differences in motivation, stress andenergy. The aim was to replicate past findings, but we also focused on matched comparisons within individuals withaffective profiles that are similar in one affective dimension and differ in the other in order to predict changes whenindividuals increase/decrease their experience of positive or negative affect.

  Methods

  A total of 567 participants answered the Positive Affect and Negative Affect Schedule, which was usedfor affective profiling; the Situational Motivation Scale, which measures intrinsic motivation, identified regulation,external regulation, and amotivation; and the Stress-Energy questionnaire.

  Results

  Comparisons between the four different profiles, replicating the past findings, showed that individuals withhigh affective and self-fulfilling profile scored highest in intrinsic motivation, identified regulation, and energy, whilethey scored lowest in external motivation, amotivation, and the self-fulfilling profile, also lowest in stress. Additionally,the matched comparisons showed, for example, that levels of intrinsic motivation increase when negative affect levelsdecrease, and positive affect is kept high when positive affect decreases and negative affect is kept low.

  Conclusions

  One important feature of the affective profiles model is the possibility to compare individuals thatare similar in one affect dimension but differ in the other (Garcia, 2011, 2017). This way of discussing individualdifferences helps to predict what changes could be expected when individuals increase or decrease their experience ofpositive or negative affect. Importantly, the direction of these changes cannot be addressed from cross-sectional data

  Keywords: Affective Profiles, Energy, Moderation, Motivation, stress
 • Isaac Rahimian Boogar *, Somayeh Safarzade, Siavash Talepasand Pages 33-44
  Objective

  A great number of patients leave psychotherapy prior to the end of treatment. The present study predicts the premature termination of individual psychotherapy based on patients’ expectations and tolerance and therapists’ competencies with the mediating role of therapeutic alliance.

  Method

  In this descriptive cross-sectional study, 317 patients referred to Mental Health Clinics, Pain Clinics and Substance Use Treatment Centers in Mashhad, Iran were selected by random sampling. The data were collected by Distress/Endorsement Validation Scale, Working Alliance Inventory-Short Revised, the Milwaukee Psychotherapy Expectations Questionnaire, and Outcome Questionnaire. The data were analyzed by SPSS-19 and structural equation modeling with LISREL-8.80 software.

  Results

  The examined model indicated good fitness for the data observed (RMSEA=0.02, GFI=0.99, AGFI=0.99, NFI=1, CFI=1, IFI=1, RMR=0.00253, P value=0.90). Psychotherapy expectations (γ=-0.40) and therapists’ competencies (γ=-0.29) directly influenced the premature termination of individual psychotherapy. Treatment tolerance (γ=-0.17) directly affected the premature termination of individual psychotherapy. Therapeutic alliance (β=-0.13) had an impact on the premature termination of individual psychotherapy. Psychotherapy expectations (γ=0.42) and therapists’ competencies (γ=0.54) significantly influenced the therapeutic alliance, thereby affecting the premature termination of individual psychotherapy.

  Conclusions

  Psychotherapy expectations, treatment tolerance, therapists’ competencies and therapeutic alliance interactively effect in the premature termination of psychotherapy and therefore on the health outcomes of patients. This finding did develop insights into designing the tailored interventions to resolve premature termination and improve the outcomes of psychotherapeutic interventions. Furthermore, clinicians must be concerned with these factors in the clinics and healthcare centers to enhance the successful termination of psychotherapy.

  Keywords: Psychotherapy, Therapeutic Alliance, Premature termination, Health outcomes
 • Rabeeh Azarmehr, Ezatollah Ahmadi * Pages 45-50
  Objective

  the aim of the present study was to investigate the role of anxiety sensitivity and attentional control in predicting the tendency toward addiction in youth.

  Method

  The present study is a correlation type, in this regard, the number of 150 students were selecte through multistage cluster sampling. The attentional control questionnaire (Derryberry& Reed, 2002), anxiety sensitivity (Peterson& Reiss, 1987) and the readiness scale for drug abuse (Zargar, 2007) were performed on individuals. The research data were analyzed by the Pearson correlation coefficient and regression.

  Results

  The results showed that there is a significant correlation between attentional control and the lack of cognitive control with the tendency to addiction.

  Conclusion

  According to the findings it can be concluded that in addition to social and biological factors, psychological factors such as attentional control and anxiety sensitivity is influential in the tendency and readiness of individuals to drug addiction. Keywords: Attentional control, Anxiety Sensitivity, The tendency to addiction,students, health

  Keywords: Attentional control, Anxiety Sensitivity, The tendency to addiction, students, Health
 • Zohreh Latifi *, Leyle Abotalebi Pages 51-60
  Objective

  The main aim of this research was to investigate the effects of quality of life therapy on increasing the coping ability with stressful situations, reducing anxiety and irrational fears in at risk workers of electricity distribution companies in Isfahan.

  Method

  This research was of semi-experimental with pre-test, post-test and follow-up with the control group. Population were consisted of 250 at risk workers of Isfahan Electricity Distribution Company. Five people were randomly selected from each unit, and a total of 40 people were randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group participated in 90 minutes’ sessions of quality of life improvement training for 8 weeks, held at the New Technology Park of Isfahan Electricity Distribution company. Experimental group was compared with a waiting control group. measurement tools were consisted of Endler and Parker Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and Mental Disorders Symptoms Checklist (SCL-90-R) that were administered on at risk workers in the pre-test, post-test and follow-up phases. Repeated measure analysis of variance was used to analyze the data.

  Results

  Data analysis showed that the intervention sessions had a significant effect on the all scales of coping with stressful situations, anxiety and irrational fears in the experimental group in the post-test and follow-up stages.

  Conclusion

  The results indicate that psychotherapy based on improvement of quality of life was effective on tranquility, mental health and the quality of life of at risk workers in Isfahan electricity distribution company.

  Keywords: Life therapy, coping, Anxiety, irrational fears, death
 • Marzieh Pahlevan *, Mohammad Ali Besharat, Ahmad Borjali, Morteza Naghipoor Pages 61-70
  Objective

  Both of the defense mechanisms of ego and depression, affects the intensity of the pain in the patient with chronic pain. The present study investigates the mediating role of depression in the relationship between immature ego defenses and perceived pain intensity in patients with chronic pain.

  Method

  Research was conducted on 503 patients with chronic pain who were referred to pain centers in Tehran. Participants were asked to answer Numerical Rating Scale (NRS) for perceived pain intensity, Defense Styles Questionnaire (DSQ-40), and Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS).

  Results

  The results indicated that depression plays a mediating role in the relationship between immature ego defenses and perceived pain intensity in patients with chronic pain.

  Conclusion

  the relationship between immature ego defenses and the perceived pain intensity is not a simple linear one, but is mediated by depression. So, depression has an important role in Transforming of defense mechanisms to the pain.

  Keywords: defense style, Pain Intensity, Perception of pain, Depression, Chronic Pain
 • Sajjad Basharpoor, Farima Anbari *, Nastaran Mohajeri Aval Pages 71-80
  Objective
  The purpose of this study is to investigate the potential roles of emotion control strategies and social anxiety in explaining and predicting eating disorder symptoms.
  Method
  The statistical population included all students of the Mohaghegh Ardabili University, studying in the 2015/2016 academic year. Data on social anxiety, emotion control, and eating disorder symptoms were collected from 190 students of Mohaghegh Ardebili University, using the Social Phobia Inventory (SPIN), Eating Attitude Test - 26 (EAT-26), and Emotion Control Questionnaire - 2 (ECQ-2). Pearson’s correlation coefficient statistical method and stepwise regression were applied.
  Results
  Rehearsal and benign control (subscales of emotion control questionnaire) positively correlated with all three subscales of social anxiety (fear, avoidance, and physiological arousal). Among different subscales of social anxiety, only avoidance could predict dieting and oral control. Among different subscales of eating disorder test, benign control was the only subscale of emotion control questionnaire that could predict bulimia and food preoccupation.
  Discussion
  This study suggests that social anxiety and emotion control are, to some extent, related and can partially predict eating disorder symptoms.
  Keywords: Social Anxiety, Emotion control, Eating disorder, anxiety disorders. eating disorder symptoms
 • Hamid Kamarzarin *, Ehsan Golestani Pages 81-88
  Background
  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of CBT therapy on methadone consumption and general health of opium addicts before and after the intervention.
  Methods
  The study population included all men aged 20 to 40 who were addicted to drugs and used the counseling services of addiction treatment centers in Tehran. The study sample included 30 addicted men who were selected using the available method and were counseled at Mofarrah addiction treatment center every day for six months. Subjects were divided into two experimental and control groups randomly and each group included 15 subjects. In this study, the index of opiate treatment (OTI) and the Goldberg's general health (GHQ) questionnaires were used to collect data. Descriptive, univariate covariance and multivariate covariance tests were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that cognitive-behavioral therapy had a significant effect on increasing general health characteristics (P<0/05), as well as reducing the desire to use drugs in patients undergoing methadone treatment (P<0/05).
  Conclusions
  According to the findings, it can be concluded that the cognitive-behavioral therapy has therapeutic benefits for addicts that can lead to a reduction in drug use and temptation to consume. Besides, CBT by increasing appropriate coping strategies, improves their general and mental health.
  Keywords: CBT, Addiction, methadone, Opium, Mental Health
 • Maryam Mazloom *, Shahram Mohammadkhani Pages 89-100
  Objective

  This study investigates the different motives and substance use risk profile in opium and methamphetamine use.

  Method

  The statistical sample includes Seventy-eight individuals with substance use history referred to drop-in center (DIC) that completed research instruments including demographic information (researcher-made questionnaire), substance use motives (Hecimovic, Barrett, Darredeau, and Stewart, 2014), and substance use risk profile scale (Woicik et al., 2009). Multivariate analysis of variance utilized for data analysis based on SPSS-24.

  Results

  The results of the MANOVA indicated that availability, relaxation, enjoying, and sexual motives are significantly higher in individuals using methamphetamine. Also, the results of the substance use risk profile represent that there are significant differences in anxiety sensitivity, sensation-seeking, and impulsivity in opium and methamphetamine use.

  Conclusions

  Findings indicate the important role of motives and substance use risk profile in the tendency to the different types of substances. These various motives and personality risk factors should be considered in educational settings and psychological treatment for different types of substance use, especially opiate or stimulating substances.

  Keywords: substance use, Motivation, personality risk profile, Opium, methamphetamine
 • Andisheh Golshan *, Majid Zargham Hajebi, Nasser Sobhi Gharamaleki Pages 101-112
  Objective

  This study was conducted to determine the effects of group training through logotherapy on changing of self-esteem and intimacy attitudes and depression of physically disabled women.

  Method

  The research was performed in semi-experimental method with two groups (logotherapy and control) with pre-test, post-test and follow up design. The statistical population was 68 people with physically disabilities under care of Kashan welfare center. From this population, 40 physically disabled women (20-40 years old) who had depression above 17 were selected randomly and were divided equally in each groups randomly (n=20). The research instruments were, intimacy attitude Treadwell (1983), Beck depression (1996) and Eysenck’s self esteem (1976) inventories. Before the first group training session, by using questionnaires in both groups, pre-test was conducted. Then 8 sessions of logotherapy, twice a week, each lasting 120 minutes, were administrated to test the group. For both groups, post-test (immediately after training sessions), and follow-up test (one month later) were taken. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze data.

  Results

  The results showed that group training through logotherapy, significantly decreased depression (р ≤0.01), and significantly increased self-esteem and intimacy attitude (р ≤ 0.01) and the sustainability of this effects at follow-up.

  Conclusion

  The study concluded that training logotherapy can effectively increase intimacy attitude and self-esteem and decrease depression in physically disabled women, and so it implies the importance of paying attention to spiritual training and applying them in welfare centers.

  Keywords: Logotherapy, Intimacy attitudes, Self-esteem, Depression, Physically disabled
 • Fatemeh Bayanfar * Pages 113-126
  Objective

  The present study aimed to predict corona disease anxiety among medical staff in Tehran based on five-factor theory of personality.

  Method

  In the present descriptive and correlational study, the statistical population included all medical staff in Tehran in 2020, among which 210 physicians, nurse, and other medical staffs were selected based on snowball sampling method. The instruments included Neo-Five Factor Inventory (NEO-FFI), Corona Disease Anxiety Scale (CDAS). Data were analyzed using Pearson’s correlation and Multiple Regression Analysis.

  Findings

  Regression analysis indicated significantly Beta coefficients for openness personality traits (-0.238) and conscientiousness personality traits (-0.249). a statistically significant correlation is observed between openness (39%), neuroticism (-39%), extraversion (37%), conscientiousness (34%), and agreeableness (25%) with coronavirus anxiety at the 99% confidence level. Further, the correlation between each of the dimensions and the mental component of coronavirus anxiety is more compared to that of physical one.

  Conclusion

  Based on the results of multiple regression analysis, the micro-components of openness and conscientiousness could predict the level of total coronavirus anxiety. Considering standard coefficients, conscientiousness plays a more important role in predicting the level of total coronavirus anxiety in medical staffs, which decreases by increasing openness and conscientiousness. Medical staff who are higher in openness and conscientiousness personality traits are lower in corona disease anxiety.

  Keywords: Corona Related Anxiety, Five-Factor Theory, Personality, medical staffs
 • Vahid Sadeghi Firoozabadi * Pages 127-135
  Objective

  The present study aimed to determine the effectiveness of mindfulness-based group therapy on improving meta-cognitive beliefs in preventing the relapse of women consuming stimulants has been done.

  Method

  The design of this study is experimental with pre-test and post-test with the control group was followed by the follow-up phase. The statistical population of this study included all women who consumed stimulants from eighteen to forty years referring to the Hamgam sazan Addiction treatment Center in Tehran Province in 1396 among which thirty individuals were selected by convenience sampling method. Availability sampling was selected and randomly assigned to the experimental and control groups of each 15 individuals. The 90-minute treatment session was trained by the mindfulness method. However, the control group received no training. (MCQ) in both pre-test and post-test stages were completed by both groups. Data were analyzed by covariance analysis and soft aided SPSS software was used for data analysis. After three months, both groups were followed up.

  Results

  Results showed that there was a significant difference between the mean of metacognitive post-test scores in the experimental and control groups. Mindfulness training has improved metacognition in preventing relapse in women who use stimulants.

  Conclusion

  The findings of this study in general indicate the effectiveness of mindfulness-based group therapy training on improving metacognitive beliefs in preventing the relapse of women consuming stimulants. Therefore, such sessions are recommended in drug addiction treatment centers and clinics.

  Keywords: Mindfulness, Meta-cognitive beliefs, relapse prevention, Stimulants