فهرست مطالب

توسعه تکنولوژی صنعتی - پیاپی 39 (بهار 1399)
 • پیاپی 39 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول شفیعیون*، اکبر نوروزی صفحات 3-18

  چکیده تغییرات و پیچیدگی های روزافزون به همراه رقابت شدید در محیط کسب و کارهای امروزی عمدتا ناشی از رشد چشمگیر تکنولوژی است. شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور ی که خود عامل ایجاد چنین شرایطی هستند خود نیز در معرض تهدیدهای ناشی از آن قرار دارند. به همین منظور این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت های رقابتی در شرکت های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معاونین شرکت های دانش بنیانی می باشند که مراحل رشد خود را به طور کامل طی نموده و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند.، که تعداد 86 شرکت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معنا داری داشته ولی تاثیر مدیریت تکنولوژی از طریق مسیر مستقیم بر عملکرد تجاری معنادار نمی باشد. سر انجام نتیحه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این است که مدیریت تکنولوژی می تواند از طریق متغیر میانجی قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معناداری داشته باشد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، در صورتی که مدیریت تکنولوژی در شرکت های دانش بنیان بطور اصولی انجام شود قابلیت های رقابتی آن ها و در پی آن جایگاه رقابتی شان ارتقاء یافته و از این طریق دستیابی به عملکرد تجاری مطلوب برای آن ها امکان پذیر خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدیریت تکنولوژی، قابلیت های رقابتی، عملکرد تجاری، شرکت های دانش بنیان
 • هومن شبابی*، محمود یحیی زاده فر، اکبر کردان صفحات 19-28
  این تحقیق با استفاده از نظرات کارکنان بانک ملی استان مازندران به بررسی اثر هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان بانک ملی استان مازندران بوده است که از این میان، با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 314 پرسشنامه بین کارکنان بانک ملی استان مازندران توزیع گردید که اطلاعات بدست آمده با بکارگیری از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی پژوهش، از روایی محتوایی استفاده شد که بر این اساس، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت بازرگانی و بانکداری قرار داده شد و مورد تایید آنها قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب بدست آمده از پرسشنامه نشان دهنده پایایی قابل قبول برای پرسشنامه می باشد. نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هوشمندی عاطفی راهبردی اثر مثبت و معنی دار بر قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران دارد.
  کلیدواژگان: هوشمندی عاطفی راهبردی، قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه، آموزش، رشد سازمانی
 • علیرضا رجبی پور میبدی، لیلا آندرواژ*، سینا معصومی، ایمان قاسمی همدانی، ایمان کناری زاده صفحات 29-40
  راهبران و مدیران شرکت ها برای نجات سازمان خود و کسب موفقیت برای آن، به طرح هایی نظیر مدیریت کیفیت نیاز دارند تا سازمان خود را در این مسیر دشوار و بی پایان راهبری کنند. پژوهش حاضر با تکیه بر روش پدیدارنگاری و استفاده از مدل سه شاخگی در پی مفهوم سازی مدیریت کیفیت نرم است تا قابلیت ها و کاربردهای این مفهوم بیش از پیش آشکار شود. شناخت بهتر و کشف دوباره پدیده های مرتبط با مدیریت کیفیت موجب کسب توفیقات بیشتر از پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت می شود. پژوهش حاضر را از حیث هدف، پژوهشی توسعه ای از حیث روش انجام آن، در گروه پژوهش های توصیفی طبقه بندی می شود. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اتکا به طرح مصاحبه از پیش تعیین شده داده های مربوطه جمع آوری و آماده تجزیه و تحلیل شد. تحلیل مدیریت کیفیت نرم بر اساس مدل سه شاخگی می تواند خطوط راهنمایی جهت درک بهتر مدیریت کیفیت نرم و استخراج مولفه های جدید از این مفهوم را فراهم آورد و به بررسی دقیق تر وضعیت موجود و مطلوب این پدیده نوظهور سازمانی کمک کند. از آنجایی که پدیده های مرتبط با عامل انسانی پویا و درهم تنیده هستند لذا ارایه شالوده و تجویز آن به سازمان های گوناگون بدون بررسی صلاح نیست، بنابراین تحلیل از سه منظر محتوا، زمینه و ساختار سودمند است.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت نرم، مدل سه شاخگی، مدیریت کیفیت فراگیر
 • محمدرضا زاهدی*، سکینه جوادی کمنی، سیمین محبی اشتیانی صفحات 41-52
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و تاثیر عوامل سرمایه مشتری در تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی شرکت کرمان خودرو در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش 130 نفر بود و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 97 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پلاس در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص پی ال اس بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. درنهایت یافته های پژوهش تاثیر سرمایه مشتری و ابعاد آن شامل ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط با مردم و سازمان های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان، سودآوری خالص به ازای هر مشتری را در تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی در جامعه موردمطالعه مورد تایید قرارداد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه، سرمایه مشتری، سهم بازار
 • طیبه فراهانی*، سونیا اصغری صفحات 53-62

  سرمایه اجتماعی یک دارایی ارزشمند برای شرکتهایی است که از منابع قابل دسترسی که از طریق روابط خریدار و عرضه کننده بدست می آید، حاصل می شود. بسیاری از مطالعات، مقیاس های شناختی، ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی را بر برخی از شاخص های عملکرد بررسی کرده اند.اما کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر عدم اطمینان تکنولوژی به عنوان متغیر میانجی پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل کارکنان شرکت کاله می باشد. پرسشنامه استاندارد در بین 375 نفر از کارکنان به صورت در دسترس توزیع شده است. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری و روابط مشتری بر عملکرد استراتژیک شرکت کاله تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، روابط مشتری، عملکرد استراتژیک، شرکت کاله
 • سید قاسم سلیمی زاویه* صفحات 63-76

  وقوع بحران همهگیر نظیرکرونا ویروس، بقای شرکتهای تولیدی و به خصوص بخش صنعت را در مقیاس جهانی تهدید می کند که نتایج ویرانگر اجتماعی و اقتصادی را برای بخش تولید در پی خواهد داشت. در این مقاله راهکارها و استراتژی های پاسخ به بحران در زمان بحران کرونا در بخش تولید و صنعت را مورد بررسی قرار خواهیم داد و استراتژی هایی را برای بخش تولید در کشور ایران پیشنهاد خواهیم داد. با توجه به جدیدترین گزارش های داخلی و خارجی، استراتژیهای پاسخ به بحران کرونا ویروس در بخش صنعت و تولید، ازگزارشات (گروه مشاوران مکنزی ،کتاب اقتصاد در زمان کووید 19، گزارش دکتر دلاوری از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و...) استخراج شده است. لذا بدین منظور از تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل محتوا برای تحقیق حاضر استفاده شده است . با توجه به تحلیل محتوا حدود ده گزارش مهم و کلیدی مورد بررسی واقع شد و هفت طبقهبندی مهم در بخش استراتژی های پاسخ به بحران در بخش صنعت و تولید ارایه گردید. این هفت طبقه بندی شامل بخش هایی مانند آسیب های بخش تولید و صنعت ، ضربات سه گانه به بخش تولید، ارایه یک چارچوب برنامه اقدامات استراتژیک در زمان بحران ،استراتژی های تاب آوری کسب وکارهای تولیدی و استراتژی های پاسخ به بحران خواهد بود. بر همین اساس چهار استراتژی در زمان بحران حایز اهمیت می باشد که عبارتند از : استراتژی (عقب نشینی ، پشتکار (استقامت) ، نوآوری و خروج. آگاهی از این استراتژی ها و پاسخ ها پیامدهایی را هم برای مدیران و هم برای محققان استراتژی در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: استراتژی، بحران، کووید 19، تولید و صنعت، برنامه اقدام استراتژیک بحران
|
 • Rasoul Shafieyoun *, Akbar Norouzi Pages 3-18

  The increasing changes and complexities along with the intense competition in today's business environment are largely due to the rapid growth of technology. Knowledge and technology-based companies that are responsible for creating such situations are also at risk. For this purpose, this research is studying the impact of technology management on business performance through the mediating role of competitive capabilities in knowledge-based firms. The statistical population consistes of managers and assistants of knowledge-based companies that are fully developed and are located in in Isfahan scientific and technology town; Eighty-six companies were selected for available sampling. The research method was descriptive-survey, data were collected through electronic questionnaire and analyzed using structural equation modeling. The results showed that technology management has a positive and significant effect on competitive capabilities, and competitive ability has a positive and significant effect on business performance, but the effect of technology management through direct route on business performance is not significant. In conclusion, an important finding is that technology management can have a positive and significant impact on business performance through the mediating variable of competitiveness. According to the findings, it can be concluded that if technology management in knowledge based companies is carried out in a principled manner, their competitiveness and consequently their competitive position will be improved, and thus achievement optimal business performance will be possible.

  Keywords: technology management, competitive capabilities, business performance, knowledge-based companies
 • Hooman Shababi *, Mahmood Yahyazadehfar, Akbar Kordan Pages 19-28
  By using the employees’ views of the Melli bank of Mazandaran province, this research has investigated the effect of strategic emotional intelligence on technological capability, technological knowledge management, and organizational development of them. Due to the research objectives, the statistical population includes employees of the bank. According to Cochran Formula and by using simple random sampling method, 314 questionnaires were distributed among the employees. The obtained data was analyzed using SPSS and Lizrel software. The data gathering tool in this research was a standard questionnaire distributed among employees of the Melli Bank of Mazandaran province. The questionnaire designed in this research was provided to a number of professors and experts in the field of business and banking management to validate the content. Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha test. The coefficient obtained from the questionnaire showed a high and acceptable reliability. The result of the research hypotheses test showed that strategic emotional intelligence has a positive and significant effect on technological capability, technological knowledge management and organizational development of the bank employees.
  Keywords: Strategic Emotional Intelligence_Technological capabilities_Technological Knowledge Management_organizational training & growth
 • Alireza Rajabipormeibodi, Leila Andervazh *, Sina Masomi, Iman Ghasemi Hamedani, Iman KONARIZADEH Pages 29-40
  Background and Objective
  The world of industry is undergoing tremendous changes. Therefore, business leaders and executives need initiatives such as quality management to save their organizations and achieve success in order to lead them on this difficult and endless path. The present study seeks to conceptualize soft quality management based on the phenomenological approach and the use of the triaxial model to further reveal the capabilities and applications of this concept. Better understanding and rediscovering the phenomena associated with quality management will lead to greater success in implementing quality management systems.
  Methodology
  This study is classified as descriptive research in terms of purpose, developmental one in terms of its method. Data were collected and analyzed using snowball sampling and reliance on a pre-determined interview design.
  Results
  The analysis of soft quality management based on the trilogy model can provide the guide lines for better understanding of soft quality management, extracting new components from this concept, and help to more closely examine the existing and desirable status of this emerging organizational phenomenon. Since the phenomena associated with the human factor are dynamic and intertwined, then it is not appropriate to provide the foundation and prescribe it to various organizations without consideration; so the analysis is useful from three perspectives of content, context and structure.
  Keywords: Soft Quality Management, Three Branch Model, phenomenography, Total Quality Management
 • Mohammad Reza Zahedi *, Sakine Javadi, SIMIN Mohebbi Ashtiani Pages 41-52
  The purpose of this study was to investigate the role and effect of customer capital factors in identifying and developing entrepreneurial opportunities of Kerman Khodro Company in 1397. The statistical population of the study was 130 people from whom 97 ones were considered as sample size by simple random sampling method. The research tool is a researcher-made questionnaire. After distributing and collecting the questionnaires, the information was analyzed and the hypotheses were tested using the structural equation modeling method, and with the help of Smart Plus software, the measurement and structural sections were performed in two parts. In the first part, the technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity specific to PLS were examined. In the second part, the significant coefficients of the software were used to study the research hypotheses. Finally, research findings confirmed the impact of customer capital and its dimensions, including the value of company-owned privileges, relationships with people and organizations related to customers, market share, retention or loss of customers, and net profit per customer on identifying and developing entrepreneurial opportunities in the community under study.
  Keywords: Entrepreneurship, development, Customer Capital, Market Share
 • Tayebeh Farahani *, Sonia Asghari Pages 53-62

  Social capital is a valuable asset for companies that is derived from the resources available through the buyer-supplier relationship. Many studies have examined the cognitive, communicational and structural measures of social capital on some of the performance indicators. But less study has examined the impact of technology uncertainty as a mediator variable. This research is an applied one in terms of purpose, and a descriptive-survey in terms of data collection. The population under study includes employees of Kalleh Company. The standard questionnaire was distributed among 375 staff as available sample. The collected data were analyzed using Smart-PLS software and the hypotheses of the research were analyzed using structural equations modeling. The results showed that cognitive, communicational, structural capital, and customer relations have a positive and significant effect on the strategic performance of Kalleh Company.

  Keywords: Social Capital, customer relations, strategic performance, kalleh company
 • Seyyed Ghasem Salimi Zaviyeh * Pages 63-76

  The prevalence of a pervasive crisis such as Coronavirus threatens the survival of manufacturing companies, especially the industry sector, on a global scale, that results in devastating social and economic consequences for the production sector. In the present paper, we investigate the crisis response strategies and solutions during the Coronavirus crisis in the production and industry sector and recommend some strategies for the production sector in Iran. According to the latest national and international reports, the Coronavirus crisis response strategies in the production and industry sector have been extracted from the reports (McKinsey Consulting Group, Economy in the Time of COVID-19 Book, Report presented by Dr. Delavari from the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, etc.). Therefore, the descriptive analysis and content analysis were used for the present research. Considering the content analysis, about 10 important and key reports were investigated and 7 important classifications in the crisis response strategies section in the production and industry sector were presented. These 7 classifications include damage to the production and industry sectors, triple blows to the production sector, a framework for the strategic crisis measures program, production business resilience strategies, and crisis response strategies. Accordingly, 4 strategies are of significant importance in the time of crisis, including retreat, perseverance (endurance), innovation, and exit strategies. Being aware of these strategies and responses will have implications for both managers and strategy researchers.

  Keywords: Strategy, Crisis, COVID-19, Production, Industry, Strategic crisis measures program